Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek"

Transkript

1 Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug.

2 ü e t t ' k s s L L k L r» b r L k 6 8 d «)! H E» ^ v r. ^ < 7 -. ^ ^ ^ <-. >, -. '> F " ^ -. > " ^ - " ' ' -. "» "»» "- V 5 V > ^ ' ^»- - <» -<. < -- ^ '. ^ ^ v i> H ^ ^ ' -.. ^,." S - ^ ( > L. <- >^. ^ ^ ' Z ^ ^ s - ^ V ' ^ '- ) ' ^ 4» -fl ^ ^... ^ ' '. ' ' <«' >"> " - Ä >^7"^.' ' ir ^ H «*, ' - L ^. E»> ^» < 7 «' *>7^- v ^» <2 -,..F» - ^ ^ ^ Q v > >-^,, V ' v " ^ > ^» > - ^ ' '. ^ L. -- -', ^ '. <> k ' ^.-^ / ^ / j^r', ^, (< ' >.. M -7 '- '. r>., - ^ ^ ' " ^ r> ',, -» -^,.^-» > - -» ^ ^^ )»» > ', " I - ^ ^>- ^ ^ < " L ^.... " 1.' " ^ K.,-. -V. -r? >.x^' «>^>»,., ' / > ^'5. r5 <»' ß»»» o., ^ ^,r " -r> ^.. ^ ^ c>- < ". ^ r> c- - ' «' ) ' /e»>-^. > - I - p ' ^ ^ ^ «r ^ ^ ^, < '' ^ > ^ r>,'.-l-.. ". h x ^ > i.' ^4»»', ^ 'r, ' K. ^ " '7, ^ ^ ^ ^?' ^ ^s-- <- -> ' ^ ^ ^, d " s»^ V" ^ <.» * >H"? >» ^!r ^ ^ ' - -» /? M -. Ä L >,> -». " >/ «'7 <- ^ ^ - o V. '- k. -.» Ä -7 ^ - tz»"'v<. '.!.- > ^ ^ ^ p ' ^ o. ^ ^ 5> ' < - )f / 5"^ ^ '- -» L f. s-7 - ^,-^ ^ ^ t ' - -- ^ ^, "G^ ^? <V -' ^ ' " ^,. ^ - - ' 4«--- ' ^ > " ' ^ ' l> " I ' ^ /) -.-"i > W ^ ^ W^ M - " ^? *> i - ^ ^ ^ > * -.. ^ ^7- -r- ^.M- > c h ^ ^ ^<- i>.»»- '«ß!»» " r > 7 ^ 2 -»» '/. /.. s ^ " >/ >

3 s ^diesen M 0^1iei^el5?orlL^ ^ Mt.^6N L C? I1O1.^isi i t ^ l. o p f ö r t 1656.

4 j I^u.o^lorl Folge et Sagn har Brahesborg. i Odense Amt, Baag Herred og Gamtofte S o g n, oprindelig ligget paa et andet Sted end nu er Tilfceldet. >l Den Mark, hvorpaa Gaarden fordum laa, kalder AlMuen B isp e n "; og paas-henne M ark har det siden Flytningen ikke varet rigtigt; kommer man forbi deir om Natten, ser man stundum farende J lb og anden Ufoerd. Navnet Bispen" er af Sagnet fordrejet for Bisbo", som i gamle Dage dar en Herregaard, der i storste Delen af det 16de Hundredaar tilhorte M t e n Svale. I Aaret 1525 navnes Berner Berte lsen til Bisbo, og 1555 var Berner S vale til Bisbo, Landsdommer i Fyn, en af Voldgiftsmoendene t en S a g imellem Ejerne af Lundsgaard og Jershave. Om Bisbo Gaard opkom i Aaret 1598 en sorargelig Retssag. Sostrene Kirsten og Ermegaard S v a le forlangte noemlig Stoevning for Köngen og Rigsraadet over sin Broder G abriel Svale til Skjellerup, og Han blev i A p ril stcevnet til forste Herredag. D e bestyldte Ham for at have draget Nytte af deres Uerfarenhed og for at have brugt List og Trusler imod dem. og krowede Betaling for en Gaard i Odense. Ligeledes begjerede de Stoevning til samme Herredag over Gabriel KnudsenAcheleje til Norskov, Landsdommer i Fyn, G abriel Schinkel til S sh o lm, Ejler Bryske til Dallund o. fl. for en D om, hvorved de havde fradomt dem Arveret i Bisbo G aard og Gods til Fordel for Broderen, imod Hans Arvepart i Assemosegaard, og domt dem til at udrede en D el af de 2,000 Rigsdaler, Bisbo Gaard og Gods stod i P ant for til Fru S a rap ejters. Dommerne havde ikke taget Hensyn til en Köngens og Rigsraadets Dom. at det omtvistede G ods ester Gabriel S v a - les og Hans Broders, afdode Niels Svale s, Brev kun maatte afhamdes og pantscrttes til disse deres to Sostre; den oven ncrvnte Fru S a ra Pejters med Lavvoerge, Holger Gagge og C hristian Macchabaus bleve ligeledes indstcevnede. Det var i Aarene 1638 til 1656, at Brahesborg blev opfort. De paa de forfljellige Flsje anbragte Jndstrifter bereite, at Ladegaardens vestre Lcrnge blev farbig 1638, den ostre 1639, og den nordre, som udgjorde Laden, Bygherren var den navnkundige Hr. Jorgen Brahe til Hvedholm, Fjellebro, Skovsgaard, Dstrupgaard og flere Gaarde, Lensmand paa Hagenskov S lo t. Han flal under Opforelsen hyppig have formanet Arbejderne til at bygge starke M ure, og disse sagde da: B i ville bygge saa, at Gaarden flal staa for Eder og Ebers Borneborn"; men dermed vilde Han ikke lade sig noje, i det Han ytrede: I maa bygge saa, at den kan staa til Verdens Ende!" Ester den nuvarende Ejers Meddelelse blev Bygningen fuldendt i Aaret 1656, da bette Aarstal findes

5 i I^u.o^tort anbragt med Joernankere imellem Hovedbygningens anden Etages tre midterste Vinduer, ligesom Hr. Jsrgens og Hans Frues fulde Navn med Joernbogstaver längs hen ad Stuehuset ud imod Gaardfiden imellem forste og anden Etage. I en Sten oder Hoveddoren er folgende Vers indhugget: Herr Jorgen Brahe mig af Gründen lod bygge Saaledis som jeg nu staar under Herrens Schygge med sin kiere, adle Frue. Fru Anna Gyldenstierne; jeg derfor Brahesborg altid kaldis saa gierne. Dcnd Herre Zebaoth velsigne og lange spare dem sambt ald deris M og naadelig bevare mig fra Ulycke og Vaadc, at»den Tvist og Sorrig, jeg. medens Verden staar, maa blive en Brahesborg. I Aaret 1756, altsaa et Hundredaar senere, er der blevet paasat en Kvistetage, og derfor findes dette Aarstal tillige med Bogstaverne k. og k. kl.?., der betyde Grev Christian Rantzau og Eleonore Hedevig Plessen, anbragt med Jcernbogstaver. med hvcrlvet Kcelder. Stuehuset er 72 Alen langt og 22 Alen bredt I en temmelig stör Asstand fra Hovedbygningen ligge til venstre Forvalterbolig, Kornmagasiu og Dognporte og til hsjre Folke- vcerelser og Hestestald, alt grundmuret og teglhcengt. I Forbindelse med disse Bygninger, adflilte ved Gjennemkjorsels - P o rte. ligger til venstre en grundmuret Kornlade og til hojre en Kostald, begge straatakte. ninger ligefor Stuehuset ligger den egenlige Tcrrstelade. denne findes i en Sten indhugget folgende Vers: M ig Jorgen Brahe havde sat, Mens vi i Danmark boede trygge, D a jeg faldt ned en Julenat, Lod mig i Krigens Tid opbygge Anno 1718 Baron Christian Rantzau. See Fuglcn under Himlen an, Hvor Foden Ham bestieeres, Han ikke saaer, ei host«kan, Dog ved Guds Forsyn noeres. S y d for disse Bygninger lober Vejen fra Gamtofte til Assens, anden S ide längs med denne ligge en Tcrrflelade, For Enden af disse Byg» I den sondre G a v l af og paa den en Vognport og en Kostald, som ere opforte 1849, og vestlig herfor, lcrnger tilbage imod Syd, de til Mejeriet hörende Bygninger. Stuehuset med den vest for dette liggende Lysthave er paa de tre S id e r omgiven af Dand, der imod Best og Nord indtager en stör Strcrkning, imod S y d derimod danner en Kanal med en Bredde af 35 Alen, oder hvilken forer en Jcernhcengebro, opfort Hr. Jorgen Brahe dode paa Hvedholm den 12te Februar 1661, og Hans Enke F ru Anne Gyldenstjerne ejede indtil sin Dod 1677 Brahesborg, som derefter gik dver til hendes oeldste S o n s, S te n B ra h e s, to Dotre, F ru S o fie Brahe, gist med Knud Thott til G avn s, og Fru Anne Brahe, gift med Holger Rosenkrands til Brunsgaard. F ru Sofie Brahes D a t ier Jytte Dorothea Thott giftede sig den 2den Februar 1686 med M arkus Gjse, der samlede Brahesborg med de to dertil hörende mindre Hovedgaarde Barlosegaard og Drelund ved at udkjobe sin Svigerinde Fru Anne Helvig Thott, hvis Wgtescelle var Jorgen Brahe. en Son af Preben Brahe til Hvedholm og Sonneson af Hr. Jorgen Brahe. og sin Kones oven ncrvnte Moster F ru Anne Brahe. D en son» Statsm and og Videnskabernes Velynder og Dyrker navnkundige Hr. M arkus Gjoe nedstammede fra H r. Henrik G jse til Gisselfeld og var en S o n af Falk Gjoe til Hvidkilde, Hovmester for S o ro Ridderakademi og i denne Egenstab tillige Befalingsmand paa Borglum Kloster; Moderen var F r u Karen B ille. Han blev fodt den 2lde November 1635 paa Hvidkilde, af hvilken Gaard Han senere blev Ejer, og opdragen hjemme indtil 1648, da Faderen blev Akademiets Hovmester; til S o ro fulgte Han med sine Foraldre og udvidede her de Kundflaber. hvortil Han havde lagt Gründen. N iels Seerup, der den Gang var Rektor for S o ro Skole og siden blev Sogneprcrst i Ribe, ledede i tre A ar Hans Undervisning. Ester en omhyggelig Forberedelse gik Han over til Akademiet, hvor Han fortsatte sine Studier og meget omgikkes med loerde Mernd, hvilke Han altid satte P r is paa mistede Han sin Fader, og baade for at adsprede sig efter dette Tab og for at udvide fine Kundflaber resste Han 1655 udenlands, efter i Forvejen at have gjort sig bekjendt med sit Fcrdrelands moerkeligste Egne, en Omstcrndighed, der i Ligprcedikenen over Ham fremhcrves som noget usoedvanligt. F ra Ribe sejlede Han til Amster

6 i I^l.o^lorl dam, drog derpaa til Utrecht, hvor Han opholdt sig tre Maaneder, og begav sig derfta til Heidelberg, hvor enhver med F lid ssgte hansomgcrngelse; thi hverken Hang Han i sine Landsmcends Selflab, som en D e l, der uden for Danmark, i fremmede Lande er dog idanm ark; ikke Heller indmurede Han sig saa i fit Kammer, at Han jo undertiden omgikkes med andre, undertiden gik ind i sig selv og krcrvede af sig selv noje Regnflab paa sine Ord og Tanker, isirr sin Fremgang i Disdommen." I 8 Maaneder forblev Han i Heidelberg og delte sin Tid imellem Universitetet og Hoffet. O m Foraaret 1656 besogte Han Wien, drog over Svejts og Savojen til P a ris, hvor Han var 15 Maaneder, derpaa til London og Oxford og over Holland til Kjobenhavn, hvor Han endelig ankom den 4de August 1660, efter i en Tid af over 5 A ar at have studeret og samlet Menneflekundflab i fremmede Lande. Frederik den tredie udncrvnte Ham s. A. til Kammerherre og sendte Ham 1661 som M arflalk med Hr. Hannibal Sehested, der i et diplomatifl Wrende afgik t il Frankrig. Denne snilde M and havde scrrdeles T illid t il Ham, da Han baade künde give gode Raad og bevare Hemmeligheder, og da hin vendte hjem, blev M a rk u s G jse tilbage som Sendemand ved det franste Hof. Her blev Han indtil og imedens Han med Jve r og Dygtighed varetog sit Lands Interesse, forstod Han at gjsre iig afholdt af Franflmcrndene, hvis Karakter Han kjendte fra sit tidligere Ophold i P a ris. Efter en kort T id at have dvcelet i Hjemmet, blev Han udncrvnt til Sendemand i Holland, tilbragte der 3 A a r. og blev 1672 Minister ved det engelfle Hof. Imedens Han her virkede for sit Fcrdreland, blev Han af Christian den semte udncrvnt til Etatsog Justitsraad, og her crgtede Han en engelfl Kvinde Elisabeth Thomson, da Hans forste Kcrreste Jngeborg Juel, Datter af O v e Ju e l til Dillestrup, allerede lcrnge havde hvilet i Graven. E t P a r Aar efter gik Han som Minister til Spanien. Paa Dejen did tilbragte Han atter 3 Maaneder i P a ris paa Grund af et vigtigt diplomatifl Hvcrrv og var derefter 5 Aar i Spanien. Over 21 A ar havde Han som en udmcrrket Statsm and tjent sit Fcrdreland, da Han blev kalbet hjem og udncrvnt til Gehejmeraad, Medlem af Statsraadet, Assessor i Hojesteret og Ridder, og 1685 blev Han tilli'ge Stiftamtmand over Laaland og Falster. I December 1690 blev Han i Unaade sendt dort fra Hoffet og til Laaland. Han havde ncrmlig Haft den Dristighed at foreflaa sine Embedsbrodre i Hojesteret. strax at lsslade Axel Juel. der fad fcengflet paa Slotsvagten, men af Retten var bleven frikjendt, uden forst at indhente Köngens Tilladelse! Rygtetgik, at M arkus Gjoe selv i sin Kareth havde bragt Ham hjem. Axel Ju e l havde vcrr^ Guvernor i Ostindien og var paa Grund af Dverstelieutenant og Overkom- misscrr i Ostindien K aln eins Beflyldninger sat under Tiltale. Jrettescrttelse. Retten fik en D og varede M arkus G jse s Forvisning ikke lcrnge; thi allerede den 24de Januar 1691 blev Han kalbet tilbage. da man ikke künde undvcrre denne dygtige Statsmand. D a Christian den femte fornyede Elefantordenen, holdt Han, der var beromt for sin Deltalenhed, i Frederiksborg Slotskirke en Tale, som udkom i Trykken Aaret efter blev Han Overhovmester ved det davcrrende Ridderakademi i Kjobenhavn, et Embede, hvortil Han var scrrdeles flikket. da Han som Herlufsholms Skoleherre havde indlagt sig störe Fortjenester. M en sit ny Embede havde Han ikke lcrnge, da Han allerede den 28de A p ril 1698 forlod denne Verden. Han var en M and af fjcelden Dygtighed og derhos befleden, redelig og velvillig og en oprigtig Christen. den sidste M and af sin gamle og navnkundige M. blev Han begraven i et Kapel ved Herlufsholm. Hr. M arkus Gjse var Tiüige med begge sine Fruer D er blev oprejst Ham et prcegtigt Gravminde af hvidt M arm or, som blev prydet med en rimet G ravflrift af Thomas K ing o. I Haandflrift efterlod Han sig adflillige V e rs, Taler og Beretninger om sine Statsmandshvcrrv, hvilke sidste vare Monstere for sin Tid. Han er ogsaa Forfatter af to latinfle Smaadigte. Han efterlod sig en Datter Charlotte Am alie Gjoe, fodt den U te Februar I Oktober 1708 crgtede hun Manderup Due, Dverste ved Dragonerne og Herre til Krastrup, Gundested og Kjeldgaard. Denne Forbindelse var kun kortvarig, i det hun efter ncrppe halvandet Aars Wgteflab blev Enke. Hendes M and faldt ncrmlig den 10de M a rts 1710 i det ulykkelige S la g ved Helsingborg, ikkun 42 Aar gammel. Anden Gang indtraadte hun i November 1716 i Wgteflab med Grev Christian Rantzau tilrosenvold, Asdal og Hammelmose, Gehejmeraad, Kammerherre, Ridder af Elefanten og fra 1731 til 1739 Dicestatholder i Norge. Ved sin tidlige Dod den 31te J u li 1724 efterlod hun sig en S o n Grev Otto Manderup Rantzau, fodt 1719; Handode 1768uden mandlig Arving. I M a j 1726 giftede Grev Christian Rantzau sig med Eleonore

7 i I^n.o^lort Hedevig Plessen fra Fusinge, og i dette SEgtestab blev Han Fader til 3 Dotre og 4 Senner. Ved Hans Dod den Itzde A p ril 1771 vare ikkun to af Sonnerne i Live, og af disse kom den crldste, Grev K a rl Adolf Rantzau, fodt den 2den September 1742, i Besiddelse baade af det grevelige Fo^lods Rosenvold o. s. v. og af Brahesborg. Aaret sor Tiltrcrdelsen deraf var Han bleven gift med en Baronesse Christiane W edell.jarlsberg, der dsde Han selv dode barnlos i Aaret 1814, efter ved Testamente at have overdraget Brahesborg til sin Broders, General Rantzaus, tredie S e n Grev Karl Adolf Rantzau. Denne ejede Brahesborg indtil Aaret 1822, da Regeringen maatte»vertage Gaarden for G ald. I Slutningen af 1828 blev Brahesborg af Regeringen folgt til Hojesteretsadvokat, nuvarende Gehejmekonferensraad Frederik Vilhelm Treschow i Forening med den senere afdode Proprietär C. F. Berg til Skjoldemose; men den forste udkjobte snart sin Medejer. I de 26 Aar. Gaarden har tilhort Ham, ere alle dens Bygninger blevne satte i god Stand og forftjonnede, og Jorderne inddelte paa bedste Maade. Hoveriet er blevet aflost, en smuk Park, der staar i Forbindelse med en Skov paa 86 Tdr. Land, anlagt, og desuden er Asbhggergaarden Vilhelmsborg bleven opfert. I Aaret 1854 overlod Han den hele Ejendom til sin aldste S e n Kammerherre Frederik Vilhelm Treschow. T il Brahesborg Here nu: u) Hovedgaarden Brahesborg med underliggende Afbyggergaard Vilhelmsborg; Hartkornet er 115 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. 2Z Alb. Ager og E ng, med et Fladeindhold af omtrent 830 Tdr. Land Ager; i Folge Bevilling, gründet paa Loven om Hoveriets Aflssning, kan Ejeren under Hovedgaarden indlagge 92 Tdr. Land af Godset; b) en Tsrvemose, af omtrentlig Storrelse 70 Tdr. Land, hvorpaa er opfort et Teglvark; o) 311 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. tftz Alb. Hartk. Arvefastegods med Ret til at salze og pantsatte, der svarer en aarlig Arvefasteafgift af 1284 Tdr. B yg og 17 Lam; «I) 180 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdk. 2z Alb. Htk. Fastegods, som aarlig udreder 227 z Tdr. B y g efter Kapitelstaxten i Steden for Hovning, samt 56 Tdr. 7 Skpr. Rüg, 76 Tdr. 5 Skpr. B y g. 51 Tdr. 6 Skpr. Havre, 705 Rigsdalrr i Penge og 792 Ugedage; e) Hojsholt Skov i Tommerup S o g n, 3 M il fra Brahesborg, med et Fladeindhold af noget over 200 Tdr. Land; k) Barloseborg Skov, en M i l fra Gaarden, omtrent 70 Tdr. Land stör; ) Gamtofte og Holevad Sognes Kongeog Kirketiende med Barlose og Thurup Sognes Kirketiende, titsammen matrikulerede for 184 Tdr. 6 Skpr. Hartkorn, og k) tre smaa Holme i Lille B a lt, Bastholmene kaldede.

8

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>»

? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ ItW.IeAer L Insb. MLLLLWLV > >>» ? 1t. Is l (^ovs lo ill ^ MLLLLWLV > >>» ItW.IeAer L Insb. ^ m tre n t 2'/» M il nord nordvest for Svendborg og 2>/r M il nordost for Faaborg ligger i Svendborg Amt. Salling Herred og Herringe Sogn. Herregaarden

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn)

Fru Inger til Østeraad. 1. versjon, TarkUiB NT280r (rollehefte, Finn) Fru Inger til Østeraad 1854 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Ingrid Falkenberg, Bjørg Harvey, Stine Brenna Taugbøl 1 Finn Fru Ingers Huuskarl i «Fru Inger til Østeraad;»

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b/ O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen

Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen 6. juni 2014 Fæste for 3 x tipoldefar Mogens Christiansen Mange af de gamle skifter og fæsteprotokoller bliver efterhånden indscannet og lang på nettet, og jeg har nu fundet fæstet efter min 3 x tipoldefar

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG

STAMTAVLE FAMILIEN SEBBELOV OVER SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK AARHUS BAUMGARTENS FORLAG FAMILIEN SEBBELOV STAMTAVLE OVER FAMILIEN SEBBELOV SÆRTRYK AF ARKIV FOR GENEALOGI OG HERALDIK TORKIL AARHUS BAUMGARTENS FORLAG 1911 Familien Sebbelov. Familien Sebbelov har taget Navn af Landsbyen Sebbelov

Læs mere

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for

Forsvarlig mod Ildsfare og hos os forsikret for Gaard nr. 5 - Nedrevet Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 5, Frenderup By Areal (1809) Hovedparcel = 591.500 alen 2 4 moseparceller på tilsammen = 39.460 alen 2 Samlet areal = 630.960 alen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 103. V. Jægerspriis-Amt.

Om Kongeriget Danmark 103. V. Jægerspriis-Amt. Om Kongeriget Danmark 103 Foregående Hirschholm Amt V. Jægerspriis-Amt. Jægerspriis-Amt er ikkuns lidet, thi det bestaaer kun, af eet eneste Herred, som er Horns-Herred. Dette Amt er en Peninsel, eller

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Iver Kierutsen/Kierndtsen gmd i Illebolle 29 May 1686 pg 1-100 -107 WIFE: Karen Hecksdtr CH: Hans Iversen 26 Kierud Iversen 25 Niels Iversen 19 Johanne Iversdr = Jacob Hansen i Lindelse Johanne blev begravet

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707

Avedøre Kro. Kroens historie. Hans Jensen. 1660-1707 1 Avedøre Kro Lars Ellgaard Thursday, August 12th, 1660 Kroens historie Avedøre Kro var en bondegård med jord som de andre, den tilhørte Kronen og blev fæstet af gårdens beboere. Den fik ved matrikuleringen

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1

1.1.1 RASMUS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN 1 RASMUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave RASMUS JENSEN "1 Rasmus Jensen *1811-1890 Rasmus blev født 8. december 1811 i Lydum. Han bliver ført til

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj

Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj Mit første Indtryk af Askov. Da det i dette Efteraar var et halvt Hundrede Aar, siden Høj skolen i Askov begyndte sin Virksomhed, kunde jeg have Lyst til at meddele mit første Indtryk af Byen Askov og

Læs mere

Kisteplader - og hvad de kan fortælle

Kisteplader - og hvad de kan fortælle Kisteplader - og hvad de kan fortælle På menighedsrådets foranledning blev der i 2011 opsat en "ny" gammel dekoration i våbenhuset. Forhistorien var, at konservartor Kurt Nedergård, Aalborg, i forsommeren

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegaard. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til

Læs mere

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835.

Mette Marie Holdensdatter Fog døbt i Fole 18. April 1770, død i Hygum 26. August 1835. Thomas Wonsild (den yngre) Landboelsmand, senere Daglønnen i Hygum. Født i Rødding ca. 1760, død i Hygum 5. Juli 1818 (var Søn af Thomas Wonsild, Degn i Rødding), (se Side 15). Viet i Fole Kirke den 11.

Læs mere

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.)

Olaf Liljekrans. første hovedversjon, TarkUiB NT344r. (rollehefte, Mænd og Kvinder m.fl.) Olaf Liljekrans 1856 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Bjørg Harvey, Helene Grønlien, Ellen Nessheim Wiger 1 1 1/4 Ark. Mænd, Kvinder og Spillemænd, (Slægtninge af

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg)

Sancthansnatten. TarkUiB NT872r (rollehefte, Berg) TarkUiB NT872r (rollehefte, ) Sancthansnatten TarkUiB NT872r (rollehefte, ) 1852 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Karl Johan Sæth 1 TarkUiB NT872r (rollehefte,

Læs mere

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt.

180 Om Kongeriget Danmark. XIV. Draxholms-Amt. Foregående Kallundborgs Amt. 180 Om Kongeriget Danmark Foregående Kallundborgs Amt. XIV. Draxholms-Amt. Draxholms-Amt, som er samlet med 3 andre Amter under een Amtmand, (see Pag. 161), er kun et lidet, men særdeles frugtbart og vel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954)

Afhøring Hanne Marie Christine Nielsen der er mistænkt for at føre et løsagtigt Levnet (Generalieblad 4954) Politiets procedure i København, når en kvinde mistænkes for at leve af at prostituere sig. Københavns Politi Hovedstationens 3die Afdeling d. 29. Juli 1898 En Advarsel af Frederiksberg Politi Oktober

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt.

Om Kongeriget Danmark 279. II. Rugaards-Amt. Om Kongeriget Danmark 279 Foregående Odense amt. II. Rugaards-Amt. Rugaards-Amt grændser mod Norden til Beltet; mod Vesten til Vends-Herred og Baag-Herred; men mod Sønden og Østen indsluttes det af Odense-Amt.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

No. 6 Ove Pedersen. Side 1

No. 6 Ove Pedersen. Side 1 Ove Pedersen Forældre: nr. 12 Karl Otto Pedersen og nr. 13 Mette Kirstine Pedersen Børn: nr. 3 Henny Pedersen, Karl Åge Pedersen, Åse Pedersen og Anni Pedersen Navn : Ove Pedersen Født : 24. februar 1925

Læs mere

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum

Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN. * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum 1 Bodil Brændstrup FRANZEN-TRILOGIEN * Frederik * Kære Tipoldefar * Himlen over Børglum Forlaget BB-KULTUR 2013 2 Copyright: Bodil Brændstrup ISBN 978-87-92485-45-8 (CD-rom-udgave) ISBN 978-87-92485-46-5

Læs mere

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855]

Gildet paa Solhoug. 1. versjon, TarkUiB NT348r (rollehefte, Bengt) [1855] Gildet paa Solhoug [1855] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Helene Grønlien, Stine Brenna Taugbøl 1 3 Ark. Bengt Gautesøn, Herre til Solhoug, i «Gildet paa Solhoug.»

Læs mere

Niels Jensens dagbog ---

Niels Jensens dagbog --- Niels Jensens dagbog Den 7de December 1863 melte jeg mig i Kiøbenhavn Natten mellem 13de og 14de klokken et Reiste vi fra Kjøbenhavn med Jernbanen. Klokken 7 Syv om Morgenen var vi Korsør der blev vi Indqvarteret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Matriklen 1664 Vorbasse sogn.

Matriklen 1664 Vorbasse sogn. Vorbasse præstegård. Ingen hartkorn angivet. Hans Henrichsen Koch giver årligen til cantotoriet i Ribe 2 rdl. 2 alb. gæsteri. Vorbasse 1 gård. 6½ tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Kolding Hospitals tjener.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

I 31 1454 1798 1807, 2009 40 1568 33 28 30 500 1627 29 461 353 1890 P. G. S 1910 1913 1918 1923 H. 1923 1942 E. 1945 1947 C.

I 31 1454 1798 1807, 2009 40 1568 33 28 30 500 1627 29 461 353 1890 P. G. S 1910 1913 1918 1923 H. 1923 1942 E. 1945 1947 C. 1 Oddenvej nr. 31 matr. nr. 1dp Odden. Herregården har haft en meget omtumlet tilværelse, siden det blev opført omkring 1454 af Oluf Andersen Lunge. Der er stadig rester af dette bygningsværk, men mere

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gårdliv på Jørgensminde

Gårdliv på Jørgensminde Gårdliv på Jørgensminde i perioden 1900-1935 Denne lille billedskildring er blevet til efter et par besøg her i hhv. 2006 og 2014 på gården Jørgensminde i Vognsild. Jørgensminde er min fædrene slægtsgård

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gabriel Nielsen, min tipoldefar.

Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen, min tipoldefar. Gabriel Nielsen er født d. 15. februar 1833 i Slippehuset i Næsbyhoved-Broby sogn på Fyn. Forældrene var: Husmand, træskomand og daglejer Niels Gabrielsen 36 år og hustru

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!«

De tre Vidner. »Det er meget simpelt,«svarede Kongedatteren,»jeg kan jo herske over det!« De tre Vidner Der var engang en stor Stad, hvori der blandt andet boede en Konge og en Kludekræmmer. Kongen havde en Søn og en Datter. Kludekræmmeren derimod kun en Søn, som var en rigtig Svend, velvoksen,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Spisesal. På Hvedholm fik man de onde tider at føle. Da Jørgen Brahe var død allerede 1716 uden at efterlade sig børn, var hans enke efterladt i

Spisesal. På Hvedholm fik man de onde tider at føle. Da Jørgen Brahe var død allerede 1716 uden at efterlade sig børn, var hans enke efterladt i HVEDHOLM i Danske Herregårde 1920 af William Norvin (forkortet). Fra Horne Kirketårn har man et vidt og prægtigt skue over land og hav. Mod nord ligger den brede og dybe Helnæsbugt, mod vest ser man ud

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk

Nytaarsdag 1944. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere