Automatisk identifikation af virksomhedens termer og nøgleord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatisk identifikation af virksomhedens termer og nøgleord"

Transkript

1 Udkommer i Informationsspecialisten, november 2004 Viden- og dokumenthåndtering med sprogteknologi Bolette Sandford Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup, Bart Jongejan Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Introduktion Der er et udtalt behov hos danske virksomheder for at kunne supplere deres eksisterende sproglige kompetence og viden med sprogteknologiske IT-værktøjer og metoder. Mange danske virksomheder er i de senere år blevet interesseret i at afprøve hvilke fordele der kan opnås ved at organisere virksomhedens viden med hjælp fra sådanne værktøjer. Et af de problemer de ofte støder på, er imidlertid at det er temmelig begrænset hvad man umiddelbart finder af sprogteknologiske komponenter for dansk; langt mere hjælp er der at hente hvis man fx arbejder engelsksproget. VID-projektet (VIden og Dokumenthåndtering med sprogteknologi) er et forsknings- og udviklingsprojekt under Forskningsstyrelsen (tidligere under Center for IT-forskning) der har til formål at udforske de forskellige muligheder som sprogteknologi frembyder inden for informationssøgning og dokumentproduktion, og at understøtte de deltagende virksomheder i at udvikle værktøjer til bedre udnyttelse af egen viden, samt til bedre og mere effektiv produktion af dokumentation. Foruden forskningsinstituttet Center for Sprogteknologi (CST) ved Københavns Universitet omfatter projektet på den ene side virksomhederne Bang & Olufsen A/S, Zacco A/S og Nordea A/S, som i dette projekt udgør teknologiens brugere, på den anden Navigo Systems A/S og Ankiro, som er teknologiproducenter inden for journaliserings- og søgesystemer. Et af de forskningstemaer som der er fokus på i projektet er således at undersøge hvilke sprogteknologiske komponenter der muliggør fleksibel, indholdsbaseret søgning og dokumenthåndtering. Det første skridt har været at analysere de tekster som virksomhederne arbejder med for at kunne udlede hvilken sprogbrug og terminologi der anvendes og for at kunne eksperimentere med udarbejdelsen af tesauruser/ontologier for de relevante semantiske områder som der arbejdes med i virksomheden. Et interessant tema er også synonymer og synonyme udtryk; altså det problem at samme indhold kan optræde i forskellig sproglig forklædning og derfor være vanskelig at fremfinde i store datamængder. Automatisk identifikation af virksomhedens termer og nøgleord En virksomheds terminologi er central for den specialviden som virksomheden rummer og derfor noget af det vigtigste for opbygningen af virksomhedsspecifikke videnbaserede systemer. Mange virksomheder har ikke et fuldt overblik over deres terminologi, og det kan være en relativ dyr proces at opnå dette overblik hvis det skal ske udelukkende ved hjælp af manuelle metoder.

2 Vi har derfor i projektet set på forskellige metoder og værktøjer til halv- og helautomatisk udtræk af termer ud fra virksomhedens tekstmateriale, og vi har videreudviklet og tilpasset flere elementer af disse til dansksprogede tekster. Følgende automatiske procedure har været afprøvet og testet på en virksomheds samlede mængde af standarddokumenter på i alt løbende ord: 1) ordene i teksten er blevet afgrænset og opmærket med en entydig ordklasse (dvs. det er afgjort automatisk ud fra konteksten om fx løber er et udsagnsord eller et navneord), 2) ordene er blevet lemmatiseret 1, dvs. neutraliseret til grundform ved hjælp af et værktøj udviklet ved CST som anvender den nyligt færdigudviklede sprogteknologiske ordbase for dansk, STO (udsagnsordet løber neutraliseres fx til løbe), 3) navneord, tillægsord og udsagnsord er blevet udvalgt, 4) ordlisten er blevet sammenholdt med STO-ordlisten på almensproglige ord, og ord der ikke forekommer i STO, er blevet udvalgt som termkandidater; 5) listen er blevet suppleret med andet led fra udvalgte sammensatte ord også selv om ordet forekommer i STO, fx. anses gebyr som en sandsynlig termkandidat fordi det sammensatte ord extensionsgebyr forekommer i teksten. Pkt. 5 udføres så at sige for at bøde på et af de problemer der opstår i og med at STOordbasen indeholder en del gråzoneord som optræder hyppigt i almensproget, men som alligevel spiller en vis terminologisk rolle i virksomheden. Et ord som er sorteret fra under pkt. 4 kan altså komme ind på listen igen under pkt. 5 idet det skønnes at det har terminologisk relevans hvis det optræder i mere specialiserede, sammensatte kontekster. Der er desuden blevet anvendt en særlig algoritme for at identificere flerordstermer. Evalueringen af resultaterne er blevet foretaget af termeksperter i virksomheden, og en beregning på disse tal viser at af de termkandidater der blev fundet automatisk, er 71,14 % rent faktisk virksomhedsrelevante termer (precision). Procentdelen af relevante termer i det hele taget som blev fundet af systemet er 77,24 (recall). Selv om vi har flere ideer til hvordan den sprogteknologiske metode på længere sigt kan forbedres, kan vi allerede nu konkludere at den er et godt skridt på vejen til at identificere virksomhedens terminologi uden at gøre det til en meget omkostningsfuld proces. Dog står det klart at man altid må være parat til manuelt at kontrollere og evt. efterredigere de automatisk producerede lister. Beregningen af en teksts nøgleord (eller indeksord) er en anden og dog relateret snak hvor CST og Navigo har lavet nogle sammenlignende studier mellem manuelle og automatiske metoder. Nøgleord er de ord der er med til at fortælle hvad teksten handler om, eller hvad dens emne er, og dermed ofte de ord hvormed teksten adskiller sig fra andre tekster. Igen kan vi ved hjælp af sprogteknologi skyde nogle genveje i forhold til manuel identifikation. Pkt. 1 og 2 i metoden ovenfor går igen ved automatisk identifikation af nøgleord, men i denne proces er navneordene de mest interessante til 1 Lemmatisering er en avanceret form for stemming hvor ordets grundform beregnes ud fra dets endelse og en række fleksionsregler som er fremkommet ved hjælp af træning på en ordbog.

3 gengæld sorterer vi ikke de almensproglige ord fra; disse kan nemlig godt være nøgleord. En ofte anvendt metode til automatisk at finde plausible kandidater til nøgleord går ud på at udtrække de hyppigste navneord i en tekst set i forhold til hyppigheden af disse ord i andre tekster fra samme domæne. Men der findes supplerende små tricks som kan forbedre statistikken. Fx har vi arbejdet med at dekomponere de sammensatte ord i teksten og lade første led indgå i statistikken over hyppige ord. I en tekst om VVSarbejde vil førsteleddet VVS typisk indgå i en lang række sammensatte ord hvorimod det stort set ikke optræder i isolation og derfor ikke uden videre optræder som et hyppigt ord i statistikken. Med dekomponeringsteknikken afhjælpes dette problem, og det er faktisk med til at give en ikke uvæsentlig forbedring af de automatiske resultater. Man kan også etablere stopordslister for at sortere i udvalget af hyppige ord; faste flerordsforbindelser af typen på grund af og i løbet af kan fx forplumre hyppighedsstatistikken og bør derfor sorteres fra. Ontologi og søgning Et af formålene med VID er at udveksle resultater med de deltagende teknologiudviklere i projektet. Derudover fokuserer projektet især på (gen)anvendelse af data fra såvel intranet som internet, ligesom vi tilstræber at forholde os til standarder inden for ontologier og metadata, fx Dublin Core. Derfor besluttede vi i projektet at bruge den internationale standard W3C Ontology Web Language (OWL) som udvekslingsformat ( Som kodningsværktøj anvender vi det frit tilgængelige Protégé-2000 og de tilsvarende OWL-plugins ( Eksperimenterne med ontologiudvikling er foretaget i et specifikt scenarie: en virksomhed med afdelinger i flere nordiske lande er i gang med at opbygge et videnorganiseringssystem således at de kan systematisere og effektivisere produktionen og ikke mindst vedligeholdelsen af standarddokumenter - også på tværs af sproggrænser. Til det formål ønsker man bl.a. at opstille en ontologi eller taksonomi som gør det muligt at søge fleksibelt efter dele af dokumenter ( tekststumper ) som fx skal justeres i forhold til en ændret lovgivning. Vi har i denne sammenhæng arbejdet dels med fritekstsøgning, dels med søgning via metadata hvor bl.a. nøgleord indgår som et metadatafelt (D.C:Subject). Virksomhedens terminologi udgør kernen i ontologien som opbygges efter en tredelt metode relateret til ontologiens nederste, mellemste og øverste lag. Det nederste lag i ontologien er bygget bottom-up og består primært af de begreber som der refereres til i de fremfundne termer. Mellemniveauet derimod kræver stor ekspertviden og består dels af begreber taget direkte fra termlisten, dels af generaliserende og strukturerende begreber som bl.a. stammer fra virksomhedens egne termdefinitioner. Endelig etableres der en række strukturerende begreber som er relevante for ontologiens konkrete formål; fx fandt termeksperterne det relevant at inddele typer af dokumenter i flere forskellige undertyper bl.a. ud fra om de var interne eller eksterne, havde en retslig status eller ikke, osv. Også relationer på tværs af ontologien etableres på et strengt formålsrelateret grundlag. For fx at kunne genfinde tekststumper der omhandler gebyrer, afgifter og

4 betalingskrav på en fleksibel måde og uden af skulle kunne huske alle de (i alt 16!) betegnelser for forskellige afgifter, er der blevet etableret relationer på tværs mellem Gebyr og mindre konkrete, men dog stærkt relaterede begreber som Betaling og Omkostning (se figur 1). Figur 1: Udsnit fra domæneontologien der illustrerer begrebet Årsgebyr og dets to sproglige udtryk årsgebyr og årsafgift samt relationerne til Betaling og Omkostning Genereringen af termlister gav i øvrigt fageksperterne mulighed for at gå deres eget ordforråd kritisk igennem. Bl.a. erfarede man at der var flere synonyme termer på spil i teksterne end det egentlig var hensigten. I ontologien måtte der vælges én etiket pr begreb på trods af flere synonymer, men i et særligt felt er det muligt at angive mulige synonymer eller synonymer udtryk til et givent begreb. Fageksperterne valgte dog at fjerne en del af synonymerne fra deres tekster i de tilfælde hvor de var opstået på grund af tilfældigheder og ikke tjente noget kommunikativt formål. Ontologiens øverste lag består af helt generelle og til dels universelle begreber. Her valgte vi igen at eksperimentere med en standard på området, nemlig SIMPLEtopontologien som er blevet udviklet i større tværsprogligt EU-projekt

5 ( og som består af 135 topbegreber af typen Artifact, Event, Abstract_Entity osv. For i tvivlstilfælde at afgøre hvor et givent underbegreb hører til i topontologien, kan man gennemgå en række sproglige tests som følger med SIMPLE-ontologiens manual. Samme indhold i forskellig forklædning Synonymer kan som nævnt skabe problemer når man skal fremfinde dokumenter igen idet man som bruger ofte ikke er bevidst om hvorvidt der bruges det ene eller det andet udtryk i de tekster man ønsker at finde. Ofte er synonymer reelt uønskede i fagsproglige tekster; man ønsker så vidt muligt kun ét udtryk til ét indhold for ikke at forplumre det tekniske budskab. Bredes synonymibegrebet ud til også at dække synonyme udtryk og fraser, har vi imidlertid fat i et hyppigt forekommende problem i relation til søgning som opstår hvad enten teksterne er fagligspecifikke eller almensproglige. I VID har vi arbejdet indgående med en lille flig af denne problemstilling i og med at vi har set nærmere på sammensatte ord i relation til søgning. Det er et kendt problem at det kan være vanskeligt at søge på sammensatte ord fordi disse typisk har mange alternative udtryksformer; udtryksformer som altså har samme semantiske indhold. Om man siger byrådsmedlem eller medlem af byrådet, husholdningsaffald eller affald som stammer fra husholdninger er altså mere eller mindre underordnet; udtrykkene er parvis synonyme. Men søger man på byrådsmedlem vil man med en almindelig søgemaskine kun få tekster hvor lige præcis det sammensatte ord forekommer, og det betyder at søgemaskinens recall bliver relativt lavt; der er altså højst sandsynligt mange relevante tekster der ikke bliver fundet. Det er derfor interessant at undersøge hvilke sprogteknologiske værktøjer der kan være med til at beregne om hits hvor begge dele af det sammensatte ord forekommer, er gode eller dårlige i forhold til en given forespørgsel. CST og Ankiro har i den forbindelse undersøgt et korpus bestående af en række tekstudsnit i form af søgehits som er fremkommet ved at splitte i alt 1000 sammensatte ord og søge på disse i KommuneInformations database. I stedet for at søge på byrådsmedlem er der altså søgt på byråd og medlem. En af de grundlæggende hypoteser for de sprogteknologiske analyser har været at hits hvor begge søgeord var at finde inden for den samme navnefrase (i analyserne markeret som [NP..]), sandsynligvis var gode hits som skulle prioriteres relativt højt. Denne tilgang sikrer at man fanger de to klassiske omskrivninger som er hyppige når anden del af sammensætningen er et valensbærende ord: enten omskrivning med præposition (typisk af som i besætningsudskiftning udskiftning af besætningen) eller med genitiv (biblioteksdrift bibliotekernes drift). Derfor er tekstudsnittene blevet automatisk opmærket med ordklasse, og det er blevet beregnet automatisk hvorvidt de to søgeord optræder i samme navnefrase. Hits hvor dette er tilfældet har fået en særlig høj prioritering (se figur 2).

6 vægt <WORD>værdigodkendelse godkendelse værdi</word><count>200</count> I [NP2 [NP1 [NP [N forbindelse]] [PRÆP med] [NP [N <T9>godkendelse</T9>]]] [PRÆP af] [NP [V_PARTC_PAST forhøjede] [N <T9>værdier</T9>]]] skal det fastlægges, hvor ofte der skal udtages prøver til kontrol af, at dispensationen ikke overskrides. af 4. juni [NP [NUM 1971] [N godkendte] [N <T9>værdi</T9>]]. Landsskatteretten bemærkede, at skatterådet ved den i skrivelsen af 4. juni [NP2 [NP1 [NP [NUM 1] [N meddelte] [N <T9>godkendelse</T9>]] [PRÆP af] [NP [N <T9>værdien</T9>]]] [PRÆP af] [NP [N B] [EGEN Hovedgård]]] måtte anses for at have taget fornødent forbehold, og da skatterådet endvidere ikke kunne give bindende til kl. 22, en dag ugentlig dog til kl. 24. Klageren gjorde over for landsskatteretten til støtte for [NP1 [NP [N <T9>godkendelse</T9>]] [PRÆP af] [NP [PRON_DEMO den] [ADJ selvangivne] [N <T9>værdi</T9>]]] af den fra arbejdsgiveren modtagne frie kost gældende, at han kun havde modtaget ét måltid om dagen i edb-rettigheder, ligesom der ikke af anklagemyndigheden er taget stilling til indholdet og [NP [N <T9>værdien</T9>]] af det omhandlede edb-program. ".Det ses heraf, at [NP1 [NP [N_GEN politiets] [V_PARTC_PAST påståede] [N <T9>godkendelse</T9>]] [PRÆP af] [NP [N softwaren]]] er forsynet med en række væsentlige forbehold Økonomiske transaktioner blev erlagt i form af en græsningsret for svigerfaderens kreaturer på klagerens ejendom. [NP1 [NP [N <T9>Værdien</T9>]] [PRÆP af] [NP [PRON_DEMO de] [ADJ købte] [N kreaturer]]] efter de af [NP1 [NP [N_GEN statens] [N_GEN lignings] [N direktorat]] [PRÆP med] [NP [N_GEN ligningsrådets] [N <T9>godkendelse</T9>]]] fastsatte normalpriser var på købstidspunktet kr. eller 700 kr. lavere end 3 dele : Beløbsmæssig begrænsning, begrænsning af den kreds af foreninger mv., der kan opnå [NP [N <T9>godkendelse</T9>]] til at modtage fradragsberettigede ydelser, samt [NP2 [NP1 [NP [N begrænsning]] [PRÆP af] [NP [PRON_DEMO den] [ADJ skattemæssige] [N <T9>værdi</T9>]]] [PRÆP af] [NP [N fradraget]]]. Af bevismæssige grunde må det, for at der kan gives fradrag, kræves Figur 2: Søgehits der inkluderer godkendelse og værdi prioriteret på basis af sprogteknologiske analyser: begge søgeord i samme navnefrase=høj vægt (markeret med gråt) Figur 2 illustrerer at de hits hvor begge søgeord er i samme navnefrase generelt er bedre svar på forespørgslen værdigodkendelse, end de øvrige hits hvor ordene ikke er i samme navnefrase. Det generelle billede for korpusset er at hypotesen holder, men at der er flere sproglige finurligheder som vanskeliggør et optimalt resultat. Specielt er det vanskeligt at opnå et højt recall, hvorimod precision er ganske god, dvs. der er en del gode hits der ikke får høj vægt, hvorimod de hits der får en høj vægt generelt er gode. Dette skyldes bl.a. at det ikke er en helt banal øvelse at tilpasse navnefrasegenkenderen således at den kan identificere alle komplekse navnefraser uden at overgenerere. Dyr som holdes med henblik på produktion er fx nært beslægtet med dyreproduktion, men dette udmærkede hit er ikke blevet højt prioriteret fordi relativsætningen som holdes med henblik på produktion ikke er blevet analyseret som en del af navnefrasen. Vi er også i gang med et mindre eksperiment hvor vi kombinerer sprogteknologisk analyse OG ontologi for yderligere at kunne forbedre resultaterne. I dette eksperiment relateres bibliotek og folkebibliotek fx via simpel ontologisk nedarvning, og dette

7 bevirker at også eksempler som drift af folkeskolebiblioteker får en relativ høj vægt som svar på en forespørgsel om biblioteksdrift. Mere info om VID Mere information om VID kan hentes på CSTs hjemmeside (cst.dk/vid/index.html) hvor også de fleste af de relevante artikler og rapporter kan downloades. Her kan man også læse om VID-projektets andre forskningstemaer som vedrører kontrolleret sprog og toneof-voice i virksomhedernes koncernsprog samt statistiske metoder til termudtræk og ontologiudvikling. VID holder i øvrigt et åbent seminar i forbindelse med afslutningen af projektet. Dette finder sted torsdag d. 2. december på Københavns Universitet og alle interesserede er velkomne.

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution

VID. VID-projektets mission. at foretage en række sprogteknologiske eksperimenter i et dynamisk trekantsmiljø: forskningsinstitution Sprogteknologiske komponenter i ontologi og søgning Bolette Sandford Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen, Bart Jongejan Center for Sprogteknologi, KU VID-projektets mission at foretage

Læs mere

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger?

- Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Semantik, ontologi, tesaurus mv. - Hvad er det, og hvilke fordele kan opnås ved fælles løsninger? Seniorforsker, Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet Indhold Hvorfor er semantik relevant for

Læs mere

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning

Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Sproglige problemstillinger ved informationssøgning Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Søgemaskiner i dag: nogle problemer Nogle krav til fremtidig

Læs mere

Automatisk analyse af Zaccos og Ankiros tekstmateriale

Automatisk analyse af Zaccos og Ankiros tekstmateriale Automatisk analyse af Zaccos og Ankiros tekstmateriale Bart Jongejan, Bolette S. Pedersen, Costanza Navarretta VID-rapport nr. 3 Center for Sprogteknologi 2004 Center for Sprogteknologi 2003 Rapporten

Læs mere

Ontologibaseret teksthåndtering med sprogteknologi

Ontologibaseret teksthåndtering med sprogteknologi Ontologibaseret teksthåndtering med sprogteknologi Bolette S. Pedersen, Costanza Navarretta & Dorte Haltrup Hansen VID-rapport nr. 6 Center for Sprogteknologi Marts 2005 Center for Sprogteknologi 2003

Læs mere

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro

Fra ord til indhold VID. v. Rune Stilling - Ankiro Fra ord til indhold v. Rune Stilling - Ankiro Virkefelt: Sprogbaseret søgning og klassifikation siden 1997 Hovedprodukt: Sprogbaserede søgesystemer Rolle i : Teknologileverandør Hjemmeside: http://www.ankiro.dk

Læs mere

Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning

Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning Sprogteknologiske ressourcer til informationssøgning Af Bolette Sandford Pedersen, Patrizia Paggio og Costanza Navarretta Abstract Formålet med denne artikel er at præsentere et antal sprogteknologiske

Læs mere

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008 Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2008 Patrizia Paggio 27/9/2007 1 Introduktion til sprogteknologi Hvad er sprogteknologi Hvorfor er det svært at processere sprog Eksempler på applikationer

Læs mere

Informationssøgning metoder og scenarier

Informationssøgning metoder og scenarier Informationssøgning metoder og scenarier Patrizia Paggio Center for Sprogteknologi Københavns Universitet patrizia@cst.dk Disposition Forskellige systemer IR, IE og QA Information Retrieval (IR) Boolean

Læs mere

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009

Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Sprogteknologi I Undervisningsplan Forårssemester 2009 Version 1 Patrizia Paggio 25/1/2009 6.feb: Lektion 1. Introduktion til sprogteknologi Hvad er sprogteknologi Hvorfor er det svært at processere sprog

Læs mere

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi

Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Eiríkur Rögnvaldsson Sprogteknologiske resourcer for islandsk leksikografi Seminar om leksikografi og sprogteknologi Schæffergården 31. januar 2010 Foredragets emne Islandsk sprogteknologi omkring århundredskiftet

Læs mere

Fag. Navne. Undervisere. Antal anslag. IT og Informationssøgning de bagvedliggende datalogiske og sprogteknologiske principper

Fag. Navne. Undervisere. Antal anslag. IT og Informationssøgning de bagvedliggende datalogiske og sprogteknologiske principper Fag IT og Informationssøgning de bagvedliggende datalogiske og sprogteknologiske principper Navne Andreas Søeborg Kirkedal Lars Kolind Jonas Andersen Undervisere Bolette Pedersen, Costanza Navarretta,

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer

Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Forskning med brug af tekster og tekstværktøjer Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, NFI, KU leneo@hum.ku.dk KU, 20. april 2015 DIGHUMLAB har tre søjler: Language-based materials and tools Research

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: 1 Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser

It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser It-støttet excerpering og registrering af nye ord og ordforbindelser Møde i Selskab for Nordisk Filologi 30. oktober 2008 Jakob Halskov Projektforsker, ph.d. Dansk Sprognævn jhalskov@dsn.dk Disposition

Læs mere

Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 136

Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 136 Supplement til kapitel 7: Approksimationen til normalfordelingen, s. 36 Det er besværligt at regne med binomialfordelingen, og man vælger derfor ofte at bruge en approksimation med normalfordeling. Man

Læs mere

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter

Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter - 1 Ligningslovens 8 X - Forsøgs- og forskningsudgifter skattekreditter SKM2012.634. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af 23/10 2012, at et selskab,

Læs mere

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente

Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelligente Hvad hjælper det, at den nødvendige viden er tilgængelig på internettet, hvis vi ikke kan trække den ned på vores pc-skærme, når vi har brug

Læs mere

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden.

Et kommercielt whitepaper er således et stærkt marketingsværktøj, der kan støtte beslutningstagere i valget af den ene løsning frem for den anden. Sådan skriver du et whitepaper Et whitepaper er et almindeligt brugt værktøj til at introducere tekniske innovationer og nye produkter. Men der er meget at tage stilling til, når man skal skrive et whitepaper.

Læs mere

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet

Udkast til studieordning. for 3. og 4. semester på. Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet Udkast til studieordning for 3. og 4. semester på Kandidatuddannelsen i Klinisk videnskab og teknologi ved Aalborg Universitet 3. semester kandidat klinisk videnskab og teknologi Projektenhed Afprøvning

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 9. feb. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion SiteImprove

Læs mere

Søgeeksempel i PubMed:

Søgeeksempel i PubMed: Søgeeksempel i PubMed: Tværfagligt samarbejde omkring genoptræning efter udskrivning fra hospital Første skridt: Opløs problemformuleringen i de søgeord som dækker problemstillingen og endelig ikke flere

Læs mere

Intro til design og brug af korpora

Intro til design og brug af korpora Intro til design og brug af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Intro til design og brug korpuslingvistik af korpora Jørg Asmussen ja@dsl.dk Det Danske Sprog-

Læs mere

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir

Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus MÍM Sigrún Helgadóttir Det islandske ordklasseopmærkede korpus Oversigt over foredraget: Hvor stammer projektet fra? Hvad er et ordklasseopmærket korpus? Hvordan

Læs mere

ENTERPRISE SUITE. Dine brugere anvender søgefeltet på dit website for at finde det relevante indhold

ENTERPRISE SUITE. Dine brugere anvender søgefeltet på dit website for at finde det relevante indhold Dine brugere anvender søgefeltet på dit website for at finde det relevante indhold Med Ankiro Enterprise Suite sikrer du at brugerne finder det de søger - ikke kun det de skriver i søgefeltet. ENTERPRISE

Læs mere

Vejledning til brug af det nye SiteImprove

Vejledning til brug af det nye SiteImprove Vejledning til brug af det nye SiteImprove Sidst opdateret 12. nov. 2012 Introduktion Log-in og oversigt Quality Assurance Analytics Statistik til enkelte sider Case: Job hos os Spørgsmål Introduktion

Læs mere

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse

Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster. Rapport nr. 1. Behovsanalyse Projektet Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster Rapport nr. 1 Behovsanalyse Som første fase i et nyt forskningsprojekt vedr. Kontrolleret fagsprog til danske virksomhedstekster ved Institut

Læs mere

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015

Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 Den mundtlige prøve i matematik og forenklede Fælles Mål Odense 20. April 2015 153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14+ 15 + 16 + 17 153 = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! 153 = 1 3 + 5

Læs mere

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S

24-03-2009. Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S 24-03-2009 Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Hvad skal der til. Nicolai Karved, Betech Data A/S Problemstilling ved DBK integration i BIM Software Domæner og aspekter Det domæne, der primært

Læs mere

Matematik, maskiner og metadata

Matematik, maskiner og metadata MATEMATIK, MASKINER OG METADATA VEJE TIL VIDEN Matematik, maskiner og metadata af CHRISTIAN BOESGAARD DATALOG IT Development / DBC 1 Konkrete projekter med machine learning, hvor computersystemer lærer

Læs mere

Det Rene Videnregnskab

Det Rene Videnregnskab Det Rene Videnregnskab Visualize your knowledge Det rene videnregnskab er et værktøj der gør det muligt at redegøre for virksomheders viden. Modellen gør det muligt at illustrere hvordan viden bliver skabt,

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering

Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Korpusbaseret lemmaselektion og opdatering Jørg Asmussen Afdeling for Digitale Ordbøger og Tekstkorpora Det Danske Sprog- og Litteraturselskab www.dsl.dk Program 1. Introduktion til DSL 2. Introduktion

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Lineære sammenhænge, residualplot og regression

Lineære sammenhænge, residualplot og regression Lineære sammenhænge, residualplot og regression Opgave 1: Er der en bagvedliggende lineær sammenhæng? I mange sammenhænge indsamler man data som man ønsker at undersøge og afdække eventuelle sammenhænge

Læs mere

Tilgængelige e-tekster. 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster

Tilgængelige e-tekster. 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster Tilgængelige e-tekster 10 bud på god tilgængelighedspraksis i e-tekster Forord Denne tekst er blevet til i et samarbejde mellem Nota og en række aktører i forlagsbranchen. På baggrund af et seminar om

Læs mere

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013

Dokumentlivscyklus. IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Dokumentlivscyklus IntraTeam Erfa-gruppemøde Nordea - 10 januar 2013 Lars Fastrup 14+ års erfaring som softwareudvikler og arkitekt 5+ år som selvstændig IT konsulent med fokus på Microsoft SharePoint

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations internetbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Analyse 10. juni 2015

Analyse 10. juni 2015 Analyse 1. juni 21 Hvad har valgkampen handlet om indtil videre? Af Nicolai Kaarsen I november 214 tilkendegav danskerne, at emner som arbejdsløshed, indvandring og beskyttelse af miljøet var blandt de

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST8

It-sikkerhedstekst ST8 It-sikkerhedstekst ST8 Logning til brug ved efterforskning af autoriserede brugeres anvendelser af data Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST8 Version 1 Maj 2015 Logning

Læs mere

Notat om et dansk nationalt terminologicenter

Notat om et dansk nationalt terminologicenter Kulturudvalget B 27 - Bilag 4 Offentligt 16. december 2008 1 af 7 Notat om et dansk nationalt terminologicenter Sendt til Kulturministeriet 30-09-2008. En af de vigtigste forudsætninger for at dansk fortsat

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder

Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder Notat vedrørende forelæggelse af revisionsgruppens anbefalinger vedrørende akkrediteringsstandarder mv. Bestyrelsen besluttede i sit møde den 26. juni 2007, pkt. 94/07, at nedsætte en revisionsgruppe til

Læs mere

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning

Krav til informationssøgning jf. ny vejledning 1 Kursus i Ny Skriftlighed i samfundsfag, Nyborg 14. dec. 2010 Krav til informationssøgning jf. ny vejledning Eleverne skal have et vidtgående kendskab til relevante hjemmesider og portaler, således de

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

http://sonderborg.planvis.dk/search

http://sonderborg.planvis.dk/search Vejledning til søgning i digital byggesagssagsarkiv, Sønderborg Kommune http://sonderborg.planvis.dk/search Er hjemmeside portal for tilgængeliggørelse af digitaliserede byggesager fra Sønderborg Kommune

Læs mere

Årsplan tysk 8.klasse

Årsplan tysk 8.klasse Årsplan tysk 8.klasse Årsplan 1. forløb Samtale (1. fase efter 9. kl.) kan indgå i, fastholde og afslutte enkle samtaler om nære emner har viden om relationsbundne udtryk Sprogligt fokus (3. fase efter

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto

Dokumentationsguide for dansk Bankkonto Dokumentationsguide for dansk Bankkonto OIOXML dokumentationsguide for dansk Bankkonto Denne guide er udarbejdet af Peter Neergaard Jensen, IT- og Telestyrelsen, i regi af Kernekomponentgruppen under XML-projektet

Læs mere

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering

Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI. Modellering MULTI 7 Forenklede Fælles Mål Oversigt over Forenklede Fælles Mål i forbindelse med kapitlerne i MULTI Kapitel 1 Læs og skriv matematik Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik

Læs mere

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo

Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Hvad er god inklusionspraksis? Ina Rathmann & Lotte Junker Harbo Artiklen tager afsæt i et forskningsprojekt, der har til formål at undersøge, hvordan børn og de fagprofessionelle omkring dem oplever mulighed

Læs mere

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster

Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Ontologier og metadata i relation til søgning i tekster Bolette S. Pedersen, Costanza Navarretta, Dorte Haltrup Hansen VID-rapport nr. 2 Center for Sprogteknologi Oktober 2003 Center for Sprogteknologi

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

CCS klassifikation og identifikation

CCS klassifikation og identifikation UDVEKSLINGSSPECIFIKATION klassifikation og identifikation Udgivet 01.09.2017 Revision 0 Molio 2017 s 1 af 19 Forord Denne udvekslingsspecifikation beskriver, hvilke egenskaber for klassifikation og identifikation,

Læs mere

Vejledning i skabelse og test af metadata

Vejledning i skabelse og test af metadata Side 1 af 5 Tilbage til statslige vejledninger Tilbage til vejledninger for kommunale myndigheder Vejledning i skabelse og test af metadata Indhold på denne side: 1. Om metadata 1.1 Opmærkning 2. Skabelse

Læs mere

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Brugerundersøgelse af Statistikbanken

Brugerundersøgelse af Statistikbanken Maj 2017 Brugerundersøgelse af Statistikbanken Danmarks Statistik har regelmæssigt spurgt brugerne om deres tilfredshed med formidlingen, bl.a. i form af hjemmeside og Statistikbank. I 2017 har der været

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi

Terminologi. som del af en digitaliseringsstrategi Terminologi som del af en digitaliseringsstrategi Motivation og formål Motivation et manglende fælles begrebsapparat på det sociale område betyder, at der pt. er begrænsninger forbundet med at udvikle

Læs mere

Neuroinformatik: Maskinforståelse af hjernen?

Neuroinformatik: Maskinforståelse af hjernen? Neuroinformatik: Maskinforståelse af hjernen? Finn Årup Nielsen, Neurobiologisk Forskningsenhed, Københavns Universitetshospital Rigshospitalet og Informatik og Matematisk Modellering, Danmarks Tekniske

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is

Terminologiske oplysninger som del af det almensproglige: webportalen málið.is Nordterm 2017 Kongsberg, Norge Tema: «Hvem er brukerne av terminologiske ressurser og hvordan når vi ut til dem?» Ari Páll Kristinsson, Halldóra Jónsdóttir & Steinþór Steingrímsson Árni Magnússon-instituttet

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra

Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Tips & tricks for den avancerede bruger af SkoleIntra Ole Windeløv Oversigt Et par gode råd UNI-Login for forældre Integration til bookingsystemer Besked systemet eksterne beskeder SMS fra andre systemer

Læs mere

Strukturering og Modellering. HVAD er metodelære?

Strukturering og Modellering. HVAD er metodelære? Strukturering og Modellering Dagens program:! Introduktion til metodelære! Strukturering! Modellering Tek-Nat BÅ - ST + SW - E06 1 HVAD er metodelære? Metodelære er læren om og anvendelsen af (arbejds)metoder,

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg!

Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Magnus WebGuide Kom godt igang med Magnus Søg! Indholdsfortegnelse Log ind 4 Tre indgange til indholdet på Magnus Søg 5 Hvilken indgang skal jeg vælge? 6 1. Søg faglig information 8 1.1 Søgeresultat 10

Læs mere

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001

MT Summit VIII - generelle tendenser. Bente Maegaard. Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII - generelle tendenser Bente Maegaard Seminar om de væsentligste nyheder fra MT Summit 15. november 2001 MT Summit VIII Hvor: Santiago de Compostela, Galicia, 18-22 sep. 2001 MT Summit deltagere

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose

Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg. 9. semester, 2003. Videnskabsteori. Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Aalborg Universitet, Institut for Architektur&Design Gammel Torv 6 9000 Aalborg 9. semester, 2003 Titel: Videnskabsteori Jeppe Schmücker Skovmose Videnskabsteori Udgangspunktet for opgaven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1224 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 11. juli 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Thode

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden

Vidensbegreber vidensproduktion dokumentation, der er målrettet mod at frembringer viden Mar 18 2011 12:42:04 - Helle Wittrup-Jensen 25 artikler. Generelle begreber dokumentation information, der indsamles og organiseres med henblik på nyttiggørelse eller bevisførelse Dokumentation af en sag,

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere