Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter"

Transkript

1 Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som tilsagnshaver, der har rettigheder og forpligtigelser i henhold til tilsagnet. Det er vigtigt, at du udfylder feltet med din adresse, da al skriftlig henvendelse fra os vil foregå via . Hvis du har en hjemmeside i forbindelse med dit erhverv, skal du oplyse hjemmesideadressen. Du skal oplyse, om du er ejer eller forpagter af projektarealet/projektarealerne. B. Kontaktperson Oplys ja hvis du selv er kontaktperson. Hvis du er kontaktperson, vil al skriftlig og telefonisk kontakt omkring projektet gå til dig. Oplys nej hvis du ikke er kontaktperson. Oplys derefter hvem der er kontaktperson. Al skriftlig og telefonisk kontakt omkring projektet vil så gå til den kontaktperson, du har oplyst. Ønsker du senere at ændre dette, kan det gøres ved at kontakte os. C. Konsulent Hvis du har søgt om udgifter til konsulentbistand, skal du oplyse konsulentens navn og kontaktoplysninger. Ønsker du senere at ændre dette, kan det gøres ved at kontakte os. Projekt D. Projekttitel Du skal give dit projekt et navn. Du vælger selv navnet på dit projekt. Projektnavnet vil blive brugt i vores henvendelser til dig om projektet. E. Projektbeskrivelse Du skal beskrive dit projekt. Oplys hvad projektet indeholder, f.eks. hvor mange indsatser og hvilken type af indsatser, du søger om tilskud til. Du kan også oplyse om din baggrund for at søge om tilskud, samt hvordan dit projekt understøtter ordningens formål. Du kan eventuelt vedlægge yderligere projektbeskrivelse som bilag til ansøgningen. F. Projektets beliggenhed (kommune) Du skal oplyse i hvilken kommune, du ønsker at etablere projektet. Hvis du etablerer indsatser i mere end en kommune, skal du oplyse alle kommuner. G. Projektperiode Du skal oplyse, hvornår du forventer at afslutte dit projekt. Projektperiodens slutdato kan dog max være 2 år fra den dato, du modtager dit tilsagn. Du kan godt vælge en kortere projektperiode end 2 år. Et projekt er afsluttet, når alle indsatserne er etableret, og når du har betalt alle udgifter i projektet. H. Indsatser Du skal sætte kryds (x) i, hvilke indsatser, dit projekt indeholder. Dit projekt må gerne 1

2 indeholde flere forskellige indsatser, for eksempel både etablering af sø og etablering af jorddige. I. Antal indsatser Du skal oplyse, hvor mange indsatser inden for hver type af indsats, du søger om tilskud til. Du skal også oplyse den samlede størrelse for alle indsatser inden for hver af disse typer af indsats. Eksempel: Hvis du søger om tilskud til 2 søer på henholdsvis 100 m 2 og 500 m 2, samt 3 jorddiger på henholdsvis 100 m, 250 m og 275 m, skriver du i feltet Etablering af sø : 2 stk. og 600 m 2 i alt, og i feltet Etablering af jorddige skriver du: 3 stk. og 625 m i alt. Vi bruger oplysningerne til at prioritere ansøgningerne ud fra. Se mere i vejledningen om prioritering. Se vejledningen, afsnit 11. J. Landbrugs- eller naturarealer Du skal oplyse om indsatserne etableres på landbrugs- eller naturarealer. Vi yder kun tilskud til projekter, der etableres på denne type arealer. K. Indtægter Hvis dit projekt vil give indtægter, skal du oplyse, hvor stor en indtægt, du forventer at få. Beløbet skal fratrækkes de samlede tilskudsberettigede udgifter. Dette vil dog først ske på udbetalingstidspunktet. En indtægt kan for eksempel være flis fra rydning af uønsket opvækst i forbindelse med oprensning af en sø. L. Udbudsregler Du skal angive, om projektet er omfattet af udbudsreglerne i den danske tilbudslov, og om det er omfattet af EU s udbudsdirektiv. Bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter, se link EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet) Du kan læse mere om dette på: Oplysninger om indsatser M. Etablering af sø Hvis du ønsker at søge om tilskud til flere søer, skal du udfylde den første sø her i ansøgningsskemaets rubrik M. De efterfølgende søer skal du udfylde i bilag 1. Der er ikke noget loft for, hvor mange søer, du kan søge om tilskud til. Du skal udfylde rubrikken med de unikke oplysninger, der gælder for den sø, du ønsker at etablere. Du skal give din sø et navn og skrive størrelsen på søen, samt oplyse, i hvilken 2

3 markblok, søen skal etableres. Hvis etableringen af din sø kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du oplyse det her. Tilladelsen skal foreligge inden din anmodning om udbetaling. Du skal skrive, hvilken bilag IV-art, din sø skal tilgodese, samt om projektet ligger inden for denne arts forekomst eller udbredelse. På vores hjemmeside kan du se kort med disse oplysninger. Du skal vælge mellem arterne springfrø, klokkefrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse og strandtudse. Hvis din sø skal tilgodese spidssnudet frø eller stor vandsalamander, skal du oplyse, hvilken biogeografisk region dit projekt skal ligge i. Se mere i vejledningen om tilskud, afsnit 6. N. Oprensning af sø Hvis du ønsker at søge om tilskud til oprensning af flere søer, skal du udfylde den første oprensning af sø her i ansøgningsskemaets rubrik N. De efterfølgende søer skal du udfylde i bilag 1. Der er ikke noget loft for, hvor mange søer, du kan søge om tilskud til at oprense. Du skal udfylde rubrikken med de unikke oplysninger, der gælder for den enkelte oprensning af sø. Du skal give oprensningen et navn og skrive størrelsen på den sø, der ønskes oprenset, samt oplyse, i hvilken markblok, søen ligger. Hvis oprensningen af søen kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du oplyse det her. Tilladelsen skal foreligge inden din anmodning om udbetaling. Du skal skrive, hvilken bilag IV-art, oprensningen skal tilgodese, samt om projektet ligger inden for denne arts forekomst eller udbredelse. På vores hjemmeside kan du se kort med disse oplysninger. Du skal vælge mellem arterne springfrø, klokkefrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse og strandtudse. Hvis oprensningen af din sø skal tilgodese spidssnudet frø eller stor vandsalamander, skal du oplyse, hvilken biogeografisk region dit projekt skal ligge i. Se mere i vejledningen om tilskud, afsnit 6. O. Reetablering af stendige Hvis du ønsker at søge om tilskud til reetablering af flere stendiger, skal du udfylde den første reetablering af stendige her i ansøgningsskemaets rubrik O. De efterfølgende stendiger skal du udfylde i bilag 1. Der er ikke noget loft for, hvor mange stendiger, du kan søge om tilskud til at reetablere. Du skal udfylde rubrikken med de unikke oplysninger, der gælder for det enkelte stendige, som du ønsker at reetablere. Du skal give stendiget et navn og skrive størrelsen på stendiget, der ønskes reetableret, samt oplyse, i hvilken markblok, stendiget ligger. Hvis reetableringen af stendiget kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du oplyse det her. Tilladelsen skal foreligge inden din anmodning om udbetaling. Du skal skrive, hvilken bilag IV-art, reetableringen af stendiget skal tilgodese, samt om projektet ligger inden for denne arts forekomst eller udbredelse. På vores hjemmeside kan du se kort med disse oplysninger. Du kan kun vælge markfirben. P. Etablering af jorddige Hvis du ønsker at søge om tilskud til etablering af flere jorddiger, skal du udfylde det første jorddige her i ansøgningsskemaets rubrik P. De efterfølgende jorddiger skal du udfylde i bilag 1. Der er ikke noget loft for, hvor mange jorddiger, du kan søge om tilskud til at etablere. Du skal udfylde rubrikken med de unikke oplysninger, der gælder for det enkelte jorddige. Du skal give jorddiget et navn og skrive størrelsen på jorddiget, der ønskes etableret, samt oplyse, i hvilken markblok, jorddiget ligger. 3

4 Hvis etableringen af jorddiget kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du oplyse det her. Tilladelsen skal foreligge inden din anmodning om udbetaling. Du skal skrive, hvilken bilag IV-art, etableringen af jorddiget skal tilgodese, samt om projektet ligger inden for denne arts forekomst eller udbredelse. På vores hjemmeside kan du se kort med disse oplysninger. Du skal vælge mellem arterne birkemus og markfirben. Q. Etablering af stendynge Hvis du ønsker at søge om tilskud til etablering af flere stendynger, skal du udfylde den første stendynge her i ansøgningsskemaets rubrik Q. De efterfølgende stendynger skal du udfylde i bilag 1. Der er ikke noget loft for, hvor mange stendynger, du kan søge om tilskud til at etablere. Du skal udfylde rubrikken med de unikke oplysninger, der gælder for den enkelte stendynge. Du skal give stendyngen et navn og skrive størrelsen på stendyngen, der ønskes etableret, samt oplyse, i hvilken markblok, stendyngen ligger. Hvis etableringen af stendyngen kræver tilladelser fra offentlige myndigheder, skal du oplyse det her. Tilladelsen skal foreligge inden din anmodning om udbetaling. Du skal skrive, hvilken bilag IV-art, etableringen af stendyngen skal tilgodese, samt om projektet ligger inden for denne arts forekomst eller udbredelse. På vores hjemmeside kan du se kort med disse oplysninger. Du skal vælge mellem arterne markfirben, springfrø, klokkefrø, spidssnudet frø, løvfrø, løgfrø, stor vandsalamander, grønbroget tudse og strandtudse. Tilskud R. Udgifter til etablering af sø Hvis du søger om tilskud til etablering af sø, bliver dit tilskud for denne indsats fastsat ud fra maksimalpriser. Du skal i rubrikken oplyse, hvor mange søer inden for hver størrelseskategori, du søger om tilskud til. Antallet af søer skal du så gange med det beløb, der er størrelsesordenens maksimalpris. Denne maksimalpris er på forhånd givet. Alle udgifter til etablering af søen er inkluderet i maksimalprisen - også udgifter til konsulentbistand og løn til tilsagnshavers personale. Eksempel: Hvis du søger om tilskud til en sø på 250 m 2 og en sø på 750 m 2, vil det samlede tilskud til etablering af de to søer lyde på kr. for den mindste sø (250 m 2 ) og kr. for den største sø (750 m 2 ), dvs. i alt kr. S. Udgifter til oprensning af sø Du skal i denne rubrik skrive alle de udgifter du søger om tilskud til i forbindelse med indsatsen Oprensning af sø. Hvis du søger om tilskud til oprensning af flere søer, er det alle udgifterne, du her skriver ind. Udgifter til materiel- og anlægsarbejder: Du skal oplyse det samlede beløb for materiel- og anlægsarbejder, som du søger om tilskud til under indsatsen Oprensning af sø. Andre udgifter: Hvis du søger om tilskud til andre udgifter end de umiddelbart tilskudsberettigede i forbindelse med indsatsen Oprensning af sø, skal du beskrive, hvilke udgifter det drejer sig om. Udgifterne skal være af væsentlig betydning for projektets gennemførsel. 4

5 Udgifter til konsulentbistand: Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand i forbindelse med indsatsen Oprensning af sø, skal du beskrive konsulentens arbejdsopgaver, samt oplyse det antal timer og den timeløn, som konsulenten skal bruge på at udføre arbejdet. Eventuelle rejseudgifter og andre typer af udgifter, der er betalt af konsulenten, skal være indeholdt i konsulentens timeløn. Du kan højst søge om tilskud til konsulentbistand svarende til 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet, dog højst kr. i timen. Timelønnen skal kunne dokumenteres, når du søger om udbetaling. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Hvis du søger om tilskud til løn til tilsagnshavers personale i forbindelse med indsatsen Oprensning af sø, skal du i denne rubrik udfylde de samlede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Du skal desuden udfylde bilag 2 for denne indsats. Her skal du placere den enkelte medarbejder inden for én af fem lønkategorier, alt efter hvilken type arbejde, medarbejderen skal udføre. Se nærmere i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Du skal i bilag 2 nøje beskrive medarbejderens arbejdsopgaver. Hvis du søger om tilskud til løn til flere medarbejdere, er der gjort plads til dette i bilaget. Til hver enkelt lønkategori er der knyttet en maksimal timeløn, som du kan få tilskud til. Du finder den maksimale timeløn i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Hvis medarbejderens timeløn viser sig at være lavere end den maksimale timeløn, som vi har fastsat, kan der dog kun udbetales tilskud til den faktiske timeløn. Eksempel: Din medarbejder er placeret i lønkategori 2 og har en timeløn på 362 kr. Selvom den maksimale timeløn er på 378 kr. for denne lønkategori, kan du dog kun få tilskud til en timeløn på 362 kr. Overhead: Du kan søge om tilskud til overhead af tilsagnshavers løn til personale. Overhead består af indirekte udgifter, eksempelvis administrationsomkostninger. Overhead beregnes som 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn og lægges oven i de tilskudsberettigede udgifter til løn. Se vejledningen, afsnit 13. Bemærk at et samlet specificeret budget (detailbudget) over projektets udgifter til indsatsen Oprensning af sø skal vedlægges som bilag til denne ansøgning. T. Udgifter til reetablering af stendige Du skal i denne rubrik skrive alle de udgifter du søger om tilskud til i forbindelse med indsatsen Reetablering af stendige. Hvis du søger om tilskud til reetablering af flere stendiger, er det alle udgifterne, du her skriver ind. Udgifter til materiel- og anlægsarbejder: Du skal oplyse det samlede beløb for materiel- og anlægsarbejder, som du søger om tilskud til under indsatsen Reetablering af stendige. Andre udgifter: Hvis du søger om tilskud til andre udgifter end de umiddelbart tilskudsberettigede i forbindelse med indsatsen Reetablering af stendige, skal du beskrive, hvilke udgifter det drejer sig om. Udgifterne skal være af væsentlig betydning for projektets gennemførsel. Udgifter til konsulentbistand: Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand i forbindelse med indsatsen Reetablering af stendige, skal du beskrive konsulentens arbejdsopgaver samt oplyse det antal timer og den timeløn, som konsulenten skal bruge på at udføre arbejdet. 5

6 Eventuelle rejseudgifter og andre typer af udgifter, der er betalt af konsulenten, skal være indeholdt i konsulentens timeløn. Du kan højst søge om tilskud til konsulentbistand svarende til 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet, dog højst kr. i timen. Timelønnen skal kunne dokumenteres, når du søger om udbetaling. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Hvis du søger om tilskud til løn til tilsagnshavers personale i forbindelse med indsatsen Reetablering af stendige, skal du i denne rubrik udfylde de samlede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Du skal desuden udfylde bilag 2 for denne indsats. Her skal du placere den enkelte medarbejder inden for én af fem lønkategorier, alt efter hvilken type arbejde, medarbejderen skal udføre. Se nærmere i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Du skal i bilag 2 nøje beskrive medarbejderens arbejdsopgaver. Hvis du søger om tilskud til løn til flere medarbejdere, er der gjort plads til dette i bilaget. Til hver enkelt lønkategori er der knyttet en maksimal timeløn, som du kan få tilskud til. Du finder den maksimale timeløn i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Hvis medarbejderens timeløn viser sig at være lavere end den maksimale timeløn, som vi har fastsat, kan der dog kun udbetales tilskud til den faktiske timeløn. Eksempel: Din medarbejder er placeret i lønkategori 2 og har en timeløn på 362 kr. Selvom den maksimale timeløn er på 378 kr. for denne lønkategori, kan du dog kun få tilskud til en timeløn på 362 kr. Overhead: Du kan søge om tilskud til overhead af tilsagnshavers løn til personale. Overhead består af indirekte udgifter, eksempelvis administrationsomkostninger. Overhead beregnes som 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn og lægges oven i de tilskudsberettigede udgifter til løn. Se vejledningen, afsnit 13. Bemærk at et samlet specificeret budget (detailbudget) over projektets udgifter til indsatsen Reetablering af stendige skal vedlægges som bilag til denne ansøgning. U. Udgifter til etablering af jorddige Du skal i denne rubrik skrive alle de udgifter du søger om tilskud til i forbindelse med indsatsen Etablering af jorddige. Hvis du søger om tilskud til etablering af flere jorddiger, er det alle udgifterne, du her skriver ind. Udgifter til materiel- og anlægsarbejder: Du skal oplyse det samlede beløb for materiel- og anlægsarbejder, som du søger om tilskud til under indsatsen Etablering af jorddige. Andre udgifter: Hvis du søger om tilskud til andre udgifter end de umiddelbart tilskudsberettigede i forbindelse med indsatsen Etablering af jorddige, skal du beskrive, hvilke udgifter det drejer sig om. Udgifterne skal være af væsentlig betydning for projektets gennemførsel. Udgifter til konsulentbistand: Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand i forbindelse med indsatsen Etablering af jorddige, skal du beskrive konsulentens arbejdsopgaver samt oplyse det antal timer og den timeløn, som konsulenten skal bruge på at udføre arbejdet. Eventuelle rejseudgifter og andre typer af udgifter, der er betalt af konsulenten, skal være indeholdt i konsulentens timeløn. Du kan højst søge om tilskud til konsulentbistand svarende til 15 6

7 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet, dog højst kr. i timen. Timelønnen skal kunne dokumenteres, når du søger om udbetaling. Udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Hvis du søger om tilskud til tilsagnshavers personale i forbindelse med indsatsen Etablering af jorddige, skal du i denne rubrik udfylde de samlede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Du skal desuden udfylde bilag 2 for denne indsats. Her skal du placere den enkelte medarbejder inden for én af fem lønkategorier, alt efter hvilken type arbejde, medarbejderen skal udføre. Se nærmere i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Du skal i bilag 2 nøje beskrive medarbejderens arbejdsopgaver. Hvis du søger om tilskud til løn til flere medarbejdere, er der gjort plads til dette i bilaget. Til hver enkelt lønkategori er der knyttet en maksimal timeløn, som du kan få tilskud til. Du finder den maksimale timeløn i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Hvis medarbejderens timeløn viser sig at være lavere end den maksimale timeløn, som vi har fastsat, kan der dog kun udbetales tilskud til den faktiske timeløn. Eksempel: Din medarbejder er placeret i lønkategori 2 og har en timeløn på 362 kr. Selvom den maksimale timeløn er på 378 kr. for denne lønkategori, kan du dog kun få tilskud til en timeløn på 362 kr. Overhead: Du kan søge om tilskud til overhead af tilsagnshavers løn til personale. Overhead består af indirekte udgifter, eksempelvis administrationsomkostninger. Overhead beregnes som 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn og lægges oven i de tilskudsberettigede udgifter til løn. Se vejledningen, afsnit 13. Bemærk at et samlet specificeret budget (detailbudget) over projektets udgifter til indsatsen Etablering af jorddige skal vedlægges som bilag til denne ansøgning. V. Udgifter til etablering af stendynge Du skal i denne rubrik skrive alle de udgifter du søger om tilskud til i forbindelse med indsatsen Etablering af stendynge. Hvis du søger om tilskud til etablering af flere stendynger, er det alle udgifterne, du her skriver ind. Udgifter til materiel- og anlægsarbejder: Du skal oplyse det samlede beløb for materiel- og anlægsarbejder, som du søger om tilskud til under indsatsen Etablering af stendynge. Andre udgifter: Hvis du søger om tilskud til andre udgifter end de umiddelbart tilskudsberettigede i forbindelse med indsatsen Etablering af stendynge, skal du beskrive, hvilke udgifter det drejer sig om. Udgifterne skal være af væsentlig betydning for projektets gennemførsel. Udgifter til konsulentbistand: Hvis du søger om tilskud til konsulentbistand i forbindelse med indsatsen Etablering af stendynge, skal du beskrive konsulentens arbejdsopgaver samt oplyse det antal timer og den timeløn, som konsulenten skal bruge på at udføre arbejdet. Eventuelle rejseudgifter og andre typer af udgifter, der er betalt af konsulenten, skal være indeholdt i konsulentens timeløn. Du kan højst søge om tilskud til konsulentbistand svarende til 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter i projektet, dog højst kr. i timen. Timelønnen skal kunne dokumenteres, når du søger om udbetaling. 7

8 Udgifter til løn til tilsagnshavers personale: Hvis du søger om tilskud til løn til tilsagnshavers personale i forbindelse med indsatsen Etablering af stendynge, skal du i denne rubrik udfylde de samlede udgifter til løn til tilsagnshavers personale. Du skal desuden udfylde bilag 2 for denne indsats. Her skal du placere den enkelte medarbejder inden for én af fem lønkategorier, alt efter hvilken type arbejde, medarbejderen skal udføre. Se nærmere i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Du skal i bilag 2 nøje beskrive medarbejderens arbejdsopgaver. Hvis du søger om tilskud til løn til flere medarbejdere, er der gjort plads til dette i bilaget. Til hver enkelt lønkategori er der knyttet en maksimal timeløn, som du kan få tilskud til. Du finder den maksimale timeløn i vejledningen om tilskud, afsnit 13. Hvis medarbejderens timeløn viser sig at være lavere end den maksimale timeløn, som vi har fastsat, kan der dog kun udbetales tilskud til den faktiske timeløn. Eksempel: Din medarbejder er placeret i lønkategori 2 og har en timeløn på 362 kr. Selvom den maksimale timeløn er på 378 kr. for denne lønkategori, kan du dog kun få tilskud til en timeløn på 362 kr. Overhead: Du kan søge om tilskud til overhead af tilsagnshavers løn til personale. Overhead består af indirekte udgifter, eksempelvis administrationsomkostninger. Overhead beregnes som 15 procent af de samlede tilskudsberettigede udgifter til løn og lægges oven i de tilskudsberettigede udgifter til løn. Se vejledningen, afsnit 13. Bemærk at et samlet specificeret budget (detailbudget) over projektets udgifter til indsatsen Etablering af stendynge skal vedlægges som bilag til denne ansøgning. X. Samlet tilskud Du skal i denne rubrik lægge alle udgifterne inden for hver type indsats sammen, så du kommer frem til et samlet tilskudsbeløb. Du skal herefter beregne omkostningseffektiviteten inden for hver type af indsats. Omkostningseffektiviteten finder du ved at dividere det ansøgte tilskud for hver enkelt type af indsats med den samlede størrelse på hver enkelt indsats. Den samlede størrelse har du skrevet i rubrik I. Eksempel: Hvis du søger om tilskud til kr. til tre jorddiger inden for indsatsen Etablering af jorddige, og den samlede længde på de tre jorddiger er 350 m, vil du få en omkostningseffektivitet, der lyder på 142,86 kr. pr. m. Omkostningseffektiviteten svarer altså til gennemsnitsprisen for den enkelte type af indsats. Vi bruger omkostningseffektiviteten til at prioritere i ansøgningerne. Se nærmere i vejledningen om tilskud, afsnit 11. Bilag Y. Tilladelser fra offentlige myndigheder Hvis du tidligere i din ansøgning har oplyst, at projektet kræver en tilladelse fra offentlige myndigheder, og tilladelsen er opnået, skal du sætte kryds i denne rubrik, og vedlægge tilladelsen som bilag til denne ansøgning. Z. Vedtægter (gælder kun ansøgninger fra foreninger/sammenslutninger) 8

9 Du skal vedlægge foreningens vedtægter. Du skal vedlægge bilag, der viser, hvem der er tegningsberettigede i foreningen/sammenslutningen. Æ. Tilbud, budget, projektbeskrivelse og kort Ansøgningen skal vedlægges: 1) To eller flere tilbud på hver enkelt type af indsats. Dog ikke for udgifter til etablering af sø. Tilbuddene skal være sammenlignelige og uafhængige. Tilbuddene skal være bindende for tilbudsgiver, men må ikke være bindende for dig. Hvis du ønsker at indgå en aftale med en tilbudsgiver, inden du har fået tilsagn, skal du indsætte en betingelse om, at aftalen kun er gældende, hvis du opnår tilsagn om tilskud til projektet. Får du en konsulent til at indhente tilbuddene, må han ikke selv være den ene tilbudsgiver, da tilbuddene skal være uafhængige. 2) Et detailbudget. Alle projektets udgifter opstilles i et specificeret budget. Hvis der er indtægter i projektet, skal disse fremgå af budgettet. Udgifter til investeringer: Hver enkelt udgift skal fremgå af budgettet. Udgifter til konsulenter: Det skal tydeligt fremgå hvilke specifikke opgaver, der skal udføres af konsulenter. Udgifter til løn til personale: Det skal tydeligt fremgå hvilke specifikke opgaver, der skal udføres af dit personale. 3) En projektbeskrivelse. Her kan du vedlægge en nærmere beskrivelse af projektet. 4) Ved oprensning af søer skal du vedlægge et billede, der viser behovet for oprensning. 5) Ved reetablering af stendiger skal du vedhæfte et billede, der viser behovet for reetablering. 6) Et kort, der tydeligt viser hver enkelt indsats omfang og placering. Erklæring Kortet skal udarbejdes i et passende målforhold, så det er muligt både at se den enkelte indsats og det område, hvor indsatsen etableres. De enkelte indsatser skal være angivet med det navn, du har angivet i dette ansøgningsskema. Ø. Erklæring For at kunne indsende din ansøgning, skal du acceptere erklæringen ved at sætte kryds (x) i feltet Ansøger accepterer ovenstående erklæring. Du skal datere din accept, underskrive den i hånden, scanne ind og vedlægge den i ansøgningen. 9

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015

Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Ansøgning om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter 2015 Bekendtgørelse nr. 1208 af 27. oktober 2015 om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter. Det udfyldte ansøgningsskema

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger ANSØGER a) Ansøger Udfyld felterne. Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth

Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter. Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Informationsmøde om Særlige levesteder for bilag IV-arter Den 8. december 2015 Med Laura Fly og Ole Sloth Program NaturErhvervstyrelsen fortæller om ordningen Formål og støtteberettigede indsatser Betingelser

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014

Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 Ansøgning om tilskud til Landskabs- og biotopforbedrende beplantninger 2014 A. Ansøger CVR- / CPR-nr. Navn og adresse E-mail: Journalnummer (udfyldes ikke) B. Kontaktperson Er ansøger også kontaktperson

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed

Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Tro- og loveerklæring Støttende virksomhed Version 1 Side 1 af 6 Dokumentets anvendelse Hvis tilbudsgiver

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter Maj 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om tilskud til natur- og miljøprojekter Udarbejdet af: Ministeriet

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Juli 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver

Skabelon vedrørende Tro- og love erklæring - Tilbudsgiver Skabelon - Tilbudsgiver Version 1 Side 1 af 5 Dokumentets anvendelse Dette dokument udfyldes på tro og love af tilbudsgiver. Ved en sammenslutning af virksomhed (f.eks. et konsortium) udfyldes dokumentet

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier

Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Vejledning til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse i gartnerier Marts 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til ansøgning om statstilskud til miljø- og energirigtige væksthuse

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015

Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv 26. marts 2015 Modernisering v/adam Conrad - Center for Erhverv Formål med ordningen Gennem tilskud til nybyg, tilbyg og renoveringsprojekter at fremme bedrifternes levedygtighed, produktivitet og ressourceeffektivitet.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen REALISERING Ansøgning om tilskud til kommunalt Vådområdeprojekt Oktober 2013 jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema

På de følgende sider er den beskrivelse af Den Folkekirkelige Udviklingsfond, som vil kunne findes på km.dk, samt ansøgningsskema Kirkeudvalget KIU alm. del - Bilag 3 Offentligt Mulighed for støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond Der er nu mulighed for at søge støtte fra Den Folkekirkelige Udviklingsfond til udvikling af initiativer

Læs mere

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune:

Skema 2. Landdistriktsbudget, yder eller landkommune: Landdistriktsbudget, mellemkommune: Skema 2 Dokumentation for betalte udgifter ved acontoudbetaling eller anmodning om udbetaling af tilskud til dokumenterede betalte udgifter til løn og administration af den lokale aktionsgruppe Formålet

Læs mere

Ansøgningsnr: Udfyldes af Greve Kommune. Kontaktoplysninger. CVR. /SE. nr.

Ansøgningsnr: Udfyldes af Greve Kommune. Kontaktoplysninger. CVR. /SE. nr. Center for Kultur & Fritid Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Ansøgningsskema til Idrætspuljen Eliteformål Ansøgningsnr: Udfyldes af Greve Kommune Ansøger: Adresse: E-mail: Pengeinstitut: Reg. og

Læs mere

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres *

Hvilke udfordringer eller løsningsbehov i virksomheden/organisationen adresseres * Form Preview luk vindue Bemærk: Dette er et simpel preview af formularen. Denne form vises måske anderledes på din side, afhængigt af hvordan dit theme bruger styling & inheritance. ARTBIZZ NORD Sådan

Læs mere

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning

Ansøgning om tilskud til aktiviteter efter Grøn Ordning Ved foreninger skal vedtægterne og regnskaber vedlægges som bilag. Ansøger/Foreningens navn: Ansøger/Foreningens adresse: Navn på kontaktperson: E-mailadresse: 1. Ansøgers kontaktoplysninger Dato: Postnr.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Sørestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne , November 2016.

Sørestaurering. Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne , November 2016. Løgsø(Løjesø), Rudersdal Kommune Sørestaurering Vejledning om tilskud til kommunale projekter til restaurering af søer under vandområdeplanerne 2015-2021, November 2016. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund.

Eksempler fra det udfyldte skema vil være markeret med grå baggrund. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. 11-08-2016 Skemaet

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling inviterer udbydere af erhvervsuddannelse til at deltage i: FoU-program: Udvikling af forskningsbaseret viden, der kan anvendes i implementering af eud-reform

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012

Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Ansøgning om tilskud til forsøgsprojekter i Landdistrikterne fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Landdistriktspulje for 2012 Læs venligst vejledningen, inden ansøgningsskemaet udfyldes. For

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside.

Der er udarbejdet et eksempel på udfyldelse, som er lagt ud på UUL puljens hjemmeside. Vejledning til Skema til budget og regnskab med afrapportering vedrørende udvikling af fælles kompetencebeskrivelser, arbejdsmarkedsuddannelser, undervisningsmaterialer og læreruddannelse. Skemaet er udformet,

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret

Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Miljøteknologi Adam Conrad, Udviklingsstøttekontoret Dagens program Ansøgningsrunden 2010 Opsamling og erfaringer fra ansøgningsrunden Ansøgningsrunden 2011 Titel 2 Tilskudsordningens Indsatsområder Ammoniak

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings- og forskningsprojekter Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018.

Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger Ansøgningsfrist den 15. marts 2018. Vejledning til ansøgningspulje om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger 28.81.13.10 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Ansøgningsfrist

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi:

SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger. Ja, sagen haster fordi: Ansøgningsskema SU3_da_151014 Ansøgning om godkendelse af sociale foranstaltninger Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om godkendelse af sociale foranstaltninger. Sådan

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere