SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:"

Transkript

1 SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007

2 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand og underskrives af begge. Skemaet udfyldes elektronisk. Besvarelsen skrives i kursiv. Det udfyldte skema sendes til Kulturarvsstyrelsen i to versioner: En papirversion med tilhørende bilag sendes som brev til: Kulturarvsstyrelsen Museer H. C. Andersens Boulevard København V En elektronisk version mailes til med det udfyldte spørgeskema vedhæftet som fil. Vi anbefaler, at I læser hele skemaet igennem, før I begynder jeres besvarelse. 2

3 Indhold 1. Arbejdsgrundlag og formål 2. Samlinger, arkiver, bibliotek. 3. Indsamling og erhvervelser 4. Undersøgelser og forskning 5. Forvaltning af den faste kulturarv 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 7. Formidling 8. Publikum 9. Bygninger og udendørsarealer. 10. Organisation og administration. 11. Ledelse og personale. 12. Økonomi. 3

4 1. Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse Museets hovedadresse, telefonnummer, faxnummer, og web-adresse Adresserne på museets filialer 1.3 Museets ejerforhold Er museet: Selvejende Foreningsejet Kommunalt ejet 1.4 Museets formål og ansvarsområde I bedes beskrive museets formål og vedtægtsbestemte ansvarsområde Hvis I skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets plads i det danske museumsnetværk og beskrive museets ansvarsområde? 1.5 Oprettelse Hvornår blev museet oprettet? Hvornår blev museet statsanerkendt? 1.6 Samdriftsaftaler Drives museet med tilskud fra flere kommuner? Er der indgået en samdriftsaftale herom? I så fald vedlægges aftalen. 4

5 Hvad er baggrunden for oprettelsen af samdriftsaftalen? Hvordan fastlægger kommunerne de årlige tilskud til museet? Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger til ydelser? I bedes beskrive hovedtrækkene i museets virksomhed i de enkelte kommuner samt, hvordan samarbejdet med kommunerne fungerer. Hvordan er kommunerne repræsenteret i museets bestyrelse? 1.7 Medlemskab af museumsfaglige foreninger og organisationer Er museet og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale, museumsfaglige foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk ICOM, Skandinavisk Museumsforbund, puljer, samarbejdskredse eller formidlingsnetværk. Hvis museets medarbejdere har tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.8 Medlemskab af foreninger og organisationer Er museets og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Danmarks Naturfredningsforening, folkeoplysningsforbund, statslige råd og nævn. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.9 Samarbejde med organisationer og foreninger Hvilke myndigheder, organisationer og foreninger samarbejder museet med? Det kunne eksempelvis være: offentlige myndigheder, råd og nævn, puljer og formidlingsnetværk, biblioteker, turistforeninger, erhvervsråd, medier og fonde. Her anføres kun selve samarbejdsrelationen, da der senere skal redegøres for samarbejdets indhold. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte organisationer og foreninger, oplyses dette. 5

6 1.10 Internationale samarbejder og netværk Har museet internationale samarbejdspartnere? I så fald bedes I beskrive karakteren af samarbejdet Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger, organisationer og internationale organisationer (punkterne i afsnit 1) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer og myndigheder, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 2. Samlinger, arkiver, bibliotek 2.1 Generel beskrivelse af samlingerne Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne? For hvert område bedes I anslå antallet af genstande/værker samt vurdere samlingernes kvalitet og/eller repræsentativitet. I bedes desuden angive specielle samlinger, værksteder, interiører, mindestuer, bygninger eksempelvis frilandsmuseer der er en del af museets samlinger. 2.2 Samlingernes repræsentativitet Står museets samlinger i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde? Er der områder i samlingerne, som er for svagt repræsenteret i forhold til ansvarsområdet? I så fald bedes I beskrive hvilke og hvorfor. Er der dele af samlingerne, som falder uden for ansvarsområdet; men som har en anden eksempelvis historisk begrundelse? Er der dele af samlingerne, der burde udskilles/kasseres? I bedes beskrive hvilke og begrunde hvorfor. 6

7 2.3 Samlingernes registrering Hvilke retningslinier har museet for genstandes modtagelse og indkomst samt for samlingernes ordning, registrering, magasinering og revision(svindkontrol)? I denne forbindelse bedes I beskrive museets protokol- og registreringssystem for samlingerne. Bemærk: Magasinernes bygningsmæssige forhold behandles under pkt. 9.3 I bedes vedlægge en kopi af kvitteringen, som I udleverer ved modtagelse af genstande eller andet dokumentationsmateriale. Hvilket nummersystem anvender museet ved nummerering af genstande og værker, der indgår i samlingen? Hvor langt er museet i nummerrækken? Har museet et efterslæb i registreringen? I denne sammenhæng beskrives de ældre nummersystemer, samt hvilke numre museet har benyttet inden for disse systemer. Benytter museet REGIN til daglig registrering? Hvis ikke, bedes museet redegøre for hvilket samlingsregistreringssystem, der så benyttes, og for rutiner omkring back-up og opdateringer. I bedes vedlægge en kopi eller udskrift af de sidste 10 registreringer. Hvordan er museets procedure for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Musernes Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder? Nedenfor bedes I give et skøn over andelen af registrerede, nummererede og uregistrerede genstande i hele museets samling (total 100 %). Fuldt katalogiserede/ Genstande, der kun Genstande, som registrerede er tildelt nummer og ikke endnu er genstande placering i museet nummereret eller dokumenteret % % % 7

8 Hvor mange årsværk skønner I, museet skal bruge til opgradering/digitalisering af museets registrerings- og dokumenteringsefterslæb? I bedes redegøre for museets retningslinier for registrering af genstande, der indleveres til bedømmelse, hvor bedømmelsen ikke sker med henblik på indlemmelse i samlingerne. 2.4 Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingerne eller dele heraf. Har museet samlinger, der er pålagt klausuler? 2.5 Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private. I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for udlån og deponering samt beskrive arten og omfanget af museets udlån og deponering. 2.6 Deposita og indlån fra andre museer, institutioner eller private I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for deposita og indlån samt beskrive arten og omfanget af museets indlån. 2.7 Arkiver Hvilke arkiver har museet i forbindelse med samlinger, undersøgelser og andet primært kildemateriale? Såfremt museet ikke benytter sagsregistrering, kunne det eksempelvis være separat beretningsarkiv, museumsjournal m.v. Bemærk: - Lokalarkiver, der er en del af museet, betragtes som en speciel afdeling eller samling. De beskrives under pkt Arkivalier, der indgår i museumssager, betragtes som en del af samlingen. De beskrives under pkt Administrative arkiver beskrives under pkt I bedes kort beskrive museets registrering og administration af arkiverne, herunder arkivnøgle, journaliseringssystem og databaseprogrammer. 8

9 2.8 Bibliotek I bedes kort beskrive museets bibliotek og herunder, om der er særlige samlinger af speciallitteratur. Har museet særlige samlinger, bedes I redegøre for, hvilke fagområder de omfatter. Bemærk: Bøger, der regnes som museumsgenstande, og derfor indgår som en del af samlingen, beskrives under pkt I bedes kort redegøre for museets registrering og administration af biblioteket, herunder for arkivnøgle, klassifikationssystem og databaseprogrammer. 2.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med samlinger, arkiver og bibliotek (punkterne i afsnit 2) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 3. Indsamling og erhvervelser 3.1 Generel beskrivelse af museets accession I bedes redegøre for museets indsamlings- og indkøbspolitik, herunder de geografiske, tidsmæssige og saglige områder, som museet prioriterer. Redegørelsen skal uddybe, hvordan museet varetager sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingsplanen og indkøbspolitikken vedlægges. Har der været behov for ændringer i museets satsningsområder, siden arbejdsplanen blev udarbejdet? 3.2 Museets accession Hvilke væsentligere genstande eller kunstværker har museet indsamlet/indkøbt de seneste fire år? 3.3 Benyttelse af museets samlinger i forskningsmæssig sammenhæng I bedes redegøre for eksternt forskningstræk på museet. 9

10 Hvilke principper og hvilken praksis har museet med hensyn til samlingernes tilgængelighed for forskning? 3.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med museets accession samt det eksterne forskningstræk på museet (punkterne i afsnit 3) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museets anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 4. Undersøgelser og forskning 4.1 Hovedlinierne i museets dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed I bedes beskrive emnerne, arten og omfanget af museets undersøgelser og forskning. 4.2 Gennemførte projekter I bedes opregne museets undersøgelses- og forskningsprojekter i de seneste fire kalenderår. Det skal angives i hvilken form, resultaterne foreligger, eksempelvis som beretninger, artikler, monografier, kataloger eller andet. Uafsluttede projekter, der rækker mere end fire år tilbage, kan medtages. 4.3 Forskningspublikationer Hvad er museets praksis i forbindelse med publicering af forskningsresultater? Hvilke forskningspublikationer har museet udgivet indenfor de seneste fire hele kalenderår? Bemærk: Formidlingspublikationer opregnes i afsnit Evaluering af museets forskning I bedes indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere eller særligt tilknyttede indenfor de seneste 4 hele kalenderår. Publikationerne indsendes i 3 eksemplarer. Hvis publikationerne - eller artikler i publikationer - omfatter flere kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie og nyere tid, bedes I indsende dem i 5 eksemplarer. 10

11 I skal kun indsendes de publikationer for den pågældende periode, som museet ønsker omfattet af en forskningsevaluering, og kun de publikationer, der har ISBN-nr. eller tilsvarende. Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre museet beder om det. Samtidig med at I indsender forskningspublikationerne, bedes I maile en publikationsfortegnelse med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN-nr. på de enkelte publikationer. I bedes desuden notere forfatterens relation til museet. Fortegnelsen skal opdeles i kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid. Den skal desuden opdeles i overensstemmelse med de forskningsdefinitioner, som Kulturministeriets rådgivende forskningsudvalg har udarbejdet. Det vil sige, at publikationerne skal rubriceres under: basisforskning, dvs. grundforskning eller strategisk forskning. anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde, dvs. anvendt forskning, udviklingsarbejde eller reflekteret dataindsamling. Fortegnelsen mailes til 4.5 Deltagelse i konferencer, kongresser m.v. Hvilke konferencer og kongresser har personalet deltaget i de seneste fire år. I bedes oplyse arrangementets titel, sted, tidspunkt, arrangør, og hvem der deltog fra museet. 4.6 Netværk og andet samarbejde I bedes redegøre for deltagelse i nationale og internationale netværk og for samarbejder som led i forskningsvirksomheden, eksempelvis samarbejdsprojekter med universiteter, højere læreanstalter m.v. Har museet haft tilknyttet Ph.D.- eller specialestuderende? 4.7 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed (punkterne i afsnit 4) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde og strategi? 11

12 5. Forvaltning af den faste kulturarv 5.1 Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng I bedes beskrive museets deltagelse i den fysiske planlægning og andet bevaringsarbejde. Hvilke planlægningsmyndigheder har museet samarbejdet med inden for de sidste fire kalenderår og om hvilke emner? 5.2 Kapitel 8- arbejde I bedes redegøre for eventuelle aftaler med kommunernes tekniske forvaltninger vedrørende museets varetagelse af opgaver med baggrund i museumslovens kap. 8. I bedes redegøre for antallet af sager og for sagernes art, eksempelvis bygge- og anlægssager, lokalplansager, råstofsager m.v., som museet har fået forelagt og behandlet årligt indenfor de sidste fire kalenderår. 5.2 Kulturmiljø I bedes redegøre for museets deltagelse i kulturmiljøråd og andet kulturmiljøarbejde. 5.3 Samarbejde med andre museer Varetager museet undersøgelses- eller bevaringsarbejde i et andet museums geografiske ansvarsområde? I så fald bedes I redegøre for samarbejdet med det andet museum og vedlægge en eventuel samarbejdsaftale. 5.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med forvaltningen af den faste kulturarv (punkterne i afsnit 5) herunder: Om den tid og økonomi, museets anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 12

13 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 6.1 Konservering I bedes kort beskrive samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler. Hvilke rutiner har museet i forbindelse med elementært bevaringsarbejde og skadedyrskontrol? Hvordan er mulighederne for konserveringsarbejde på museet, og hvad er praksis for rekvireret konservering? Har museet lokaler, faciliteter og særligt teknisk udstyr til bevarings- og konserveringsarbejde? Hvilke principper har museet for opdeling af magasiner og for opbevaring af magasinerede genstande? Magasinernes bygningstekniske forhold behandles under pkt Tilsyn med egne samlinger Hvem varetager museets konservering? Er der aftalt regelmæssigt besøg af konservator? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt? Den seneste besøgsrapport bedes vedlagt. Har museet en bevaringsplan eller konserveringsplan? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, bedes I vedlægge planen Fører museet konserveringsmæssigt tilsyn med egne deposita i ikke-museale institutioner? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt fører I tilsyn? 13

14 6.3 Tilsyn med andres samlinger Hvis museet fører tilsyn med andres samlinger bedes I oplyse arten og omfanget af tilsynet, herunder om der er tale om rekvireret arbejde. Hvis museet udfører konserveringsarbejde for andre museer, institutioner eller private omtales det under 4.1. Fører museet tilsyn med offentligt ejet kunst, mindesmærker og lign.? 6.4 Stærke og svage sider I bedes redegøre for stærke og svage sider ved museets arbejde med konservering: For så vidt angår museets tilsyn med andre samlinger bedes I redegøre for: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi?. 7. Formidling 7.1 Formål og strategi Hvad er museets overordnede målsætning på formidlingsområdet? Hvad er museets strategi med hensyn til formidling? Har museet særlige formidlingsstrategier for børn, unge, skoleklasser, indvandrere/flygtninge eller andre? I så fald bedes I beskrive strategierne. 7.2 Udstillinger Afspejler basisudstillingerne museets formål og ansvarsområde? I bedes oplyse basisudstillingernes åbningsår, principperne for tekstning og hvilke fremmedsprog teksterne oversættes til. Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og forskning? 14

15 Hvilken praksis har museet i forbindelse med særudstillinger? I bedes redegøre for museets egne særudstillinger og de vandreudstillinger eller indlånte udstillinger, som museet har haft de seneste fire kalenderår. Desuden bedes I redegøre for udlån af egne udstillinger. Ved hver enkelt udstilling bedes I notere udstillingens art, omfang og målgruppe samt omfang og karakter af tekstning, herunder hvordan og til hvilke fremmedsprog, der er oversat. 7.3 Anden formidling Hvilken praksis har museet i forbindelse med anden formidling? I bedes redegøre for arten, antallet og omfanget af arrangementer på og uden for museet i sidste kalenderår. Arrangementerne kan opdeles i kategorier eksempelvis: omvisninger, foredrag, byvandringer og ekskursioner. 7.4 Undervisning Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med undervisning, herunder lærerkurser, undervisningsmateriale, emnekasser. Varetages undervisningen af museets eget personale eller af eksterne undervisere, som er tilknyttet museet? Bliver museets undervisning varetaget af en skoletjeneste? Er der løbende samarbejde med skoler og undervisningsinstitutioner om udvikling af undervisningsmaterialer? Er museets undervisningsmaterialer præsenteret eller tilgængelige på e-museum.dk? 7.5 Formidlingspublikationer Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidlingspublikationer, herunder udstillingsvejledninger? I bedes beskrive formidlingspublikationernes art, formål, målgrupper og sprog. Hvilke formidlingspublikationer har museet udgivet de seneste fire kalenderår? Til formidlingspublikationer regnes AV, Cd-rom, video samt internetpublikationer. Bemærk: Forskningspublikationer skal ikke medtages her, da de beskrives i afsnit

16 7.6 Formidling på internettet Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidling på internettet? I bedes redegøre for internetformidlingens emner, formål og målgrupper. Er museets basisudstilling og særudstillinger præsenteret eller på anden vis formidlet på museets hjemmeside? Hvordan supplerer hjemmesiden museets basisudstillinger og særudstillinger? Er der udstillinger eller anden formidling, der ikke kan opleves på museet, fordi de udelukkende er produceret til internettet? Producerer museet særudstillinger eller anden formidling til internettet i samarbejde med andre museer og institutioner? I så fald bedes I angive hvilke. Tilbyder hjemmesiden adgang til og søgemuligheder i databaser over museets samlinger og lignende? Fører museet statistik, eller har museet adgang til statistik over brugeraktiviteten på museets digitale platforme? Hvis ja, bedes I angive seneste kalenderårs antal unikke besøgende. Har museet anden systematisk viden om publikums anvendelse af hjemmesiden, eksempelvis resultater af en brugerundersøgelse eller lignende? Hvis ja, bedes I angive hvilken. Giver hjemmesiden mulighed for brugerkontakt med museet? Hvis ja, bedes I beskrive hvilke muligheder for brugerkontakt, hjemmesiden giver. Hvilke særlige tiltag har museet gjort for at opnå bedst mulig tilgængelighed og brugervenlighed på museets hjemmeside. Har hjemmesiden særlige funktioner for syns-, læseog hørehandicappede? 16

17 Har museet eksempelvis fulgt statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed eller deltaget i IT-og Telestyrelsens kvalitetsmålings-projekt: Bedst på Nettet? Tilbyder museets hjemmeside specielle services til brugerne eksempelvis elektroniske nyhedsbreve, kalenderfunktion eller e-handel? Hvordan sikrer museet, at hjemmesiden bliver opdateret løbende? 7.7 Udvikling af museets formidling Hvordan arbejder museet med at udvikle sin formidlingspraksis, herunder udvikling af udstillingsmedier og formidlingsformer? Hvordan kvalificerer museets medarbejdere sine formidlingskompetencer? I hvilket omfang udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturformidlende institutioner? 7.8 PR-virksomhed og markedsføring I bedes beskrive museets praksis og aktiviteter i forbindelse med PR og markedsføring, herunder: radio og tv-deltagelse, avisindlæg og kronikker. elektroniske nyhedsbreve og specielle presserum på nettet. besvarelser af forespørgsler fra myndigheder, organisationer, skolebørn, medier, biblioteker og arkiver, herunder fotobestillinger. strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder. 7.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med formidling (punkterne i afsnit 7) herunder: Om den tid og økonomi, museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 17

18 8. Publikum 8.1 Særlige aktiviteter for foreninger m.v. Hvis museet har tilknyttet en venneforening el. lign., bedes I redegøre for aktiviteter og særlige ordninger for foreningens medlemmer. Bemærk: Øvrige oplysninger om venneforeninger beskrives under pkt Har museet særlige aktiviteter og ordninger for medlemmer af andre foreninger, grupper og sponsorer? I så fald bedes I redegøre for dem. 8.2 Kiosk/museumsbutik Hvad er arten og omfanget af museets kiosk/museumsbutik? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er kiosken/museumsbutikken økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.3 Cafévirksomhed Hvad er arten og omfanget af museets cafe eller kundetilbud via automat? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er cafeen økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.4 Anden brug af museets lokaler Stiller museet lokaler til rådighed for aktiviteter og arrangementer som ikke har relation til museets egen virksomhed? 8.5 Åbningstid og besøgstal I bedes angive museets daglige åbningstid samt angive eventuelle udsving i løbet af året. 18

19 Hvad er det samlede antal åbningstimer årligt? Hvad er museets besøgstal i alt? Hvis besøgstallet kan opgøres på særlige grupper som børn, skolebørn, pensionister, rejseselskaber og særlige rabatordninger, bedes I gøre det. Hvis museet har flere afdelinger med særskilt indgang, bedes I så vidt muligt oplyse besøgstallet efter samme opdeling for de enkelte afdelinger. Har museet foretaget systematiske undersøgelser af publikums oplevelse af og forventninger til museets formidling? I hvilket omfang inddrager museet brugerne i udviklingen af museets formidlingsinitiativer? Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede grupper af besøgende? 8.5 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets særlige publikumsrettede tiltag (punkterne i afsnit 8). 9. Bygninger og udendørsarealer 9.1 Generel beskrivelse af bygningerne På hvilke lokaliteter har museet bygninger, og hvilken alder og karakter har bygninger? Har der været en særlig grund til, at bygningerne kom i brug til museumsformål? 9.2 Udendørsarealer Giv en generel beskrivelse af museets udendørsarealer, herunder deres størrelse og brug. 19

20 9.3 Ejerforhold I bedes redegøre for ejerskabet til bygninger og udendørsarealer herunder: hvem der har vedligeholdelsespligten, og om der er betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller der er andre aftaler vedrørende bygningernes brug. Er der kortere opsigelsesvarsel end 2 år på museets lokaler? 9.4 Lokaleforhold Nedenfor bedes I beskrive museets lokaleforhold. Det vil sige, hvor stort et areal er der afsat til museets forskellige aktiviteter, samt om lokalerne har klimastyring og lysafskærmning. Basisudstillinger Areal i m² Er der klimastyring (ja/nej) Er der lysafskærmning (ja/nej) Særudstillinger Værksteder og laboratorier Magasiner Kontorer Besv. ikke Besv.ikke Velfærdslokaler Besv. ikke Besv.ikke Café og museumsbutik/kiosk Besv. ikke Besv. Ikke Lager og garager Besv. ikke Besv. Ikke Opfylder lokalerne de basale bevaringskrav? I bedes i hovedtræk redegøre for eventuelle mangler. Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet? Opfylder udstillingslokalerne de basale krav om handicapvenlighed? I bedes redegøre for eventuelle mangler. 20

21 9.5 Magasiner Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav? I bedes beskrive magasinernes udnyttelsesgrad, rengøring, adgangsforhold, luftfugtighed, temperatur, rørføringer, m.v. 9.6 Sikring Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets samlinger? Er museets bygninger således disponeret, at de forskellige risici er sektioneret fra hinanden med gode brandvægge og -døre? Er museets automatiske brandalarmeringsanlæg tidssvarende, og har museet et tilstrækkeligt antal brandslukningsredskaber? Har museet et fuldstændigt og tidssvarende tyverialarmeringsanlæg med forbindelse til et vagtfirma, der rykker ud ved alarm? Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af museets genstande? Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr? Hvis ja, hvor hyppigt gennemføres kontrollen? Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealer m.v. af opsyn/vagtpersonale? Hvilken uddannelse har museets opsyn, og er den tilfredsstillende? Har museet opdaterede, skriftlige instrukser for opsyn og forholdsregler imod og i tilfælde af brand, tyveri og vandskader? Hvis ja, vedlægges instruksen. 21

22 Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid? Hvis ja, vedlægges instrukserne. Afholder museet jævnlige brandøvelser, som sikrer, at de brandmæssige foranstaltninger er i orden, og at personalet er i stand til at bringe de besøgende og sig selv i sikkerhed? Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde? 9.7 Materiel og inventar Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde og opgaver? I bedes beskrive, hvilket udstyr, inventar og materiel museet i givet fald mangler. 9.8 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets bygninger og udendørsarealer herunder de opbevarings- og sikringsmæssige forhold (punkterne i afsnit 9). 10. Organisation og administration 10.1 Museets vedtægter I bedes vedlægge museets gældende vedtægter samt en kopi af myndighedsgodkendelsen af vedtægterne Administrative regler og bestemmelser Giv en fortegnelse over museets relevante administrative aftaler, herunder resultatkontrakter, virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. I bedes redegøre for baggrunden for aftalernes indgåelse og vedlægge aftalerne Journal og arkiv Hvordan er museets journalsystem og arkiv opbygget, og hvem varetager journal- og arkivfunktionen? I bedes vedlægge journal- og arkivplan. 22

23 10.4 Regnskab Hvem varetager museets bogholderi samt udarbejder periode- og årsregnskab? Hvem reviderer museets regnskab? Er der udarbejdet regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige procedurer og ansvarsfordelinger? I så fald bedes I vedlægge en kopi af instrukserne Løn og personaleadministration Hvem varetager museets lønadministration? Hvornår er det sidst blevet kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomster? 10.6 Foreninger Har museet en venneforening, støtteforening, museumsklub, et repræsentantskab, tilknyttede erhvervsgrupper e.l.? Hvis ja, bedes I redegøre for museets samarbejde med disse foreninger og grupper, samt deres medlemstal og kontingent Forsikringer I forbindelse med museets forsikringer af bygninger, samlinger, materiel og personale bedes I beskrive forsikringens art og omfang. Hvornår er der sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og dækning? 10.8 Museets IT-drift I bedes beskrive museets kompetenceniveau og servicering i forbindelse med driften af museets IT, Hvad klarer museet selv? Hvad købes der bistand til? Og hvordan bliver museets IT-udstyr og -drift vedligeholdt og opdateret? 23

24 10.9 Stærke og svage sider I bedes beskrive de stærke og svage sider ved museets organisation og administration (punkterne i afsnit 10) 11. Ledelse og personale 11.1 Bestyrelse I bedes anføre navnene på medlemmerne af museets bestyrelse samt redegøre for medlemmernes udpegningsgrundlag. Hvis der er et formelt forretningsudvalg, bedes I oplyse sammensætningen og den formelle kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg. Hvordan sikrer museet en relevant fornyelse af bestyrelsen? Er bestyrelsens sammensætning alders-, køns- og erhvervsmæssig repræsentativ for museets ansvarsområde? Hvordan forestår bestyrelsen udviklingen af museets målsætning og strategi? Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets varetagelse af sin rolle og sine opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner? Fører bestyrelsen en dialog med de kommunale tilskudsydere om deres forventninger til museets rolle og placering i lokalsamfundet? Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets rolle i lokalsamfundet? Hvornår har museets leder sidst gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler sammen med bestyrelsen? 24

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst

Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Kvalitetsvurdering af Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 2011 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag....2 Opfølgning.....3 FAABORG MUSEUM FOR

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og

Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Byarkivar i Århus Rapport med indstilling om ny byarkivar/stadsarkivarfunktion afgivet af arbejdsgruppe nedsat af rådmanden for Kultur og Borgerservice Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resumé 4 Indledning

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Nationalmuseets samlinger

Nationalmuseets samlinger Nationalmuseets samlinger 2001 Nationalmuseet September 2002 Indholdsfortegnelse: I 1. Nationalmuseets samlinger...4 1.1 Målsætning... 1.2 Ressourcer... 1.3 Organisering af arbejdet med Nationalmuseets

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis

Vejledninger i God Videnskabelig Praksis Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed Vejledninger i God Videnskabelig Praksis med særlig fokus på sundhedsvidenskab naturvidenskab teknisk videnskab Januar 2009 Indholdsfortegnelse Forord 3 Kapitel

Læs mere

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN

UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN UDREDNING OM BEVARING AF KULTURARVEN Udredning om bevaring af kulturarven Kulturministeriet 2003 NORDISK MILJØMÆRKNING Rapport om udredning om kulturarven Udvalget er nedsat af : Kulturministeriet Nybrogade

Læs mere

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg

Arbejdsplan 2015-2018. for. Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Arbejdsplan 2015-2018 for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Saltvandsakvariet Esbjerg Oversigt over de strategiske mål og delmål, som Fiskeri- og Søfartsmuseet under forudsætning af fornøden finansiering vil

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog

Danmarks fjerde rapport. i henhold til. den europæiske pagt om. regionale sprog eller mindretalssprog Danmarks fjerde rapport i henhold til den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog Marts 2014 1 Indledning Danmark ratificerede den 8. september 2000 den europæiske pagt om regionale sprog

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere