Dansk Orienterings-Forbund Hovedbestyrelsen. Projektbeskrivelse. Oplæg HB møde 5/2006 Punkt. Ansvarlige Svendborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Orienterings-Forbund Hovedbestyrelsen. Projektbeskrivelse. Oplæg HB møde 5/2006 Punkt. Ansvarlige. 5700 Svendborg E-Mail folmann@fyntour."

Transkript

1 Dansk Orienterings-Forbund Hovedbestyrelsen Oplæg HB møde 5/2006 Punkt Projektbeskrivelse Projektnavn Klub- og medlemsstruktur Version Maj 2006 Projektperioden Frem til 1. november 2006 Formålet Med afsæt i det faktum og forsatte ønske, at den eksisterende demokratiske foreningsmodel er og fortsat skal være det bærende i Dansk Orienterings-Forbund, og under hensyn til DIF s overvejelser på området, ønskes en udredning af: - gode ideer til det fremtidige medlemskab af klubber, som aktiv, passiv, støtte, familie, firma, - forslag til en forenkling af systemet med A, B, C-klubber, herunder disses rettigheder, samt indpasning af fælles medlemsregistrering i forbundet - gode koncepter til stævnesamarbejder, træningssamarbejder og overbygningsklubber, samt - en afklaring af klubbernes og medlemmernes forsikringsforhold. Reference Hovedbestyrelsen Konkrete mål i år Et notat, der indeholder forslag til en HB vedtagelser. Tidsplan og målepunkter Hurtigt arbejdende færdigt til HB møde 6/2006. Eksterne partnere Bilag I DIF s politiske program Bilag II Notat om fælles medlemsregistrering Bilag III Gældende HB vedtagelser på området Væsentlige forudsætninger for succes Forenkling og gennemsigtighed Væsentlige risici for projektet Afklaring hos DIF trækker ud. Økonomi Møder og administration dækkes af konto Kontoansvarlig Preben Schmidt Synliggørelse og formidling Ideer indkaldes og udredningen offentliggøres på hjemmesiden. Debat på klubledermøderne. Ansvarlige Navn Kim Folmann Jørgensen Svendborg OK, og HB Adresse Slotsallen 44B Telefon Mobil Svendborg Navn Henrik Nielsen, Holbæk

2 Navn Tage V. Andersen, OK Øst Birkerød og FIF Hillerød Navn Jørn Blom, Mariager Fjord OK Navn Jørn Andersen, HTF Ansat tilknyttet Preben Schmidt OK Esbjerg Dato Underskrift

3 Foreningerne Bilag I Projektgruppen Klub- og medlemsstruktur Danmarks Idræts-Forbund vil arbejde for: at værne om og styrke den danske foreningsmodel at hovedfundamentet i dansk idræt fortsat er foreninger, der bygger på værdier som frivillighed, demokrati og forpligtende fællesskaber at den offentlige støtte til det almennyttige foreningsarbejde øges at udvikle foreningsidrætten således, at foreningerne er fleksible og åbne over for ændringer af behov og forventninger i befolkningen at DIF s vedtægtsbestemte foreningsbegreb åbnes, således at DIF og specialforbundene i højere grad formår at opfange nye organiseringsformer og udviklingstendenser at DIF og specialforbundene åbner deres uddannelses- og aktivitetstilbud for andre grupper, institutioner, enkeltindivider mv. end medlemsforeningerne at støtte foreningerne i deres arbejde med at håndtere fremtidens udfordringer at udvikle og synliggøre de kompetencer og den særlige viden, som findes i foreningerne Idrætsforeningerne er DIF s og specialforbundenes fundament. DIF s medlemsforeninger med flere end frivillige ledere, trænere og hjælpere udgør krumtappen i dansk idrætsliv. For DIF er idrætsforeningerne en gruppe af mennesker, der uanset deres økonomiske, politiske, religiøse, etniske eller sociale forskelle samles om en fælles idrætslig interesse i et gensidigt forpligtende fællesskab båret af demokratiske principper, frivillighed og åbenhed. DIF stiller qua sit vedtægtsbestemte foreningsbegreb krav til sine medlemsforeninger krav, som bl.a. fordrer, at foreningen skal være åben for alle, være demokratisk opbygget og have et klart idrætsligt formål. Omverdenens forventninger Dette foreningsbegreb skal DIF og specialforbundene fortsat værne om og styrke ved at sikre foreningerne ordentlige vilkår at fungere under. For DIF er - og skal fortsat først og fremmest være - en organisation for foreningsidrætten. Den traditionelle forening vil imidlertid i fremtiden stå over for en række udfordringer: Den yngre del af befolkningen er mere projektorienterede og ønsker mere fleksible rammer end den traditionelle foreningsstruktur, som kan være præget af en formel mødekultur, begrænsede åbningstider og en vægten af den daglige drift. Foreningerne står i det hele taget med en forventning fra omverdenen om at skulle levere højere service, bedre faciliteter og redskaber samt højere kvalitet i det idrætslige indhold. Endelig skal idrætsforeningerne berede sig på at imødegå eventuelle ønsker fra det offentlige om, at foreningerne skal tage sig af aktiviteter for særlige grupper i bestræbelserne på at fremme disse gruppers sundhedstilstand og/eller integrere dem socialt. Dette kan ske ved, at interesserede foreninger indgår i partnerskaber med det offentlige herom. Det er imidlertid væsentligt, at der er tale om ligeværdige partnerskaber, hvor det offentlige har forståelse for, at foreningerne har behov for ekstra ressourcer, hvis de skal kunne varetage opgaverne. Udviklingsområder Det er DIF s opfattelse, at den danske foreningsmodel vil kunne imødekomme de øgede forventninger. Foreningerne vil således i fremtiden fortsat virke på de foreningsvilkår, som vi kender i dag men for en række foreningers vedkommende vil det ske med en øget fokus på aktivitetsudvikling, kvalitet, resultater og service. Følgende områder må det forventes, at i hvert fald en række foreninger vil tage til sig og udvikle med bistand fra DIF og specialforbundene: Partnerskaber mellem foreninger og kommuner om sundhedstiltag, integration, særlige handicapgrupper mv. Partnerskaber mellem foreninger og private firmaer o.l. om f.eks. instruktion, træning og faciliteter DIF s politiske program

4 Partnerskaber mellem to eller flere foreninger om tværidrætslige aktivitetstilbud mv. Indførelse af ny teknologi med henblik på at give større fleksibilitet i idrætsudfoldelsen, lette turneringsog stævnetilrettelæggelsen, skabe nye og anderledes uddannelsestilbud, lette at administrationen mv. Styrke foreningens frivillige ressource ved bl.a. at udvikle kompetencer og specialistviden. Det vil imidlertid langt fra være alle foreninger, der magter og/eller har lyst til at tage disse områder op. Hovedparten af DIF s medlemsforeninger har i dag og vil fortsat have fokus på medlemmernes interesser og foreningens snævre idrætslige formål og har ingen interesse i at lave særlige sundhedstiltag, aktivere særlige grupper eller indgå i partnerskaber med det offentlige. Forskellige typer foreninger Udfordringen for DIF og specialforbundene vil blive at skulle hjælpe og varetage interesserne for vidt forskellige foreningstyper: På den ene side de mange små og mellemstore foreninger, som fortsat vil arbejde med udgangspunkt i frivillighed og medlemmernes snævre interesse for den/de idrætsgrene, som foreningen har på programmet. Og på den anden side et mindretal af typisk større flerstrengede foreninger, som i stigende grad er interesserede i at udvide foreningens servicetilbud, involvere sig i sundhedsprojekter og andre særlige aktiviteter over for bestemte målgrupper samt indgå i partnerskaber med det offentlige og andre organisationer og institutioner. DIF og specialforbundene skal i den forbindelse differentiere sine servicetilbud, således at det både bliver muligt at opfylde de store serviceforeningers og de mindre traditionelle foreningers behov for støtte. DIF skal i den forbindelse gøre det klart over for kommunale myndigheder m.fl., at man kun kan forvente et tættere samarbejde om særlige opgaver med de foreninger, der har lyst til og magter at påtage sig disse opgaver. Det offentliges støtte til den lokale idræt må således ikke være baseret på en forventning om, at de lokale idrætsforeninger påtager sig at løse særlige samfundsmæssige opgaver. Foreningsbegrebet DIF skal endvidere tage sit vedtægtsbestemte foreningsbegreb op til revision. DIF og specialforbundene skal således vurdere om det nuværende foreningsbegreb er så stramt, at det forhindrer DIF og specialforbundene i at opfange og udvikle nye organisationsformer og idrætstendenser og skader DIF s og specialforbundenes muligheder for at servicere befolkningens behov for idrætsudfoldelse. DIF og specialforbundene skal under alle omstændigheder søge at udbyde sine aktivitets-, uddannelses- og andre servicetilbud til andre end medlems- foreningerne med henblik på at skabe indtægter og knytte disse grupper og enkeltindivider tættere til den organiserede idræt En eventuel ændring af DIF s foreningsbegreb vil medføre, at DIF s fordelingsnøgle og principper for medlems- registrering også skal tages op til revision. DIF s politiske program

5 Den 11. maj 2006 Til specialforbundene Bilag II Projektgruppen Klub- og medlemsstruktur Vedr. fælles medlemsregistrering Baggrund: Kulturministeriet har siden efteråret 2005 haft nedsat en administrativ arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra ministeriet, DIF, DGI, DFIF samt KL - der har til opgave at se på, om der kan etableres en fælles medlemsregistrering på tværs af idrætsorganisationer og på tværs af kommunegrænser. Arbejdsgruppen blev nedsat som følge af regeringens målsætning om at gøre det lettere at være frivillig idrætsleder. Arbejdet med at udfylde forskellige typer medlemsopgørelser på forskellige tidspunkter af året til organisationer og kommuner udgør en væsentlig administrativ byrde for foreningslederne, og en forenkling af dette område er derfor yderst relevant. Arbejdsgruppens anbefalinger: Arbejdsgruppen er nået frem til at anbefale følgende i bestræbelserne på at få en ensartet medlemsregistrering på tværs af idrætsorganisationer og kommuner: Der skal indføres ensartede aldersinddelinger: 0-12 år, år, år, år og over 60 år Der skal indføres den samme indberetningsfrist det vil sandsynligvis blive omkring 1. marts hvert år Der skal indføres ensartede principper for, hvorledes medlemstallet opgøres, jf. senere. Den fælles medlemsregistrering skal indføres via to faser, jf. senere Vedr. opgørelsesmetoden: Foreningerne vælger hver især selv det tidspunkt i løbet af året, hvor de vil opgøre medlemstallet Opgørelsestidspunktet for den enkelte forening må kun i særlige tilfælde ændres fra år til år Opgørelsestidspunktet for den enkelte forening skal være det samme til kommunen og til idrætsorganisationerne Foreninger med flere aktiviteter på programmet kan opgøre medlemstal for de enkelte aktiviteter på forskellige tidspunkter Kommunerne stiller dog som et krav for indberetningen til kommunen, at der betales særskilt kontingent for de enkelte aktiviteter, hvis disse skal indberettes hver for sig (dette krav stiller DIF ikke) Vedr. de to faser: Fase 1:

6 Det er planen, at kulturministeren inden sommerferien hvis der opnås enighed om ovennævnte principper udsender en anbefaling til kommunerne om at indføre de nye principper for kalenderåret Kommunalreformen udgør en vigtig anledning til at få etableret de nye principper allerede i Det er endvidere planen, at idrætsorganisationerne også implementerer de nye principper i I fase 1 vil hver idrætsorganisation og hver kommune fortsat udsende hver deres medlemsskema, men det vil være de samme tal, der skal oplyses, og med en fælles indberetningsfrist. Fase 2: Efter 2-3 år er det planen at få etableret et fælles elektronisk indberetningssystem for alle idrætsorganisationer og kommuner. DIF s bemærkninger til anbefalingerne: Den nævnte optællingsmetode burde alt andet lige være til fordel for DIF s specialidrætter, da foreningerne typisk vil vælge det tidspunkt af året, hvor man har flest medlemmer af hensyn til de kommunale tilskud. Specialforbundene skal dog være opmærksomme på, at de ikke længere selv vil kunne fastsætte et bestemt opgørelsestidspunkt gældende for deres egne medlemsforeninger. Problemet med, at nogle foreninger f.eks. både har roning og håndbold på programmet for et og samme kontingent og derfor skal vurdere, hvor mange medlemmer, der er inden for hver aktivitet kan i DIF-regi styres, så længe DIF fortsat udsender medlemsskemaerne til foreningerne. En sådan forening vil både få tilsendt/mailet et skema som roforbundsmedlem og som håndboldforbundsmedlem. Der kan endvidere blive nogle overgangsproblemer i det første år mellem gammelt og nyt opgørelsessystem. DIF s bestyrelse finder alt i alt, at der er tale om en god model, som er til fordel for DIF s og specialforbundenes medlemstal. Imidlertid ønsker DIF s bestyrelse som meddelt til specialforbundene på orienteringsmødet fredag den 5. maj at høre specialforbundenes holdninger/kommentarer hertil, inden DIF giver sin tilslutning til modellen. Forbundene bedes derfor venligst meddele evt. kommentarer senest onsdag den 31. maj til undertegnede på mail Med venlig hilsen Morten Mølholm Hansen Kommunikationschef

7 A-, B eller C - klub? Vedtaget betinget på HB møde 28. januar 2004 Bilag III Projektgruppen Klub- og medlemsstruktur Administrativt er klubberne under Dansk Orienterings-Forbund (DOF) inddelt i tre grupper ud fra de aktiviteter og serviceydelser, klubberne og deres medlemmer udnytter eller har adgang til. A-klub - Fuldgyldigt medlemskab Som fuldgyldigt medlem har klubben og dens medlemmer bl.a. følgende fordele: Klubben og medlemmerne er dækket af en af Danmarks Idræts-Forbund (DIF) tegnede kollektive forsikringsordning omfattende: Ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, ulykkesforsikring, retshjælp samt rejseforsikring. Et i klubkontingentet indeholdt abonnement på medlemsbladet 6 gange årligt til hver husstand med aktive medlemmer. Rådgivning og service fra forbundets sekretariat. Rådgivning fra forbundets breddekonsulent og kortkonsulent. Dækket af kortreglementets maksimumspriser og regler om fil-udveksling. Adgang til forbundets børne- og ungdomslejre, ture og kurser. Adgang til DOF's elitearbejde i det omfang talent og evner rækker. Kursus- og uddannelsestilbud fra såvel DOF som DIF. Ret for klubben til at stille hold i DOF s divisionsturnering. Klublink og arrangementslink fra forbundets officielle hjemmeside. Det er en forudsætning for, at klubben kan blive optaget i og fortsat være medlem af DOF, at klubben og dens medlemmerne opfylder en række betingelser. Disse er nærmere beskrevet i forbundets love og på yderligere punkter uddybet af vedtagelser i DOF's kompetente organer. En sådan vedtagelse er betaling af et klubkontingent, der dels udgør et fast årligt grundbeløb pr. klub, dels et beløb fastsat en gang om året pr. aktivt medlem. Der kræves ikke indmeldelsesgebyr af nye klubber. Se om nye klubber her (link kommer). Opfylder klubben særlige vilkår kan der via en startpakke (link kommer) opnås lempeligere vilkår for betaling af klubkontingent. Medlemskab på begrænsede vilkår Da enkelte klubber kun har orienteringsidrætten som en mindre del af deres program, har Dansk Orienterings-Forbund s repræsentantskab accepteret, at hovedbestyrelsen administrativt kan anerkende medlemskab mod et lavere klubkontingent, men på begrænsede vilkår. B-klubber Klubber og medlemmer heraf, der ikke benytter forbundets serviceydelser fra sekretariatet, kort- og breddekonsulenten og ej heller deltager i løbsafgiftspligtige løb eller i divisionsturneringen, i ungdoms- eller elitearbejdet og hvor medlemmerne ikke skal modtage medlemsbladet, kan blive medlemmer af forbundet på begrænsede vilkår som B-klubber. B-klubber har stemmeret på repræsentantskabsmødet i forbundet og i kredsen, er med udtagelse af ovennævnte indskrænkninger, dækket af forsikringerne, forbundets love, reglementer og vedtagelser, og modtager til klubben løbende information via et klubeksemplar af medlemsbladet. B-klubber er berettiget til at få oprettet en link på forbundet officielle hjemmeside. C-klubber Endelig kan Hovedbestyrelsen efter overenskomst undtagelsesvis knytte andre klubber til forbundet. Der tænkes her primært på overbygningsklubber, klubsamarbejder, skovkarleklubber

8 samt andre, der ønsker en nær kontakt med idrætten og løbende vil modtage aftalte informationer. En C-klub og dens medlemmer - der typisk er registeret som aktive medlemmer i anden klub - har som klub ingen særlige rettigheder overfor andre klubber, forbund og kreds, og medlemmerne kan alene deltage i møder og aktiviteter efter særlig indbydelse. Medlemmerne kan dog jf. løbsreglementets 4 vælge at starte internationalt for C-klubben. En C-klub er berettiget til at få oprettet en link på forbundet officielle hjemmeside. Medlemsdatabasen Nyt fælles system Med virkning fra 15. marts 2004 er der indgået samarbejde mellem DOF og O-service, som sikre at oplysningerne i dette tilmeldings- og kalendersystem og DOF s medlemsdatabase kommer til at stemme overens. Der skal derfor fremover kun foretages opdateringer et sted - nemlig via O-service. O-service skal fortsat være klubbernes interne tilmeldingssystem, men også blive medlemmernes, klubbernes, kredsenes og forbundets interne administrations- og kommunikationssystem. DOF ønsker at fremme denne enstrengede løsning mest muligt. Medlemsdatabasen Alle medlemmer af A- & B-klubber, samt kontaktpersoner for C-klubber under Dansk Orienterings-Forbund (DOF), skal registreres i forbundets administrative database. Ønsker en C-klub at kunne tilmelde løbere, skal disse være registreret som aktive under en anden klub, og registreret som passiv under C-klubben. Databasen indeholder tillige oplysninger om betalende abonnementer på medlemsbladet orienteringsløb.dk samt oplysninger om samarbejdspartnere og eksterne kontaktpersoner. Databasen bruges til administration af klubkontingent samt intern kommunikation, herunder udsendelse af informationer i form af brev eller , samt distribution af forbundets medlemsblad orienteringsløb.dk, pressemeddelelser etc. Fra databasen trækkes den interne adresseliste indeholdende alle klubadresser og personer med funktioner i klub, kreds eller forbund samt adresseoplysninger til forbundets officielle hjemmeside. Vedligeholdelse Alle data om klubberne og deres medlemmer indberettes af klubadministrator via O-service. Det er klubben selv, der har ansvar for, at de registrerede data om medlemmerne og klubben holdes ajour. Det anbefales at også klubben arbejder enstrenget og bruger faciliteterne i O-service fuldt ud. Læs mere om de tekniske muligheder under Hjælp på O-service Sikkerhed Medlemsdatabasen indeholder ikke oplysninger, der gør den anmeldelsespligtig overfor Datatilsynet. Dataansvarlig er Charlotte Bergmann. Oplysninger i databasen er tilgængelige for forbundets ledelse, revision og ansatte. Åbenhed Ethvert medlem har ved skriftlig henvendelse til Sekretariatet ret til at få en udskrift af egne data. Udskriften sendes personligt pr. post. Kræver en person undtagelsesvis omgående at egne op-

9 lysninger bliver rettet eller slettet kan underskrevet anmodning sendes direkte til den dataansvarlige. En bekræftelse på ændringen sendes herefter til personen med en kopi til den registrerede klubadministrator. Læs om aktiv, passiv eller friløber her. Aktiv, passiv eller friløber? Aktiv Aktive medlemmer har de fulde rettigheder i klubben. I forhold til Dansk Orienterings-Forbund defineres, uanset hvad de enkelte klubbers vedtægter foreskriver, forskellen på aktiv eller passiv således: Passiv Passive medlemmer har ikke adgang til idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde og kan deltage i udvalgsarbejde i det omfang, der ikke indgår idrætsudøvelse heri. Det bestemmes i klubbens vedtægter om passive medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen eller ej. Er der tale om klubber med flere idrætsgrene på programmet, kan medlemmer der udelukkende dyrker andre idrætsgrene, registreres via O-service som passive over for DOF. Ved medlemskab af flere klubber vælger medlemmet, sit nationale klubtilhørsforhold jf. løbsreglementet 4.1 og registreres som aktivt medlem i denne klub. I øvrige klubber registreres medlemmet via O-servoice som passivt medlem over for DOF. Nye medlemmer Nye medlemmer skal registreres via O-service over for DOF, straks når de er indmeldt i klubben. Sker registreringen som aktivt medlem i en A-klub, og afkrydser klubadministrator herfor i registreringen, vil Dansk Orienterings-Forbunds medlemsblad, automatisk blive sendt direkte til det nye medlems adresse. Dette gælder dog ikke i det omfang bladet allerede modtages på adressen, fordi der bor andre aktive medlemmer af en A-klub i samme husstanden. Passive medlemmer og andre interesserede kan tegne et årsabonnement på medlemsbladet. Henvendelse herom skal ske direkte til DOF's sekretariat. Friløber Klubben kan via O-service oprette og tilmelde en ny løber uden medlemskab. I systemet kaldes en sådan løber for en friløber. Det er tilladt at være registreret som friløber ind til udløbet af en halvsæson, hvorefter det er klubbens ansvar, at slette hele registreringen eller fjerne den særlige afmærkning for friløber. En løber kan kun være friløber en gang indenfor en periode af 3 år. Da løbsreglementet kræver at man er aktiv medlem af en klub for at deltage i konkurrencer og turneringer, deltager en friløber i princippet udenfor konkurrencen, og kan derfor ikke forvente at vinde præmier, medaljer eller score point i divisionsturneringen. Revision Den af repræsentantskabet valgte revision, har også tilsyn med forbundets opkrævning at kontingenter og afgifter. Derfor vil klubbernes til- og framelding af løbere, herunder brug af friløberordningen blive registreret, så revision er mulig.

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt)formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

MEDLEMS- REGISTRERING

MEDLEMS- REGISTRERING MEDLEMS- REGISTRERING Medlemsskema Medlemsregistreringsskema udsendes op til opgørelsesdatoen således, at postmodtageren har skemaet på opgørelsesdagen. Med skemaet følger kode til indberetning via internettet.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 3/2005.

Mødereferat B&UU-møde 3/2005. Til HB Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne-og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i Ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i Talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen Mødereferat

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold

Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægter for Gadstrup IF Håndbold Vedtægterne er ændret og vedtaget den 3. februar 2016 1 1 Afdelingens navn og hjemsted Afdelingens navn er Gadstrup Idrætsforening Håndboldafdelingen (GIFH). Afdelingens

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for BOLBRO GIF

Vedtægter for BOLBRO GIF Vedtægter for BOLBRO GIF 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Bolbro GIF. 2. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 - FORENINGENS FORMÅL 1. at fremme forståelsen for foreningslivet 2. at

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING GØDVAD GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Hovedforeningen Gødvad GIF 1. Navn, stiftelse og tilhørsforhold Foreningens navn er Gødvad Gymnastik og Idrætsforening kendes også under navnet Gødvad

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister Definition af begreber i vejledningen til det Centrale Forenings Register Aktivitet: Med aktivitet menes en idrætsgren eller hovedidrætsgren. Eksempel: Fodbold er

Læs mere

Vedtægter for Glostrup Badminton Club

Vedtægter for Glostrup Badminton Club Vedtægter for Glostrup Badminton Club 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Glostrup Badminton Club Stk. 2. Foreningens hjemsted er Glostrup Kommune. 2 Foreningens formål Stk. 1. Det er Glostrup

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforening

Torslunde-Ishøj Idrætsforening p Torslunde-Ishøj Idrætsforening Badminton Fodbold Gymnastik Petanque Støtteforening Torslunde Ishøj Idrætsforening 1. Navn og formål Foreningens navn er Torslunde Ishøj Idrætsforening (TIIF) og er hjemmehørende

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Aftale om partnerskab mellem Aabenraa Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Aabenraa Kommune, v/ Projektmedarbejder

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen

November 2015. Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen November 2015 Forretningsorden for Dansk Orienteringsforbund, Sydkredsen Denne forretningsorden er gældende for kredsudvalget og klubledermøderne i Sydkredsen. Sydkredsen er orienteringsklubber, som er

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision.

Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Forslag til revision af Vejle IdrætsRåds vedtægter Til venstre står de nuværende vedtægter og til højre står forslaget til revision. Vedtægt for Vejle idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune

Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Partnerskabsaftale mellem Faxe Kommune og Danske Skoleelever vedrørende proces Elevvenlig Kommune Følgende aftale om partnerskab indgås mellem: Danske Skoleelever Faxe Kommune, v/ projektmedarbejder Center

Læs mere

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER

FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER FORENINGSFITNESS I SOLRØD IDRÆTS CENTER Baggrund og formål Solrød idrætscenter har afholdt møde med Foreningsfitness, som er organiseret under DIF og DGI. Formålet med Foreningsfitness er, at hjælpe foreninger

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet)

Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet) Reglement for Medlemskab af Danmarks Badminton Forbund (Medlemsreglementet) Bilag til Love for Danmarks Badminton Forbund 1 I medfør af 5, stk. 7 og 10 i DBF s love fastsættes nedenstående regler om de

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe)

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe) Titel: Your GAM3 Formål: at inspirere unge til en fysisk aktiv livsstil at fremme de unges personlige udvikling, styrke deres

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten.

2. Klubbens formål. Silkeborg OK's formål er at fremme interessen for og udviklingen af orienteringsidrætten. Vedtægter for Silkeborg Orienteringsklub Stiftet den 1. februar 1949 Nuværende vedtægter vedtaget februar 1982 Senest ændret april 2000 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Silkeborg Orienteringsklub

Læs mere

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER

Vedtægter for B NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMMER Vedtægter for B1950 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Boldklubben af 1950 og hjemsted er Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 København Ø. Klubben er stiftet d. 19. januar 1950 på Nørrebro. Boldklubben

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren)

Navn: (herefter kaldet sponsor) (herefter kaldet klubben/udøveren) STANDARDKONTRAKT SPONSORAFTALE 1 Parter Denne sponsoraftale er indgået mellem: Navn: (herefter kaldet sponsor) Adresse: CVR-/SE-nr.: og Navn: Adresse: (herefter kaldet klubben/udøveren) Evt. CVR-/SE-nr.:

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Jordrup og omegns Rideklub

Jordrup og omegns Rideklub Vedtægter for Jordrup og Omegns 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er Jordrup og Omegns, forkortes JORK Foreningen er oprettet den 24.05.1977 og har hjemsted i Jordrup. Kolding Kommune Foreningens formål

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at:

Haderslev Idrætsråd. 2. Idrætsrådets formål Idrætsrådets formål er, gennem sammenslutning af idrætsforeninger i Haderslev Kommune, at: Haderslev Idrætsråd Vedtægt for Haderslev Idrætsråd 1. Idrætsrådets navn og hjemsted Idrætsrådets navn er Haderslev Idrætsråd. Initialer: HIR Stiftelsesår: 6. september 2006 Idrætsrådets hjemsted er Haderslev

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a... file://c:\adlib Express\Work\20150203T143250.870\20150203T143251.182\645dff66-9e5d-4f2e-a... Page 1 of 2 03-02-2015 From: Søren Gøtzsche Sent: 03-02-2015 13:33:03 To: Lars Erik Eisenhardt Subject: VS:

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008

Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 Kajakklubben Nova's Love revideret marts 2008 1. NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er kajakklubben Nova, og dens hjemsted er Gentofte. 2. FORMÅL Klubbens formål er at dyrke kajaksporten under betryggende

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER

SØHØJLANDET GOLF ORGANISATION. Jan V. Rasmussen MARKEDSFØRING BEGYNDERE BANEN TURNERINGER KLUBHUS + TRÆNINGSBANE MEDLEMMER SØHØJLANDET GOLF Den 1. januar 2015 bliver vi oprettet som selskab i Dansk Golf Union (DGU). Det betyder, at vi kan møde op på DGU s repræsentantskabsmøder med møde- og taleret men ikke med stemmeret.

Læs mere

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011.

LOVE. Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. LOVE Love for Holbæk Kajak Klub, vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 27.februar 2011. 1. Hjem og hjemsted. Klubbens navn er Holbæk Kajak Klub, forkortes HKK. Klubbens hjemsted er Holbæk Kommune.

Læs mere

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation

Samarbejdsaftale. 1 Målsætninger. 2 Organisation Samarbejdsaftale Team Danmark og Københavns Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidrætten og herunder i særdeleshed talentudviklingen

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast

HGI Skabelon for afdelingsvedtægter Udkast 1 Navn og hjemsted. Afdelingens navn: HGI Old Boys herefter benævnt: HGI Old Boys er en selvstændig afdeling i Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, herefter benævnt HGI. Stiftetlsesdato: Hjemsted: XXXXXXXXX

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK)

Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Vedtægter for Dværgschnauzerklubben (DvK) Indhold Side 1 Klubbens navn og hjemsted 3 2 DvKs organisation 3 3 DvKs formål. 3 4 Avlsarbejde... 3 5 Medlemskab 3 6 Kontingent 4 7 Ind- og udmeldelse. 4 8 Bestyrelsen...

Læs mere

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus

Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus Vedtægt for Fonden Eliteidræt Århus 1. Navn, hjemsted og selskabsform Fonden er stiftet af Århus Kommune på baggrund af Århus Byråds beslutning på mødet den 3. oktober 2001, og dens navn er "Fonden Eliteidræt

Læs mere

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City

Venstres Vedtægter. - med vejledning December 2012. Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening. Foreningens navn er Venstre Odense City Særudgave 1 Standardvedtægt for en vælgerforening Venstres Vedtægter - med vejledning December 2012 Foreningens navn er Venstre Odense City 1. Formål Venstres mål er et liberalt samfund, der bygger på

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere