5. Kopiering og adressering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Kopiering og adressering"

Transkript

1 Kopiering Kopiering Den mest tidsbesparende egenskab ved et regneark er muligheden for at kunne kopiere. Alt kan kopieres - tal, formler, resultater, figurer, formater, osv. Har du lavet en formel / funktion i en celle kan den kopieres dvs. formelen gentages i de celler du kopierer den til. Så i stedet for at lave en ny formel i hver celle kopierer du blot den første og alle beregninger er udført i en håndevending. Da kopiering er en de mest anvendte kommandoer kan den også udføres på mange forskellige måder helt afhængig hvad du arbejder med og hvad der skal kopieres. Når Excel kopierer en celle kopieres formel, resultat og format over på udklipsholderen (clipboardet) og herfra kan det kopierede indsættes i andre celler lige så mange gange det ønskes. Står der noget i cellen overskrives det. KOPIERING AF EN CELLE, Ctrl+c Kopiering af en celles formel gøres nemmest med Ctrl+c, hold skiftetasten nede og med pil ned eller til højre markeres de celler kopien skal indsættes i, enter og formelen er kopieret til markerede celler. I figuren herunder indeholder celle E8 formelen SUM(B8:D8). Da den samme opsummering skal udføres for cellerne E9:E13 placeres markøren på celle E8. Ved tastning af Ctrl+c ændres cellemarkøren til en punkteret ramme, der kører rundt om cellen som tegn på at cellen er kopieret, hold skiftetasten nede og med nedpilen markeres cellerne E8:E13, som vist i figuren. Indsæt formelen med enter. De resulterende formler er i figuren vist indsat ved siden af de kopierede celler og det ses at formelen i E8 er gentaget i cellerne nedenunder. Formlen i E8 sammentæller omsætningen for Gamma i januar, februar og marts, altså de 3 celler til venstre for formelcellen. Formelen i E9 skal sammentælle omsætningen for Theta i de samme måneder, dvs. tallene i B9:D9. Som det ses af de indsatte formler ændres cellereferencerne i argumenterne helt automatisk til B9:D9 (altså de 3 celler til venstre for resultatcellen) i den første celle der kopieres til; formelen i E10 (=Sigma) er argumentet B10:D10 (dvs. de 3 celler til venstre for resultatcellen) osv. - altså lige netop som det skal være. Ved kopiering fastholdes altså forholdet - afstanden - mellem resultatcelle og de indgående celler. Formlerne i E8:E13 - her indsat efter kopieringen er gennemført INDSÆT KOPI, Ctrl+v I det viste eksempel blev kopien indsat 1 gang - godt nok i mange celler, men stadigvæk kun 1 indsætning i naboceller. Ofte vil der være behov for at indsætte en kopi flere gange forskellige steder. I så fald skal indsætning gøres med Ctrl+v, flyt til næste område Ctrl+v, osv. ( f.eks. kopi fra 1. kvartal til 2. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal). I dette til fælde vil den roterende og punkterede ramme om den kopierede celle fortsætte med at rotere som tegn på at du kan indsætte kopien mange gange og mange steder. Den animerede kopiramme forsvinder når du begynder på en ny handling eller den kan fjernes med Esc. En kopiering kan sagtens omfatte flere celler. Marker alle celler der skal kopieres, Ctrl+c og indsæt med Ctrl V ( markering af øverste venstre celle i indsætningsområdet er tilstrækkeligt). ck: ExN ch5.xls 1 af 10

2 Kopiering med musen Det er naturligvis også muligt at kopiere med musen - der er faktisk 3 forskellige måder en celle kan kopieres - højreklik, træk og dobbeltklik: 1. højreklik på cellen, der skal kopieres, vælg Kopier fra rullemenuen, marker den / de celler hvor kopien skal indsættes (ved flere indsætninger holdes Ctrl-tasten nede ved osv. indsættelse), højreklik på én af dem og vælg Indsæt fra rullemenuen. Denne kopieringsform kan anvendes hvis det kopierede skal indsættes i en celle som ikke støder direkte op til den kopierede celle. Ved kopiering af et område med flere celler markeres blot øverste venstre celle i indsætningsområdet og det kopierede indsættes i cellerne til højre for og nedenunder den markerede celle. 2. hvis kopieringen sker til naboceller til højre for eller nedenunder den kopierede celle kan kopieringen foretages ved at trække i cellemarkørens kopihåndtag - den lille firkant i nederste højre hjørne af cellemarkøren. Musen kan dog kun 'gribe' kopieringshåndtaget når den skifter form til et plustegn. Det sker når musemarkøren føres langsomt henover håndtaget. 3. Kopiering nedad og ved siden af en række tal kan gøres ved at dobbeltklikke på kopieringshåndtaget. Så længe der er tal i kolonnen til venstre for den kopierede celle fortsætter kopieringen. Denne lidt specialiserede kopiering er især velegnet hvis du har nogle lange lister - dvs. over mange rækker. Her vil dobbeltklikningen medføre, at den kopierede celler kopieres helt ned til bunden i en håndevending. INDSÆT SPECIEL - REDIGER, INDSÆT SPECIEL - Alt+rc Som det blev vist ovenfor kopieres en formel fra 1 celle til en anden med Ctrl+c og indsættes med Ctrl+v. Men hvad nu hvis du kun skal bruge cellens resultat og ikke cellens formel - f.eks. hvis du skal bruge resultatet i en anden beregning? Ja så er det også muligt. Med Alt+rc fås en dialogboks med et stort antal markeringsfelter (ofte kaldet radioknapper - ikke fordi de bruges på en radio, men fordi de er runde) og her er det muligt at indsætte hele eller dele af det kopierede efter eget valg. Indsæt værdier-ikonet Dialogboksen Indsæt speciel omfatter alle de muligheder der er for at indsætte 1 eller flere kopierede celler. Ctrl+v er genvejen til dialogboksens Alt, medens de øvrige muligheder kan nås med Alt+rc(plus det understregede bogstav ved de enkelte knapper). Arbejder du i en tabel vil Formler - Alt+rcl - ofte være den bedste måde at indsætte på, idet den ikke kopierer rammer og farver. Med Formater - Alt+rct - indsættes kun cellernes formatering uden tal og formler - er meget anvendelig ved kopiering / genbrug af en tabel eller udarbejdelse af en organisationsplan. Den hyppigst anvendte er dog Alt+rcæ, der indsætter værdierne fra en beregning uden formler - se ikonet til venstre herfor. Musen og Indsæt speciel Kommandoen Indsæt speciel kan også nås ved at højreklikke på den celle hvor kopien skal indsættes - den kaldes målcellen - vælg Indsæt speciel fra rullemenuen og ved at klikke på en af radioknapperne og på OK udføres den ønskede indsætning. En formel i en celle kan fjernes ved at kopiere cellen og indsætte værdien med Alt+rcæ i cellen. Herved bevares resultatet af beregningen uden at det påvirkes af nye beregninger. Indsæt speciel giver også mulighed for at udføre handlinger. I et senere eksempel vil det blive vist hvordan denne facilitet kan udnyttes ck: ExN ch5.xls 2 af 10

3 Dynamisk "kopiering" med formler Når du laver et årsregnskab skal der opstilles en resultatopgørelse og en balance. I resultatopgørelsen beregnes årets resultat og i balancen vises i aktivsiden hvad virksomheden ejer og i passivsiden hvor pengene er kommet fra: kreditorerne og ejeren / ejerne. I opgørelsen af egenkapitalen indgår årets resultat og det kan du naturligvis kopiere fra resultatopgørelsen og indsætte som en værdi - så er du sikker på at det er de rigtige tal der indgår i beregningen. Retter du nu en fejl i resultatopgørelsen ændres årets resultat og så må du kopiere det én gang til egenkapitalen. Det kan du undgå ved at overføre årets resultat med et lighedstegn. I målcellen - der hvor det skal kopieres til - laves en formel (med lighedstegn) der siger at indeholder skal være lig med årets resultat i resultatopgørelsen. På den måde sikrer du at enhver ændring i resultatopgørelsen straks overføres til egenkapitalberegningen. En sådan dynamisk (betyder: noget der sker ved egen kraft) overførsel anvendes meget ofte i regneark. Herved sikres at konsekvenserne af en rettelse eller ændring i én beregning straks overføres til de andre beregninger uden at man behøver at huske, hvor i de andre beregninger der skal rettes. En anden fordel er at du kan overføre en celles indhold fra et regneark til et andet - et eksempel herpå er vist i kapitel 3 sidste afsnit. Her er afslutningsskemaet opstillet på et ark medens årsregnskabet står på et andet ark. Med lighedstegn overføres tallene fra afslutningsskemaet til årsregnskabet. Også tekst kan overføres på denne måde. Formelen i celle L21 siger at celle L21 skal sættes lig med indholdet i celle L14 Formelen i denne celle medfører at cellens værdi ændres hvis årets resultat i resultatopgørelsen ændres - kaldes dynamisk opdatering Absolutte og relative cellereferencer En analyse af omsætningen i Magasin World Wide vil omfatte den procentvise fordeling på varegrup-per. Formelen er: Varegruppens omsætning *100 / Omsætning i alt. Beregnes Gammas andel af omsætningen med formelen E3*100/E9 fås resultatet 24,4 %. Kopieres denne formel til de øvrige produktgrupper fås resultatet: #DIV/0! Køres cellemarkøren hen på celle F4 ses i redigeringslinien at den kopierede formel er E4*100/E10 - akkurat som da vi kopierede summen i kolonne E. Hvad er det så der er gået galt??? I E4 står Thetas omsætning - så det er ok, men i E10 står der ingenting! - Omsætning i alt står stadig i E9. Den korrekte formel er derfor E4*100/E9. Celle E9 skal altså fastholdes i alle formler. En celle fastholdes ved at indsætte et Dollartegn foran cellereferencen og så kan formelen kopieres. Gøres sådan: udpeg den celle der skal fastholdes og tast F4 øverst på tastaturet og Dollartegnene indsættes automatisk: En Dollar-fikseret celleadresse kaldes en absolut cellereference medens de andre har relative cellereferencer. Absolut cellereference Relative cellereferencer ck: ExN ch5.xls 3 af 10

4 Funktionstast F4 Som nævnt indsættes Dollartegnene med funktionstasten F4 - først udpeges den celle, der ønskes fastholdt og dernæst tastes F4. Men F4 er en "omskifterkontakt" med 3 positioner: Første anslag på F4 sætter Dollartegn på både rækker og kolonner - konsekvens: cellens værdi fastholdes ved kopiering. Andet anslag på F4 sætter Dollartegn på rækker men ikke kolonner - konsekvens: rækkernes værdi fastholdes når der kopieres nedad medens kolonnerne skifter når der kopieres til højre. Tredje anslag på F4 sætter Dollartegn på kolonner men ikke rækker - konsekvens: rækkernes værdi skifter ved kopiering nedad medens kolonnernes værdi fastholdes ved kopiering til højre. Fjerde anslag fjerner alle Dollartegn - dvs. tilbage til start. I gennemgangen af funktionen SUM.HVIS i foregående kapitel anvendtes flere muligheder. Formelpaletten er gengivet nedenfor. Funktionens argumenter er fikseret på en sådan måde at formelen kan kopieres nedad og til højre således at alle holdenes hjemmemål kan summeres i cellerne C22:C33. Det område der skal undersøges vil i alle kopier være det samme nemlig B3:B20 - derfor fastholdes rækkerne med Dollartegn. I første kopi - celle C23 - ønskes AGF's mål og derfor skal rækkenummeret i kriterieargumentet ændres til B23, dvs. i takt med kopieringen - altså en relativ rækkereference. Det område hvor hjemmemålene opsummeres fra - nemlig D3:D20 - skal også fastholdes i alle kopier og derfor Dollartegnene foran rækkenumrene. I cellerne D22:D33 skal opsummeres de mål holdene har lavet på udebane. Undersøgelsesområdet vil derfor være nabokolonnen C3:C20, der angiver hvornår de enkelte hold har spillet på udebane og optællingen skal gøres i E3:E20 - kolonnen med målene på udebane. Holdene står derimod uændret i B22:B33. Kopieres cellerne C22:C33 over i cellerne D22:D33 - gøres sådan: markør på C22, skifttasten holdes nede, pil ned til C33, Ctrl+c, skiftetasten holdes nede, pil til højre, enter - vil alle argumenters kolonner blive ændret til næste bogstav i alfabetet medens rækkerne ikke ændres. For undersøgelsesområdet og sum_området stemmer det overens med dataenes placering - derfor relative kolonneadresser, men holdnavnene står stadig oplistet i kolonne B, som derfor skal fastholdes med Dollartegn ved en kopiering. Omhyggelig og velovervejet anvendelse af relative og absolutte referencer i formler er en forudsætning for at kopieringer kan give de rigtige resultater. En formels cellereferencer kan ændres i redigeringslinien med F4-tasten eller ved at indtaste et Dollartegn - Alt Gr+4 Absolutte rækkereferencer: fastholder rækkerne ved kopi nedad Relative kolonnereferencer: ændrer kolonner ved kopi til højre Relative rækkereference. Absolut kolonnereference. Absolut rækkereference. Relativ kolonnereference. Absolutte cellereferencer kan også anvendes mere aktivt og dynamisk. I en oversigt over "Omsætning pr. måned" vil det være naturligt at have en kolonne, der viser "Oms. år til dato" (forkortes ofte åtd.). Efter hver måned skal omsætningen i alle de foregående måneder derfor opsummeres for at få åtd. Ved at dollarfixere periodens startværdi kan den akkumulerede værdi - åtd - beregnes med en formel, der kan kopieres - se næste side. I det andet eksempel er den gennemsnitlige årlige procentstigning i omsætningen beregnet til 5% - se formelen i figuren. Med denne faktor kan omsætningen udjævnes over perioden og sammenlignes med realiseret omsætning. Bemærk eksponenten beregnes som forskellen mellem startåret og indeværende år. ck: ExN ch5.xls 4 af 10

5 Omsætning jan. til løbende måned Løbende år minus startår KLIP (FLYT) - Ctrl+x Med Ctrl+x klippes ("saxes") en celle eller et område ud af regnearket og overføres til udklipsholderen. Det udklippede kan placeres hvor som helst på regnearket med Ctrl+v. Trods den - i udførelsen - store lighed med kopiering er kommandoen kun et redigeringsværktøj velegnet til at flytte indholdet i en celle, en figur, en tabel osv. til en anden position. Ved flytning af en celle med en formel ændres formelens cellereferencer ikke. Med Klip kan du derfor flytte rundt på dine resultatceller uden at resultatet ændres. Kan være meget anvendelig ved Autosum. Formlen kan kun anvendes i cellen umiddelbart efter datacellerne, men med KLIP kan du bagefter flytte resultatcellen til en position, der passer dig bedre. INDSÆT NAVN - Alt+ind og Alt+ino En anden måde at fastholde en celles værdi i en kopiering er ved at give den et navn med Alt+ind. Navnet kan anvendes i alle mulige sammenhænge og altså også i formler. Alt+ino - Opret... - opretter etiketter som navne - dvs. cellen eller cellerne får navn efter den tekst, der knytter sig til tallene. Skriv navnet på cellen her Definerede navne - kan også ses i navneboksen ved klik på pilen Ved klik på den røde pil kan cellen udpeges ck: ExN ch5.xls 5 af 10

6 Kuffertimportøren v/jan Thomsen, importerer kufferter og tasker fra Taiwan. Firmaets salgspris til forretningerne er 224 for en kuffert og 58 kr. for en taske. Herfra går indkøbspris og hjemtransport mv. fra Taiwan på i alt 122 kr. pr. kuffert og 36 kr. pr. taske hvilket giver et "overskud" på 102 kr. for en kuffert og 22 kr. for en taske. Dette "overskud" kaldes dækningsbidrag for det skal bidrage til dækning af omkostninger til husleje, gager, bil, reklame, telefon, forsikringer osv. Kalkulationen er vist nedenfor med navnelisten udrullet. Det ses at 6 celler har fået navne - nemlig: Kdbe (=Kuffert, dækningsbidrag pr. enhed), Kpris (=salgspris pr. kuffert), KVE (variable enhedsomk. pr. kuffert) og tilsvarende for taskerne. Her kan dog ikke ses hvilke celler, der har fået navnene, men klikkes på et navn flyttes cellemarkøren hen til den celle, der bærer dette navn. En celle / område kan også navngives direkte i navneboksen: Markér cellen / området, klik i navneboksen og skriv navnet, slut med enter Navneboks - navnet på celle C5 er Kdbe Formelen i C5 beregner dækningsbidraget pr. kuffert Definerede navne i projekt-mappen Og hvorfor nu alt det besvær med at give cellerne navn? Jo - for det første fordi Jan Thomsen kan bruge navnet i formler som han kan kopiere og for det andet kan han anvende navnet overalt i projekt-mappen - har han opstillet kalkulationen på det første regneark, kan navnet bruges i beregninger på alle ark i mappen blot ved at skrive det i formlen. Skriver du de normale cellereferencer - f.eks. C5 - i en formel ændrer Excel det automatisk til cellens navn. Kuffertimportøren v/jan Thomsen ønsker en beregning der viser hvor meget hans fortjeneste er på de forskellige forretningstyper han sælger til og derfor har han talt op hvor mange kufferter og tasker han sælger til Specialforretninger, til Stormagasiner og varehuse samt til Dagligvareforretninger. Da han ved hvor meget han tjener på 1 kuffert og på 1 taske kan han nemt regne ud hvad hans samlede fortjeneste er pr. salgskanal - nemlig: antal solgte stk. * fortjenesten pr stk. Beregningen er vist nedenfor. Cellemarkørens position Formelen i celle C12. I celle D12 er indtastet =D11*Tdbe Kopieres sådan: Ctrl+c, hold skiftetasten nede, pil til højre indtil du når H12, indsæt med enter. ck: ExN ch5.xls 6 af 10

7 INDSÆT NAVN i formler og regneark - funktionstast F3 Det er ofte en fordel at anvende navne på celler frem for celleadresser - formelen SUMPRODUKT(afsætning;pris) er meget nemmere at forstå end SUMPRODUKT(B3:G3;B4:G4), desuden kan navne anvendes overalt i en projektmappe og især i større regneark behøver du derfor ikke at lede efter celleadresserne. Bruger du mange og lange navne kan det dog være vanskeligt at huske dem alle og hvordan du har stavet dem. Efter indtastning af = giver tastaturgenvejen F3 en dialogboks: Indsæt navn med navnene og ved dobbeltklik på et navn indsættes det i formelen uden du behøver at skrive navnet - se dialogboksen herunder. Den tilsvarende ikon - =ab - er vist herunder med beskrivelsen, og den kan med fordel trækkes op ved siden af AUTOSUM-knappen på standardværktøjslinien. Genvejstast F3 Dialogboksen Tilpas fremkommer ved at højreklikke på kommandolinien og vælge Tilpas nederst på rullemenuen I dialogboksen Indsæt navn kan navnene på navngivne celler skrives ud i regnearket ved klik på Indsæt liste - se indsatte forklaring. Indsæt speciel med handling. Som det fremgik af dialogboksen Indsæt speciel (se side 2) kan en kopi indsættes samtidig med at der udføres en handling - nemlig at kopien lægges til værdien i målcellen, kan trækkes fra målcellen, divideres op i målcellens værdi eller ganges med værdien i målcellen. I regnearket nedenfor er vist Kuffertimportørens omsætning i 2003 fordelt på måneder. I forbindelse med næste års budget forventer firmaet en omsætningsstigning på 6% og med en fordeling af salget på måneder svarende til Fremskrivningen af tallene er gjort sådan: kopier 1,06 (=6% stigning), markér alle omsætningstal og med Alt+rcc (INDSÆT SPECIEL MULTIPLICER) er den budgetterede omsætning beregnet. ck: ExN ch5.xls 7 af 10

8 I Indsæt speciel dialogboksen er der under sektionen Handling angivet 2 specielle handlinger nederst i forbindelse med kopiering. Her skal alene redegøres for den handling, der er benævnt Transponér. Tages en kopi af et område i et regneark og indsættes det med markering i feltet Transponér medfører det at området drejes 90 o - dvs. kolonnerne indsættes som rækker og rækkerne indsættes som kolonner. En sådan transformering af en opstilling er især interessant hvis det er en fordel at arbejde i kolonner - f.eks. indtastning af lister - medens det indtastede bedst præsenteres omvendt i en udskrift eller hvis fokus skifter fra én situation til en anden. Salgschefen i Kuffertimportøren får hver måned en oversigt over kundernes køb af de forskellige produkter - for som han siger "Stay close to your customers" hvis du vil gøre en god forretning. Uddrag af den månedlige salgsliste er vist nedenfor. Indkøbschefen er enig med salgschefen i at det afgørende er at gøre en god forretning, men han mener "Treat your suppliers" er mere væsentlig, så han bruger den samme liste, men vender den en kvart omgang, så han får fokus på produkterne. Verona Valencia Travelmate Bizzmate Pilot 123 Partymate J. Andersen & Sønner Den flyvende Kuffert 8 12 Tremo Aps Niels Buckardt 6 Jensen & Jensen I/S Tøsen & Tasken Magasin Jette Peter Knudsen Sacs and Bags 6 6 Verona Valencia Travelmate Bizzmate Pilot Partymate J. Andersen & Sønner Den flyvende Kuffert Tremo Aps. Niels Buckardt Jensen & Jensen I/S Tøsen & Tasken Magasin Jette Peter Knudsen Sacs and Bags I alt Kopiering af et helt regneark Ovenfor har vi set hvordan en celles formel, resultatet i en celle, en celles formatering, en tabel, en figur osv. kan kopieres rundt på et regneark eller fra et regneark til et andet. Du kan naturligvis også kopiere fra den ene projektmappe til den anden. Gør sådan: Åbn begge projektmapper, med Alt+u1 eller Alt+u2 skiftes fra den ene mappe til den anden og kopieringen kan gøres fuldstændig som om det er en kopiering på samme regneark. I en række tilfælde vil du dog have behov for at kopiere et helt regneark. F.eks. kunne du ønske at samle alle dine afleverede og rettede opgaver i erhvervsøkonomi sammen i en projektmappe for hvert kapitel eller hvis 2 mand i en projektgruppe arbejder på hvert sit regneark og de efter endt arbejde skal samles i én mappe, osv. REDIGER FLYT OG KOPIER, Alt+ry Med denne kommando kan du flytte eller kopiere et helt ark enten i samme projektmappe eller du kan vælge en anden åben mappe eller en helt ny mappe. Valget gøres i dialogboksens felt: Til projektmappe og i feltet Før ark: vælges placeringen i den nye mappe. Husk flueben ved Opret kopi. ck: ExN ch5.xls 8 af 10

9 Afsluttende vil vi se på nogle specielle kopieringsopgaver, der ofte kan være en lettelse i det daglige arbejde med regneark. Kopiér ark og udskrivning af formler Med Alt+ki og markering i Formler på faneblad Vis viser Excel alle dine formler i stedet for resultaterne i dit regneark. Desværre medfører denne visning en meget stor ændring af regnearkets layout så du kan ikke udprinte formlerne på 1 side. Ændrer du layoutet - f.eks. gør kolonnerne smallere - vil denne ændring fastholdes når du fjerner markeringen i Formler. Derfor er det bedre at tage en kopi af arket i samme mappe - gør sådan: hold Ctrl nede og træk fanebladet med musen - og på kopien vælges vis formler, opsæt siden så den kan udskrives på 1 side og med Alt+ra kan du så slette arket når formlerne er udskrevet. Husk afkryds række- og kolonne i sideopsætningens 4. faneblad - ellers er formlerne helt uforståelige. Genvejstast til formelvisning er Ctrl+skift+` (accent egù) Visning og udskrivning af få formler Vil du kun udskrive nogle få formler på et regneark kan du gøre således: placér markøren på cellen med den formel du ønsker vist. På redigeringslinien placeres cursoren foran lighedstegnet, indtast apostroffen til højre for Ø-tasten. Nu kan formelen kopieres til en nabocelle, gå tilbage til startcellen og fjern apostroffen og nu vises både resultatet og formelen i samme ark Kopiering af et helt regneark uden formler Kopiering af et regneark med mange relative og absolutte formler, der refererer til andre regneark er ofte helt umulig fordi formlerne bryder sammen ved en kopiering. Alternativet er en kopiering uden formler - gør sådan: Markér hele arket ved at klikke i øverste venstre hjørne - skæringspunktet mellem kolonnebogstaverne og rækketallene - Ctrl C, klik på ikonet nyt regneark og klik i øverste venstre hjørne i det nye regneark og med Alt rcæ indsættes værdierne og med Alt rct indsættes formaterne. En sådan kopi kaldes ofte en 'hard copy'. Kopiering af tekstbokse og lignende objekter Kopiering - og formatering - af tekstbokse og lignende kan kun gøres når den omgivende ramme består af prikker, som fås ved at venstreklikke på rammen. Arbejdes i en tekstboks består den omgivende ramme af skraveringsstreger. "Fotokopiering" - skift+alt+ro Når du kopierer en tabel fra Excel over i Word vil der næsten altid ske en ændring i formateringen. En overskuelig og velproportioneret tabel i Excel vil ved en sådan kopiering som regel blive forvrænget, idet Words formateringsmuligheder er anderledes end Excels. Med "kopier billede" kan det undgås. Gør sådan: Markér tabellen / emnet, hold Skifte-tasten nede, vælg kommandoen REDIGER KOPIER BILLEDE - Skift+Alt+ro - og ved indsættelse får du et nøjagtigt billede af tabellen i Word. Søg og erstat - Ctrl H En lidt anderledes kommando er "Søg og erstat" - Ctrl H. I dialogboksen angives hvad der skal søges efter og hvad det skal erstattes med, f.eks. ændring af et navn eller dato - se "Hvad er det?"- hjælpeteksterne herunder. Kommandoens største styrke er dog muligheden for at rette / ændre formler. I det tilfælde skrives den formel, der ønskes rettet / ændret i Søg efter: og den korrekte formel indskrives i Erstat med: Med denne kommando er man sikker på at alle formler korrigeres - også dem man har glemt! ck: ExN ch5.xls 9 af 10

10 ck: ExN ch5.xls 10 af 10

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Excel-2: Videre med formler

Excel-2: Videre med formler Excel-2: Videre med formler Tips: Du kan bruge Fortryd-knappen ligesom i Word! Du kan markere flere celler, som ikke ligger ved siden af hinanden ved at holde CONTROL-knappen nede Du kan slette indholdet

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig.

Genveje i Excel. Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Genveje i Excel Herunder ser du en liste over nyttige genveje i Excel, skimt den igennem og se hvilke der er vigtigst for dig. Hvis man vil Skal man trykke på Taster der bruges til at flytte eller rulle

Læs mere

Indhold fordelt på sider

Indhold fordelt på sider Indhold fordelt på sider Indtastning og formellinie 2 Kolonnebredde og rækkehøjde 5 Visninger 2 Indsætte/slette kolonner og rækker 6 Zoom 2 Flet og centrer 6 Markere 3 Diagrammer 6 Flytte, kopiere 3 Tilføje

Læs mere

1. Introduktion. Brugerfladen

1. Introduktion. Brugerfladen Brugerfladen Åbningsskærmbillede Excels åbningsskærmbillede er vist i figuren herunder med anvendte betegnelser og en kort forklaring på de forskellige elementer. Filnavn og type: Kraftig farve viser at

Læs mere

2. Formatering og layout. Formatering og layout

2. Formatering og layout. Formatering og layout Formatering og layout At arbejde i regneark er helt anderledes end at arbejde i tekstbehandling. Et regneark kan mange flere ting end tekstbehandlingen kan. Man siger at dets funktionalitet er meget større

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Anvendelse af regneark til talbehandling. Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 November 2010 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys ruder...

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel Grundforløb januar 2018 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Start Excel Du skal starte med at åbne Excel. I Excel åbner du herefter en tom projektmappe.

Start Excel Du skal starte med at åbne Excel. I Excel åbner du herefter en tom projektmappe. Lineær programmering i Excel Version for PC I lærebogens kapitel 29 afsnit 4 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere knappe

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Søren Christiansen 22.12.09

Søren Christiansen 22.12.09 1 2 Dette kompendie omhandler simpel brug af Excel til brug for simpel beregning, såsom mængde og pris beregning sammentælling mellem flere ark. Excel tilhører gruppen af programmer som samlet kaldes Microsoft

Læs mere

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U

OFFICEUNIVERSET.DK. ^ + SKIFT + ; (semikolon) Formellinje - skift mellem udvid og fold CTRL + SKIFT + U Excel Genveje GENVEJSTASTER Formatering Fed CTRL + F CMD + F Kursiv CTRL + K CMD + K Understreget CTRL + U CMD + U Gennemstreget CTRL + 5 CMD + SKIFT + X Konturkant på markerede celler CTRL + SKIFT + &

Læs mere

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16

Huskesedler. Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Microsoft Excel 2013/16 Anvendelse af regneark til enkle beregninger Microsoft Excel 2013/16 Oktober 2016 Indholdsfortegnelse Absolutte cellereferencer... 3 Beskyttelse... 4 Diagram... 6 Flyt og kopiér... 7 Formatering... 9 Frys

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Præsentation af tal i regneark. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Præsentation af tal i regneark Microsoft Excel 2010 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Betinget formatering... 3 Celletypografi... 5 Diagram... 6 Diagram elementer... 8 Diagram grafik... 9 Diagram

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for effektive måder til at indtaste data på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Word-5: Tabeller (2007)

Word-5: Tabeller (2007) Word-5: Tabeller (2007) Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da programmet blev

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Genveje til Excel på MAC

Genveje til Excel på MAC e til Excel på MAC Åbne Formelbygger Gentage den seneste Find (Find næste) Shift + F3 FN + Shift + F3 Shift + F4 FN + Shift + F4 Lukke vinduet Vise dialogboksen Gå til + F4 FN + F5 + F4 Vise dialogboksen

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Excel-4: Diagrammer og udskrift

Excel-4: Diagrammer og udskrift Excel-4: Diagrammer og udskrift Udfra indtastede tal og formler kan Excel oprette forskellige typer meget flotte diagrammer: grafer, kurver, søjler og cirkeldiagrammer. OPGAVE: Men der skal være nogle

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 7 Calc: Regneark med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel

Brugermanual. Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual Til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel Brugermanual til Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel 1. Indledning Diabetesforeningens elektroniske regnskabsmodel findes på

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler:

Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: Tekst, tal og formler I et regneark kan man indtaste tekst, tal og formler: I cellerne A1, A2 og A3 er der indtastet tekst. Tekst bliver venstrestillet. I cellerne B1 og B2 er der indtastet tal. Tal bliver

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4

Kommuniker: Symbolskrivning 2 Kom godt i gang med tavler 4 Opret en menutavle på en anden platform Denne aktivitet viser, hvordan du kan oprette et miljø med en ekstra platform med en menutavle, hvordan du kan justere tavle- og platformsudseende, og hvordan du

Læs mere

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal

Tillæg til ViTal v.4.5.5. Nyheder i ViTal Tillæg til ViTal v.4.5.5 Nyheder i ViTal Oplæseroversigten er udvidet så den indeholder: Flag og sprognavn for hver oplæser. Dialogboksen Oplæseroversigt kan justeres i størrelsen. Favoritliste som hjælper

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i præsentationen. Aktiver adgangstaster Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut PowerPoint Aktiver genvejsmenu (højreklik) Hop til næste dokumentvindue Hop til forrige dokumentvindue Filhåndtering Gem Gem

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux.

LibreOffice Writer. Denne vejledning er lavet ud fra vertion til Windows, og vertion til Linux. LibreOffice Writer 9 sider 26-2-2019 Denne vejledning er lavet ud fra vertion 4.2.3.3 til Windows, og vertion 4.2.8.2 til Linux. Indhold Diverse... 1 Afsnit... 2 Tekstboks... 3 Typografier... 3 Dokument

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Excel for nybegyndere

Excel for nybegyndere cm Excel for nybegyndere 2007-2010 Indhold: Kolonner Rækker Celler Formellinjen Regnefunktioner (de 4 regningsarter) Kolonnebredde Værktøjslinjen Startside Søjlediagram. Udskrivning Hvor høje er vi? 185

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL

Fortsættelse af Regneark II. Indhold. Side 1 af 14. Regneark EXCEL Side 1 af 14 Fortsættelse af Regneark II Indhold Telefonliste...2 Budget...4 Diagram...7 Regning...9 Underskrift...9 Rundt om Jorden...11 Matematisk problem...13 Et sidste eksempel...14 Side 2 af 14 Telefonliste

Læs mere