Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre"

Transkript

1 DDA Datamateriale DATADOKUMENTATION Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER Oparbejdningen i Dansk Data Arkiv foretaget af Astrid Bogh Lauritzen Datadokumentationen senest revideret 23/01/1980 Hvis der under udarbejdelse af en publikation (dvs. enhver cirkuleret skriftlig fremstilling) er anvendt datamateriale, som er stillet til rådighed gennem DDA, bør såvel den oprindelige dataindsamler som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

2 'Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra Europaparlamentsvalget 1979 (efter), som oprindeligt blev indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-275). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren).' Publikationer bør i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til den oprindelige dataindsamler. Dansk Data Arkiv Odense Universitet Niels Bohrs Alle 25 DK-5230 Odense M. FORORD Alle baggrundsoplysninger om den undersøgelse, hvis data beskrives i nærværende dokumentations-publikation, findes i studiebeskrivelsen, som følger umiddelbart efter dette forord (studiebeskrivelsen publiceres iøvrigt også særskilt). Studiebeskrivelsen er opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres såvidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. (Selvom udførlige donor-referencer er givet skal det påpeges, at enhver henvendelse vedrørende den beskrevne undersøgelse og det dokumenterede datasæt i første instans skal rettes til Dansk Data Arkiv). I studiebeskrivelsens andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen (definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt); dette afsnit tilsigter en belysning af analysesituationen hos primærundersøgeren. I tredje afsnit giver studiebeskrivelsen oplysninger, som er af fundamental betydning for en sekundær analyse af datamaterialet; her er selvsagt adgangsbetingelserne (lovgivningsmæs-

3 sige eller donorspecificerede restriktioner kan forekomme) af overordnet interesse, men også oplysninger om datakontrol (hos primærundersøgeren og i dataarkivet) samt om muligheden for analyse med standardiserede analysesystemer er af betydning. På dette sidste område angiver studiebeskrivelsen, til hvilke programpakker DDA umiddelbart (dvs. automatisk) kan tilbyde datasættet; i tillæg hertil skal føjes, at DDA tilstræber at kunne stille alle datamaterialer til rådighed på det af brugeren foretrukne EDB-center (NEUCC, RECAU, RECKU, AUD og DOU) - og inden for hvert center til de der almindeligst anvendte programpakker til statistisk analyse. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. Afsnit fire giver en litteraturliste med specifikationer af publikationer/rapporter/notater, som er skrevet i tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier (datasæt). Endelig giver studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over de i datasættet medtagne baggrundsvariable, dvs. en listning af inkluderede socio-demografiske karakteristika for undersøgelsesenhederne (respondenterne). Efter studiebeskrivelsen findes en indledning, der giver en kort beskrivelse af den behandling (oparbejdning) datamaterialet har været underkastet i DDA, og som derudover indeholder forskellige generelle oplysninger om materialet som kan være af interesse for brugere. Derefter følger kodebogen, som er en beskrivelse, fra første til sidste variabel, af hvad der er målt, samt i tvivlstilfælde tillige hvordan målingen har været gennemført. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som de forhåndenværende oplysninger har tilladt. Herunder bringes et eksempel på hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? % md% antal kode Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten

4 (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst der står i spørgeskemaet, for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau; dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår), samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen som viser "antal" angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive at ingen respondenter faldt i denne kategori. Det skal endnu engang understreges, at enhver henvendelse vedrørende den her beskrevne undersøgelse skal rettes til DDA, som ligger inde med yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl; denne bestemmelse er indført

5 for at forstyrre donor mindst muligt. Ligeledes skal der henvises til de publikationsbetingelser, som er aftrykt forrest i denne publikation. Såvel primærundersøgeren som DDA har søgt at gøre genanvendelse af det indsamlede datamateriale lettest mulig - og er til rådighed med yderligere assistance. Imidlertid ligger det videnskabelige ansvar for analyseresultater og foretagne konklusioner hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Europaparlamentsvalget 1979 (efter) Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): vælgerundersøgelser og politiske meningsmålinger. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: folketingsvalg 1977; partipræference; EF, holdning til; stemme ved valg til Europaparlamentet; Europaparlamentet, stemme ved valg til; Europaparlamentet, holdning til; rygevaner; europæisk integration, holdning til; valgkamp (Europaparlament), holdning til, indtryk af. Sprog anvendt i denne undersøgelse: Dansk. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-0275: Europaparlamentsvalget 1979 (efter). Primærundersøgere: Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. DDA-0275, 1. udgave (ved Astrid Bogh Lauritzen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (1063 respondenter, 354 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (185 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S0275. Studienummer (datasæt): Arkiv hvor studiet oprindeligt blev arkiveret: Dansk Data Arkiv - DDA. Odense Universitet, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: S275. Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for Samfundsfag og Forvaltning. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): (A) Borre, Ole; (B)

6 Nielsen, Hans Jørgen; Sauerberg, Steen; (C) Worre, Torben. (A) AU: Institut for Statskundskab; (B) KU: Institut for Samfundsfag og Forvaltning (C) KU: Institut for Samtidshistorie. (A) Universitetsparken, DK-8000 Århus C.; (B) Rosenborggade 15, DK-1130 København K.; (C) Njalsgade 104, DK-2300 København S. Dataindsamler: Gallup Markedsanalyse A/S. Gl. Vartovvej 6, DK-2900 Hellerup. Økonomisk sponsor: Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd. Holmens Kanal 7, DK-1060 København K. Yderligere oplysninger: Journalnummer ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen beskæftiger sig med det første direkte valg til Europaparlamentet, som i Danmark blev afholdt den 7. juni I undersøgelsen spørges om IP's stemmeafgivelse ved valget, og om begrundelsen herfor. Der spørges også om hvorvidt IP idag ville stemme ja eller nej til EF ved en folkeafstemning. En række spørgsmål beskæftiger sig med IP's interesse for valgkampen og IP's indtryk af fjernsynets valgudsendelser. Andre spørgsmål beskæftiger sig med IP's holdning til EF og europæisk integration, og endelig bedes IP om at angive sin holdning til en række påstande. Ud over Gallups almindelige baggrundsvariable, hvoraf en stor del beskæftiger sig med læsning af aviser og blade, indeholder undersøgelsen også de baggrundsvariable, der anvendes i Eurobarometersammenhæng. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): antal respondenter (uvægtet): Yderligere oplysninger: Antallet af enheder i den oprindelige stikprøve, og dermed frafaldet, er ukendt. Datasættets størrelse: 1600 respondenter; 352 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: Yderligere oplysninger: Undersøgelsen gennemførtes som en del af Gallup omnibus (nr. 13, 1979). Antallet af spørgsmål i det totale spørgeskema kendes ikke, men det modtagne uddrag eer arkiveret i sin helhed. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; boligforhold. Danske statsborgere på 15 år og derover bosiddende i private husstande. Udvælgelsesprocedurer: Flertrins udvælgelsesmetode. 1) landet inddeles i ni geografiske områder, som igen inddeles i by- og landdistrikter. Distrikterne er stratificeret efter det procentvise antal arbejdere og dækningsprocent for provinsaviser. Ca. 200 interviewdistrikter udvælges

7 ved tilfældig udvælgelse. 2) De udvalgte distrikter opdeles i segmenter, dvs. arealbestemte klynger af husstande hver indeholdende ca. 5 husstande. Der foregår en udvælgelse af segmenter. 3) medlemmerne i de udvalgte husstande er opført på en liste i en bestemt rækkefølge (husfader, husmoder, ældste søn osv.). For hver to personer på disse lister er en udvalgt tilfældigt. For at opnå et repræsentativt udvalg af personer foretages i visse husstande to interviews, mens visse husstande springes over. Undersøgelsens geografiske univers: national. DK. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. Spørgeskemaet indeholdt nogle åbne spørgsmål. Forholdsregler til imødegåelse af frafald: Der foretages så mange genbesøg, som det er muligt indenfor den tid, der er afsat til markarbejdet. Dataindsamlingspersonale: instituttets faste personale. Medtagne karakteristika fra dataindsamlingssituationen: Ingen karakteristika medtaget. Vægtning: Vægtningskriterier: Der vægtes for ikke opnåede interviews baseret på oplysninger om de ikke trufne personer indhentet af intervieweren hos naboer. Disse oplysninger er: køn, alder, civilstand, boligens art, antal personer i husstanden, urbanisering og geografisk tilhørighed. Vægtningsprocedurer: Der findes en vægtvariabel i datasættet. BETINGELSER VED REANALYSE Nuværende datarepræsentation: enkel hulning (karakter-repræsentation). Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS og BMDP. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk og engelsk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Kontroloperationer udført af primær-undersøger: Vides ikke. Kontroloperationer udført af arkivet: kontrol af vilde/manglende/uspecificerede koder; kontrol af logisk inkonsistens. Data modtoges i column binary format. Ved spredningen (med DDAQSP) identificeredes alle ulovlige huller og hulkombinationer med en separat kode, men i der færdige datasæt er alle fejlkoder samlet til een kode i de enkelte variable. Kontrol af logisk konsistens foretaget med DCV. De foretagne kontroller er dokumenteret i kodebogen. Adgangsbetingelser: ingen restriktioner ved videnskabelig/statistisk anvendelse. Publikation i aviser o.l. kun efter skriftlig tilladelse fra Gallup Markedsanalyse A/S. Henvendelse bedes rettet til DDA. Adgangstilladelse indhentes hos: Nielsen, Hans Jørgen. KU: Institut for

8 Statskundskab. Rosenborggade 15, DK-1130 København K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Worre, Torben: Europavalget. Økonomi og Politik, nr. 3, pp (Særtryk); 1979; (2) Worre, Torben: The European Election in Denmark. An Analysis of Participation, Choice of Party, and Attitude Towards Europe. Cooperation and Conflict, XVI, pp ; 1981; (3) Borre, Ole og Siune, Karen: The European Election in Denmark. I en antologi om Europaparlamentsvalget redigeret af Karl Cerny og udgivet af American Enterprise Institute, Washington; (4) Worre, Torben: The Danish Euro-Party System. Scandinavian Political Studies, Vol. 10, nr. 1, pp ; Andre publikationer (sekundær analyse): (1) Siune, Karen: EF på dagsordenen. Århus: Politica, 168 pp. 1991; (2) Håvorsen, Pål: Sosialdemokratiet mellom den røde ghetto og Bryssel. Det danske Socialdemokrati og venstrefløypartiene i Kjøbenhavn i lys av europeisk integrasjon. 156 pp Analyseresultater (skalaer, index, etc.): primær-analyseresultater arkiveret i arkivet. Datasættet indeholder en række konstruerede variable. Referencer til beslægtede studier: Deltagelsen i det direkte valg til Europaparlamentet er yderligere undersøgt i DDA-0247, Europaparlamentsvalget 1979 (før). MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; alder, kategoriseret; køn; civilstand. Civilstanden er angivet dels som: ugift/gift/samlevende/tidligere gift, og dels som: bor alene/gift, bor sammen/fraskilt/separeret/enke, enkemand. Bopæl: urbaniseringsgrad. Boligforhold: boligtype. Dels: en- eller tofamilieshus/gård/etageejendom/værelse, og dels: ejet/andels/lejet. Husstandens karakteristika: respondentens stilling i husstanden; børn tilstede; husstandens totale størrelse (antal personer); børnenes alder. Antal voksne (15 år og derover); antal børn under 15 år; antal børn under 2 år, 2-6 år, 7-12 år, år. Respondentens stilling i husstanden angivet som: husfader, husmoder eller anden voksen. Antal hjemmeboende børn under 8 år og 8-15 år. Respondentens stilling i husstanden angivet som husstandsoverhoved/ikke husstandsoverhoved. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status; forsørger: beskæftigelsesmæssig status. IP's og husstandsoverhovedets stilling findes både i Gallups egne baggrundsspørgsmål og i Eurobarometer-spørgsmålene; dog er kategorierne lidt forskellige. Husmoders erhverv angivet som: uden lønnet erhverv, med lønnet erhverv (hel/deltid), medhjælpende ægtefælle.

9 Indkomst: respondent: bruttoindkomst; hele husstanden: bruttoindkomst. Husstandsindkomsten findes både hos Gallup selv og i Eurobarometer-spørgsmålene. Uddannelse: Gallup spørger om IP's og husstandsoverhovedets skoleuddannelse op til og med studentereksamen eller HF. I Eurobarometer-afdelingen spørges om IP7s alder da han/hun forlod skole/universitet/læreanstalt. Politik: respondenten: identifikation med/præferencer for parti; respondenten: valgintention, hvis der var valg nu. Stemme ved valget til Europaparlamentet. Desuden spørges om partitilknytning og styrken af denne, med angivelse af det parti, der er tale om. Religion: respondenten: religiøst tilhørsforhold, generelt. Der spørges om hvorvidt IP betragter sig som tilhørende en religion, og i bekræftende fald hvor stor betydning religionen har for IP. Varige forbrugsgoder: farve TV; vaskemaskine; køretøjer. Læsning, massemedier og 'kulturel' påvirkning: aviser, dagblade; ugeaviser, blade ('seriøse'); blade (dameblade, kulørte hæfter, etc.); film. INDLEDNING Datamaterialet til 'Deltagelse i Europaparlamentsvalget 1979 (efter)' blev oprindeligt indsamlet af Gallup Markedsanalyse A/S for en valgforskningsgruppe bestående af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Undersøgelsen udgør anden del af et valgforskningsprojekt omkring valget til Europaparlamentet d. 7. juni Datamaterialet for projektets første del findes i DDA-247, 'Deltagelse i Europaparlamentsvalget 1979 (før)'. DDA modtog originalmaterialet fra Gallup Markedsanalyse i form af en datafil i column binary format dokumenteret ved Gallups spørgeskema/kodenøgle. DDA har derefter oparbejdet materialet til OSIRIS-format og udarbejdet den maskinlæsbare dokumentation, samt konstrueret et antal rekodede variable (V329-V354). Spredningen af data fra column binary til tegnformat er foretaget ved hjælp af DDA-programmet DDAQSP. I denne proces har alle forekommende 'illegale' huller og hulkombinationer i en variabel fået tildelt separate kodeværdier, således at alle oplysninger fra originalfilen er overført til tegnfilen. Senere er disse fejl-kodeværdier for hver variabel samlet til en enkelt kodeværdi kaldet 'fejl'. Missing data

10 Fra dataindsamlers side findes der kun een type manglende data i materialet, nemlig 'uoplyst', der i originalmaterialet var angivet som blank. Uoplyst er overalt kodet som 'field of nines' (9 for encifrede variable, 99 for tocifrede osv.), og er defineret som MD2. I variable, hvor der forekommer fejlkoder, er disse kodet som 8, 88, osv., og er defineret som MD1. Referencer mv KODEBOG Referencenummeret er overalt lig med variabelnummeret. Referencen til spørgeskemaet findes i spørgsmålsteksten. Denne reference angiver tillige kort- og kolonnenummer for variablen i den oprindelige column binary fil. Hvor flere variable har været kodet i samme kolonne, er dette angivet ved et efterstillet bogstav (A, B osv.). Enkelte variable var ikke kodet i den kolonne, der var angivet i spørgeskemaet. For disse variable er det faktiske kort- og kolonnenummer angivet i spørgsmålsteksten, mens referencen til spørgeskemaet findes angivet nedenunder, f.eks. således : Spørgsmålet havde oprindeligt nummer 710 Hvor et spørgsmål har været kodet i mere end een kolonne, er både start- og slutkolonne angivet (f.eks ). Spørgsmålsnumrene i angivelser som : Gå til spm. 713 (V214) er, hvor der kan være tvivl, spørgsmålsnummeret i spørgeskemaet (selv om variablen evt. var kodet et andet sted), og angivelsen af variabelnummeret bagefter skulle gøre referencen entydig. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 3 DDA studienummer Denne variabel har værdien 275 for alle cases. V0002 SEKVENSNUMMER

11 start 4, bredde 4 Sekvensnummer Variablen indeholder respondenternes løbenummer indenfor datafilen. V0003 RESPONDENT ID start 8, bredde : Respondent-identifikation Gallups respondent-identifikation. Jeg vil nu spørge Dem om, hvilke aviser og blade De har læst eller set i. Jeg vil bede Dem prøve at huske alle de blade, De har læst eller set i, det gælder også blade, som De ikke selv har købt eller holder, men som De har byttet med andre eller lånt, - og uanset hvor De har læst eller set i dem : Først vil jeg spørge om hverdagsaviser. Hvilke af disse hverdagsaviser har de læst eller set i i går (mandagsinterviews: 'i lørdags'). Det behøver ikke være avisen fra igår, det gælder også, hvis De i går læste i en tidligere udgave, og som sagt også dem, De har byttet med eller lånt af andre. V0004 HV.AVIS AKTUELT start 12, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0005 HV.AVIS BERL.TIDENDE start 13, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Berlingske Tidende

12 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0006 HV.AVIS POLITIKEN start 14, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0007 HV.AVIS B.T. start 15, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0008 HV.AVIS EKSTRA BLADET start 16, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Ekstra Bladet ikke læst læst uoplyst

13 svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0009 HV.AVIS BØRSEN start 17, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Børsen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0010 HV.AVIS INFORMATION start 18, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Information ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0011 HV.AVIS NY KRIST.DAGBLAD start 19, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Det ny Kristeligt Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0012 HV.AVIS LAND OG FOLK

14 start 20, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Land og Folk ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0013 HV.AVIS SOCIALIST.DAGBL. start 21, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Socialistisk Dagblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0014 HV.AVIS AMTSAVISEN start 22, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Amtavisen (Randers) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0015 HV.AVIS DAGBLADET start 23, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B.

15 Dagbladet (Ringsted) ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0016 HV.AVIS FR.BORG AMTS AV. start 24, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Frederiksborg Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0017 HV.AVIS FYENS ST.TIDENDE start 25, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyens Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0018 HV.AVIS FYNS AMTS AVIS start 26, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyns Amts Avis

16 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0019 HV.AVIS FYNS TIDENDE start 27, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Fyns Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0020 HV.AVIS HORSENS FOLKEBL. start 28, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Horsens Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0021 HV.AVIS JYDSKE TIDENDE start 29, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Jydske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600

17 V0022 HV.AVIS JYLLANDS-POSTEN start 30, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Jyllands-Posten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0023 HV.AVIS KOLDING FOLKEBL. start 31, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Kolding Folkeblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0024 HV.AVIS LOLL-FAL.FOLKET. start 32, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Lolland-Falsters Folketidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0025 HV.AVIS MIDTJYLL. AVIS start 33, manglende data: >=9

18 : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Midtjyllands Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0026 HV.AVIS NÆSTVED TIDENDE start 34, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Næstved Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0027 HV.AVIS SJÆLLANDS TIDEND start 35, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Sjællands Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0028 HV.AVIS VEJLE AMTS FOLK. start 36, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vejle Amts Folkeblad

19 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0029 HV.AVIS VENDS. TIDENDE start 37, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vendsyssel Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0030 HV.AVIS VESTKYSTEN start 38, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Vestkysten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0031 HV.AVIS AALB.STIFTSTID. start 39, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aalborg Stiftstidende ikke læst læst

20 uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0032 HV.AVIS AARH.STIFTSTID. start 40, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0033 HV.AVIS ANDET 1 start 41, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0034 HV.AVIS ANDET 2 start 42, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600

21 V0035 HV.AVIS ANDET 3 start 43, manglende data: >= : Hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Andet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0036 HV.AVIS INGEN LÆST start 44, manglende data: >= : hverdagsaviser læst igår (ved mandagsinterviews: i lørdags). Vis kort A+B. Ingen hverdagsaviser læst ikke nævnt nævnt uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0037 HV.AVIS VIGTIGST start 45, manglende data: = 88 eller >= : Hvis angivet mere end en avis i spm (V4-V34), forsæt her -- ellers gå til næste side. De har altså læst både... og... Hvilken af disse aviser er den vigtigste for Dem, den De nødigst vil undvære? (Kun eet svar) Aktuelt Berlingske Tidende Politiken BT Ekstra Bladet Børsen Information Det ny Kristeligt Dagblad Land og folk Socialistisk Dagblad

22 Amtsavisen (Randers) Dagbladet (Ringsted) Frederiksborg Amts Avis Fyens Stiftstidende Fyns Amts Avis Fyns Tidende Horsens Folkeblad Jydske Tidende Jyllands-Posten Kolding Folkeblad Lolland-Falsters Folketidende Midtjyllands Avis Næstved Tidende Sjællands Tidende Vejle Amts Folkeblad Vendsyssel Tidende Vestkysten Aalborg Stiftstidende Aarhuus Stiftstidende andet fejl uoplyst svarprocent: 32 vægtet antal: 1600 V0038 SØND.AV. AKTUELT start 47, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Aktuelt ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0039 SØND.AV. BERL.TIDENDE start 48, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Berlingske Tidende

23 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0040 SØND.AV. FR.BORG AMTS AV start 49, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Frederiksborgs Amts Avis ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0041 SØND.AV. JYDSKE TIDENDE start 50, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Jydske Tidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0042 SØND.AV. JYLLANDS-POSTEN start 51, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Jyllands-Posten

24 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0043 SØND.AV. MORGENPOSTEN start 52, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Morgenposten ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0044 SØND.AV. POLITIKEN start 53, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Politiken ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0045 SØND.AV. VENDS.TIDENDE start 54, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Vendsyssel Tidende

25 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0046 SØND.AV. AALB.STIFTSTID. start 55, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Aalborg Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0047 SØND.AV. AARH.STIFTSTID. start 56, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Aarhuus Stiftstidende ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0048 SØND.AV. INGEN LÆST start 57, manglende data: >= : Dernæst vil jeg gerne vide, hvilke søndagsaviser De har læst eller set i indenfor de sidste 7 dage. Igen kan der godt være tale om ældre søndagsaviser, og søndagsaviser, De har lånt eller byttet med andre. (Vis kort C) Inden søndagsaviser læst

26 ikke læst læst uoplyst svarprocent: 33 vægtet antal: 1600 V0049 SØND.AV. VIGTIGST start 58, manglende data: = 88 eller >=99 125: Hvis angivet mere end en søndagsavis i spm (V38-V47) forstsæt her -- ellers gå ned til spm 126. De har altså læst både... og... Hvilken af disse søndagsaviser er den vigtigste for Dem, den De nødigst vil undvære? (Kun eet svar) Aktuelt Berlingske Tidende Frederiksborgs Amts Avis Jydske Tidende Jyllands-Posten Morgenposten Politiken Vendsyssel Tidende Aalborg Stiftstidende Aarhuus Stiftstidende fejl uoplyst svarprocent: 11 vægtet antal: 1600 V0050 LÆST.WEEKENDAVISEN start 60, manglende data: >=9 126: Har De inden for de sidste 7 dage læst eller set i Weekendavisen, uanset hvor? (Vis kort D) ja nej ved ikke uoplyst svarprocent: 98 vægtet antal: : Jeg vil nu spørge Dem om ugeblade, hvilke De har læst eller set i, men nu inden for de sidste 7 dage. Jeg viser Dem

27 nogle kort, og for hvert blad, der står på kortet bedes De sige mig, om De har læst eller set i det pågældende ugeblad inden for de sidste 7 dage. Jeg gentager, at det gælder også blade, De har byttet med eller lånt af andre eller som De måske har fået foræret, og også andre numre end det sidst udkomne, blot De har læst eller set i det indenfor de sidste 7 dage. Her er det første. (Vis kort E) V0051 UGEBL. ALT FOR DAMERNE start 61, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Alt for Damerne ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0052 UGEBL. ALT OM SPORT start 62, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Alt om Sport ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0053 UGEBL. ANDERS AND & CO start 63, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Anders And & Co ikke læst læst uoplyst

28 svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0054 UGEBL. BILLED BLADET start 64, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Billed Bladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0055 UGEBL. DANSK FAMILIEBLAD start 65, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Dansk Familieblad ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0056 UGEBL. FAMILIE JOURNALEN start 66, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Familie Journalen ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0057 UGEBL. FEMINA start 67, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage.

29 Femina ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0058 UGEBL. HENDES VERDEN start 68, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Hendes Verden ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0059 UGEBL. HJEMMET start 69, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Hjemmet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0060 UGEBL. RAPPORT start 70, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Rapport ikke læst læst uoplyst

30 svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0061 UGEBL. SE & HØR start 71, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Se & Hør ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0062 UGEBL. SØNDAGS BT start 72, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Søndags-B.T ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0063 UGEBL. NYT UDE OG HJEMME start 73, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Nyt Ude & Hjemme ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0064 UGEBL. LANDBRUGSMAG. start 74, manglende data: >=9

31 : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Landbrugsmagasinet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0065 UGEBL. LANDSBLADET start 75, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Landsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0066 UGEBL. TIPSBLADET start 76, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Tipsbladet ikke læst læst uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1601 V0067 UGEBL. ROMANBLADET start 77, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Romanbladet ikke læst læst

32 uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0068 UGEBL. INGEN LÆST start 78, manglende data: >= : Ugeblade læst inden for de sidste 7 dage. Ingen af de nævnte ugeblade læst ikke nævnt nævnt uoplyst svarprocent: 100 vægtet antal: 1600 V0069 LÆSESTED ALT F. DAMERNE start 79, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 131A: Læsested Alt for Damerne læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 14 vægtet antal: 1600 V0070 OPRIND. ALT F. DAMERNE start 80, manglende data: = 8 eller >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 131B: Oprindelse Alt for Damerne personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v fejl

33 uoplyst svarprocent: 14 vægtet antal: 1600 V0071 LÆSESTED ALT OM SPORT start 81, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 132A: Læsested Alt om Sport læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V0072 OPRIND. ALT OM SPORT start 82, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 132B: Oprindelse Alt om Sport personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 3 vægtet antal: 1600 V0073 LÆSESTED ANDERS AND start 83, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 133A: Læsested Anders And & Co læst i eget hjem (incl. sommerhus)

34 læst andet sted uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V0074 OPRIND. ANDERS AND start 84, manglende data: = 8 eller >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 133B: Oprindelse Anders And & Co personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v fejl uoplyst svarprocent: 10 vægtet antal: 1600 V0075 LÆSESTED BILLED BLADET start 85, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 134A: Læsested Billed Bladet læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 32 vægtet antal: 1600 V0076 OPRIND. BILLED BLADET start 86, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 134B: Oprindelse Billed Bladet

35 personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 32 vægtet antal: 1601 V0077 LÆSESTED DANSK FAMILIEBL start 87, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 135A: Læsested Dansk Familieblad læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 6 vægtet antal: 1600 V0078 OPRIND. DANSK FAMILIEBL start 88, manglende data: = 8 eller >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 135B: Oprindelse Dansk Familieblad personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v fejl uoplyst svarprocent: 6 vægtet antal: 1601 V0079 LÆSESTED FAMILIE JOURN. start 89, manglende data: = 8 eller >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor

36 bladet stammer fra. 136A: Læsested Familie Journalen læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted fejl uoplyst svarprocent: 33 vægtet antal: 1600 V0080 OPRIND. FAMILIE JOURN. start 90, manglende data: = 8 eller >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 136B: Oprindelse Familie Journalen personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v fejl uoplyst svarprocent: 34 vægtet antal: 1600 V0081 LÆSESTED FEMINA start 91, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 137A: Læsested Femina læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 8 vægtet antal: 1600 V0082 OPRIND. FEMINA start 92, manglende data: >=9

37 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 137B: Oprindelse Femina personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 8 vægtet antal: 1599 V0083 LÆSESTED HENDES VERDEN start 93, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 138A: Læsested Hendes Verden læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 11 vægtet antal: 1601 V0084 OPRIND. HENDES VERDEN start 94, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 138B: Oprindelse Hendes Verden personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 11 vægtet antal: 1601

38 V0085 LÆSESTED HJEMMET start 95, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 139A: Læsested Hjemmet læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 15 vægtet antal: 1599 V0086 OPRIND. HJEMMET start 96, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 139B: Oprindelse Hjemmet personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 15 vægtet antal: 1600 V0087 LÆSESTED RAPPORT start 97, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 140A: Læsested Rapport læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 8 vægtet antal: 1601

39 V0088 OPRIND. RAPPORT start 98, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 140B: Oprindelse Rapport personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden arbejde, venteværelse m.v uoplyst svarprocent: 8 vægtet antal: 1601 V0089 LÆSESTED SE & HØR start 99, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 141A: Læsested Se & Hør læst i eget hjem (incl. sommerhus) læst andet sted uoplyst svarprocent: 23 vægtet antal: 1600 V0090 OPRIND. SE & HØR start 100, manglende data: >=9 For hvert blad der er læst : Endvidere bedes De sige mig, hvor De har læst det pågældende nummer af bladet, og hvor bladet stammer fra. 141B: Oprindelse Se & Hør personlig købt anden i husstanden købt abonnement, fast leveret fået eller lånt af anden

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af DDA-347 ------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1978, Omnibus nr. 14 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Gallup Markedsanalyse a/s PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0566 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1979, omnibus nr. 04 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0529 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1981 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0287 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1979 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1107 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1981, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ----

Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- DDA-0530 -------- Datamateriale ------------- Gallup Vælgerdata, december 1981 og januar 1982 ------ ----------- -------- ---- -- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Ole Borre, Hans

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-0772 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1984 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Ingemar Glans, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-166 ------- Datamateriale ------------- Gallup valgundersøgelse januar 1977 ------ ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1432 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 1988 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1499 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1180 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1422 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 20 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1454 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1411 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 07 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0380 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1977, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse AS PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1459 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1987, omnibus nr. 08 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1405 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 01 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-0641 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1975, omnibus nr. 19 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1414 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1173 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1984, omnibus nr. 11 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1506 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 12 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ----

Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- DDA-360 ------- Datamateriale ------------- Medarbejderrepræsentation på højere læreanstalter, ------------------------- -- ------ -------------- 1977. ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ----

Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- DDA-0528 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljøundersøgelse for de fynske typografer 1981 ------------------------ --- -- ------ ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af

Læs mere

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ----

DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- DDA-0289 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgsel efter tandlægeydelser 1980 ------------- ----- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kjeld Møller Pedersen og Eli

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1983

Gallup Omnibus Data 1983 DDA-1141 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1983 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1528 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1989 ------ ------- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S. PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ----

Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- DDA-1075 -------- Datamateriale ------------- Efterspørgslen efter tandlægeydelser og sygeforsikring, 1985 -------------- ----- --------------- -- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses.

Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. DDA-0319 -------- Datamateriale ------------- ØD-undersøgelsen i Århus kommune 1977 ---------------- - ----- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jacob Buksti, Ole P. Kristensen, Karen

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- --

DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- DDA-1645 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1990 nr. 17 ------ ------- ---- ---- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AGB Gallup PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ -

DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - DDA-24339 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 1 ----------------- ----- ------------------------ - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Ole Tonsgård, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Ole Tonsgård, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre DDA-008 ------- Datamateriale ------------- Vælger-undersøgelsen 1973 -------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Erik Damgaard, Ole Tonsgård, Hans Jørgen Nielsen,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre

Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af. Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg, Ole Tonsgård og Torben Worre DDA-007 ------- Datamateriale ------------- For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 ---- -- ----------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Ole Borre, Erik Damgaard, Hans Jørgen

Læs mere