Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013"

Transkript

1 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå

2 Indhold 1. Indledning Formål Omfang af kontrollen Kontrolperioden Retsgrundlag Overordnede oplysninger Koordinering med andre kontroller Information som skal gives jordbruger Veterinær- og sikkerhedsforskrifter LDP-tilsagn / artikel Gennemførsel af kontrollen Kontrolbesøget Materiale til brug ved kontrollen Varsling af kontrol/nægtet kontrol Dokumentation af konstaterede forhold Kontroltyper Afrapportering af kontrolresultat Sager uden bemærkninger (OK-sager) Sager med bemærkninger (fejl-sager) Kontrollens indhold Definition af plantebeskyttelsesmidler Rottegift, mosegrisegift eller muldvarpegift Opbevaring Uoriginal emballage / dunk uden etikette Uforsvarlig opbevaring Giftige og meget giftige midler Besiddelse Besiddelse af udenlandsk plantebeskyttelsesmiddel Import af udenlandske plantebeskyttelsesmidler med henblik på videresalg Besiddelse af ulovligt dansk plantebeskyttelsesmiddel Sprøjtejournal Sprøjtejournalindberetning Anvendelse Anvendelse af ulovligt dansk middel (delkrav 1) Anvendt middel med udenlandsk etikette (delkrav 1) Anvendelse af middel på en afgrøde, hvortil det ikke er godkendt (delkrav 2) Overdosering af plantebeskyttelsesmiddel (delkrav 3) Flere årlige behandlinger på en afgrøde, end etiketten tillader (delkrav 4) Vaske- og påfyldningspladser Udstyr til vask og påfyldning Bagatelgrænsen Tapsted (kontraventil, vandur samt buffertank)... 24

3 6.7.4 Krav til indretning af vaskeplads Opsamlingsbeholder Afstandskrav fra vaskeplads til vandmiljø Afstandskrav for vask og påfyldning i marken til vandmiljø Uddannelseskrav Hvem skal have et sprøjtecertifikat? Hvem skal have et sprøjtebevis? Bilag til instruksen Bilag A: Retsgrundlag Bilag B: Krydsoverensstemmelseskrav Krav 2.18 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav 2.19 Anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal listes i en sprøjtejournal 37 Krav 2.A1 Besiddelse af gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i forbindelse med anvendelse af plantebeskyttelsesmidler Krav 2.B1 Sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler Krav 2.C1 Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte.. 43 Krav 2.D1 Anvendelse af kontraventil og vandur ved opblanding af plantebeskyttelsesmidler ved tapstedet Krav 2.D2 Placering af påfyldnings- og vaskeplads Bilag C: Afleveringsattest... 47

4 1. Indledning 1.1 Formål Formålet med kontrollen er at forebygge unødvendig belastning og sundhedsfare i forbindelse med opbevaring, besiddelse og anvendelse af pesticider, samt ved vask- og påfyldning af sprøjtemidler, herunder også uddannelse af sprøjteføreren. 1.2 Omfang af kontrollen Der skal i 2013 gennemføres i alt 670 kontroller af plantebeskyttelsesmidler. Heraf skal de ca. 500 kontroller gennemføres som led i NaturErhvervstyrelsens fælles kontrol af krydsoverensstemmelseskrav. De ca. 500 kontroller svarer til 1 % af de jordbrugere, der er støtteberettigede til at modtage enkeltbetaling i Udvælgelsen af de 500 sager er foretaget på baggrund af risikovurdering eller ved tilfældig udtagning. De resterende ca. 170 kontroller gennemføres på adresser, der udvælges af Center for Jordbrug på baggrund af en risikovurdering. Der udvælges i første omgang ca. 150 kontroller, da der i løbet af kontrolåret kan komme yderligere adresser til kontrol, som følge af henvendelser fra borgere eller anden offentlig myndighed. Hvis lokalafdelingerne gennem øvrig kontrol kommer i besiddelse af oplysninger om ulovlige forhold vedrørende opbevaring, besiddelse, anvendelse af pesticider samt håndtering ved vask- og påfyldning, herunder også uddannelses, kan sagen ekstraordinært udtages til kontrol. Bemærk, at det altid er Center for Jordbrug der opretter sagen i VAKS DCK. 1.3 Kontrolperioden Kontrolperioden følger NaturErhvervstyrelsen fælles KO-kontrol og er fra 1. april 2013 til 31. december Retsgrundlag Du finder en oversigt over det gældende retsgrundlag i bilag A. Retsgrundlaget kan også findes på De lokale afdelinger bedes ajourføre papirudgaver af retsgrundlaget efter behov. 3

5 3. Overordnede oplysninger 3.1 Koordinering med andre kontroller Kontrollen omfatter en fuldstændig pesticidkontrol og skal så vidt mulig koordineres med andre kontroller. Dette sker ved hjælp af planlægningssystemet og tilhørende rapporter. NaturErhvervstyrelsen bør så vidt muligt ikke udføre kontrol flere gange på den samme bedrift inden for en 3-måneders periode. 3.2 Information som skal gives jordbruger Der henvises til afsnittet om Retssikkerhedsloven og God kontroladfærd i den generelle kontrolinstruks, der findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under afsnittet Fagligt >> kontrol >> kontrolinstrukser >> Den generelle kontrolinstruks. 3.3 Veterinær- og sikkerhedsforskrifter Ved kontrollen skal NaturErhvervstyrelsens generelle sikkerhedsforskrifter og veterinære retningslinjer for afdelingerne følges. Ved besigtigelse af kemikalieskab, herunder flytning af dunke m.m., skal der anvendes de nødvendige værnemidler, der som minimum er handsker og sikkerhedsbriller. Alt afhængig af kontrolsituationen bør der dog anvendes: Sikkerhedsfodtøj, engangsdragt, gummiforklæde og åndedrætsværn. Du finder de nærmere retningslinjer i sikkerhedsforskrifterne. Hvis der ikke er etableret udluftning/ventilation på kontrolstedet, skal der foretages en udluftning inden kontrollen gennemføres. Forskrifterne, der er udarbejdet af sikkerhedsudvalget, findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under afsnittet Praktisk. Hvis du har spørgsmål til sikkerhedsforskrifterne henvises du til afdelingens sikkerhedsrepræsentant. De veterinære retningslinjer for ejendomme med husdyr er relevante hvis kontrollen omfatter staldanlæg eller lignende. De veterinære retningslinjer er beskrevet i den Generelle kontrolinstruks, der findes på intranettet under afsnittet Fagligt. 4

6 3.4 LDP-tilsagn / artikel 68 For sager som kontrolleres i perioden fra 1.april til 1. juni 2013, sendes samtlige overtrædelser af de nationale bestemmelser, som har KO-minimumskrav, i høring med KOkarakterer og høring af muligt støttetræk. I høringsbrevet er tilføjet en tekst om, at der kun sker støttetræk, hvis jordbruger har et af de relevante LDP-tilsagn/art. 68. Efter den 1. juni 2013, og frem til kontrolårets udløb den 31. december 2013, foretages der kun høring af de jordbrugere, som har søgt et af de relevante LDP-tilsagn/art. 68. De relevante LDP-tilsagn, der medfører at ansøgeren er omfattet af minimumskravene, er: Tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (OM) Miljøbetinget tilskud (MB) Tilskud til pleje af græs og naturarealer Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer (den gamle randzone ordning) Tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder i forlængelse af tilsagn om anlæg af vådområder Tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Tilskud til fastholdelse af vådområder De relevante artikel 68-ordninger, der medfører at ansøgeren er omfattet af minimumskravene, er: Ekstensivt landbrug Pleje af EB-støtteberettigede græsarealer 5

7 4. Gennemførsel af kontrollen 4.1 Kontrolbesøget I praksis forventes kontrollen gennemført som følgende: Jordbruger skal fremvise, hvor plantebeskyttelsesmidlerne opbevares, herunder oplyse om der opbevares pesticider på andre lokaliteter f.eks. lejede lokaler eller andre bedrifters bygninger (lager/lagerfaciliteter). Opbevaringsforhold skal besigtiges på samtlige lokaliteter af virksomheden. Eksempel fælles opbevaring Naboerne landmand A og landmand B deler opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. Midlerne opbevares hos landmand A mens landmand B er udtaget til pesticidkontrol. Ved kontrollen skal landmand B fremvise hvor plantebeskyttelsesmidlerne opbevares altså hos landmand A. Landmand A skal informeres om, at vi foretager kontrol på hans ejendom og der skal udleveres retssikkerhedsbrev. Hvis landmand B oplyser, at nogle af de opbevarede plantebeskyttelsesmidler tilhører landmand A og disse midler ikke er lovlige eller opbevaret uforsvarligt, skal Landmand A også udtages til kontrol. Kontrollen skal iværksættes med det samme. Husk fotodokumentation Kontrollen skal omfatte: Kontrol af, om der opbevares midler miljø- og sundhedsmæssigt uforsvarligt Er midler i original emballage, herunder også dunke uden etikette Er giftige og meget giftige midler under lås Er der efterladt tilberedt sprøjtevæske uden opsyn Besiddelse af ulovlige danske og udenlandske midler Er plantebeskyttelsesmidler anvendt efter anvisningen på etiketten Udstyr til påfyldning af plantebeskyttelsesmidler (præparatfyldeudstyr, spuledyser og skyllevandstank) Tapsted, hvor sprøjten påfyldes (kontraventil og vandur) Er vaskepladsen med fast befæstet bund Udstyr til udvendig vask af sprøjten Sprøjtejournal Sprøjteførers uddannelsesbevis 6

8 4.2 Materiale til brug ved kontrollen Følgende materiale er relevant ved gennemførsel af kontrolbesøget: Kontrolgrundlag Retssikkerhedsbrevet/Informationsbrev Fokusliste med spørgsmål Miljøportalen/PDgis Lister over ulovlige midler og aktivstoffer Vejledning i Planteværn 2013 Ved forberedelsen af kontrollen skal det også undersøges, om der foreligger en tidligere pesticidkontrol og eventuel overtrædelse. En tidligere overtrædelse kan have betydning for karaktergivningen ved overtrædelse af KO-krav. Husk at kontrolgrundlaget skal trækkes umiddelbart før selve kontrolbesøget. Fokusliste med samtlige emner/spørgsmål vedrørende pesticidkontrollen kan med fordel anvendes som forberedelse eller under selve kontrolbesøget. Fokuslisten findes på NaturErhvervstyrelsens intranet under fagligt >> kontrol >> kontrolinstrukser >> instrukser fra Miljø >> plantebeskyttelsesmidler. Til kontrol af afstandskrav og virksomhedens beliggenhed i forhold til 3 arealer kan oplysningerne findes på Miljøportalen ( De relevante oplysninger findes under arealinformation/ naturbeskyttelse. Til kontrollen kan publikationen Vejledning i Planteværn 2013 anvendes til at slå midler op i forhold til godkendelse, dosering, anvisningsvilkår vedr. afgrøde m.m. Vejledning i Planteværn 2013 er udleveret med det antal pr. afdeling., der foretager pesticidkontrol. Der er følgende lister over plantebeskyttelsesmidler til rådighed som bilag: Bilag D: Liste over plantebeskyttelsesmidler, der meddelt afviklingsperioder for (bekendtgørelsens bilag 6) Bilag E Liste over aktivstoffer, som ikke længere må anvendes eller besiddes (bekendtgørelsens bilag 7) Bilag F - Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler med besiddelsesfrister (bekendtgørelsens bilag 8) Derudover kan der findes hjælp i følgende 2 databaser: Miljøstyrelsens hjemmeside ( På Miljøstyrelsens hjemmeside, under Virksomhed & myndighed/bekæmpelsesmidler er adgang til en database med søgemulighed på samtlige godkendte midler. Der kan søges på handelsnavn og aktivstof. Middeldatabasen ( Videncentret for Landbrug og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet udgiver middeldatabasen. Heraf fremgår hvilken dosering de enkelte midler må anvendes i, samt til hvilken afgrøde midlet er godkendt. 7

9 4.3 Varsling af kontrol/nægtet kontrol Kontrol af plantebeskyttelsesmidler er en uvarslet kontrol, da en varsling ville forspilde kontrollens hovedformål. Det anbefales, at kontrolløren ved blandede kontrolbesøg (varslet og uvarslede), altid starter med den uvarslede kontrol først. Hvis jordbruger inden kontrolbesøget spørger kontrolløren, om der er en uvarslet kontrol med, er svaret: Det kan jeg ikke oplyse om. Ved yderligere information om varslingsregler og brug af varslingsbreve, henvises til den generelle kontrolinstruks. NaturErhvervstyrelsen er i henhold til 49 i lov om kemiske stoffer og produkter og 87 i lov om miljøbeskyttelse bemyndiget til og, uden retskendelse og med behørig legitimation, at få adgang til private ejendomme, lokaliteter og transportmidler for at få oplysninger til brug for kontroller, herunder også at bede politiet om bistand. Jordbruger skal yde den nødvendige bistand for kontrollen, herunder fremvisning af bilag, regnskaber eller anden dokumentation, der er nødvendig for at gennemfører kontrollen. Hvis jordbruger nægter kontrol, skal Center for Jordbrug kontaktes med henblik på at gennemføre kontrolbesøget med politiets hjælp. 4.4 Dokumentation af konstaterede forhold For at sikre dokumentation skal du altid tage billeder af ulovlige forhold på det tidspunkt, hvor overtrædelserne konstateres. F.eks. ved fund af ulovlige danske midler, midler med udenlandsk etikette, uoriginal emballage, manglende etikette, manglende kontraventil og vandur, eller ved ulovlige opbevaringsforhold. Billederne skal vedlægges høringsbrevet og lægges som et fotoalbum på sagen i Captia. På forsiden skal ansøgers navn og cvr. nr. være angivet. For hvert billede skal det beskrives hvilken overtrædelse billedet dokumenterer. Det er meget vigtigt, at du i høringsbrevet angiver, at der er vedlagt fotodokumentation, ellers vil billederne ikke blive tillagt betydning i en evt. efterfølgende retssag. 8

10 4.5 Kontroltyper KO-kontrol Kontrol af plantebeskyttelsesmidler indgår sammen med kontrol af God Landbrugs og Miljømæssig stand (GLM), efterafgrøder, gødningsregnskaber og flyvehavre i NaturErhvervstyrelsens fælles Krydsoverensstemmelseskontrol (KO-kontrol). Ved kontrollen skal der således foretages en fuld kontrol af samtlige krav vedrørende opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler samt krav vedrørende reglerne om vask- og påfyldning, samt uddannelses. (udtræksårsag XKO_efternavn, f.eks. 4KO_pest). LDP-sager med KO-minimumskrav Alle sager udtaget til kontrol af plantebeskyttelsesmidler under NaturErhvervstyrelsens fælles Krydsoverensstemmelseskontrol (KO-kontrol) skal, hvis jordbruger modtager tilskud for miljøvenligt landbrug, efter Landdistriktsprogrammet for , eller tilskud efter artikel 68 efter Rådets forordning (EF) 73/2009, kontrolleres for ekstra KO-krav de såkaldte KOminimumskrav. Der skal foretages en fuld kontrol af samtlige krav vedrørende opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, samt krav vedrørende reglerne om vask- og påfyldning, samt uddannelses. Overtrædelser af KO-kravene beregnes automatisk i forbindelse med indtastning i VAKS DCK. Det vil fremgå af kontrolgrundlaget, om jordbruger har LDP-tilsagn. Anden KO Hvis der ved kontrol af en anden ordning, f.eks. arealkontrol eller økologikontrollen, konstateres en overtrædelse af et KO-krav vedrørende plantebeskyttelsesmidler, er der tale om anden KO. Det betyder, at der skal oprettes en kontrol alene vedrørende dette punkt. Husk, at angive på faneblad 1 i VAKS DCK ved hvilken ordning kontrollen er opstået. Rene pesticidkontroller Kontroller der alene omfatter reglerne om plantebeskyttelsesmidler betegnes rene pesticidkontroller. Ved kontrollen skal der således foretages en fuld kontrol af samtlige krav vedrørende opbevaring, besiddelse og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, samt krav vedrørende reglerne om vask- og påfyldning og uddannelses. (udtræksårsag: MAN + efternavn). Efter den fysiske kontrol indtastes kontrolresultatet og eventuelle overtrædelser i VAKS DCK under ordning 4071PM_13. Der udskrives et høringsbrev, hvoraf resultatet af kontrollen fremgår. Brevet sendes til jordbruger sammen med andet relevant materiale (fx fotoalbum). 9

11 5. Afrapportering af kontrolresultat 5.1 Sager uden bemærkninger (OK-sager) KO-kontrolsager uden bemærkninger afsluttes med en krydsoverensstemmelsesrapport, hvoraf det fremgår, at NaturErhvervstyrelsen ikke har bemærkninger til kontrollen. Krydsoverensstemmelsesrapporten overføres til Captia på aktivitet 5731KO_13 (krydsoverensstemmelse) mens kontrolsagen under aktivitet 4071PM_13 (pesticid) afsluttes af kontrolløren. For rene pesticidkontroller uden bemærkninger afsluttes sagen med et OK-brev til jordbruger. Brevet dannes i VAKS DCK efter kontrollen og lægges på sagen i Captia før sagen afsluttes Når OK-sager afsluttes i Captia, skal ansvarlig enhed og udførende enhed forblive den afdeling, hvor kontrollen er udført. Vær opmærksom på, at før sagen afsluttes skal feltet videresendt til enhed være udfyldt i VAKS DCK. 5.2 Sager med bemærkninger (fejl-sager) Hvis kontrollen giver anledning til bemærkninger, skal ansøgeren have sagen til udtalelse (høring), inden den videre sagsbehandling i Center for Jordbrug. Det skal tydeligt fremgå af høringsbrevet, hvad kontrolløren har konstateret, så ansøgeren ikke bliver i tvivl om, hvad der skal tages stilling til og kommenteres på i et eventuelt høringssvar til NaturErhvervstyrelsen. Hvis kontrolløren på grund af tidspunktet for kontrollens gennemførelse erkender, at det ikke med sikkerhed kan afgøres, om et konstateret forhold repræsenterede en overtrædelse af bestemmelserne i den relevante periode, og ikke på anden vis kan fremlægge dokumentation for overtrædelsen, bør forholdet ikke fremgå af høringsbrevet. Hvis der indkommer et høringssvar, skriver kontrolløren sine kommentarer til svaret og lægger dette på sagen i Captia. Sagen overdrages til Center for Jordbrug, skriv MILJO, Center for Jordbrug som ansvarlig enhed. Vær opmærksom på, at felterne sendt i høring, høringssvar modtaget og videresendt til enhed er udfyldt i VAKS DCK før sagen overdrages. 10

12 6. Kontrollens indhold 6.1 Definition af plantebeskyttelsesmidler Den generelle betegnelse Bekæmpelsesmidler dækker over to hovedgrupper af midler: Plantebeskyttelsesmidler (Pesticider) Plantebeskyttelsesmidler kaldes også pesticider eller sprøjtemidler. Disse midler bruges i landbrug, skovbrug, gartneri- og havebrug som ukrudtsmidler (herbicider), insektmidler (insekticider) og svampemidler (fungicider). Også midler til plantevækstregulering og bejdsning betragtes som plantebeskyttelsesmidler. Et plantebeskyttelsesmiddel indeholder et eller flere aktivstoffer, som gør at midlet virker på den ønskede måde. Plantebeskyttelsesmidler findes i bl.a. væske-, granulat- og tabletform. Biocider Biocider er et produkt, der er fremstillet for at slå andre levende organismer ihjel. Det kan f.eks. være træbeskyttelsesmidler, rottemidler, konserveringsmidler eller bekæmpelsesmidler mod myg. Kontrollen skal alene omfatte plantebeskyttelsesmidler. Det er Miljøstyrelsen der foretager kontrol med biocider 6.2 Rottegift, mosegrisegift eller muldvarpegift Rottegift, mosegrisegift og muldvarpegift er meget giftige stoffer, og det kræver en særlig autorisation at bruge og opbevare disse midler. Hvis der ved kontrollen konstateres, at der opbevares rottegift, mosegrisegift eller muldvarpegift, skal jordbruger orienteres om, at disse oplysninger vil blive videregivet til Miljøstyrelsen, såfremt jordbruger ikke har autorisation. NaturErhvervstyrelsen har alene hjemmel til at kontrollere plantebeskyttelsesmidler hos jordbruger. Det er Miljøstyrelsens kemikalieinspektion der varetager kontrollen med øvrige kemiske produkter, herunder mosegrise- og muldvarpegifte hos personer, som har en tilladelse til at anvende disse meget giftige midler. Der er ca personer der har en sådan tilladelse. Mosegrise- og muldvarpegifte bliver ofte opbevaret i et sort aluminiumsrør med dødningehoved på. NaturErhvervstyrelsen kan ikke påbyde jordbruger at bortskaffe disse midler. Men hvis der under kontrolbesøget konstateres uforsvarlig opbevaring af disse midler, gives der besked på mail til pesticidgruppen (dl_pesticid), som vil informere Miljøstyrelsen. 11

13 6.3 Opbevaring Det er et krav, at jordbruger opbevarer sine plantebeskyttelsesmidler, rester af midler eller tom brugt emballage miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Herunder at midlerne opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med eller i nærheden af fødevarer, foderstoffer, lægemidler eller lignende. Der skal foretages besigtigelse af samtlige lokaliteter, hvor jordbruger opbevarer sine plantebeskyttelsesmidler. Det kan være f.eks. lader, udhuse, i en container, særskilt kemikalierum, garage eller lign, som hører til virksomheden. Der foretages ikke besigtigelse af privat bolig. Plantebeskyttelsesmidler er ofte opbevaret sammen med andre kemiske produkter eller andre bekæmpelsesmidler, f.eks. rottegift Uoriginal emballage / dunk uden etikette Plantebeskyttelsesmidler må kun opbevares i den originale emballage. Midler må således ikke være hældt over i anden dunk eller lignende. Årsagen er dels, at anvisninger fremgår af emballagens etikette, dels at der kan ske forvekslinger mellem midler, og i værst tænkelige tilfælde, at midler forveksles med fødevarer (cola-flasker, m.m.). Hvis der opbevares plantebeskyttelsesmidler i uoriginal emballage, herunder f.eks. flasker, spande eller diverse dunke uden etikette, skal sagen sendes i høring. Hvis der ved kontrolbesøget konstateres opbevaring af plantebeskyttelsesmidler i uoriginal emballage eller i dunke uden etikette (ikke identificerbart middel), kan NaturErhvervstyrelsen kun opfordre jordbruger til at bortskaffe midlet. Der er i dag ikke lovhjemmel til at påbyde jordbruger at bortskaffe uidentificerbare midler. Vær opmærksom på, at opbevaring af dunke uden etikette betragtes som sundhedsmæssig og miljømæssig uforsvarlig opbevaring, hvilket er en overtrædelse af kemikalielovgivningen, og sagen skal derfor sendes i høring Uforsvarlig opbevaring Hvornår er opbevaringen uforsvarlig? Dette er en konkret vurdering som naturligvis altid vil være individuel. Der er i det følgende opstillet nogle situationer for opbevaring af plantebeskyttelsesmidler, der ikke kan accepteres. Som hovedregel kan man sige, at hvis de opbevaringsforhold, som du ser ved et kontrolbesøg, ikke sikrer tilstrækkelig afskærmning i forhold til børn og dyr, eller opbevares utilsigtet i forhold til en miljømæssig vurdering, er opbevaringsforholdene ikke ansvarlige. De samme regler gælder for hel eller delvis tom emballage. Plantebeskyttelsesmidler må ikke opbevares, hvor der kan ske udledning til afløb, der fører til dræn eller lignende. Opbevaring af plantebeskyttelsesmidler må således generelt kun ske på 12

14 fast underlag. Derfor er det også uforsvarlig opbevaring, at plantebeskyttelsesmidler opbevares på et underlag af sten, grus eller ral, selvom det er under tag. Bemærk, at hvis der er direkte fare for udledning af midler, skal der straks gives besked til Center for Jordbrug, som vil informere den aktuelle kommune, som varetager kontrollen med udledning fra landbrugsejendomme. En palle med plantebeskyttelsesmidler, der står i laden, kan heller ikke betegnes som forsvarlig miljømæssig opbevaring, idet der er risiko for, at der kan ske beskadigelse af emballage med efterfølgende udslip, som følge af de daglige arbejdsgange i laden (til- og frakobling af maskineri, reparation af maskineri mv.). Bemærk, at et tilsyneladende rodet kemikalierum er ikke basis for en høring for uforsvarlig opbevaring, medmindre der er dunke der ligger ned med fare for udsivning eller spild. Eksempel Hvornår er opbevaringen uforsvarlig? Ved kontrol på en ejendom konstateres det, at samtlige plantebeskyttelsesmidler er opbevaret i en tidligere stald. Der er gennemgang i rummet og andre effekter er opbevaret sammen med plantebeskyttelsesmidlerne, f.eks. en brugt cykel og diverse malingrester m.m. Dette betragtes som uforsvarlig opbevaring pga. gennemgangen og den lette tilgang til midlerne. Er plantebeskyttelsesmidlet derimod opbevaret i den samme stald men inden i en tidligere sti til grise, og med en lav låge ind til plantebeskyttelsesmidler og der ikke opbevares yderligere effekter sammen med plantebeskyttelsesmidlerne, så betragtes opbevaringen ikke som værende uforsvarlig. Der opbevares plantebeskyttelsesmidler i en lade. Midlerne står lige indenfor en port og der er jævnlig trafik gennem porten af diverse maskiner. Dette betragtes som uforsvarlig opbevaring pga. risikoen ved trafikken og den umiddelbare tilgang til midlerne. Hvis midlerne derimod opbevares i den samme lade på en høj stålreol, og skal hentes ned med en palleløfter eller lign og forudsat at forholdene omkring løft og transport til og fra stålreolen er fornuftige og sikre, må dette betragtes som forsvarlig opbevaring. Et andet eksempel på forsvarlig opbevaring kan være en gammel kummefryser udstyret med hængelås. Ligesom et kemikalierum uden afløb også er forsvarlig opbevaring, såfremt døren altid er lukket ind til kemikalierummet. Husk altid fotodokumentation Hvis det konstateres, at plantebeskyttelsesmidler bliver opbevaret uforsvarligt, skal jordbruger have et mundtligt påbud om at få tingene bragt i orden. Jordbruger skal inden 14 dage fra besøgsdatoen have bragt sine opbevaringsforhold i orden. Bemærk at der ikke er krydsoverensstemmelse for uforsvarlig opbevaring. 13

15 Tilberedt sprøjtevæske efterladt uden tilsyn Tilberedt sprøjtevæske må ikke efterlades tilgængeligt og uden opsyn. Et eksempel kunne være at en sprøjte står med tilberedt væske natten over på en mark. Bestemmelsen er af ældre dato, og der forventes ikke de store overtrædelser på dette område ved kontrollen, idet påfyldning- og rengøringsprocedurer med plantebeskyttelsesmidler er effektiviseret i de senere år. Reglerne er dog forsat gældende og skal stadigvæk indgå i kontrollen Giftige og meget giftige midler Giftige plantebeskyttelsesmidler mærket med T (toxic) og Meget giftige plantebeskyttelsesmidler mærket med TX skal opbevares under lås. Giftige og meget giftige midler kan kendes ved, at der på etiketten er anført et dødningehoved, jf. nedenstående markering under Giftig og Meget giftig. Fareklasserne fremgår med sort tryk på orangegul baggrund. Der er pt. en overgang hvor der skiftes faresymboler. Faresymbol giftigt (T) Nyt faresymbol giftigt Faresymbol meget giftig (TX) Nyt faresymbol meget giftigt Dette betyder, at der kan forekomme midler med både de nye og de gamle faresymboler. KO-krav 2.B1 - minimumskrav Opbevaring af giftige og meget giftige midler indgår som et KO-minimumskrav (2.B1) om sikker opbevaring af plantebeskyttelsesmidler. Ved valg af overtrædelser beregnes karakteren pr. automatik i VAKS DCK. Vær opmærksom på, at du både skal vælge en overtrædelse i listen, samt afkrydse feltet for varighed. Husk endvidere, at kun gælder for jordbrugere med tilsagn under Landdistriktsprogrammet , de såkaldte LDPordninger. Det fremgår af kontrolgrundlaget, om jordbruger har et sådan tilsagn. Bedømmelsesskemaet findes i bilag B. 14

16 6.4 Besiddelse Besiddelse af udenlandsk plantebeskyttelsesmiddel Det er ikke tilladt at besidde udenlandske midler. Dette gælder hvad enten midlet indeholder forbudte aktivstoffer eller ej. Ved den fysiske besigtigelse af plantebeskyttelsesmidler skal kontrolløren konstatere, om der besiddes midler, rester af midler eller tom emballage med udenlandsk etikette, dvs. hvor etiketteteksten er forfattet på et andet sprog end dansk. Ved fund af udenlandske plantebeskyttelsesmidler er det vigtigt at middel, aktivstof, mængde, koncentration og oprindelsesland beskrives i både høringsbrevet og i VAKS DCK. Derudover det vigtig at beskrive, hvordan opbevaringsforholdene var, herunder om midlerne var forsøgt skjult, hvor var de opbevaret og lign. Husk fotodokumentation Import af udenlandske plantebeskyttelsesmidler med henblik på videresalg. NaturErhvervstyrelsen varetager alene kontrollen med besiddelse af udenlandske plantebeskyttelsesmidler. Hvis der ved kontrollen konstateres midler med udenlandsk etikette, og mængden vurderes at have et omfang, der rækker udover eget forbrug, skal kontrollen overdrages til Miljøstyrelsen, som varetager kontrollen med ulovlig import. Kontrolløren skal i disse tilfælde straks kontakte Center for Jordbrug, der varetager den videre formidling til Miljøstyrelsen. Ved kontakt med Center for Jordbrug aftales også hvordan kontrollen videre skal afvikles. Husk at notere mængde af middel, aktivstof, koncentration, oprindelsesland, og hvor og hvordan midlerne blev opbevaret samt fotodokumentation Besiddelse af ulovligt dansk plantebeskyttelsesmiddel Plantebeskyttelsesmidler er ulovlige at besidde, hvis de ikke er godkendte i Danmark. Hvordan tjekkes det, om et dansk middel er ulovligt at besidde? Ved opslag i Positivlisten i Middeldatabasen: Bemærk, at det er registreringsnummeret, som afgør, om et middel er lovligt. To midler kan have samme navn, men hvor kun det ene registreringsnummer fremkommer på positivlisten, og dermed er lovligt. Farvekoder i Positivlisten: Grøn: midlet lovligt. Rød: midlet har en fået en frist for godkendelse. Fristen er angivet under Til-dato. Gul: midlet under revurdering. Pink: midlet har fået dispensation for en begrænset periode. Bemærk, at der enkelte steder forekommer datoen 31/ (vist som ). Dette er en fiktiv dato, som kun bruges i mangel på nøjagtige data. 15

17 Datoen bruges for midler under revurdering, hvor man ikke på forhånd kan forudsige, hvornår Miljøstyrelsen er færdig med vurderingen. Bemærk at Positivlisten opdateres jævnligt. Alternativt kan der foretages opslag i bilag D, E og F, som findes på intranettet. Bilag D: Liste over plantebeskyttelsesmidler med afviklingsperioder (bekendtgørelsens bilag 6). Et plantebeskyttelsesmiddel er ulovligt at besidde, hvis midlets navn, aktivstof og registreringsnummer står på bilag D, og besiddelsesfristen var overskredet på kontroltidspunktet. Et middel er ikke ulovligt at besidde, hvis kun anvendelsesfristen er overskredet. Bemærk, at der er forskellige frister for besiddelse. Bilag E: Liste over aktivstoffer, som ikke længere må sælges eller anvendes (bekendtgørelsens bilag 7). Et plantebeskyttelsesmiddel er ulovligt at besidde, hvis midlets aktivstof står på bilag E. Bilag F: Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler med frister for besiddelse (bekendtgørelsens bilag 8). Et plantebeskyttelsesmiddel er ulovligt at besidde, hvis midlets navn, aktivstof og registreringsnummer står på bilag F. Vær meget nøjagtig med at kontrollere og notere registreringsnummer, idet der kan findes midler med samme navn og aktivstof, men med et andet registreringsnummer. Bilag F ligger i 2 eksemplarer; den ene sorteret alfabetisk efter aktivstof, den anden sorteret efter handelsnavn. Bilag D, E og F opdateres på intranettet, når/hvis Miljøstyrelsen ændrer i forbudslisterne. I så fald vil I blive orienteret om, at bilagene er blevet ændrede. Bilagene kan printes ud og medtages på kontrolbesøget. Middeldatabasen ( kan anvendes som supplerende redskab til at finde oplysninger om dosering og aktivstof. Kontrollens videre forløb efter fund af ulovligt middel: Hvis der ved kontrollen konstateres besiddelse af ulovligt dansk middel, skal der udstedes et mundtligt påbud om at bortskaffe midlet på lovlig vis. Desuden skal jordbruger indsende dokumentation for bortskaffelsen, i form af en kvittering fra f.eks. en genbrugsstation. Ved fund af ulovlige plantebeskyttelsesmidler er det meget vigtigt, at midlets navn, aktivstof, mængde samt registreringsnummer beskrives i både høringsbrevet og i VAKS DCK, og at disse noteres korrekt. Derudover bør opbevaringsforholdene beskrives, herunder hvor midlerne var opbevaret, var midlerne forsøgt skjult m.m. Husk fotodokumentation. DET ER MEGET VIGTIGT, AT OGSÅ REGISTRERINGSNUMMER NOTERES I HØRINGSBREVET. Dette skyldes, at der findes flere midler med samme navn og aktivstof, men hvor registreringsnummeret bruges til at afgøre, om midlet er lovligt. Oftest er der ved overtrædelse tale om danske midler, som jordbruger ikke har været opmærksom på er blevet forbudte. Nogle midler kan have stået længe hos jordbruger, hvilket for nogle væskeholdige midler kan betyde øget koncentration af aktivstof eller omdannelse af stoffer. 16

18 Undtagelser fra forbuddet om besiddelse Det er lovligt at besidde et dansk middel med et forbudt aktivstof, hvis: Midlets anvendelse kun er delvist forbudt, og anvendelsesbegrænsninger fremgår af midlets etikette, f.eks. hvis midlet alligevel må anvendes i bestemte afgrøder eller i bestemte doseringer. Ved tvivl kontakt Center for Jordbrug. Hvis jordbruger har fået dispensation eller tilladelse fra Miljøstyrelsen. Jordbruger skal kunne fremvise dokumentation for sin tilladelse. Ved tvivl kontakt Center for Jordbrug. 6.5 Sprøjtejournal Hvem skal føre en sprøjtejournal? En jordbrugsvirksomhed med et samlet dyrket areal (inkl. tilforpagtede arealer) på 10 ha eller derover, er omfattet af om, at skulle føre en sprøjtejournal. En jordbrugsvirksomhed med årlig momspligtig omsætning på over kr. eller derover fra jordbrugsvirksomheden. Virksomheder med arealer, der anvendes til frugtplantage, frilandsgrønsager, væksthusgartnerier, planteskoler eller lignende er omfattet uanset størrelse. Bemærk, at arealer med juletræer eller pyntegrønt under 10 år indgår som en landbrugsafgrøde. Arealer med skovdrift skal ikke tælles med som dyrket areal. Sprøjtejournalen skal som udgangspunkt være en samlet enhed, for at kunne kaldes en journal. Det vil sige, at sprøjtejournalen ikke kan kaldes en journal, hvis den eksisterer i form af løse papirer, der ikke befinder sig samlet. Derimod kan journalen godt bestå af f.eks. regninger og arbejdssedler, samt et markkort, hvis papirerne er samlet, og det klart er indikeret, at der er tale om oplysninger til en sprøjtejournal. Bemærk, at der skal føres journal over alle anvendte plantebeskyttelsesmidler. En sprøjteplan kan gøre det ud for en sprøjtejournal, hvis alle krævede oplysninger står i planen. Desuden skal det tydeligt være tilkendegivet, at sprøjtningen faktisk blev udført som planlagt. Der skal dermed stå en dato, eller et tjek-mærke, for den aktuelle sprøjtning, der tydeligt viser, at der blev sprøjtet efter planen. Der er ikke et krav om, at sprøjtejournalen skal opbevares på bedriften. Såfremt jordbruger har en nabo eller en maskinstation til at sprøjte, skal han efterfølgende, og inden 3 dage, indsende sprøjtejournalen eller en kopi heraf til NaturErhvervstyrelsen. Der anvendes ikke plantebeskyttelsesmidler på bedriften Hvis jordbrugeren under kontrolbesøget oplyser, at han ikke har ført journal, fordi han ikke 17

19 anvender plantebeskyttelsesmidler på bedriften, skal kontrolløren, hvis der mistanke om det modsatte og afhængig af årstiden, efterse markerne for sprøjtespor, niveauet af ukrudt og tegn på plantesygdomme. Er virksomheden fritaget for reglerne om udarbejdelse af sprøjtejournaler Hvis virksomheden har et samlet areal på under 10 hektar (inklusiv tilforpagtede arealer, men uden arealer med skovbrug), er der ikke krav om, at der skal udarbejdes en sprøjtejournal. Der er heller ikke krav om en sprøjtejournal, hvis der udelukkende er tale om skovbrug. Alle nødvendige oplysninger i journalen En sprøjtejournal skal føres løbene, dvs. senest 7 dage efter anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler. Sprøjtejournalen skal føres for alle de marker, eller hele det areal, der er sprøjtet. En sprøjtejournal skal som minimum indeholde: Identifikation af marken Afgrøde eller kultur Marken/arealets størrelse i ha med en decimal Angivelse af anvendt plantebeskyttelsesmiddel Dosering Dato for anvendelse Ejer eller brugers CVR-nummer Der foreligger intet krav om, at sprøjtejournalen skal være tilgængelig i papir, så hvis en jordbruger har ført sin sprøjtejournal i SJI eller andet elektronisk system, kan kontrollen af reglerne om ajourføring af sprøjtejournalen gennemgås i IT-systemet. Hvis et helt drivhus med mange borde med forskellige kulturer er sprøjtet samme dato og med samme dosering, er det acceptabelt, hvis der står, at det er "potteplanter", der er sprøjtet. Af sprøjtejournalen skal det dog fremgå, hvad begrebet "potteplanter" dækker. Hvis kulturen i et drivhus består af mange forskellige arter af akvarieplanter, skal alle kulturerne ikke nævnes i sprøjtejournalen. Det skal dog et andet sted fremgå, hvad betegnelsen "akvarieplanter" dækker. Hvis et eller flere af punkterne mangler i sprøjtejournalen, sendes høringsbrev for mangelfuld udfyldelse af sprøjtejournalen. Krydsoverensstemmelseskrav 2.19 (KO) Krydsoverensstemmelses 2.19 er knyttet til om udarbejdelse af sprøjtejournaler. Bedømmelsesskemaet for krav 2.19 er vedlagt i bilag B. Bagatelgrænse I 2008 blev der indført en bagatelgrænse på mindre overtrædelser af KO-kravene. En overtrædelse kan betegnes som en bagatelovertrædelse, hvis alvor, omfang og varighed bedømmes til en samlet karakter på max. 5, og hvis der kun mangler én oplysning om enten anvendt middel, afgrøde, dosering, dato for sprøjtning eller manglende ajourføring af sprøjtejournalen på op til 25 pct. af arealerne. 18

20 På bagatelovertrædelser, som det kan lade sig gøre at afhjælpe på stedet, skal jordbruger have mulighed for at afhjælpe disse overtrædelser på stedet. Derved bliver der ikke længere tale om en overtrædelse, og sagen skal derfor heller ikke sendes i høring for en overtrædelse af krydsoverensstemmelseskrav Hvis jordbruger ikke kan rette op på bagatelovertrædelsen på stedet, skal overtrædelsen sendes i høring. Jordbruger skal indsende sprøjtejournalen med oplysninger for de manglende 25 pct. af markerne senest inden 6 måneder fra kontroldatoen. Derved bliver der ikke længere tale om en bagatelovertrædelse, der udløser en nedsættelses af støtten. Rent praktisk foregår det således, at sagen sendes i høring for manglende oplysninger i sprøjtejournalen. Jævnfør ovenstående indberetter Center for Jordbrug en samlet karakter i KO-Web på 5. Hvis jordbruger efterfølgende indsender de ønskede oplysninger indenfor fristen på 6 måneder fra kontroldatoen, korrigerer Center for Jordbrug indberetningen efterfølgende til en samlet karakter på Sprøjtejournalindberetning Lovpligtig indberetning af sprøjteoplysninger (SJI) Jordbruger har pligt til at indberette sine sprøjteoplysninger elektronisk i SJI hvert år. Dette betyder, at indberetning af oplysninger om forbruget i perioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 skal være indberettet inden den 31. marts Jordbrugere, som har pligt til at føre en sprøjtejournal, har også pligt til at indberette sprøjteoplysninger. Frivillig elektronisk sprøjtejournal SJI giver endvidere mulighed for, at jordbruger kan føre sin sprøjtejournal elektronisk med løbende opdatering. Dette er et frivilligt valg, men det letter indberetningen af den lovpligtige indberetning af sprøjteoplysninger. 6.6 Anvendelse I sprøjtejournalen skal det på én afgrødetype kontrolleres, om det anvendte middel er godkendt til afgrøden og anvendt i en tilladt dosering. Der kan i 2013 alene kontrolleres sprøjtninger, der er foretaget efter d. 1. januar Dette kan medføre, at der ved de første kontroller i april ikke kan gennemføres kontrol af anvendelse, idet der ikke er udført sprøjtninger så tidligt i vækstsæsonen. Det anføres under bemærkningsfeltet, at der ikke var udført sprøjtninger på kontroltidspunktet på grund af tidlig kontrol. Bedriftens sprøjtejournaler kontrolleres f.eks. vha. Planteværn 2013 for anvendelse af forbudte midler eller udenlandske plantebeskyttelsesmidler for alle marker med denne afgrøde. Afgrøden kan være en af følgende: byg, havre, kartofler, ærter, raps, roer eller græs til frø. Det er ved selve kontrolbesøget, at du vælger den afgrøde, som sprøjtejournalen i første omgang skal kontrolleres for. Afgrøden skal vælges, således at det er den mest aktuelle og relevante afgrøde der kontrolleres. 19

21 HUSK AT DET ALTID ER ANVISNINGEN PÅ ETIKETTEN SOM GÆLDER. Hvis der står på etiketten, at midlet f.eks. er tilladt i en bestemt dosering, så er det tilladt at bruge restlager af dette middel op i denne dosering, også selvom der ifølge planteværn 2013 står en lavere tilladt dosering, fordi midlet sidenhen har fået nedsat den maksimale dosering. Etiketter kan findes i middeldatabasen, men bemærk at det altid kun er den nyeste etikette, der er at finde her. Hvis jordbruger har bortskaffet midlet inden kontrolbesøget, må jordbruger fortælle, hvornår midlet er indkøbt. I sådanne tilfælde kan det være en fordel at slå op i Planteværn fra tidligere år, hvor doseringen på midlets købstidspunkt er angivet. Hvis jordbruger f.eks. har købt midlet året før, og midlet var tilladt i en højere dosering året før, er der ikke tale om en overtrædelse. Ved tvivl kontakt Center for Jordbrug. Bemærk, at der for nogle midler gives en generel OFF-label tilladelse fra Miljøstyrelsen, dvs. dispensation til brug af dette middel, selvom det ikke er angivet på etikette. Dette kunne f.eks. være anvendelse i bestemte afgrøder, selvom disse afgrøder ikke er angivet på etiketten. En OFF-label tilladelse vil kunne findes i Middeldatabasen. Når der konstateres en overtrædelse: Hvis sprøjtejournalen viser, at der er anvendt midler, der var ulovlige på sprøjtetidspunktet, eller anvendelse i afgrøder, hvortil godkendelsen ikke er givet, i for høje doseringer eller i flere årlige behandlinger end tilladt, skal der ske en kontrol af sprøjtejournalen for hele bedriften for indeværende samt de to forrige vækstsæsoner. Hvis der ved kontrol af sprøjtejournalerne findes flere plantebeskyttelsesmidler, der ikke er godkendte, skal der foretages en separat bedømmelse for hvert af disse midler. Hvis det af kontrollen fremgår, at der er anvendt mere end ét plantebeskyttelsesmiddel, der enten er forbudt at anvende eller er udenlandsk, foretages der også her en separat bedømmelse af hvert af de anvendte midler. Krydsoverensstemmelseskrav 2.18 (KO) Krydsoverensstemmelses 2.18 er knyttet til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Hvis der er konstateret følgende overtrædelser: Anvendt forbudt dansk middel (delkrav 1) Udenlandske midler med eller uden forbudt aktivstof (delkrav 1) Plantebeskyttelsesmidler på en bestemt af afgrøde, hvortil det ikke er godkendt (delkrav 2) Plantebeskyttelsesmidler i doseringer, der overskrider den godkendte maksimale dosis (delkrav 3) Flere behandlinger årligt på en afgrøde, end etiketten tillader (delkrav 4) Ved overtrædelse udfyldes de relevante skemaer i VAKS DCK og den samlede karakter udregnes automatisk. I bilag B ses bedømmelsesskemaet for krav

22 6.6.1 Anvendelse af ulovligt dansk middel (delkrav 1) Det er ikke tilladt at anvende ulovlige danske midler, dvs. midler som står på bilag D eller F, eller som indeholder forbudte aktivstoffer, som fremgår af bilag E. (Se evt. afsnit om besiddelse af ulovligt dansk plantebeskyttelsesmiddel.) Hvis der ved gennemgang af sprøjtejournalen konstateres anvendelse af ulovlige midler, skal disse midler undersøges nærmere ved opslag i tilgængelige lister, databaser eller Vejledning til Planteværn. Vær opmærksom på, at nogle midler har særlige anvendelsesvilkår Anvendt middel med udenlandsk etikette (delkrav 1) Det er ikke tilladt at anvende midler med udenlandsk etikette. Såfremt der er mistanke om, at det anførte middel i sprøjtejournalen er udenlandsk, skal der i forbindelse med kontrollen indhentes information om midlet, f.eks. skal jordbruger spørges, om der findes rester af midlet eller tom emballage i forhold til etikettetekst, hvem er midlet købt af, hvad har midlet været anvendt til, fakturabilag eller lign. Er det ikke muligt på stedet at konstatere, hvad det udenlandske middel indeholder, tages sagen med hjem og Center for jordbrug kontaktes i forhold til nærmere undersøgelse af det anførte middels karakter Anvendelse af middel på en afgrøde, hvortil det ikke er godkendt (delkrav 2) Plantebeskyttelsesmidler til brug i Danmark er på afgrødeniveau godkendt til specifik anvendelse. Det fremgår af etiketten, hvilke midler et givet produkt må anvendes på. Hvis der er anvendt et middel på en afgrøde, hvortil dette middel ikke er godkendt, skal sagen sendes i høring. Husk at tjekke Middeldatabasen for OFF-label godkendelser, og husk, at det altid er anvisningen på etiketten, som gælder. Det er dermed lovligt at opbruge restlager af et middel efter anvisningen på etiketten Overdosering af plantebeskyttelsesmiddel (delkrav 3) Det fremgår af etiketten hvilken dosis et givent produkt må anvendes i. Hvis midlet er anvendt i en dosering, der overskrider den godkendte maksimale dosis, skal sagen sendes i høring. Husk at beskrive hvilken dosering, der er anvendt, samt den maksimale tilladte dosering, samt afgrøde og antal sprøjtninger. Ved tvivl kontakt da Center for Jordbrug. 21

23 6.6.5 Flere årlige behandlinger på en afgrøde, end etiketten tillader (delkrav 4) Hvis der ved gennemgang af sprøjtejournalen findes plantebeskyttelsesmidler, der er anvendt flere gange, end det maksimale antal årlige behandlinger, som er påført etiketten, skal sagen i høring. Bemærk at det langt fra er alle midler, som har begrænsning i antal årlige behandlinger. Kravet er kun gældende for de midler, som på etiketten har fastsat et maksimalt antal årlige behandlinger. 6.7 Vaske- og påfyldningspladser Ved kontrolbesøget skal det indledningsvis undersøges, om der sprøjtes på bedriften. Hvis al sprøjtearbejdet udføres af eksterne, herunder f.eks. en maskinstation, skal punkterne vedrørende håndtering af plantebeskyttelsesmidler ikke kontrolleres. Hvis der derimod sker håndtering af plantebeskyttelsesmidler på bedriften skal alle nedenstående emner kontrolleres. For at undgå punktforurening er der en række krav til udstyr og håndtering af plantebeskyttelsesmidler ved påfyldning og vask af sprøjten. Der skelnes mellem 3 typer sprøjter: Alle typer af marksprøjter til erhvervsmæssig brug, herunder også tågesprøjter, specialbyggede sprøjter og ATV-sprøjter, til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs. Rygsprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler indrettet til at blive båret på ryggen under sprøjtning. Væksthussprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler i væksthuse. Det kan f.eks. være ophængte sprøjtebomme, som kan bevæge sig hen over kulturen, eller forskellige mobile sprøjter Udstyr til vask og påfyldning Reglerne vedrørende udstyr til vask og påfyldning af plantebeskyttelsesmidler gælder for alle typer af marksprøjter til udendørs udbringning af plantebeskyttelsesmidler, og omfatter derfor også marksprøjter med bom og tågesprøjter med blæser, samt en række specialbyggede sprøjter. Rygsprøjter og væksthussprøjter er ikke omfattet af definitionen marksprøjter. I nogle tilfælde kan der være tvivl om, hvorvidt f.eks. en ATV-lignende sprøjte skal klassificeres som en marksprøjte eller en væksthussprøjte. Hvis sprøjten kan sidestilles med en marksprøjte til udendørs brug, gælder samme regler som for marksprøjter. Kan sprøjten klassificeres som en væksthussprøjte, og bruges den kun indendørs, gælder reglerne for væksthussprøjter. 22

24 For marksprøjter, tågesprøjter og ATV-sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler udendørs gælder følgende (medmindre de er omfattet af bagatelgrænsen): Der skal være præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion i sprøjten. Der skal være spuledyser. Skyllevandstank med kapacitet til at fortynde restsprøjtevæsken 50 gange efter afsluttet fortyndingsprocedure skal forefindes på bedriften. Præparatfyldeudstyr Præparatfyldeudstyr er beregnet til at fylde plantebeskyttelsesmidler på en sprøjte, således at påfyldningen kan ske sikkert og med minimal risiko for spild. Udstyret er ofte monteret direkte på sprøjten, men det kan også være stationært udstyr, således at plantebeskyttelsesmidlet suges eller pumpes over i marksprøjten. Udstyret kan også være monteret på en mobil enhed. Bemærk at injektion er sidestillet med præparatfyldeudstyr. Spuledyser Spuledyser skal være monteret indvendig i hovedtanken og bruges til rengøring af denne. I mindre sprøjter kan det være tilstrækkelig med en spuledyse, mens større sprøjter vil have monteret to eller flere spuledyser. Skyllevandstank Skyllevandstanken skal have kapacitet til at fortynde restsprøjtevæsken 50 gange. På nye marksprøjter vil udstyret ofte være indbygget, mens på ældre udstyr kan rengøringsudstyret være eftermonteret. Virksomheden skal have en skyllevandstank til minimum 50 gange fortynding af restsprøjtevæsken. Ved kontrollen skal jordbruger fremvise præparatfyldeudstyr, spuledyser og skyllevandstank, samt fortælle hvordan han anvender dette udstyr Bagatelgrænsen Sprøjter, hvor nedenstående kriterier er opfyldt, behøver ikke at være forsynet med præparatfyldeudstyr og spuledyser, og der behøves ikke vandur og skyllevandstank: Påfyldningshullet til tanken er højst 130 cm over jorden, og der er højst 30 cm fra kanten til påfyldningshullet. Tanken rummer ikke mere end 200 liter. KO-krav 2.C1 minimumskrav for jordbrugere med LDP-tilsagn Udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler med marksprøjte indgår som KO-krav. Krav 2.C1 gælder for præparatfyldeudstyr, skyllevandstank og spuledyser. Husk at udelukkende gælder for jordbrugere med tilsagn under LDP-ordningerne. I bilag B ses bedømmelsesskemaet for krav 2.C1. 23

25 6.7.3 Tapsted (kontraventil, vandur samt buffertank) Ved påfyldning af vand på sprøjter skal det sikres, at der ikke kan ske overløb ved påfyldning af sprøjten, og at der ikke er risiko for tilbageløb i ledningsnettet. Kontraventil Tapstedet, der benyttes til påfyldning og vask af sprøjter, skal derfor altid være forsynet med kontraventil, som forhindrer tilbageløb i ledningsnettet, uanset hvilken sprøjte der påfyldes, men behøves ikke kontraventil ved påfyldning af sprøjte fra buffertank. Vandur Vandur, eller lignende installation, der forhindrer overløb ved påfyldning af tanken, skal anvendes ved påfyldning. Dog skal der ikke anvendes vandur ved påfyldning af sprøjter omfattet af bagatelgrænsen samt rygsprøjter, idet påfyldning af sidstnævnte kan ske så hurtigt, at sprøjteføreren naturligt skal holde opsyn under fyldningen. Personlig overvågning er ikke at forstå som lignende. Der skal være tale om en eller anden form for teknisk installation, der konkret sikrer mod overløb ved påfyldning. Husk at tage billeder af tapstedet! Buffertank Hvis der sker påfyldning af vand fra en buffertank, eller mobil vandtank, skal der også være styring af den vandmængde der påfyldes. Buffertanken kan være indrettet med flydeventil, vandur eller lign. Men det er ikke et krav, at der skal være monteret kontraventil ved brug af en buffertank, medmindre der lejlighedsvis suppleres med vand fra ledningsnettet. I de tilfælde hvor buffertanken er mindre end, eller samme størrelse, som tanken på sprøjten, behøver jordbruger ikke at have vandur, såfremt han altid har tømt tanken inden påfyldning, og at jordbruger aldrig bruger et andet tapsted. Hvis jordbruger lejlighedsvis benytter et andet tapsted, skal han selvfølgelig have et vandur (og kontraventil). KO-krav 2.D1 - minimumskrav Hvis der på virksomheden foretages opblanding og udbringning af plantebeskyttelsesmidler, skal tapstedet på vandinstallationen, som benyttes til vandpåfyldning af sprøjter, være forsynet med kontraventil og vandur eller lignende installation, som forhindrer tilbageløb i ledningsnettet samt overløb ved opfyldning af tanken. Denne regel indgår som KO-krav 2.D1.Ved valg af overtrædelser beregnes karakteren pr. automatik i VAKS DCK. Husk at udelukkende gælder for jordbrugere med tilsagn under LDP-ordningerne. Bedømmelsesskema for findes i bilag B. Ved kontrollen skal jordbruger fremvise, hvordan der påfyldes vand, og hvilket udstyr der sikrer mod overløb. Vær opmærksom på, at der ved manglende præparatfyldeudstyr og/eller spuledyser skal vælges enten, at udstyret ikke findes på bedriften eller at udstyret ikke anvendes på bedriften. Ellers kommer den pågældende overtrædelse til at blive nævnt 2 gange i høringsbrevet. 24

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang af kontrollen... 3 1.3 Kontrolperioden...

Læs mere

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2015

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2015 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang af kontrollen... 3 1.3 Kontrolperioden...

Læs mere

Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010

Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010 Kontrolinstruks for plantebeskyttelsesmidler 2010 Sagsnummer: 10-4321-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2017

Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2017 Kontrolinstruks Plantebeskyttelsesmidler 2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Omfang af kontrollen... 3 1.3 Kontrolperioden... 4 2. Retsgrundlag... 4 3. Overordnede oplysninger... 4 3.1

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) BEK nr 1355 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00037 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

af plantebeskyttelsesmidler.

af plantebeskyttelsesmidler. BEK nr 906 af 24/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00145 Senere ændringer

Læs mere

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune

ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse. Bo Vægter Århus Vand og Spildevand. Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune ERFA-gruppen for grundvandsbeskyttelse Bo Vægter Århus Vand og Spildevand Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Vand og Spildevand Teknik og Miljø Århus Kommune Indvindingsboringer uden fund

Læs mere

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler

RÅDGIVNING TIL GARTNERIERHVERVET. Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Bekendtgørelsen betyder, at Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler kun må ske på det areal, der skal sprøjtes

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket.

Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Vejledning til Planteværnstjek vers. 2 Generelt Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Planteværnstjek hvad tjekkes der på? Programmet tjekker på 6 forhold. Om de anvendte planteværnsmidler

Læs mere

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 1 af 19. marts 2012 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2012, februar 2012 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. af 9. marts 0 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0, februar 0 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad indeholder

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2013 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 22 krydsoverensstemmelseskrav maj 2013. Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne.

Notat til kommunerne om koordinering af krydsoverensstemmelseskontrollen 2013 mellem NaturErhvervstyrelsen og kommunerne. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Arealtilskud/Bæredygtighed/KMSJ/ Sagsnr./dok.nr.: / 12-8025-000943 Dato: 18.december 2012

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Ny sprøjtemiddelstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk

EU og DK regler. PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler. Viden, værdi og samspil. Middeldatabasen.dk EU og DK regler Viden, værdi og samspil pesticidforordningen og rammedirektivet Grøn vækst Pesticidafgift 40 % mindre pesticid forbrug PesticidBelastningsIndikator - PBI Godkendelse af sprøjtemidler 4

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser!

Blå 387 Grå 445. Ulovlige plantebeskyttelsesmidler. risici og mulige konsekvenser! Blå 387 Grå 445 Ulovlige plantebeskyttelsesmidler risici og mulige konsekvenser! Hvad siger reglerne? For at plantebeskyttelsesmidler lovligt kan sælges og bruges i Danmark, skal de være godkendte, og

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen

Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring af vaskepladsbekendtgørelsen Dato 16. september 2014 Side 1 af 5 Miljøstyrelsen pesticider@mst.dk J.nr. MST-666-00045 Høringssvar til vejledning om indretning og drift af vaskeplader til maskiner, der udbringer sprøjtemidler, og ændring

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne.

HØRINGSUDKAST. Bemærk, at det er bekendtgørelsen, du skal overholde faktaarket er blot en hjælp til forståelse af reglerne. HØRINGSUDKAST Faktaark 1: Salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler Dette faktaark fortæller om bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsens vigtigste punkter om salg og opbevaring af giftige

Læs mere

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet

Direktivet omfatter både sprøjtemidler og biocider, og kaldes i det følgende for rammedirektivet Se adresseliste Pesticider og Genteknologi J.nr. MST-600-00004 Ref. asj Den. maj 2013 Høring om ny bekendtgørelse om brug af gas ved skadedyrsbekæmpelse Miljøstyrelsen sender hermed forslag til ny bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til parterne på vedlagte høringsliste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 9. februar 2016 Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast

Læs mere

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen)

Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Bilag 12 - Kontrol af landbrugsbedrifter (NaturErhversstyrelsen) Kontrol (Budgetterede kontroller i 2012) Årlig økologikontrol + stikprøvekontrol (antal 3000) Kort beskrivelse af kontrollens fokus Fokus

Læs mere

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017

Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Fysisk Jordbrugskontrol Instruks for producentkontrol vedr. Den Nationale Konvolut 2017 ( Mælkekonvolut ) Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Retsgrundlag... 3 3. Almindelige

Læs mere

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning

Før sprøjtning planlægning. Funktionstest og kalibrering. Sprøjt ikke ved risiko for overfladeafstrømning Før sprøjtning planlægning Afstand til vandmiljø Afstand til boringer Sprøjt ikke over drænbrønde Sprøjtens tilstand Kalibrering Sprøjteteknik Foto: Eskil Nilsson Planlægning og forberedelse af sprøjtearbejdet

Læs mere

Planteværnstjek 3. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3. Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket.

Planteværnstjek 3. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3. Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3 Generelt Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Planteværnstjek hvad tjekkes der på? Programmet tjekker følgende forhold. Om de anvendte planteværnsmidler

Læs mere

Planteværnstjek 3. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3. Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket.

Planteværnstjek 3. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3. Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Vejledning til Planteværnstjek vers. 3 Generelt Denne vejledning beskriver brugen af planteværnstjekket. Planteværnstjek hvad tjekkes der på? Programmet tjekker følgende forhold. Om de anvendte planteværnsmidler

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler

Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning til bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 1 2009 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSION 7 SUMMARY AND

Læs mere

Mink & Krydsoverensstemmelse

Mink & Krydsoverensstemmelse Mink & Krydsoverensstemmelse Årsmøde i Vet Team Tirsdag den 17. januar 2017 Tine Flarup, dyrlæge Regional kontrol Randers Naturerhvervstyrelsen Disposition Hvem er omfattet af Krydsoverensstemmelse? Hvad

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

VEJLEDNING til. Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner VEJLEDNING til Bekendtgørelse om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503

Banjo 500 SC 5 L. Scan for brug ANEBJODK5LT/01/A 97050818C/201503 Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Analyse : Fluazinam 500 g/l (38,8% w/w) Formulering

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

10 KG. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L169866 DENM/12Q PPE 4018642 Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE

Læs mere

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page Front Page WG 70 200 g Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner 1) BEK nr 127 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00101 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013

Instruks for kontrol af arealordninger. November 2013 Instruks for kontrol af arealordninger November 2013 Kolofon Denne kontrolinstruks er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragsydere: Hans Erik Dylmer, Anne Bach, Elisabeth Anne Westerman, Emine

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Til Fødevareudvalget. Notat

Til Fødevareudvalget. Notat Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 35 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Jordbrug Miljø/IMRE

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 15-8025-000305 Dato: 30. oktober 2015 Høring over udkast til bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring:

Læs mere

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler Fremover skal du være autoriseret af Miljøstyrelsen for både at måtte købe, sælge eller anvende plantebeskyttelsesmidler. I oktober 2016 åbner Miljøstyrelsens IT-program MAB, hvori du kan hente autorisationer.

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1)

Bekendtgørelse om særlig støtte til landbrugere til etablering af flerårige energiafgrøder 1) BEK nr 78 af 29/01/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8010-000008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

God sprøjteadfærd. Transport. Fylde-/vaskeplads

God sprøjteadfærd. Transport. Fylde-/vaskeplads Side 1 af 5 God sprøjteadfærd God sprøjteadfærd og håndtering af bekæmpelsesmidler er vigtige emner, som der er stor fokus på, ikke blot i Danmark, men i hele Europa. Det såkaldte TOPPSprojekt, som er

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads

Klage over sagsbehandlingen omkring din møddingsplads Niels Christian Blumensaadt Valdemarsgade 43 Ørslevvej 141 Postboks 200 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 12/14633 Dokumentnr.: 138498/13 Sagsbehandler: Ulla

Læs mere

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. XX 2014 Titel: Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion NaturErhvervstyrelsen Administrativ Jordbrugskontrol Team Økologiadministration Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 33 95 80 00 E-mail: jordbrugskontrol@naturerhverv.dk CVR-nr.: DK-20814616 Ansøgning

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer

Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE. Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter. Landbrug & Fødevarer Retssikkerhed i landbruget KRYDS- OVERENS- STEMMELSE Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter Landbrug & Fødevarer Krydsoverensstemm Kontrol af krydsoverensstemmelse hos husdyrproducenter

Læs mere

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder

Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Sådan søger du om tilskud til målrettede efterafgrøder Indhold 1 Hvem kan søge... 1 2 Først-til-mølle ansøgning... 1 2.1 Ansøgningsrunden kan lukke før 21. april 2017... 2 3 Sådan finder du kortemaerne

Læs mere

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

DLBR PlanteIT. Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug Sidst revideret oktober 2014 2 Generelt Fra programmet Mark Online kan bedriftens forbrug af pesticider på afgrødeniveau indberettes direkte

Læs mere

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Scala Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i æbler, pærer og jordbær udendørs. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Læs mere

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark

10 L. = Reg. varemærke for BASF xxxxxxxxdk1054-denmark Cycocel Extra Må kun anvendes til vækstregulering i vinerhvede, vårhvede, rug, havre, triticale og frøgræs. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for:

Overtrædelserne er fordelt på mange forskellige områder. De 12 overtrædelser, der i 2012 er konstateret flest af, fremgår af tabellen neden for: Overtrædelser af økologireglerne på de økologiske bedrifter i kontrolåret 2012 Kontrolåret 2012 løb fra den 1. marts 2012 til den 31. december 2012. Der gennemføres mindst et årligt kontrolbesøg på alle

Læs mere

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse,

Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, Retteblad til Vejledning om krydsoverensstemmelse, januar 2008 Maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv RETTEBLAD TIL VEJLEDNING OM KRYDSOVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen

Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen Kontrolinstruks for audit af landbrug efter foderhygiejneforordningen 2009 Gældende fra 17. februar 2009, Sagsnr. 08-2721-000001 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon

Læs mere

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug

Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug DLBR PlanteIT Kom godt i gang med indberetning af Pesticidforbrug (konsulentudgave) Sidst revideret oktober 2014 Indhold Indhold... 2 Generelt... 3 Fuldmagt til indberetning fra Mark Online... 3 Opgørelse

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler Vejledning nr. 11, 2015 Titel: Vejledning til vaskepladsbekendtgørelsen

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær.

1 KG. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. LXXXXXX DENM/06U PPE XXXXXXX SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i jordbær. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat

Belvedere 5 L ANEBELDK5LT/01/A. Analyse. Phenmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Desmedipham 160 g/l (15.1 % w/w) Midlet er et suspoemulsionskoncentrat Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i bederoer Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation

Læs mere

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel

6 kg. Medax Max. Vækstreguleringsmiddel Medax Max Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i korn. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. 6 kg

Læs mere

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1

Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude 1 BEK nr 1547 af 11/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-80181-000246 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015

Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 Instruks for kontrol af arealordningerne 2015 5601_15 Maj 2015 Kolofon Instruks for kontrol af arealordninger 2015 5601_15 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer.

Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Må kun anvendes til vækstregulering i æbler og pærer. Regalis Plus Vækstreguleringsmiddel Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation. Læs først vedlagte

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

Pesticidindsatsen

Pesticidindsatsen Pesticidindsatsen 2010-15 Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Miljøstyrelsen Tre nye EU retsakter på pesticidområdet Revision af direktivet om plantebeskyttelsesmidler til en ny forordning

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Tilsynsrapport Glarbjergbækvej 6

Tilsynsrapport Glarbjergbækvej 6 Thorben Agger Glarbjergbækvej 6 Lomborg 7650 Bøvlingbjerg 1. juli 2015 Tilsynsrapport 2015 - Glarbjergbækvej 6 Jeg har den 19. juni 2015 været på miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Ved tilsynet gennemgik

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere