SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:"

Transkript

1 SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007

2 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand og underskrives af begge. Skemaet udfyldes elektronisk. Besvarelsen skrives i kursiv. Det udfyldte skema sendes til Kulturarvsstyrelsen i to versioner: En papirversion med tilhørende bilag sendes som brev til: Kulturarvsstyrelsen Museer H. C. Andersens Boulevard København V En elektronisk version mailes til med det udfyldte spørgeskema vedhæftet som fil. Vi anbefaler, at I læser hele skemaet igennem, før I begynder jeres besvarelse. 2

3 Indhold 1. Arbejdsgrundlag og formål 2. Samlinger, arkiver, bibliotek. 3. Indsamling og erhvervelser 4. Undersøgelser og forskning 5. Forvaltning af den faste kulturarv 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 7. Formidling 8. Publikum 9. Bygninger og udendørsarealer. 10. Organisation og administration. 11. Ledelse og personale. 12. Økonomi. 3

4 1. Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse Museets hovedadresse, telefonnummer, faxnummer, og web-adresse Adresserne på museets filialer 1.3 Museets ejerforhold Er museet: Selvejende Foreningsejet Kommunalt ejet 1.4 Museets formål og ansvarsområde I bedes beskrive museets formål og vedtægtsbestemte ansvarsområde Hvis I skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets plads i det danske museumsnetværk og beskrive museets ansvarsområde? 1.5 Oprettelse Hvornår blev museet oprettet? Hvornår blev museet statsanerkendt? 1.6 Samdriftsaftaler Drives museet med tilskud fra flere kommuner? Er der indgået en samdriftsaftale herom? I så fald vedlægges aftalen. 4

5 Hvad er baggrunden for oprettelsen af samdriftsaftalen? Hvordan fastlægger kommunerne de årlige tilskud til museet? Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger til ydelser? I bedes beskrive hovedtrækkene i museets virksomhed i de enkelte kommuner samt, hvordan samarbejdet med kommunerne fungerer. Hvordan er kommunerne repræsenteret i museets bestyrelse? 1.7 Medlemskab af museumsfaglige foreninger og organisationer Er museet og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale, museumsfaglige foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk ICOM, Skandinavisk Museumsforbund, puljer, samarbejdskredse eller formidlingsnetværk. Hvis museets medarbejdere har tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.8 Medlemskab af foreninger og organisationer Er museets og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Danmarks Naturfredningsforening, folkeoplysningsforbund, statslige råd og nævn. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.9 Samarbejde med organisationer og foreninger Hvilke myndigheder, organisationer og foreninger samarbejder museet med? Det kunne eksempelvis være: offentlige myndigheder, råd og nævn, puljer og formidlingsnetværk, biblioteker, turistforeninger, erhvervsråd, medier og fonde. Her anføres kun selve samarbejdsrelationen, da der senere skal redegøres for samarbejdets indhold. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte organisationer og foreninger, oplyses dette. 5

6 1.10 Internationale samarbejder og netværk Har museet internationale samarbejdspartnere? I så fald bedes I beskrive karakteren af samarbejdet Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger, organisationer og internationale organisationer (punkterne i afsnit 1) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer og myndigheder, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 2. Samlinger, arkiver, bibliotek 2.1 Generel beskrivelse af samlingerne Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne? For hvert område bedes I anslå antallet af genstande/værker samt vurdere samlingernes kvalitet og/eller repræsentativitet. I bedes desuden angive specielle samlinger, værksteder, interiører, mindestuer, bygninger eksempelvis frilandsmuseer der er en del af museets samlinger. 2.2 Samlingernes repræsentativitet Står museets samlinger i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde? Er der områder i samlingerne, som er for svagt repræsenteret i forhold til ansvarsområdet? I så fald bedes I beskrive hvilke og hvorfor. Er der dele af samlingerne, som falder uden for ansvarsområdet; men som har en anden eksempelvis historisk begrundelse? Er der dele af samlingerne, der burde udskilles/kasseres? I bedes beskrive hvilke og begrunde hvorfor. 6

7 2.3 Samlingernes registrering Hvilke retningslinier har museet for genstandes modtagelse og indkomst samt for samlingernes ordning, registrering, magasinering og revision(svindkontrol)? I denne forbindelse bedes I beskrive museets protokol- og registreringssystem for samlingerne. Bemærk: Magasinernes bygningsmæssige forhold behandles under pkt. 9.3 I bedes vedlægge en kopi af kvitteringen, som I udleverer ved modtagelse af genstande eller andet dokumentationsmateriale. Hvilket nummersystem anvender museet ved nummerering af genstande og værker, der indgår i samlingen? Hvor langt er museet i nummerrækken? Har museet et efterslæb i registreringen? I denne sammenhæng beskrives de ældre nummersystemer, samt hvilke numre museet har benyttet inden for disse systemer. Benytter museet REGIN til daglig registrering? Hvis ikke, bedes museet redegøre for hvilket samlingsregistreringssystem, der så benyttes, og for rutiner omkring back-up og opdateringer. I bedes vedlægge en kopi eller udskrift af de sidste 10 registreringer. Hvordan er museets procedure for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Musernes Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder? Nedenfor bedes I give et skøn over andelen af registrerede, nummererede og uregistrerede genstande i hele museets samling (total 100 %). Fuldt katalogiserede/ Genstande, der kun Genstande, som registrerede er tildelt nummer og ikke endnu er genstande placering i museet nummereret eller dokumenteret % % % 7

8 Hvor mange årsværk skønner I, museet skal bruge til opgradering/digitalisering af museets registrerings- og dokumenteringsefterslæb? I bedes redegøre for museets retningslinier for registrering af genstande, der indleveres til bedømmelse, hvor bedømmelsen ikke sker med henblik på indlemmelse i samlingerne. 2.4 Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingerne eller dele heraf. Har museet samlinger, der er pålagt klausuler? 2.5 Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private. I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for udlån og deponering samt beskrive arten og omfanget af museets udlån og deponering. 2.6 Deposita og indlån fra andre museer, institutioner eller private I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for deposita og indlån samt beskrive arten og omfanget af museets indlån. 2.7 Arkiver Hvilke arkiver har museet i forbindelse med samlinger, undersøgelser og andet primært kildemateriale? Såfremt museet ikke benytter sagsregistrering, kunne det eksempelvis være separat beretningsarkiv, museumsjournal m.v. Bemærk: - Lokalarkiver, der er en del af museet, betragtes som en speciel afdeling eller samling. De beskrives under pkt Arkivalier, der indgår i museumssager, betragtes som en del af samlingen. De beskrives under pkt Administrative arkiver beskrives under pkt I bedes kort beskrive museets registrering og administration af arkiverne, herunder arkivnøgle, journaliseringssystem og databaseprogrammer. 8

9 2.8 Bibliotek I bedes kort beskrive museets bibliotek og herunder, om der er særlige samlinger af speciallitteratur. Har museet særlige samlinger, bedes I redegøre for, hvilke fagområder de omfatter. Bemærk: Bøger, der regnes som museumsgenstande, og derfor indgår som en del af samlingen, beskrives under pkt I bedes kort redegøre for museets registrering og administration af biblioteket, herunder for arkivnøgle, klassifikationssystem og databaseprogrammer. 2.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med samlinger, arkiver og bibliotek (punkterne i afsnit 2) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 3. Indsamling og erhvervelser 3.1 Generel beskrivelse af museets accession I bedes redegøre for museets indsamlings- og indkøbspolitik, herunder de geografiske, tidsmæssige og saglige områder, som museet prioriterer. Redegørelsen skal uddybe, hvordan museet varetager sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingsplanen og indkøbspolitikken vedlægges. Har der været behov for ændringer i museets satsningsområder, siden arbejdsplanen blev udarbejdet? 3.2 Museets accession Hvilke væsentligere genstande eller kunstværker har museet indsamlet/indkøbt de seneste fire år? 3.3 Benyttelse af museets samlinger i forskningsmæssig sammenhæng I bedes redegøre for eksternt forskningstræk på museet. 9

10 Hvilke principper og hvilken praksis har museet med hensyn til samlingernes tilgængelighed for forskning? 3.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med museets accession samt det eksterne forskningstræk på museet (punkterne i afsnit 3) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museets anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 4. Undersøgelser og forskning 4.1 Hovedlinierne i museets dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed I bedes beskrive emnerne, arten og omfanget af museets undersøgelser og forskning. 4.2 Gennemførte projekter I bedes opregne museets undersøgelses- og forskningsprojekter i de seneste fire kalenderår. Det skal angives i hvilken form, resultaterne foreligger, eksempelvis som beretninger, artikler, monografier, kataloger eller andet. Uafsluttede projekter, der rækker mere end fire år tilbage, kan medtages. 4.3 Forskningspublikationer Hvad er museets praksis i forbindelse med publicering af forskningsresultater? Hvilke forskningspublikationer har museet udgivet indenfor de seneste fire hele kalenderår? Bemærk: Formidlingspublikationer opregnes i afsnit Evaluering af museets forskning I bedes indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere eller særligt tilknyttede indenfor de seneste 4 hele kalenderår. Publikationerne indsendes i 3 eksemplarer. Hvis publikationerne - eller artikler i publikationer - omfatter flere kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie og nyere tid, bedes I indsende dem i 5 eksemplarer. 10

11 I skal kun indsendes de publikationer for den pågældende periode, som museet ønsker omfattet af en forskningsevaluering, og kun de publikationer, der har ISBN-nr. eller tilsvarende. Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre museet beder om det. Samtidig med at I indsender forskningspublikationerne, bedes I maile en publikationsfortegnelse med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN-nr. på de enkelte publikationer. I bedes desuden notere forfatterens relation til museet. Fortegnelsen skal opdeles i kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid. Den skal desuden opdeles i overensstemmelse med de forskningsdefinitioner, som Kulturministeriets rådgivende forskningsudvalg har udarbejdet. Det vil sige, at publikationerne skal rubriceres under: basisforskning, dvs. grundforskning eller strategisk forskning. anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde, dvs. anvendt forskning, udviklingsarbejde eller reflekteret dataindsamling. Fortegnelsen mailes til 4.5 Deltagelse i konferencer, kongresser m.v. Hvilke konferencer og kongresser har personalet deltaget i de seneste fire år. I bedes oplyse arrangementets titel, sted, tidspunkt, arrangør, og hvem der deltog fra museet. 4.6 Netværk og andet samarbejde I bedes redegøre for deltagelse i nationale og internationale netværk og for samarbejder som led i forskningsvirksomheden, eksempelvis samarbejdsprojekter med universiteter, højere læreanstalter m.v. Har museet haft tilknyttet Ph.D.- eller specialestuderende? 4.7 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed (punkterne i afsnit 4) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde og strategi? 11

12 5. Forvaltning af den faste kulturarv 5.1 Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng I bedes beskrive museets deltagelse i den fysiske planlægning og andet bevaringsarbejde. Hvilke planlægningsmyndigheder har museet samarbejdet med inden for de sidste fire kalenderår og om hvilke emner? 5.2 Kapitel 8- arbejde I bedes redegøre for eventuelle aftaler med kommunernes tekniske forvaltninger vedrørende museets varetagelse af opgaver med baggrund i museumslovens kap. 8. I bedes redegøre for antallet af sager og for sagernes art, eksempelvis bygge- og anlægssager, lokalplansager, råstofsager m.v., som museet har fået forelagt og behandlet årligt indenfor de sidste fire kalenderår. 5.2 Kulturmiljø I bedes redegøre for museets deltagelse i kulturmiljøråd og andet kulturmiljøarbejde. 5.3 Samarbejde med andre museer Varetager museet undersøgelses- eller bevaringsarbejde i et andet museums geografiske ansvarsområde? I så fald bedes I redegøre for samarbejdet med det andet museum og vedlægge en eventuel samarbejdsaftale. 5.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med forvaltningen af den faste kulturarv (punkterne i afsnit 5) herunder: Om den tid og økonomi, museets anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 12

13 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 6.1 Konservering I bedes kort beskrive samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler. Hvilke rutiner har museet i forbindelse med elementært bevaringsarbejde og skadedyrskontrol? Hvordan er mulighederne for konserveringsarbejde på museet, og hvad er praksis for rekvireret konservering? Har museet lokaler, faciliteter og særligt teknisk udstyr til bevarings- og konserveringsarbejde? Hvilke principper har museet for opdeling af magasiner og for opbevaring af magasinerede genstande? Magasinernes bygningstekniske forhold behandles under pkt Tilsyn med egne samlinger Hvem varetager museets konservering? Er der aftalt regelmæssigt besøg af konservator? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt? Den seneste besøgsrapport bedes vedlagt. Har museet en bevaringsplan eller konserveringsplan? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, bedes I vedlægge planen Fører museet konserveringsmæssigt tilsyn med egne deposita i ikke-museale institutioner? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt fører I tilsyn? 13

14 6.3 Tilsyn med andres samlinger Hvis museet fører tilsyn med andres samlinger bedes I oplyse arten og omfanget af tilsynet, herunder om der er tale om rekvireret arbejde. Hvis museet udfører konserveringsarbejde for andre museer, institutioner eller private omtales det under 4.1. Fører museet tilsyn med offentligt ejet kunst, mindesmærker og lign.? 6.4 Stærke og svage sider I bedes redegøre for stærke og svage sider ved museets arbejde med konservering: For så vidt angår museets tilsyn med andre samlinger bedes I redegøre for: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi?. 7. Formidling 7.1 Formål og strategi Hvad er museets overordnede målsætning på formidlingsområdet? Hvad er museets strategi med hensyn til formidling? Har museet særlige formidlingsstrategier for børn, unge, skoleklasser, indvandrere/flygtninge eller andre? I så fald bedes I beskrive strategierne. 7.2 Udstillinger Afspejler basisudstillingerne museets formål og ansvarsområde? I bedes oplyse basisudstillingernes åbningsår, principperne for tekstning og hvilke fremmedsprog teksterne oversættes til. Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og forskning? 14

15 Hvilken praksis har museet i forbindelse med særudstillinger? I bedes redegøre for museets egne særudstillinger og de vandreudstillinger eller indlånte udstillinger, som museet har haft de seneste fire kalenderår. Desuden bedes I redegøre for udlån af egne udstillinger. Ved hver enkelt udstilling bedes I notere udstillingens art, omfang og målgruppe samt omfang og karakter af tekstning, herunder hvordan og til hvilke fremmedsprog, der er oversat. 7.3 Anden formidling Hvilken praksis har museet i forbindelse med anden formidling? I bedes redegøre for arten, antallet og omfanget af arrangementer på og uden for museet i sidste kalenderår. Arrangementerne kan opdeles i kategorier eksempelvis: omvisninger, foredrag, byvandringer og ekskursioner. 7.4 Undervisning Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med undervisning, herunder lærerkurser, undervisningsmateriale, emnekasser. Varetages undervisningen af museets eget personale eller af eksterne undervisere, som er tilknyttet museet? Bliver museets undervisning varetaget af en skoletjeneste? Er der løbende samarbejde med skoler og undervisningsinstitutioner om udvikling af undervisningsmaterialer? Er museets undervisningsmaterialer præsenteret eller tilgængelige på e-museum.dk? 7.5 Formidlingspublikationer Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidlingspublikationer, herunder udstillingsvejledninger? I bedes beskrive formidlingspublikationernes art, formål, målgrupper og sprog. Hvilke formidlingspublikationer har museet udgivet de seneste fire kalenderår? Til formidlingspublikationer regnes AV, Cd-rom, video samt internetpublikationer. Bemærk: Forskningspublikationer skal ikke medtages her, da de beskrives i afsnit

16 7.6 Formidling på internettet Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidling på internettet? I bedes redegøre for internetformidlingens emner, formål og målgrupper. Er museets basisudstilling og særudstillinger præsenteret eller på anden vis formidlet på museets hjemmeside? Hvordan supplerer hjemmesiden museets basisudstillinger og særudstillinger? Er der udstillinger eller anden formidling, der ikke kan opleves på museet, fordi de udelukkende er produceret til internettet? Producerer museet særudstillinger eller anden formidling til internettet i samarbejde med andre museer og institutioner? I så fald bedes I angive hvilke. Tilbyder hjemmesiden adgang til og søgemuligheder i databaser over museets samlinger og lignende? Fører museet statistik, eller har museet adgang til statistik over brugeraktiviteten på museets digitale platforme? Hvis ja, bedes I angive seneste kalenderårs antal unikke besøgende. Har museet anden systematisk viden om publikums anvendelse af hjemmesiden, eksempelvis resultater af en brugerundersøgelse eller lignende? Hvis ja, bedes I angive hvilken. Giver hjemmesiden mulighed for brugerkontakt med museet? Hvis ja, bedes I beskrive hvilke muligheder for brugerkontakt, hjemmesiden giver. Hvilke særlige tiltag har museet gjort for at opnå bedst mulig tilgængelighed og brugervenlighed på museets hjemmeside. Har hjemmesiden særlige funktioner for syns-, læseog hørehandicappede? 16

17 Har museet eksempelvis fulgt statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed eller deltaget i IT-og Telestyrelsens kvalitetsmålings-projekt: Bedst på Nettet? Tilbyder museets hjemmeside specielle services til brugerne eksempelvis elektroniske nyhedsbreve, kalenderfunktion eller e-handel? Hvordan sikrer museet, at hjemmesiden bliver opdateret løbende? 7.7 Udvikling af museets formidling Hvordan arbejder museet med at udvikle sin formidlingspraksis, herunder udvikling af udstillingsmedier og formidlingsformer? Hvordan kvalificerer museets medarbejdere sine formidlingskompetencer? I hvilket omfang udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturformidlende institutioner? 7.8 PR-virksomhed og markedsføring I bedes beskrive museets praksis og aktiviteter i forbindelse med PR og markedsføring, herunder: radio og tv-deltagelse, avisindlæg og kronikker. elektroniske nyhedsbreve og specielle presserum på nettet. besvarelser af forespørgsler fra myndigheder, organisationer, skolebørn, medier, biblioteker og arkiver, herunder fotobestillinger. strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder. 7.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med formidling (punkterne i afsnit 7) herunder: Om den tid og økonomi, museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 17

18 8. Publikum 8.1 Særlige aktiviteter for foreninger m.v. Hvis museet har tilknyttet en venneforening el. lign., bedes I redegøre for aktiviteter og særlige ordninger for foreningens medlemmer. Bemærk: Øvrige oplysninger om venneforeninger beskrives under pkt Har museet særlige aktiviteter og ordninger for medlemmer af andre foreninger, grupper og sponsorer? I så fald bedes I redegøre for dem. 8.2 Kiosk/museumsbutik Hvad er arten og omfanget af museets kiosk/museumsbutik? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er kiosken/museumsbutikken økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.3 Cafévirksomhed Hvad er arten og omfanget af museets cafe eller kundetilbud via automat? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er cafeen økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.4 Anden brug af museets lokaler Stiller museet lokaler til rådighed for aktiviteter og arrangementer som ikke har relation til museets egen virksomhed? 8.5 Åbningstid og besøgstal I bedes angive museets daglige åbningstid samt angive eventuelle udsving i løbet af året. 18

19 Hvad er det samlede antal åbningstimer årligt? Hvad er museets besøgstal i alt? Hvis besøgstallet kan opgøres på særlige grupper som børn, skolebørn, pensionister, rejseselskaber og særlige rabatordninger, bedes I gøre det. Hvis museet har flere afdelinger med særskilt indgang, bedes I så vidt muligt oplyse besøgstallet efter samme opdeling for de enkelte afdelinger. Har museet foretaget systematiske undersøgelser af publikums oplevelse af og forventninger til museets formidling? I hvilket omfang inddrager museet brugerne i udviklingen af museets formidlingsinitiativer? Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede grupper af besøgende? 8.5 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets særlige publikumsrettede tiltag (punkterne i afsnit 8). 9. Bygninger og udendørsarealer 9.1 Generel beskrivelse af bygningerne På hvilke lokaliteter har museet bygninger, og hvilken alder og karakter har bygninger? Har der været en særlig grund til, at bygningerne kom i brug til museumsformål? 9.2 Udendørsarealer Giv en generel beskrivelse af museets udendørsarealer, herunder deres størrelse og brug. 19

20 9.3 Ejerforhold I bedes redegøre for ejerskabet til bygninger og udendørsarealer herunder: hvem der har vedligeholdelsespligten, og om der er betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller der er andre aftaler vedrørende bygningernes brug. Er der kortere opsigelsesvarsel end 2 år på museets lokaler? 9.4 Lokaleforhold Nedenfor bedes I beskrive museets lokaleforhold. Det vil sige, hvor stort et areal er der afsat til museets forskellige aktiviteter, samt om lokalerne har klimastyring og lysafskærmning. Basisudstillinger Areal i m² Er der klimastyring (ja/nej) Er der lysafskærmning (ja/nej) Særudstillinger Værksteder og laboratorier Magasiner Kontorer Besv. ikke Besv.ikke Velfærdslokaler Besv. ikke Besv.ikke Café og museumsbutik/kiosk Besv. ikke Besv. Ikke Lager og garager Besv. ikke Besv. Ikke Opfylder lokalerne de basale bevaringskrav? I bedes i hovedtræk redegøre for eventuelle mangler. Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet? Opfylder udstillingslokalerne de basale krav om handicapvenlighed? I bedes redegøre for eventuelle mangler. 20

21 9.5 Magasiner Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav? I bedes beskrive magasinernes udnyttelsesgrad, rengøring, adgangsforhold, luftfugtighed, temperatur, rørføringer, m.v. 9.6 Sikring Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets samlinger? Er museets bygninger således disponeret, at de forskellige risici er sektioneret fra hinanden med gode brandvægge og -døre? Er museets automatiske brandalarmeringsanlæg tidssvarende, og har museet et tilstrækkeligt antal brandslukningsredskaber? Har museet et fuldstændigt og tidssvarende tyverialarmeringsanlæg med forbindelse til et vagtfirma, der rykker ud ved alarm? Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af museets genstande? Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr? Hvis ja, hvor hyppigt gennemføres kontrollen? Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealer m.v. af opsyn/vagtpersonale? Hvilken uddannelse har museets opsyn, og er den tilfredsstillende? Har museet opdaterede, skriftlige instrukser for opsyn og forholdsregler imod og i tilfælde af brand, tyveri og vandskader? Hvis ja, vedlægges instruksen. 21

22 Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid? Hvis ja, vedlægges instrukserne. Afholder museet jævnlige brandøvelser, som sikrer, at de brandmæssige foranstaltninger er i orden, og at personalet er i stand til at bringe de besøgende og sig selv i sikkerhed? Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde? 9.7 Materiel og inventar Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde og opgaver? I bedes beskrive, hvilket udstyr, inventar og materiel museet i givet fald mangler. 9.8 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets bygninger og udendørsarealer herunder de opbevarings- og sikringsmæssige forhold (punkterne i afsnit 9). 10. Organisation og administration 10.1 Museets vedtægter I bedes vedlægge museets gældende vedtægter samt en kopi af myndighedsgodkendelsen af vedtægterne Administrative regler og bestemmelser Giv en fortegnelse over museets relevante administrative aftaler, herunder resultatkontrakter, virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. I bedes redegøre for baggrunden for aftalernes indgåelse og vedlægge aftalerne Journal og arkiv Hvordan er museets journalsystem og arkiv opbygget, og hvem varetager journal- og arkivfunktionen? I bedes vedlægge journal- og arkivplan. 22

23 10.4 Regnskab Hvem varetager museets bogholderi samt udarbejder periode- og årsregnskab? Hvem reviderer museets regnskab? Er der udarbejdet regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige procedurer og ansvarsfordelinger? I så fald bedes I vedlægge en kopi af instrukserne Løn og personaleadministration Hvem varetager museets lønadministration? Hvornår er det sidst blevet kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomster? 10.6 Foreninger Har museet en venneforening, støtteforening, museumsklub, et repræsentantskab, tilknyttede erhvervsgrupper e.l.? Hvis ja, bedes I redegøre for museets samarbejde med disse foreninger og grupper, samt deres medlemstal og kontingent Forsikringer I forbindelse med museets forsikringer af bygninger, samlinger, materiel og personale bedes I beskrive forsikringens art og omfang. Hvornår er der sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og dækning? 10.8 Museets IT-drift I bedes beskrive museets kompetenceniveau og servicering i forbindelse med driften af museets IT, Hvad klarer museet selv? Hvad købes der bistand til? Og hvordan bliver museets IT-udstyr og -drift vedligeholdt og opdateret? 23

24 10.9 Stærke og svage sider I bedes beskrive de stærke og svage sider ved museets organisation og administration (punkterne i afsnit 10) 11. Ledelse og personale 11.1 Bestyrelse I bedes anføre navnene på medlemmerne af museets bestyrelse samt redegøre for medlemmernes udpegningsgrundlag. Hvis der er et formelt forretningsudvalg, bedes I oplyse sammensætningen og den formelle kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg. Hvordan sikrer museet en relevant fornyelse af bestyrelsen? Er bestyrelsens sammensætning alders-, køns- og erhvervsmæssig repræsentativ for museets ansvarsområde? Hvordan forestår bestyrelsen udviklingen af museets målsætning og strategi? Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets varetagelse af sin rolle og sine opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner? Fører bestyrelsen en dialog med de kommunale tilskudsydere om deres forventninger til museets rolle og placering i lokalsamfundet? Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets rolle i lokalsamfundet? Hvornår har museets leder sidst gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler sammen med bestyrelsen? 24

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Museum

Vedtægter for Middelfart Museum Vedtægter for Middelfart Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status Middelfart Museum er en selvejende institution og et statsanerkendt kulturhistorisk museum med lokalhistorisk arkiv. 2. Museets

Læs mere

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum.

Genstande der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til relevant museum. Vedtægter for Billund Museum 1. Museets navn og ejerforhold, art og status 1.1 Billund Museum ejes og drives af Billund Kommune. Billund Museum er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2. Formål og

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af. Tønder Museum. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Tønder Museum 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Tønder Museum Kongevej 51 6270 Tønder Indholdsfortegnelse Baggrunden for

Læs mere

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse

ANSØGNING OM STATSANERKENDELSE BILAG 11 KRAV OG ANBEFALINGER. Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse KRAV OG ANBEFALINGER I det næste gives kort svar på, hvordan Forstadsmuseet opfylder eller har planer om at opfylde Kulturstyrelsens krav og anbefalinger til de statsanerkendte museer. Arbejdsgrundlag,

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Kulturarvsstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001,

Læs mere

Kertemindeegnens Museer

Kertemindeegnens Museer Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Kertemindeegnens Museer 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Kertemindeegnens Museer Strandgade 7 5300 Kerteminde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Østsjællands Museum

Vedtægter for Østsjællands Museum Forslag til ændrede vedtægter, byggende på de eksisterende. Nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens

Læs mere

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013

NOTAT. INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger. September 2013 NOTAT Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk September 2013 INTRODUKTION til kvalitetsvurderinger

Læs mere

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer

Vedtægter. for. Sydvestjyske Museer Vedtægter for Sydvestjyske Museer Vedtaget den 25. oktober 2011 1 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Hjemsted, adresse og afdelinger 3 3. Formål og ansvarsområde 3 4. Samarbejde med

Læs mere

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling

Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Vedtægter for Industrimuseet Museet for produktion, levevilkår og finansiel udvikling Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 2 2. Formål og ansvarsområde 2 3. Samarbejde med andre museer og

Læs mere

Museum Vestfyn Vedtægter 2016

Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Museum Vestfyn Vedtægter 2016 Vedtægter for Museum Vestfyn cvr-nr. 25762355 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531

Læs mere

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR

BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR V E D T Æ G T E R F O R BRANDTS MUSEUM FOR KUNST OG VISUEL KULTUR Baseret på: Lov nr. 1505/2006, museumsloven med senere ændringer. Lov nr. 1531/2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere

Læs mere

Vedtægter for Langelands Museum

Vedtægter for Langelands Museum Vedtægter for Langelands Museum CVR: 29188955 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers.

museum, der er blevet til ved storisk Museum Museum Østjylland anden forskning har er kommu- Randers. Vedtægter for Museum Østjylland Randers/ /Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1..1. Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til ved en

Læs mere

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016

Vedtægter for Billund Kommunes Museer Gældende fra 1. juli 2016 Lovgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse af museumsloven. Bekendtgørelse af 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER

RIBE KUNSTMUSEUMs VEDTÆGTER 1. MUSEETS NAVN OG EJERFORHOLD, ART OG STATUS 1.1. Ribe Kunstmuseum er en statsanerkendt, selvejende institution. 2. FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring,

Læs mere

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d.

Godkendt af Østsjællands Museums bestyrelse d Godkendt af Stevns Kommune d. Godkendt af Faxe Kommune d. Vedtægter for Østsjællands Museum Baseret på Slots- og Kulturstyrelsens standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: museumsloven, lbk. nr.

Læs mere

Navn og ejerforhold, art og status

Navn og ejerforhold, art og status V E D T Æ G T E R for Greve Museum Egns- og udviklingsmuseum Navn og ejerforhold, art og status... 1 Formål og ansvarsområde... 2 Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder... 3 Museets bestyrelse,

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum

Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum Vedtægter for Vendsyssel Historiske Museum vedtaget december 2006 til ikrafttræden 1/1 2007 1. Navn, ejerforhold, status og art 1.1. Vendsyssel Historiske Museum

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til:

Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Vedtægterne er udarbejdet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer mv. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum

1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum 1. Navn, hjemsted, ejerforhold, art og status Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk museum Museet er en selvejende institution med hjemsted i Aarhus Kommune Museets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm

VEDTÆGTER. for. Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr MMR/ dm VEDTÆGTER for Den selvejende institution: Odenses billedkunstinstitution på Brandts (Arbejdstitel) Sagsnr. 00111-0820 MMR/ dm 1. Institutionens navn og hjemsted 1.1. Odenses billedkunstinstitution på Brandts

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til:

VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager. cvr-nr I henhold til: VEDTÆGTER for den selvejende institution Museum Amager cvr-nr. 31397588 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Museet for Varde By og Omegn

Museet for Varde By og Omegn Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Museet for Varde By og Omegn 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Museet for Varde By og Omegn Lundvej 4 6800 Varde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter

Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland. Forslag til ændringer af Museum Østjyllands vedtægter Nuværende vedtægter for Museum Østjylland Randers/Djursland 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Museum Østjylland Randers/Djursland er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, der er blevet til

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vedtægter. Østfyns Museer

Vedtægter. Østfyns Museer Vedtægter Østfyns Museer 2016 CVR: 18 10 15 13 baseret på: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om økonomiske

Læs mere

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg

KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg VEDTÆGTER for Den selvejende institution KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg Kunsten Museum of Modern Art Kong Christians Allé 50 9000 Aalborg Tlf. 99 82 41 00 CVR-nr.: 47 21 82 68 Side 1 af 8 1. Navn,

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets bevilling til at styrke museernes formidling. Bevillingen løber i 2007-10. VEJLEDNING KU LTU RARVSST YRE LSEN Vejledning om ansøgning til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 postmus@kulturarv.dk

Læs mere

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer:

Nuværende: Vedtægt for den selvejende institution Ballerup Museumsfond. Vedtægtsændringer: 1 Fondens navn er Ballerup Museums Fond. Fonden er stiftet af Ballerup Kommune og Ballerup Historiske Forening. 2 Fondens hjemsted er Ballerup Kommune. 3 Fondens hovedformål er gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet

Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet Notat om Politimuseets formelle status og om evt. statsanerkendelse af Museet 1. Indledning Politimuseets formelle status er noget uklar. Henhører det under Politihistorisk Selskab, eller må det på baggrund

Læs mere

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING

VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING VEDTÆGTER for MUSEUM SALLING baseret på: Lov nr. 1531 af 21/12/2010 med senere ændringer. LBK nr. 79 af 14/01/2011, LBK nr. 988 af 6/10/2011, LBK nr. 526 af 04/06/2012, LBK nr. 100 af 30/01 2013, Lov nr.

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

Vedtægter for Øhavsmuseet

Vedtægter for Øhavsmuseet Vedtægterne er baseret på Lov nr. 1505 af 14. december 2006; Museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer mv. Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006 om

Læs mere

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid.

2.2. Museets ansvarsområde er kvinders liv og virke i den danske kulturhistorie i nyere tid. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, som ejes og drives af Kvindemuseumsforeningen.

Læs mere

Vedtægter For KROPPEDAL

Vedtægter For KROPPEDAL Vedtægter For KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi 1 Museets navn, ejerforhold, art og status Det statsanerkendte kulturhistoriske museum Kroppedal er en selvejende institution stiftet af

Læs mere

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum

Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum Vedtægter f or museumsforeningen Glud Museum 1 Museets navn og status Glud Museum ejes og drives af Museumsforeningen Glud Museum. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum. 2 Museets formål og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer

Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer Krav og anbefalinger til statsanerkendte museer September 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning... 3 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 5 Arbejdsgrundlag... 5 Organisation & ledelse... 6 Ressourcer

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum

Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af Ribe Kunstmuseum 2004 Endelig rapport. Museets handlingsplan modtaget 2. 12. 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk 2 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om museer m.v. I medfør af 12, stk. 1 og 2, 14, stk. 2, 15, stk. 6, 15 a, stk. 2, 16, stk. 4, 20, stk. 1, 26, stk. 3, 27, stk. 10, 29, stk. 5, og 32, stk.

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen.

Vedtægter for Skagens Museum. Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Vedtægter for Skagens Museum 1. Ejerforhold, hjemsted og status Skagens Museum er en selvejende institution, hvis hjemsted er Skagen. Skagens Museum er et statsanerkendt kunstmuseum, omfattet af Museumsloven

Læs mere

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv

Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv Bevarings- og kassationsbestemmelser for Dansk Data Arkivs papirarkiv I medfør af 5, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG

VEDTÆGTER DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG 123-173249 AHJ/PCH/dha 19.08.2014 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION KUNSTEN MUSEUM OF MODERN ART AALBORG Advokatfirma 1. Navn og ejerforhold KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg som er museets navn

Læs mere

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel)

Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Vedtægter for Frederiksbergmuseerne (Arbejdstitel) Senest revideret 6. juli 2012 Indhold Side 1. Navn og ejerforhold, art og status 3 2. Formål og ansvarsområde 4 3. Samarbejde med andre museer og offentlige

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSEUM SKANDERBORG 1 Navn og ejerforhold, art og status Museets navn er Museum Skanderborg. 1.1Museum Skanderborg Museum Skanderborg er et selvejende, statsanerkendt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL]

VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] VEDTÆGTER FOR DE KULTURHISTORISKE MUSEER I HOLSTEBRO KOMMUNE [ARBEJDSTITEL] Godkendt i Holstebro Byråd 17. januar 2012 og i Kulturstyrelsen 7. februar 2012 1.o MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn

Læs mere

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007.

1. Formidlingspuljerne Puljerne er en del af Kulturministeriets plan til at styrke museernes formidling. Bevillingen har eksisteret fra 2007. VEJLEDNING KU LTU RSTYRELSEN Vejledning om ansøgninger til formidlingspuljerne under Kulturministeriets formidlingsplan. H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V TELEFON 33 74 51 00 post@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven

Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven Standardvedtægter for museer der er godkendt som tilskudsberettigede i henhold til museumsloven baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27.

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset

Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset 1 of 6 Århus, den 9. april 2015 Molslaboratoriets notat vedrørende projektet MolsUniverset Baggrund Naturhistorisk Museum / Molslaboratoriet er en selvejende museumsvirksomhed under museumslovens 15 og

Læs mere

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke

Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Vedtægter for Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke Revideret på generalforsamlingen d. 20. april 2015 1. Navn stk. 1. Arkivsamvirkets navn er "Sønderborg kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke"

Læs mere

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. VEDTÆGTER FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND Navn, ejerforhold, art, status og adresse 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter kapitel 6, 13

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND Museum Midtjyllands vedtægter udskrevet 09-09-2015. Side 1 af 9 Administration: Museum Midtjylland c/o Herning Museum, Museumsgade 32,7400 Herning, tlf. 9626-1900, herningmuseum@museummidtjylland.dk,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne.

Vejledning tll udfyldelse af skemaet fas desuden ved at klikke pa splilrgsmalstegnet I skemaets Iilverste hliljre hjlilrne. Side 1 af8 DANSKE MUSE ER I TAL Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 Klilbenhavn V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning K U L TU R 1\ R V Du kan fa vejledende

Læs mere

Vedtægter for M/S Museet for Søfart

Vedtægter for M/S Museet for Søfart Vedtægter for M/S Museet for Søfart 1 Navn og ejerforhold, art og status Museet for Søfart, der er en selvejende institution, er et statsanerkendt kulturhistorisk landsdækkende specialmuseum. 2 Formål

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BEVARING - STATUS KUNST

BEVARING - STATUS KUNST ARBEJDET MED GENSTANDE BEVARING - STATUS VejleMuseerne råder over magasiner på følgende steder: Fællesmuseumsmagasinet på Lysholt, Kunstmuseet på Flegborg og magasinet på Vandel Skole. Hvad samlingerne

Læs mere

Bekendtgørelse om museer m.v.

Bekendtgørelse om museer m.v. BEK nr 461 af 25/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-027440 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om museer

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG

VEDTÆGTER. for. Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG 1 VEDTÆGTER for Den selvejende Institution (fond) FISKERI- OG SØFARTSMUSEET, SALTVANDSAKVARIET I ESBJERG Lovgrundlag: Museumsloven, bekendtgørelse af museumsloven nr. 1505 af 14. december 2006 Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum

Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum Vedtægter for den selvejende institution Ringkøbing Skjern Museum 1 Ejerforhold, navn, art, status og adresse 1.1 Ringkøbing Skjern Museum er en selvejende institution. 1.2 Ringkøbing Skjern er et statsanerkendt

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 14/2013 om statsanerkendte

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV

VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV VEDTÆGT FOR RUDERSDAL STADSARKIV 1. Organisation Stk. 1. Rudersdal Stadsarkiv er en del af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, og henhører under Rudersdal Kommunes Kulturområde samt det statsanerkendte

Læs mere

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland.

Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Til muserne i det Midt og Vestjyske område Skive den 6/1-2008 Fællesmagasin for museerne i Midt- og Vestjylland. Med nærværende introduktionsmateriale og spørgeskema ønsker bestyrelsen for Museernes Bevaringscenter

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014

Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven. Marts 2014 Beretning til Statsrevisorerne om statsanerkendte museers sikring af kulturarven Marts 2014 BERETNING OM STATSANERKENDTE MUSEERS SIKRING AF KULTURARVEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND

VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND VEDTÆGTER FOR MUSEUM MIDTJYLLAND cvr-nr. 2679 3351 I henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014. Bekendtgørelse nr. 461 af 25. april 2013 om museer m.v. Lov nr. 1531 af 21. december 2010 om

Læs mere

Temapolitik om Kulturarven

Temapolitik om Kulturarven Temapolitik om Kulturarven Rudersdal Kommunes kulturpolitiske værdier Rudersdal Kommunes kulturpolitik udtrykker sig overordnet i 7 kulturpolitiske værdier Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer Mod og synlighed

Læs mere

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser

nmlkji nmlkj Udfyldes automatisk ved indtastning af postnummer ERHVERVELSESSUM 1, tilskud til erhvervelser ERHVERVELSESSUM 1, 2011 - tilskud til erhvervelser Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 Vejledning E-mail: postmus@kulturarv.dk For at ansøge skal

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN

HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN HISTORIEN er OVERALT STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2015-2020 Indhold Opsummering..................................... 3 en: HISTORIEN er OVERALT............... 4 Mission............................................

Læs mere

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007)

FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) NATIONALMUSEET FORSKNINGSSTRATEGI FOR NATIONALMUSEET (Vedtaget af direktionen i februar 2007) Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum og en sektorforskningsinstitution (ABM-institution)

Læs mere

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.

Kvalitetsvurdering. Ringsted Museum. Køgevej 41 4100 Ringsted. Januar 2004. Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas. Kvalitetsvurdering Ringsted Museum Køgevej 41 4100 Ringsted Januar 2004 Kulturarvsstyrelsen Slotsholmsgade 1 1216 København K www.kuas.dk Indholdsfortegnelse Ringsted Museum...2 Baggrund for kvalitetsvurderingen...3

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde

Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde Vedtægter for den selvejende institution Museet for Samtidskunst, Ord, billed, lyd Palæet i Roskilde baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus

Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum, Aarhus 2015 Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Fakta om Naturhistorisk Museum... 5 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 6 Arbejdsgrundlag,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010

DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 DANSKE MUSEER I TAL BASERET PÅ OPLYSNINGER FRA 2010 2 DANSKE MUSEER I TAL INDHOLD INDHOLD Indledning 3 Museumslandskabet 4 Statslige og statsanerkendte museer i 2010 4 Økonomi 4 Museet som organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltning af kulturarven Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forvaltning af kulturarven (beretning nr. 13/06) 24. september

Læs mere