Brugsanvisning FLAIR akku-blindnittepistol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning FLAIR akku-blindnittepistol"

Transkript

1 Brugsanvisning FLAIR akkublindnittepistol Model FL48 / Varenr Distributør: FolkeLarsens Eftf. A/S Ejby Industrivej Glostrup Denmark Tel:

2 FLAIR blindnittepistol kan bruges til de fleste blindnitter: Aluminium, stål, rustfrit stål og kobber fra 2,4 til 4,8 mm. Tilbehør Næsemøtrik Fastnøgle Batteri Batterilader Specifikationer Vægt Slaglængde Motor Batteri Volt Kapacitet Vægt Lader Ladetid Vægt 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm 4,8 mm WR6 14,4 volt, Liion batteri volt, 50/60 Hz 2 kg med batteri 20 mm 14,4 volt jævnstrøm elmotor Liion batteri 14,4 volt 3.0 Amp 0,45 kg volt 50/60 Hz, 1,2 A Ca. 90 minutter 0,55 kg Start af maskine Skru en næsemøtrik på pistolen. Brug altid den korrekte størrelse næsemøtrik. Klips et fuldt ladet batteri på maskinen. Tag batteriet af, når der skiftes næsemøtrik. Valg af hastighed Maskinen har 2 hastigheder: LOW og HIGH. Flange/pind MM Hastighed Aluminium/rustfri stål 4,0 LOW Aluminium/rustfri stål 4,8 LOW Stål/stål 4,8 LOW Rustfri stål/rustfri stål 4,0 LOW Rustfri stål/rustfri stål 4,8 LOW Kobber/stål 4,8 LOW Andre kombinationer og størrelser HIGH Skift ikke hastighed mens motoren kører. Anvendelse Aftrækkeren starter motoren. Kæberne vender automatisk tilbage til startposition, når aftrækkeren slippes. 1. Forbor et hul 0,10,2 mm større end nitten 2. Sæt flangen i hullet med pinden opad 3. Sæt maskinens næsemøtrik på pinden 4. Tryk på aftrækkeren og pres let nedad 5. Flangen skrues ned i materialet 6. Slip aftrækkeren efter pinden er skåret af 7. Vend maskinens næse nedad for at frigive pinden. Vedligeholdelse Reparationer inden for garantien skal foretages af autoriseret mekaniker. Ved brug vil støv og skæresmuld fra pinden samles ved kæberne, der renses for hver nitning. 1. Fjern batteriet 2. Brug en skruenøgle til at fjerne næsehuset 3. Brug en skruenøgle til at fjerne kæbehuset, kæberne samt kæbeskubber og fjeder 4. Rens delene og smør bagsiden af kæberne 5. Delene samles igen og skrues fast Bemærk: Kæber er forbrugsmaterialer og skal skiftes med jævne mellemrum. Oplader Opladning starter ved at sætte batteriet i laderen. Grøn lampe lyser: Lader og batteri er klar Rød lampe lyser: Lader Batteri Batteriet tåler opladning ca. 500 gange. Ved ca. 50% af normal kapacitet bør batteriet skiftes. Opbevar batteriet ved mindre end 35 o C når det ikke er i brug. Genoplad batteriet jævnligt, hvis det ikke bruges i lang tid. Lithiumion batteriet skal beskyttes med beskyttelseshætten. Bortskaffelse Brug ikke den normale affaldsbeholder til bortskaffelse af elektisk udstyr og batterier. I henhold til lovgivningen skal elektrisk udstyr og batterier behandles separat. Udstyr skal afleveres på udvalgte indsamlingssteder eller der, hvor udstyret er købt. Sikkerhed Maskinen må kun startes med en nitte i næsemøtrikken når nitten er placeret korrekt i det forborede hul. Nitten kan flyve af maskinen og gøre skade. Peg ikke maskinen mod personer. Brug ikke maskinen eller laderen i eksplosive miljøer. Undgå skader på ledning og stik til laderen. Fjern batteriet ved service og reparation af maskinen. Fejlfinding Nitte borer sig ikke ned, eller pinden falder ikke ud efter nitning. A: Forkert størrelse næsemøtrik ift. nitte B: Næsemøtrik eller huset har løsnet sig C: Kæber eller kæbehus er ikke glatte på kontaktflade D: Skæresmuds i kæber Motoren stopper ikke A. Møtrikholder og/eller hus har løsnet sig B. Afbryderen er i stykker Motoren starter ikke A. Batteriet er ikke opladet B. Støv mellem batteri og maskine Antal nitninger er lavt, men batteri er fuldt opladet. A. Batteriets levetid er udløbet.

3 SIKKERHEDSDATABLAD HCS2012 TILLÆG D TIL Rapportnr. E46933CNT Li Ion1500 Udstedelsesdato 12Jan2016 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN Produktbeskrivelse Produktnavn Kemisk navn LITHIUM ION BATTERY 3.7V ISR mAh LITHIUM ION BATTERY 3.7V ISR mAh Andre identifikationsformer Anbefalet brug af kemikaliet og anvendelsesbegrænsninger Anbefalet brug Anvendes i elværktøj, lommelygter Anvendelser, der frarådes Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Leverandør Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co.,Ltd. Adresse No.306 Heping Road(s),Qidong City,Jiangsu,China Postnumer Telefonnummer FAX Nødtelefon (+45) FAREIDENTIFIKATION GHS Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System) Mærkningselementer Symboler/piktogrammer Signalord Faresætninger Sikkerhedssætninger Forebyggelse Reaktion Opbevaring Bortskaffelse Ikke klassificeret Andre ikkeklassificerede farer Ukendt akut toksicitet 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER Kemisk karakter Blanding Kemisk navn: CAS nr. Vægt% Koboltlithiummangannikkeloxid Jern Side 1 / 8

4 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Kobber Grafit Aluminum Polypropylen Phosphat(1), hexafluoro, lithium FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Førstehjælpsforanstaltninger Generelt råd Indånding Kontakt med huden Kontakt med øjnene Indtagelse Kontakt omgående læge ved ulykkestilfælde eller ubehag (vis brugsanvisning eller sikkerhedsdatablad, hvis det er Ikke en forventet eksponeringsmåde. VED INDÅNDING: Flyt pers onen til frisk luft, holdes i ro i en stilling, der letter åndedrættet. Vask hænderne grundigt Ikke en forventet eksponeringsmåde. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt. Fortsæt med at skylle. Ikke en forventet eksponeringsmåde. I tilfælde af indtagelse, kontakt en giftinformationscentral eller en læge. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling Symptomatisk behandling. 5. BRANDBEKÆMPELSE Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.. Specifikke farer i forbindelse med kemikaliet Termisk nedbrydning kan føre til frigivelse af irriterende og giftige gasser og dampe Carbonoxider (COx), metaloxider Værnemidler og forholdsregler for brandmænd Som ved enhver anden brand skal der bæres luftforsynet og trykmodstandsdygtigt åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende) og fuldt beskyttelsesudstyr. Nedkøl containere med rigelige mængder vand, indtil et godt stykke tid efter, at ilden er slukket. Evakuer personale til et sikkert område. 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer Evakuer personale til et sikkert område. Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Fjern alle antændelseskilder. Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i afsnit 8. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Undgå at berøre eller gå igennem det spildte materiale. Undgå indånding af dampe eller tåge. Fremgangsmåder og materialer til inddæmning og oprensning Forebyg yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt. Opsaml og overfør til korrekt mærkede beholdere. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING Forholdsregler for sikker håndtering Side 2 / 8

5 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejnepraksis og sikkerhedsforanstaltninger. Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/damp/spray. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Vask grundigt efter håndtering. Brug de personlige værnemidler, der er beskrevet i afsnit 8. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fremgangsmåder og materialer til inddæmning og oprensning Beholderne skal være hermetisk lukkede og opbevares på et tørt, køligt og velventileret sted. Holdes væk fra varme, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Opbevares under lås og utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Opbevares i overensstemmelse med lokale regulativer. 8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Kontrolparametre Kemisk navn ACGIH TLV OSHA PEL NIOSH IDLH Danmark EU Koboltlithiummangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.02 mg/m 3 Co TWA: 0.02 mg/m 3 Mn TWA: 0.1 mg/m 3 Mn IDLH: 500 mg/m 3 Mn IDLH: 10 mg/m 3 Ni TWA: 1 mg/m 3 Mn TWA: mg/m 3 undtagen nikkelcarbonyl Ni TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 Kobber (CAS #: ) TWA: 0.2 mg/m 3 damp TWA: 1 mg/m 3 Cu støv og tåge Grafit (CAS #: ) TWA: 2 mg/m 3 respirerbar fraktion alle former undtagen grafitfibre Aluminum (CAS #: ) Phosphat(1), hexafluoro, lithium (CAS #: ) TWA: 1 mg/m 3 respirerbar fraktion STEL: 3 mg/m 3 Mn IDLH: 100 mg/m 3 støv, damp og tåge IDLH: 100 mg/m 3 Cu støv og tåge TWA: 1 mg/m 3 støv og tåge TWA: 0.1 mg/m 3 damp TWA: 1 mg/m 3 Cu støv og tåge IDLH: 1250 mg/m 3 TWA: 2.5 mg/m 3 naturligt respirerbart støv TWA: 15 mg/m 3 total støv TWA: 5 mg/m 3 respirerbar fraktion (afskaffet) TWA: 15 mg/m 3 total støv (afskaffet) TWA: 5 mg/m 3 respirerbar fraktion (afskaffet) TWA: 5 mg/m 3 Al Aluminum TWA: 10 mg/m 3 total støv TWA: 5 mg/m 3 respirerbart støv TWA: 5 mg/m 3 Al TWA: 1.0 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 2.5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 2.5 mg/m 3 F TWA: 2.5 mg/m 3 Kemisk navn Letland Frankrig Finland Tyskland Italien Koboltlithiummangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.05 mg/m 3 Kobber (CAS #: ) TWA: 0.5 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 TWA: 0.2 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 Ceiling / Peak: 1.6 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.16 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.2 mg/m 3 Hud TWA: 0.5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.01 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.02 mg/m 3 Ceiling / Peak: 0.2 mg/m 3 Grafit (CAS #: ) TWA: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 Side 3 / 8

6 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Aluminum (CAS #: ) Polypropylen (CAS #: ) Phosphat(1), hexafluoro, lithium (CAS #: ) TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1.5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 Hud Kemisk navn Polen Portugal Spanien Schweiz Holland Kobber (CAS #: ) TWA: 0.1 mg/m 3 Aluminum (CAS #: ) TWA: 2.5 mg/m 3 TWA: 1.2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 3 mg/m 3 Kemisk navn Norge Storbritannien Australien Østrig Belgien Koboltlithiummangannikkeloxid (CAS #: ) TWA: 0.05 mg/m 3 TWA: 0.02 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 STEL: 0.05 mg/m 3 STEL: 0.02 mg/m 3 STEL: 1 ppm STEL: 0.1 mg/m 3 1 mg/m 3 Hud STEL 2 mg/m 3 TWA: 0.5 mg/m 3 Kobber (CAS #: ) TWA: 0.1 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 STEL: 0.1 mg/m 3 STEL: 1 mg/m 3 Grafit (CAS #: ) TWA: 5 mg/m 3 TWA: 2 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m 3 STEL: 5 mg/m 3 STEL: 2 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 Aluminum (CAS #: ) Phosphat(1), hexafluoro, lithium (CAS #: ) STEL 4 mg/m 3 1 mg/m mg/m 3 STEL 0.4 mg/m 3 TWA: 1 mg/m 3 TWA: 0.1 mg/m 3 3 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 4 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 30 mg/m 3 10 mg/m 3 STEL 20 mg/m 3 STEL: 5 mg/m 3 STEL: 12 mg/m 3 5 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 10 mg/m 3 TWA: 4 mg/m mg/m 3 Passende teknisk kontrol Sørg for tilstrækkelig ventilation, specielt i tillukkede områder. Fjern alle antændelseskilder. Individuelle beskyttelsesforanstaltninger, herunder personlige værnemidler Åndedrætsværn Hvis grænseværdier overskrides eller irritation opleves, NIOSH/MSHA Der skal anvendes godkendt åndedrætsværn. Det kan være nødvendigt at anvende åndedrætsværn med positivt tryk ved høj luftforurening. Åndedrætsværn skal gives i overensstemmelse med gældende lokale regler. Håndværn Bær beskyttelseshandsker. Øjen/ansigtsværn specielle tekniske beskyttelsesforanstaltninger påkrævet. Hud og kropsværn Brug særligt arbejdstøj. 9. FYSISKKEMISKE EGENSKABER Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Udseende Solid Farve Lugt Lugttærskel phværdi Smeltepunkt/frysepunkt Kogepunkt/kogepunktsinterval Flammepunkt Ikke relevant Fordampningshastighed Antændelighed (fast stof, luftart) Ikke brændbar Side 4 / 8

7 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Antændelighedsgrænse i luft Damptryk Damptæthed Tæthed Relativ densitet Bulkdensitet Massefylde Vandopløselighed Fordelingskoefficient (LogPow) Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur Kinematisk viskositet Dynamisk viskositet Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Ikke en eksplosiv Andre oplysninger 10. STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Stabil under anbefalede opbevarings og håndteringsforhold (se punkt 7, håndtering og opbevaring). Kemisk stabilitet Stabilt under normale forhold. Risiko for farlige reaktioner ved normal bearbejdning. Forhold som skal undgås Stærk opvarmning. Uforenelige materialer. Uforenelige materialer Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler. Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider (COx), metaloxider. 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om sandsynlige eksponeringsveje Indånding Ikke en forventet eksponeringsmåde. Øjenkontakt Støv i øjnene kan medføre mekanisk irritation Hudkontakt kendte effekter på grundlag af de afgivne oplysninger Indtagelse Ikke en forventet eksponeringsmåde. Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Kemisk navn LD50, oralt LD50, gennem huden LC50, ved inhalation Jern (CAS #: ) 98.6 g/kg bw (rotte) Kobber (CAS #: ) > 2500 mg/kg bw(rotte) > 2000 mg/kg bw(rotte) =1.03 mg/l/4 h(rotte) Grafit (CAS #: ) > 2000 mg/kg (rotte) > 2000 mg/m³/4h (rotte) Aluminum (CAS #: ) LD50> mg/kg bw(rotte) LC50> mg/l/4 h(rotte) Polypropylen (CAS #: ) >5 g/kg Side 5 / 8

8 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Hudætsning/irritation Irriterer ikke huden Alvorlig øjenskade/øjenirritation Irriterer ikke øjnene Sensibilisering Kimcellemutagenicitet Kræftfremkaldende egenskaber Kemisk navn ACGIH IARC NTP OSHA Koboltlithiummangan A3 Kendt nikkeloxid (CAS #: ) Polypropylen (CAS #: ) Gruppe 3 Reproduktionstoksicitet STOT enkelt eksponering STOT gentaget eksponering Aspirationsfare 12. MILJØOPLYSNINGER Økotoksicitet Kemisk navn Alger/vandplanter EC50 Fisk LC50 Skaldyr EC50 Jern (CAS #: ) 13.6: 96 h Morone saxatilis mg/l LC50 statisk > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) Kobber (CAS #: ) mg/l/96 h 1.25: 96 h Lepomis macrochirus Pseudokirchneriella subcapitata statisk mg/l/72 h Pseudokirchneriella subcapitata statisk mg/l LC50 statisk 0.3: 96 h Cyprinus carpio mg/l LC50 semistatisk 0.8: 96 h Cyprinus carpio mg/l LC50 statisk 0.112: 96 h Poecilia reticulata mg/l LC50 flowthrough : 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 0.3: 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 statisk 0.2: 96 h Pimephales promelas mg/l LC50 flowthrough 0.052: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/l LC50 flowthrough Grafit (CAS #: ) > 100 mg/l/72h (Pseudokirchneriella subcapitata) > 100 mg/l/96 h (Danio rerio) > 100 mg/l/48h (Daphnia magna) Aluminum (CAS #: ) > 50 mg/l/96h Persistens og nedbrydelighed Side 6 / 8

9 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Bioakkumulationspotentiale Mobilitet i jord Andre negative virkninger 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE Metoder til affaldsbehandling Bortskaffelse af affald Forurenet emballage Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser Bortskaffes i overensstemmelse med regionale, statslige og lokale regler Kemisk navn Koboltlithiummangannikkeloxid Kobber Aluminumfolie California Hazardous Waste Status Giftig Giftig Antændeligt pulver 14. TRANSPORTOPLYSNINGER Det anses som ikkefarligt gods af ICAO, IATA, IMDG og TDG. I henhold til IATA DGR 57. udgave om transport og IMDGkoden version 36 (International Maritime Dangerous Goods) og Anbefaling om transport af farligt gods modelregulativ (18.). Produkterne er ikke farlige. DOT/IMDG/IATA UN/ID nr. Officiel godsbetegnelse Fareklasse Emballagegruppe Særlige bestemmelser Havforurenende Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke reguleret Ikke relevant 15. OPLYSNINGER OM REGULERING Internationale lister Komponent AICS DSL/NDSL EINECS/ELI NCS ENCS IECSC KECL PICCS TSCA Koboltlithiummangannikkeloxid ( ) X X Jern ( ) Kobber ( ) X X X Fritaget X X X X X X X Fritaget X X X X Side 7 / 8

10 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR mAh Revideret den 12Jan2016 Grafit ( ) Aluminiumfolie ( 7 8 ) Polypropylen ( 2 3 ) Phosphat(1), hexafluoro, lithium ( 2 3 ) "" Ikke opført "X" Opført X X X Fritaget X X X X X X X Fritaget X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16. ANDRE OPLYSNINGER Revisionsnote Udstedelsesdato Revisionsdato Revisionsnote 12Jan Jan2016 Ikke tilgængelig Forklaring af forkortelser og akronymer anvendt i sikkerhedsdatabladet TWA TWA (tidsvægtet gennemsnit) STEL STEL (Korttidseksponeringsgrænse) Ceiling Maksimal grænseværdi TSCA USA Toxic Substances Control Act 8 (b) Fortegnelse DSL/NDSL Canadisk liste domesticerede/ikke domesticerede stoffer EINECS/ELINCS Europæiske Fortegnelse over Eksisterende Kemiske Stoffer / europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS Japan eksisterende og nye kemiske stoffer IECSC Kina fortegnelse over kemiske stoffer KECL Koreanske eksisterende og evaluerede kemiske stoffer PICCS Filippinsk fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer AICS Australsk fortegnelse over kemiske stoffer Ansvarsfraskrivelse Informationerne i dette sikkerhedsdatablad er, efter vores bedste viden og overbevisning, korrekte på udstedelsesdatoen. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, bortskaffelse og frigivelse og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for materiale, der anvendes i kombination med andre materialer eller i en proces, medmindre det er udtrykkeligt anført i teksten. Sikkerhedsdatablad slut Side 8 / 8

11 DANMARK: EF/EC/EU Overenstemmelseserklæring U.K. and IRELAND: EC/EU Declaration of Conformity DEUTSCHLAND: EG/EU Konformitätserklärung SVERIGE: EG/EU Överensstämmelse försäkran Vi, TAIZHOU XINDALU ELECTRONIC TECHONOLOGY CO., LTD., #167, NANHUAN ROAD, WENLING, ZHEJIANG, CHINA, erklærer herved under vort fulde ansvar, at produktet, som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med de krav, som findes i EuropaParlamentets og rådets direktiv af 17. maj 2006 om maskiner 2006/42/EF. We, TAIZHOU XINDALU ELECTRONIC TECHONOLOGY CO., LTD., #167, NANHUAN ROAD, WENLING, ZHEJIANG, CHINA, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of the directive of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on machinery 2006/42/EC. Wir, TAIZHOU XINDALU ELECTRONIC TECHONOLOGY CO., LTD., #167, NANHUAN ROAD, WENLING, ZHEJIANG, CHINA, erklären hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, den Anforderungen der Richtlinie des Europäishen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Machinen 2006/42/EG. Vi, TAIZHOU XINDALU ELECTRONIC TECHONOLOGY CO., LTD., #167, NANHUAN ROAD, WENLING, ZHEJIANG, CHINA, förklarer härmed på vårt fulla ansvar, att produktet för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med kraven i Europaparlementets og Rådets direktiv av den 17. maj om maskiner 2006/42/EG. Navn og adresse på den person, der har bemyndigelse til at udarbejde den tekniske dokumentation / Name and address of the person authorised to compile the technical documentation / Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zu sammenzustellen / Namn och adress till den person, som är behörig att ställa samman den tekniska dokumentationen FolkeLarsens Eftf. A/S, Ejby Industrivej 106, DK2600 Glostrup, Danmark Glostrup, 30. August 2017 Peter Larsson, Managing director Model/Item no: 89870/Flair akkublindnittepistol Sted og dato for udstedelsen / Place and date of issue / Ort und Datum der Ausstellung / Ort och datum för utfärdandet Address: #167, Nanhuan RD, Wenling, Zhejiang, China. Date: 29 th, Aug Navn og stilling på udstederen / Name and position of the issuer / Name und Position des Ersteller / Namn och position på emittenten Taizhou Xindalu Electronic and Technology Co., Ltd. (Vendors name)

GHS - Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System)

GHS - Klassifikation Ikke et farligt stof eller blanding i henhold til GHS (Globally Harmonized System) SIKKERHEDSDATABLAD HCS2012 TILLÆG D TIL 1910.1200 Rapportnr. E46933CNT20160052Li Ion1500 Udstedelsesdato 12Jan2016 Produktnavn LITHIUMION BATTERI 3.7V ISR18650 1500mAh Revideret den 12Jan2016 1. IDENTIFIKATION

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014

SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014 Version 1 Produktnavn Lithium-ion-batteri SIKKERHEDSDATABLAD HCS-2012 TILLÆG D TO 1910.1200 Udstedelsesdato 20-Apr-2014 Revideret den 20-Apr-2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 02-aug-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R30852401 Laboratoriekemikalier

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-dec-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug DR0525 Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine

Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Dansk instruktion for XDL-40 bindemaskine Varenr. 89664 Læs denne brugsvejledning før maskinen tages i brug Indholdsfortegnelse 1. Maskinens dele og deres betegnelser 2. Sikkerhedsinstruktioner 3. Sikkerhedsanordninger

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-jun-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40234 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 05-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug FT0401 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH

Revisionsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN RAPPAPORT-VASSILIADIS SOYA PEPTONE RVS BROTH Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0866 Dansk PR-nr: 1656395 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-nov-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0057 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 03-mar-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R21510 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer Redox 220/185mV_791453-506244-506245 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn 506244; 506245 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma Oxoid

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ A-1 Medium MPN Tubes Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD

Staldren SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD Sikkerhedsdatablad efter (EF) nr. 1907/2006. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/bland og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator: Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. CM0949 Dansk PR-nr: 2209036 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator

SIKKERHEDSDATABLAD. Färgflingor. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Synonymer Colour flakes 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. S21M007 KS160-30 Saturated Solution of K2SO4 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 08-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CN0025 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02032015 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Ikke anmeldelsespligtig Handelsnavn:

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 12-maj-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R40100 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 19-12-2014 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Pipe Clean 12 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 27-okt-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1084 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TN-3085-G 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn : Anvendelse : Silikone Elastomer Firma : ReinhardOil.dk ApS Helleruplund alle 8 2900 Hellerup Nødtelefon : + 45

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 14-dec-2010 Revisions Nummer 2 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier 2. FAREIDENTIFIKATION

Læs mere

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 08-feb IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 08-feb-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. CM0587 Dansk PR-nr: 2209001 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. LCX 057 ECO Leitfähigkeitsstandard/Conductivity Standard 12. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Revisionsdato 24-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 20-sep-2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisions Nummer 1 Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug R24357 In vitro diagnostisk Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85.

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/ Natriumchlorid standardopløsning 180 ± 10 µs/cm, 85. Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 13-jul-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM0964 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser Fodervare SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 09.11.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Natriumsulfat Stofnavn

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Elektrolyte CLO 1_1035191 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Hand Cleaning Cream Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsdato 23-jun-2014 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 12-jul-2011 Revisionsnummer 3 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet anvendelse R21524 Laboratoriekemikalier Virksomhed

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 29/04/2010 Revision: 13/04/2015 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: G4-400

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 12-jan-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 12-jan-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 11-dec-2012 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 11-dec-2012 Revisionsnummer 1 PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. K612311-2 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 27565-49 ph Electrode Storage Solution Side 1 af 7 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Buffer KCl 3molar AgCl_791446-791442-505534-505532 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Andre handelsnavn : 791442; 505534; 505532 1.2. Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/09/2011 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr.

ABS. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden. 2. Fareidentifilkation i henhold til direktiv (EF) nr. Sikkerhedsdatablad ABS 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden 1.1 Handelsnavn 1.2 Anvendelse af produktet 1.3 Leverandør Nødtelefonnummer ABS 3Dprinterfilament Ultimaker (Watermolenweg

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Erstatter dato: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Urea Solution 32,5% 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25

CITRONSYRE MONOHYDRAT E330 BBCA/SK 25 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Brug : Rensevæske, fødevareprodukt, Klæbemiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A DK

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Emballage: Cat. No. 40700023, 40700024, 40700055 1 l; 5 l; 10 l 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt

1.1. Produktidentifikatorer Fodervakuumsalt, stensalt, havsalt, blødgøringssalt, industrisalt, salttabletter, vejsalt SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 Udgave 1.0 Revisionsdato 18.09.2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG AF SELSKABET 1.1. Produktidentifikatorer Produktnavn Fodervakuumsalt,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere