Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 51 Bilag 1 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 51 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 51 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 5. november 2014 Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat og høringssvar ad L 51 - Forslag til lov om ændring af bogføringsloven (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.) Med venlig hilsen Henrik Sass Larsen ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Slotsholmsgade København K Tlf Fax CVR-nr

2 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 51 Bilag 1 Offentligt NOTAT 4. november / miv-dep Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til ændring af bogføringsloven (Opbevaring af elektronisk bogføringsmateriale i udlandet m.v.) Indledning Med udkastet til lovforslag foreslås følgende ændringer i bogføringsloven: Indførelse af mulighed for, at regnskabsmateriale i elektronisk form kan opbevares i udlandet uden forudgående ansøgning. Afskaffelse af krav om ansøgning til Erhvervsstyrelsen om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Ændring således, at offentlige myndigheder kan få regnskabsmateriale, der opbevares i elektronisk form, udleveret eller indsendt i elektronisk format i stedet for udlevering i papirform. Myndigheders mulighed for at kræve oversættelse af regnskabsmateriale begrænses, så den alene gælder for regnskabsmateriale, der er affattet på andre sprog end dansk eller engelsk. Udkast til lovforslag blev sendt i høring den 22. august 2014 med høringsfrist den 19. september 2014 til i alt 92 organisationer, myndigheder mv. Der er modtaget høringssvar fra 14 af de 92 hørte organisationer mv. Heraf har 7 haft bemærkninger til forslaget. De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. Visse høringssvar har givet anledning til nogle redaktionelle ændringer og præciseringer i bemærkningerne. Disse ændrer ikke ved substansen i lovforslaget og omtales derfor ikke nærmere i dette notat. 1. Generelle bemærkninger Høringen afspejler, at der generelt er stor tilslutning til lovforslaget. Forslaget har til formål at lette de administrative byrder, der er i forbindelse med den nuværende dispensationsordning om ansøgning om opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Samtlige høringssvar, der indeholder bemærkninger, støtter generelt forslaget.

3 2/6 Forslaget løser flere problemstillinger rejst af Virksomhedsforum for enklere regler i juni Bemærkninger til konkrete elementer i udkastet til lovforslag Kommenteringen af høringssvarene foretages med udgangspunkt i følgende overordnede opdeling: 2.1. Præcisering af sondringen mellem regnskabsmateriale i elektronisk form og i papirform 2.2. Præcisering af krav til indgåelse af databehandleraftaler 2.3. Henvisning til lovens 1 a om udstedelse af bekendtgørelse om digital kommunikation 2.4. Bevarelse af dispensationsordning for regnskabsmateriale i papirform 2.5. Omregning til danske kroner 2.6. Kurators adgang til regnskabsmateriale 2.7. Forslag om opdatering af vejledningsmateriale (eksempelvis filformater) 3.1. Præcisering af sondringen mellem regnskabsmateriale i elektronisk form og i papirform FSR Danske Revisorer bemærker, at der i den foreslåede 12 sondres mellem regnskabsmateriale, der opbevares elektronisk, og regnskabsmateriale, der opbevares i papirform. Der spørges, om der er mulighed for at tydeliggøre sondringen i lovteksten, så det mere pædagogisk fremgår, hvilke regler der gælder for henholdsvis elektronisk opbevaring og opbevaring i papirform. Det foreslås, at der eventuelt formuleres en indledende bestemmelse i 12, hvor det fremgår, at regnskabsmateriale kan opbevares i elektronisk form eller i papirform. Det fremgår også, at det kan være tilstrækkeligt med nogle sigende overskrifter. Kommentar 12 regulerer både regnskabsmateriale i elektronisk form og i papirform. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at indsætte overskrifter i selve bestemmelsen for at tydeliggøre sondringen. Af bemærkningerne til 12 fremgår det, at det foreslåede stk. 2 vedrører opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form, mens stk. 3-6 vedrører opbevaring af regnskabsmateriale i papirform Præcisering af krav til indgåelse af databehandleraftaler Datatilsynet henleder opmærksomheden på krav om, at virksomheder, der opbevarer personoplysninger hos en databehandler, skal indgå en skriftlig

4 3/6 databehandleraftale med den pågældende databehandler i henhold til persondatalovens 42, stk. 2. Datatilsynet gør desuden opmærksom på, at overførsel af personoplysninger til tredjelande skal ske med hjemmel i persondatalovens 27. Tilsynet oplyser i den forbindelse, at Grønland betragtes som et usikkert tredjeland og Færøerne som et sikkert tredjeland. Kommentar De af Datatilsynet rejste problemstillinger er væsentlige og der bør oplyses om disse relevante problemstillinger i lovbemærkningerne Henvisning til lovens 1 a om udstedelse af bekendtgørelse om digital kommunikation Skatteministeriet anfører, at det er uklart, om henvisning til 1 a i den foreslåede 15, stk. 3 skal forstås således, at der i bekendtgørelsesform både skal fastsættes regler om, at kommunikation skal foregå digitalt (krav), samt regler om på hvilken måde (formater m.v.) Kommentar Henvisningen til 1a indebærer at der kan fastsættes nærmere regler vedrørende digital kommunikation mellem myndighederne og virksomhederne i forbindelse med myndighedernes adgang til elektronisk regnskabsmateriale. 3.4 Bevarelse af dispensationsordning for regnskabsmateriale i papirform DI bemærker, at der kan være tilfælde, hvor virksomheder fortsat kan have behov for at søge om dispensation i forhold til opbevaring af regnskabsmateriale i papirform. DI finder, at der bør opretholdes en begrænset dispensationsadgang, der for eksempel kan håndtere en længere opbevaringsperiode i udlandet eller ekstraordinære situationer Kommentar Det kan oplyses, at der under den gældende dispensationsordning ikke er givet tilladelse til opbevaring af regnskabsmateriale i papirform i udlandet. Der er alene givet dispensation til opbevaring af regnskabsmateriale i elektronisk form i udlandet. Hensynet er begrundet i kontrol- og efterforskningsmyndighedernes adgang til materialet. På den baggrund vurderes der ikke behov for at introducere en ændret dispensationsadgang vedrørende regnskabsmateriale i papirform Omregning til danske kroner

5 4/6 DI bemærker, at nogle virksomheder benytter en anden funktionel valuta end danske kroner. DI opfordrer derfor til overvejelser om, hvorvidt der fortsat skal kræves omregning til danske kroner, eller om det også kan ske til virksomhedens funktionelle valuta. Kommentar Ifølge reglerne i skattelovgivningen skal moms og skat selvangives i danske kroner. Dette medfører, at der løbende skal ske omregning til danske kroner for hver enkelt regnskabsregistrering i anden valuta end danske kroner. Afhængigt af, hvilken funktionel valuta den enkelte virksomhed anvender og omfanget af transaktioner i andre valutaer, kan omregningen være ganske kompleks. Den udbredte anvendelse af elektronisk databehandling i regnskabs- og bogholderisystemer, ikke mindst i de virksomheder, som måtte ønske at benytte en anden funktionel valuta end danske kroner, formodes dog at begrænse omregningsprocessen og ressourcerne hertil. En eventuel ændring af det gældende krav om, at myndighederne kan forlange registreringer i fremmed valuta omregnet til danske kroner, vil kræve nærmere undersøgelse og analyse i forhold til behovet herfor samt opgørelse over konsekvenserne for myndighederne, herunder særligt SKAT Kurators adgang til regnskabsmateriale Kuratorforeningen, Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater ønsker at påpege behovet for, at der etableres en praktisk sikkerhed for, at der er adgang til bogføringsdata også i tilfælde af en virksomheds konkurs. Kuratorforeningen, Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater oplyser, at man ganske ofte oplever, at en virksomhed har anvendt en elektronisk arkivering, hvor data opbevares på en server, der ejes af tredjemand. I nogle tilfælde har virksomheden ikke kunnet betale for disse ydelser i perioden frem til konkursen, og derfor er adgangen lukket. I andre tilfælde kræver tredjemand, at der betales endog store beløb, for at konkursboet kan få adgang til data også selv om virksomheden har været a jour med sine betalinger. Kuratorforeningen, Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater indstiller derfor, at der i forbindelse med revisionen af bogføringsloven, indføres bestemmelser, som sikrer, at et konkursbo altid og i det væsentlige uden omkostninger kan komme i besiddelse af en back-up af virksomhedens regnskabsmateriale i det omfang det opbevares af tredjemand, således som forslaget til ændringen af bogføringslovens lægger op til. Med i det væsentlige uden omkostninger foreslår Kuratorforeningen, Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater, at tredjemand højst kan beregne sig en relevant timepris, for at medvirke til, at regnskabsmaterialet læses ned på et medie, som kan udleveres til kurator.

6 5/6 Kuratorforeningen foreslår derudover, at det pålægges enhver virksomhed, som lagrer sit bogholderi elektronisk, at gennemføre en fysisk backup af bogholderiet mindst en gang om måneden og en pligt til at opbevare de seneste to måneders back-up fysisk i Danmark. Kommentar Høringssvarene rejser spørgsmål i forbindelse med kurators praktiske adgang til bogføringsmateriale i forbindelse med konkurser. Den aktuelle ændring af bogføringsloven ændrer ikke adgangen til opbevaring af materialet. Der stilles de samme krav som i de gældende regler, men virksomhederne skal ikke længere søge dispensation. Lovændringen giver ikke anledning til eller ændrer den problemstilling, som Kuratorforeningen, Danske Advokater og Danske Insolvensadvokater har rejst. En eventuel ændring af grundlaget for kurators adgang til regnskabsmateriale bør ikke foretages i forbindelse med ændring af bogføringsloven. Der er dog behov for, at de berørte myndigheder; SKAT, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet og Erhvervsstyrelsen drøfter de praktiske problemer, der er påpeget samt mulige løsninger. Erhvervsstyrelsen vil indkalde til et møde herom Forslag om opdatering af vejledningsmateriale FSR Danske Revisorer opfordrer til at opdatere vejledningsmaterialet, idet der er sket en række ændringer i både lovgivningen og de elektroniske muligheder for bogføring og elektronisk opbevaring. Dansk Erhverv opfordrer ligeledes til dialog med eksempelvis FSR Danske Revisorer om tilrettelæggelse og kommunikation af mulighed for virksomheder til at benytte cloudbaserede tjenester til behandling af bogføringsdata. Kommentar Der vil senere blive foretaget en opdatering af vejledningen på området, hvor der vil ske inddragelse af interessenter, herunder FSR. 3. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder mv. Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Akademikernes Centralorganisation, Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP), Bryggeriforeningen, Børsmæglerforeningen, Centralorganisationens Fællesudvalg, CEPOS, Copenhagen Business School, Danish Venture Capital and Private Equity Association, Danmarks Nationalbank, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skibskredit A/S, Danske Regioner, Dansk Aktionærfor-

7 6/6 ening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri, Dansk Ejendomsmæglerforening, Dansk Erhverv, DI, Dansk Investor Relations Forening - DIRF, Dansk Standard, Den Danske Finansanalytikerforening, Den Danske Fondsmæglerforening, Dansk Iværksætterforening, Dansk Landbrugsrådgivning Videncenteret for Landbrug, Dansk Management Råd, Danske Advokater, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Danske Maritime, Datatilsynet, De Samvirkende Købmændsforeninger (DSK), Den Danske Aktuarforening, Det Kooperative Fællesforbund, Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere, Det Økonomiske Råds Sekretariat, Den Danske Dommerforening, Domstolsstyrelsen, Finansforbundet, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, First North, Forbrugerrådet, Foreningen af J. A. K. Pengeinstitutter, Foreningen Freelance Bogholdere, FSR Danske Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, Forsikring & Pension, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, Garantifonden for indskydere og investorer, Grønlands Selvstyre, GXG Markets A/S, Handelshøjskolen i Aarhus, HK, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen i Danmark, Investeringsforeningsrådet, IT-branchen, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte, Kommunekredit, Kommunernes Landsforening (KL), Kommunernes Revision, Kristelig Arbejdsgiverforening, Kristelig Fagbevægelse, Kuratorforeningen, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landbrugets Rådgivningscenter, Landscentret, Landsorganisationen i Danmark, Ledernes Hovedorganisation, Liberale Erhvervs Råd, Lokale Pengeinstitutter, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, NASDAQ OMX Copenhagen A/S, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Regionale Bankers Forening, Regnskabsrådet, Revifora foreningen for revision, økonomi og ledelse, Revisortilsynet, Rigsrevisionen, Revisorkommissionen, Roskilde Universitetscenter, Sammenslutningen Danske Andelskasser, Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger, Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Syddansk Universitet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Værdipapircentralen, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Følgende organisationer, myndigheder mv. har haft bemærkninger til lovforslaget: Dansk Erhverv Danske Advokater, Danske Invsolvensadvokater Datatilsynet DI FSR Danske Revisorer Kuratorforeningen Skatteministeriet

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 51 Bilag 1 Offentligt Høringsliste lov om ændring af bogføringsloven Advokatrådet Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Akademikernes Centralorganisation Arbejdsmarkedets Tillægs Pension (ATP) Bryggeriforeningen Børsmæglerforeningen Centralorganisationens Fællesudvalg CEPOS Copenhagen Business School Danish Venture Capital and Private Equity Association Danmarks Nationalbank Danmarks Rederiforening Danmarks Skibskredit A/S Danske Regioner Dansk Aktionærforening Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Byggeri Dansk Ejendomsmæglerforening Dansk Erhverv DI Dansk Investor Relations Forening - DIRF Dansk Standard Den Danske Finansanalytikerforening Den Danske Fondsmæglerforening Dansk Iværksætterforening Dansk Landbrugsrådgivning Videncenteret for Landbrug Dansk Management Råd Danske Advokater Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Maritime Datatilsynet De Samvirkende Købmændsforeninger (DSK) Den Danske Aktuarforening Det Kooperative Fællesforbund Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere Det Økonomiske Råds Sekretariat Den Danske Dommerforening Domstolsstyrelsen Finansforbundet Finansrådet Finanssektorens Arbejdsgiverforening First North Forbrugerrådet Foreningen af J. A. K. Pengeinstitutter Foreningen Freelance Bogholdere FSR Danske Revisorer

31 Foreningen Danske Revisorer Forsikring & Pension Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Garantifonden for indskydere og investorer Grønlands Selvstyre GXG Markets A/S Handelshøjskolen i Aarhus HK Håndværksrådet Ingeniørforeningen i Danmark Investeringsforeningsrådet IT-branchen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kommunekredit Kommunernes Landsforening (KL) Kommunernes Revision Kristelig Arbejdsgiverforening Kristelig Fagbevægelse Kuratorforeningen Københavns Universitet Landbrug og Fødevarer Landbrugets Rådgivningscenter Landscentret Landsorganisationen i Danmark Ledernes Hovedorganisation Liberale Erhvervs Råd Lokale Pengeinstitutter Lønmodtagernes Dyrtidsfond NASDAQ OMX Copenhagen A/S Realkreditforeningen Realkreditrådet Regionale Bankers Forening Regnskabsrådet Revifora foreningen for revision, økonomi og ledelse Revisortilsynet Rigsrevisionen Revisorkommissionen Roskilde Universitetscenter Sammenslutningen Danske Andelskasser Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Statsadvokaturen for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet Syddansk Universitet Telekommunikationsindustrien i Danmark Værdipapircentralen Aalborg Universitet Aarhus Universitet

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 47 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 20. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2013-3181 Sagsbeh.: PML Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesministeren Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Erstatningsferie for sygdom under ferien, samtidighedsferie for særlige grupper og indberetning til indkomstregisteret

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til

Forslag. Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love. Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040. til Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven og forskellige andre love (Tilpasning til digital tinglysning, afgiftsfritagelse for udlejning af luftfartøjer

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 78 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0058 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte høringssvar vedrørende

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2010-11 L 5 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2010-801-0030 Dok.: KSA40164 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1

Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 139 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2011-211-0024 Udkast (1) Forslag til Lov om arbejdsskadeafgift 1 Kapitel 1 Arbejdsskadeafgift Afgift af erstatninger og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af miljøministeren (Kirsten Brosbøl) Forslag til Lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand

Læs mere

Bogføringslovens krav til virksomheden

Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden Bogføringslovens krav til virksomheden oktober 2011 Copyright BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, oktober 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 1 Offentligt NOTAT 9. oktober 2013 Høringsnotat ad L 35forslag til lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere