Endrup Mølle Dambrug Projektforslag for dambrugsarealet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endrup Mølle Dambrug Projektforslag for dambrugsarealet"

Transkript

1 Projektforslag for dambrugsarealet Revision : Version 6 Revisionsdato : Sagsnr. : Projektleder : CTH Udarbejdet af : CTH, KARA Godkendt af : CTH Teknikerbyen Virum Denmark Tlf.: Fax: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål Projektområde Beliggenhed og projektafgrænsning Kulturhistorie Projektområdets retlige bindinger Projektbeskrivelse Projektomfang Nedbrydning af klækkehus Nedbrydning og bortskaffelse af tekniske anlæg Terræn-regulering Rekreative elementer Stier Gangbro over Sneum Å Opholdsområde Udsyn til vandløbet Parkeringsplads ved hovedvej Pleje af området Sø til håndtering af regnvand fra Endrup-vest Vandspejlskote Okkerbelastning Udformning af sø Tilløb til søen Afløb fra søen Dam til håndtering af regnvand fra Endrup-øst Udformning af dam Dræn Jordbalance Konsekvensvurdering Grundvandsstand Sø Vandbalance Vandkvalitet Flora Side 1 af 23

3 4.2.4 Fauna Dam Vandbalance Vandkvalitet, flora og fauna Rekreative værdier alternativ Økonomi Kortbilag: Kortbilag 1: Terrænforhold på dambrugsarealet før projektstart Kortbilag 2: Fremtidig anvendelse af det tidligere dambrugsareal Kortbilag 3: Terrænforhold på dambrugsarealet efter projektgennemførsel Side 2 af 23

4 1 Indledning og formål Endrup Mølle Dambrug blev i juni 2006 opkøbt af Bramming Kommune (nu Esbjerg Kommune), Naturstyrelsen og Sportsfiskerforbundet. Formålet med opkøbet var i fællesskab at skabe fuld faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug. Naturstyrelsen har udarbejdet et projektforslag, Faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug, dateret d. 6. april 2011, som beskriver de fremtidige vandløbsmæssige ændringer. Nærværende projektbeskrivelse omfatter selve dambrugsarealet, ejet af Esbjerg Kommune, som skal omdannes til et rekreativt område. Projektbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug. Retablering af området blev påbegyndt i 2010, og planlægges færdiggjort i Projektforslaget er udformet efter de ønsker arbejdsgruppen er kommet med i projektets opstart. Projektet finansieres af Esbjerg Kommune og Naturstyrelsens naturforvaltningsmidler med støtte fra EU's LIFE fond Urgent actions for the endangered Houting, Coregonus oxyrhynchus. Projektet udføres af Esbjerg Kommune og Naturstyrelsen. Side 3 af 23

5 2 Projektområde 2.1 Beliggenhed og projektafgrænsning Landsbyen Endrup er beliggende cirka 20 km øst for Esbjerg. Byen gennemskæres af Sneum å. Følgende matrikler er omfattet af projektet på det tidligere dambrugsareal: 1dø, 1ec, 1gx, 1gz, 1aq, 1bc og 1eb Endrupholm Hovedgård, Vestre Nykirke i Esbjerg Kommune. Projektet omfatter ca. 3,5 ha, Figur 2-1 (syd for Bygaden). Foruden selve dambrugsarealet omfatter projektområdet også opstemningen ved Endrup Mølle og en fiskesø umiddelbart nord for Bygaden, hvilket er beskrevet i projektforslaget Faunapassage ved Endrup Mølle Dambrug. Afgrænsningen for det samlede projekt fremgår ligeledes af Figur 2-1. Side 4 af 23

6 Figur 2-1 Projektområdet ved Endrup med projektafgrænsning og matrikelnumre. Nærværende projekt omhandler udelukkende områderne indenfor den del af projektafgrænsningen, der er beliggende syd for Bygaden (Kilde: Side 5 af 23

7 2.2 Kulturhistorie Endrup ligger nær ved herregården Endrupholm, der opstod ved, at kongen ønskede at samle sit krongods i Østjylland. Han byttede sig derfor til jorden ved at overdrage Endrupholms jord til adelsmanden Claus Skeel, hvis enke i 1593 solgte gården til Christen Vind. Endrup Mølle er opført i samme periode. Møllen var oprindelig en kornmølle, og foruden mølleriet blev der drevet handel med korn og foderstoffer. I forbindelse med modernisering i 1927 blev det gamle vandhjul nedbrudt og erstattet med en turbine. 2.3 Projektområdets retlige bindinger På området er der en række bindinger og interesser. I dette afsnit gennemgås de retlige bindinger, der skal tages højde for i projektet. Sneum Å og hele projektområdet er en del Natura 2000-område nr. 90 og EF-habitatområde H79, hvor bl.a. Odder, Snæbel, Bæk- og flodlampret udgør en del af udpegningsgrundlaget. Sneum Å er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, og er samtidig målsat som vandløb med god økologisk tilstand i Vandplan , Vadehavet. Opfyldelse af målsætningen forudsætter, at der er kontinuitet i vandløbets forløb, hvilket indebærer at opstemningen/spærringen ved Endrup Mølle fjernes. Projektområdet ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Projektarealerne er omfattet af åbeskyttelseslinien, der strækker sig 150 m på hver side af vandløbet. Forholdene må ikke forringes for arter på Habitatdirektivets bilag IV over strengt beskyttede arter. Side 6 af 23

8 3 Projektbeskrivelse Projektet omfatter retablering af det tidligere dambrugsareal til et rekreativt område med sø og dam samt gode adgangsforhold i form af stier. Sø og dam skal samtidig fungere som regnvandsbassiner for henholdsvis den vestlige og østlige del af Endrup. 3.1 Projektomfang Projektet på det tidligere dambrugsareal indeholder følgende aktiviteter, hvoraf flere allerede er gennemført i første fase af retablerings-arbejdet: Nedbrydning og bortskaffelse af tekniske anlæg (rør, betondæk, riste, brønde og træ etc.) (delvist udført). Nedbrydning og opfyldning af damme og kanaler (delvist udført). Udskiftning af gangbro ca. 70 meter nedstrøms vejbroen. Nedrivning af klækkehus. Området etableres med adgangsforhold, således at det retablerede område kan benyttes til rekreative formål. Etablering af sø, som samtidig kan fungere som regnvandsbassin for regnvand fra den vestlige del af Endrup. Etablering af dam, som samtidig kan fungere som regnvandsbassin for regnvand fra den østlige del af Endrup. Forlængelse af rørledning som krydser arealet(matrikel 1aq, 1dø, 1gx), så den leder drænvandet direkte ud i Sneum Å. Drænledning nedenfor grundene Bygaden 10, 12 og 14 (matrikel 1gb, 1fm og 1fl). Drænledning nedenfor grundene Bygaden 42 og 68c (matrikel 1fu og 1gd) Dræn fra Bygaden 38 føres til eksisterende drænbrønd. To boringer på matrikel 1dø og 1ec sløjfes (er udført). Dambrugsarealet retableres som et rekreativt område med følgende indhold, som er vist på kortbilag 2: Stier. Opholdsområde med borde og bænke. Shelters og bålplads. En sø, som modtager vand fra den vestlige del af Endrup. En dam, som modtager regnvand fra den østlige del af Endrup. Sneum Å bliver mere synlig i landskabet. Side 7 af 23

9 Udsyn over området ved rydning af træer og buske omkring klækkehuset. Parkeringsareal ved Bygaden (ved det nuværende klækkehus). Parkeringsareal og toilet ved hovedvejen Kanoisætningsplads (placeres umiddelbart opstrøms broen ved hovedvejen). 3.2 Nedbrydning af klækkehus I forbindelse med projektet skal det tidligere klækkehus, beliggende på matrikel 1eb, nedbrydes og fjernes. Bygningen nedbrydes til 0,5 meter under terræn. Alt miljøbelastende materiale skal bortskaffes efter Esbjerg Kommunes affaldssorteringsbestemmelser. Materiale, der ikke er skadeligt for miljøet, indbygges i terrænet, herunder det kommende parkeringsareal ved Bygaden. 3.3 Nedbrydning og bortskaffelse af tekniske anlæg På det tidligere dambrugsareal er der en lang række mindre tekniske anlæg, som skal fjernes fra arealerne. Det drejer sig om rør (plastik og metal), jernbaneskinner, ledninger, riste, brønde og evt. trykimprægneret træ. Alt materiale bortskaffes efter Esbjerg Kommunes affaldssorterings-bestemmelser. Mindre mængder af ikke-imprægneret træ og lignende kan evt. nedgraves efter aftale med Esbjerg Kommune. På det tidligere dambrugsareal er der en række betonanlæg. Disse skal alle nedbrydes, og materialet skal bortskaffes efter Esbjerg Kommunes affaldssorteringsbestemmelser. Det er specielt i området omkring det tidligere bundfældningsbassin, der er etableret betonanlæg. I juni 2010 er ca. 80 % af dambrugsarealet opryddet, dvs. at alle tekniske anlæg her er nedbrudt, og at alt miljøskadeligt materiale på dette areal er fjernet. Dags dato forestår oprydningen af den østlige del af dambrugsarealet fortsat, herunder det tidligere bundfældningsbassin. Side 8 af 23

10 3.4 Terræn-regulering Terrænforholdene på arealet ved Endrup Mølle Dambrug før første fase af retableringsarbejdet fremgår af kortbilag 1. Det ses at dambrugsarealet er relativt fladt inden retableringen, med terrænkoter på ca. 7,0 8,0 m DVR90. Bunden af damme og kanaler ligger lavere. På terrænmodellen ses dambrugsdamme samt kanaler meget tydeligt. Ved projektets gennemførsel foretages en gennemgribende oprydning på terrænet. Herefter retableres området, således at terrænkoten generelt kommer til at ligge på mindst 7,0 m DVR90, hvilket er ca. 0,5 meter højere end middelvandspejlet i Sneum Å langs dambruget. Terrænet vil hælde svagt mod vandløbet, således at koten i områdets vestlige del er 0,5-1,0 meter højere end i den østlige del. For at opnå et naturligt indtryk vil der ved jordarbejderne blive tolereret mindre variationer, uden at dette må give anledning til stejle småbakker. Skråningerne ved dambrugets nordvestlige side mod beboelsen gøres mindre stejle, med et anlæg på ca. 1:5 1:10. Ligeledes udjævnes digerne langs vestsiden af Sneum Å, således at de vandløbsnære arealer etableres med skråningsanlæg på maksimalt 1:5. I forhold til beskyttelse af lodsejerne langs matriklerne 8a, 8k, 8l og 8h (Vibækvej) mod oversvømmelser, retableres området, således at der ved høj vandstand i åen (> kote 7,1 m DVR90) vil ske en kontrolleret oversvømmelse af området ved det tidligere bundfældningsbassin, se Figur 3-1. Ved voldsomme ekstremhændelser, som f.eks. i 2007, vil en større del af dambrugsarealet blive oversvømmet. Både søen og dammen kommer dog til at ligge så højt i terrænet, at de sandsynligvis aldrig bliver oversvømmet af Sneum Å. Af kortbilag 3 fremgår fremtidige koteforhold. Side 9 af 23

11 Figur 3-1 Arealer der forventes oversvømmet ved ekstremhændelser. 3.5 Rekreative elementer Stier På dambrugsarealet etableres stier, der skal sikre adgangen til området. Stierne etableres som grusstier, og deres foreslåede placering er vist på kortbilag 2. I området der periodevist oversvømmes anlægges ikke permanente stier Gangbro over Sneum Å Der er en eksisterende gangbro ca. 70 meter nedstrøms Endrup Mølle. Denne bro skal fjernes, og erstattes af en ca. 1,8 meter bred handicapvenlig træbro med rækværk. Gangbroen vil blive dimensioneret i forhold til gældende vejregler, og frihøjden under broen dimensioneres således, at gangdækket kun oversvømmes ved afstrømningshændelser der overstiger en 10 års hændelse. Dvs. ca. kote 7,6 m DVR90. Broen får et frit spænd på ca. 18 meter. Dette svarer til afstanden fra brink til brink. Side 10 af 23

12 3.5.3 Opholdsområde Der etableres et mindre opholdsområde på arealet. Området kan f.eks. etableres med shelters, bålplads samt et bænkebord. Placeringen fremgår af kortbilag 2. Placeringen af opholdsområdet er valgt på baggrund af: Arealet kan her anlægges så højt, at det ikke oversvømmes Træerne mod nord og til dels vest giver læ Der er solindfald det meste af dagen Der er størst mulig afstand til den trafikerede hovedvej Placeringen giver ingen eller få gener for de lodsejere, der bor op til arealet Endvidere anbringes bænke i området efter behov. Desuden foreslås etableret en kanoisætningsplads umiddelbart nord for hovedvejen tæt på parkeringspladsen (kortbilag 2) Udsyn til vandløbet Digerne langs vestsiden af Sneum Å udjævnes i forbindelse med projektet, således at Sneum Å bliver mere synlig i landskabet Parkeringsplads ved hovedvej Der etableres en grusbelagt parkeringsplads ved hovedvejen samt på matrikel 1eb/1dz ved Endrup Bygade med en placering som vist på kortbilag 2. Der etableres handicaptoilet ved parkeringspladsen ved hovedvejen og opstilles informationstavle Pleje af området Pleje af området vil foregå ved høslæt, eventuelt suppleret med afgræsning. 3.6 Sø til håndtering af regnvand fra Endrup-vest Der etableres en sø på det tidligere dambrugsareal. Søen har følgende formål: Rekreativt og biologisk element i området Afdræning af højtstående grundvand fra vest Forsinkelsesbassin for regnvand fra den vestlige del af Endrup, der separatkloakkeres i Side 11 af 23

13 3.6.1 Vandspejlskote Der er målt vandspejlskoter i området, hvor søen planlægges placeret i perioden 11/2 29/ Målingerne er foretaget i såkaldte piezometerrør, som er plasticrør på 63 mm i diameter og 2 meter lange. De nederste 0,5 m har filterslidser, som er placeret ca. 1,2-1,7 meter under terræn. Grundvandsstanden i området, hvor søen etableres har i perioden ligget i intervallet kote 7,7 8,2 m DVR90. Terrænet ligger i intervallet kote 8,1 8,6 m. Da der var dambrugsdrift på arealet har vandstanden i den vestlige fødekanal formodentlig ligget i ca. kote 7,5 m DVR90. Dvs. at vandspejlet er steget efter påfyldning af jord. Vandspejlet umiddelbart vest for fødekanalen er i perioden målt til ca. kote 8,9 m. Der er således som forventet en kraftig gradient fra vest mod øst ned mod Sneum Å, hvor vandspejlet ligger i ca. kote 6,6 m ved middel vandføring. Pejlingerne af vandstanden d. 14/ fremgår af Figur 3-2. Målingerne og øvrige registreringer i området viser, at det er muligt at opretholde et vandspejl i søen i en kote, der ligger væsentligt over vandspejlet i åen. Figur 3-2: Vandspejlskoter 14/ i området, hvor der etableres en sø. Side 12 af 23

14 3.6.2 Okkerbelastning Okkermålinger på det tidligere dambrugsareal viser varierende koncentrationer af Ferrojern og Totaljern. Der er dog generelt et højt indhold i såvel det nuværende sediment (vandprøver), som i det vand der ledes til området via dræn. Den nordvestlige del af arealet er synligt okkerbelastet, hvilket ses ved at vandhullerne er mælkeagtigt rustrøde. Jernindholdet i sedimentets porevand er særdeles højt og langt over grænseværdierne for såvel vandinsekter som fisk. Jernindholdet (ferrojern) i det tilstrømmende grundvand fra vest er meget lavere (0,5 mg/l), men dog stadig lidt for højt i forhold til målsætningen i de højest målsatte vandløb på 0,2 mg/l Udformning af sø I forhold til at anlægge en sø er det problematisk med de høje jernkoncentrationer. Den nye sø anlægges syd for de eksisterende, synligt okkerbelastede vandhuller. Søen bør ikke være i direkte kontakt med jord med højt jernindhold, og der bør ikke ske tilstrømning af grundvand fra områder med højt jernindhold. Søen anbefales derfor etableret som følger: Søen skal have en bufferkapacitet på mindst m 3 (dimensioneret af Esbjerg Forsyning), hvilket svarer til, at der statistisk set tillades overløb ca. hvert 5. år. Søen får et areal på ca m 2 med et fast vandspejl på ca. kote 7,5 m DVR90. Når forsinkelses-kapaciteten er fuldt udnyttet stiger vandspejlet op til ca. kote 7,85 m, og arealet af søen bliver ca m 2. Til sammenligning er den nuværende fiskesø nord for dambrugsarealet ca m 2. Ved at placere søen så højt som muligt, sikres det, at vandet fra de omkringliggende okkerbelastede områder ikke strømmer til søen. Samtidig sikrer en høj placering i terrænet, at den ikke oversvømmes af Sneum Å ved maksimal vandspejl (kote 7,7 m). Søen anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen bliver maksimalt 1:5. Vandtilførslen sker primært i form af regnvand fra separat kloakering. Grundvandstilstrømning fra vest udgør en mindre andel af vandet til søen. Søen etableres med lermembran (Bentomat e.lign.) i bunden af søen. Det vil dels sikre at okkerholdigt vand fra det omkringliggende areal Side 13 af 23

15 ikke strømmer til søen, og samtidig giver det en øget sikkerhed for, at vandet ikke siver ud af søen i lange tørre perioder. Lermembranen har en tykkelse på < 1 cm, og udrulles i søens bund og op ad kanterne til kote 7,5, og overlejres med cm jord. I de dybeste områder, lægges lermembranen i kote 5,5 (vanddybde 1,5 meter) Der skal ske grundvandspumpning under etableringen, og det skal sikres at der tilføres vand til søen i takt med at det omkringliggende grundvandsspejl igen stiger, for at forhindre at lermembranen presses op. Der plantes enkelte skyggegivende træer på syd og østsiden af søen. Dette er med til at mindske algevækst i søen Tilløb til søen Regnvand fra seperatkloakeringen tilledes i ca. kote 7,9 m DVR90 via et lavvandet vandløb vest for søen. Tilløbet får en længde på ca. 65 m og får et fald på ca. 6 promille ned mod søen. Tilløbet vil have en drænende effekt på arealet vest for søen, og vil således i perioder lede grundvand til søen. Forundersøgelserne har vist et relativt lavt jernindhold i grundvandet i dette område. Regnvandet løber gennem et lavvandet vådområde inden det løber ind i søen. I dette område vil der i nogen grad ske en sedimentation af partikler samt omsætning af næringsstoffer. Der etableres ligeledes et dræn nordfra, umiddelbart øst for matrikel 1fu og 1gd, som leder grundvand fra NV til søen via vådområdet. Drænvand der løber til den allerede etablerede drænbrønd har et for højt jern-indhold til at kunne føde søen med vand. Dette vand skal fortsat løbe rørført til Sneum Å Afløb fra søen Der etableres et afløb fra søen som skitseret på Figur 3-3. Når vandspejlet i søen overstiger kote 7,5 m. aktiveres overløbet. Indretningen af en overløbesbrønd sikrer at vandspejlet i søen ikke overstiger kote 7,85 m. Hvis der senere ønskes et ændret vandspejl i søen, kan dette simpelt justeres ved hhv. at forkorte eller forlænge indløbsrøret i overløbsbrønden. Side 14 af 23

16 Figur 3-3: Eksempel på afløb fra et regnvandsbassin. 3.7 Dam til håndtering af regnvand fra Endrup-øst Der etableres en dam på det tidligere dambrugsareal til håndtering af regnvand fra Endrup-øst. Dammen har følgende formål: Rekreativt og biologisk element i området. Forsinkelsesbasin for regnvand fra Endrup-øst, der separatkloakkeres i Udformning af dam Dammen etableres som følger: Dammen og området ned til åen skal have en bufferkapacitet på ca. 635 m 3 (dimensioneret af Esbjerg Forsyning), hvilket svarer til, at der statistisk tillades overløb direkte til åen ca. hvert 5. år. Dammen får et areal på ca. 615 m 2 i kote 7,1 m DVR90. Når forsinkelses-kapaciteten er fuldt udnyttet stiger vandspejlet op til kote 7,8 m, hvor arealet af dammen bliver ca. 960 m 2. Dammen etableres så højt, at den ikke oversvømmes af åen ved høje vandføringer. Sneum Å har et maksimalt vandspejl i ca. kote 7,7 m. Brinkerne etableres i ca. kote 7,8 m. I perioder uden regnvandstilførsel vil vandspejlet være styret af grundvandsstanden på de omkringliggende arealer, som igen primært vil være styret af vandstanden i åen. Denne forventes at variere mellem kote 6,3 m og 7,7 m. Vandtilførslen sker primært i form af regnvand fra separat kloakering. Grundvandstilstrømning udgør en mindre andel af vandet til dammen. Dammen anlægges med jævnt skrånende bund og bredder. Hældningen må ikke være stejlere end 1:5. Tilløb til dammen kommer via et rør op gennem bunden af dammen i ca. kote 6,3 m. Side 15 af 23

17 Den dybeste del af dammen anlægges i kote 5,8 m. Vandstanden vil således ikke komme under 0,5 meter. Ved middelvandstand i Endrup å, vil vandstanden i dammen ikke være under 0,8 meter, hvor arealet er ca. 315 m 2. Droslet afløb fra dammen etableres i kote 7,1 m DVR90 med afløb til det permanent fugtige område øst herfor. Bufferkapaciteten i bassinet er ved en vandstand i kote 7,1 m ca. 550 m 3. Området som vandet løber ud på indrettes med en svag lavning, hvor der er yderligere ca. 85 m 3 bufferkapacitet. Den samlede bufferkapacitet bliver dermed 635 m Dræn Ejendommen Bygaden 38 (matr. 1fy) har tidligere ledt drænvand til dambrugets bagkanal. Drænet er siden blevet tilsluttet drænbrønden, som blev etableret i 2010, Figur 3-4. For at undgå risiko for gener for grundejerne Bygaden 10, 12 og 14 etableres en drænledning på dambrugsarealet øst for grundene, Figur 3-4. Drænet ledes til den eksisterende drænbrønd. Under første fase af retableringen af området er der etableret en rørledning fra drænbrønden til bagkanalen tæt på Sneum Å. Denne føres til et vådområde, hvorfra vandet efter en vis opholdstid siver videre til Sneum Å. Der etableres et dræn NV for den kommende sø til afdræning af højtstående grundvand, som strømmer til området fra NV (Figur 3-4). Derved undgås høj grundvandstand i området nord for søen, og et grundvandspres på søens lermembran udvendig fra udgås. Samtidig undgås okkerholdigt grundvand at strømme til søen. Drænet ledes til søen. Drænet lægges i kote 7,9 i nord, med et fald ned mod søen til kote 7,6. Side 16 af 23

18 Figur 3-4: Eksisterende drænbrønd med planlagte tilslutninger fra syd og nord. Endvidere etableres et dræn fra nord, som afdræner til søen. 3.9 Jordbalance Ved etablering af søen er der et jordoverskud på ca m 3. Ved etablering af dammen er jordbalancen neutral. Der er behov for tilførsel af ca m 3 jord til opfyldning og planering af det resterende dambrugsareal. Der tilføres ca. 800 m 3 jord til etablering af midlertidig adgangsvej i forbindelse med oprydning på det tidligere dambrugsareal. Det nuværende jorddepot indeholder ca m 3 muld. Der skal totalt tilføres ca. 800 m 3 jord for at jordbalancen går op. Side 17 af 23

19 Ved etablering af sø og dam vil der bl.a. blive opgravet bundsediment fra dambrugsdamme. Dette placeres i bunden af andre damme, hvorefter det bliver tildækket med andet jord. Side 18 af 23

20 4 Konsekvensvurdering 4.1 Grundvandsstand Da der var dambrugsdrift på arealet var koten i den vestlige fødekanal ca. 7,5 m DVR90. Efter der er påfyldt jord på den syd og vestlige del af området, er den øvre grundvandsstand ved den tidligere fødekanal steget til > kote 8,5 m. Ved etablering af søen med fast vandspejl i kote 7,5 m samt etablering af tilløb og dræn mod den vestlige projektafgrænsning, sikres at vandspejlskoten det meste af tiden vil ligge i ca. kote 7,5 m. Vandspejlet vil kortvarigt stige til 7,85 m ved kraftige regnhændelser. I den øvrige del af projektområdet vil vandspejlet være faldende ned mod vandspejlet i Sneum Å. Ved middel vandføring vil vandspejlet i Sneum Å ud for området ligge i kote 6,5 6,8 m. I ekstrem-situationer forventes vandstanden i åen at stige op til kote 7,7 m. 4.2 Sø Vandbalance Ved normal vandstand i søen i kote 7,5 m DVR90 er vandvolumen i søen ca m 3. Søen skal fungere som regnvandsbassin for et opland på 13 ha, hvoraf 2,5 ha endnu ikke udbygget. Med en gennemsnitlig befæstelsesgrad på 40 %, og en årlig nedbør på 800 mm (fratrukket fordampning direkte fra fladerne) er regnvandstilførslen til søen ca m 3. Det svarer til en vandudskiftning i søen ca. 12 gange årligt. Hertil kommer grundvandstilstrømningen. Denne er vanskelig at kvantificere, og vurderes til ca. 2 gange vandvolumen i søen. Vandudskiftningen i søen forventes således at svare til ca. 14 gange årligt. Bufferkapaciteten i søen til håndtering af regnvand på m 3 skal kunne tømmes over fire døgn. Afledning af vand fra søen vil derved ske med ca. 4,0 l/s Vandkvalitet Det er i høj grad kvaliteten og mængden af tilført vand, der sætter rammerne for, hvilken type sø der kan forventes. Både det tilførte grundvand samt regnvandet fra seperatkloakeringen må forventes at have et begrænset næringsindhold. Derudover forventes belastning med okker fra tilløbene at være Side 19 af 23

21 meget lav, og membranen sikrer, at der ikke trænger okker ind fra den okkerforurenede jordbund nord for søen. På baggrund af ovenstående vurderes vandkvaliteten at være tilstrækkelig til, at søen vil blive klarvandet størstedelen af året. Det er dog sandsynligt, at søen i tørre perioder i sommermånederne vil blive synligt algepåvirket. De kraftigste regnhændelser sker statistisk set hen over sommerperioden. Når disse kommer, sker der en relativ stor vandudskiftning i søen, som vil modvirke algeopblomstring. Søen må forventes at få nogle forholdsvis høje sommertemperaturer, da den ligger soleksponeret. Beplantning med enkelte træer på syd-siden, vil dog have en begrænsende effekt på temperaturfluktuationerne Flora En nyanlagt sø af denne type med flade anlæg, vil langsomt gro til i rørsump. Dvs. at arter som fx tagrør og dunhammer vil brede sig fra ca. 0,5 m over vandkanten og udefter til 1-1,5 meters dybde. Det forventes, at søens dybeste del vil beholde et åbent vandspejl i mange år frem. Dette understøttes af den meget begrænsede materialetilførsel, hvilket medfører, at søen ikke sander til. På de dybere dele af søen, forventes undervandsplanterne at brede sig under forudsætning af, at søens vandkvalitet bliver som beskrevet i ovenstående afsnit Fauna Stort set øjeblikkeligt efter anlæggelsen, vil søen udgøre en velegnet habitat for en lang række insekter. Lidt senere vil de første padder indfinde sig. Det vil være arter som spidssnudet frø, skruptudse, vandsalamander, m.m. Søen må desuden forventes at blive besøgt af en lang række fugle. Side 20 af 23

22 4.3 Dam Vandbalance Vandspejlet i dammen forventes at variere kraftigt, og er i høj grad påvirket af vandspejlet i Sneum Å samt regnvandstilførslen. Vandspejlet forventes at variere fra ca. kote 6,5 7,8 m. Ved laveste vandspejl er volumen af dammen ca. 190 m 3 og vanddybden ca. 0,7 m. Ved kote 7,1 m er volumen ca. 480 m 3. Dammen skal fungere som regnvandsbassin fra et opland på 5,4 ha. Med en gennemsnitlig befæstelsesgrad på 42 %, og en årlig nedbør på 800 mm (fratrukket fordampning direkte fra fladerne) er regnvandstilførslen til dammen ca m 3. Det svarer til en vandudskiftning i dammen på mindst 37 gange årligt. Bufferkapaciteten i dammen og det våde område nedenfor til håndtering af regnvand på 635 m 3 skal kunne tømmes over fire døgn. Afledning af vand fra dammen vil derved ske med ca. 2 l/s Vandkvalitet, flora og fauna Dammens vandkvalitet forventes at blive god. Området er kun okkerbelastet i begrænset omfang, og det vil i langt overvejende grad være regnvand, der føder dammen. Det vurderes at de samme dyre- og plantearter som beskrevet i afsnit 4.2 vil indfinde sig, og dammen forventes at udvikle sig til en god padde-habitat. 4.4 Rekreative værdier Området vil ændre karakter fra et lukket dambrugsareal til et område med en høj og varieret rekreativ værdi med gode adgangsforhold. Stisystemet vil binde byen mere sammen, og området forventes at blive et godt aktiv for borgerne i Endrup. Det forventes at området primært vil blive anvendt af borgerne i Endrup til gåture og som mødested. Landskabeligt vil området fremstå som en varieret ådal, hvor Sneum Å vil være synlig fra mange sider alternativ Hvis projektområdet bibeholdes uændret i forhold til i dag vil området ikke kunne benyttes, og skal bibeholdes indhegnet uden adgang. Området vil så- Side 21 af 23

23 ledes ikke have nogen rekreativ værdi. Visuelt vil det udefra give indtryk af et forladt dambrugsområde, som trænger kraftigt til oprydning og genopretning. Naturmæssigt vil området kun have en meget begrænset værdi for områdets fauna. Sammen med Sneum Å er området udpeget som Natura 2000 område. Den nuværende tilstand bidrager ikke positivt til målopfyldelse. Side 22 af 23

24 5 Økonomi Af tabel 5-1 fremgår budgetoverslag til gennemførelse af projektforslaget. 5-1: Overslag over omkostninger til gennemførelse af projektforslaget. Aktivitet kr./ Mængde Enhed enhed Pris kr. Etablering, drift og afrigning af arbejdsplads fast pris Rydning beton og affald på dambrugsareal, inklusiv bortskaffelse til godkendt modtager fast Pris Nedrivning af klækkehus inklusiv bortskaffelse til godkendt modtager fast pris Transport og indbygning af 800 m3 jord, 4 km til midlertidig adgangsvej 800 m Leje, udlægning og fjernelse af køreplader 350 lbm Gravning af sø og indbygning af jord 6300 m Lermembran, inkl. etablering 3500 m Indbygning af jord over membran 1600 m Pumpning under etablering af membram Tilløb og afløb fra sø fast Pris Etablering af dam inkl. afløb 360 Pris Fordeling af jord, tilpasning af brinkanlæg langs Sneum å, opfyldning af damme og fjernelse af midlertidige adgangsveje 4500 m Anlæg af grusstier 500 lbm Parkeringsareal ved Bygaden og hovedvejen, grusdækket med stabilunderlag 950 m Tilsåning med græs m Etablering af ny træbro fast pris Mellemsum Uforudset 20% Samlede udgifter Side 23 af 23

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle

Ansøgning om myndighedstilladelse til retablering af dambrugsarealet ved Endrup Mølle Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. april 2013 Sags id 2012-2030 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon direkte 76 16 15 62 E-mail acb@esbjergkommune.dk Ansøgning

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af ny gangbro over Sneum Å i station 9735 ved det nedlagte Endrup Mølle Dambrug i Endrup Esbjerg Kommune Vej & Park Frodesgade 30 6700 Esbjerg Att.: Anne Christine Bang Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 23. april 2014 Sags id 14/11589 Sagsbehandler Tine

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund

23. april 2015. Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund 23. april 2015 Åben regnvandshåndtering Krav til håndtering på privat grund Bilag 3: Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2018 1. Indledning Viborg Kommune ønsker med Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej"

Projekt Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej Notat Den 13. marts 2008 Sagsnr. 30910 Notat udarbejdet af: lml Projekt "Udvidelse af regnvandsbassin på Ejersmindevej" Siden august 2006 har en meget lavtliggende del af Ejersmindevej været udsat for

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde

Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde Projekt Fjernelse af stemmeværk ved udløb fra Krat Sø, Varde SEPTEMBER 2016 REVIDERET OKTOBER 2016 Bortskyllet stemmeværk/rørforbindelse Dæmningsbrud Krat Sø november 2015 Krat Sø november 2015 Indløb

Læs mere

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram

Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Basis oplysninger. Skovridervej Gram Bilag Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Se screeningsnotatet Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å

Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering af mulige løsninger for afløb med faunapassage fra Gyrstinge Sø til Ringsted Å Gennemgang og vurdering Scenarie A. Opdatering i forhold til sagsfremstilling den 18. Maj 2015. Der

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af nye bassiner. Driftsvejledning. for vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af nye bassiner samt Driftsvejledning for vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt.

Separatkloakerede områder er vist med blåt og fælleskloakerede områder med grønt. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Tevandsbækken - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen

Læs mere

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park

VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park VVM Redegørelse Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Park - Ikke teknisk resumé Gladsaxe Kommune 24.10.2012 Ikke teknisk resume Gladsaxe Kommune har som et af de vigtigste indsatsområder i spildevandsplanlægningen,

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

Notat om VVM-screening i forbindelse med naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug, Endrup

Notat om VVM-screening i forbindelse med naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug, Endrup Notat om VVM-screening i forbindelse med naturgenopretning af Endrup Mølle Dambrug, Endrup Bygherre Anlæg Naturstyrelsen Ribe, Arealforvaltningen & Esbjerg Kommune, Vej & Park Naturgenopretning Kommune

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen

NOTAT. 1. Risiko for oversvømmelse fra Sydkanalen NOTAT Projekt Vådområde Enge ved Sidinge Fjord Kunde Naturstyrelsen Vestsjælland Notat nr. 02 Dato 2016-10-10 Til Fra Kopi til Olaf Gudmann Christiani Henrik Mørup-Petersen PML 1. Risiko for oversvømmelse

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1

Reguleringsprojekt. Herningsholm Å syd for Silkeborgvej. F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 Herningsholm Å syd for Silkeborgvej Reguleringsprojekt F:\MYN\mynsb\DOKUMENT\APRO\Hern Hernregfugl Side 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Baggrund... 3 2.0 Eksisterende forhold... 3 2.1 Vandløbsforhold...

Læs mere

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag

Galgebakken. Vand i krybekældre. Status på undersøgelser og tiltag Galgebakken. Vand i krybekældre Status på undersøgelser og tiltag 1. Undersøge om de eksisterende dræn under husene fungere 2. Undersøge om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene

Læs mere

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området.

Datagrundlag Screeningen er udarbejdet med baggrund i eksisterende drænplaner for haveforeningen, samt en 0,4 m grid højdemodel for området. NOTAT Projekt Regnvandshåndtering og dræning i H.F. Møllevang Projektnummer 3691600127 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring H.F. Møllevang Dræn HF Møllevan JSAN PVMA PVMA Revisionsnr. 1.0

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt

Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Assens Kommune Miljø og Natur Stenrevle i Hårby Å ved Lindevænget Skitseprojekt Notat Marts 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. INDLEDNING 1 2. BAGGRUND 1 3. PROJEKTERINGSGRUNDLAG 4 4. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli.

Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 400.000 m³ grundvand 7.juli. 2015 Billund Kommune meddeler hermed Billund Vand A/S tilladelse til

Læs mere

Trend Dambrug Fjernelse af spærring

Trend Dambrug Fjernelse af spærring Trend Dambrug Fjernelse af spærring Slutrapport December 2017 1 Indhold Slutrapport... 1 1. BAGGRUND... 3 1.1 Indhold i slutrapport... 3 1.2 Projektlokaliteten... 3 1.2 Vandløbet og den fysiske spærring...

Læs mere

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE

DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE DATO HOFOR ERSTATNING AF REGNVANDSBASSIN VED LAR-LØSNINGER - BAUNEBAKKEN - HVIDOVRE KOMMUNE 1 INDHOLD RESUME Resume... 2 Baggrund...3 Lokal afledning af regnvand (LAR)...4 Baunebakken...5 I forbindelse

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE

Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE Notat TEKNISK BESKRIVELSE AF TO NYE SØER VED HALDOR TOPSØE 8. september 2014 Dette notat beskriver den tekniske udformning af to nye søer ved Haldor Topsøe, Frederikssund. Projekt nr. 213668 Dokument nr.

Læs mere

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter.

VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. VVM-screening (anmeldeskema bilag 5): Renovering af gadekær i Ishøj Landsby, etablering af to regnvandssøer og publikumsfaciliteter. Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI.

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Esbjerg Kommune Vandløb Park, Natur & Vandløb Frodesgade 30 6700 Esbjerg Sag nr.: 114745 Dato: 21. august 2012 E-mail: ojp@j-k-as.dk Tlf.nr. 7676 7332

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Flæbækken ved Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE FLÆBÆKKEN

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner

Retningslinjer. for udformning af bassiner. Regulativ. for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Retningslinjer for udformning af bassiner samt Regulativ for jævnlig vedligeholdelse af bassiner Bassiner anlagt som regnvands- eller forsinkelses-/sparebassiner på kloaksystemer i Kalundborg Kommune 1

Læs mere

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i

Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde ved fire søer i Smør- og Fedtmosen, Herlev i Herlev Kommune Center for Teknik og Miljø Herlev Bygade 90 2730 Herlev Att. Kirsten Høi 3. juli 2014 Journalnr. 163-2014-9417 Godkendelse af etablering af åben og rørlagt grøft samt to nye afløbsbrønde

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej Ølstykke. Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 05. januar 2017 J.nr. 16/15604 Afgørelse efter vandløbslovens bestemmelser vedrørende afledning af overfladevand fra

Læs mere

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner

Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket. Hans Mark, Civilingeniør-anlægsdesigner NOTAT VURDERINGER OMKRING FAUNAPASSAGE VED SÆBY MØLLE Projektnummer 1391400188 Emne Udført af Vurdering af faunapassagemuligheder ved stemmeværket Klaus Schlünsen, Hydrolog-vandløbshydrauliker Hans Mark,

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af Kyringegrøften - ved udløb i Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 1 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING

Notat. ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi 1 INDLEDNING Notat ON + PSL Arkitekter MØLLERENS HUS Vandforvaltningsstrategi REVISION A 17. april 2015 Projekt nr. 220946 Dokument nr. 1215412340 Version 4 Udarbejdet af JHKR Kontrolleret af LLKR Godkendt af DPI 1

Læs mere

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum

Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning. Kronborgvej 20, Aulum TEKNIK OG MILJØ Aulum Grusgrav ApS Kronborgvej 20 7490 Aulum Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgtg@herning.dk Tlf. 9628 8065 Sagsbehandler: Thomas

Læs mere

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød

Frederiksborgcentret Milnersvej Hillerød Frederiksborgcentret Milnersvej 39 3400 Hillerød Partshøring af udkast til lovliggørelse af broer over Pøle Å Hillerød Kommune, Vandløbsmyndigheden har modtaget ansøgning om lovliggørelse af etablering

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov

Godkendelse til at anlægge kreaturbro over Gelså på strækningen mellem Bevtoft og Hjartbro Skov Jette Jacobsen Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og natur Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato 14. september 2015 -Sagsident:

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL

NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL Til Næstved Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli, 2010 NÆSTVED OMFARTSVEJ VANDSYNSPROTOKOL VANDSYNSPROTOKOL Revision 1 Dato 2010-07-15 Udarbejdet af ADAS Kontrolleret af SVU Godkendt af MTV Beskrivelse

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå

Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Thisted Kommune Plan- og Miljøafdelingen 27. januar 2016 BrevID.: 2185380 Medarbejder: KBD Tilladelse til udskifting af rørunderføring ved matrikel nr. 15d, Stenbjerg By, Nørhå Tilladelse efter Vandløbslovens

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022.

4. Tilladelsen til indvinding af vand fra søen er gyldig i 10 år, dvs. til 13. juni 2022. Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Teknisk Forvaltning Natur og Miljø tf@herlev.dk Den 13. juni 2012 Journal nr. 163-2011-25671 Tilladelse til indvinding af overfladevand fra sø ved

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Vandløb Sag nr.: Dato: 7.06.0 E-mail: cha@j-k-as.dk Bjarne Christensen Vindmøller i Måde Ansøgning om godkendelse efter

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben.

Under opførslen af pumpestationen vil grundvandet midlertidigt skulle sænkes for at kunne etablere byggegruben. Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Pumpestation Linderupvej Påvirkning af strandeng ved midlertidig grundvandssænkning under

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

VANDLØB VED LOUISENDAL

VANDLØB VED LOUISENDAL SKITSEPROJEKT: Natur og Miljø VANDLØB VED LOUISENDAL FÆLLEDVEJ 18, MARIAGER Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.02.11-K08-5-13

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse

Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund. Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49 til permanent vandstandsregulering i Andekær, Kulhuse Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 10. november 2014 Sagsbehandler BLMOG Sagsnr. 023756-2014 BYGGERI OG NATUR Torvet 2 3600 Frederikssund Tilladelse efter Vandløbslovens 18, 38 og 49

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere