1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden"

Transkript

1 Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen er fuldt ud kopieret uden ændringer med mindre der på hånd er modtaget skriftlig aftale fra 3M, og (2) hverken kopi original bliver videresolgt på anden vis distribueret med det mål at tjene profit derpå. Dokument Gruppe: Versionsnummer: 6.00 Revisionsdato: 05/09/2013 Erstatter Dato: 17/05/2013 Transport versions nummer: 1.00 (24/01/2011) Dette Sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH Forordningen (1907/2006) og dens modificeringer 1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden 1.1 Identifikation af stof kemisk produkt 3M PN80345 Polish Rosa Højglans polermiddel Produkt identifikations numre GC Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt Identificeret anvendelser Polermiddel til biler 1.3 Identifikation af selskab/virksomhed Adresse: 3M A/S, Hannemanns Allé 53, DK 2300 København S. Telefon: (+45) Hjemmeside: Nødtelefon Giftlinien Produkt Registreringsnummer (Pr.nr.): Produkt registreringsnummer: (100 kg) Punkt 2: Fareidentifikation 2.1 Klassificering af stoffet blandingen CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 KLASSIFIKATION: Hudætsende/irritation, kategori 2 - Skin irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Specific målorgantoksicitet - Enkelteksponering, Kategori 3 - STOT SE 3; H336 For fuld tekst af H-sætninger, se sektion 16. Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Side: 1 af 15

2 Fareidentifikation: Skadelig; Xn; R65 Irriterende huden; Xi; R38 R67 For fuld tekst af R-sætninger, se sektion Etiketelementer CLP FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 SIGNAL ORD FARE! Symboler: GHS07 (Udråbstegn) GHS08 (Sundhedsfarer) Pictogrammer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. % af Vægt Naphthol sprit FARESÆTNINGER: H315 H304 H336 Forårsager hudirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Kan årsage sløvhed svimmelhed. FORHOLDSREGLER VED BRUG Forebyggelse: P260 P262 Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med øjne, hud og beklædning. Reaktion: P331 Fremprovoker IKKE opkast P301 + P310 Ved indtagelse: Kontakt omgående læge Giftlinjen på % af blandingen består af komponenter af akut oral toksicitet. 11% af blandingen som består af komponenter med ukendt akut dermal toksicitet. 28% af blandingen består af komponenter med ukendt akut toksicitet ved indånding. Indeholder 71% af komponenter hvilke faren vandmiljøet ikke kendes. Noter vedrørende etikettering: Nota P gældende CAS nr Farlige stoffer (67/548/EØF)/Præparat direktivet(1999/45/ef) Symbol(er) Side: 2 af 15

3 Sundhedsska delig Indeholder: Naphthol sprit Risikosætninger: R38 R65 R67 Irriterer huden. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. Sikkerhedssætninger: S23A Undgå indånding af dampe. S24 Undgå kontakt med huden. S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder etiket. Noter vedrørende etikettering: Nota P gældende CAS.nr Andre farer Ingen kendte Punkt 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer Indholdsstoffer C.A.S. Nr. EU Inventory % af Vægt Klassifikation Vand EINECS Naphthol sprit EINECS Xn:R65 - Nota 4,P (EU) Xi:R38; R67 (Selv-klassificeret) Voks (blanding) TS Handelshem melighed Siloxaner og Silikoner, di-me Kaolin EINECS Emulgator (NIO) TS - < 2 Handelshem melighed Oliesyre EINECS 204- < Se punkt 16 den fulde ordlyd af enhver R- og H-sætning, der refereres til i denne sektion. Der henvises til punkt 15, relevante Noter, som omfatter ovenstående indholdsstoffer. Asp. Tox. 1, H304 - Nota P (CLP) Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 (Selv-klassificeret) For inmation om erhvervsmæssige eksponerings begrænsninger PBT vpbt, se punkt 8 og 12 i dette Side: 3 af 15

4 Sikkerhedsdatablad Punkt 4: Førstehjælpsanstaltninger 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsanstaltninger Indånding: Flyt personen til frisk luft. Hvis personen følger sig utilpas - søg lægehjælp. Hudkontakt: Vask med vand og sæbe. Hvis symptomer ekommer - søg lægehjælp. Øjenkontakt: Skyl med store mængder vand. Tag kontaktlinser ud, hvis det er nemt at komme til. Fortsæt med skylle. Hvis symptomer tsætter - søg lægehjælp. Ved Indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg straks læge. 4.2 Mest vigtige symptomer og effekter, både akutte og sinkede se punkt 11.1 inmation om toksikologiske effekter 4.3 Indikation af enhver m øjeblikkeligt påkrævet lægehjælp special behandling Ikke anvendeligt 5: Brandbekæmpelse 5.1 Slukningsmidler Ved brand: Anvend brandbekæmpelsesmiddel passende brandbare væsker og tørstoffer, såsom tørkemikalier kuldioxid til brandslukning. 5.2 Specielle farer, som fremkommer af stoffet blandingen Ved ophedning og brand kan der dannes overtryk i beholderen, som derved kan sprænges. 5.3 Råd til brandslukningspersonale Vand ventes ikke at kunne slukke ilden effektivt nok; men vand kan anvendes til at afkøle beholdere og overflader, som er udsat varmen og derved hindre sprængning. 6: Forholdsregler over udslip ved uheld 6.1 Personlige holdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Evakuer området. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning budt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Ventiler området. Ved stort spild spild I lukkede rum, sørg mekanisk ventilation til at sprede udblæse dampe, i henhold til god industriel praksis. Advarsel - En motor kan være antændelseskilde og kan årsage at brandfarlige gasser og dampe i området med spild går i brand eksploderer. Der henvises til andre sektioner af dette SDS inmation omkring fysiske og sundhedsfarer, åndedrætsværn, ventilation, og personligt sikkerhedsudstyr. 6.2 Miljømæssige holdsregler Undgå udledning til miljøet. Ved større spild, afdæk afløb og lav afskærmning at ebygge at stoffet ender i kloaksystemet i vandmiljøet. 6.3 Metoder og materialer til indeslutning og oprensning Spild opsamles. Dæk med uorganisk absorberende materiale. Husk at tilsætning af absoberende materiale ikke fjerner en fysisk, heldbreds- miljøfare. Skal opsamles med værktøj som ikke danner gnister. Opbevares i metalbeholder. Ventilér Side: 4 af 15

5 området med frisk luft. Læs og følg sikkerhedsanstaltningerne på Leverandørbrugsanvisningen. Beholder segles. Fjern det opsamlede materiale så hurtigt som muligt. 6.4 Referencer til andre sektioner (punkter) Henvis til punkt 8 og 13 supplerende inmation 7: Håndtering og opbevaring 7.1 Forholdsregler sikker håndtering Kun til industriel professionel brug. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning budt. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud tøj. Der må ikke spises, drikkes ryges under brugen af dette produkt. Vask grundigt efter brug. Undgå kontakt med oxidationsmidler (f.eks. Klor, Kromsyre osv.) Flygtige dampe kan langs jorden gulvet nå til antændelseskilder og antænde produktet (flash-back effekt). 7.2 Forhold sikker opbevaring samt enhver uenelighed Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Opbevar køligt Beskyt mod sollys. Holdes væk fra varmekilder. Holdes væk fra syrer. Holdes væk fra oxidationsmidler (iltningsmidler). 7.3 Specifik slutbrug Se inmation under punkt 7.1 og 7.2 håndtering og opbevarings anbefalinger. Se under punkt 8 Eksponeringskontrol og anbefalede personlige værnemidler. Opbevares på et velventileret sted og efter Justitsministeriets regler. Brandfareklasse: III 1 8: Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler 8.1 Kontrol parametre Erhvervsmæssige grænseværdier Indholdsstoffer C.A.S. Nr. Bemyndiget organ/ myndighed Kaolin Danmark OEL'er: Naphthol sprit Fastsat af Danmark OEL'er: : Danmark. Grænseværdier TWA: Time-Weighted-Average STEL: Short Term Exposure Limit ppm: parts per million mg/m3: milligram per m3 CEIL: Loftsværdi 8.2 Eksponeringskontrol producent. Begrænsningstype TWA(respirabelt)(8 timer):2 mg/m3 TWA:100 ppm Supplerende kommentarer 8.3 maskinmæssig kontrol Anvend general tyndingsventilation og/ lokal udsugningsventilation til at kontrollere luftbårne udsættelser er under relevante evante grænseværdier og/ kontroller støv/røg/ /gas/tåge/dampe/spray. Hvis ventilation er t, så anvend åndedrætsværn Personligt sikkerhedsudstyr (PPE) Øjen/ansigtsbeskyttelse Side: 5 af 15

6 Som en god industriel hygiejnisk praksis: Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. Følgende typer øjenværn anbefales: Inddirekte ventilerede sikkerhedsbriller. Hud/hånd beskyttelse Bær beskyttelseshandsker. Baseret på resultatet af en vurdering af udsættelse relevante produkter/stoffer, vælges og anvendes der handsker og/ beskyttelsestøj, at undgå hudkontakt Handsker lavet af følgende materialer anbefales: Neopren Nitrilgummi Beskyttelse af åndedrætsorganer Ved udluftning anvendes åndedrætsværn. En eksponeringsvurdering kan være nødvendig at beslutte om åndedrætsværn er påkrævet. Hvis der er behov åndedrætsværn, så brug åndedrætsværn som del af det fulde beskyttelse af åndedrætsudstyr. Baseret på resultaterne af eksponeringsvurderingen, vælg fra følgende åndedrætsværntype(r) at reducere indåndingseksponeringen. Halv- helmaske med filter mod organiske dampe af type FFA/A og partikler i klasse FFP3/P3. Europæiske standarder (CEN): EN405:2002 EN140/EN141/EN143 EN136/EN141/EN143 Spørgsmål omhandlende egenthed en specifik anvendelse, henvend dig til din producent af åndedrætsværn Såfremt malkoden medfører mere restriktiv type åndedrætsværn (værnemidler) - skal vurderingen af værnemidler være i henhold til retningslinierne nævnt i malkodebekendtgørelsen. 9: Fysisk-kemiske egenskaber 9.1 Inmation om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Fysisk tilstand Væske Udseende/Lugt Karakteristisk lugt med rød farve. Lugttærskel ph Kogepunkt/kogepunktsinterval Ikke Anvendelig Smeltepunkt Ikke Anvendelig Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke Anvendelig Eksplosive egenskaber Ikke klassificeret. Oxiderende egenskaber: Ikke klassificeret. Flammepunkt >=62 ºC Selcantændelig temperatur 240 ºC Brandfarlige Begrænsninger (LEL) Brandfarlige Begrænsninger (UEL) Damptryk Relativ Densitet Vandopløselighed Ikke vandopløselig Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand Fordampningshastighed Dampmassefylde Dekomponeringstemperatur >=1 [Ref Std:Luft=1] Side: 6 af 15

7 Viskositet Densitet 9.2 Anden inmation Flygtige Organiske Bestanddele (VOC) 0,95 kg/l 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1 Reaktivitet Dette materiale kan være reaktivt med bestemte midler under bestemte hold - se de resterende overskrifter under dette punk 10.2 Kemisk stabilitet Stabil Sandsynlighed farlige reaktioner Farlig polymerisation vil ikke ekomme Forhold, der skal undgås Varme Gløder og/ ild 10.5 Uenelige materialer Stærke oxidationsmidler Stærke syrer 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter Stof Forhold Formaldehyd Ikke specificeret Kulilte Ikke specificeret Kuldioxid Ikke specificeret 11: Toksikologiske oplysninger Inmationen neden er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Derudover bør Toksikologisk data på stoffer ikke være reflekteret i materialet og/ tegn symptomer på eksponering, di et indholdsstof kan være tilstede under grænseværdien etikettering, der er måske ikke mulighed at blive eksponeret stoffet data er måske ikke relevant materialet som en helhed Inmation om Toksikologiske egenskaber Tegn og Symptomer på Eksponering Baseret på testdata og/ komponent inmation, kan dette materiale producere følgende sundhedsfarer: Indånding: Irritation af luftvejene: Symptomer kan være hoste, nysen, løbende næse, hovedpine, hæshed, ondt i næsen og ondt i halsen. Kan ved indånding medføre effekter på målorganer. Hudkontakt: Mild hudirritation: Tegn/symptomer kan være lokal rødme, hævelse, kløe og tør hud. Side: 7 af 15

8 Øjenkontakt: Kontakt med øjnene under brug af produktet ventes ikke at kunne medføre væsentlig irritation. Indtagelse: kemisk lungebetændelse (hvis produktet kommer i lungerne) med symptomer som hosten, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret, hosten blod op. Irritation af døjelsessystemet med symptomer som smerte, opkastning, maveømhed, kvalme, blod i opkast og i afføringen. Effekter på Mål-Organ(er): Kortvarig udsættelse kan medføre: Påvirkning af Centralnervesystemet: Symptomer kan være hovedpine, svimmelhed, sløvhed, ukoordinerede bevægelser, kvalme, nedsat reaktionstid, sløret tale, ugidelighed og bevidstløshed. Toksikologisk Data Akut Toksicitet Navn Rute Arter / Typer Værdi Overordnede produkt Indtagelse Data ikke ; Beregnet ATE >5.000 mg/kg Naphthol sprit Indånding-Dampe LC50 estimeret til at være mg/l Naphthol sprit Dermal Kanin LD50 > mg/kg Naphthol sprit Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Siloxaner og Silikoner, di-me Dermal Kanin LD50 > mg/kg Siloxaner og Silikoner, di-me Indtagelse Rotte LD50 > mg/kg Kaolin Dermal LD50 estimeret til at være > mg/kg Kaolin Indtagelse Menneske LD50 > mg/kg Oliesyre Dermal Guinea pig LD50 > mg/kg Oliesyre Indtagelse Rotte LD mg/kg ATE = Akut Toksicitets Estimat Ætsningsfare på huden/irritation Navn Arter / Typer Værdi Naphthol sprit Kanin Lokalirriterende Siloxaner og Silikoner, di-me Kanin Ingen særlig irritation Kaolin Ingen særlig irritation Oliesyre Kanin Minimal irritation. Alvorlig skade på øjne/irritation Navn Arter / Typer Værdi Naphthol sprit Kanin Ingen særlig irritation Siloxaner og Silikoner, di-me Kanin Ingen særlig irritation Kaolin Ingen særlig irritation Oliesyre Kanin Mildt irriterende Hud sensibiliserende Navn Arter / Typer Værdi Naphthol sprit Guinea pig Ikke sensibiliserende Siloxaner og Silikoner, di-me Data ikke Kaolin Data ikke Sensibilisering af åndedrætsorganerne Navn Arter / Typer Værdi Naphthol sprit Data ikke Side: 8 af 15

9 Siloxaner og Silikoner, di-me Kaolin Oliesyre Data ikke Data ikke Data ikke Kimcelle Mutagenicitet Navn Rute Værdi Naphthol sprit In Vivo Ikke mutagent Naphthol sprit In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Siloxaner og Silikoner, di-me Data ikke Kaolin Data ikke Oliesyre In Vitro Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en kræftfremkaldende Navn Rute Arter / Typer Værdi Naphthol sprit Dermal Mus Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphthol sprit Indånding Mennesker og dyr Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Siloxaner og Silikoner, di-me Data ikke Kaolin Indånding Mange dyrearter Ikke carcinogent Oliesyre Dermal Mus Ikke carcinogent Oliesyre Indtagelse Rotte Ikke carcinogent Oliesyre Ikke specificeret Mange dyrearter Ikke carcinogent Reproduktionstoksicitet Reproduktions- og/ Udviklingsmæssige effekter Navn Rute Værdi Arter / Typer Test Naphthol sprit Indånding Ikke udviklingsskadelig. Siloxaner og Data ikke Silikoner, di-me Kaolin Data ikke Oliesyre Data ikke Resultat Rotte NOAEL 2,4 mg/l Eksponeringsvarigh ed under organogenesis Mål-Organ(er) Specifik Mål-Organ Toksicitet - engangseksponering (Specific Target Organ Toxicity - single exposure / STOT SE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Naphthol sprit Indånding Påvirkning af centranervesyst Kan medføre sløvhed Mennesker og dyr NOAEL Ikke til rådighed Side: 9 af 15

10 emet svimmelhed. Naphthol sprit Indånding Irritation af åndedrætsorgan erne Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphthol sprit Indånding nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Siloxaner og Silikoner, di- Me Oliesyre Data ikke Data ikke NOAEL Ikke til rådighed Hund NOAEL 6,5 mg/l 4 timer Specifik Mål-Organ Toksicitet - Gentagende eksponering (Specific Target Organ Toxicity - repeated exposure / STOT RE) Navn Rute Mål-Organ(er) Værdi Arter / Typer Test Resultat Eksponeringsva righed Naphthol sprit Indånding nervesystemet Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphthol sprit Indånding Nyre og/ Blære Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphthol sprit Indånding Åndedrætsværn Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Naphthol sprit Indånding knogler, tænder, negle og/ hår blod Lever muskler Alle data er negative Naphthol sprit Indånding hjerte Alle data er negative Kaolin Indånding pneumoconiosis Medfører skade på organer ved gentagende vedvarende eksponering. Kaolin Indånding Lungefibrose Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Oliesyre Indtagelse Lever Immum system Der eksisterer noget positivt data, men data er t til en Rotte LOAEL 4,6 mg/l Rotte LOAEL 1,9 mg/l Mange dyrearter NOAEL 0,6 mg/l Rotte NOAEL 5,6 mg/l 6 måneder 13 uger 90 dage 12 uger Mange dyrearter NOAEL 1,3 mg/l 90 dage Menneske NOAEL IA Arbejdsmæssig eksponering Rotte NOAEL Ikke til rådighed Rotte NOAEL mg/kg/day 108 uger Oliesyre Indtagelse hæmatopoietisk Alle data er Rotte NOAEL uger Side: 10 af 15

11 system negative mg/kg/day Udsugningsfare Navn Naphthol sprit Siloxaner og Silikoner, di-me Kaolin Oliesyre Værdi Indåndingsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Ikke en udsugningsfare Venligst kontakt adresse, telefonnummer, som er listet på første side i Sikkerhedsdatabladet, yderligere toksikologisk inmation om dette materiale og/ dets bestanddele. 12: Miljøoplysninger Inmationen neden er muligvis ikke i overensstemmelse med stof under punkt 2, hvis den specifikke stof er overdraget til den kompetente myndighed. Supplerende inmation, som fører til materiale under punkt 2 kan evt. udleveres ved henvendelse. Derudover bør data på effekter og miljøet på stoffer ikke være reflekteret i dette afsnit, da et indholdsstof er tilstede under grænsen krav om etikettering, der ventes ikke at være mulighed eksponering af stoffet data betragtes ikke som værende relevant materialet som en helhed Økotoksicitet Ingen produkt testdata til rådighed Materiale Cas # Organisme Type Eksponering Test Slutpunkt Kaolin Data ikke Naphthol sprit Data ikke Oliesyre Data ikke Siloxaner og Data ikke Silikoner, di- Me Test Resultat 12.2 Persistens og nedbrydelighed Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Siloxaner og Data ikke N/A N/A N/A N/A Side: 11 af 15

12 Silikoner, di- Me Kaolin Data ikke Oliesyre eksperimentel Bionedbrydnin g Naphthol sprit Laboratorie Bionedbrydnin g N/A N/A N/A N/A 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 28 dage Biological Oxygen Demand (BOD) 78 vægt % OECD 301C - MITI (I) 10 vægt % OECD 301D - ''Closed Bottle'' Test 12.3 Bioakkumulationspotentiale Materiale CAS Nr. Test Type Varighed Studietype Test Resultat Protokol Naphthol sprit Data ikke N/A N/A N/A N/A Siloxaner og Silikoner, di- Me Data ikke N/A N/A N/A N/A Oliesyre eksperimentel Biokoncentrati on Kaolin Data ikke 12.4 Mobilitet i jord Kontakt producent yderligere inmation Resultater af PBT-vurdering Log of Octanol/H2O part. coeff 7.64 Andre metoder N/A N/A N/A N/A Ingen inmation på nuværende tidspunkt. Kontakt producent yderligere inmation Andre negative virkninger Ingen inmation til rådighed Side: 12 af 15

13 13: Forhold vedrørende bortskaffelse 13.1 Metoder affaldsbehandling Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemelse med lokal/regional/national/international lovgivning Bortskaf i en godkendt affaldshåndteringsanlæg. Som alternativ bortskaffelse, bortskaf i et godkendt affaldsbehandlingsanlæg. Tomme tromler/tønder/beholdere anvendt til transport og håndtering af farlige kemikalier (Kemiske stoffer/blandinger/præperater klassificeret som farlige ifølge gældende lovgivning) skal tages i betragtning, opbevares, behandles & bortskaffes som farligt affald med mindre andet er specificeret i gældende lovgivning på affaldsområdet. Konsulter den respektive regulerende myndighed at fastsætte muligheder affaldsbehandling og bortskaffelses faciliteteter. Koden affaldsstrømmen er baseret på brugens produktapplikation. Da dette ikke hører under 3M's kontrol, kan der ikke tildeles affaldskode(r) produkter efter brug. Der refereres til de Europæiske affaldskoder (EWC /532/EC og tilpasninger) at tildele de korrekte affaldskoder til affaldsstrømmen. Samtidigt skal det tilsikres at øvrige nationale lovgivninger følges. EU affaldskode (produkt som solgt) * Vandig affaldsvæske, som indeholder klæbestoffer tætningsmidler, som indeholder organiske opløsningsmidler andre farlige stoffer Kemikalieaffaldsgruppe / kode: Affaldsgruppe; H : Transportoplysninger GC Ikke-transportfarlig. 15: Oplysninger om regulering Sikkerhed, sundhed og miljø ordninger/lovgivning - specifik stoffet blandingen Global inventory status Kontakt 3M yderligere oplysninger. Mal-kode (1993): 00-1 Der henviser til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993, inmation om krav til åndedrætsværn og andre personlige værnemidler m.m. når der arbejdes med kodenummererede produkter. Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet, se dog Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige arbejde, der kan tillade anvendelse under særlige omstændigheder Kemikaliesikkerhedsvurdering Ikke anvendelig 16: Andre oplysninger Liste af relevante H Sætninger H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Side: 13 af 15

14 H315 H336 Forårsager hudirritation. Kan årsage sløvhed svimmelhed. Liste over relevante R-sætninger R38 Irriterer huden. R65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse. R67 Dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed. Revisions inmation: Revisions Ændringer: Sikkerhedssætning - Inmation blev ændret. Tabel Indåndingsfare - Inmation blev ændret. Punkt 11: Akut Toxicity tabel - Inmation blev ændret. Tabel Carcinogen fare - Inmation blev ændret. Tabel Alvorlig øjenskade/irritation - Inmation blev ændret. Tabel Kimcelle Mutagen fare - Inmation blev ændret. Tabel: Sensibilisering af åndedrætsorganerne - Inmation blev ændret. Tabel Reproduktionsfare - Inmation blev ændret. Tabel Ætsende/Irritation - Inmation blev ændret. Målorganer - Tabel Gentagende - Inmation blev ændret. Målorganer - enkel tabel - Inmation blev ændret. Punkt 5: Brand - Inmation om slukningsmidler. - Inmation blev ændret. Punkt 8: Hudbeskyttelse - Tekst om beskyttelsestøj. - Inmation blev tilføjet. : Signal Word - Header - Inmation blev tilføjet. Etiket: Signal Ord - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Klassificering - Header - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Klassificering - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Klassificering - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Klassificering - Header - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP ukendt procent - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP ukendt procent - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP ukendt procent - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP ukendt procent - Inmation blev tilføjet. Etiket: Grafik - Inmation blev tilføjet. Etiket: Grafik - Inmation blev tilføjet. Etiket: Symbol - Inmation blev tilføjet. Etiket: Symbol - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Forholdsregler - Forebyggelse - Header - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Forholdsregler - Reaktion - Header - Inmation blev tilføjet. Etiket: Bemærkning til sikkerhedsanstaltninger - Header - Inmation blev tilføjet. CLP: Tabel indholdsstof - Inmation blev tilføjet. Punkt 2: Heading om etiketterings noter - Inmation blev tilføjet. Punkt 15: Etiket bemærkninger og EU Vaske- og rengøringsmiddel - Inmation blev tilføjet. Sektion 2: 2.2 & 2.3. CLP REGULERING titel - Inmation blev tilføjet. Label: CLP Indholdsstoffer tabel Indholdsstof overskrift - Inmation blev tilføjet. Label: CLP Indholdsstoffer tabel CAS ingen overskrifter - Inmation blev tilføjet. Etiket: CLP Tabel indholdsstoffer Vægtprocent heading - Inmation blev tilføjet. Sektion 2: H-sætning reference - Inmation blev tilføjet. Punkt 12: Inmation om akutte farer i vandmiljøet. - Inmation blev slettet. Punkt 12: Heading kroniske farer i vandmiljøet. - Inmation blev slettet. Punkt 12: Heading om akutte farer i vandmiljøet. - Inmation blev slettet. Punkt 12: Inmation kroniske farer i vandmiljøet. - Inmation blev slettet. Sektion 11: Fotosensibilisering tabel - Navn titel - Inmation blev slettet. Sektion 11: Fotosensibilisering tabel titel - Inmation blev slettet. Side: 14 af 15

15 Tabel Lys sensibiliserende - Inmation blev slettet. Sektion 11: Fotosensibilisering tabel - Arter titel - Inmation blev slettet. Sektion 11: Fotosensibilisering tabel - værdi titel - Inmation blev slettet. DISCLAIMER: Inmationen i dette Sikkerhedsdatablad er baseret på vores erfaring og repræsenterer vores nuværende viden og overbevisning på publikationstidspunktet. 3M kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig direkte, indirekte, generelle specifikke, hændelige tilfældige tab skader følgeskader ( herunder men ikke begrænset til tab påvirkning af indtægter, avance omsætning ) relateret til som følge af oplysninger i dette dokument herunder som følge af brug, kert brug manglende anvendelighed af Produktet (med mindre loven dikterer anderledes). Inmationen gælder ikke typer brug, som der ikke er refereret til i dette Datablad brug af produktet i kombination med andre materialer. Det er der vigtig at kunder selv udfører test, som tilfredstiller deres behov viden om produktets egnethed til egne tilsigtede applikationer. 3M Danmark SDS'er er e på Side: 15 af 15

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 8882 High Gel støbemasse Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter

Læs mere

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9

MSDS Body id 06-7252-7 Frigivet den: 10/03/08 Versions nr.: 05.00 Erstatter den 25/10/05 Udskrevet : 10/03/08 side 1 af 9 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK

219-1. 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup DENMARK ======================================================================== Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 ========================================================================

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2012, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

3M A/S Fabriksparken Glostrup

3M A/S Fabriksparken Glostrup M A/S Fabriksparken 15 2600 Glostrup 3 = Leverandørbrugsanvisning Tlf: 43480100 (efter 16): 21269729 = Erstatter den 03/12/07 Udskrevet : 09/11/10 side 1 af 12 Copyright, 2010, 3M Selskab. Alle rettigheder

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2015, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6

BARDAHL BODY SEALER. Side 1 af 6 Udfærdigelsesdato: 12.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77451 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

IDENTIFIKATION AF STOFFET / DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 3M ESPE IMPREGUM PENTA SOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT MB/ IMPREGUM PENTA H DUOSOFT/ IMPREGUM PENTA SOFT HB Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2011, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SHELLAK, FILTRERET REN

SHELLAK, FILTRERET REN Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Shellak, filtreret ren PR-nr.: Under anmeldelse Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN Sikkerhedsdatablad AFSNIT 1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET / VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator TourTurf TAG - Green and Fairway er et 100 % organisk jordforbedringsmiddel og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2016, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

BARDAHL VOKS, HÅRD. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere. Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 67202 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2014, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L

SNOWTOP NY SPRINKLERVÆSKE / DK 60 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2174099 Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK 2900 Hellerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 15-05-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 15052013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT

BARDAHL INDUSTRI LITHIUM FEDT Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 74004 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder beholdes. Kopiering og/ downloading af denne inmation med det passende mål at udnytte 3M produkter er tilladt under udsætning at: (1)Inmationen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere