Forslag til råstofplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til råstofplan 2008-2020"

Transkript

1 Råstofplan for Region Syddanmark 2. Baggrund Forslag til råstofplan Januar 2008

2 Fotos: Thorben Enghart Jørgensen, side 7 og 13. Karin Fynbo, side 9, 11, 14, 26 og 30. Troels Kørgaard Bjerre, side 15. Andreas Blinkenborg, side 6, 8 og 10.

3 Indhold 1 Planprocessen Strategi for den fremtidige forsyning Hvad er en råstofforekomst? Byudvikling og fritidsområder Barrierer for indvinding Nabogener og trafik ved råstofindvinding Beskyttelse af natur og landskab Grundvandsbeskyttelse Fortidsminder Arealer til råstofindvinding Bæredygtig råstofindvinding Fremtidig forsyningsstruktur Graveområder Det fremtidige behov for råstoffer og indvindingsområder Kvalitetsmaterialer og fyldsand Forslag til råstofplanens graveområder for sand/grus/sten Forslag til råstofplanens graveområder for ler, bentonit og klæg Retningslinier for råstofindvinding og efterbehandling Definitioner Retningslinier for resursebeskyttelse Retningslinier for indvindingstilladelser Retningslinier for efterbehandling Særlige retningslinier for visse graveområder og kommuner Redegørelse for råstofforsyningen og reserver i graveområder Indvinding af grus/sand/sten Indvinding af ler, bentonit og klæg Sømaterialer og importeret granit m.v Transport Kortlægning af råstoffer Sand, grus og sten Andre undersøgelser Fremtidig kortlægning Miljøvurdering af råstofplanen Ikke-teknisk resumé Planens overordnede målsætninger og prioriteter Planen i forhold til nationale og regionale politikker Regionens miljøstatus Miljøvurdering af Råstofplanen alternativ Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse eller opveje negativ indvirkning på miljøet pga. planens gennemførelse Referencer Bilag 1 Miljøvurderingsskemaer Bilagsfortegnelse: Bilag 1, Resumé af indsendte forslag til råstofindvindingsområder Kortbilag 1 til Råstofplan for Region Syddanmark

4

5 Forord Arbejdet med Region Syddanmarks råstofplan er i gang. Råstofplanen er en ny plantype der er fastlagt i Råstofloven i forbindelse med kommunalreformen. Regionsrådet skal udarbejde en plan for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer, der fortrinsvis omfatter sand/ grus/sten og ler. Råstofferne anvendes til byggeri af boliger og erhvervsvirksomheder samt anlæg af veje, byggepladser m.v. Det betyder at efterspørgslen på råstoffer følger udviklingen i byggeriet og i de sidste år har indvindingen ligget 30% over gennemsnittet på omkring 7,5 mio. m 3 pr. år for en 10 års periode. Der importeres knust granit via regionens havne. I havnene losses også sand, grus og sten, der indvindes på søterritoriet. Region Syddanmark har i perioden fra 7. maj til 2. juli 2007 modtaget forslag og ideer til råstofplanen. Det er synspunkter om den regionale forsyningsstruktur hvor skal råstofferne indvindes hvor skal de anvendes og hvad betyder det for transporten med lastbiler og med skib. Det er synspunkter om råstofindvinding og forbrug på et bæredygtigt grundlag. Det er forslag til nye indvindingsområder og forslag til områder der bør friholdes for råstofindvinding, og det er forslag til hvad der skal ske når gruset er gravet væk. Regionsrådet sender nu det færdige forslag til råstofplan i høring og ser frem til en god debat med virksomheder, myndigheder og interesseorganisationer. Planen vil blive lagt offentligt frem i perioden 4. februar til den 31. marts Bemærkninger til forslaget skal være regionsrådet i hænde senest den 31. marts Den regionale råstofplan er en sektorplan, som kommunalstyrelsen er bundet af i den kommunale planlægning. Fra det tidspunkt hvor regionsrådet har vedtaget råstofplanen endeligt vil planen være gældende og træde i stedet for retningslinierne for råstofindvinding i regionplanerne for de tidligere Fyns- Vejle- Ribe og Sønderjyllands Amter. Planlægningen kan følges på regionens hjemmeside Poul-Erik Svendsen Fungerende regionsrådsformand Januar

6 1. Planprocessen Den regionale råstofplan er en videreudvikling af amternes råstofplanlægning og retningslinierne for råstofindvinding i de gældende regionplaner. I regionplanerne blev der udpeget graveområder, hvor ansøgere kan forvente at få indvindingstilladelser. Der kan dog være forhindringer i form af lokale infrastrukturanlæg og beskyttelsesinteresser. Uden for indvindingsområderne kan der normalt kun meddeles tilladelser til at udnytte råstoffer til særlige formål, som ikke kan tilgodeses i de graveområder der er planlagt. Amterne har kortlagt råstoffernes omfang og kvalitet, men der er store forskelle på det aktuelle vidensniveau. Region Syddanmark vil fortsat søge at forbedre viden om de tilgængelige resurser, så der kan udarbejdes en samlet opgørelse over resurserne i regionen. Råstoflovens bestemmelser om udarbejdelse af råstofplanen:» 6 a. Før udarbejdelsen af et forslag til råstofplan eller ændringer hertil indkalder regionsrådet ideer, forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Indkaldelse sker ved offentlig bekendtgørelse. Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde en beskrivelse af status på området og beskrivelse af hovedspørgsmål for den kommende planlægning. Indkaldelsen sker med en svarfrist på 8 uger. Stk. 3. Regionsrådets forslag til råstofplan udsendes i offentlig høring med en frist på 8 uger til at fremsætte indsigelser. Stk. 4. En råstofplan kan ikke vedtages endeligt, hvis miljøministeren til varetagelse af statslige interesser har modsat sig dette skriftligt over for regionsrådet inden udløbet af indsigelsesfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Stk. 5. Regionsrådet sørger for offentlig annoncering af den endeligt vedtagne råstofplan. Ved annonceringen skal der gives klagevejledning og oplysning om klagefrist. Råstofplanen sendes samtidig til miljøministeren samt til øvrige myndigheder, hvis interesser berøres. Råstofplanen skal være offentligt tilgængelig. Stk. 6. Regionsrådet gennemgår råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan for at vurdere, om der er behov for justeringer eller revision. På dette grundlag beslutter regionsrådet, om der er behov for at udarbejde en ny råstofplan. Stk. 7. Proceduren for udarbejdelse af tillæg til en råstofplan følger bestemmelserne i stk. 1-6.«Råstoflovens bestemmelser 6

7 2. Strategi for den fremtidige forsyning I råstofplanens føroffentlighedsfase i maj-juni 2007 stillede Region Syddanmark 22 spørgsmål af strategisk betydning for den videre planlægning. 17 kommuner har kommenteret disse spørgsmål og på de fleste områder er der tale om udpræget enighed, men der er også punkter hvor der er forskellige opfattelser. Vi har samtidig fået kommentarer af generel karakter fra organisationer og private. Enkelte organisationer har svaret med noget mere divergerende opfattelser. I dette kapitel fastlægges regionsrådets strategi på baggrund råstoflovens formålsparagraf samt kommentarer fra kommuner, organisationer og private. Råstoflovens formålsparagraf 1. Lovens formål er at sikre: 1) at udnyttelsen af råstofforekomsterne på land og hav sker som led i en bæredygtig udvikling efter en samlet interesseafvejning og efter en samlet vurdering af de samfundsmæssige hensyn, der er nævnt i 3, 2) at indvinding og efterbehandling tilrettelægges således, at det efterbehandlede areal kan indgå som led i anden arealanvendelse, 3) en råstofforsyning på længere sigt, 4) at råstofferne anvendes i forhold til deres kvalitet, og 5) at naturbundne råstoffer i videst muligt omfang erstattes af affaldsprodukter. 2. Loven omfatter sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv, muld og lignende forekomster. Loven gælder ikke for råstoffer, der er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. 3. Ved lovens anvendelse skal der på den ene side lægges vægt på råstofressourcernes omfang og kvalitet og en sikring af råstofressourcernes udnyttelse samt tages erhvervsmæssige hensyn. På den anden side skal der lægges vægt på miljøbeskyttelse og vandforsyningsinteresser, beskyttelse af arkæologiske og geologiske interesser, naturbeskyttelse, herunder bevarelsen af landskabelige værdier og videnskabelige interesser, en hensigtsmæssig byudvikling, infrastrukturanlæg, jord- og skovbrugsmæssige interesser, sandflugtsbekæmpelse og kystsikkerhed, fiskerimæssige interesser, ulemper for skibs- og luftfarten samt ændringer i strøm- og bundforhold. Råstoflovens formålsparagraf 2.1 Hvad er en råstofforekomst? Råstofforekomster defineres som de jord- og bjergarter, der kan udnyttes økonomisk gennem en proces hvor indvinding og oparbejdning sker med den tilgængelige teknologi. Sand, grus og sten findes overalt i de øverste lag i den danske undergrund, fortrinsvis som moræne- og smeltevandsaflejringer tilført af isen under en række gletsjerfremstød fra Norge og Sverige. Lerforekomster, der anvendes i teglværkerne, findes både i moræneaflejringer og dybere liggende havaflejringer. Kalk findes ligeledes i undergrunden, men ligger i de fleste områder under tykke lag af paleogene og neogene hav- og flodaflejringer og kvartære lag. Mere specielle råstoffer som tørv, kildekalk og klæg findes i jordoverfladen hvor dannelsesmiljøer i form af vådområder og marsk har været til stede. 7

8 Til byggeri i aggressivt miljø som fritstående betonkonstruktioner, broer og vejanlæg anvendes fortrinsvis sømaterialer og importeret knust granit. Denne anvendelse er hjulpet godt på vej af nye skærpede normer til kvaliteten af byggematerialer, herunder fælles normer i EU-regi. Der er således sket en betydelig forbedring i byggekvaliteten gennem kvalificeret oparbejdning af råstoffer og en øget konkurrence på markedet. Med den nuværende teknologi er det ikke rentabelt at oparbejde de grove fraktioner til de højeste kvalitetsklasser (klasse A- og E grus) fra råstofgrave i Region Syddanmark. Dog findes der gode forekomster med klasse E sand især i Sønderjylland. Mængden og kvaliteten af de udnyttelige råstofforekomster ændres over tid afhængig af:. Anvendelse af råstoffer. Prisen på råstoffer. Indvindingsteknologi. Omfanget af vejbygning og anlægsaktiviteter. Aktiviteten i byggebranchen. Krav til genanvendelse. Størrelsen og beliggenheden af graveområder. Ejerforhold og landbrugets behov for jord. Prisen på importerede råstoffer og sømaterialer. Prisen og kapaciteten på transport. Offentlige reguleringer og restriktioner Aabenraa, Nyborg, Middelfart, Odense, Svendborg og Assens Kommuner samt Den Sønderjydske Grusentreprenørforening og Sønderjysk Landboforening anbefaler retningslinier der sikrer at planlagte byudviklingsområder kortlægges og eventuelle råstoffer udnyttes inden de bebygges. Haderslev udtrykker dog betænkelighed ved at åbne nye råstofgrave tæt på byområder på grund af risiko for miljøgener ved de nærmest boende. Aabenraa kommune anbefaler nye attraktive boligområder i tidligere råstofgrave både i bynære områder og i det åbne land. Mange kommuner anbefaler at der etableres fritidsområder i råstofgraveområder. I Tarup-Davinde området syd for Odense er der oprettet et fælles kommunalt selskab, der opkøber udgravede arealer og udvikler området til fritidsformål for de nærliggende byområder. Aabenraa Kommune anbefaler placering af støjende fritidsaktiviteter i råstofgrave, f.eks. vand skisport. Regningslinier anbefales Boligbebyggelse ved tidligere råstofgrav i Rødekro. 8

9 2.2 Byudvikling og fritidsområder Byudvikling beslaglægger arealer og dermed i nogle tilfælde værdifulde råstofforekomster som ikke senere kan udnyttes. I graveområder der ligger tæt på byerne er der mulighed for at udforme landskaber så de bliver attraktive for fremtidige boligbebyggelser. Det forudsætter at der gennemføres en langsigtet planlægning i kommunerne og at arealer erhverves i god tid før byudvikling finder sted. Råstofindvinding tæt på eksisterende byer minimerer desuden transporten mellem indvindings- og forbrugsstedet. Til gengæld kan det give miljøgener for byer at indvindingen sker i nærheden af. I råstofgraveområder er der gode muligheder for at skabe nye fritidsområder gennem en planlægning af den fremtidige arealanvendelse og udformning af det fremtidige landskab. Regionsrådet vil udarbejde retningslinier, der sikre at bynære råstofforekomster kortlægges og udnyttes før de bebygges. Regionsrådet vil samarbejde med kommunerne om at skabe attraktive byområder og muliggøre efterbehandling af råstofgrave til fritidsformål i tidligere råstofgrave (se kap.4). 2.3 Barrierer for indvinding Barrierer i form af veje, bygninger, ledninger, fortidsminder og beskyttede naturtyper forhindrer i mange områder, at op til halvdelen af en råstofforekomst indenfor et indvindingsområde bliver udnyttet. Når råstofforekomsterne ikke udnyttes optimalt vil det samlede arealforbrug til nye gravefelter stige tilsvarende. I mange tilfælde er det ikke rentabelt at flytte veje og ledninger eller nedrive bygninger der hindrer råstofindvinding i de nuværende råstofgrave. Bygninger der bevares vil således have en højere herlighedsværdi som boliger når indvindingen er afsluttet og områderne efterbehandles til søer og naturområder. I den hidtidige råstofforvaltning er der indarbejdet kutymer for etablering af erstatningsbiotoper og genplantning af skov til erstatning for de natur- og skovområder, der er til hinder for en optimal råstofudnyttelse. Råstofmyndigheden har mulighed for at stille krav om flytning af infrastrukturanlæg og bygninger og dermed sikre en bedre udnyttelse af råstofforekomsterne gennem vilkår i indvindingstilladelser. Flytning af synlige fortidsminder, diger, naturtyper og skovplantninger forudsætter dispensationer efter museumsloven, naturbeskyttelsesloven og skovloven. Det er således ikke muligt at stille vilkår om disse forhold i henhold til råstofloven. Regionsrådet kan dog give til kende, at man mener at råstofinteresserne bør gå forud for andre interesser i bestemte områder. Regionsrådet vil udarbejde retningslinier for kommunernes råstofadministration, der tilstræber at råstofforekomsterne udnyttes optimalt og der ikke efterlades restforekomster, som ikke kan udnyttes senere (se kap.4). Assens Kommune anbefaler en optimal udnyttelse af råstofforekomster i de områder som Regionen udpeger til indvinding. Den Syddanske Grusentreprenørforening støtter målet om en optimal udnyttelse af restforekomster i råstofgraveområder. Svendborg kommune støtter ligeledes målet om en optimal udnyttelse men påpeger at der skal være mulighed for en konkret vurdering i de enkelte sager. Optimal udnyttelse 2.4 Nabogener og trafik ved råstofindvinding Mange borgere ønsker ikke råstofindvinding i nærheden af deres bopæl eller arbejdsplads. Danmark er tæt befolket, og det er ikke muligt at finde områder for indvinding uden at genere naboer. Nabogener kan formindskes gennem vilkår i de enkelte gravetilladelser om begrænsning af støj og støvgener samt afskærmning af indvindingsområder med jordvolde og beplantning. Indvindingsteknologien er blevet væsentlig forbedret, således at de maskiner der anvendes i dag er mere støjsvage end tidligere tiders materiel. De væsentligste gener ved indvinding i dag er den afledte transport med lastbiler som i nogle områder bidrager med trafik på mindre veje tæt op ad bebyggelser. Beskyttet dige 9

10 ophørt bl.a. i Ørslev-Lunge Bjerge og Svanninge bakker, i Vejle ådal og de mest markante bakkelandskaber langs den midtjyske israndslinie. De mest kuperede og geologisk interessante områder er i dag udpeget som særlig værdifulde landskaber i regionplanlægningen. En større del af indvindingen finder i dag sted under grundvandsspejl i områder hvor indgrebets virkning på oplevelsen af landskabet er mindre, bl.a. på hedesletterne vest for den midtjyske israndslinie. Regionsrådet er indstillet på at udarbejde tidsrammer og retningslinier for trafikbetjening ved udnyttelse af råstofforekomster i visse områder af hensyn til nærliggende bebyggelser m.v. (se kap.4). Regionsrådet vil anbefale at befolkningen der bor tæt på graveområder inddrages i planlægning af indvinding og efterbehandling inden der meddeles endelig tilladelse til råstofgravning. Nyborg, Haderslev, Esbjerg og Odense kommuner anbefaler tidsrammer for indvinding især tæt på bebyggelse. Den Syddanske Råstofentreprenørforening kan ikke anbefale tidsrammer for råstofindvinding, da afsætningen i fremtiden er usikker, men foreslår at graverækkefølgen fastlægges under hensyntagen til nabobebyggelser. Svendborg Kommune mener at tidsrammer i tilladelser er tilstrækkelige til at styre indvindingen. Svendborg, Haderslev og Assens Kommuner anbefaler at indvinderne tager kontakt med lokalbefolkningen inden der ansøges om gravetilladelse. Assens Kommune foreslår lokale udvalg med borgere. Myndigheder og branchen til håndtering af gener ved råstofgravning. Assens, Haderslev og Nyborg kommuner anbefaler krav om tilkørselsveje der aflaster det lokale vejnet i graveområder. Vejle Kommune peger på anvendelse af den bedste teknologi ved begrænsning af miljøgener. Tidsrammer for indvinding 2.5 Beskyttelse af natur og landskab Råstofindvinding er en aktivitet der ændrer landskabet uigenkaldeligt og det nuværende naturgrundlag for plante og dyreliv på de arealer der afgraves. Råstofloven blev gennemført i 70erne, på baggrund af det første store byggeboom i 60erne, hvor store dele af landets åse og bakkelandskaber blev gravet væk. Siden er råstofindvinding Til gengæld er der gode muligheder for at skabe ny natur ved efterbehandling af graveområder og en planlægning af den fremtidige arealanvendelse. For Torp Plantage i Sønderjylland, der væltede med stormen i 1999, er der udarbejdet en plan for råstofindvinding og efterbehandling til naturskov, søer og engarealer med adgang for publikum. I amternes regionplaner er der udpeget biologiske korridorer som er spredningsveje for plante og dyreliv, og hvor etablering af nye naturområder prioriteres højt. Efterbehandling af råstofgrave til naturformål kan bidrage til udvikling af de biologiske korridorer. Med den nye landbrugslov er der mulighed for at tidligere landbrugsarealer kan efterbehandles til ekstensivt landbrug eller halvnatur. Fredet gravhøj ved Lunge Bjerge Regionsrådet vil fortsat undgå råstofindvinding i de særlig værdifulde landskaber og sjældne naturområder. Hvis det ikke er muligt at finde alternative indvindingsområder vil Regionsrådet stille særlige krav til efterbehandling, der tilgodeser natur- og landskabsinteresser og som kan bidrage til en forbedring af regionens biodiversitet. Hvor beskyttede naturtyper ligger i vejen for en hensigtsmæssig indvinding og efterbehandling,bør der være mulighed for dispensation mod etablering af erstatningsbiotoper for plante og dyreliv. Omfanget af arealer under indvinding og antallet af råstofgrave skal begrænses af hensyn til landskabsoplevelsen. 10

11 Råstofindvinding under grundvandsspejl. Disse mål støttes af flere kommuner i regionen. Middelfart, Esbjerg og Haderslev kommuner mener dog at indvinding helt skal undgås i områder med værdifulde landskaber. Assens Kommune ønsker dog ikke at meddele dispensation til råstofindvinding i områder med vandløb, moser, heder, strandenge eller i arealer der i regionplan 2005 er målsat som naturområde a eller b. Haderslev og Middelfart kommuner vil ligeledes være meget tilbageholdende med at meddele dispensationer efter 3 i naturbeskyttelsesloven. Den Syddanske Råstofentreprenørforening foreslår at naturinteresser tilgodeses ved efterbehandling af råstofgrave til naturformål, evt. ved krav om VVM. Sønderjysk Landboforening anbefaler råstofindvinding i 3 beskyttede arealer med henblik på retablering af naturtyper med større biologisk værdi. Mål støttes af flere 2.6 Grundvandsbeskyttelse Størstedelen af de bedste sand, sten og grusforekomster ligger i områder hvor grundvandet dannes især omkring den jyske højderyg. I amternes regionplaner er der udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser, der skal beskyttes af hensyn til den nuværende og fremtidige drikkevandsforsyning (OSD) Assens, Svendborg og Haderslev kommuner anbefaler at råstofgrave i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) efterbehandles til natur eller ekstensivt landbrug uden brug af pesticider og kunstgødning.. Esbjerg og Vejle Kommuner er dog imod råstofindvinding indenfor OSD områder. Efterbehandling anbefales Selve råstofindvindingen påvirker ikke grundvandskvaliteten og der sker ikke forbrug af grundvand ud over det råstofvolumen, der erstattes af vand i gravesøerne. Der er dog risiko for forurening af grundvandet med olie fra maskiner og ulovlig deponering af jord og affald i råstofgrave. I jordforureningslovens 52 er der således et direkte forbud mod deponering af tilkørt ren jord til råstofgrave, og der må kun dispenseres hvis der ikke er risiko for at drikkevandsinteresser tilsidesættes. Ved indvinding af sand, grus og sten fjernes overjord, som typisk er moræneler. Lerlag beskytter grundvandet mod forurening bl.a. pesticider og nitrat fra landbrugsarealer. Når overjorden fjernes bliver det beskyttende lag mindre, og grundvandet bliver mere sårbart over for forurening. Regionsrådet vil lave retningslinier for efterbehandling til naturformål eller ekstensivt jordbrug for råstofgrave indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser hvor grundvandet ikke er beskyttet af lerlag m.v. (se kap.4). 11

12 2.7 Fortidsminder Med den nye museumslov anbefaler museerne i de fleste tilfælde at der udføres arkæologiske forundersøgelser før råstofindvinding sættes i gang. Udgiften til forundersøgelser pålægges entreprenørerne, og der er således tale om en generel omkostning for bygge- og anlægsvirksomhed. Udgiften til eventuelle udgravninger af skjulte fortidsminder, der blotlægges ved en forundersøgelse, pålægges entreprenøren, med visse muligheder for statslige tilskud. Dette krav er særligt belastende for råstofbranchen, der har et stort arealbehov til sammenligning med andre virksomheder og byudvikling i almindelighed. Det er derfor i de fleste tilfælde ikke rentabelt for råstofentreprenøren at bekoste udgravninger, og det betyder at der efterlades betydelige restforekomster. Regionsrådet vil henstille til Kulturministeriet at den nuværende administration af museumsloven tilpasses hensynet til en resurseøkonomisk udnyttelse af råstofforekomster, ved at staten eller en fond financierer udgravninger af fortidsminder. Den syddanske råstofentreprenørforening og Aabenraa kommune anbefaler at staten financierer udgravninger. Esbjerg Kommune anbefaler at der ikke udlægges graveområder i områder med kulturspor. Udgravninger financieres 2.8 Arealer til råstofindvinding I henhold til de gældende regionplaner skal råstofindvinding finde sted indenfor udlagte graveområder. Regionplanerne indeholder desuden retningslinier for indvinding samt undtagelsesbestemmelser for indvinding i særlige tilfælde udenfor graveområder. I Vejle Amts regionplan 2005 blev der udlagt et stort indvindingsområde ved den tidligere Vandel Flyveplads. I det tidligere Sønderjyllands Amt blev der udlagt to mindre indvindingsområder ved Stepping (Kolding Kommune) og Mollerup (Tønder Kommune) i regionplan I Ribe og Fyns Amter blev der ikke udlagt nye graveområder i Regionplan er de eksisterende råstofgrave ikke udlagt som graveområde hvis de ligger udenfor de regionale graveområder. Teglværkerne har en del anmeldte lerindvindingsrettigheder, der er gældende frem til 2028 i henhold til råstofloven. Det betyder at anmelder kan stille krav om erstatning i tilfælde af at en kommune meddeler et afslag på en indvindingstilladelse med hjemmel i råstofloven. De anmeldte rettigheder gælder ikke i forhold til anden lovgivning, der kan være til hinder for råstofgravning, herunder naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven. I Sønderjylland er lerindvindingsrettighederne indeholdt i råstofgraveområder omkring Nybøl Nor i Sønderborg Kommune. På Fyn og i Sydvestjylland er de anmeldte rettigheder ikke udlagt som graveområder. Muligheden for at finde sand, grus og sten er størst i de vestlige dele af regionen. På Fyn og i Trekantområdet er det efterhånden vanskeligt at finde nye områder hvor der kan graves sand, sten og grus der ikke er i konflikt med væsentlige natur- og landskabsinteresser samt hensynet til nærliggende bebyggelser. Det er særligt vanskeligt at finde forekomster med grove materialer der er efterspurgt til stabilgrus og betontilslag. På Fyn er der gennemført kortlægning af råstoffer i 2004 i områder, der endnu ikke er udpeget som graveområder. I det tidligere Vejle Amt er der udført kortlægning af råstoffer i regionplanens graveområder samt en del områder, der ikke er udpeget til råstofindvinding. I det tidligere Sønderjyllands Amt er regionplanens graveområder samt mindre områder udenfor graveområderne kortlagt. I det tidligere Ribe Amt har kortlægningerne en mere overordnet karakter, og kan kun i få områder danne grundlag for udlæg af graveområder. Landbrugets behov for jord og ejerforhold generelt er i dag afgørende for råstoferhvervets muligheder for en rationel indvinding. En uhensigtsmæssig ejendomsstruktur i et indvindingsområde betyder ofte at der efterlades restforekomster, der er så små, at de ikke kan udnyttes på et senere tidspunkt. Mange landbrugsvirksomheder kan ikke afstå jord til råstofindvinding af hensyn til harmonikravene for udspredning af husdyrgødning. I regionplanerne for Sønderjyllands- og Ribe Amter er de eksisterende råstofgrave for grus udlagt som graveområder med enkeltindvindinger eller som dele af større regionale råstofgraveområder. I de tidligere Vejle og Fyns amter 12

13 Regionsrådet fremsætter et samlet forslag til graveområder hvor råstof indvinding kan finde sted i planperioden samt forslag til råstofinteresseområder på længere sigt hvor en nærmere kortlægning og planlægning skal finde sted. Regionsrådet vil samtidig åbne mulighed for at eksisterende råstofgrave, der har en tilladelse i dag kan fortsætte deres indvinding hvis andre interesser ikke tilsidesættes væsentligt herved. Regionsrådet vil stille krav om landskabsplaner for indvindingsområder med særlige interesser for beskyttelse af natur og landskab eller etablering af fritidsområder. Planerne skal godkendes af kommunerne eller udarbejdes i den kommunale planlægning. Regionsrådet vil fortsat kortlægge råstofinteresseområder og områder hvor forsyningssikkerheden er mindre god med henblik at finde nye forekomster. Regionsrådet vil undersøge mulighederne for oprettelse af en jordfond, der kan erhverve jord til råstofindvinding i store sammenhængende områder, samt opfordre staten til at erhverve jord til råstofindvinding og skovplantning så råstofferne kan udnyttes optimalt. Odense Kommune ønsker retningslinier der kun muliggør tilladelser indenfor graveområder og præcisering af hvilke særlige forhold der kan begrunde en tilladelse udenfor områderne. Billund Kommune ønsker muligheder for at udvide eksisterende råstofgrave der ligger udenfor graveområder. Vejen Kommune ønsker muligheder for indvinding udenfor råstofgraveområder hvis det ikke er i konflikt med andre interesser indtil råstofforekomsterne i det tidligere Ribe Amt er nærmere kortlagt. Odense, Nyborg, Haderslev og Assens Kommune samt Sønderjysk Landboforening anbefaler landskabs- og efterbehandlingsplaner for hele graveområder, der er bindende for de efterfølgende råstoftilladelser. Tønder og Esbjerg Kommuner anbefaler at de udlagte indvindingsområder for klæg til vedligeholdelse af diger fastholdes i råstofplanen. Sønderjysk Landbrugsforening foreslår at statsskovarealer udlægges som graveområder med henblik på indvinding ved afdrift og skovfald på arealerne. Foreningen foreslår endvidere offentlig betalt jordfordeling i områder med råstofindvinding, med henblik på en optimal arealudnyttelse for landbrugsbedrifterne i området. Middelfart, Odense, Vejle og Assens Kommuner anbefaler Regionen at kortlægge råstoffer i områder med få interessekonflikter i forhold til natur og miljø. Billund Kommune anbefaler generelt at der gennemføres råstofkortlægning. Svendborg, Haderslev, Aabenraa og Varde Kommuner anbefaler jordfond eller statslige/regionale opkøb af arealer til råstofindvinding. Sønderjysk Landbrug kan ikke anbefale opkøb af jord til staten eller jordfond med henblik på råstofindvinding. Retningslinier for graveområder 13

14 2.9 Bæredygtig råstofindvinding Udnyttelsen af råstofferne skal ske som led i en bæredygtig udvikling. Hvad betyder det? På den ene side er råstofindvinding en irreversibel aktivitet forstået på den måde at de naturgivne resurser ikke kan genskabes det pågældende sted. Det betyder at fremtidige generationer skal gøre brug af andre naturskabte ganske få tilfælde i forbindelse med de store broarbejder ved Storebælt og Øresund. Det skyldes bl.a. at det er vanskeligt at stille vilkår om forekomsternes anvendelse, og at det vil være et meget voldsomt indgreb i markedet for råstoffer der kan hindre den optimering af produktionen der finder sted. 4. Miljøministeren kan med henblik på at sikre en ressourceøkonomisk anvendelse af råstofforekomsterne fastsætte regler om: 1) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder, 2) at der ved udførelsen af bygge- og anlægsarbejder skal anvendes affalds- eller erstatningsprodukter eller ske genanvendelse, 3) mængden og kvaliteten af de råstoffer, der må anvendes ved fremstilling af industriprodukter, 4) oparbejdning af visse råstofkvaliteter i forbindelse med indvindingen, og 5) at affalds- eller erstatningsprodukter samt oprensnings- og uddybningsmaterialer (klapmaterialer) fra det danske havområde skal nyttiggøres eller genanvendes som råstoffer. forekomster eller importere råstoffer. På den anden side er der tale om en midlertidig binding af råstofferne der opbevares i bygninger og vejanlæg og kan genanvendes, når bygninger rives ned. Også vejmaterialer genbruges ved anlæg af nye veje eller ændring af gamle. I Danmark genanvendes 90 % af de beton og teglmaterialer der nedbrydes. Det er en meget høj genanvendelsesprocent i forhold til andre lande. Når nedbrydningsmaterialer kun bidrager med ca. 7% af råstofforbruget beror det på, at der bygges meget mere end der rives ned, og at mange eksisterende bygninger renoveres og genbruges til nye formål. Vi kan økonomisere med råstofforbruget ved at stille krav til anvendelse af bestemte råstoffer til byggeri og offentlige anlægsarbejder og bedre udnyttelse af dårlige råstofkvaliteter. Vejsektoren overvejer således i højere grad at tilpasse kvalitetskrav for vejmaterialer til det lokale udbud af råstofkvaliteter i de enkelte dele af landet, f.eks. kan moræneler stabiliseret med kalk erstatte ca. 30 cm af en vejkasse. Et begrænset udbud af råstoffer i en egn vil således fremme brug af alternative materialer. Ressourceøkonomisk anvendelse Indvinding og transport af råstoffer medfører et stort energiforbrug i form af olie og elektricitet, og dermed et stort bidrag af CO 2. Råstofsektorens andel af godstransportarbejdet udgør 30 % og den samlede CO 2 belastning vil fortsat stige hvis tendensen til stadig længere transporter fortsætter. Råstofforbruget er bestemt af byggeriets omfang og anlæg af veje m.m. En bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse og større krav til isolering vil begrænse omfanget af nybyggeri. Planlægning af infrastrukturen med veje, baner og havne vil i sidste ende få betydning for råstofforbruget til nyanlæg og behovet for godstransport. 4 i råstofloven, der er vist i nedenstående tekstboks, giver mulighed for at fastlægge regler for anvendelsen af råstoffer, men bestemmelsen har kun været anvendt i 14

15 Regionsrådet vil bidrage til en bæredygtig råstofindvinding ved at reducere behovet for transport gennem en lokal forsyning med råstoffer. Regionsrådet vil fortsat kortlægge råstoffer med henblik på en lokal forsyning. Regionsrådet finder ikke at der på nuværende tidspunkt er grundlag for at stille forslag om retningslinier for anvendelse af råstoffer til bestemte formål, j.f. 4 i råstofloven. Regionsrådet vil fremover undersøge mulighederne for at bestemte råstofkvaliteter forbeholdes særlige formål gennem en dialog med byggeriets parter. Regionsrådet vil fremover støtte initiativer der har til hensigt at nedsætte forbruget af råstoffer til byggeri og anlægsvirksomhed. Aabenraa kommune mener at afstanden til råstofgraveområder er afgørende for en bæredygtig udvikling. Middelfart Kommune ønsker en udvikling styret af bæredygtighed der minimerer transporten og selve forbruget af råstoffer og samtidig bevarer biodiversiteten samt de landskabelige og kultur historiske særtræk for vores efterkommere. Assens Kommune ønsker at der udarbejdes retningslinier for økonomisering af råstofforbruget og at der stilles krav om udnyttelse af de nærmest beliggende råstofgrave først. Assens Kommune anbefaler en optimal udnyttelse af råstofforekomster i de områder som Regionen udpeger til indvinding. Vejle Kommune anbefaler mindre forbrug af råstoffer i bygge- og anlægsbranchen. Kommunerne mener... 15

16 2.10 Fremtidig forsyningsstruktur Tidligere lå der mange små og mellemstore grusgrave spredt i landskabet. Dermed kunne bygge- og anlægsvirksomhederne hente råstoffer indenfor kort afstand. Der er stadig en del mindre grusgrave, der kan levere grus- og sandfyld, men de mere specialiserede produkter til beton og vejanlæg leveres fra større grusgrave som ligger i stadig større afstand fra anlægsprojekter og byudviklingsområder. I løbet af de sidste 7 år er transporten af råstoffer steget med 30%. Behovet for råstoffer er størst i de områder hvor der sker byudvikling og hvor der er større vejprojekter i gang. Byggeaktiviteten har i de seneste 5 år været særlig omfattende i trekantområdet: Vejle, Kolding, Fredericia og Middelfart. I Esbjerg og Odense har der også været en betydelig byudvikling. Vejdirektoratet har en række større anlæg på tegnebrættet. Der skal således bruges ca. 7 mio. m 3 sand, sten og grus til projekter i Region Syddanmark. De 4,5 mio. skal bruges på strækningen mellem Odense og Brande, altså der hvor der kan forudses mangel på gode materialer. Indvindingsmønsteret sammenholdt med byggeaktiviteten viser, at der er overskudsproduktion af råstoffer i Sønderjylland. Endvidere sker der import af sømaterialer i Esbjerg Havn og knust granit i Aabenraa Havn med særlig kvalificerede betontilslagsmaterialer. Der sker en væsentlig transport af materialer mellem kommunerne. Forbruget af landbaserede råstoffer vil blive mindre hvis mængden af importeret knust granit og sømaterialer forøges. Disse materialer er i dag væsentlig dyrere end de landbaserede råstoffer og anvendes fortrinsvis til beton og asfalt med meget høje kvalitetskrav. Transport af råstoffer med skibe udgør et bæredygtigt alternativ til lastbiltransporten på motorvejene. I dag sker der losning af råstoffer i regionens største havne især i Esbjerg og Aabenraa. Flere af de mindre havne er under ombygning til nye bykvarterer, der hindrer en fremtidig anvendelse til traditionelle havneformål. I byer hvor der er lang afstand til råstofgrave f.eks. Vejle, Kolding, Fredericia og Sønderborg samt Odense, hvor de nuværende indvindingsområder er ved at være udtømt, vil det være hensigtsmæssigt at sikre havnearealer til den fremtidige losning af råstoffer. Region Syddanmark har valgt at fastlægge strategien for den fremtidige forsyningsstruktur ud fra ønsket om en bæredygtig udvikling, herunder minimering af transportarbejdet og hensyntagen til natur og landskab. Der tilstræbes således et udbud kvalitetsmaterialer (her målt i materialer med en kornstørrelse over 2 mm) så tæt på brugerne som muligt. Regionsrådet tilstræber en struktur hvor der de fleste steder vil være mulighed for at levere kvalitetsmaterialer fra råstofgrave indenfor kommunen eller i nabokommunen. Endelig skal teglværksindustrien have muligheder for indvinding til fortsat produktion i mindst 24 år fortrinsvis indenfor en afstand på 30 km. Regionsrådet vil undersøge mulighederne for at den fremtidige råstofforsyning i højere grad sker med sømaterialer og importeret granit. Som alternativ til lastbiltransport vil Regionsrådet undersøge mulighederne for at sikre havnearealer til losning af sand, sten og grus for derved at fremme transport af råstoffer med skib og brugen af sømaterialer. Assens, Svendborg Aabenraa og Varde Kommune anbefaler balance mellem udbud og efterspørgsel af råstoffer med henblik på at begrænse det samlede transportbehov. Haderslev og Assens Kommuner ønsker et bæredygtigt alternativ for transport til afløsning af lastbiltransport. Vejle Kommune mener at målet om lokal forsyning skal prioriteres lavt i relation til gener for befolkningen og hensynet til natur- og landskabsinteresser. Odense Kommune anbefaler balance på Fyns-niveau. Aabenraa Kommune anbefaler nye graveområder i trekantområdet hvor efterspørgslen er størst. Vejle Kommune mener at hensynet til natur og miljø vejer tungere end ønsket om lokal forsyning og finder ikke at der behov for nye indvindings-områder i kommunen. Den Syddanske Grusentreprenørforening peger på problemet med plads i havnene. Kun Svendborg Kommune tilbyder plads til losning af råstoffer. Kommunerne mener... 16

17 3. Graveområder 3.1 Det fremtidige behov for råstoffer og indvindingsområder Det fremtidige behov for råstoffer afhænger af byggeriets udvikling i Region Syddanmark. Der findes ikke tilgængelige prognoser for det fremtidige byggeri ud over byggebranchens udsigter for de nærmeste to år. Det fremtidige behov for råstoffer i planperioden beregnes derfor som en fremskrivning af den gennemsnitlige årlige indvinding af sand, grus og sten samt ler de seneste 10 år. Hertil kommer sømaterialer og importerede grus- og stenmaterialer i regionens havne fratrukket eksporten af sand, grus og sten til udlandet. Det samlede behov for sand/sten/grus i regionen skønnes således at være 100 mio. m 3 i de næste 12 år, heraf ca. 40 mio m 3 groft materiale over 2 mm. (grus og sten). Det forudsættes at 90 mio m 3 indvindes i regionens grusgrave og 10 mio. m 3 fortsat losset i regionens havne. Det samlede behov for ler til teglværksbrug skønnes at være 3,6 mio. m 3 i de næste 12 år. Tabeller med tal for indvinding og byggeri findes i kapitel 5. Genbrug af knuste nedrivningsmaterialer forventes at ligge konstant på 7% af det samlede forbrug. Oparbejdning af genbrugsmaterialer forventes at følge byggeriets fordeling og vil derfor ikke have betydning for den valgte indvindingsstruktur Størrelsen og lokalisering af nye graveområder i regionen fastlægges på grundlag af det beregnede behov, den valgte fremtidige indvindingsstruktur og en undersøgelse af reserverne i de eksisterende graveområder. Behovet for arealer i graveområder fastsættes i råstofplanen til det dobbelte af planperiodens behov, dvs. 180 mio. m 3 sand/grus/sten af hensyn til at alsidigt udbud og med det formål at undgå monopoldannelse. Vejdirektoratet har opgjort et særligt behov for råstoffer til planlagte statsvejprojekter på ca. 7 mio. m 3 sand, grus og sten fordelt med 1,6 mio. m 3 til motorvejen Kliplev Sønderborg og 1.6 mio. m 3 til den vestfynske motorvej og 3,4 mio. m 3 til flere projekter i Vejle kommune. Behovet inden for de enkelte delområder i regionen er opgjort ud fra forventningerne til det fremtidige byggeri og de nævnte fremtidige vejprojekter 3.2 Kvalitetsmaterialer og fyldsand Kvalitetsmaterialer omfatter sand og grus til beton og asfalt, samt stabilgrus og til en vis grad bundsikringsfyld. Disse materialer er nødvendige ved byggeri og anlægsvirksomhed, og da mindre kvalificerede materialer er nemmere at finde vil beregningen af det kritiske behov blive opgjort i kvalitetsmaterialer. Hvert af de 4 delområder i regionen skal så vidt muligt være selvforsynende med kvalitetsmaterialer i henhold til den valgte forsyningsstruktur for Region Syddanmark. Sømaterialer (bortset fra fyldsand) og importeret granit m.v. kategoriseres som kvalitetsmaterialer. Den første parameter for beregning af behovet og de tilgængelige resurser for kvalitetsmaterialer er indholdet af grove materialer. Indenfor betonindustrien anvendes definitionen Sten> 4. mm som betegnelse på den grove fraktion mens den grove fraktion for anlægsmaterialer defineres som korn > 2mm. Da vi ikke på forhånd kan vide om en råstofforekomst vil blive anvendt til beton eller anlægsmaterialer vælges andelen af grove materialer med en kornstørrelse > 2 mm, (grus og sten) i vurderingen af en råstofforekomst. Hvis en forekomst har 20% grus og sten af god kvalitet vil der typisk blive fremstillet 40% kvalitetsmaterialer med sand og grus mens de resterende sandmængder afsættes som ukvalificerede fyldmaterialer eller anvendes til efterbehandling af grusgraven. Flere råstofgrave der indvinder under grundvandsspejl har dog specialiseret sig i levering af betonsand og sten og i mindre grad anlægs materialer, der betyder at de har et større overskud af sand, som skylles tilbage i grusgraven. Kvalitetsmaterialer De øvrige kvalitetsparametre som kornstørrelsesfordeling, sandækvivalent, bjergartsfordeling, indhold af lette korn, m.v. anvendes ikke i denne sammenhæng da de kendte forekomster kun er sporadisk beskrevet med disse parametre. På næste side i tabellen fordeles det beregnede behov for grove materialer efter byggeriets fordeling på fire delområder i Region Syddanmark i henhold til den valgte strategi for forsyningsstrukturen. Resurserne i de eksisterende graveområder indeholdt i de gældende regionplaner sammenholdes med behovet og den yderste kolonner i tabellen viser behovet for udlæg af nye graveområder i Region Syddanmark. Trekantområdet omfatter Kolding, Fredericia, Vejle og Billund Kommuner. Sydvestjylland omfatter Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner. Sønderjylland omfatter Sønderborg, Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner. Tabellen viser at der er behov for at udlægge nye graveområder til grove materialer på Fyn, i Trekantområdet og Sydvestjylland. 17

18 Behov for indvindingsområder til grove materialer > 2 mm (grus og sten) Delområder Beregnet behov i 24 år mio. m 3 Heraf sømaterialer m.v. mio. m 3 Beregnet behov for landmaterialer mio. m 3 Resurser i eksisterende graveområder mio m 3 Behov for nye indvindingsområder mio. m 3 Fyn Trekantområdet Sydvestjylland Sønderjylland I alt Region Forslag til råstofplanens graveområder for sand/grus/sten Nedenstående tabeller viser en oversigt med alle råstofplanens graveområder og med angivelse af de tilgængelige restresurser. Nr. Kommune Graveområde Areal (km 2 ) Sand, grus og sten i alt (mio m 3 ) Grus og sten (>2mm) mio m Middelfart Fjelsted Middelfart Gelsted Middelfart Lunge Assens Fjelsted Assens Gelsted Assens Lunge Assens Skallebjerg Assens Turup Assens Barløse Assens Hjerup Faaborg-Midtfyn Tarup-Davinde Faaborg-Midtfyn Espe Faaborg-Midtfyn Hågerup Faaborg-Midtfyn Skallebjerg Kerteminde Langeskov Nyborg Svindinge Odense Tarup-Davinde Odense Volderslev Svendborg Kølle Banker Svendborg Lundeborg -kvartssand Svendborg Højes Dong Svendborg Kirkeby Sand Nordfyn Melby Nordfyn Krogsbølle Haderslev Skrydstrup Haderslev Mølby Haderslev Oksenvad Haderslev Over Jerstal Haderslev Oksenvad Mark Billund Kirkeby Plantage Vest Billund Fruens Banke Billund Rishøjgård Billund Svollibjerg Billund Kirkeby Plantage Tønder Visby Tønder Hønning

19 Nr. Kommune Graveområde Areal (km 2 ) Sand, grus og sten i alt (mio m 3 ) Grus og sten (>2mm) mio m Esbjerg Tjæreborg Esbjerg Haslund Esbjerg Kokspang Esbjerg Sadderup Øst Esbjerg Sadderup Vest Esbjerg Tjæreborg Mark Varde Broeng Varde Alslev Varde Bastrup Varde Kjelst Vejen Ålund Plantage Vejen Nørreskovgård Vejen Rishøj Vejen Klelund Plantage Aabenraa Uge-N Aabenraa Hønkys Nord Aabenraa Andholm Aabenraa Kliplev Kolding Stepping Kolding Vester Nebel Kolding Almind Kolding Slotsbanke Kolding Viborggård Kolding Seest Vejle Vandel (vest) Vejle Vandel (øst) Vejle Vandel (Hoffmannsfeld) Vejle Sødover Vejle Oksenbjerg Vejle Uhe Vejle Jerlev I alt Ifølge målet for den valgte forsyningsstruktur skal hver af de fire delområder i regionen så vidt muligt være selvforsynende med sand, grus og sten. Nedenstående tabel viser det beregnede behov for sand grus og sten sammenholdt med størrelsen af resurser i de foreslåede graveområder. Behov og resurser sammenholdes både for grove materialer > 2 mm og de samlede sand/grus/sten mængder. Tabellen viser at målet kun er delvis opfyldt idet Sydvestjylland fortsat er underforsynet med resurser i graveområder mens der fortsat er et stort overskud i Sønderjylland. Behov for sand/grus/sten sammenlignet med resurser i råstofplanens graveområder Mio.m 3 Behov for grus/sten Resurser i graveområder Behov for sand/grus/sten Resurser i graveom-råder >2 mm mio. m 3 >2 mm mio. m 3 mio. m 3 sand/grus/sten mio. m 3 Fyn Trekantområdet Sydvestjylland Sønderjylland I alt Region

20 3.4 Forslag til råstofplanens graveområder for ler, bentonit og klæg Der bliver ikke udlagt nye graveområder til gulbrændende ler. I de nuværende graveområder omkring Nybøl Nor er der rigelige mængder til mindst 100 års forbrug i de eksisterende teglværker. Forekomsterne på Fyn og Sydvestjylland ikke er kortlagt endnu. Der udlægges store interesseområder for rødbrændende ler til beskyttelse af resurserne. Forekomsterne er delvis kortlagt, men det er ikke muligt at udregne de samlede mængder. I retningslinierne for indvinding gives mulighed for at der kan gives indvindingstilladelser til rødbrændende ler i hele regionen, hvis det ikke er i strid med andre interesser. Områder med bentonit på Tåsinge er delvis kortlagt, men det er ikke muligt at udregne mængderne. Områder med klæg til vedligeholdelse af digerne langs Vadehavet er sikret som graveområder. Det vurderes i VVM redegørelsen for disse graveområder, at der er sikret rigelige mængder som reserver i tilfælde af stormflodsskader på digerne. Råstofplanens graveområder for ler, bentonit og med angivelse af restresurser Lbnr. Kommune Graveområdenavn Råstofart og mængde 1 Tønder Hjemsted 0,5 mio m 3 klæg 2 Tønder Kamper 0,6 mio. m 3 klæg 4 Tønder Rejsby 0,5 mio m 3 klæg 5 Sønderborg Gråsten Ca. 1 mio m 3 gulbrændende ler 6 Sønderborg Nybøl Ca. 2 mio m 3 gulbrændende ler 7 Sønderborg Skodsbøl Ca. 4 mio m 3 gulbrændende ler 8 Sønderborg Iller Ca. 3 mio m 3 gulbrændende ler 9 Svendborg Tåsinge Ca. 0,2 mio. m 3 bentonit 10 Varde Nordenskov Ikke angivet 20

21 4. Retningslinier for råstofindvinding og efterbehandling 4.1 Definitioner Graveområder er arealer der er reserveret til råstofindvinding i planperioden Områderne omfatter følgende kategorier:. Graveområder for sand, grus og sten. Graveområder for gulbrændende ler- bentonit- og klæg Graveområderne vil blive revideret hvert 4 år i forbindelse med revision af råstofplanen j.f. 6a stk6 i råstofloven. Graveområderne kan desuden revideres og nye områder kan udpeges i forbindelse med ændrede forudsætninger eller konkrete ansøgninger gennem tillæg til råstofplanen i henhold til 6a stk.7 i råstofloven. Råstofinteresseområder er områder der reserveres til råstofindvinding på længere sigt og hvor der skal ske en nærmere kortlægning af råstofforekomster samt en afvejning i forhold til andre arealinteresser. Områderne omfatter to kategorier:. Råstofinteresseområder for sand, grus og sten. Råstofinteresseområder for rødbrændende ler Omfang og placering af graveområder og råstofinteresseområder fremgår af råstofplanens kortbilag Retningslinier for resursebeskyttelse I graveområder og råstofinteresseområder må der ikke ske arealanvendelse der hindrer udnyttelse af råstofforekomsterne Ved planlægning af byudvikling eller anden arealanvendelse i det åbne land skal eventuelle råstofforekomster undersøges nærmere hvorefter regionen vil tage stilling til om råstofferne skal udnyttes før arealerne beslaglægges til andre formål. Bestemmelserne om resursebeskyttelse har til formål at sikre en optimal udnyttelse af råstofferne i overensstemmelse med regionens strategi for en bæredygtig råstofindvinding. 4.3 Retningslinier for indvindingstilladelser Indenfor råstofplanens graveområder er kommunerne forpligtet til at meddele tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til særlige beskyttelsesinteresser, herunder fortidsminder og beskyttede naturtyper m.v. Der kan ske mindre justeringer ved afgrænsning af råstoftilladelser i forhold til graveområdernes afgrænsning Der kan meddeles tilladelse til udvidelse eller forlængelse af eksisterende indvindingstilladelser der er udlagt som graveområder, hvis det ikke er i strid med andre arealinteresser eller til væsentlig gene for nabobebyggelser Uden for graveområderne kan der i ganske særlige tilfælde meddeles råstoftilladelse f.eks. hvis der søges om indvinding af et sjældent eller værdifuldt råstof, kortvarig indvinding i forbindelse med større vejprojekter, og/eller til lokal forsyning, hvis der er mere end 20 km til nærmeste råstofindvindingsområde. Tilladelser udenfor graveområder kan kun meddeles med regionsrådets samtykke Der kan generelt meddeles tilladelse til indvinding af rødbrændende ler i max 2m s dybde i det åbne land, hvis det ikke er i strid med andre arealinteresser. Ved indvinding af rødbrændende ler må arealerne kun beslaglægges i én dyrkningssæson Det åbne brud i råstofgrave skal begrænses mest muligt i udstrækning og afskærmes fra omgivelserne med jordvolde, beplantning m.v Der skal ske gennemgravning af skel mellem gravearealer der udnyttes af forskellige firmaer eller på forskellige tidspunkter. Vilkår om skelgennemgravning skal tinglyses på de berørte ejendomme indtil restforekomsterne er udnyttet Ved særlig dybe råstofgrave med gravefronter over 10 meter skal eksisterende bygninger, private veje, ledningsanlæg, mindre værdifulde beskyttede naturtyper og diger samt andre hindringer fjernes eller forlægges således at råstofresurserne kan udnyttes optimalt Der skal sikres mulighed for nedknusning og opbevaring af genbrugsmaterialer til oparbejdning af råstoffer, dog med særlig beskyttelse mod grundvandsforurening I områder hvor eksisterende bebyggelser vil blive særlig generet af kørsel med lastvogne til og fra råstofgrave, kan kommunen stille krav om særlige tilkørselsveje over tilstødende ejendomme og om nødvendigt ekspropriere til vejadgang med hjemmel i råstoflovens 27 eller planloven. 21

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020 RÅSTOFPLAN FOR REGION SYDDANMARK FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2008-2020 Til offentlig høring Indholdsfortegnelse 1 Planprocessen...3 2 Strategi for den fremtidige forsyning...4 2.1 Hvad er en råstofforekomst?...4

Læs mere

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål

Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan status på råstofområdet og hovedspørgsmål Foroffentlighedsfase Indkaldelse 1½ af idéer og forslag til Råstofplan 2016 - status på råstofområdet og hovedspørgsmål December 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg

Læs mere

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER

BILAG 3. Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER BILAG 3 Oversigt over retningslinieændringer FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2012 RETNINGSLINIEÆNDRINGER OVERSIGT OVER RETNINGSLINIEÆNDRINGER Kap. 4. Retningslinier for den fremtidige råstofforsyning Gældende retningslinier

Læs mere

STATUS OG HOVEDSPØRGSMÅL

STATUS OG HOVEDSPØRGSMÅL RÅSTOFPLAN FOR REGION SYDDANMARK STATUS OG HOVEDSPØRGSMÅL Indkaldelse af ideer og forslag - 2 - Fotos 1 og 8 Thorben Enghart Jørgensen 2. Ukendt 7. Andreas Blinkenberg 3, 4, 5, 6 og 9 Karin Fynbo 10, Troels

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark

Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark December 2011 Indhold 1 Planprocessen... 4 2 Redegørelse for råstofforsyningen... 5 2.1 Indvinding af grus/sand/sten... 5 2.2 Indvinding af ler, bentonit

Læs mere

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007

INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN. Juni 2007 INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2007 Juni 2007 Baggrund Råstofplanen Ifølge Bekendtgørelse af lov om råstoffer, LBK nr 886 af 18/08/2004, ændret ved Lov om ændring af lov om råstoffer, Lov

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark

Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark Redegørelse for råstofforsyningen i Region Syddanmark 2012-2024. 1. Resumè Ifølge råstofloven skal regionsrådet gennemgå råstofplanen hvert fjerde år i forbindelse med revision af den regionale udviklingsplan

Læs mere

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn...

1 Resume... 2. 2 Planprocessen... 2. 3 Råstofforsyning og produktion... 3. 3.1 Ler som råstofforekomst... 3. 3.2 Indvinding af ler på Fyn... Redegørelse for lerindvinding på Fyn Indhold 1 Resume... 2 2 Planprocessen... 2 3 Råstofforsyning og produktion... 3 3.1 Ler som råstofforekomst... 3 3.2 Indvinding af ler på Fyn... 3 3.3 Gravning og transport...

Læs mere

Davinde, Odense Kommune

Davinde, Odense Kommune Davinde, Odense Kommune 1 Ansøgning om graveområde Entreprenør Jørn Nielsen har foreslået et nyt graveområde på 2,1 ha på en del af matr.nr. 3ø Davinde By, Davinde. Arealet ligger umiddelbart nord for

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Alslev, Varde Kommune

Alslev, Varde Kommune Alslev, Varde Kommune 1 Ansøgning om graveområde Styrup A/S Anlæg har fremsendt forslag til graveområde på matr.nr. 8a, 14e og 9cx Alslev By, Alslev. Området ligger 1 km sydøst for Alslev og 5 km sydvest

Læs mere

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg: Indkaldelse af idéer og forslag. Råstofplan 2012 Region Midtjylland. Region Midtjylland. Regional Udvikling : Indkaldelse af idéer og forslag Råstofplan 2012 Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 19. januar - 23. marts 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling Jord og Råstoffer FORORD Kom ind i debatten

Læs mere

Højes Dong, Svendborg Kommune

Højes Dong, Svendborg Kommune Højes Dong, Svendborg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr. 21a Gudbjerg by, Gudbjerg, Torben Birkholm, har foreslået nyt graveområde på 7 ha. Området ligger ved Bankevej 10 km nord for

Læs mere

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse.

Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder. Beskytte værdifulde råstofforekomster mod anden arealanvendelse. 5.3 R stoffer.qxd 19-12-2005 19:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 5.3 Råstoffer Amtsrådets mål På råstofområdet er det amtsrådets mål at: Råstofindvindingen helt overvejende koncentreres i udpegede regionale graveområder.

Læs mere

Tjæreborg, Esbjerg Kommune

Tjæreborg, Esbjerg Kommune Tjæreborg, Esbjerg Kommune 1 Ansøgning om graveområde Tjæreborg Sten & Grus foreslår udvidelse af graveområdet ved Tjæreborg med et areal der tidligere har været gravet, men hvor ansøger vurderer at der

Læs mere

Trunderup, Assens Kommune

Trunderup, Assens Kommune Trunderup, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Råstofentreprenør Freiberg & Jespersen ansøger om et graveområde på ejendommen matr. 8x m.fl. Trunderup der ligger i både Assens og Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Aalsbo, Assens Kommune

Aalsbo, Assens Kommune Aalsbo, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejeren af matr.nr.1b Ålsbo, Rørup, Erholm Gods, har foreslået nyt graveområde på 34 ha. Området ligger ud til landevejen mellem Gelsted og motorvejen -

Læs mere

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland

Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Dato: 6. maj 2014 Brevid: 2294917 Udkast Administrationsgrundlag og kompetenceregler for ansøgninger om råstofgravetilladelser i Region Sjælland Råstofplanens og lovens rammer for behandling af ansøgninger

Læs mere

Faurskov, Assens Kommune

Faurskov, Assens Kommune Faurskov, Assens Kommune 1 Ansøgning om graveområde Kirsten og Bent Elvang, som ejer matr.nr. 5 k Faurskov, Kerte har foreslået et areal udlagt som nyt graveområde. Arealet der er 5 ha stort ligger 2 km

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Øde Hastrup, Roskilde Debatperiode fra den 16. marts til den 19. april 2015. Send dine idéer og

Læs mere

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune

Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune Hønsnap-Kollund, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om to graveområder Aabenraa Kommune foreslår to eksisterende råstofgrave ved Hønsnap og Kollund udlagt som graveområder, idet eksisterende tilladelser påregnes

Læs mere

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder

Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Bilag 1 Kort over grave- og interesseområder Kortbilag Kortene viser de interesseområder og graveområder der er udlagt i råstofplanen, og som er reguleret med særlige bestemmelser i råstofplanens tekstafsnit.

Læs mere

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune

Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune Forslag til tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Veerst i Vejen Kommune September 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Veerst er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Perbøl, Aabenraa Kommune

Perbøl, Aabenraa Kommune Perbøl, Aabenraa Kommune 1 Ansøgning om graveområde Nymølle Stenindustrier A/S har ansøgt om råstofgraveområde på matr.nr 4, Perbøl, Kliplev. Arealet ligger 1 km vest for firmaets eksisterende grusgrav

Læs mere

Råstofplan 2008 Region Nordjylland

Råstofplan 2008 Region Nordjylland Råstofplan 2008 Region Nordjylland 2 RÅSTOFPLAN 2008 - REGIONAL UDVIKLING Forord RÅSTOFUDVIKLING 2008 - REGION NORDJYLLAND Udgivet december 2008 af: Regional Udvikling Plan, Miljø og Infrastruktur Region

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg

Råstofplan 2012. UDKAST! Debatoplæg Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2012 (1-34-76-1-09) Råstofplan 2012 for Region Midtjylland UDKAST! Debatoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperioden løber fra den xx januar xx marts/april

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer

RÅSTOFPLAN 2008. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. Jord og Råstoffer RÅSTOFPLAN 2008 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår: 2008 Redaktør:

Læs mere

Køstrup, Middelfart Kommune

Køstrup, Middelfart Kommune Køstrup, Middelfart Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vagn Christensen A/S, Brenderup har foreslået nyt graveområde på 2,5 ha. Området ligger 1 km. syd for Køstrup og 4 km syd for Brenderup i Middelfart

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Forslag til tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Juni 2014 Dette forslag til et nyt graveområde ved Leby er udarbejdet på baggrund af en ansøgning

Læs mere

Råstofplan for Region Syddanmark

Råstofplan for Region Syddanmark Råstofplan 2016 for Region Syddanmark Marts 2017 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i regionen. Den fremtidige

Læs mere

Fovslet, Kolding Kommune

Fovslet, Kolding Kommune Fovslet, Kolding Kommune 1 Ansøgning om graveområde Ejer af matr. nr. 6a, 37 og 59 Fovslet, Ødis, Jens Leth-Petersen har fremsendt forslag til nyt graveområde på 57 ha. På ejendommen har der været gravet

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland

Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Bilag 2C Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Sydvestjylland Skads, Esbjerg Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen

Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Dato: 24. november 2011 Regionsrådets principper for revisionen og ændringer af råstofplanen Regionsrådet besluttede den 3. februar 2011, at der er behov for en revision af råstofplanen ud fra de indkomne

Læs mere

Mangel på råstoffer til vejbygning

Mangel på råstoffer til vejbygning Mangel på råstoffer til vejbygning Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut, chh@vd.dk Resume Selv om forbruget af danske sand-, grus- og stenmaterialer har været faldende

Læs mere

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV

FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV FORSLAG RÅSTOFPLAN FOR REGION SJÆLLAND 2008 DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION

Læs mere

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune

Afgørelse i sagen om indvinding af råstoffer ved Gejsing i Vejen Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. februar 2005 J.nr.: 03-41/550-0005 KPA Afgørelse i sagen

Læs mere

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen.

Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Notat om indkomne forslag og Idéer og regionens forslag til revision af råstofplanen. Dette notat er en sammenfatning af idéer og forslag i forhøringsfasen til råstofplan 2012 samt regionens besvarelser

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND

RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND RÅSTOFPLAN 2008 FOR REGION SJÆLLAND DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDGANGSPUNKT UDFORDRINGER UDVIKLING & STRATEGI SEKTORPLAN DEN TILGÆNGELIGE REGION BY OG LAND

Læs mere

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn

Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Bilag 2A Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Fyn Køstrup, Middelfart Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens forslag til nyt graveområde 6 3 Miljøvurdering af ansøgning om graveområde

Læs mere

Rostrup, Vejle Kommune

Rostrup, Vejle Kommune Rostrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Grusentreprenør Egon Bredvig, Give har fremsendt forslag til nyt graveområde ved Rostrup. Vejle Kommune foreslår at et mindre område på 26 ha indgår i

Læs mere

Debatoplæg. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Indkaldelse af idéer og forslag. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Debatoplæg. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Indkaldelse af idéer og forslag. Region Midtjylland. Regional Udvikling Debatoplæg Råstofplan 2016 Region Midtjylland Indkaldelse af idéer og forslag Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 18. december 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift.

De indkomne bemærkninger til råstofplanen er markeret med sort skrift, efterfulgt af Regionsrådets svar med rød skrift. Hvidbog til Råstofplan 2012 Indledning Regionsrådet vedtog d. 12. december 2011 Forslag til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark. Forslaget har været i offentlig høring i perioden den 2. januar 2012 til

Læs mere

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland

Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland NOTAT Regional Udvikling Kontoret for Jordforurening og Råstoffer 26. august 2014 Forslag til administrationsgrundlag og kompetencefordeling ved ansøgninger om råstoftilladelser i Region Nordjylland Med

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam

Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Hedensted Kommune Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Att.: Vibeke Volmers/Aino Hvam Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 miljoe@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby.

Høringsbrev. Ansøger: Kudsk & Dahl A/S, Vojensvej 7, 6500 Vojens Rådgiver: Enbicon Aps, Aavænget 12, Voerså, 9300 Sæby. Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 22 11 2016 Journal nr.: 15/9627 Indkaldelse af idéer og forslag til udarbejdelse

Læs mere

Forslag til Råstofplan for Region Syddanmark

Forslag til Råstofplan for Region Syddanmark Forslag til Råstofplan 2016 for Region Syddanmark April 2016 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, diger og infrastrukturanlæg er grundlæggende for den fortsatte udvikling og velstand i regionen.

Læs mere

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg

I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Ver.2,30.05.2012,tt. 10. Marts 2014 Sag nr. 13/34260 I/S Lertranskøb v/driftsleder Kaj Christensen Amtsvejen 23 Nybøl 6400 Sønderborg Forlængelse af tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende

Læs mere

RÅSTOFPLAN 2012 RÅSTOFPLAN 2012. for Region Midtjylland. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. August 2012. Miljø

RÅSTOFPLAN 2012 RÅSTOFPLAN 2012. for Region Midtjylland. for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg. August 2012. Miljø RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland August 2012 Regionshuset Viborg Miljø Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 7841 0000 Jord

Læs mere

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø

Koncern Miljø 2013. Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2013 Region Hovedstaden Koncern Miljø Indhold Side 4 Forord Side 5 Opbygning af Side 7 1. Indledning Side 8 2. Den regionale råstofplan Side 14 Side 20 Side 30 REDEGØRELSE 3. Råstoffer og

Læs mere

Regionernes råstofplanlægning på land

Regionernes råstofplanlægning på land NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-711-00027 Ref. thhvi Den 26. september 2014 Regionernes råstofplanlægning på land Råstofplan 2016 I henhold til råstoflovens 5 påhviler det regionsrådet at udarbejde

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro

Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa. Henrik Nielsen, Nr. Hostrupvej 11, 6230 Rødekro Lorenz Nielsen, Lykkegårdsvej Rødekro Høringsbrev Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Dato: 19 07 2016 Journal nr.: 16/13024 Indkaldelse af ideér og forslag vedr. ansøgning

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2012

Forslag til Råstofplan 2012 N DN O D $ P + & ) ( % $ /, F '. * K DI R DF H Q L I F G I H D P L L J J % E S N T O [ Q PHWHU F.LUN HJnUG O G H F K S I H G W D L E K \ H [ DE F I Y X W J *DGH K E H F E I D O I *D GH D K K P O R F ]

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 13. maj Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 13. maj 2008 Punkt nr. 2 Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan

Læs mere

Råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune

Råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune Tillæg nr. 4 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Stenløse i Odense Kommune September 2011 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune

Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Lunderskov i Vejen Kommune Juni 2011 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Jerlev, Vejle Kommune

Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark. Råstofgraveområde ved Jerlev, Vejle Kommune Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Råstofgraveområde ved Jerlev, Vejle Kommune Oktober 2010 2 Indholdsfortegnelse 1 Planprocessen... 6 2 Strategi og behov for råstofindvinding... 8

Læs mere

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø.

Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks Roskilde. Region Sjælland Alléen Sorø. Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST REVIDERET 1. JUNI 2016 Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31

Læs mere

Forslag til Råstofplan 2008

Forslag til Råstofplan 2008 Region Midtjylland Råstofplan Region Midtjylland Råstofplan Regional Udvikling Jord & Råstoffer ----------------------------------------------------------------- Forslag til Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07)

Læs mere

Råstofgravning Bjerrede

Råstofgravning Bjerrede Råstofgravning Bjerrede Grundejermøde 15. januar 2014 Program 1. Velkomst og indledning 2. Råstofplan 2012-2023 3. Råstoftilladelser Sagsforløb og vilkår 4. Spørgsmål og bemærkninger 5. Afslutning Høring

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet

Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Bilag 2B Miljørapporter over ansøgninger til graveområder Trekantområdet Vester Nebel, Kolding Kommune 5 1 Ansøgning om graveområde 5 2 Regionens afslag på ansøgning om graveområde samt forslag til nyt

Læs mere

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016

FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 FORSLAG TIL RÅSTOFPLAN 2016 December 2015 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Hovedmål råstofplanlægningen 7 Lokale og regionale graveområder 9 Grundvandsbeskyttelse 13 Miljøbeskyttelse 15 Naturbeskyttelse

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde

Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Vester Hornstrup, Vejle Kommune 1 Ansøgning om graveområde Jørgen Olesen, Jelling har fremsendt forslag til graveområde på 14 ha, matr.nr. 1 a, Vester Hornstrup, Vejle. Der er foretaget 14 boringer, og

Læs mere

Region Hovedstaden Koncern Miljø

Region Hovedstaden Koncern Miljø Koncern Miljø 2012 Region Hovedstaden Koncern Miljø FORSLAG HØRINGSPERIODE XX DEC. - XX MARTS RÅSTOFPLAN 2012 Indhold Side 4 Forord Side 5 Opbygning af Side 7 1. Indledning Side 8 2. Den regionale råstofplan

Læs mere

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling

Råstofredegørelse. Råstofplan 2016. Region Midtjylland. Har vi brug for en ny råstofplan? Region Midtjylland. Regional Udvikling Råstofredegørelse Råstofplan 2016 Region Midtjylland Har vi brug for en ny råstofplan? Høringsperioden løber fra 5. februar 10. april 2015 Region Midtjylland Regional Udvikling Miljø Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Bilag 1. Bemærkninger og indsigelser fra kommuner

Bilag 1. Bemærkninger og indsigelser fra kommuner Bilag 1 Indstillingsnotat vedrørende ændringsforslag og svar på bemærkninger og indsigelser fra høringsperioden 8.09 3.11.2008 til råstofplan for Region Syddanmark Råstofplan for Region Syddanmark fremlægges

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

Forslag til RÅSTOFPLAN 2008

Forslag til RÅSTOFPLAN 2008 Forslag til RÅSTOFPLAN 2008 for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling: Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. 8728 5000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår:

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008

Oplæg til debat om Råstofplan 2012. Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Oplæg til debat om Råstofplan 2012 Redegørelse om revision af Råstofplan 2008 Indhold Forord............................................... 3 Planprocessen.......................................... 5 Del

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

STEN KAN OGSÅ VÆRE GULD VÆRD. Ny syddansk råstofplan SYDDANMARK. Syddanske råstoffer er blandt de allerbedste i Danmark

STEN KAN OGSÅ VÆRE GULD VÆRD. Ny syddansk råstofplan SYDDANMARK. Syddanske råstoffer er blandt de allerbedste i Danmark SYDDANMARK Ny syddansk råstofplan STEN KAN OGSÅ VÆRE GULD VÆRD Syddanske råstoffer er blandt de allerbedste i Danmark Få indflydelse på, hvor råstofferne skal indvindes i fremtiden 1 intro Tekst: Thomas

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland

Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Region Midtjylland Råstofplan Råstofplan 2008 (1-34-76-3-07) Råstofplan 2008 for Region Midtjylland Oversigt over indkomne bemærkninger m.v. til Forslag til Råstofgraveområde Jeksen 18. februar 2011 Regionshuset

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley

Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Regionshuset Viborg Regional Udvikling Herning Kommune Teknik og Miljø Torvet 7400 Herning Att.: Eric Farley Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 afdelingsmail@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

RÅSTOFPLAN for Region Midtjylland. Forslag til RÅSTOF- PLAN for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg

RÅSTOFPLAN for Region Midtjylland. Forslag til RÅSTOF- PLAN for Region Midtjylland. Regionshuset Viborg RÅSTOFPLAN 2012 for Region Midtjylland Forslag til RÅSTOF- PLAN 2012 for Region Midtjylland Høringsperioden løber fra 17. januar 21. marts 2012 Regionshuset Viborg Jord og Råstoffer Udgiver: Afdeling:

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Hvidbog for Slagelse Kommune

Hvidbog for Slagelse Kommune Hvidbog for Slagelse Kommune 13. december 2012 over indsigelser og bemærkninger for 2. offentlige høring af forslag til Råstofplan for Region Sjælland 2012-2023 Indhold Regionsrådets beslutning Hvidbogen

Læs mere

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af gældende til den Bedsted Lø Grusværker Aps Stenagervej 9 6230 Rødekro Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Jens T. Vejrup E-mail: jens.t.vejrup@rsyd.dk Direkte tlf.: 2336 3614 Den 2. maj 2017 Journal nr.: 17/2331 Tillæg til

Læs mere

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune

Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune Tillæg nr. 1 til Råstofplan 2012 for Region Syddanmark 1½ Råstofgraveområde ved Leby i Ærø Kommune November 2014 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg er grundlæggende

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune Råstofplan 2008 for Region Syddanmark

Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Forslag til tillæg nr. 2 for råstofgraveområde ved Brørup i Vejen Kommune 1½ Råstofplan 2008 for Region Syddanmark Februar 2011 2 Forord Forsyning med råstoffer til byggeri, veje, diger og andre infrastrukturanlæg

Læs mere

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023

Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Referat af offentligt møde om forslag til Råstofplan 2012-2023 Onsdag den 29. februar, kl. 18-20.30, i festsalen på Psykiatrien i Vordingborg, Færgegårdsvej 15, Vordingborg Mødet omhandler overvejende

Læs mere

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø. UDKAST

Byrådet. Region Sjælland Alléen Sorø.   UDKAST Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø E-mail: naturmiljo@regionsjaelland.dk UDKAST Byrådet Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk

Læs mere

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord.

Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Screening Nedenstående skema viser resultatet af screeningen af forslaget til udvidelse af graveområdet Fruens Banke med ca. 2,2 ha mod nord. Fastlægger planen rammerne for fremtidige projekter, der er

Læs mere