SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPØRGESKEMA. Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN:"

Transkript

1 SPØRGESKEMA Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering af museer MUSEETS NAVN: Senest revideret i februar 2007

2 Vejledning Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand og underskrives af begge. Skemaet udfyldes elektronisk. Besvarelsen skrives i kursiv. Det udfyldte skema sendes til Kulturarvsstyrelsen i to versioner: En papirversion med tilhørende bilag sendes som brev til: Kulturarvsstyrelsen Museer H. C. Andersens Boulevard København V En elektronisk version mailes til med det udfyldte spørgeskema vedhæftet som fil. Vi anbefaler, at I læser hele skemaet igennem, før I begynder jeres besvarelse. 2

3 Indhold 1. Arbejdsgrundlag og formål 2. Samlinger, arkiver, bibliotek. 3. Indsamling og erhvervelser 4. Undersøgelser og forskning 5. Forvaltning af den faste kulturarv 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 7. Formidling 8. Publikum 9. Bygninger og udendørsarealer. 10. Organisation og administration. 11. Ledelse og personale. 12. Økonomi. 3

4 1. Arbejdsgrundlag og formål 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse Museets hovedadresse, telefonnummer, faxnummer, og web-adresse Adresserne på museets filialer 1.3 Museets ejerforhold Er museet: Selvejende Foreningsejet Kommunalt ejet 1.4 Museets formål og ansvarsområde I bedes beskrive museets formål og vedtægtsbestemte ansvarsområde Hvis I skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets plads i det danske museumsnetværk og beskrive museets ansvarsområde? 1.5 Oprettelse Hvornår blev museet oprettet? Hvornår blev museet statsanerkendt? 1.6 Samdriftsaftaler Drives museet med tilskud fra flere kommuner? Er der indgået en samdriftsaftale herom? I så fald vedlægges aftalen. 4

5 Hvad er baggrunden for oprettelsen af samdriftsaftalen? Hvordan fastlægger kommunerne de årlige tilskud til museet? Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger til ydelser? I bedes beskrive hovedtrækkene i museets virksomhed i de enkelte kommuner samt, hvordan samarbejdet med kommunerne fungerer. Hvordan er kommunerne repræsenteret i museets bestyrelse? 1.7 Medlemskab af museumsfaglige foreninger og organisationer Er museet og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale, museumsfaglige foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk ICOM, Skandinavisk Museumsforbund, puljer, samarbejdskredse eller formidlingsnetværk. Hvis museets medarbejdere har tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.8 Medlemskab af foreninger og organisationer Er museets og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale og internationale foreninger og organisationer? Det kunne eksempelvis være: Danmarks Naturfredningsforening, folkeoplysningsforbund, statslige råd og nævn. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer, oplyses dette. 1.9 Samarbejde med organisationer og foreninger Hvilke myndigheder, organisationer og foreninger samarbejder museet med? Det kunne eksempelvis være: offentlige myndigheder, råd og nævn, puljer og formidlingsnetværk, biblioteker, turistforeninger, erhvervsråd, medier og fonde. Her anføres kun selve samarbejdsrelationen, da der senere skal redegøres for samarbejdets indhold. Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte organisationer og foreninger, oplyses dette. 5

6 1.10 Internationale samarbejder og netværk Har museet internationale samarbejdspartnere? I så fald bedes I beskrive karakteren af samarbejdet Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger, organisationer og internationale organisationer (punkterne i afsnit 1) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet i forbindelse med medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer og myndigheder, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 2. Samlinger, arkiver, bibliotek 2.1 Generel beskrivelse af samlingerne Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne? For hvert område bedes I anslå antallet af genstande/værker samt vurdere samlingernes kvalitet og/eller repræsentativitet. I bedes desuden angive specielle samlinger, værksteder, interiører, mindestuer, bygninger eksempelvis frilandsmuseer der er en del af museets samlinger. 2.2 Samlingernes repræsentativitet Står museets samlinger i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde? Er der områder i samlingerne, som er for svagt repræsenteret i forhold til ansvarsområdet? I så fald bedes I beskrive hvilke og hvorfor. Er der dele af samlingerne, som falder uden for ansvarsområdet; men som har en anden eksempelvis historisk begrundelse? Er der dele af samlingerne, der burde udskilles/kasseres? I bedes beskrive hvilke og begrunde hvorfor. 6

7 2.3 Samlingernes registrering Hvilke retningslinier har museet for genstandes modtagelse og indkomst samt for samlingernes ordning, registrering, magasinering og revision(svindkontrol)? I denne forbindelse bedes I beskrive museets protokol- og registreringssystem for samlingerne. Bemærk: Magasinernes bygningsmæssige forhold behandles under pkt. 9.3 I bedes vedlægge en kopi af kvitteringen, som I udleverer ved modtagelse af genstande eller andet dokumentationsmateriale. Hvilket nummersystem anvender museet ved nummerering af genstande og værker, der indgår i samlingen? Hvor langt er museet i nummerrækken? Har museet et efterslæb i registreringen? I denne sammenhæng beskrives de ældre nummersystemer, samt hvilke numre museet har benyttet inden for disse systemer. Benytter museet REGIN til daglig registrering? Hvis ikke, bedes museet redegøre for hvilket samlingsregistreringssystem, der så benyttes, og for rutiner omkring back-up og opdateringer. I bedes vedlægge en kopi eller udskrift af de sidste 10 registreringer. Hvordan er museets procedure for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Musernes Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder? Nedenfor bedes I give et skøn over andelen af registrerede, nummererede og uregistrerede genstande i hele museets samling (total 100 %). Fuldt katalogiserede/ Genstande, der kun Genstande, som registrerede er tildelt nummer og ikke endnu er genstande placering i museet nummereret eller dokumenteret % % % 7

8 Hvor mange årsværk skønner I, museet skal bruge til opgradering/digitalisering af museets registrerings- og dokumenteringsefterslæb? I bedes redegøre for museets retningslinier for registrering af genstande, der indleveres til bedømmelse, hvor bedømmelsen ikke sker med henblik på indlemmelse i samlingerne. 2.4 Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingerne eller dele heraf. Har museet samlinger, der er pålagt klausuler? 2.5 Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private. I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for udlån og deponering samt beskrive arten og omfanget af museets udlån og deponering. 2.6 Deposita og indlån fra andre museer, institutioner eller private I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for deposita og indlån samt beskrive arten og omfanget af museets indlån. 2.7 Arkiver Hvilke arkiver har museet i forbindelse med samlinger, undersøgelser og andet primært kildemateriale? Såfremt museet ikke benytter sagsregistrering, kunne det eksempelvis være separat beretningsarkiv, museumsjournal m.v. Bemærk: - Lokalarkiver, der er en del af museet, betragtes som en speciel afdeling eller samling. De beskrives under pkt Arkivalier, der indgår i museumssager, betragtes som en del af samlingen. De beskrives under pkt Administrative arkiver beskrives under pkt I bedes kort beskrive museets registrering og administration af arkiverne, herunder arkivnøgle, journaliseringssystem og databaseprogrammer. 8

9 2.8 Bibliotek I bedes kort beskrive museets bibliotek og herunder, om der er særlige samlinger af speciallitteratur. Har museet særlige samlinger, bedes I redegøre for, hvilke fagområder de omfatter. Bemærk: Bøger, der regnes som museumsgenstande, og derfor indgår som en del af samlingen, beskrives under pkt I bedes kort redegøre for museets registrering og administration af biblioteket, herunder for arkivnøgle, klassifikationssystem og databaseprogrammer. 2.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med samlinger, arkiver og bibliotek (punkterne i afsnit 2) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver og bibliotek, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 3. Indsamling og erhvervelser 3.1 Generel beskrivelse af museets accession I bedes redegøre for museets indsamlings- og indkøbspolitik, herunder de geografiske, tidsmæssige og saglige områder, som museet prioriterer. Redegørelsen skal uddybe, hvordan museet varetager sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingsplanen og indkøbspolitikken vedlægges. Har der været behov for ændringer i museets satsningsområder, siden arbejdsplanen blev udarbejdet? 3.2 Museets accession Hvilke væsentligere genstande eller kunstværker har museet indsamlet/indkøbt de seneste fire år? 3.3 Benyttelse af museets samlinger i forskningsmæssig sammenhæng I bedes redegøre for eksternt forskningstræk på museet. 9

10 Hvilke principper og hvilken praksis har museet med hensyn til samlingernes tilgængelighed for forskning? 3.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med museets accession samt det eksterne forskningstræk på museet (punkterne i afsnit 3) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museets anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 4. Undersøgelser og forskning 4.1 Hovedlinierne i museets dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed I bedes beskrive emnerne, arten og omfanget af museets undersøgelser og forskning. 4.2 Gennemførte projekter I bedes opregne museets undersøgelses- og forskningsprojekter i de seneste fire kalenderår. Det skal angives i hvilken form, resultaterne foreligger, eksempelvis som beretninger, artikler, monografier, kataloger eller andet. Uafsluttede projekter, der rækker mere end fire år tilbage, kan medtages. 4.3 Forskningspublikationer Hvad er museets praksis i forbindelse med publicering af forskningsresultater? Hvilke forskningspublikationer har museet udgivet indenfor de seneste fire hele kalenderår? Bemærk: Formidlingspublikationer opregnes i afsnit Evaluering af museets forskning I bedes indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere eller særligt tilknyttede indenfor de seneste 4 hele kalenderår. Publikationerne indsendes i 3 eksemplarer. Hvis publikationerne - eller artikler i publikationer - omfatter flere kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie og nyere tid, bedes I indsende dem i 5 eksemplarer. 10

11 I skal kun indsendes de publikationer for den pågældende periode, som museet ønsker omfattet af en forskningsevaluering, og kun de publikationer, der har ISBN-nr. eller tilsvarende. Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre museet beder om det. Samtidig med at I indsender forskningspublikationerne, bedes I maile en publikationsfortegnelse med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN-nr. på de enkelte publikationer. I bedes desuden notere forfatterens relation til museet. Fortegnelsen skal opdeles i kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid. Den skal desuden opdeles i overensstemmelse med de forskningsdefinitioner, som Kulturministeriets rådgivende forskningsudvalg har udarbejdet. Det vil sige, at publikationerne skal rubriceres under: basisforskning, dvs. grundforskning eller strategisk forskning. anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde, dvs. anvendt forskning, udviklingsarbejde eller reflekteret dataindsamling. Fortegnelsen mailes til 4.5 Deltagelse i konferencer, kongresser m.v. Hvilke konferencer og kongresser har personalet deltaget i de seneste fire år. I bedes oplyse arrangementets titel, sted, tidspunkt, arrangør, og hvem der deltog fra museet. 4.6 Netværk og andet samarbejde I bedes redegøre for deltagelse i nationale og internationale netværk og for samarbejder som led i forskningsvirksomheden, eksempelvis samarbejdsprojekter med universiteter, højere læreanstalter m.v. Har museet haft tilknyttet Ph.D.- eller specialestuderende? 4.7 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets undersøgelses- og forskningsvirksomhed (punkterne i afsnit 4) herunder: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde og strategi? 11

12 5. Forvaltning af den faste kulturarv 5.1 Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng I bedes beskrive museets deltagelse i den fysiske planlægning og andet bevaringsarbejde. Hvilke planlægningsmyndigheder har museet samarbejdet med inden for de sidste fire kalenderår og om hvilke emner? 5.2 Kapitel 8- arbejde I bedes redegøre for eventuelle aftaler med kommunernes tekniske forvaltninger vedrørende museets varetagelse af opgaver med baggrund i museumslovens kap. 8. I bedes redegøre for antallet af sager og for sagernes art, eksempelvis bygge- og anlægssager, lokalplansager, råstofsager m.v., som museet har fået forelagt og behandlet årligt indenfor de sidste fire kalenderår. 5.2 Kulturmiljø I bedes redegøre for museets deltagelse i kulturmiljøråd og andet kulturmiljøarbejde. 5.3 Samarbejde med andre museer Varetager museet undersøgelses- eller bevaringsarbejde i et andet museums geografiske ansvarsområde? I så fald bedes I redegøre for samarbejdet med det andet museum og vedlægge en eventuel samarbejdsaftale. 5.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med forvaltningen af den faste kulturarv (punkterne i afsnit 5) herunder: Om den tid og økonomi, museets anvender, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 12

13 6. Konserverings- og bevaringsarbejde 6.1 Konservering I bedes kort beskrive samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler. Hvilke rutiner har museet i forbindelse med elementært bevaringsarbejde og skadedyrskontrol? Hvordan er mulighederne for konserveringsarbejde på museet, og hvad er praksis for rekvireret konservering? Har museet lokaler, faciliteter og særligt teknisk udstyr til bevarings- og konserveringsarbejde? Hvilke principper har museet for opdeling af magasiner og for opbevaring af magasinerede genstande? Magasinernes bygningstekniske forhold behandles under pkt Tilsyn med egne samlinger Hvem varetager museets konservering? Er der aftalt regelmæssigt besøg af konservator? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt? Den seneste besøgsrapport bedes vedlagt. Har museet en bevaringsplan eller konserveringsplan? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, bedes I vedlægge planen Fører museet konserveringsmæssigt tilsyn med egne deposita i ikke-museale institutioner? (sæt kryds) Ja Nej Hvis ja, hvor hyppigt fører I tilsyn? 13

14 6.3 Tilsyn med andres samlinger Hvis museet fører tilsyn med andres samlinger bedes I oplyse arten og omfanget af tilsynet, herunder om der er tale om rekvireret arbejde. Hvis museet udfører konserveringsarbejde for andre museer, institutioner eller private omtales det under 4.1. Fører museet tilsyn med offentligt ejet kunst, mindesmærker og lign.? 6.4 Stærke og svage sider I bedes redegøre for stærke og svage sider ved museets arbejde med konservering: For så vidt angår museets tilsyn med andre samlinger bedes I redegøre for: Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, som museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi?. 7. Formidling 7.1 Formål og strategi Hvad er museets overordnede målsætning på formidlingsområdet? Hvad er museets strategi med hensyn til formidling? Har museet særlige formidlingsstrategier for børn, unge, skoleklasser, indvandrere/flygtninge eller andre? I så fald bedes I beskrive strategierne. 7.2 Udstillinger Afspejler basisudstillingerne museets formål og ansvarsområde? I bedes oplyse basisudstillingernes åbningsår, principperne for tekstning og hvilke fremmedsprog teksterne oversættes til. Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og forskning? 14

15 Hvilken praksis har museet i forbindelse med særudstillinger? I bedes redegøre for museets egne særudstillinger og de vandreudstillinger eller indlånte udstillinger, som museet har haft de seneste fire kalenderår. Desuden bedes I redegøre for udlån af egne udstillinger. Ved hver enkelt udstilling bedes I notere udstillingens art, omfang og målgruppe samt omfang og karakter af tekstning, herunder hvordan og til hvilke fremmedsprog, der er oversat. 7.3 Anden formidling Hvilken praksis har museet i forbindelse med anden formidling? I bedes redegøre for arten, antallet og omfanget af arrangementer på og uden for museet i sidste kalenderår. Arrangementerne kan opdeles i kategorier eksempelvis: omvisninger, foredrag, byvandringer og ekskursioner. 7.4 Undervisning Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med undervisning, herunder lærerkurser, undervisningsmateriale, emnekasser. Varetages undervisningen af museets eget personale eller af eksterne undervisere, som er tilknyttet museet? Bliver museets undervisning varetaget af en skoletjeneste? Er der løbende samarbejde med skoler og undervisningsinstitutioner om udvikling af undervisningsmaterialer? Er museets undervisningsmaterialer præsenteret eller tilgængelige på e-museum.dk? 7.5 Formidlingspublikationer Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidlingspublikationer, herunder udstillingsvejledninger? I bedes beskrive formidlingspublikationernes art, formål, målgrupper og sprog. Hvilke formidlingspublikationer har museet udgivet de seneste fire kalenderår? Til formidlingspublikationer regnes AV, Cd-rom, video samt internetpublikationer. Bemærk: Forskningspublikationer skal ikke medtages her, da de beskrives i afsnit

16 7.6 Formidling på internettet Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidling på internettet? I bedes redegøre for internetformidlingens emner, formål og målgrupper. Er museets basisudstilling og særudstillinger præsenteret eller på anden vis formidlet på museets hjemmeside? Hvordan supplerer hjemmesiden museets basisudstillinger og særudstillinger? Er der udstillinger eller anden formidling, der ikke kan opleves på museet, fordi de udelukkende er produceret til internettet? Producerer museet særudstillinger eller anden formidling til internettet i samarbejde med andre museer og institutioner? I så fald bedes I angive hvilke. Tilbyder hjemmesiden adgang til og søgemuligheder i databaser over museets samlinger og lignende? Fører museet statistik, eller har museet adgang til statistik over brugeraktiviteten på museets digitale platforme? Hvis ja, bedes I angive seneste kalenderårs antal unikke besøgende. Har museet anden systematisk viden om publikums anvendelse af hjemmesiden, eksempelvis resultater af en brugerundersøgelse eller lignende? Hvis ja, bedes I angive hvilken. Giver hjemmesiden mulighed for brugerkontakt med museet? Hvis ja, bedes I beskrive hvilke muligheder for brugerkontakt, hjemmesiden giver. Hvilke særlige tiltag har museet gjort for at opnå bedst mulig tilgængelighed og brugervenlighed på museets hjemmeside. Har hjemmesiden særlige funktioner for syns-, læseog hørehandicappede? 16

17 Har museet eksempelvis fulgt statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed eller deltaget i IT-og Telestyrelsens kvalitetsmålings-projekt: Bedst på Nettet? Tilbyder museets hjemmeside specielle services til brugerne eksempelvis elektroniske nyhedsbreve, kalenderfunktion eller e-handel? Hvordan sikrer museet, at hjemmesiden bliver opdateret løbende? 7.7 Udvikling af museets formidling Hvordan arbejder museet med at udvikle sin formidlingspraksis, herunder udvikling af udstillingsmedier og formidlingsformer? Hvordan kvalificerer museets medarbejdere sine formidlingskompetencer? I hvilket omfang udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturformidlende institutioner? 7.8 PR-virksomhed og markedsføring I bedes beskrive museets praksis og aktiviteter i forbindelse med PR og markedsføring, herunder: radio og tv-deltagelse, avisindlæg og kronikker. elektroniske nyhedsbreve og specielle presserum på nettet. besvarelser af forespørgsler fra myndigheder, organisationer, skolebørn, medier, biblioteker og arkiver, herunder fotobestillinger. strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder. 7.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med formidling (punkterne i afsnit 7) herunder: Om den tid og økonomi, museet anvender, står i rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer? Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og strategi? 17

18 8. Publikum 8.1 Særlige aktiviteter for foreninger m.v. Hvis museet har tilknyttet en venneforening el. lign., bedes I redegøre for aktiviteter og særlige ordninger for foreningens medlemmer. Bemærk: Øvrige oplysninger om venneforeninger beskrives under pkt Har museet særlige aktiviteter og ordninger for medlemmer af andre foreninger, grupper og sponsorer? I så fald bedes I redegøre for dem. 8.2 Kiosk/museumsbutik Hvad er arten og omfanget af museets kiosk/museumsbutik? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er kiosken/museumsbutikken økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.3 Cafévirksomhed Hvad er arten og omfanget af museets cafe eller kundetilbud via automat? Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet? Hvis ja, bedes I redegøre herfor. Hvordan er cafeen økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi? 8.4 Anden brug af museets lokaler Stiller museet lokaler til rådighed for aktiviteter og arrangementer som ikke har relation til museets egen virksomhed? 8.5 Åbningstid og besøgstal I bedes angive museets daglige åbningstid samt angive eventuelle udsving i løbet af året. 18

19 Hvad er det samlede antal åbningstimer årligt? Hvad er museets besøgstal i alt? Hvis besøgstallet kan opgøres på særlige grupper som børn, skolebørn, pensionister, rejseselskaber og særlige rabatordninger, bedes I gøre det. Hvis museet har flere afdelinger med særskilt indgang, bedes I så vidt muligt oplyse besøgstallet efter samme opdeling for de enkelte afdelinger. Har museet foretaget systematiske undersøgelser af publikums oplevelse af og forventninger til museets formidling? I hvilket omfang inddrager museet brugerne i udviklingen af museets formidlingsinitiativer? Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede grupper af besøgende? 8.5 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets særlige publikumsrettede tiltag (punkterne i afsnit 8). 9. Bygninger og udendørsarealer 9.1 Generel beskrivelse af bygningerne På hvilke lokaliteter har museet bygninger, og hvilken alder og karakter har bygninger? Har der været en særlig grund til, at bygningerne kom i brug til museumsformål? 9.2 Udendørsarealer Giv en generel beskrivelse af museets udendørsarealer, herunder deres størrelse og brug. 19

20 9.3 Ejerforhold I bedes redegøre for ejerskabet til bygninger og udendørsarealer herunder: hvem der har vedligeholdelsespligten, og om der er betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller der er andre aftaler vedrørende bygningernes brug. Er der kortere opsigelsesvarsel end 2 år på museets lokaler? 9.4 Lokaleforhold Nedenfor bedes I beskrive museets lokaleforhold. Det vil sige, hvor stort et areal er der afsat til museets forskellige aktiviteter, samt om lokalerne har klimastyring og lysafskærmning. Basisudstillinger Areal i m² Er der klimastyring (ja/nej) Er der lysafskærmning (ja/nej) Særudstillinger Værksteder og laboratorier Magasiner Kontorer Besv. ikke Besv.ikke Velfærdslokaler Besv. ikke Besv.ikke Café og museumsbutik/kiosk Besv. ikke Besv. Ikke Lager og garager Besv. ikke Besv. Ikke Opfylder lokalerne de basale bevaringskrav? I bedes i hovedtræk redegøre for eventuelle mangler. Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet? Opfylder udstillingslokalerne de basale krav om handicapvenlighed? I bedes redegøre for eventuelle mangler. 20

21 9.5 Magasiner Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav? I bedes beskrive magasinernes udnyttelsesgrad, rengøring, adgangsforhold, luftfugtighed, temperatur, rørføringer, m.v. 9.6 Sikring Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets samlinger? Er museets bygninger således disponeret, at de forskellige risici er sektioneret fra hinanden med gode brandvægge og -døre? Er museets automatiske brandalarmeringsanlæg tidssvarende, og har museet et tilstrækkeligt antal brandslukningsredskaber? Har museet et fuldstændigt og tidssvarende tyverialarmeringsanlæg med forbindelse til et vagtfirma, der rykker ud ved alarm? Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af museets genstande? Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr? Hvis ja, hvor hyppigt gennemføres kontrollen? Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealer m.v. af opsyn/vagtpersonale? Hvilken uddannelse har museets opsyn, og er den tilfredsstillende? Har museet opdaterede, skriftlige instrukser for opsyn og forholdsregler imod og i tilfælde af brand, tyveri og vandskader? Hvis ja, vedlægges instruksen. 21

22 Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid? Hvis ja, vedlægges instrukserne. Afholder museet jævnlige brandøvelser, som sikrer, at de brandmæssige foranstaltninger er i orden, og at personalet er i stand til at bringe de besøgende og sig selv i sikkerhed? Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde? 9.7 Materiel og inventar Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde og opgaver? I bedes beskrive, hvilket udstyr, inventar og materiel museet i givet fald mangler. 9.8 Stærke og svage sider I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets bygninger og udendørsarealer herunder de opbevarings- og sikringsmæssige forhold (punkterne i afsnit 9). 10. Organisation og administration 10.1 Museets vedtægter I bedes vedlægge museets gældende vedtægter samt en kopi af myndighedsgodkendelsen af vedtægterne Administrative regler og bestemmelser Giv en fortegnelse over museets relevante administrative aftaler, herunder resultatkontrakter, virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. I bedes redegøre for baggrunden for aftalernes indgåelse og vedlægge aftalerne Journal og arkiv Hvordan er museets journalsystem og arkiv opbygget, og hvem varetager journal- og arkivfunktionen? I bedes vedlægge journal- og arkivplan. 22

23 10.4 Regnskab Hvem varetager museets bogholderi samt udarbejder periode- og årsregnskab? Hvem reviderer museets regnskab? Er der udarbejdet regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige procedurer og ansvarsfordelinger? I så fald bedes I vedlægge en kopi af instrukserne Løn og personaleadministration Hvem varetager museets lønadministration? Hvornår er det sidst blevet kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomster? 10.6 Foreninger Har museet en venneforening, støtteforening, museumsklub, et repræsentantskab, tilknyttede erhvervsgrupper e.l.? Hvis ja, bedes I redegøre for museets samarbejde med disse foreninger og grupper, samt deres medlemstal og kontingent Forsikringer I forbindelse med museets forsikringer af bygninger, samlinger, materiel og personale bedes I beskrive forsikringens art og omfang. Hvornår er der sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og dækning? 10.8 Museets IT-drift I bedes beskrive museets kompetenceniveau og servicering i forbindelse med driften af museets IT, Hvad klarer museet selv? Hvad købes der bistand til? Og hvordan bliver museets IT-udstyr og -drift vedligeholdt og opdateret? 23

24 10.9 Stærke og svage sider I bedes beskrive de stærke og svage sider ved museets organisation og administration (punkterne i afsnit 10) 11. Ledelse og personale 11.1 Bestyrelse I bedes anføre navnene på medlemmerne af museets bestyrelse samt redegøre for medlemmernes udpegningsgrundlag. Hvis der er et formelt forretningsudvalg, bedes I oplyse sammensætningen og den formelle kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg. Hvordan sikrer museet en relevant fornyelse af bestyrelsen? Er bestyrelsens sammensætning alders-, køns- og erhvervsmæssig repræsentativ for museets ansvarsområde? Hvordan forestår bestyrelsen udviklingen af museets målsætning og strategi? Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets varetagelse af sin rolle og sine opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner? Fører bestyrelsen en dialog med de kommunale tilskudsydere om deres forventninger til museets rolle og placering i lokalsamfundet? Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets rolle i lokalsamfundet? Hvornår har museets leder sidst gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen og ICOM s etiske regler sammen med bestyrelsen? 24

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM KVALITETSVURDERING AF DANSK JØDISK MUSEUM 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 DANSK JØDISK MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS SAMLEDE VURDERING...

Læs mere

Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum Kvalitetsvurdering af Naturhistorisk Museum 2004 KULTURARVSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse BAGGRUND FOR KVALITETSVURDERINGEN... 3 NATURHISTORISK MUSEUM... 3 MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 4 MUSEETS

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Elev- og personaleadministration

Elev- og personaleadministration Forretningsgang nr. Godkendt den Gældende fra Am nr. 6.7 Elev- og personaleadministration Jf. skolens administrationsregler pkt. 6.7 er følgende regler gældende for elev- og personaleadministrationen.

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum

Kvalitetsvurdering af. Skagens Museum Kvalitetsvurdering af Skagens Museum 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Skagens Museum 4 Lovgrundlag og ejerforhold 5 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger,

Læs mere

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

God ledelse i selvejende kulturinstitutioner. - den korte version. Udvalget for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner JANUAR 2011 WWW.KUM.DK God ledelse i selvejende kulturinstitutioner - den korte version 2 3 Forord Kulturministeriet nedsatte i februar 2010 et udvalg, der skulle udarbejde anbefalinger for god ledelse

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI

Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI FRI-Håndbog, afsnit 1. Optagelsesskema for Virksomhed, side 1 af 10 Juni 2013 Skema vedrørende optagelse i FRI og associering til DI 1. Ansøgningsskema 2. Oplysning om ledelses- og ejerforhold 3. Oplysning

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution

Analyse af Geografisk Have som selvejende institution Analyse af Geografisk Have som selvejende institution 1 Baggrund Udvalget pålagde forvaltningen på mødet d. 8.april 2014 på forslag fra Jesper Elkjær og Merete Due Paarup, at belyse muligheder og konsekvenser

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København.

1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. VEDTÆGTER FOR HUSET MARKEDSFØRING 1.0 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Huset Markedsføring. Foreningen er landsdækkende, og dens hjemsted er København. 2.0 FORMÅL OG VIRKSOMHED Foreningens formål er

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum

Kvalitetsvurdering af. Det danske Kunstindustrimuseum Kvalitetsvurdering af Det danske Kunstindustrimuseum 2005 Indhold Baggrund for kvalitetsvurderingen 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Museets arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger, arkiver og bibliotek 5

Læs mere

Vedtægt for VUC Roskilde

Vedtægt for VUC Roskilde Vedtægt for VUC Roskilde Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. VUC Roskilde er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Roskilde Kommune, Region Sjælland, og omfattet

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum Kvalitetsvurdering af Roskilde Museum 2009 1 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 2 Kvalitetsvurderingen af Roskilde Museum 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011.

Retningslinier. Kunstudvalget Struer Kommune. Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier Kunstudvalget Struer Kommune Godkendt af Struer Byråd den 25. januar 2011. Retningslinier for Struer Kommunes Kunstudvalg Kunstudvalget har til formål at medvirke til kunstrenisk udsmykning

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f

9/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&autoprint=true&showkey=f KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

Læs mere

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering

J.F. Willumsens Museum. Kvalitetsvurdering J.F. Willumsens Museum Kvalitetsvurdering 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION TIL KULTURARVSSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 3 Vurderingsgrundlag...3 J.F. WILLUMSENS MUSEUM... 5 Nøgletal for museet...5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Vedtægter for Randers HF & VUC

Vedtægter for Randers HF & VUC Vedtægter for Randers HF & VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Randers HF & VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Randers Kommune og Region Midtjylland

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM

KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM KVALITETSVURDERING AF STRUER MUSEUM 2013 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL KULTURSTYRELSENS KVALITETSVURDERING... 2 Vurderingsgrundlag... 2 Opfølgning... 3 STRUER MUSEUM... 4 Nøgletal i 2012... 4 KULTURSTYRELSENS

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år.

Regnskabet og regnskabsmaterialet skal opbevares forsvarligt og tilgængeligt for revisor i indtil 5 år. VEJLEDNING Opstilling af regnskab KULTURARVSSTYRELSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V I dette afsnit gives retningslinjer for udformning og opstilling af det regnskab, der skal indsendes til

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere