VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009"

Transkript

1 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN 100 år

2 Leder Styrings-, skattereform og måske nybyggeri Af Robert Thorsen Da folketinget gik på sommerferie var en ny styrings- og finansieringsreform vedtaget for de almene boliger til ikrafttrædelse 1. januar I finansieringsreformen ligger muligheder for nyt byggeri. Skattereformen vil give forskellige huslejer alt efter om man har egen administration eller køber ydelsen. Styringsreform Efter mere end to års arbejde i et udvalg nedsat af regeringen vedtog folketinget før sommerferien en ny styringsreform for alment byggeri. Reformen er på alle væsentlige punkter identisk med den rapport som udvalget, med Boligselskabernes Landsforening (BL) som deltager,offentliggjorde i sensommeren Hovedelementerne i reformen er en styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. I Århus Kommune vil styringsdialogen med kommunen blive overordnet koordineret med BL s 5. kreds, som tæller alle organisationer i kommunen. Ligeledes vil de enkelte organisationer skulle udarbejde målsætninger, som også kommer til at omfatte de enkelte afdelinger. For hver afdeling skal der udarbejdes dokumentation, som skal danne grundlag for en dialog med kommunen om de enkelte afdelingernes fremtid og eventuelle problemer. Yderligere vil reformen afbureaukratisere og forenkle regelsættet, herunder vil der ske ændringer i udlejningsreglerne, organisation og beboerdemokratiet, administrationen og driften, sideaktiviteter og egenkapitalen. Det vil f.eks. blive muligt i problemramte områder at udleje boliger via annoncering. Ventelistereglerne vil blive forenklet, og reglerne vedr. fortrinsret for boligsøgende med børn ændres. De eksisterende organisationsformer og regler harmoniseres for at skabe yderligere gennemsigtighed og ensartethed af hensyn til lejerne. De enkelte boligorganisationers beslutningsdygtighed styrkes inden for beboerdemokratiets rammer i særlige tilfælde, der vedrører gennemførelsen af større renoveringsopgaver, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelingerne. Selv om der er visse ting i den kommende styringsreform, der godt kunne være anderledes eller mere ambitiøs, er slutresultat absolut til at leve med og må betegnes som et skridt i den rigtige retning. På BL s hjemmeside (www.bl.dk) findes yderligere pjecer og link til ministeriets skrivelse ang. reformen. Skattereform Skattereformen som blev vedtaget i løbet af foråret, havde som udgangspunkt moms på egen og købt administration samt moms på ejendomfunktionærydelser. Efter et massivt pres fra bl.a. BL tog skatteministeren forslagene om moms på egen administration og ejendomsfunktionærerne af bordet, tilbage blev momsen på købt administration. Vesterbo køber sin administration af Boligkontoret Århus og selv om vi er medejer af selskabet slipper vi ikke for moms. En stigning i huslejen på mellem 400 og 600 kr. pr. bolig på årsbasis fra Det er selvfølgelig meget uheldigt, at de almene boliger på denne måde bliver stillet forskelligt alt efter om man har egen administration eller ej. Skatteministeren har dog nok ikke hørt den sidste protest om denne uretfærdighed og helt uforståelige beslutning. Nybyggeri I finansieringsreformen er der en række værktøjer, som giver mulighed for at vi igen kan bygge nye boliger. Beboerbetalingen (indskuddet) nedsættes med ca. 18 pct. og dermed vil huslejen falde med pct. For en bolig på 100 m 2 og med en typisk husleje på kr. på indflytningstidspunktet, betyder det et fald i den månedlige husleje på kr. Sammen med en række andre tiltag vedr. huslejen og det at maksimumsbeløbet for den ramme vi må bygge indenfor hæves, ser det nu ud til at være realistisk med nybyggeri. En række projekter er under behandling i boligkontoret Århus og der er måske allerede i 2009 mulighed for, at Vesterbo kan bygge i Sabro. På lidt længere sigt skal vi i gang i Lisbjerg, hvor de fem organisationer i opnoteringssamarbejdet Århusbo har lagt billet ind på 300 boliger. Al fremtidigt byggeri bliver lavenergi, dels barsler Århus kommune med regler om krav til nybyggeri og dels har foreningens bestyrelse på et seminar her i foråret besluttet, at Vesterbo fremover vil lægge afgørende vægt på krav til energiforbruget i byggeriet. Bladet du sidder med i hånden er sendt i trykken i juni måned, men udkommer her først i august, jeg vil dog alligevel gerne ønske bladets læsere en rigtig god sommer. 02 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

3 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Indhold LEDEREN 02 Bowlingturnering DEL DIN VIDEN OM UDSATTE OMRÅDER MED OS! 06 Leif Hansen takker af 07 Manden i centrum af byens boligsociale arbejde 08 Repræsentantskabsfest DIGITALE TV-TIDER Gode råd til køb af TV 12 Et usædvanligt fælleshus nyt fra afdelingerne 16 skelagerparken 25 år 18 Nye ansigter i hovedbestyrelsen 20 Kvindehus med kost og spand 21 Læserbreve træffetider 23 VesterBo nr. 2, august 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag 3200 stk. Redaktion: Robert Thorsen, formand, ansvarshavende Berit Jørgensen, best.medlem; Kathrine Lau, afd.5; Julie Kastrup, afd.bestyrelsesmedlem, afd.10; Ruddy Jensen, redaktør Layout og tryk: Zeuner Grafisk as, Forside: Afd. 15, Skelagerparken (læs mere side 18) 14 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

4 Bowlingturnering A Finale Placering Navn Score 1 Inge, Bettina, (Yngvar), Ole, Afd. 11 hold Søren, Tina, Gert Afd. 24 hold Jytte, Ken, Ellen Afd. 3 hold B Finale Placering Navn Score 1 Johnny, Jesper, Morten Afd. 3 hold Svend Erik, Kurt, Per Afd. 1-2 hold Stephan, Peter, Kent Afd. 10 hold Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

5 2009 C Finale Placering Navn Score 1 Marcus, Jane, Jonas, Afd. 6 hold Henning, Deleste, Bente Afd. 13 hold Tommi, Karen, Louise Afd. 24 hold Højeste score Placering Navn Score Johnny Afd Næste års turnering afholdes den 6. marts 2010 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

6 Del din viden om udsatte områder med os! Af Steen Møller Andersen, Direktør i Boligkontoret Århus tlf Vi er i gang med at danne en projektgruppe, der kan rådgive og hjælpe på tværs af foreningerne i Boligkontoret Århus, når vi skal håndtere udfordringer i udsatte boligområder. Derfor skal vi bruge et panel af personer, der har erfaringer med indsatser fra udsatte områder. Læs mere herunder og se om det er noget for dig. Baggrunden Næsten alle boligforeninger i Århus har afdelinger der i større eller mindre grad er socialt belastede. Når problemerne bliver for store oplever vi, at afdelingerne bliver mindre attraktive for lejerne. Flyttefrekvensen stiger, og flere af de ressourcestærke lejere flytter til andre afdelinger. Det er starten på en negativ spiral: Tilflytningen af flere ressourcesvage lejere betyder erfaringsmæssigt, at de boligsociale problemer bliver endnu større. Derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om de boligsociale problemer, der opstår rundt om i afdelingerne. Jo hurtigere vi sætter ind over for problemerne, desto større chance har vi for at bryde den negative spiral. Boligsocial indsats på tværs Det er et fælles ansvar at løse de boligsociale problemer. Dvs. at kommunen, boligforeningens hovedbestyrelse, afdelingsbestyrelsen samt den enkelte lejer har hver deres ansvar for, at de enkelte boligområder er trygge og rolige at bo i. Boligforeningerne i Århus har allerede etableret et velfungerende boligsocialt fællessekretariat, der koordinerer den boligsociale indsats. Men selve gennemførelsen af indsatserne er foreningernes og afdelingernes ansvar. Derfor har vi nu taget initiativ til dannelsen af en tværgående projektgruppe, der kan indgå i arbejdet med at løse problemerne i de udsatte områder. En af styrkerne ved Boligkontoret Århus er netop at de fire foreninger på mange områder arbejder tættere sammen og lærer af hinandens erfaringer. Det gælder også den boligsociale indsats. Projektgruppen Projektgruppen forankres i administrationen, men består også af repræsentanter fra både hovedforening og afdelinger. Ikke blot fra den forening, der står med problemet, men også med repræsentanter fra andre foreninger, der har været igennem et tilsvarende forløb, og som kan bidrage med viden, råd og erfaringer. Hvis du har lyst til at bruge tid og kræfter på at være med til at vende udviklingen i de udsatte områder, ja så henvend dig til direktør Steen Møller Andersen. Steen er tovholder på projektgruppens arbejde og svarer gerne på spørgsmål om projektgruppens arbejde. læserbrev Læserbreve, indlæg og idéer til artikler efterlyses! Er der efter din mening en artikel der bør skrives, et emne der bør tages op eller en person der bør interviewes, vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. Skriv eller send dit indlæg til: VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N eller mail det til: Indlæg til næste blad som udkommer i december skal være os i hænde senest den 1. november. 06 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

7 Leif Hansen takker af Af Kathrine Lau og Robert Thorsen Leif Hansen går pr. 1.november 2009 på efterløn efter at have tilbragt de sidste 15 år af sit arbejdsliv som teknisk koordinator hos henholdsvis Boligforeningen VesterBo og Boligkontoret Århus. Leif blev ansat i VesterBo marts 1994 som en del af en større omstrukturering hvor forretningsfører og teknisk koordinator skulle udgøres af to forskellige personer. Leif er oprindeligt uddannet tømrer og har efterfølgende læst videre til bygningsingeniør. Før Leif kommer til VesterBo har han arbejdet i rådgiverbranchen. I denne periode har han som varmekonsulent også været benyttet af boligforeninger i Århus og Randers. I en enkelt byggesag fungerer Leif som ekstern rådgiver for VesterBo. Så boligsektoren er ikke ukendt da Leif søger job hos VesterBo. Leif påpeger, at en af de vigtige faktorer i samarbejdet gennem de sidste 15 år har været en kemi som har passet. Jeg har oplevet at møde en utrolig imødekommende og venlig bestyrelse / repræsentantskab, som specielt i starten har været interesseret i min person både fagligt og personligt. Især oplever han, at samarbejdet med forretningsfører Carl Danielsen har været udbytterigt, da de begge er personer som prioriterer detaljerne og kvaliteten i arbejdet. Jeg går ikke hjem fordi klokken siger jeg har fri. Jeg går hjem når jeg synes jeg er færdig, og klar til næste dag. Denne tankegang er kendetegnende for Leif, der oplever sit job som spændende og interessant, i en verden hvor hans faglige dygtighed kommer mange lejere til gode. De seneste ca. 10 år har der været en klar strategi med hensyn til de større renoveringer af lejemålene i VesterBo. Denne strategi har været at klargøre de ældre boliger til den frie råderet. I relation til dette har Leif spillet en vigtig rolle, og han betegner det som en god langsigtet strategi. Således har han i samarbejde med eksterne rådgivere været tovholder på alle de større renoveringsprojekter, i afdelingerne og det er mange. Man kan dermed sige, at Leif Hansen har sat sit fingeraftryk på rigtig mange af lejemålene i VesterBo. Leif Hansen forklarer, at et vigtigt ståsted for ham har været retfærdighedsprincippet, og han har forsøgt ikke at lade sig diktere af højtråbende lejere. Af og til må man forsøge på en pædagogisk måde at dele sol og vind lige, selv om det til tider har været vanskeligt. Heldigvis har hverdagen dog primært været fuld af venlige og forstående lejere, som har gjort arbejdet inspirerende og meningsfyldt.. Selvom Leif mener at man bør værne om de almene boliger, så oplever han også et system hvor der helt bestemt er plads til forbedring. Eksempelvis er hele tildelingssystemet uhensigtsmæssigt i forhold til målsætningen om at tiltrække ressourcestærke lejere. Der kunne godt skabes mere gennemskuelighed og fleksibilitet. Hvad angår råderetten så oplever Leif at den helt sikkert har sine kvaliteter, og giver lejerne mere frihed, og individualitet. Men ideen om at de almene boliger med råderetten skal kunne matche boliger på det private marked modarbejdes af hele tildelingssystemet, og så er formålet med råderetten svært at få øje på. Leif Hansen takker af efter 15 år hos VesterBo, og hans sidste projekt bliver afdeling 5, som i øjeblikket står over for en større renovering af rør og badeværelser. Og dog; Leif Hansen har gennem lang tid arbejdet med at stort projekt i afd. 8. Det har taget 12 år at opdyrke, og nu lader det til at det bliver til noget. En god portion stædighed og tålmodighed har været altafgørende. I de 15 år Leif har været ansat har han været et positivt og inspirerende element for samarbejdet i VesterBo, Leif har altid ydet mere end forventet og altid med stort engagement. Leifs indsats vil i mange år fremover kunne ses i de mange opgaver, som han har været primus motor på. Foreningen vil gerne takke Leif for hans arbejdsindsats og altid positive indstilling til beboerne, folkevalgte, og opgaverne. Vi vil ligeledes takke for altid loyal opbakning til beslutningerne, enten truffet i repræsentantskabet, bestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne. Da Leif skal afvikle ferie med videre, så bliver tiden efter sommerferien indtil fratrædelse ikke på fuld tid. Perioden efter ferien skal bruges på at afvikle igangværende sager. Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

8 Manden i centrum af byens boligsociale arbejde Mange af vores læsere har sikkert hørt om det Boligsociale Fællessekretariat, der blev etableret for godt to år siden. Jens Møller, lederen af Fællessekretariatet som det hedder i daglig tale, fortæller om, hvad der gemmer sig af ideer, muligheder, viden og erfaring bag det lidt lange navn. Og de tilbyder noget, som alle vi, der bor alment kan trække på, hvis der er problemer i vores boligområde. Af Lulu Grønlund Det kræver en tidlig morgenstund, at få interviewet passet ind i Jens kalender. Vi mødes i Fællessekretariatets lokaler på Saralyst Allé. Jens laver kaffe og dækker bord, alt imens han fortæller og svarer på spørgsmål. Samtidig udstråler han en fantastisk ro en god egenskab for én, der er ansat til løse byens sociale problemer. Et ambitiøst fælles mål Det Boligsociale Fællessekretariat blev født i marts 2007, da de århusianske boligforeninger besluttede at samarbejde om det ambitiøse mål, at løse de sociale problemer i udsatte boligområder. Udgangspunktet var de stigende sociale problemer i nogle bydele, ligesom problemerne flere gange bredte sig til områder, som ellers var velfungerende. Fællessekretariatet skulle som det FAKTABOKS Aktiviteter iværksat og/eller støttet af fællessekretariatet Netværk for beboeraktive Netværk for ildsjæle, som gerne vil gøre en indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i eget boligområde. Netværket afholder kvartalsvise fyraftensmøder for alle almene beboere i Århus. Borgerportalerne Udsatte bydele får sin egen portal, og beboere uddannes til selv at fortælle om området. aarhusvest.dk, vibysyd.dk og 8380.dk Højskolen Formålet med Gellerup Højskole er at skabe en klassisk højskole, som samtidig skal kunne rumme en multikulturel sammensætning. Højskolen afholder sommer-, efterår- og vinterferie kurser. Kvindehuset Målet er at styrke integrationen af etniske kvinder gennem oplysning om det danske samfund samt aktiviteter som fx håndarbejde, sundhed og madlavning. Lektiecafé Lektiehjælp til børn, der ikke får meget boglig støtte i hjemmet. Rap&Dance Målet er at skabe et rap&dance center i Århus V, som bygger på det 8210-brand, som allerede eksisterer inden for rapgenren. Pt. kører der rapskoler i Herredsvang, Bispehaven, Gellerup/Toveshøj og Rosenhøj. Sporttrack Uddannelse af flere frivillige trænere og foreningsledere i de udsatte boligområder i Århus. Læs mere om aktiviteterne på 08 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

9 FAKTABOKS FS har hjulpet VesterBo med allerførste søge pengene til sin egen eksistens. Det lykkedes. Landsbyggefonden har givet 28,5 mio. kr., Århus Kommune 4,5 mio. kr., og boligforeningerne selv har lagt 5 mio. i puljen. Altså et budget på 38 mio. kr. i årrækken Alle kan trække på os... Fællessekretariatets arbejde er at sætte gang i aktiviteter, der kan være med til at forebygge eller løse problemer i et område. Alle kan trække på os, siger Jens. Hvis en beboer i en almen boligafdeling har idéer til noget, der kan styrke det sociale liv i et boligområde, så kan han eller hun kontakte os. Men typisk er det en afdelingsbestyrelse, en boligsocial medarbejder eller en boligforenings ledelse, der henvender sig for at få hjælp af Jens og hans tropper. Ud over Jens tæller Fællessekretariatet tre medarbejdere. Når man som Fællesekretariatets medarbejdere arbejder på tværs af boligforeningerne og boligområderne, får man en enorm indsigt i, hvad der foregår rundt om i de århusianske boligafdelinger. At indsamle og videregive viden og erfaring er da også en af Fællessekretariatets styrker. Hvad gør de så? Hvis vi får en henvendelse fra en almen beboer, der eksempelvis ønsker at starte en lektie-café i sit område, så hjælper vi ikke konkret med at få caféen etableret, fortæller Jens. Men vi hjælper med at søge penge til lektiecaféen, ligesom vi kan hjælpe med kontakt til frivillige lektiehjælpere via vores forbindelser til Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. Vi kan også sætte vedkommende i kontakt med lektiecaféer andre steder i Århus med henblik på at opnå en viden om, hvordan man bygger en lektiecafé op, hvilke aktiviteter man kan lægge i den ud over lektier osv., forklarer Jens. At forankre er en udfordring Fællessekretariatet har i sin første levetid været med til at igangsætte en lang række aktiviteter: Borgerportaler, højskole i Gellerup, lektiehjælp, kvindehus m.m. Den helt store udfordring er at forankre aktiviteterne, så de kan køre uden vores hjælp, fortæller Jens. Vi skal jo videre, sætte nye ting i gang. Flyvende fra start Jens synes, at sekretariatet er blevet taget godt imod både af boligforeninger og boligafdelinger i Århus. Han har været på rundtur for at orientere de århusianske boligselskabers administrationer om, hvad man kan bruge Fællessekretariatet til. Ligesom Jens & Co har været ude til en del afdelingsmøder, hvor de har fortalt beboerne om deres aktiviteter. At gøre en forskel Det bliver en spændende samtale med Jens ikke mindst fordi han brænder for det, han laver. Hans motivation er tydeligvis, at Fællessekretariatets arbejde gør en forskel. Og det gør det for Jens, når en kvinde, der aldrig kom uden for hjemmet, nu har sin gang i Kvindehuset En 14-årig dreng kommer i en af rapskolerne, hvor han skriver tekster og rapper, i stedet for at drive rundt og lave ballade i sit boligområde Nogle unge efter et forløb i Sporttrack bliver frivillige trænere for børn i et udsat område Denne artikel har tidligere været bragt i Ringgårdens beboerblad Mellem naboer. Med tilladelse fra Lulu Grønlund og Jens Møller har redaktionen på Vesterbobladet, redigeret artiklen, så den er tilpasset Vesterbos beboere. at søge Landsbyggefondsmidler hjem til Herredsvang, og fik forhøjet tilskuddet med ca. 2 mio. kr. at være meget aktive i hele ansøgningsproceduren om boligsociale midler fra Landsbyggefonden til Frydenlundsområdet, hvor VesterBo er repræsenteret med en stor afdeling. FS har været sparringspartnere i processen og hjælper med at holde en god kontakt for området til kommunen omkring aktivitetsmidler etc. Samtidig er FS med til at give muligheder for Frydenlunds beboere via deres projekter, som kører bydækkende i Århus og heriblandt også for Frydenlunds beboere. FS har valgt at udvide deres projektarbejde et område ad gangen. Eksempelvis er de ved at lægge sidste hånd på Borgerportal til 8210, hvor Frydenlund er partner. Det vil sige, at Frydenlund skal have lokale borgerjournalister i området til at fodre borgerportalen. Og FS går til efteråret i gang med en del analyser af forskellige boligområder, herunder også hele vandtårnsområdet, Vorrevangen, Reginehøj m.fl. hvor VesterBo også har boliger. Derudover er der alle de bydækkende aktiviteter, hvor der jo også er beboere fra VesterBo, der deltager (beboeraktive på tværs, Kvindehuset, Rap & Dance for børn, se også listen i faktaboks) Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

10 Repræsentantskabsfest Af Julie Kastrup 2009 I år valgte boligforeningen, at takke Repræsentantskabet for dets indsats, ved at invitere til et enestående arrangement i Musikhuset. Der var rift om de 150 billetter, som var sat til rådighed, og os der deltog, havde en forrygende aften med god mad og masser af grin. Først var der lækker buffet i Musikhusets restaurant som dog overraskende blev forstyrret af en excentrisk tjener, der syntes, at vi alle trængte til at blive støvet af han blev dog hentet af politiet, til stor morskab for 10 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

11 INDBYDELSE Tag din ægtefælle/samlever med til en forrygende aften med revy, spisning og hyggeligt samvær lørdag, den 6. juni 2009 Vi har købt 150 billetter til Århus Revyen, som fordeles efter først til mølleprincippet. os alle, da det viste sig at være en del af showet. Revyen havde velfærd som tema eller manglen på samme - og der blev ikke lagt fi ngre imellem. Det hele foregik i højt tempo og med god musik og glimt i øjet, og aftenen fl øj af sted. Revyholdet, som blandt andre inkluderede Timm Vladimir, havde dog også lovet røven på komedie, og det kan kun bekræftes, at det kom den! Klart til begejstring for alle, og den ene sketch skabte mere latter end den anden. Vi sluttede af med en enkelt og en swing-om til juke-boxen på Radisson. Det vil med garanti være en oplevelse, som huskes længe frem over undertegnede går stadig og nynner åbningsmelodien; vi si r farvel, farvel-færd, vi ses måske aldrig mer...! Århus Revyen er en revy du skal se! Program for aftenen: Kl Velkomstdrink i musikhusets Restaurant Richter Kl Revybuffet i restauranten, hvor vi godt tør love, at de veloplagte skuespillere vil sætte gang i alles lattermuskler Kl Tæppet går for aftenens revy, som opføres i Filursalen. Efter revyen er der kaffe + en lille én på Radisson, hvor Mister Jukeboks spiller op til dans. Tilmeldingsfrist: fredag den 24. april 2009 kl til Mette Kjær Larsson, eller tlf.: Boligforeningen VesterBo Bestyrelsen Vesterbo / nummer 2 / AuGust

12 Digitale TV-tider Gode råd til køb af TV overgangen til digitalt TV berører dig kun, hvis du modtager TV via din egen private antenne. Hvis du ser TV via parabol, bredbånd eller kabel-tv, behøver du ikke at foretage dig noget. Så enkelt kan det siges! Af Hans-jørgen Krickhahn, Multimedie-udvalget VesterBo Hvis du skal ud at købe nyt tv er der en lang række ting, du skal være opmærksom på. Ikke alle tilbud er lige gode i længden. Er der indbygget digital tuner: DVB-T, som det hedder, er kun nødvendig, hvis du bruger egen privat antenne. Husk at den indbyggede digitale tuner skal opfylde MPEg4-standarden. HD-ready: Alle nye fjernsyn af fl adskærmstypen LcD er som minimum HD-ready. Full HD 1080: Fantastisk billede for entusiasten der nyder naturfi lm og sport. Bemærk det er først for alvor efter 2012, at udsendelserne bliver sendt i Full HD1080 format. Bemærk Du skal tilkøbe digital pakke med HD-udsendelser for at se resultatet. HDMI tilslutning: Der er på alle nye fl adskærms TV mindst 1 stk. HDMI-tilslutning. Vi anbefaler min. 2 og helst 3 stk. Det første bruges altid til den digitale boks, for at få det gode billede frem til TV et inkl. den perfekte lyd i 5.1 Sourround Sound. Nr. 2 bruges typisk til din DVD-afspiller. Nr. 3 kan så bruges til din pc, spillekonsoller Playstation, X-box el.lign. faktaboks Se mere info på der også indeholder 8 små fi lm om emnet. Det er Danmarks offi cielle og leverandør uafhængig Borgeroplysning om digital TV. 12 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

13 Ordforklaring Digitalboks: Den boks din kabel-tv-udbyder har leveret med kort læser og fjernbetjening. DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestrial (standard for modtagelse digitalt med egen antenne. MPEG2 standard: gammel digital kodning som DR1, DR2 og TV2 sender med indtil MPEG4 standard: Ny og den fremtidige kodning, som alle nye kanaler sendes med. HD-ready: Flot billede med klart forbedret opløsning, der perfekt dækker behovet i mange år. Kan dog ikke fremvise de kommende HD1080 fi lm og udsendelser i 100% kvalitet. Full HD1080: Nyeste 100% ægte kvalitet, så udsendelsen kan fremvises i biograf-kvalitet. HDMI-tilslutning: overfører billede og lyd i sublim kvalitet Full HD1080 og 5.1 Surround Sound Scart-tilslutning: overfører billede og lyd med god kvalitet, som ikke har HD-kvalitet, altså en ældre standard. 5.1 Surround Sound: Lyd i fem adskilte kanaler, svarer til biografl yd. Indbygget DVD-afspiller i dit TV: Ikke nødvendigt, men anbefales fordi merprisen er lille, det er pladsbesparende, kræver ingen ledninger, kræver ingen ekstra fjernbetjening, TV skifter selv til korrekt indstilling af fi lmtype og skærmformat, er rimelige holdbare og støvsikre, og sparer brugen af et HDMI-stik på dit TV. ulempe hvis DVD afspilleren går i stykker, kan det ikke betale sig at få den repareret, og derfor kræver det efterfølgende, at man anskaffer sig en separat DVD-afspiller, som så skal anvende et ledigt HDMI-stik eller Scartstik. Scartstik: ældre type stik, der er rar at have på sit TV. Bruges til tilslutning af din videooptager eller ældre DVDafspillere og ældre videokameraer. LCD-TV: Den gængse type, som fi ndes i standard HD og også i den nyeste Full HD1080 opløsning. Vi anbefaler denne type TV til hjemmebrug. Flotteste billede, laveste strømforbrug og lang holdbarhed. Plasma-TV: En meget lysstærk TV-type velegnet til brug i dagslys. Anvendes tit af super-markeder og i storcentre på grund af klarheden i dagslys. ulempe opløsningen er lavere end HD typisk kun 1024x768 (kunstig bredformat) svarende til en ældre computer. Standard LcD-TV HD-ready har typisk en opløsning på 1366x768 (ægte bredformat) hvorimod Full HD1080 LcD har en opløsning på hele 1920x1080 punkter (super bredformat) VesterBo anbefaler ikke køb af Plasma-TV til hjemmebrug, fordi billedet er for skarpt (hårdt for øjnene) og det er en dårlig udnyttelse af det digitale signal og det har et forhøjet strømforbrug i forhold til LcD-fjernsyn generelt. Skal jeg købe en digital boks med harddisk? Dette er et punkt, der er i rivende udvikling, og er langt fra sin kommende standard og muligheder. Trods dette anbefaler vi at købe digitalboks med harddisk, hvis du jævnligt ønsker at optage nogle udsendelser, eller hvis du vil have muligheden for at sætte den direkte digitale udsendelse på pause, mens du taler i telefon eller lignende. optagelserne er i fuld digital kvalitet både med billede og lyd Vesterbo / nummer 2 / AuGust

14 Et usædvanligt fælleshus 14 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

15 Er man som turist i jægergårdsgade lidt nysgerrig efter at vide hvad der gemmer sig bag de regelrette facader, kan der nogle steder opdages interessante miljøer. Således ved nr. 29 og 31 hvor man gennem porten kan se en lille bygning. går man lidt nærmere, afsløres ganske vist et lille hus, men det er overraskende forsynet med en meget høj skorsten. Af Ruddy jensen Huset viser sig at fungere som fælleshus for VesterBos afdeling 16 i Hall Sti og afdeling 17 i Istedgade, der sammen med fl ere private ejendomme afgrænser gårdrummet. Fælleshuse i boligforeningers byggerier er ofte kælderlokaler eller lignende indrettet til formålet eller i nyere byggerier selvstændige lokaler. I alle tilfælde er det dog ikke bygninger forsynet med en meget høj skorsten som her, og netop skorstenen vækker nysgerrigheden og lysten til at fi nde ud af mere om bygningen og dens oprindelse. Ingeniør Niels Kjær: da vi sagde boligforening gik det hele meget lettere Orla Wagtman tidl. foreningsformand: kommunens positive indstilling var en betingelse for huset kunne realiseres. Fra esse til fællehus Ved besøg hos Niels Kjær, der driver ingeniørfi rma i forhuset jægergårdsgade 29 fi k jeg historien om husets tidligere funktion samt den ide der førte frem til husets funktion i dag. Smedefi rmaet Marius Hansen havde gennem mange år til huse i gården, hvor huset var fi rmaets smedie og de daværende bygninger langs Hall Sti fungerede som værksted og lager. Tidligere havde første etage via en rampe i gården fungeret som stald for heste fra De forenede Mejerier, der dengang boede i godthåbsgade. Hestene blev skoet hos smedjen. Da Marius Hansen fl ytter virksomheden til Hasselager, erhverver Niels Kjær ejendommene (og smedjen) i Hall Sti samt to kondemnable beboelsesejendomme i Istedgade med wc i gården. Nu udarbejdes et projekt til nybyggeri af boliger i Hall Sti og renovering af Istedgade. Drøftelser med kommunen kører trægt indtil tanken om, at en boligforening kunne gennemføre byggeriet, føres frem. Kommunen er positiv og på den anden side af jægergårdsgade Birthe Edvardsen sidder Bjørn Schmelling hos ingeniørfi rmaet Viggo Madsen, og herfra er der en god mangeårig kontakt til VesterBo, så tingene falder nu pludselig i hak. Hjælp fra kommunen orla wagtmann, tidligere formand for VesterBo, fortæller at renovering af en smedje ikke umiddelbart er noget boligforeningen beskæftiger sig med. Imidlertid vakte Niels Kjærs tanker om en bevaring som fælleshus interesse hos daværende rådmand Bjarne ørum, der gerne så huset bevaret som et eksempel på tidligere tiders blanding af erhverv og beboelse. Kommunens positive indstilling kommer også til at betyde at VesterBo kan opnå fi nansiering. Renovering og ny funktion Efter nedrivning af lagerbygninger mod Hall Sti opførtes 16 lejligheder på arealet og de to ejendomme i Istedgade bliver gennemgribende renoveret og nyindrettet til 17 ungdomsboliger. Birthe Edvardsen, der er formand i boligerne i Hall Sti fortæller om husets nuværende funktion som fælleshus for de 16 boliger samt 17 ungdomsboliger i Istedgade husene: Huset er indrettet med stor respekt for dets oprindelige funktion. Bygning og skorsten er restaureret, der er indrettet køkken og toiletfaciliteter, men midt i hovedlokalet står essen, i dag rengjort og kalket, men ellers fuldstændig, som da den var i brug, og stadig fuldt funktionsdygtig med blæserudstyr. På væggene hænger forskelligt gammelt værktøj og store fotos fra den tid hvor smeden stod ved det daglige arbejde ved essen som fi rmaet Marius Hansen skænkede afdelingen. Vesterbo / nummer 2 / AuGust

16 nyt fra afdelingerne ja, så har vi igen nyt fra Højen Afd. 9, Reginehøj Parkering Der arbejdes på at etablere 7-8 parkeringspladser ved Vorregårdsalle i forlængelse at de eksisterende pladser over mod villaerne. Det håber vi vil hjælpe lidt på det parkerings problem, der er i den ende af vores bebyggelse. De øvrige steder er det lidt sværere at løse problemet, da det er forbundet med mange udgifter, men vi er meget opmærksomme på problemet. ud for blok D er der blevet placeret 2 gule cement ringe af denne simple grund, at der er fl ere som ikke forstår hvorfor der er malet gule striber på kantstenene rundt omkring! Det er fordi man ikke må parkere på disse steder, og det er der så fl ere som har praktiseret især på disse 2 steder. Disse opkørsler til altansiden er jo vores redningsveje/ brandveje. Det er vigtigt at disse veje holdes fri for parkerede biler hvis der eksempelvis skal rejses en stigevogn for at redde personer på altansiden i tilfælde af brand. Det samme gælder selvfølgelig også foran blokkerne, der er vi på nogle af vejene ved at have nogle problemer med mange langtidsog natparkeringer, som jo ifølge vores regler ikke er tilladt. Disse overtrædelser forsøger vi at komme til livs ved at sende brev til dem vi kan, samt sende bud efter parkeringsvagterne. Husk på at det i værste fald kan koste menneskeliv med disse ulovlige parkeringer. Selskabslokalet De, der i fremtiden skal leje vores selskabslokale vil bemærke, at terrassen har fået en lille opfriskning. Der er blevet lagt nye fl iser, de gamle var efterhånden blevet svære at holde rene, så vi håber at det kan se mere indbydende ud. Hyggeren Endnu en god sæson er slut og vi holder nu ferie, men starter igen til oktober I sæsonen der er slut har der været ca personer hver gang, vi spiller banko, terningspil samt hygger os. Kaffe, vand og øl kan købes til faste lave priser. Har Du /I lyst til at være med, så mød op til efteråret, når vi åbner igen på torsdage fra kl På gensyn og god sommer hilsen Ruth, ulla og gunnar nyt fra afdelingerne Så er bestyrelsen på banen igen med lidt nyt Afd. 10, Frydenlund Af Heidi Bindløv, formand Ny næstformand Efter 10 år i afdelingsbestyrelsen er joan christiansen nu trådt ud af bestyrelsen, da hun og hendes mand har valgt at fl ytte fra vores gode afdeling ud til afdeling 23 i Sabro. Bestyrelsen og særligt jeg vil hermed gerne takke joan for et godt og tæt samarbejde i alle årene, og især i min periode som formand. Held og lykke fremover. I stedet for joan træder vores suppleant Denise Kastrup ind i bestyrelsesarbejdet. Denise bor på Høgevej nr.31 5 th. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med hende. Områderne Så har sommeren indtaget sin magt igen, og bænkene er kommet frem i vores områder, så kom ud og vær sammen med din nabo. Vores projekter her gennem sommeren bliver at få malet vores nedgange til kældrene og facaderne rundt om vores blokke. Vi har på Fuglebakkevej valgt en varm grå farve, som matcher til vores døre. På Høgevej bliver kældernedgangene også malet grå, hvorimod facaden bliver holdt i en lidt lysere farve. Foran blok 15 på Fuglebakkevej skal højbedet der ligger ned mod p-pladsen fjernes, da der er stor risiko for sammenstyrtning. Der vil i stedet blive mulighed for at lave en lille plads, hvor man kan sidde og nyde solen. Varmemesteren Vores ejendomsfunktionere skal have 16 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

17 nyt fra afdelingerne Afd. 10, Frydenlund (fortsat) bedre forhold i forbindelse med deres badefaciliteter, så den ene rullestue bliver inddraget, og der laves en dejlig frokoststue til dem. Det rum, hvor der er frokoststue nu, vil blive inddraget til toilet og baderum. Den gamle rullestue fl ytter længere ned i vaskeriet. Overvågning Der er indkøbt overvågningsudstyr til afdelingen, så vi kan få styr på svineriet ved og i vores skraldehuse. Bliver det opdaget, hvem der ikke sorterer deres affald eller bare lader skidtet stå, sendes der en regning til vedkommende for oprydningen. Der er også opsat overvågning i vores kældergange, så vi på den måde måske kan forhindre fl ere indbrud. Trapperne Her i løbet af sommeren vil der blive fortaget hovedrengøring af alle vores trappeopgange. Derefter vil der, hvis man ikke vasker sin egen trappe ifølge husordensreglerne, blive pålagt betaling for trappevask på ens huslejeregning. Jubilæum Da hele Frydenlund har 40 års jubilæum, er man ved fælles hjælp fra alle afdelingerne ved at planlægge dette. Der kommer en skrivelse ud, når der er mere nyt herom. Aktiviteter Fastelavn var som sædvanlig en succes med mange tilmeldte og udklædte. Efter tøndeslagning var der som sædvanlig kaffe og boller til de voksne. og vi hyggede os en times tid, mens børnene legede udenfor, for vejret var jo godt den dag. Bowlingturneringen løb af stabelen den 4. april i Viby bowling center. Vi havde et hold som fi k en tredje plads. En rigtig hyggelig dag sammen med de andre afdelinger. Ferie Bestyrelsen holder ferie i hele juli måned, så næste gang bestyrelsen træffes er tirsdag den11. August. Vi vil hermed gerne ønske alle en rigtig god sommer. nyt fra afdelingerne Ny afdelingsbestyrelse i Lindholmparken Afd. 11, Lindholmparken Mandag den 15. juni 2009 var der ekstraordinært afdelingsmøde i Lindholmparken, 64 husstande var mødt fremi afdelingens fælleshus for som eneste punkt på dagsordenen, at blive orienteret om samarbejdsvanskeligheder i afdelingsbestyrelsen og derfor valg af nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Valgt blev: Dennis Rosendahl Kaa (formand) Mustafa Abou-chaker Kristian clausen Bettina Hansen Inge Momme Hursut Kaplan Katrine Skov jensen Vesterbo / nummer 2 / AuGust

18 nyt fra afdelingerne Skelagerparkens 25 års jubilæum Afd. 15, Skelagerparken 25 års jubilæum Afdelingen festligholdt jubilæet ved et arrangement fredag eftermiddag for venner fra foreningens øvrige afdelinger samt forretningsforbindelser. For afdelingens beboere afholdtes fest lørdag. Ved fredagsarrangementet lykønskede foreningens formand med en tale til afdelingen hvori han bl.a. sagde: 1980 erne er ofte blevet kaldt fattigfi rserne, i dette årti var der også byggematadorer, som levede højt og fl ot og som det senere gik ganske galt for tænk blot på Kurt Thorsen, en af hans højt belånte grunde lå faktisk lige her i området. Men jeres afdeling kan på ingen måde betegnes som fattig lige fra starten og frem til i dag har I både økonomiske og socialt haft overskud. I en ny afdeling er der ofte lidt lavvande i kassen de første år, men det var ikke gældende for jeres afdeling, hvilket også ret hurtigt blev klart for både afdelingsbestyrelse og beboerne. Pengene skulle bruges og ideerne var mange så mange, at en tidligere foreningsformand på et afdelingsmøde instinktivt udbrød, at afdelingen brugte penge som bolsjer. Det med at indrette sig efter hvad foreningen eller måske mere bestyrelsen mente, har afdelingen heller ikke altid fulgt. jeg husker endnu et afdelingsmøde, hvor jeg som dirigent efter ca. 45 minutters debat om træbeplantningen i afdelingen foreslog forsamlingen, at afslutte debatten med konklusionen om, at afdelingsbestyrelsen skulle fi nde en løsning. Hertil var det enkelte svar fra forsamlingen, at debatten først sluttede, når den sluttede og så tog man lige en times mere debat om beplantningen så var jeg heller ikke længere dirigent i afdelingen før mange år efter.. jeres afdeling har altid fungeret, både socialt og bygningsmæssigt, hvilket måske gennem tiderne har gjort, at der var tid og mulighed for at have fokus på andre områder. I foreningen er afdelingen kendt for sit engagement i det demokratiske arbejde. Bestyrelsens næstformand gennem mange år kommer fra afdelingen, ligeledes er afdelingen ofte repræsenteret i diverse udvalg og deltager gerne i debatterne på foreningens møder. Ligeledes stiller afdelingen fælleshuset til rådighed for foreningens mange forskellige arrangementer. Indkørslen til Skelagerparken ved byggestart De første elementer er rejst 18 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

19 nyt fra afdelingerne Afd. 15, Skelagerparken (fortsat) Selv om sammensætningen af boligernes størrelse måske ikke helt passer til dagens krav er afdelingen meget attraktiv og det er jo nemt at se hvorfor; Boliger som er bygget tæt og i kun to etager, mange med egen lille have, bygninger i solide materialer uden det store behov for vedligeholdelse, ja afdelingen tilhører så absolut en af foreningens mest attraktive. Både beliggenhed og huslejeniveau vil fremover bidrage til at efterspørgslen til boligerne i afdelingen vil være stor. og fremtiden er jo blot begyndt for afd. 15. De første børnesygdomme med meget aktive beboere er ved at være overstået, sølvbryllupsalderen er kommet til Skelager, men jeg er sikker på, at når den næste generation fl ytter ind, så øges aktiviteten igen og afdelingen vil sikkert fi nde sit eget gamle jeg igen, men nok i nogle ny klæder. Efter behørige hurra råb og tillykke overrakte formanden foreningens gave og fra de øvrige afdelinger overrakte Heidi Bindløv deres gave til afdelingsformand Leon wagtman. faktaboks VesterBos afdeling 15, Skelagerparken består af 94 lejligheder og udgør ca. en tredjedel af det fælles projekt som foreningen opførte i samarbejde med Fagbo og Statsbo. Byggeriet er tegnet hos Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor i Silkeborg (DAI) af arkitekterne Bent Almvig, Erik Luplau og jørgen Nielsen. De næsten identiske 3 dele af den samlede plan opførtes alle fortløbende af de samme håndværkere, men efter fuldførelsen delt som selvstændige enheder under de respektive foreninger. VesterBos afdeling blev taget i brug som den sidste del i Vi har brug for din hjælp! Af Hans-jørgen Krickhahn multimedieudvalget VesterBo Efter lang tids summen omkring den varme grød, sker der endelig noget med hensyn til at VesterBo s afdelinger kan opstarte deres egen hjemmeside. I Boligkontoret er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der direkte skal sikre, at der hurtigst mulig kan tilbydes afdelingshjemmesider, der er lette at vedligeholde uden den helt store tekniske kunnen. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra de fi re boligorganisationer samt 2 fra Boligkontoret. Dermed er der lagt en god portion kompetence i dette arbejde, men det kan altid blive bedre. Derfor vil vi gerne høre om du kan bidrage med forslag til, hvad lige præcis du ønsker skal fi ndes på din afdelings hjemmeside. Det kan være alt fra hvordan man kan forestille sig et debat forum til hvilke aktiviteter, der skal laves for børn på en hjemmeside. Kort sagt fri fantasi. Et andet udspil kunne også være, hvordan får vi fl est beboere til, mindst en gang om ugen, at se og læse disse hjemmesider? Måske har du lyst til at tilbyde din hjælp som freelance journalist, eller som video fotograf, til små indslag om afdelinger på hjemmesiderne. På forhånd tak for hjælpen og idéerne. Idéer og forslag sendes med mail til: Vesterbo / nummer 2 / AuGust

20 Nye ansigter i hovedbestyrelsen ny valgprocedure i vente Valgplakater i lygtepælene. Ja, det kender vi alle, når der er valg til tinge og lignende. Men valg til hovedbestyrelsen og forskellige udvalg i boligforeningen foregår ofte i fuldstændig anonymitet. Det skal ændres. Med et enkelt tiltag bliver nye kandidater nu mere synlige, så medlemmer i repræsentantskabet kan lære at kende kandidaterne før selve valget. Af Berit Jørgensen Ligesom alle afdelinger har et afdelingsmøde mindst en gang om året, så har repræsentantskabet et møde mindst en gang om året. Til sådan et møde inviterer hovedbestyrelsen alle medlemmer af samtlige afdelingsbestyrelser, diverse udvalg og eventuelle gæster til at deltage. Udvalg kan f.eks. være redaktions- og kursusudvalg. Hver afdeling har et bestemt antal repræsentantskabsmedlemmer, som matcher det antal lejemål, afdelingen har. Hvert medlem har en stemme. Fordelingen af medlemmer er nøje beskrevet i vedtægterne 8 stk.2. Når nye kandidater skal findes Ligesom på afdelingsmødet skal medlemmer i boligforeningens bestyrelse på valg hvert andet år. Bestyrelsen har her syv medlemmer og i år er tre på valg. Inden mødet skal de fortælle, om de ønsker genvalg. Hvis de ikke ønsker genvalg, skal der som et minimum findes en ny kandidat for hvert afgående medlem. Desuden er repræsentanter i udvalgene på valg hvert år, men de indstilles oftest til genvalg, da de netop har leveret et stort stykke arbejde i året, der gik. Hvis der er flere kandidater, end der er ledige poster, så er der kampvalg og efterfølgende skriftlig afstemning. Hvem skal finde de nye kandidater? Ja, det op til repræsentantskabet. Måske er det din formand fra din egen afdeling, som er moden til at blive kandidat til bestyrelsen? Eller måske er der nogen, der anbefaler en anden at stille op som kandidat til bestyrelsen eller til et af de mange udvalg, som VesterBo også har. Bestyrelsen plejer at have fingeren på pulsen mht. hvem der er parate til at yde en ekstra indsats og vil derfor ofte anbefale disse repræsentanter som kandidater. Opfordring til alle! For at der skal komme mere gennemsigtighed og for at undgå at bestyrelsen bare lister en lang række kandidater op, som ingen måske har hørt om i forvejen, så kommer der nu en ny mulig valgprocedure. Forud for mødet kan alle medlemmer af repræsentantskabet indsende forslag til kandidater og disse kandidater opfordres så til at udfylde et cv om kvalifikationer, kompetencer og interesseområder. Det er også muligt at pege på sig selv. Og som traditionen byder, kan man stadig pege på kandidater på selve mødet igen ligesom du kender det fra afdelingsmøderne. På den måde kan deltagerne forud for mødet lære de forskellige kandidater lidt at kende og finde ud af, hvad de står for. Man skal ikke lade sig skræmme af kvalifikationer og kompetencer. Naturligvis er det en fordel, hvis man kender til politisk eller organisations-arbejde. Men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at kandidaten har mod på det og har nogle interesseområder inden for boligforeningen, som personen har lyst til at kaste lidt tid efter. Den nye procedure får sin debut til det kommende repræsentantskabsmøde i september. Og bestyrelsen håber, at repræsentantskabet tager godt imod det nye tiltag. 20 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 21. maj 2015 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formand Søren Høgsberg foreslog

Læs mere

BOLIG FORENINGEN VESTERBO. VesterBo. Nr. 1 / April 2009

BOLIG FORENINGEN VESTERBO. VesterBo. Nr. 1 / April 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 1 / April 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo ET SMIL DER GØR EN FORSKEL DIGITALE TV TIDER NYE HUSLEJER PR. 1. MAJ KONFIRMATION 2010 Leder Finanskrise, skattereform

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang

VELKOMMEN. til afdeling 6 Kongsvang VELKOMMEN til afdeling 6 Kongsvang Velkommen Afdelingsbestyrelsen, varmemesteren og pjeceudvalget, vil med denne velkomstpjece byde dig/jer velkommen. Afdelingen blev opført i 1953, med i alt 164 lejemål.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

VesterBo. Nr. 1 / JUNI 2011. Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo. Nr. 1 / JUNI 2011. Beboerblad for boligforeningen VesterBo BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 1 / JUNI 2011 Beboerblad for boligforeningen VesterBo ny direktør nøglen til 45.000 nøgler vil du spille dart husleje 2011-2012 Leder Det sidste blad. Fagbo udtræder

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15

Bestyrelsesmøde. Møde -referat Sted Start. 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Møde -referat Sted Start 29. april 2014 Hans Fugls Vej Kl. 16:15 Deltagere Deltog ikke Referent Dirigent Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Per Carstens, Palle Rasmussen, Kjeld Kjeldsen og Lars

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Den 16. august 2006 Århus Kommune

Den 16. august 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. august 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kombineret udlejning i Bispehaven 1. Resume I integrationspolitikkens

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37.

Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds. Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00. Herning Kongres og Kulturcenter. Østergade 37. Oversigt over kandidater på valg i 6. kreds Kredsvalgmøde den 26. april 2012, kl. 19.00 Herning Kongres og Kulturcenter Østergade 37 7400 Herning Formandskandidat: Karsten R. Håkonsen Opstillet af: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1

2. kreds. Forslag til valg af repræsentanter. Kandidatliste for 2. kreds 2010. Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2. kreds Forslag til valg af repræsentanter Kandidatliste for 2. kreds 2010 Kandidatliste for 2. kreds 2010 1 2 Kandidatliste for 2. kreds 2010 Tryk: Quickly Tryk. Forsidefoto: Alex Tran Du kan nå det

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland. Nyhedsbrev Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 8 ~ Nr. 4 Juni 2009 Åbningstider, ferie og tlf. nr. Mandag: Jette Sloth kl. 8.00-10.00 Viggo Jonasen kl. 10.00-12.00 Ferie uge 28, 29, 30, 31 Tirsdag:

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen.

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsenteres for afdelingsbestyrelsen. Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 2015 Økonomisk rådgivning til beboere Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor beboerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00

Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Referat fra informationsmøde om renovering i afd. 3 Ryhaven 8. oktober 2013 kl. 19.00 Læses sammen med PowerPoint-showet fra mødet. Fremmødt: ca. 90 beboere, to Bascon-medarbejdere og medarbejdere fra

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret.

Søhusene. Nakskov Almene Boligselskab administreres af Boligkontoret Danmark Skriv dig op til Søhusene allerede nu på: www.boligkontoret. Søhusene Nakskov Almene Boligselskab bygger i samarbejde med Boligkontoret Danmark, Enemærke & Petersen, Arkitema og Alectia 104 nye 1-4 rums lejeboliger på 65-120 m 2 i skøn beliggenhed tæt på fjorden

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole

Afdelingsbestyrelsens beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole s beretning ved afdelingsmødet den 29. maj 2013, kl. 18.30 på Herlev Skole I formand Søren Petersens fravær fremlagde sekretær Birte Rasmussen årsberetningen: Der er kun gået omkring 8 måneder siden sidste

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere