Afsnit 0 Indholdsfortegnelse Rev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afsnit 0 Indholdsfortegnelse Rev. 0-2013"

Transkript

1 Håndbog

2 Afsnit 0 Indholdsfortegnelse Rev Indhold Side 1. Indledning Mål - strukturbeskrivelse Målsætning Hovedstruktur Vedtægter Bestyrelse Generelt Formanden Økonomi Tøj- og sponsorkontrakt Information Spilleudvalg Generelt Formanden Ungdomsspilleudvalget Generelt Gruppeledere Holdledere Trænerne Seniorspilleudvalg Generelt Holdledere Trænere Stævner eksterne ungdomsstævner afhold af SBK Klubmesterskaber Kantine Generelt Blanketter Blanketter og skemaer 6.1 Side 0.2

3 Afsnit 1 Indledning Rev Indledning Håndbogen for Svenstrup badmintonklub beskriver de forskellige udvalg og lederne samt deres funktioner og principper for udførelse af sportslige samt administrative opgaver i relation til klubbens og bestyrelsens holdning og målsætning. Håndbogen bestemmer de ledelses- og arbejdsmæssige rutiner. Klubbens tilhørssted er Svenstrup skolehal med tilhørende klublokale. Håndbogen revideres efter behov og ligger på vores hjemmeside. Revisionen foretages af klubbens formand og sekretær, med baggrund i indkomne forslag fra klubbens øvrige udvalg og medlemmer. Fortegnelse over klubbens kontaktpersoner findes på vores hjemmeside Klubbens grundlag er: "Vedtægter for Svenstrup badmintonklub" dateret 30. april 1985 med ændringer på generalforsamlingen 1988, 1996, 2003, 2004, 2005 og Side 1.1

4 Afsnit 2 Vedtægter Rev Mål - strukturbeskrivelse 2.1. Målsætning Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til badmintonsporten samt skaffe medlemmerne bedst mulig adgang til at dyrke denne idrætsgren, på såvel turnerings- som motionistplan. Under hensyntagen til ovennævnte formål har den nuværende bestyrelse som målsætning: at Svenstrup badmintonklub er byens badmintonklub, hvor alle uanset alder/ambitionsniveau kan deltage. at klubben kan tilbyde et godt sportsligt og socialt miljø. at klubben rekrutterer ledere, ungdomstrænere indenfor egne rækker. at klubben har en stor og bred ungdomsafdeling, hvor det er naturligt at deltage i træning, holdturnering og stævner. at klubben har en stor seniorafdeling med bred repræsentation i mange rækker, samt et 1.hold placeret mindst i jyllandsserien, dog primært baseret på klubbens eget spillermateriale. at klubben har en motionist-afdeling. Målsætningen søges fremmet ved en tilpasset hoved struktur og styring med der tilhørende ressourcetildeling, som bl.a. er beskrevet i håndbogens øvrige afsnit. Side 2.1

5 Afsnit 2 Vedtægter Rev Hovedstruktur Klubbens hovedstruktur er beskrevet i nedenstående diagram. Beskrivelsen af de enkelte funktioner fremgår af de følgende afsnit. GENERALFORSAMLING BESTYRELSE SPILLEUDVALG MOTIONISTUDVALG UNGDOMSUDVALG SENIORUDVALG (Motionistudvalg nedlagt i 2005) Side 2.2

6 Afsnit 2 Vedtægter Rev Vedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted. a) Foreningens navn er Svenstrup badmintonklub stiftet den 30. april Hjemsted er Svenstrup J., Aalborg kommune. 2. Klubbens tilhørsforhold a) Klubben er gennem Nordjysk Badminton Distrikt medlem af Dansk Badminton Forbund. Bestyrelsen er bemyndiget til at søge medlemskab af andre Badminton organisationer. 3. Formål a) Foreningens formål er, at udbrede kendskabet til badminton sporten samt skaffe medlemmerne bedst mulig adgang til at dyrke denne idrætsgren, på såvel turnerings- som motionsplan. 4. Medlemskab a) Klubben består af aktive og passive medlemmer. Ved aktive forstås medlemmer, som betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved passive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben, mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. b) Optagelse i foreningen foretages for en sæson af gangen (1. august til 31. juli). Optagelse som medlem sker ved fremsendelse af tilmeldingsblanket til bestyrelsen, der kun kan nægte optagelse, hvis et flertal af dennes medlemmer stemmer derfor. Side 2.3

7 Afsnit 2 Vedtægter Rev c) Ingen der på grund af restance er slettet fra et medlemskab i en under D.B.F. hørende klub kan optages som medlem, før restancen er betalt. d) Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen og kan normalt kun finde sted pr. 31. december og 31. juli. e) Medlemmerne er underkastet D.B.F.`s og klubbens love, samt de af bestyrelse og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. f) Ethvert medlem, som efter bestyrelsens skøn direkte modvirker klubbens interesser eller ved sin adfærd skader klubliv og/eller klubbens omdømme, kan af bestyrelsen idømmes karantæne på op til 3 mdr. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Den ekskluderede kan fordre sin sag forelagt til afgørelse på den førstkommende generalforsamling, på hvilken den pågældende har ret til at være tilstede under sagens behandling. g) Bestyrelsen fastsætter kontingenter for aktive og passive medlemmer - for een sæson af gangen. 5. Generalforsamlingen a) Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer. Eventuel indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes umiddelbart efter valg af dirigent. b) Een gang årligt i april/maj mdr. afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken medlemmerne indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved opslag på en meddelelsestavle på spillestedet samt ved meddelelse i lokalpressen. Indkomne forslag, regnskab og hvem der er på valg, bekendtgøres ved Side 2.4

8 Afsnit 2 Vedtægter Rev opslag på meddelelsestavlen senest 1 uge før generalforsamlingen. c) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. d) På dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal forefindes følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 3. Spilleudvalget aflægger beretning. 4. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af spilleudvalg. 9. Valg af 2 suppleanter til spilleudvalg Valg af 2 revisorer. 11. Valg af 1 revisorsuppleant. 12. Eventuelt. e) Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, og er fyldt 18 år. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig fremmøde på generalforsamlingen. f) Dirigenten vælges af generalforsamlingen, og valgbar er ethvert medlem af klubben, som har stemmeret, og som har opnået myndighedsalderen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen eller spilleudvalg. g) Dirigenten afgør alle spørgsmål angående behandlings- og Side 2.5

9 Afsnit 2 Vedtægter Rev afstemningsmåden, men skal på forlangende lade foretage skriftlig afstemning. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal, dog er beslutning om lovændringer og køb eller salg af fast ejendom, kun gyldig, når 3/4 af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget undtagen ved personvalg, opstår der stemmelighed ved personvalg foretages der omvalg mellem de ligestillede kandidater. Ved forsat ligestilling foretages lodtrækning. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og spilleudvalg, må hver stemmeberettiget max. stemme på 2 personer. h) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde og med samme varsel som angivet for den ordinære general- forsamling. Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal, for at betragtes som gyldig, indsendes til klubbens formand, og den skal indeholde oplysning om navnene på de medlemmer der ønsker afholdt ekstraordinær generalforsamling, samt angive de punkter, der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Under hensyn til de fremsatte ønsker fastsætter bestyrelsen den for den ekstraordinære generalforsamling gældende dags orden, der kan suppleres med de punkter, som bestyrelsen finder påkrævet. Kun de på dagsordenen opførte sager kan behandles. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at eventuel begæring herom er Side 2.6

10 Afsnit 2 Vedtægter Rev fremsat. 6. Bestyrelsen a) klubbens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen og består af 5-7 medlemmer, af hvilke formanden, og sekretæren vælges særskilt.kasseren vælges ligeledes særskilt på generalforsamlingen og kan være en del af bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der er fyldt 18 år. Sekretæren er medlem af informationsudvalget og kasseren af økonomiudvalget. Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv ved valg af næstformand og et medlem af spille- og økonomiudvalg. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år, kasseren og sekretæren samt resten af bestyrelsen på ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for et år ad gangen. Afgår et medlem af bestyrelsen i valgperioden, indtræder bestyrelsessuppleanterne - i valgt rækkefølge - for resten af det afgående medlems valgperiode. Bestyrelsen skal nedsætte økonomi- og informationsudvalg, hvis medlemmer - på nær bestyrelsesrepræsentanten jvf. ovenstående - kan vælges uden for bestyrelsen. Desuden kan bestyrelsen nedsætte udvalg til særlige hverv. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer måtte ønske det. Mødet er beslutnings-dygtigt, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer hvoriblandt formanden eller Side 2.7

11 Afsnit 2 Vedtægter Rev næstformanden, er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 7. Regnskab og revision a) Foreningens regnskabsår er tiden fra den 1. april til den 31. marts. Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer. Kasseren skal på forlangende fra revisorerne udlevere klubbens regnskabs-materiale. b) Til revision af klubbens regnskab vælger generalforsamlingen 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valgene sker for 1 år ad gangen. 8. Spilleudvalget a) Spilleudvalget vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen og består af 6-7 medlemmer. Af de 6-7 direkte valgte medlemmer af spilleudvalget, afgår 3 henholdsvis 4 skiftevis hvert år. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Spilleudvalgssuppleanterne vælges for 1 år ad gangen. Spilleudvalget konstituerer sig selv. Udvalget har til opgave at arrangere matcher såvel mellem klubbens medlemmer indbyrdes som mod fremmede klubber. Udvalgets arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal holdes underrettet om dets arbejde. Side 2.8

12 Afsnit 2 Vedtægter Rev Ansvar over for tredjemand a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. b) Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. c) Medlemmerne og bestyrelsen er ikke personlig ansvarlige for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse. 10. Klubbens opløsning a) Foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling, og indkaldelse skal ske skriftligt til hvert enkelt medlem med 3 ugers varsel. Mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer skal være mødt og mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være afgivet til fordel for forslaget. Er der ikke mødt fornødne antal medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 4 uger efter. Indkaldelsesvarslet er mindst 8 dage. Bestemmelse om opløsning kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer - uanset de mødtes antal. Den generalforsamling der vedtager foreningens opløsning vælger et likvidationsudvalg til at realisere foreningens ejendele. Den derved fremkomne formue skal anvendes til ungdomsarbejdet indenfor sportsklubberne i Svenstrup. Side 2.9

13 Afsnit 2 Vedtægter Rev Således forelagt og vedtaget på Svenstrup badmintonklubs stiftende generalforsamling den 30. april Niels Jørn Larsen Erik Yde Allan Israelsson Kirsten Christensen Kai Brunmark Niels Frøsig Jan Christensen Ove Jensen Ændret på generalforsamlingen i 1988: 5. b) Tilføjet maj måned Ændret på generalforsamlingen i 1996: Ny 9 Valg til motionistudvalg. Forhenværende 9 ændret til 10 og 10 til 11. Ændret på generalforsamlingen i 2003: 5. e) 16 år ændret til 18 år. Ændret på generalforsamlingen i 2004: 8. a) Medlemmer af spilleudvalg ændret til 8. Ændret på generalforsamlingen i 2005: Motionistudvalg nedlagt. Ændret på generalforsamlingen i 2010: 6 a) Antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5-7 medlemmer. Endvidere tilføjes: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 8 a) Antal medlemmer i spilleudvalget ændres fra 7 til 6-7 medlemmer. Endvidere slettes 2. del af sætningen om at bestyrelsen vælger 1 medlem. Sidste del af sætningen ændres så der står, at 3/4 medlemmer afgår hvert Side 2.10

14 Afsnit 2 Vedtægter Rev andet år. Endvidere tilføjes: I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ændret på generalforsamling i a) I første afsnit slettes kasseren således, der står: af hvilket formand og sekretær vælges særskilt. Herefter ny sætning: Kasseren vælges ligeledes særskilt på generalforsamlingen og kan være en del af bestyrelsen. Side 2.11

15 Afsnit 3 Bestyrelse Rev Bestyrelse 3.1. Generelt Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og administration. Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer - særskilt valgt formand, og sekretær samt menige medlemmer. Bestyrelsens medlemmer og fordeling i udvalgene i indeværende sæson fremgår af vores hjemmeside. Følgende opgaver hører under bestyrelsen: klubbens økonomi herunder kontingent fastsættelse, trænerhonorar, tilmeldingsgebyr etc. medlemsregistrering ** (stabsfunktion) boldregnskab * (stabsfunktion) haltimefordeling m/sgif interne/eksterne informationsopgaver generalforsamling nyanskaffelser kantinens daglige og overordnede drift. i samarbejde med spillerudvalg sikres lukkeordning af hallen hele sæsonen og specielt maj måned. ajourføring af leder-tavle med billeder i kantinen Myndigheds- og organisationskontakt. sponsorkontrakter principper for deltagelse i arrangementer klubbens organisation Det er bestyrelsens pligt, at hindre, på alle mulige måder, overgreb på de børn og unge, klubben har ansvar for. Det indebærer blandt andet, at hver træner, gruppeleder og holdleder, der har med unge under 15 år at gøre, skal underskrive samtykke for indhentning af oplysninger vedrørende seksuelle krænkelser fra Det Centrale Kriminalregister i begyndelsen af hver sæson. Bestyrelsen forpligtiger sig endvidere til at tage alle henvendelser om mulige overgreb alvorligt og reagere hurtigt med nødvendige tiltag til afklaring og handling. Side 3.1

16 Afsnit 3 Bestyrelse Rev * Der vælges en ansvarlig for bestilling af bolde og opfyldning af boldskab. Bestyrelsen og spillerudvalg samarbejder om at føre boldregnskab og følge op herpå. Bestyrelsen lægger budget for boldindkøb. ** Tilmeldingsblanket udarbejdes når halfordelingen med SGIF er på plads og efter bestyrelse/spillerudvalg har fastsat den interne timefordeling. Blanketten mailes rundt til klubbens medlemmer og lægges på hjemmesiden. Tildeling af de enkelte motionisttimer sker på fordelingsmøde medio juni. Side 3.2

17 Afsnit 3 Bestyrelse Rev Formanden Klubbens formand skal fremme klubbens interesser og varetage den overordnede ledelse og styring af de forskellige tiltag/aktiviteter, der pågår i klubben samt forestå og lede bestyrelsesmøderne. Ordinære møder afholdes ca. en gang om måneden. Der skrives referat som udsendes inden næste møde. Organisations- og myndighedskontakt foretages når der er behov herfor, angående administrative opgaver. Halfordelingsaftalen med SGIF aftales for et år af gangen med indkaldelse så hurtigt som muligt i det pågældende år. Indkaldelsen foretages på skift. Reglerne for fordelingen er beskrevet i en paragrafaftale indgået mellem klubberne, denne er gældende for en treårig periode, der starter med sæsonen 1991/92. En gang årligt ved generalforsamlingen uddeles en vandrepokal Årets SBK er. Pokalen uddeles til en person, som en særlig påskønnelse af dennes indsats i løbet af året. Bestyrelsen står for at vælge årets SBK er. Følgende opgaver hører under formanden: forhandling af boldkontrakt i samarbejde med spilleudvalget forhandling af trænerkontrakter (beløbsmæssigt) i samarbejde med spilleudvalget Side 3.3

18 Afsnit 3 Bestyrelse Rev Økonomi Kassereren har følgende opgaver: betale indkomne regninger bogføre bilag afstemme konti/kasse tømme pengeskabet i kantinen efter behov og føre kantineregnskab inddrive udestående i kantinen inden generalforsamlingen styre kontingentbetalingen i samarbejde med den ansvarlige for medlemsregistrering rykke for ubetalt kontingent. Rykker pålægges et gebyr. refundere 50% tilskud til ungdomsstævner maile årsregnskab og budget til bestyrelsen inden generalforsamlingen i maj udbetale løn til trænere i december og april er i samarbejde med formanden ansvarlig for opbevaring/administration af trænerkontrakter sørge for byttepenge til diverse arrangementer Regnskabet føres på egen computer. Diverse udgifter fra udvalgene fremsendes til kassereren. Side 3.4

19 Afsnit 3 Bestyrelse Rev Tøj- og sponsorkontrakt 1 person fra bestyrelsen varetager samtlige kontakter til klubbens sponsorer. Sponsorkontrakter skrives på DBF`s standardformular, så tidligt som muligt på sæsonen. Kassereren skal have besked om sponsor navn og beløb. Sponsorerne kontaktes i videst muligt omfang en gang årlig. Nye sponsorer kontaktes skriftlig eller personligt. Der sendes et billede af holdet med sponsortøjet til sponsoren. Til hold der ikke er sponsoreret indkøbes nyt tøj med logo. Sponsorkontrakter indgås normalt for 2 sæsoner, løbende fra august til august. Der skal søges sponsorer til alle hold. Holdtøj forsynes med klubbens logo. Personen ansvarlig for bestilling af tøj er også ansvarlig for tryk på tøjet med klubbens logo og sponsor logo. Aflagt spilletøj sælges til klubbens medlemmer. Ungdom Gældende for ungdomsholdene er at klubben ejer spilletøjet, uanset om det kommer fra sponsorer eller er købt af klubben. Sponsorudvalget varetager udlevering/opbevaring af spilletøjet til/fra de enkelte holdledere ved sæsonstart eller sæsonslutning. Holdlederne er ansvarlig for, at tøjet vaskes samlet efter hver kamp, at det indsamles og afleveres til sponsorudvalget ved sæsonslutning. Senior Første- og andet holds spillere køber et sæt tøj til 350 kr. Tøjet tilhører den enkelte spiller.. Oversigt over klubbens sponsorer, i indeværende sæson, fremgår af vores Side 3.5

20 Afsnit 3 Bestyrelse Rev hjemmeside. Side 3.6

21 Afsnit 3 Bestyrelse Rev Information Informationsudvalget varetager den interne informationsudveksling, mellem klubbens bestyrelse og øvrige udvalgs/medlemmer samt eksternt til organisationer, byens borgere etc. Web-masteren er ansvarlig for drift og opdatering af hjemmesiden inkl. Links til holdturneringer, opdatering af udvalg m.v. Web-masteren og informationsudvalget er ansvarlig for det redaktionelle indehold. Sæsonprogram og oversigt over aktiviteter forefindes på vores hjemmeside. Ugens hjemmekampe kan annonceres på Spar Nords lysavis. Formænd SSU og USU er ansvarlige for, at kampresultaterne indrapporteres til Webmasteren. Side 3.7

22 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Spilleudvalg 4.1. Generelt Spilleudvalget består af medlemmer som vælges på generalforsamlingen. Spilleudvalget varetager styring og ledelse af de daglige og praktiske opgaver i forbindelse med: medlemsregistrering og timefordeling (p.t. en stabsfunktion) tilmelding til holdturnering klubbens egne stævner klubmesterskaber i samarbejde med bestyrelsen sikres lukkeordning af hallen hele sæsonen og specielt maj måned. ansættelse af trænere (i samarbejde med formanden) træner-/holdlederkontakt spiller-/forældrekontakt arrangerer nethejsning, ungdomstræningslejr, juleafslutning og sæsonafslutning for ungdom samt øvrige sociale arrangementer Spilleudvalget er opbygget med en formand og i øvrigt delt i et ungdomsspilleudvalg "USU" og et senior- spilleudvalg "SSU", der varetager spilleudvalgets opgaver i henholdsvis ungdoms- og seniorafdelingen. Spilleudvalgets formand er leder af enten USU eller SSU. Udvalgets medlemmer med tilknyttede trænerer og holdledere fremgår af klubbens hjemmeside. Side 4.1

23 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Formanden Formandens hovedopgave er at lede og sikre gennemførelsen af spilleudvalgets opgaver, som det fremgår af de øvrige afsnit. Herunder skal formanden især varetage: indkaldelse og ledelse af spilleudvalgsmøder efter behov. Referater mailes til bestyrelsen. forhandling af boldkontrakt i samarbejde med bestyrelsen. informere hold- og gruppeledere (både senior og ungdom) om at indtaste kampresultater på hjemmesiden Infosport. holdtilmelding. ansøgning om åbne turneringer foregår via badmintonpeople.dk informere hold- og gruppeledere om at sætte net op/ned, sætte tællerkasser op/ned, rydde op og låse hallen ved holdkampe. ansættelse af trænere foregår i samarbejde med USU/SSU og klubbens formand og skal godkendes af bestyrelsen. * Booking af haltimer til holdturnering, stævner og andre arrangementer. Dette sker via Aalborg Kommune og Klubportalen ansøgning om andre arrangementer ansøges hos: Aalborg kommune, Fritidsforvaltningen, Godthåbs gade 8, 9400 Nørresundby. tilmelding og fordeling af haltimer ved sæsonstart sker i samarbejde med bestyrelsen (intern fordeling af timer efter den eksterne fordeling med SGIF er på plads) * Trænerne skal være ansat for næste sæson med udgangen af maj måned både senior og ungdomstrænere. Der afholdes træner/holdledermøde inden sæsonstart, om efterfølgende sæson. Trænernes kontrakter skal være underskrevet, med en kopi til kassereren, senest ved udgangen af maj for næste sæson. Side 4.2

24 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Ungdomsspilleudvalget Generelt Udvalget varetager de daglige opgaver i ungdomsafdelingen: udvalget vælger sin egen leder og organiseres i øvrigt med gruppeledere og tilknyttede holdledere samt trænere. i samarbejde med formanden for spilleudvalget ansættes trænere, som godkendes af bestyrelsen. informerer forældre, gruppeleder og holdledere at tilmelding til stævner foregår via badmintonpeole.dk udvalget forestår afholdelse af fællesarrangementer, forældre/spillermøder, fester o.s.v. i samarbejde med tilknyttede trænere. en gang årligt uddeles "Gerhard Schultz" pokalen til en ungdomsspiller, der i sæsonen løb har udvist særligt godt kammeratskab og spillerglæde. Udvælgelsen foretages af træner og USU-udvalget og gives fortrinsvist til en spiller fra U13. Uddelingen foregår ved klubmesterskaberne. afholde klubmesterskaber for ungdom i samarbejde med træner og SSU Børneattest Det er trænere, gruppeledere og holdlederes pligt at omgås børn og unge på en måde, der ikke virker krænkende. Det er derfor vigtigt, at lederne tænker over deres måde at omgås de unge på, hvordan de rører ved de unge, så der ikke opstår misforståelser, hvad de siger til de unge (frække vittigheder osv.) og hvordan de eventuelt kommenterer de unges fysiske udseende/udvikling m.v. For at mindske risikoen for overgreb på børn og for at hindre, at der opstår situationer hvor overgreb kan finde sted, skal alle følge de nedenstående retningslinier: nye trænere skal ikke fra starten have eneansvaret for et hold børn på ture er der altid mindst to trænere, ledere eller forældre med man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum man inviterer ikke enkelte børn hjem til sig forældrene opfordres til at deltage i børnenes idrætsliv. De kender børnene bedre end vi gør og er derfor til at opdage, hvis barnet mistrives alle har pligt til at gå til bestyrelsen, hvis de hører rygter om overgreb eller selv fornemmer, at noget er galt Side 4.3

25 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Formålet med disse retningslinier er at skabe en tryg og tillidsfuld ramme om ledernes og børnenes arbejde i klubben, hvor lederne kan vejlede de unge på bedst mulig måde uden, at hensigten og handlingen bliver misforstået Gruppeledere Gruppelederne varetager opgaver for alle spillerne indenfor de enkelte årgange U9, U11, U13, U15 og U17, det vil sige: medlemsregistrering af spillere, f.eks. tilkomst i sæsonen løb, dette sker sammen med trænerne. Lister gives til stabsfunktionen for videre registrering fællesarrangementer herunder forældremøder og informationsmøde ved sæsonstart informere børn og forældre om at tilmelding til individuelle turneringer foregår via badmintonpeople.dk. * SBK refunderer 50% af tilmeldingsgebyret for de første 5 stævner. * Egne stævner herunder klubmesterskaber er gebyrfri. holdsammensætning til holdturnering. Holdene sammensættes i samråd med trænerne. Holdskema udfyldes og sendes til træner. indtelefonere resultat af holdkampe til infosport ved ungdoms hjemmekampe sørges for åbne/luk hallen, sætte net op/ned og rydde op efter kampen (dette kan selvfølgelig uddelegeres til holdleder-/forældre eller andre). Ligeledes sørges for kantinebemandig evt. med hjælp fra forældre Holdledere Holdlederne varetager samling af spillere, transport af hold, udlevering/indsamling af spilledragter og føring af resultatskemaer. Der skal altid være en holdleder med klubbens spillere til turneringer/stævner. Som holdleder kan optræde øvrige ledere, trænere eller forældre efter nærmere aftale med gruppelederen. Side 4.4

26 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Trænerne Træneren varetager sammen med evt. hjælpetræner træningen af samtlige spillere indenfor den enkelte årgang. Der skal lægges vægt på differentieret træning, således at alle kan være med. Den tildelte træningstid er forbeholdt træneren og dennes spillere. Træneren udtager spillere til holdkampe. Hold udtages fra gang til gang. Alle interesserede spillere skal så vidt muligt have adgang til at spille flere kampe i årets løb. U9, U11, U13, U15 og U17 spillerne skal have skriftlig besked om spilletidstidspunkt (evt. ved udlevering af spilleplan fra sæson begyndelse eller mail). Ved sæsonstart udleveres et antal indmeldingsblanketter til træneren. Når de er udfyldt afleveres de til medlemsregistreringsansvarlig. Træneren varetager opsætning/evt. nedtagning af net og oprydning i hallen. Som træning/opvarmningsbolde anvendes brugte bolde. Der føres boldregnskab efter hver træning. I boldskabet forefindes såvel bolde som regnskab. Det noteres hvor mange dusin/stk. der er anvendt pr. træning. Til ungdomstræning bruges den billigste bold. Trænerne er forpligtiget til at møde velforberedte til træning og endvidere forpligtiget til at deltage i tilrettelæggelse og afholdelse af træningslejer og klubmesterskaber. Side 4.5

27 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Seniorspilleudvalg Generelt Udvalget varetager de daglige opgaver i seniorafdelingen: udvalget vælger sin egen leder og organiseres i øvrigt med gruppeledere og tilknyttede holdledere samt trænere. i samarbejde med formanden for spillerudvalget ansættes trænere, som godkendes af bestyrelsen. der afholdes træner/holdledermøde inden sæsonstart for næstfølgende sæson. informerer spillere om at tilmelding til stævner foregår via badmintonpeole.dk ved senior hjemmekampe sørges for åbne/luk hallen, sætte net op/ned, tællerstole op/ned og rydde op efter kampen (dette kan selvfølgelig uddelegeres til holdleder, spillere eller andre). framelde madordning for seniorhold i Jyllandsserien og op efter Holdledere Udlevering og kontrol med bolde til turneringskampe, herunder ajourføring af boldregnskab. Føre holdseddel ved hjemmekampe. Assistere med nedtagning af net og tællerstole og oprydning efter kampen Trænere Træneren varetager tilrettelæggelse og gennemførsel af træningen for den aktuelle gruppe. Træneren udtager spillere til holdkampe. Hold udtages fra gang til gang. Turneringshold følges så vidt muligt i kamp. Der gennemføres så vidt muligt 2 spillermøder pr. sæson. Træningssamling etc. aftales med SSU formand. Side 4.6

28 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Træneren varetager opsætning/evt. nedtagning af net og oprydning i hallen. Som træning/opvarmningsbolde anvendes brugte bolde. Der føres boldregnskab efter hver træning. I boldskabet forefindes såvel bolde som regnskab. Det noteres hvor mange dusin/stk. der er anvendt pr. træning. Til seniortræning bruges den dyreste bold. Trænerne er forpligtiget til at møde velforberedte til træning. Side 4.7

29 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Stævner eksterne ungdomsstævner afholdt af SBK Der udpeges en stævneleder, der forestår alle opgaver i forbindelse med afholdelse af klubbens stævner for andre spillere. Stævner i DBF Nord regi hjemsøges en gang årligt se hjemmeside DBF. Indbydelse udsendes til relevante klubber senest se hjemmeside DBF. bestilling af dommere, se DBF Nord hjemmeside varsko af liniedommere skal ske i god tid inden stævnets afholdelse programudsendelse tidsfrister - se DBF Nord hjemmeside lodtrækning - se DBF Nord hjemmeside præmier størrelse afhænger af antal tilmeldinger udsendelse af resultater - se DBF Nord hjemmeside sponsoraftaler - se DBF Nord hjemmeside DBF`s regler skal følges m.h.t. spilledragt ved gennemførelsen: Stævneledelsen sørger for indkaldelse af hjælpere, kantine, etc. og gennemgår stævnets gennemførelse generelt i spilleudvalg inden afholdelse budget skal godkendes af bestyrelsen I SBK anvendes CUP 2000 til udarbejdelse af stævneprogram. Inden stævnet gennemgår den stævneansvarlige (eller anden udpeget hertil) kantinen for evt. mangler slik/vand etc. Bestyrelsen informeres herom og forestår indkøb. Side 4.8

30 Afsnit 4 Spilleudvalg Rev Klubmesterskaber Spilleudvalget fastsætter dato for klubmesterskaber. Klubmesterskaberne afholdes hver sæson. Det annonceres ved opslag i kantinen samt på hjemmeside. Der udpeges 2 stævneledere ungdom og senior. Der spilles p.t. i følgende rækker: Senior A række holdsspillere. B række øvrige. Ungdom U9 Alle årgange pool-turnering U11 Kan inddeles i A og B række alt U13 efter spillerens styrke U15-U17 Motionister Øvede Uøvede Program gennemføres og fastlægges i samarbejde mellem SSU og USU. Det er klubbens målsætning, at alle ungdomsspillere deltager. Side 4.9

31 Afsnit 6 Kantine Rev Kantine 5.1. Generelt Bestyrelsen er ansvarlig for kantinens drift. Klublokalet er åbent så vidt muligt - når hallen anvendes af Svenstrup badmintonklub. Kantineudsalget skal søges holdt åbent fra kl til på hverdage og ved stævner/turneringer. I kantinen foreligger instruksmappe om pasning af kantineudsalget/kasse etc. Bestyrelsen er ansvarlig for bemanding af kantinen ved seniorkampe. Spilleudvalget er ansvarlig for bemanding ved ungdomskampe og stævner. Bestyrelsen er ansvarlig for indkøb af vand/øl og slik til kantinen. Opgaver: rengøring/oprydning af udsalg indkøb af slik, øl og vand fastsættelse af priser i samarbejde med kassereren finde personer til kantinepasning optælling samt registrering af omsætning for videre bogføring Side 5.1

32 Afsnit 7 Blanketter Rev Blanketter 6.1. Blanketter og skemaer Medlemsregistrering Kantine rekvisition Kørselsbilag Skuffeopgørelsesbilag Stævneregnskab Stævneinvitation Forretningsgang vedrørende bilag til betaling/bogføring Holdseddel senior, U15, U13 Holdseddel U9, U11 Stævneseddel U9, U11 Afregning stævnegebyr, ungdom Medlemsliste Dommerseddel Side 6.1

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958

Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg. Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter for Badmintonklubben abc Aalborg Stiftet den 3. oktober 1958 Vedtægter Badmintonklubben abc Aalborg 1 KLUBBENS NAVN Stk. 1 Foreningens navn er Badmintonklubben abc Aalborg (herefter benævnt klubben).

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD

VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD VEDTÆGTER FOR ØRESUND HÅNDBOLD 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Øresund Håndbold, med registrerede binavne KVIK Humlebæk og NG-Håndbold. Den er stiftet den 1. juni 2010 ved sammenslutning

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

1 Navn, hjemsted og adresse

1 Navn, hjemsted og adresse 1 Navn, hjemsted og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksberg Badminton Klub (F.B.K.). Foreningen har hjemsted på Frederiksberg på adressen Rolighedsvej 23 C, 1958 Frederiksberg C. 2 Formål 2.1 Frederiksberg

Læs mere

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946

LOVE. Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 LOVE for Højbjerg Badminton Klub Stiftet den 15. august 1946 Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg, Telefon 86 27 26 17, side 1 af 5 Navn 1. Klubbens navn er Højbjerg Badminton Klub af 1946. Adressen er Badmintonhallen,

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/

Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/ Vedtægter for Hals Bridgeklub. Stiftet den 12/12 2000. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Hals Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aalborg kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Aarup Boldk lub Vedtægter

Aarup Boldk lub Vedtægter Sidst ændret: februar 2006. Side:1 af 7 Foreningens navn er Aarup Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Aarup Kommune. Foreningen har til formål at samle ungdom til udøvelse af boldsport og anden idræt.

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN

LOVE. for SVØMMEKLUBBEN LOVE for SVØMMEKLUBBEN 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er svømmeklubben LAKSEN, stiftet den 24. november 1975 med hjemsted i Ølstykke. Klubben er tilsluttet de respektive specialforbund under

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB.

VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. VEDTÆGTER FOR SKÆLSKØR BADMINTON KLUB. 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skælskør Badminton Klub. Klubbens 1. hold spiller under navnet Team Skælskør - Slagelse Kommune (TS). Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Udvidet med SaBTK Floorball d. xx-xx-2016

Udvidet med SaBTK Floorball d. xx-xx-2016 Vedtægter for Sakskøbing Badminton- og Tennisklub ( Sa.BTK ) Stiftet ved fusion d. 6-4-2004 1 Navn og hjemsted Udvidet med SaBTK Floorball d. xx-xx-2016 Klubbens navn er Sakskøbing Badminton-& Tennisklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold

VEDTÆGTER Løve-Høng Håndbold 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er forkortet LH, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

LOVE for I KLUBBEN. Såvel klubben som dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund fastsætter.

LOVE for I KLUBBEN. Såvel klubben som dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund fastsætter. LOVE for I KLUBBEN 1 Klubbens navn er BK36 (Binavn: BK36/BBK Badmintonklubben af 1936/Brønshøj Badminton Klub). Dens hjemsted er København. Postadressen er formandens. 2 Klubben er gennem Badminton København

Læs mere

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune.

Vedtægter for Islev Triathlon Klub. Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. Vedtægter for Islev Triathlon Klub 1 Klubbens navn og hjemsted Klubben navn er Islev Triathlon Klub, og Klubbens hjemsted er Rødovre kommune. 2 Klubbens formål Klubben har som formål at dyrke og udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening

Vedtægter. for. DøvBlindes. Kontaktpersons. Forening Vedtægter for DøvBlindes Kontaktpersons Forening Foreningens navn, stiftelse og hjemsted 1.1 Foreningens navn er " DøvBlindes Kontaktpersonsforening" - forkortet DBK. 1.2 Foreningen er stiftet den 15.

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub Vedtægter for Frederikssund Tennis Klub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Frederikssund Tennis Klub. 1.2 Klubbens hjemsted er Frederikssund Kommune. 2 Formål 2.1 Klubbens formål er at virke til tennissportens

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1 Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund 1. Navn Foreningens (Klubbens) navn er Nykøbing FC, Guldborgsund. 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er Guldborgsund Kommune. Klubben er tilsluttet Lolland Falsters

Læs mere

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989.

Judoklubben Mitani. Klubvedtægter. 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. Judoklubben Mitani Klubvedtægter 1. Navn, hjemsted og tilhørsforhold 1.1 Klubbens navn er Judoklubben Mitani, stiftet den 4. april 1989. 1.2 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune. 1.3 Klubben er medlem

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub

Vedtægter Frederikssund Tennis Klub Indhold 1. Navn og hjemsted... 3 1.1 Klubbens navn... 3 1.2 Klubbens hjemsted... 3 2. Formål... 4 2.1 Klubbens formål... 4 3. Medlemskab... 5 3.1 Ordinære aktive medlemmer... 5 3.1.1 Seniorer... 5 3.1.2

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere