VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009"

Transkript

1 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN 100 år

2 Leder Styrings-, skattereform og måske nybyggeri Af Robert Thorsen Da folketinget gik på sommerferie var en ny styrings- og finansieringsreform vedtaget for de almene boliger til ikrafttrædelse 1. januar I finansieringsreformen ligger muligheder for nyt byggeri. Skattereformen vil give forskellige huslejer alt efter om man har egen administration eller køber ydelsen. Styringsreform Efter mere end to års arbejde i et udvalg nedsat af regeringen vedtog folketinget før sommerferien en ny styringsreform for alment byggeri. Reformen er på alle væsentlige punkter identisk med den rapport som udvalget, med Boligselskabernes Landsforening (BL) som deltager,offentliggjorde i sensommeren Hovedelementerne i reformen er en styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. I Århus Kommune vil styringsdialogen med kommunen blive overordnet koordineret med BL s 5. kreds, som tæller alle organisationer i kommunen. Ligeledes vil de enkelte organisationer skulle udarbejde målsætninger, som også kommer til at omfatte de enkelte afdelinger. For hver afdeling skal der udarbejdes dokumentation, som skal danne grundlag for en dialog med kommunen om de enkelte afdelingernes fremtid og eventuelle problemer. Yderligere vil reformen afbureaukratisere og forenkle regelsættet, herunder vil der ske ændringer i udlejningsreglerne, organisation og beboerdemokratiet, administrationen og driften, sideaktiviteter og egenkapitalen. Det vil f.eks. blive muligt i problemramte områder at udleje boliger via annoncering. Ventelistereglerne vil blive forenklet, og reglerne vedr. fortrinsret for boligsøgende med børn ændres. De eksisterende organisationsformer og regler harmoniseres for at skabe yderligere gennemsigtighed og ensartethed af hensyn til lejerne. De enkelte boligorganisationers beslutningsdygtighed styrkes inden for beboerdemokratiets rammer i særlige tilfælde, der vedrører gennemførelsen af større renoveringsopgaver, helhedsplaner og fremtidssikring af afdelingerne. Selv om der er visse ting i den kommende styringsreform, der godt kunne være anderledes eller mere ambitiøs, er slutresultat absolut til at leve med og må betegnes som et skridt i den rigtige retning. På BL s hjemmeside (www.bl.dk) findes yderligere pjecer og link til ministeriets skrivelse ang. reformen. Skattereform Skattereformen som blev vedtaget i løbet af foråret, havde som udgangspunkt moms på egen og købt administration samt moms på ejendomfunktionærydelser. Efter et massivt pres fra bl.a. BL tog skatteministeren forslagene om moms på egen administration og ejendomsfunktionærerne af bordet, tilbage blev momsen på købt administration. Vesterbo køber sin administration af Boligkontoret Århus og selv om vi er medejer af selskabet slipper vi ikke for moms. En stigning i huslejen på mellem 400 og 600 kr. pr. bolig på årsbasis fra Det er selvfølgelig meget uheldigt, at de almene boliger på denne måde bliver stillet forskelligt alt efter om man har egen administration eller ej. Skatteministeren har dog nok ikke hørt den sidste protest om denne uretfærdighed og helt uforståelige beslutning. Nybyggeri I finansieringsreformen er der en række værktøjer, som giver mulighed for at vi igen kan bygge nye boliger. Beboerbetalingen (indskuddet) nedsættes med ca. 18 pct. og dermed vil huslejen falde med pct. For en bolig på 100 m 2 og med en typisk husleje på kr. på indflytningstidspunktet, betyder det et fald i den månedlige husleje på kr. Sammen med en række andre tiltag vedr. huslejen og det at maksimumsbeløbet for den ramme vi må bygge indenfor hæves, ser det nu ud til at være realistisk med nybyggeri. En række projekter er under behandling i boligkontoret Århus og der er måske allerede i 2009 mulighed for, at Vesterbo kan bygge i Sabro. På lidt længere sigt skal vi i gang i Lisbjerg, hvor de fem organisationer i opnoteringssamarbejdet Århusbo har lagt billet ind på 300 boliger. Al fremtidigt byggeri bliver lavenergi, dels barsler Århus kommune med regler om krav til nybyggeri og dels har foreningens bestyrelse på et seminar her i foråret besluttet, at Vesterbo fremover vil lægge afgørende vægt på krav til energiforbruget i byggeriet. Bladet du sidder med i hånden er sendt i trykken i juni måned, men udkommer her først i august, jeg vil dog alligevel gerne ønske bladets læsere en rigtig god sommer. 02 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

3 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Indhold LEDEREN 02 Bowlingturnering DEL DIN VIDEN OM UDSATTE OMRÅDER MED OS! 06 Leif Hansen takker af 07 Manden i centrum af byens boligsociale arbejde 08 Repræsentantskabsfest DIGITALE TV-TIDER Gode råd til køb af TV 12 Et usædvanligt fælleshus nyt fra afdelingerne 16 skelagerparken 25 år 18 Nye ansigter i hovedbestyrelsen 20 Kvindehus med kost og spand 21 Læserbreve træffetider 23 VesterBo nr. 2, august 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N Bladet udkommer 3 gange årligt. Oplag 3200 stk. Redaktion: Robert Thorsen, formand, ansvarshavende Berit Jørgensen, best.medlem; Kathrine Lau, afd.5; Julie Kastrup, afd.bestyrelsesmedlem, afd.10; Ruddy Jensen, redaktør Layout og tryk: Zeuner Grafisk as, Forside: Afd. 15, Skelagerparken (læs mere side 18) 14 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

4 Bowlingturnering A Finale Placering Navn Score 1 Inge, Bettina, (Yngvar), Ole, Afd. 11 hold Søren, Tina, Gert Afd. 24 hold Jytte, Ken, Ellen Afd. 3 hold B Finale Placering Navn Score 1 Johnny, Jesper, Morten Afd. 3 hold Svend Erik, Kurt, Per Afd. 1-2 hold Stephan, Peter, Kent Afd. 10 hold Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

5 2009 C Finale Placering Navn Score 1 Marcus, Jane, Jonas, Afd. 6 hold Henning, Deleste, Bente Afd. 13 hold Tommi, Karen, Louise Afd. 24 hold Højeste score Placering Navn Score Johnny Afd Næste års turnering afholdes den 6. marts 2010 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

6 Del din viden om udsatte områder med os! Af Steen Møller Andersen, Direktør i Boligkontoret Århus tlf Vi er i gang med at danne en projektgruppe, der kan rådgive og hjælpe på tværs af foreningerne i Boligkontoret Århus, når vi skal håndtere udfordringer i udsatte boligområder. Derfor skal vi bruge et panel af personer, der har erfaringer med indsatser fra udsatte områder. Læs mere herunder og se om det er noget for dig. Baggrunden Næsten alle boligforeninger i Århus har afdelinger der i større eller mindre grad er socialt belastede. Når problemerne bliver for store oplever vi, at afdelingerne bliver mindre attraktive for lejerne. Flyttefrekvensen stiger, og flere af de ressourcestærke lejere flytter til andre afdelinger. Det er starten på en negativ spiral: Tilflytningen af flere ressourcesvage lejere betyder erfaringsmæssigt, at de boligsociale problemer bliver endnu større. Derfor er det vigtigt, at vi tager hånd om de boligsociale problemer, der opstår rundt om i afdelingerne. Jo hurtigere vi sætter ind over for problemerne, desto større chance har vi for at bryde den negative spiral. Boligsocial indsats på tværs Det er et fælles ansvar at løse de boligsociale problemer. Dvs. at kommunen, boligforeningens hovedbestyrelse, afdelingsbestyrelsen samt den enkelte lejer har hver deres ansvar for, at de enkelte boligområder er trygge og rolige at bo i. Boligforeningerne i Århus har allerede etableret et velfungerende boligsocialt fællessekretariat, der koordinerer den boligsociale indsats. Men selve gennemførelsen af indsatserne er foreningernes og afdelingernes ansvar. Derfor har vi nu taget initiativ til dannelsen af en tværgående projektgruppe, der kan indgå i arbejdet med at løse problemerne i de udsatte områder. En af styrkerne ved Boligkontoret Århus er netop at de fire foreninger på mange områder arbejder tættere sammen og lærer af hinandens erfaringer. Det gælder også den boligsociale indsats. Projektgruppen Projektgruppen forankres i administrationen, men består også af repræsentanter fra både hovedforening og afdelinger. Ikke blot fra den forening, der står med problemet, men også med repræsentanter fra andre foreninger, der har været igennem et tilsvarende forløb, og som kan bidrage med viden, råd og erfaringer. Hvis du har lyst til at bruge tid og kræfter på at være med til at vende udviklingen i de udsatte områder, ja så henvend dig til direktør Steen Møller Andersen. Steen er tovholder på projektgruppens arbejde og svarer gerne på spørgsmål om projektgruppens arbejde. læserbrev Læserbreve, indlæg og idéer til artikler efterlyses! Er der efter din mening en artikel der bør skrives, et emne der bør tages op eller en person der bør interviewes, vil redaktionen meget gerne høre fra dig. Du kan også bidrage med din egen artikel, et læserbrev, debatindlæg eller andet du mener er relevant for bladet. Skriv eller send dit indlæg til: VesterBo, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Århus N eller mail det til: Indlæg til næste blad som udkommer i december skal være os i hænde senest den 1. november. 06 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

7 Leif Hansen takker af Af Kathrine Lau og Robert Thorsen Leif Hansen går pr. 1.november 2009 på efterløn efter at have tilbragt de sidste 15 år af sit arbejdsliv som teknisk koordinator hos henholdsvis Boligforeningen VesterBo og Boligkontoret Århus. Leif blev ansat i VesterBo marts 1994 som en del af en større omstrukturering hvor forretningsfører og teknisk koordinator skulle udgøres af to forskellige personer. Leif er oprindeligt uddannet tømrer og har efterfølgende læst videre til bygningsingeniør. Før Leif kommer til VesterBo har han arbejdet i rådgiverbranchen. I denne periode har han som varmekonsulent også været benyttet af boligforeninger i Århus og Randers. I en enkelt byggesag fungerer Leif som ekstern rådgiver for VesterBo. Så boligsektoren er ikke ukendt da Leif søger job hos VesterBo. Leif påpeger, at en af de vigtige faktorer i samarbejdet gennem de sidste 15 år har været en kemi som har passet. Jeg har oplevet at møde en utrolig imødekommende og venlig bestyrelse / repræsentantskab, som specielt i starten har været interesseret i min person både fagligt og personligt. Især oplever han, at samarbejdet med forretningsfører Carl Danielsen har været udbytterigt, da de begge er personer som prioriterer detaljerne og kvaliteten i arbejdet. Jeg går ikke hjem fordi klokken siger jeg har fri. Jeg går hjem når jeg synes jeg er færdig, og klar til næste dag. Denne tankegang er kendetegnende for Leif, der oplever sit job som spændende og interessant, i en verden hvor hans faglige dygtighed kommer mange lejere til gode. De seneste ca. 10 år har der været en klar strategi med hensyn til de større renoveringer af lejemålene i VesterBo. Denne strategi har været at klargøre de ældre boliger til den frie råderet. I relation til dette har Leif spillet en vigtig rolle, og han betegner det som en god langsigtet strategi. Således har han i samarbejde med eksterne rådgivere været tovholder på alle de større renoveringsprojekter, i afdelingerne og det er mange. Man kan dermed sige, at Leif Hansen har sat sit fingeraftryk på rigtig mange af lejemålene i VesterBo. Leif Hansen forklarer, at et vigtigt ståsted for ham har været retfærdighedsprincippet, og han har forsøgt ikke at lade sig diktere af højtråbende lejere. Af og til må man forsøge på en pædagogisk måde at dele sol og vind lige, selv om det til tider har været vanskeligt. Heldigvis har hverdagen dog primært været fuld af venlige og forstående lejere, som har gjort arbejdet inspirerende og meningsfyldt.. Selvom Leif mener at man bør værne om de almene boliger, så oplever han også et system hvor der helt bestemt er plads til forbedring. Eksempelvis er hele tildelingssystemet uhensigtsmæssigt i forhold til målsætningen om at tiltrække ressourcestærke lejere. Der kunne godt skabes mere gennemskuelighed og fleksibilitet. Hvad angår råderetten så oplever Leif at den helt sikkert har sine kvaliteter, og giver lejerne mere frihed, og individualitet. Men ideen om at de almene boliger med råderetten skal kunne matche boliger på det private marked modarbejdes af hele tildelingssystemet, og så er formålet med råderetten svært at få øje på. Leif Hansen takker af efter 15 år hos VesterBo, og hans sidste projekt bliver afdeling 5, som i øjeblikket står over for en større renovering af rør og badeværelser. Og dog; Leif Hansen har gennem lang tid arbejdet med at stort projekt i afd. 8. Det har taget 12 år at opdyrke, og nu lader det til at det bliver til noget. En god portion stædighed og tålmodighed har været altafgørende. I de 15 år Leif har været ansat har han været et positivt og inspirerende element for samarbejdet i VesterBo, Leif har altid ydet mere end forventet og altid med stort engagement. Leifs indsats vil i mange år fremover kunne ses i de mange opgaver, som han har været primus motor på. Foreningen vil gerne takke Leif for hans arbejdsindsats og altid positive indstilling til beboerne, folkevalgte, og opgaverne. Vi vil ligeledes takke for altid loyal opbakning til beslutningerne, enten truffet i repræsentantskabet, bestyrelsen eller afdelingsbestyrelserne. Da Leif skal afvikle ferie med videre, så bliver tiden efter sommerferien indtil fratrædelse ikke på fuld tid. Perioden efter ferien skal bruges på at afvikle igangværende sager. Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

8 Manden i centrum af byens boligsociale arbejde Mange af vores læsere har sikkert hørt om det Boligsociale Fællessekretariat, der blev etableret for godt to år siden. Jens Møller, lederen af Fællessekretariatet som det hedder i daglig tale, fortæller om, hvad der gemmer sig af ideer, muligheder, viden og erfaring bag det lidt lange navn. Og de tilbyder noget, som alle vi, der bor alment kan trække på, hvis der er problemer i vores boligområde. Af Lulu Grønlund Det kræver en tidlig morgenstund, at få interviewet passet ind i Jens kalender. Vi mødes i Fællessekretariatets lokaler på Saralyst Allé. Jens laver kaffe og dækker bord, alt imens han fortæller og svarer på spørgsmål. Samtidig udstråler han en fantastisk ro en god egenskab for én, der er ansat til løse byens sociale problemer. Et ambitiøst fælles mål Det Boligsociale Fællessekretariat blev født i marts 2007, da de århusianske boligforeninger besluttede at samarbejde om det ambitiøse mål, at løse de sociale problemer i udsatte boligområder. Udgangspunktet var de stigende sociale problemer i nogle bydele, ligesom problemerne flere gange bredte sig til områder, som ellers var velfungerende. Fællessekretariatet skulle som det FAKTABOKS Aktiviteter iværksat og/eller støttet af fællessekretariatet Netværk for beboeraktive Netværk for ildsjæle, som gerne vil gøre en indsats for at skabe en bedre trivsel for beboerne i eget boligområde. Netværket afholder kvartalsvise fyraftensmøder for alle almene beboere i Århus. Borgerportalerne Udsatte bydele får sin egen portal, og beboere uddannes til selv at fortælle om området. aarhusvest.dk, vibysyd.dk og 8380.dk Højskolen Formålet med Gellerup Højskole er at skabe en klassisk højskole, som samtidig skal kunne rumme en multikulturel sammensætning. Højskolen afholder sommer-, efterår- og vinterferie kurser. Kvindehuset Målet er at styrke integrationen af etniske kvinder gennem oplysning om det danske samfund samt aktiviteter som fx håndarbejde, sundhed og madlavning. Lektiecafé Lektiehjælp til børn, der ikke får meget boglig støtte i hjemmet. Rap&Dance Målet er at skabe et rap&dance center i Århus V, som bygger på det 8210-brand, som allerede eksisterer inden for rapgenren. Pt. kører der rapskoler i Herredsvang, Bispehaven, Gellerup/Toveshøj og Rosenhøj. Sporttrack Uddannelse af flere frivillige trænere og foreningsledere i de udsatte boligområder i Århus. Læs mere om aktiviteterne på 08 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

9 FAKTABOKS FS har hjulpet VesterBo med allerførste søge pengene til sin egen eksistens. Det lykkedes. Landsbyggefonden har givet 28,5 mio. kr., Århus Kommune 4,5 mio. kr., og boligforeningerne selv har lagt 5 mio. i puljen. Altså et budget på 38 mio. kr. i årrækken Alle kan trække på os... Fællessekretariatets arbejde er at sætte gang i aktiviteter, der kan være med til at forebygge eller løse problemer i et område. Alle kan trække på os, siger Jens. Hvis en beboer i en almen boligafdeling har idéer til noget, der kan styrke det sociale liv i et boligområde, så kan han eller hun kontakte os. Men typisk er det en afdelingsbestyrelse, en boligsocial medarbejder eller en boligforenings ledelse, der henvender sig for at få hjælp af Jens og hans tropper. Ud over Jens tæller Fællessekretariatet tre medarbejdere. Når man som Fællesekretariatets medarbejdere arbejder på tværs af boligforeningerne og boligområderne, får man en enorm indsigt i, hvad der foregår rundt om i de århusianske boligafdelinger. At indsamle og videregive viden og erfaring er da også en af Fællessekretariatets styrker. Hvad gør de så? Hvis vi får en henvendelse fra en almen beboer, der eksempelvis ønsker at starte en lektie-café i sit område, så hjælper vi ikke konkret med at få caféen etableret, fortæller Jens. Men vi hjælper med at søge penge til lektiecaféen, ligesom vi kan hjælpe med kontakt til frivillige lektiehjælpere via vores forbindelser til Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. Vi kan også sætte vedkommende i kontakt med lektiecaféer andre steder i Århus med henblik på at opnå en viden om, hvordan man bygger en lektiecafé op, hvilke aktiviteter man kan lægge i den ud over lektier osv., forklarer Jens. At forankre er en udfordring Fællessekretariatet har i sin første levetid været med til at igangsætte en lang række aktiviteter: Borgerportaler, højskole i Gellerup, lektiehjælp, kvindehus m.m. Den helt store udfordring er at forankre aktiviteterne, så de kan køre uden vores hjælp, fortæller Jens. Vi skal jo videre, sætte nye ting i gang. Flyvende fra start Jens synes, at sekretariatet er blevet taget godt imod både af boligforeninger og boligafdelinger i Århus. Han har været på rundtur for at orientere de århusianske boligselskabers administrationer om, hvad man kan bruge Fællessekretariatet til. Ligesom Jens & Co har været ude til en del afdelingsmøder, hvor de har fortalt beboerne om deres aktiviteter. At gøre en forskel Det bliver en spændende samtale med Jens ikke mindst fordi han brænder for det, han laver. Hans motivation er tydeligvis, at Fællessekretariatets arbejde gør en forskel. Og det gør det for Jens, når en kvinde, der aldrig kom uden for hjemmet, nu har sin gang i Kvindehuset En 14-årig dreng kommer i en af rapskolerne, hvor han skriver tekster og rapper, i stedet for at drive rundt og lave ballade i sit boligområde Nogle unge efter et forløb i Sporttrack bliver frivillige trænere for børn i et udsat område Denne artikel har tidligere været bragt i Ringgårdens beboerblad Mellem naboer. Med tilladelse fra Lulu Grønlund og Jens Møller har redaktionen på Vesterbobladet, redigeret artiklen, så den er tilpasset Vesterbos beboere. at søge Landsbyggefondsmidler hjem til Herredsvang, og fik forhøjet tilskuddet med ca. 2 mio. kr. at være meget aktive i hele ansøgningsproceduren om boligsociale midler fra Landsbyggefonden til Frydenlundsområdet, hvor VesterBo er repræsenteret med en stor afdeling. FS har været sparringspartnere i processen og hjælper med at holde en god kontakt for området til kommunen omkring aktivitetsmidler etc. Samtidig er FS med til at give muligheder for Frydenlunds beboere via deres projekter, som kører bydækkende i Århus og heriblandt også for Frydenlunds beboere. FS har valgt at udvide deres projektarbejde et område ad gangen. Eksempelvis er de ved at lægge sidste hånd på Borgerportal til 8210, hvor Frydenlund er partner. Det vil sige, at Frydenlund skal have lokale borgerjournalister i området til at fodre borgerportalen. Og FS går til efteråret i gang med en del analyser af forskellige boligområder, herunder også hele vandtårnsområdet, Vorrevangen, Reginehøj m.fl. hvor VesterBo også har boliger. Derudover er der alle de bydækkende aktiviteter, hvor der jo også er beboere fra VesterBo, der deltager (beboeraktive på tværs, Kvindehuset, Rap & Dance for børn, se også listen i faktaboks) Vesterbo / nummer 2 / AUGUST

10 Repræsentantskabsfest Af Julie Kastrup 2009 I år valgte boligforeningen, at takke Repræsentantskabet for dets indsats, ved at invitere til et enestående arrangement i Musikhuset. Der var rift om de 150 billetter, som var sat til rådighed, og os der deltog, havde en forrygende aften med god mad og masser af grin. Først var der lækker buffet i Musikhusets restaurant som dog overraskende blev forstyrret af en excentrisk tjener, der syntes, at vi alle trængte til at blive støvet af han blev dog hentet af politiet, til stor morskab for 10 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

11 INDBYDELSE Tag din ægtefælle/samlever med til en forrygende aften med revy, spisning og hyggeligt samvær lørdag, den 6. juni 2009 Vi har købt 150 billetter til Århus Revyen, som fordeles efter først til mølleprincippet. os alle, da det viste sig at være en del af showet. Revyen havde velfærd som tema eller manglen på samme - og der blev ikke lagt fi ngre imellem. Det hele foregik i højt tempo og med god musik og glimt i øjet, og aftenen fl øj af sted. Revyholdet, som blandt andre inkluderede Timm Vladimir, havde dog også lovet røven på komedie, og det kan kun bekræftes, at det kom den! Klart til begejstring for alle, og den ene sketch skabte mere latter end den anden. Vi sluttede af med en enkelt og en swing-om til juke-boxen på Radisson. Det vil med garanti være en oplevelse, som huskes længe frem over undertegnede går stadig og nynner åbningsmelodien; vi si r farvel, farvel-færd, vi ses måske aldrig mer...! Århus Revyen er en revy du skal se! Program for aftenen: Kl Velkomstdrink i musikhusets Restaurant Richter Kl Revybuffet i restauranten, hvor vi godt tør love, at de veloplagte skuespillere vil sætte gang i alles lattermuskler Kl Tæppet går for aftenens revy, som opføres i Filursalen. Efter revyen er der kaffe + en lille én på Radisson, hvor Mister Jukeboks spiller op til dans. Tilmeldingsfrist: fredag den 24. april 2009 kl til Mette Kjær Larsson, eller tlf.: Boligforeningen VesterBo Bestyrelsen Vesterbo / nummer 2 / AuGust

12 Digitale TV-tider Gode råd til køb af TV overgangen til digitalt TV berører dig kun, hvis du modtager TV via din egen private antenne. Hvis du ser TV via parabol, bredbånd eller kabel-tv, behøver du ikke at foretage dig noget. Så enkelt kan det siges! Af Hans-jørgen Krickhahn, Multimedie-udvalget VesterBo Hvis du skal ud at købe nyt tv er der en lang række ting, du skal være opmærksom på. Ikke alle tilbud er lige gode i længden. Er der indbygget digital tuner: DVB-T, som det hedder, er kun nødvendig, hvis du bruger egen privat antenne. Husk at den indbyggede digitale tuner skal opfylde MPEg4-standarden. HD-ready: Alle nye fjernsyn af fl adskærmstypen LcD er som minimum HD-ready. Full HD 1080: Fantastisk billede for entusiasten der nyder naturfi lm og sport. Bemærk det er først for alvor efter 2012, at udsendelserne bliver sendt i Full HD1080 format. Bemærk Du skal tilkøbe digital pakke med HD-udsendelser for at se resultatet. HDMI tilslutning: Der er på alle nye fl adskærms TV mindst 1 stk. HDMI-tilslutning. Vi anbefaler min. 2 og helst 3 stk. Det første bruges altid til den digitale boks, for at få det gode billede frem til TV et inkl. den perfekte lyd i 5.1 Sourround Sound. Nr. 2 bruges typisk til din DVD-afspiller. Nr. 3 kan så bruges til din pc, spillekonsoller Playstation, X-box el.lign. faktaboks Se mere info på der også indeholder 8 små fi lm om emnet. Det er Danmarks offi cielle og leverandør uafhængig Borgeroplysning om digital TV. 12 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

13 Ordforklaring Digitalboks: Den boks din kabel-tv-udbyder har leveret med kort læser og fjernbetjening. DVB-T: Digital Video Broadcasting Terrestrial (standard for modtagelse digitalt med egen antenne. MPEG2 standard: gammel digital kodning som DR1, DR2 og TV2 sender med indtil MPEG4 standard: Ny og den fremtidige kodning, som alle nye kanaler sendes med. HD-ready: Flot billede med klart forbedret opløsning, der perfekt dækker behovet i mange år. Kan dog ikke fremvise de kommende HD1080 fi lm og udsendelser i 100% kvalitet. Full HD1080: Nyeste 100% ægte kvalitet, så udsendelsen kan fremvises i biograf-kvalitet. HDMI-tilslutning: overfører billede og lyd i sublim kvalitet Full HD1080 og 5.1 Surround Sound Scart-tilslutning: overfører billede og lyd med god kvalitet, som ikke har HD-kvalitet, altså en ældre standard. 5.1 Surround Sound: Lyd i fem adskilte kanaler, svarer til biografl yd. Indbygget DVD-afspiller i dit TV: Ikke nødvendigt, men anbefales fordi merprisen er lille, det er pladsbesparende, kræver ingen ledninger, kræver ingen ekstra fjernbetjening, TV skifter selv til korrekt indstilling af fi lmtype og skærmformat, er rimelige holdbare og støvsikre, og sparer brugen af et HDMI-stik på dit TV. ulempe hvis DVD afspilleren går i stykker, kan det ikke betale sig at få den repareret, og derfor kræver det efterfølgende, at man anskaffer sig en separat DVD-afspiller, som så skal anvende et ledigt HDMI-stik eller Scartstik. Scartstik: ældre type stik, der er rar at have på sit TV. Bruges til tilslutning af din videooptager eller ældre DVDafspillere og ældre videokameraer. LCD-TV: Den gængse type, som fi ndes i standard HD og også i den nyeste Full HD1080 opløsning. Vi anbefaler denne type TV til hjemmebrug. Flotteste billede, laveste strømforbrug og lang holdbarhed. Plasma-TV: En meget lysstærk TV-type velegnet til brug i dagslys. Anvendes tit af super-markeder og i storcentre på grund af klarheden i dagslys. ulempe opløsningen er lavere end HD typisk kun 1024x768 (kunstig bredformat) svarende til en ældre computer. Standard LcD-TV HD-ready har typisk en opløsning på 1366x768 (ægte bredformat) hvorimod Full HD1080 LcD har en opløsning på hele 1920x1080 punkter (super bredformat) VesterBo anbefaler ikke køb af Plasma-TV til hjemmebrug, fordi billedet er for skarpt (hårdt for øjnene) og det er en dårlig udnyttelse af det digitale signal og det har et forhøjet strømforbrug i forhold til LcD-fjernsyn generelt. Skal jeg købe en digital boks med harddisk? Dette er et punkt, der er i rivende udvikling, og er langt fra sin kommende standard og muligheder. Trods dette anbefaler vi at købe digitalboks med harddisk, hvis du jævnligt ønsker at optage nogle udsendelser, eller hvis du vil have muligheden for at sætte den direkte digitale udsendelse på pause, mens du taler i telefon eller lignende. optagelserne er i fuld digital kvalitet både med billede og lyd Vesterbo / nummer 2 / AuGust

14 Et usædvanligt fælleshus 14 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

15 Er man som turist i jægergårdsgade lidt nysgerrig efter at vide hvad der gemmer sig bag de regelrette facader, kan der nogle steder opdages interessante miljøer. Således ved nr. 29 og 31 hvor man gennem porten kan se en lille bygning. går man lidt nærmere, afsløres ganske vist et lille hus, men det er overraskende forsynet med en meget høj skorsten. Af Ruddy jensen Huset viser sig at fungere som fælleshus for VesterBos afdeling 16 i Hall Sti og afdeling 17 i Istedgade, der sammen med fl ere private ejendomme afgrænser gårdrummet. Fælleshuse i boligforeningers byggerier er ofte kælderlokaler eller lignende indrettet til formålet eller i nyere byggerier selvstændige lokaler. I alle tilfælde er det dog ikke bygninger forsynet med en meget høj skorsten som her, og netop skorstenen vækker nysgerrigheden og lysten til at fi nde ud af mere om bygningen og dens oprindelse. Ingeniør Niels Kjær: da vi sagde boligforening gik det hele meget lettere Orla Wagtman tidl. foreningsformand: kommunens positive indstilling var en betingelse for huset kunne realiseres. Fra esse til fællehus Ved besøg hos Niels Kjær, der driver ingeniørfi rma i forhuset jægergårdsgade 29 fi k jeg historien om husets tidligere funktion samt den ide der førte frem til husets funktion i dag. Smedefi rmaet Marius Hansen havde gennem mange år til huse i gården, hvor huset var fi rmaets smedie og de daværende bygninger langs Hall Sti fungerede som værksted og lager. Tidligere havde første etage via en rampe i gården fungeret som stald for heste fra De forenede Mejerier, der dengang boede i godthåbsgade. Hestene blev skoet hos smedjen. Da Marius Hansen fl ytter virksomheden til Hasselager, erhverver Niels Kjær ejendommene (og smedjen) i Hall Sti samt to kondemnable beboelsesejendomme i Istedgade med wc i gården. Nu udarbejdes et projekt til nybyggeri af boliger i Hall Sti og renovering af Istedgade. Drøftelser med kommunen kører trægt indtil tanken om, at en boligforening kunne gennemføre byggeriet, føres frem. Kommunen er positiv og på den anden side af jægergårdsgade Birthe Edvardsen sidder Bjørn Schmelling hos ingeniørfi rmaet Viggo Madsen, og herfra er der en god mangeårig kontakt til VesterBo, så tingene falder nu pludselig i hak. Hjælp fra kommunen orla wagtmann, tidligere formand for VesterBo, fortæller at renovering af en smedje ikke umiddelbart er noget boligforeningen beskæftiger sig med. Imidlertid vakte Niels Kjærs tanker om en bevaring som fælleshus interesse hos daværende rådmand Bjarne ørum, der gerne så huset bevaret som et eksempel på tidligere tiders blanding af erhverv og beboelse. Kommunens positive indstilling kommer også til at betyde at VesterBo kan opnå fi nansiering. Renovering og ny funktion Efter nedrivning af lagerbygninger mod Hall Sti opførtes 16 lejligheder på arealet og de to ejendomme i Istedgade bliver gennemgribende renoveret og nyindrettet til 17 ungdomsboliger. Birthe Edvardsen, der er formand i boligerne i Hall Sti fortæller om husets nuværende funktion som fælleshus for de 16 boliger samt 17 ungdomsboliger i Istedgade husene: Huset er indrettet med stor respekt for dets oprindelige funktion. Bygning og skorsten er restaureret, der er indrettet køkken og toiletfaciliteter, men midt i hovedlokalet står essen, i dag rengjort og kalket, men ellers fuldstændig, som da den var i brug, og stadig fuldt funktionsdygtig med blæserudstyr. På væggene hænger forskelligt gammelt værktøj og store fotos fra den tid hvor smeden stod ved det daglige arbejde ved essen som fi rmaet Marius Hansen skænkede afdelingen. Vesterbo / nummer 2 / AuGust

16 nyt fra afdelingerne ja, så har vi igen nyt fra Højen Afd. 9, Reginehøj Parkering Der arbejdes på at etablere 7-8 parkeringspladser ved Vorregårdsalle i forlængelse at de eksisterende pladser over mod villaerne. Det håber vi vil hjælpe lidt på det parkerings problem, der er i den ende af vores bebyggelse. De øvrige steder er det lidt sværere at løse problemet, da det er forbundet med mange udgifter, men vi er meget opmærksomme på problemet. ud for blok D er der blevet placeret 2 gule cement ringe af denne simple grund, at der er fl ere som ikke forstår hvorfor der er malet gule striber på kantstenene rundt omkring! Det er fordi man ikke må parkere på disse steder, og det er der så fl ere som har praktiseret især på disse 2 steder. Disse opkørsler til altansiden er jo vores redningsveje/ brandveje. Det er vigtigt at disse veje holdes fri for parkerede biler hvis der eksempelvis skal rejses en stigevogn for at redde personer på altansiden i tilfælde af brand. Det samme gælder selvfølgelig også foran blokkerne, der er vi på nogle af vejene ved at have nogle problemer med mange langtidsog natparkeringer, som jo ifølge vores regler ikke er tilladt. Disse overtrædelser forsøger vi at komme til livs ved at sende brev til dem vi kan, samt sende bud efter parkeringsvagterne. Husk på at det i værste fald kan koste menneskeliv med disse ulovlige parkeringer. Selskabslokalet De, der i fremtiden skal leje vores selskabslokale vil bemærke, at terrassen har fået en lille opfriskning. Der er blevet lagt nye fl iser, de gamle var efterhånden blevet svære at holde rene, så vi håber at det kan se mere indbydende ud. Hyggeren Endnu en god sæson er slut og vi holder nu ferie, men starter igen til oktober I sæsonen der er slut har der været ca personer hver gang, vi spiller banko, terningspil samt hygger os. Kaffe, vand og øl kan købes til faste lave priser. Har Du /I lyst til at være med, så mød op til efteråret, når vi åbner igen på torsdage fra kl På gensyn og god sommer hilsen Ruth, ulla og gunnar nyt fra afdelingerne Så er bestyrelsen på banen igen med lidt nyt Afd. 10, Frydenlund Af Heidi Bindløv, formand Ny næstformand Efter 10 år i afdelingsbestyrelsen er joan christiansen nu trådt ud af bestyrelsen, da hun og hendes mand har valgt at fl ytte fra vores gode afdeling ud til afdeling 23 i Sabro. Bestyrelsen og særligt jeg vil hermed gerne takke joan for et godt og tæt samarbejde i alle årene, og især i min periode som formand. Held og lykke fremover. I stedet for joan træder vores suppleant Denise Kastrup ind i bestyrelsesarbejdet. Denise bor på Høgevej nr.31 5 th. Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med hende. Områderne Så har sommeren indtaget sin magt igen, og bænkene er kommet frem i vores områder, så kom ud og vær sammen med din nabo. Vores projekter her gennem sommeren bliver at få malet vores nedgange til kældrene og facaderne rundt om vores blokke. Vi har på Fuglebakkevej valgt en varm grå farve, som matcher til vores døre. På Høgevej bliver kældernedgangene også malet grå, hvorimod facaden bliver holdt i en lidt lysere farve. Foran blok 15 på Fuglebakkevej skal højbedet der ligger ned mod p-pladsen fjernes, da der er stor risiko for sammenstyrtning. Der vil i stedet blive mulighed for at lave en lille plads, hvor man kan sidde og nyde solen. Varmemesteren Vores ejendomsfunktionere skal have 16 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

17 nyt fra afdelingerne Afd. 10, Frydenlund (fortsat) bedre forhold i forbindelse med deres badefaciliteter, så den ene rullestue bliver inddraget, og der laves en dejlig frokoststue til dem. Det rum, hvor der er frokoststue nu, vil blive inddraget til toilet og baderum. Den gamle rullestue fl ytter længere ned i vaskeriet. Overvågning Der er indkøbt overvågningsudstyr til afdelingen, så vi kan få styr på svineriet ved og i vores skraldehuse. Bliver det opdaget, hvem der ikke sorterer deres affald eller bare lader skidtet stå, sendes der en regning til vedkommende for oprydningen. Der er også opsat overvågning i vores kældergange, så vi på den måde måske kan forhindre fl ere indbrud. Trapperne Her i løbet af sommeren vil der blive fortaget hovedrengøring af alle vores trappeopgange. Derefter vil der, hvis man ikke vasker sin egen trappe ifølge husordensreglerne, blive pålagt betaling for trappevask på ens huslejeregning. Jubilæum Da hele Frydenlund har 40 års jubilæum, er man ved fælles hjælp fra alle afdelingerne ved at planlægge dette. Der kommer en skrivelse ud, når der er mere nyt herom. Aktiviteter Fastelavn var som sædvanlig en succes med mange tilmeldte og udklædte. Efter tøndeslagning var der som sædvanlig kaffe og boller til de voksne. og vi hyggede os en times tid, mens børnene legede udenfor, for vejret var jo godt den dag. Bowlingturneringen løb af stabelen den 4. april i Viby bowling center. Vi havde et hold som fi k en tredje plads. En rigtig hyggelig dag sammen med de andre afdelinger. Ferie Bestyrelsen holder ferie i hele juli måned, så næste gang bestyrelsen træffes er tirsdag den11. August. Vi vil hermed gerne ønske alle en rigtig god sommer. nyt fra afdelingerne Ny afdelingsbestyrelse i Lindholmparken Afd. 11, Lindholmparken Mandag den 15. juni 2009 var der ekstraordinært afdelingsmøde i Lindholmparken, 64 husstande var mødt fremi afdelingens fælleshus for som eneste punkt på dagsordenen, at blive orienteret om samarbejdsvanskeligheder i afdelingsbestyrelsen og derfor valg af nye medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Valgt blev: Dennis Rosendahl Kaa (formand) Mustafa Abou-chaker Kristian clausen Bettina Hansen Inge Momme Hursut Kaplan Katrine Skov jensen Vesterbo / nummer 2 / AuGust

18 nyt fra afdelingerne Skelagerparkens 25 års jubilæum Afd. 15, Skelagerparken 25 års jubilæum Afdelingen festligholdt jubilæet ved et arrangement fredag eftermiddag for venner fra foreningens øvrige afdelinger samt forretningsforbindelser. For afdelingens beboere afholdtes fest lørdag. Ved fredagsarrangementet lykønskede foreningens formand med en tale til afdelingen hvori han bl.a. sagde: 1980 erne er ofte blevet kaldt fattigfi rserne, i dette årti var der også byggematadorer, som levede højt og fl ot og som det senere gik ganske galt for tænk blot på Kurt Thorsen, en af hans højt belånte grunde lå faktisk lige her i området. Men jeres afdeling kan på ingen måde betegnes som fattig lige fra starten og frem til i dag har I både økonomiske og socialt haft overskud. I en ny afdeling er der ofte lidt lavvande i kassen de første år, men det var ikke gældende for jeres afdeling, hvilket også ret hurtigt blev klart for både afdelingsbestyrelse og beboerne. Pengene skulle bruges og ideerne var mange så mange, at en tidligere foreningsformand på et afdelingsmøde instinktivt udbrød, at afdelingen brugte penge som bolsjer. Det med at indrette sig efter hvad foreningen eller måske mere bestyrelsen mente, har afdelingen heller ikke altid fulgt. jeg husker endnu et afdelingsmøde, hvor jeg som dirigent efter ca. 45 minutters debat om træbeplantningen i afdelingen foreslog forsamlingen, at afslutte debatten med konklusionen om, at afdelingsbestyrelsen skulle fi nde en løsning. Hertil var det enkelte svar fra forsamlingen, at debatten først sluttede, når den sluttede og så tog man lige en times mere debat om beplantningen så var jeg heller ikke længere dirigent i afdelingen før mange år efter.. jeres afdeling har altid fungeret, både socialt og bygningsmæssigt, hvilket måske gennem tiderne har gjort, at der var tid og mulighed for at have fokus på andre områder. I foreningen er afdelingen kendt for sit engagement i det demokratiske arbejde. Bestyrelsens næstformand gennem mange år kommer fra afdelingen, ligeledes er afdelingen ofte repræsenteret i diverse udvalg og deltager gerne i debatterne på foreningens møder. Ligeledes stiller afdelingen fælleshuset til rådighed for foreningens mange forskellige arrangementer. Indkørslen til Skelagerparken ved byggestart De første elementer er rejst 18 Vesterbo / nummer 2 / AuGust 2009

19 nyt fra afdelingerne Afd. 15, Skelagerparken (fortsat) Selv om sammensætningen af boligernes størrelse måske ikke helt passer til dagens krav er afdelingen meget attraktiv og det er jo nemt at se hvorfor; Boliger som er bygget tæt og i kun to etager, mange med egen lille have, bygninger i solide materialer uden det store behov for vedligeholdelse, ja afdelingen tilhører så absolut en af foreningens mest attraktive. Både beliggenhed og huslejeniveau vil fremover bidrage til at efterspørgslen til boligerne i afdelingen vil være stor. og fremtiden er jo blot begyndt for afd. 15. De første børnesygdomme med meget aktive beboere er ved at være overstået, sølvbryllupsalderen er kommet til Skelager, men jeg er sikker på, at når den næste generation fl ytter ind, så øges aktiviteten igen og afdelingen vil sikkert fi nde sit eget gamle jeg igen, men nok i nogle ny klæder. Efter behørige hurra råb og tillykke overrakte formanden foreningens gave og fra de øvrige afdelinger overrakte Heidi Bindløv deres gave til afdelingsformand Leon wagtman. faktaboks VesterBos afdeling 15, Skelagerparken består af 94 lejligheder og udgør ca. en tredjedel af det fælles projekt som foreningen opførte i samarbejde med Fagbo og Statsbo. Byggeriet er tegnet hos Dansk Arkitekt og Ingeniørkontor i Silkeborg (DAI) af arkitekterne Bent Almvig, Erik Luplau og jørgen Nielsen. De næsten identiske 3 dele af den samlede plan opførtes alle fortløbende af de samme håndværkere, men efter fuldførelsen delt som selvstændige enheder under de respektive foreninger. VesterBos afdeling blev taget i brug som den sidste del i Vi har brug for din hjælp! Af Hans-jørgen Krickhahn multimedieudvalget VesterBo Efter lang tids summen omkring den varme grød, sker der endelig noget med hensyn til at VesterBo s afdelinger kan opstarte deres egen hjemmeside. I Boligkontoret er der nu nedsat en arbejdsgruppe, der direkte skal sikre, at der hurtigst mulig kan tilbydes afdelingshjemmesider, der er lette at vedligeholde uden den helt store tekniske kunnen. Arbejdsgruppen består af medlemmer fra de fi re boligorganisationer samt 2 fra Boligkontoret. Dermed er der lagt en god portion kompetence i dette arbejde, men det kan altid blive bedre. Derfor vil vi gerne høre om du kan bidrage med forslag til, hvad lige præcis du ønsker skal fi ndes på din afdelings hjemmeside. Det kan være alt fra hvordan man kan forestille sig et debat forum til hvilke aktiviteter, der skal laves for børn på en hjemmeside. Kort sagt fri fantasi. Et andet udspil kunne også være, hvordan får vi fl est beboere til, mindst en gang om ugen, at se og læse disse hjemmesider? Måske har du lyst til at tilbyde din hjælp som freelance journalist, eller som video fotograf, til små indslag om afdelinger på hjemmesiderne. På forhånd tak for hjælpen og idéerne. Idéer og forslag sendes med mail til: Vesterbo / nummer 2 / AuGust

20 Nye ansigter i hovedbestyrelsen ny valgprocedure i vente Valgplakater i lygtepælene. Ja, det kender vi alle, når der er valg til tinge og lignende. Men valg til hovedbestyrelsen og forskellige udvalg i boligforeningen foregår ofte i fuldstændig anonymitet. Det skal ændres. Med et enkelt tiltag bliver nye kandidater nu mere synlige, så medlemmer i repræsentantskabet kan lære at kende kandidaterne før selve valget. Af Berit Jørgensen Ligesom alle afdelinger har et afdelingsmøde mindst en gang om året, så har repræsentantskabet et møde mindst en gang om året. Til sådan et møde inviterer hovedbestyrelsen alle medlemmer af samtlige afdelingsbestyrelser, diverse udvalg og eventuelle gæster til at deltage. Udvalg kan f.eks. være redaktions- og kursusudvalg. Hver afdeling har et bestemt antal repræsentantskabsmedlemmer, som matcher det antal lejemål, afdelingen har. Hvert medlem har en stemme. Fordelingen af medlemmer er nøje beskrevet i vedtægterne 8 stk.2. Når nye kandidater skal findes Ligesom på afdelingsmødet skal medlemmer i boligforeningens bestyrelse på valg hvert andet år. Bestyrelsen har her syv medlemmer og i år er tre på valg. Inden mødet skal de fortælle, om de ønsker genvalg. Hvis de ikke ønsker genvalg, skal der som et minimum findes en ny kandidat for hvert afgående medlem. Desuden er repræsentanter i udvalgene på valg hvert år, men de indstilles oftest til genvalg, da de netop har leveret et stort stykke arbejde i året, der gik. Hvis der er flere kandidater, end der er ledige poster, så er der kampvalg og efterfølgende skriftlig afstemning. Hvem skal finde de nye kandidater? Ja, det op til repræsentantskabet. Måske er det din formand fra din egen afdeling, som er moden til at blive kandidat til bestyrelsen? Eller måske er der nogen, der anbefaler en anden at stille op som kandidat til bestyrelsen eller til et af de mange udvalg, som VesterBo også har. Bestyrelsen plejer at have fingeren på pulsen mht. hvem der er parate til at yde en ekstra indsats og vil derfor ofte anbefale disse repræsentanter som kandidater. Opfordring til alle! For at der skal komme mere gennemsigtighed og for at undgå at bestyrelsen bare lister en lang række kandidater op, som ingen måske har hørt om i forvejen, så kommer der nu en ny mulig valgprocedure. Forud for mødet kan alle medlemmer af repræsentantskabet indsende forslag til kandidater og disse kandidater opfordres så til at udfylde et cv om kvalifikationer, kompetencer og interesseområder. Det er også muligt at pege på sig selv. Og som traditionen byder, kan man stadig pege på kandidater på selve mødet igen ligesom du kender det fra afdelingsmøderne. På den måde kan deltagerne forud for mødet lære de forskellige kandidater lidt at kende og finde ud af, hvad de står for. Man skal ikke lade sig skræmme af kvalifikationer og kompetencer. Naturligvis er det en fordel, hvis man kender til politisk eller organisations-arbejde. Men det er ikke et krav. Det vigtigste er, at kandidaten har mod på det og har nogle interesseområder inden for boligforeningen, som personen har lyst til at kaste lidt tid efter. Den nye procedure får sin debut til det kommende repræsentantskabsmøde i september. Og bestyrelsen håber, at repræsentantskabet tager godt imod det nye tiltag. 20 Vesterbo / nummer 2 / AUGUST 2009

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Der er liv i klubberne

Der er liv i klubberne 26 14 De lever af dit blod Væk med væggelus Intern venteliste Kom foran i boligkøen Der er liv i klubberne Målet er gode unge mennesker, midlet er cricket, siger Sheikh, som har startet en cricketklub

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor

Update. Ringgården. Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage. Godt at have indflydelse på det sted man bor Ringgården Update Juni 2012 # 104 Godt at have indflydelse på det sted man bor Den mentale Berlinmur fortælling fra Folkemødet på Bornholm Afdelingsmøder hvorfor? gode grunde til at deltage ...en grøn

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s.

Lejligheden. Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 1 2012 Beboerprotest mod busbesparelser Beboerne i højhusene har samlet underskrifter, og Boligkontoret har protesteret til kommunen s. 6 Læs også:

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter

Lejligheden. Læs også: VIND MadsbyRock-billetter Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia MARTS 1 2015 VIND MadsbyRock-billetter Fortæl os din mening - indstik i midten Frihed frem for boliglån Ann og Erik har fravalgt hus og have til fordel

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO

december 2013 10. årgang nr. 2 Nyt NAB SØBO december 2013 10. årgang nr. 2 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 10. årgang nr. 2. December udgaven 2013. Bladet udsendes

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014

skræppebladet månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup nr. marts 2014 Månedens nørd - side 4 Direktøren venter på sin trio - side 6 Boligforeningens horoskop - side 12 Genbrugsen i Holmstrup - side 21 t 4 6 12 21 månedens nørd Mød fuglekongen af Gellerup 2 nr. marts 2014

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og 14. 7 10 23 3 Nyt

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere