HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 286/2013 (1. afdeling) Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (advokat Kim Jensen for begge) mod Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 19. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (herefter under ét Orifarm), har nedlagt påstand om 1) ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom og 2) frifindelse. De indstævnte, Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (herefter under ét MSD), har over for Orifarms påstand 1 nedlagt påstand om, at Sø- og Handelsrettens dom ikke ophæves, subsidiært at sagen hjemvises til Sø- og Handelsretten til fornyet behandling.

2 - 2 - MSD har over for Orifarms påstand 2 påstået stadfæstelse, dog således at dommens bestemmelser om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at Orifarm A/S i stedet skal anerkende, at MSD har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NUVARING, CERA- ZETTE, DIPROPHOS og SINGULAIR, subsidiært en lavere procentsats. Orifarm har over for MSD s påstand om krav på vederlag påstået frifindelse, subsidiært betaling af et beløb beregnet efter en lavere procentsats end 5 %. Anbringender Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S har til støtte for påstanden om ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom anført bl.a., at der efter forløbet i Sø- og Handelsretten med udtagningen af de sagkyndige retsmedlemmer, deres baggrund og som følge heraf ikke mindst rettens begrundelse for sit resultat er begået grove rettergangsfejl. Orifarm har ikke fået en retfærdig rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, jf. artikel 47, stk. 2, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, fordi de sagkyndige retsmedlemmer ikke var uafhængige og upartiske, jf. også kravene i retsplejelovens 66, jf. 61, til dommeres fuldstændige upartiskhed. Begge de sagkyndige retsmedlemmer har en lægefaglig baggrund og en mangeårig ledelseskarriere fra lægemiddelindustrien, ligesom de begge bl.a. har været formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Præmisserne i Sø- og Handelsrettens dom dokumenterer, at de sagkyndige retsmedlemmer ikke har kunnet løsrive sig fra deres fortids tankegods. De sagkyndige retsmedlemmers medvirken medfører, at Sø- og Handelsretten ved sagens afgørelse ikke opfyldte Danmarks internationale forpligtelser til at sikre uafhængige og upartiske domstole, og/eller at der foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om de sagkyndige retsmedlemmers fuldstændige upartiskhed. Orifarm nedlægger ikke påstand om hjemvisning af sagen til Sø- og Handelsretten, da sagen er tilstrækkeligt oplyst til, at Højesteret kan realitetsbehandle og træffe afgørelse på det foreliggende grundlag. Orifarm har ingen interesse i en tids- og ressourcekrævende ny behandling af sagen i Sø- og Handelsretten. Orifarm har til støtte for frifindelsespåstanden gentaget sine anbringender for Sø- og Handelsretten og har i øvrigt navnlig anført, at Sø- og Handelsretten støtter sin afgørelse på forhold,

3 - 3 - som ikke er retligt funderede, og som ikke har været genstand for bevisførelse, idet retten har lagt vægt på, at det for læger, andre professionelle behandlere, forhandlere, distributører og patienter, der har berøring med lægemidlet, vil være naturligt at søge oplysninger om lægemidlets oprindelse mv. Retten har derved set bort fra det helt grundlæggende forhold, at oprindelsesgarantien knytter sig til selve varemærket og ikke, hvilken tilfældig juridisk enhed der (for tiden) måtte være indehaver af varemærket. Rettens begrundelse og resultat er udtryk for en fejlagtig retsopfattelse og retsanvendelse. Rettens bemærkning om, at Orifarms fortsatte brug af helt hvide emballager på længere sigt vil kunne skabe en ny form for forretningskendetegn, som vil ophæve neutraliteten, falder endvidere uden for rammerne af forhandlingsprincippet, jf. retsplejelovens 338, da dette synspunkt ikke var gjort gældende af MSD. Der er hverken i varemærkedirektivet eller varemærkeloven krav om, at det sammen med varemærket skal angives, hvem eller hvilken juridisk enhed der er rettighedsindehaver. Tilsvarende er der intet krav om, at symbolet angives i forbindelse med varemærket. Højesteret har i dom af 3. december 2008 (UfR ) fastslået, at fjernelse af et varemærke som udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller indehaverens omdømme. Tilsvarende gør sig gældende for det forhold, at indehaveren af varemærket ikke anføres. MSD har ikke godtgjort skade på varemærkets eller indehaverens omdømme. Det kan ikke tillægges betydning ved sagens afgørelse, at Orifarms navn er angivet flere steder på den ydre og indre emballage, da disse oplysninger er påkrævet efter mærkningsreglerne. En rimelig og proportional vederlagsbetaling bør i givet fald ikke overstige 1 % af omsætningen. Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS har om Orifarms påstand om ophævelse af Sø- og Handelsrettens dom anført bl.a., at det er ubestridt, at de to sagkyndige retsmedlemmer ikke tidligere har haft at gøre med den konkrete tvist. Det forhold, at de sagkyndige retsmedlemmer var tilknyttet Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i henholdsvis , og at det ene medlem var ansat i Merck, Sharp & Dohme i , kan efter Højesterets retspraksis ikke føre til, at der kan rejses tvivl om deres upartiskhed i sagen. Sø- og Handelsrettens præmisser dokumenterer ikke, at de sagkyndige medlemmer konkret har været påvirket af uvedkommende hensyn. Såfremt Højesteret måtte komme frem til, at de sagkyndige retsmedlemmer var inhabile, må Højesteret i overensstemmelse med praksis hjemvise sagen til fornyet behandling ved Sø- og Handelsretten.

4 - 4 - MSD har til støtte for stadfæstelsespåstanden og påstanden om krav på vederlag henvist til de samme anbringender, som blev gjort gældende for Sø- og Handelsretten. Supplerende sagsfremstilling Habilitetsspørgsmålet Sø- og Handelsretten besluttede den 20. februar 2013, at der skulle medvirke to sagkyndige medlemmer ved hovedforhandlingen af sagen. Ved brev af 22. marts 2013 underrettede Sø- og Handelsretten parterne om, at retten som sagkyndige dommere havde udtaget Kjeld Birch og Karin Verland. Orifarm fremsatte ved brev af 8. april 2013 indsigelse mod udtagelsen af de to sagkyndige dommere. Af brevet fremgår bl.a.: Det fremgår af biografierne i Sø- og Handelsretten 150 år, Karnov 2011, for de udtagne dommere, at de begge har en lægefaglig baggrund, at de begge har en mangeårig ledelseskarriere fra lægemiddelindustrien, og at de begge bl.a. har været formand for lægemiddelindustriforeningen (Lif). Medlemmerne af Lif har siden introduktionen af parallelimport af lægemiddler til Danmark i 1989 haft et kommercielt modsætningsforhold til parallelimportører, herunder Orifarm, og der har i de forgangne ca. 20 år været ført et stort antal retssager mod parallelimportører, herunder Orifarm, for påståede varemærkekrænkelser. Disse er også blevet ført af de lægemiddelvirksomheder, som de udtagne dommere har været ansat i. Dertil kommer for Karin Verlands vedkommende, at hun ifølge biografien har været ansat hos i sagsøgerne fra På denne baggrund fremsætter Orifarm indsigelse mod udtagelsen af Kjeld Birch og Karin Verland som sagkyndige dommere i sagen. Til støtte herfor gøres gældende, at der foreligger omstændigheder, som er egnede til at rejse tvivl om deres fuldstændige upartiskhed, jf. rpl. 61. Ved brev af 19. april 2013 til Sø- og Handelsretten oplyste MSD s advokat, at MSD ikke havde bemærkninger til Orifarms brev af 8. april Ved mail af 2. maj 2013 til Sø- og Handelsrettens vicepræsident Lotte Wetterling oplyste Orifarms advokat, at Orifarm efter omstændighederne frafaldt sin indsigelse mod de udtagne sagkyndige dommere. Af mailen fremgår bl.a.:

5 - 5 - Det betyder ikke, at vores bekymring er forduftet, men at vi ikke har nogen interesse i en principiel afgørelse. Vi har endvidere lagt vægt på, at du har forståelse for det ønskelige i, at de sagkyndige dommeres kompetencer normalt bør diskuteres i det forberedende retsmøde, således at en sag ikke sættes på spidsen ved, at en senere udtagning nøvendiggør en formel protest mod enkeltdommeres mulige inhabilitet. Din tiltræden i Sø- og Handelsretten efter det forberedende retsmøde, gjorde det ikke muligt i denne sag. Af Sø- og Handelsrettens retsbog af 3. maj 2013 fremgår bl.a.: Advokat Kim Jensen har i brevet af 8. april 2013 på vegne af de sagsøgte fremsat indsigelser mod de udtagne sagkyndige dommeres habilitet. Retsformanden har forelagt indsigelserne for de sagkyndige dommere og har tillige drøftet spørgsmålet med parternes advokater telefonisk. Efter rettens mundtlige tilkendegivelse har advokat Kim Jensen ved mailen af 2. maj 2013 meddelt, at de sagsøgte efter omstændighederne frafalder indsigelserne mod de udtagne sagkyndige dommere. Det er oplyst, at Kjeld Birch var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i Det er endvidere oplyst, at Karin Verland var salgs- og marketingdirektør i Merck, Sharp & Dohme i , og at hun var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) i Procesaftale Parterne har efter Sø- og Handelsrettens dom indgået en procesaftale om vederlagsberegning. Det fremgår heraf bl.a.: hvis MSD måtte vinde sagen, er parterne enige om, at udgangspunktet for MSD s eventuelle vederlagskrav er 1) offentligt tilgængelige omsætningstal i Dansk Lægemiddel Informations (DLI) statistikker 2) grossisternes indkøbspris (GIP), og at 3) fradraget i apotekernes indkøbspris (AIP) er 7,2 % for at beregne GIP.

6 - 6 - Retsgrundlag Varemærkeforordningen Artikel 13 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker lyder: Artikel 13 Konsumption af de rettigheder, der er knyttet til EF-varemærket 1. De til EF-varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde brugen af varemærket for varer, som af indehaveren selv eller med dennes samtykke er markedsført inden for Fællesskabet under dette varemærke. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis indehaveren har rimelig grund til at modsætte sig fortsat markedsføring af varerne, især i tilfælde, hvor disses tilstand er ændret eller forringet, efter at de er markedsført. Artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker (varemærkedirektivet) indeholder en tilsvarende bestemmelse. EU-Domstolen har i en række afgørelser fortolket varemærkedirektivets artikel 7. I EU-Domstolens dom af 11. juli 1996 i de forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93 (Bristol-Myers Squibb m.fl.), præmis 67-70, og 79, udtalte Domstolen: Yderligere krav, parallelimportøren skal opfylde 67 Når ompakningen er foretaget således, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke er berørt, er varemærkets hovedfunktion som oprindelsesgaranti sikret. Forbrugeren eller den endelige bruger vildledes ikke med hensyn til produkternes oprindelse, men modtager rent faktisk produkter, som udelukkende er fremstillet under varemærkeindehaverens kontrol. 68 Det må imidlertid konstateres, at selv om det under disse forhold, for at sikre de frie varebevægelser, er påkrævet at fastslå, at varemærkeindehaveren ikke kan påberåbe sig sin varemærkeret for at modsætte sig, at en importør markedsfører ompakkede produkter under varemærket, indebærer dette, at importøren tillægges en beføjelse, som under normale omstændigheder er forbeholdt varemærkeindehaveren selv.

7 Af hensyn til varemærkeindehaveren som ejer af varemærket og for at beskytte denne mod ethvert misbrug bør denne beføjelse derfor, som Domstolen har udtalt i Hoffmann-La Roche-dommen, kun tilkendes under forudsætning af, at importøren opfylder visse yderligere krav. 70 Under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal det oplyses på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen. 74 Som det følger af præmis 11 i Pfizer-dommen, a.st., kan det også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol. 75 Selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets omdømme og dermed varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. I så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet. Ved bedømmelsen af, om det ompakkede produkts præsentationsmåde er egnet til at skade mærkets omdømme, skal der tages hensyn til produktets art og til det marked, det er bestemt til. 76 For så vidt angår lægemidler må det konstateres, at der er tale om et følsomt område, hvor aftagerkredsen er specielt krævende med hensyn til produktets kvalitet og integritet, og at produktets præsentationsmåde vil kunne indgive offentligheden tillid i denne henseende. En defekt emballage, en emballage af ringe kvalitet eller en, der fremtræder ufærdig, vil således kunne skade varemærkets omdømme. 79 Under hensyn til det anførte må det andet spørgsmål i sag C-427/93 og C-429/93, det tredje og fjerde spørgsmål i sag C-427/93 samt det andet, tredje, fjerde og femte spørgsmål i sag C-436/93 besvares med, at direktivets artikel 7, stk. 2, skal fortolkes således, at en varemærkeindehaver lovligt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når importøren har ompakket lægemidlet og genanbragt varemærket på det, medmindre - det godtgøres, at varemærkeindehaverens brug af varemærkeretten til at modsætte sig markedsføring af de ompakkede produkter under varemærket bidrager til en kunstig opdeling af markederne mellem medlemsstaterne. Dette er navnlig tilfældet, når indehaveren har markedsført samme lægemiddel i forskellige emballager i forskellige medlemsstater, og den ompakning, importøren har foretaget, dels er nødvendig for at markedsføre produktet i importmedlemsstaten, dels er foretaget under sådanne forhold, at den ikke kan berøre produktets originale tilstand. Denne betingelse indebærer imidlertid ikke, at det skal godtgøres, at varemærkeindehaveren har haft til hensigt at foretage en opdeling af markederne mellem medlemsstaterne

8 det påvises, at ompakningen ikke kan berøre det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand. Dette er navnlig tilfældet, når importøren kun har foretaget handlinger, der ikke indebærer nogen risiko for berøring af den originale tilstand, f.eks. udtaget blisterkort, flasker, hætteglas, ampuller eller aerosoler fra den originale ydre emballage og anbragt dem i en ny ydre emballage, anbragt selvklæbende mærkater på produktets indre emballage eller indlagt en ny indlægsseddel eller en tillægsartikel i emballagen. Det tilkommer den nationale retsinstans at efterprøve, at det i emballagen indeholdte produkts originale tilstand ikke indirekte er blevet berørt, bl.a. som følge af, at det ompakkede produkts ydre eller indre emballage eller en ny indlægsseddel ikke indeholder visse vigtige oplysninger eller indeholder urigtige oplysninger, eller fordi en tillægsartikel, som importøren har indlagt i emballagen, og som er bestemt til brug i forbindelse med benyttelsen eller doseringen af produktet, ikke er i overensstemmelse med den af producenten forudsatte anvendelsesmåde eller dosering - det klart angives på den nye emballage, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, og producentens navn klart angives, idet disse angivelser skal være trykt på en sådan måde, at en person med en normal synsevne, der udviser en normal grad af opmærksomhed, er i stand til at forstå dem. Endvidere skal det, i tilfælde hvor der indlægges en tillægsartikel, som ikke hidrører fra varemærkeindehaveren, angives, hvorfra artiklen stammer, på en sådan måde at ethvert indtryk af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig herfor, undgås. Det er derimod ikke nødvendigt at angive, at ompakningen er foretaget uden varemærkeindehaverens samtykke - det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke er af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig, og - importøren, forud for, at det ompakkede produkt udbydes til salg, underretter varemærkeindehaveren herom og efter dennes anmodning leverer en prøve af det ompakkede produkt. I EU-Domstolens dom af 23. februar 1999 i sag C-63/97 (BMW), præmis og 55, udtalte Domstolen: 51 I denne forbindelse kan det udgøre en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk. 2, at mærket anvendes i forhandlerens reklame på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og navnlig at forhandlerens virksomhed tilhører varemærkeindehaverens forhandlerorganisation, eller at der består en særlig forbindelse mellem de to virksomheder. 52 En sådan reklame er ikke nødvendig for at sikre fortsat markedsføring af de varer, der er markedsført under mærket i Fællesskabet af indehaveren eller med hans samtykke, og således for at sikre, at formålet med konsumptionsreglen i direktivets artikel 7 nås. Endvidere overtræder en sådan reklame forpligtelsen til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, og skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé. Den strider

9 - 9 - også imod varemærkerettighedens særlige genstand, som i henhold til Domstolens praksis navnlig består i at beskytte indehaveren mod konkurrenters misbrug af varemærkets status og omdømme (jf. bl.a. dom af , sag C-10/89, Hag II, Sml. I, s. 3711, præmis 14). 53 Hvis der derimod ikke er nogen risiko for, at offentligheden bibringes den opfattelse, at der foreligger en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og indehaveren af mærket, er den blotte omstændighed, at forhandleren drager fordel af brugen af mærket ved, at den i øvrigt korrekte og loyale salgsreklame for de varer, der er dækket af varemærket, giver hans egen virksomhed en aura af kvalitet, ikke en skellig grund i henhold til direktivets artikel 7, stk Spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. I EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmis og 52-53, udtalte Domstolen: Det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) vedrørende betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets omdømme 40 Det fremgår af denne doms præmis 21 og 32, at artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, medmindre fem betingelser er opfyldt, herunder betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Emballagen eller etiketten må således ikke være defekt, af ringe kvalitet eller fremtræde ufærdig. 41 Det skal anføres, at som Boehringer Ingelheim m.fl. såvel som Kommissionen har gjort gældende betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, ikke kan begrænses til de tilfælde, hvor pakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. 42 Ved i præmis 76 i dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl. at fastslå, at en emballage, der er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, kan være skadelig for varemærkets omdømme, anførte Domstolen alene visse tilfælde, hvor en inadækvat præsentationsmåde af det ompakkede produkt kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme.

10 Et ompakket lægemiddel kan således præsenteres på en inadækvat måde og kan derfor være skadelig for varemærkets omdømme, bl.a. i tilfælde af, at emballagen eller etiketten, selv om den hverken er defekt eller af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig, er af en sådan karakter, at den påvirker varemærkets værdi, ved at skade det præg af professionalisme og kvalitet, som er knyttet til et sådant produkt, såvel som den tillid, som det kan gøre krav på i den relevante kundekreds (jf. i denne retning dommen i sagen Bristol-Myers Squibb m.fl., præmis 76, og dom af , sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, præmis 45). 44 Det første spørgsmåls litra c) og det andet spørgsmåls litra d) skal derfor besvares med, at betingelsen, hvorefter det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme, som er en nødvendig betingelse for, at varemærkeindehaveren ikke i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 retmæssigt kan modsætte sig fortsat markedsføring af et lægemiddel, når parallelimportøren enten har givet produktet en ny emballage og har anbragt varemærket på denne på ny eller har påsat en etiket på produktets emballage, ikke er begrænset til tilfælde, hvor ompakningen er defekt, af ringe kvalitet eller fremtræder ufærdig. Det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e) vedrørende de omstændigheder, der kan være til skade for varemærkets omdømme 45 Som Kommissionen med rette har gjort gældende i sit skriftlige indlæg, kan den omstændighed, at parallelimportøren ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske ( de-branding ), eller på denne anbringer sit eget logo, et firmadesign eller udstyr, eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske ( co-branding ), eller den omstændighed, at han anbringer en ny etiket på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller hvis den nye etiket ikke angiver, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, samt hvis parallelimportørens navn er trykt med store bogstaver, i princippet være til skade for varemærkets omdømme. 46 Spørgsmålet om, hvorvidt omstændighederne, som fremgår af denne doms foregående præmis, kan være til skade for varemærkets omdømme, er imidlertid, lige som spørgsmålet om, hvorvidt en reklame kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren, og derfor kan udgøre en skellig grund i henhold til artikel 7, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. dom af , sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 51 og 55), et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. 47 På den baggrund skal det første spørgsmåls litra d) og det andet spørgsmåls litra e) besvares med, at spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at parallelimportøren - ikke anbringer varemærket på den nye ydre æske for produktet ( debranding ), eller - anbringer sit eget logo, et firmadesign eller udstyr eller anvender et udstyr, der benyttes for en række forskellige produkter, på den nye ydre æske ( cobranding ), eller

11 anbringer en ny etiket på denne æske på en sådan måde, at den helt eller delvist skjuler varemærkeindehaverens varemærke, eller - ikke angiver på den nye etiket, at det pågældende varemærke tilhører varemærkeindehaveren, eller - trykker parallelimportørens navn med store bogstaver, kan være til skade for varemærkets omdømme, er et spørgsmål om de faktiske forhold, som det tilkommer den nationale ret at vurdere under hensyntagen til de omstændigheder, der foreligger i den enkelte sag. Det første spørgsmåls litra a) og e) og det andet spørgsmåls litra b) vedrørende bevisbyrden 52 I betragtning af det foregående skal det konstateres, at det i situationer som de i hovedsagerne foreliggende, når det er fastslået, at de parallelt importerede lægemidler er blevet ompakket, påhviler parallelimportørerne at bevise, at de betingelser foreligger, der er nævnt i denne doms præmis 32, og som, hvis de er opfyldt, forhindrer varemærkeindehaverne i retmæssigt at modsætte sig den fortsatte markedsføring af disse lægemidler (jf. analogt Class International-dommen, præmis 74). 53 Vedrørende betingelsen om, at det skal godtgøres, at ompakningen ikke vil skade den originale tilstand af produktet i emballagen, er det imidlertid tilstrækkeligt, at parallelimportøren fremlægger beviser af en sådan karakter, at det med rimelighed kan formodes, at denne betingelse er opfyldt. Det samme gælder i endnu højere grad betingelsen om, at det ompakkede produkts præsentationsmåde ikke må være af en sådan karakter, at den kan være skadelig for varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Når importøren fremlægger et sådant første bevis for så vidt angår denne sidste betingelse, tilkommer det i givet fald varemærkeindehaveren, der er bedst i stand til at bedømme, om ompakningen kan være skadelig for hans og varemærkets omdømme, at bevise, at dette omdømme har lidt skade. Højesterets begrundelse og resultat Orifarms påstand om ophævelse Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (under ét Orifarm) har for Højesteret anført bl.a., at Kjeld Birch og Karin Verland, der var sagkyndige medlemmer af Sø- og Handelsretten, var inhabile, og at Sø- og Handelsrettens dom derfor skal ophæves. Efter retsplejelovens 66, jf. 61, må ingen handle som sagkyndigt retsmedlem, hvis der uden for de tilfælde, der er nævnt i 60, foreligger omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. Som senest anført i Højesterets kendelse af 14. januar 2014 (UfR ) har bestemmelsen i 61 et dobbelt formål, nemlig dels at

12 undgå en reel risiko for, at afgørelsen i den konkrete sag påvirkes af uvedkommende hensyn, dels at undgå, at der hos parterne eller omverdenen opstår mistillid til upartiskheden hos den person, der skal medvirke i sagen. Det sidstnævnte indebærer, at et sagkyndigt retsmedlem er inhabil, hvis der på grund af den pågældendes tilknytning til sagen eller sagens parter kan rejses tvivl om den pågældendes fuldstændige upartiskhed. For at føre til inhabilitet skal tvivlen være rimeligt begrundet i objektive omstændigheder. 61 skal i øvrigt fortolkes i lyset af artikel 6, stk. 1, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, hvorefter enhver har ret til rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, og den hertil relaterede praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Kjeld Birch var formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) , og Karin Verland var formand for foreningen Karin Verland var endvidere ansat som salgs- og marketingdirektør i Merck, Sharp & Dohme Karin Verlands ansættelse i Merck, Sharp & Dohme ophørte næsten 20 år, før hun blev udtaget som sagkyndig dommer i sagen, og hun og Kjeld Birch fratrådte posten som formand for Lægemiddelindustriforeningen (Lif) henholdsvis ca. 5 år og ca. 14 år, før de blev udtaget som sagkyndige dommere. Herefter, og da der ikke i øvrigt er oplyst omstændigheder, som er egnet til at rejse tvivl om Kjeld Birchs og Karin Verlands fuldstændige upartiskhed, jf. retsplejelovens 66, jf. 61, finder Højesteret, at Kjeld Birch og Karin Verland ikke var inhabile. Det bemærkes, at Orifarm efter over for Sø- og Handelsretten at have rejst spørgsmål om de to sagkyndige dommeres habilitet frafaldt inhabilitetsindsigelsen. Højesteret finder herefter, at der ikke er grundlag for at ophæve dommen. Sagens varemærkeretlige spørgsmål Sagens hovedspørgsmål er, om Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS (under ét MSD) kan kræve, at Orifarm, der er parallelimportør af lægemidler, ved ompakningen af de omhandlede lægemidler skal anføre på emballagens yderside, at MSD er indehaver af varemærkerne. Det er uomtvistet, at de fire EU-varemærker, som sagen drejer sig om, tilhører MSD, og at selve det forhold, at Orifarm har ompakket lægemidlerne, ikke udgør en krænkelse af MSD s varemærkerettigheder.

13 Fire dommere Poul Søgaard, Jytte Scharling, Thomas Rørdam og Jan Schans Christensen udtaler herefter: Det er fastslået i EU-Domstolens praksis, at det under hensyn til varemærkeindehaverens interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke kan blive bibragt opfattelsen af, at varemærkeindehaveren er ansvarlig for ompakningen, skal oplyses på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen, jf. dom af 11. juli 1996 i sagerne C-427/93 m.fl. (Bristol-Myers Squibb), præmis 70. Det kan også kræves, at det klart er angivet på den ydre emballage, hvem der har fremstillet produktet, idet producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol, jf. præmis 74. Selv når det er angivet på emballagen, hvem der har foretaget ompakningen af produktet, kan det ikke udelukkes, at varemærkets og varemærkeindehaverens omdømme alligevel kan lide skade som følge af en inadækvat præsentation af det ompakkede produkt. I så fald har varemærkeindehaveren en legitim interesse, der har forbindelse med varemærkerettens særlige genstand, i at kunne modsætte sig markedsføring af produktet, jf. præmis 75. Det fremgår af EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmis 45-47, at den omstændighed, at parallelimportøren i forbindelse med ompakning fjerner varemærkeindehaverens varemærke ( debranding ), kan være til skade for varemærkets omdømme, og at det samme kan være tilfældet, hvis en etiket, der klistres på den originale pakning, helt eller delvis skjuler varemærket eller ikke angiver, at varemærket tilhører varemærkeindehaveren. Det fremgår endvidere, at det efter en konkret vurdering vil kunne være til skade for et varemærkes omdømme, hvis det anvendes på en sådan måde, at det giver indtryk af, at der består en særlig forbindelse mellem forhandleren og varemærkeindehaveren. Spørgsmålet om, hvorvidt præsentationsmåden kan være til skade for varemærkets omdømme, beror på en vurdering af de faktiske forhold, som den nationale ret skal foretage. Det er i Højesterets dom af 3. december 2007 (UfR ) fastslået, at fjernelse af et varemærke som udgangspunkt ikke i sig selv er egnet til at skade varemærkets eller varemærkeindehaverens omdømme. Sagen vedrørte en situation, hvor parallelimportøren ved import af et lægemiddel fra udlandet havde ompakket lægemidlet og markedsført det i Danmark under et andet produktnavn. I forbindelse med ompakningen var medicinalfirmaets varemærker

14 (produktnavn og logo) og firmanavn fjernet fra yderpakningen. Det var på yderpakningen angivet, at lægemidlet var produceret af medicinalfirmaet, og at det var parallelimporteret og ompakket af parallelimportøren. Højesteret fandt, at en sådan debranding ikke indebar en krænkelse af medicinalfirmaets varemærkeret. I den foreliggende sag har Orifarm i forbindelse med ompakningen af de fire omhandlede produkter foretaget en delvis debranding, idet alene produktnavnet, men ikke MSD s logo eller anden angivelse af, at MSD er varemærkeindehaver, er påført yderpakningen, som herudover indeholder oplysning om Orifarm som parallelimportør og ompakker og om MSD eller et selskab i MSD-koncernen som producent. Produktnavnet er påført med store bogstaver, mens oplysningerne om parallelimportøren og producenten er påført med lille skrift. Vi finder, at en sådan form for delvis debranding, når den ses i sammenhæng med oplysningerne om parallelimportøren og producenten, er egnet til at skabe tvivl hos brugere om, hvem der er indehaver af varemærket (produktnavnet), og kan give indtryk af, at der er en særlig forbindelse mellem Orifarm og MSD. Herefter tiltræder vi, at Orifarm har krænket MSD s varemærkerettigheder ved ikke at anføre på ydersiden af emballagen, at varemærket (produktnavnet) vedrørende de fire omhandlede produkter tilhører MSD. For så vidt angår spørgsmålet om vederlag har MSD for Højesteret ændret sine påstande om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. til en anerkendelsespåstand. Vi finder, at MSD i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved varemærkekrænkelser i forbindelse med parallelimport af medicin har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NU- VARING, CERAZETTE, DIPROPHOS og SINGULAIR. Vi stemmer herefter for at tage MSD s påstande til følge. Dommer Poul Dahl Jensen udtaler:

15 Når der ved parallelimport af lægemidler foretages ompakning med brug af det originale varemærke (produktnavn) på den nye emballage, er der efter EU-Domstolens praksis krav om, at det på emballagen klart angives, hvem der har foretaget ompakningen, og hvem der har produceret lægemidlet, jf. herved EU-domstolens dom af 11. juli 1996 i sagerne C-427/93 m.fl. (Bristol-Myers Squibb). Kravet om angivelse af producenten er efter dommens præmis 74 begrundet i, at producenten kan have en interesse i, at forbrugeren eller den endelige bruger ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket, og at produktet er fremstillet under importørens kontrol. Efter EU-Domstolens praksis er der ikke noget absolut krav om, at det på den nye emballage skal angives, hvem der er indehaver af varemærket, uanset om denne måtte være en anden end producenten. Spørgsmålet om, hvorvidt parallelimportørens brug af varemærket på den nye emballage uden samtidig angivelse af navnet på varemærkeindehaveren udgør en varemærkekrænkelse, beror på en konkret vurdering af, om en sådan præsentationsmåde kan være til skade for varemærkets omdømme, jf. EU-Domstolens dom af 26. april 2007 i sag C-348/04 (Boehringer II), præmisserne Dette er tilfældet, hvis angivelserne på den nye emballage kan give indtryk af, at parallelimportøren er indehaver af varemærket eller har en særlig tilknytning til dette, jf. Højesterets dom af 21. september 2009 (UfR ). På de fire lægemidler, som denne sag angår, har Orifarm anført varemærket (produktnavnet) på forsiden af den ydre pakning. Der er ikke på forsiden i øvrigt anført navne, logoer, forretningskendetegn eller andet, der kan forbinde varemærket med en bestemt virksomhed. På siden af tre af pakningerne og på bagsiden af den fjerde pakning er med mindre skrift angivet producenten af lægemidlet: På pakningen med NUVARING er NV Organon angivet som producent, og på pakningerne med CERAZETTE, SINGULAIR og DIPROPHOS er som producent angivet henholdsvis Organon Ireland Ltd, Merck Sharp & Dohme B.V. og Schering-Plough Labo N.V. På alle fire pakninger er i umiddelbar tilknytning til angivelsen af navnet på producenten med samme skrifttyper anført Orifarm som importør og ompakker. Efter min opfattelse er angivelserne på de fire pakninger ikke egnet til at give indtryk af, at Orifarm er indehaver af varemærkerne eller har en særlig tilknytning til disse. Orifarm har i overensstemmelse med de krav, der er opstillet i EU-Domstolens praksis, oplyst navnet på producenten, og efter præmis 74 i Bristol-Myers Squibb-dommen har denne angivelse bl.a. til

16 formål at sikre, at forbrugeren ikke bibringes opfattelsen af, at importøren er indehaver af varemærket. På de ydre pakninger har Orifarm alene angivet sig som importør og ompakker og har ikke påført eget mærke, logo eller forretningskendetegn på emballagen. Under disse omstændigheder finder jeg, at Orifarms anbringelse af varemærkerne (de originale produktnavne) på den nye emballage ikke udgør en varemærkekrænkelse. Jeg stemmer derfor for at tage Orifarms frifindelsespåstand til følge. Afgørelsen træffes efter stemmeflertallet. Konklusion og sagsomkostninger Højesteret stadfæster herefter dommen som nedenfor bestemt. Efter sagens udfald skal Orifarm til MSD betale sagsomkostninger for Højesteret med kr., hvoraf kr. er til dækning af udgifter til advokat, og kr. er til dækning af retsafgift. Thi kendes for ret: Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes med den ændring, at dommens bestemmelser om betaling af ,31 kr. og 4.014,71 kr. udgår, og at Orifarm A/S skal anerkende, at Merck Sharp & Dohme B.V, Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS har krav på vederlag efter varemærkelovens 43, stk. 1, nr. 1, beregnet som i alt 5 % af Orifarms uberettigede omsætning af produkterne NUVARING, CERAZETTE, DIPROPHOS og SIN- GULAIR. I sagsomkostninger for Højesteret skal Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk til Merck Sharp & Dohme B.V, Merck Sharp & Dohme Corp. og MSD Danmark ApS betale i alt kr. Beløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

DOM. 1) Merck Sharp & Dohme B.V. 2) MSD Danmark ApS. mod. 1) Orifarm A/S. 2) Orifarm Supply A/S. (advokat Kim Jensen for begge)

DOM. 1) Merck Sharp & Dohme B.V. 2) MSD Danmark ApS. mod. 1) Orifarm A/S. 2) Orifarm Supply A/S. (advokat Kim Jensen for begge) DOM Afsagt den 19. november 2013 V-49-12 1) Merck Sharp & Dohme B.V. 2) MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for begge) mod 1) Orifarm A/S 2) Orifarm Supply A/S (advokat Kim Jensen for begge) og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 234/2008 (1. afdeling) Handelsselskabet af 5. januar 2002 A/S i likvidation (tidligere Orifarm A/S) og Ompakningsselskabet af 1. november 2005 A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. november 2012 Sag 16/2007 (1. afdeling) Viking Gas A/S (advokat Peter Henrik Würtz) mod Kosan Gas A/S (tidligere BP Gas A/S) (advokat Erik Bertelsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 39/2016 Haderslev Kommune (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Finland Plc. (advokat Peter Schradieck for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 354/2011 (1. afdeling) Orifarm A/S og Orifarm Supply A/S (advokat Jens Jakob Bugge for begge) mod Merck Sharp & Dohme Corp. (tidligere Merck & Co. Inc.)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. oktober 2016 Sag 93/2016 Ekona A/S (advokat Jesper Bang) mod Nordea Bank Finland Plc. (advokat John Sommer Schmidt) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. juni 2016 Sag 236/2014 Boet efter A (tidligere A) (advokat Hans Sønderby Christensen) mod Transportministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Sune Fugleholm) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 109/2013 Dansk InkassoBrancheforening som mandatar for KGS Europe ApS (tidligere KGS Europe A/S) ved advokat Jane Frederikke Land kærer Sø-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 *

RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * GEDDES MOD KHIM (NURSERYROOM) RETTENS DOM (Anden Afdeling) 30. november 2004 * I sag T-173/03, Anne Geddes, Auckland (New Zealand), ved solicitor G. Farrington, sagsøger, mod Kontoret for Harmonisering

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand)

DOM. Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) EVH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 2. juli 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og John

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 210/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Henriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 85/2010 (1. afdeling) Margarine Foreningen (advokat Henrik Peytz) mod Fødevarestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1)

Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) Lov om ændring af varemærkeloven og retsplejeloven (Gennemførelse af TRIPSaftalen, Trademark Law Treaty m.v.)(* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. november 2017 Sag 95/2017 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen) I tidligere

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere