Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK"

Transkript

1 ret en medvirkende årsag til, at JAK andelskasserne kunne yde deres kunder en service og muligheder, som svarer til niveauet i andre danske pengeinstitutter. Derudover har Folkesparekassen også oparbejdet sin egen kundekreds bl.a. igennem fusioner med en række JAK andelskasser. Ud over hovedsædet i Silkeborg har Folkesparekassen i dag afdeling i Odense og Århus. Der er en balance på omkring 475 mio. kr. og ca kunder. På Landsforeningen JAK s jubilæumsdag i 2011 består de praktiske funktioner af JAK andelskasser og Folkesparekassen, der alle fungerer som selvstændige pengeinstitutter, men med et godt samarbejde gennem Foreningen af JAK pengeinstitutter. I størst muligt omfang løses opgaver i fællesskab, og det har især betydning i disse år, hvor der af myndighederne pålægges pengeinstitutterne en stadig stigende strøm af administrative byrder. Den samlede balance nærmer sig 1,5 mia. kr., og der er omkring daglige brugere af pengeinstitutterne. Det er en samlet størrelse, som vel kan sammenlignes med et mellemstort lokalt pengeinstitut. Med forretningskonceptet om rente- og spekulationsfri økonomi er denne størrelse et rigtigt godt udgangspunkt for en positiv udvikling i de kommende år. JAK BLAD ET JA N U A R

2 Tanker om rentefrie penge Af JAkoB MIkkelsen, formand for landsforeningen JAk Allerede i 1918 iværksatte de to brødre Kristian Engelbrecht Kristiansen og Frederik Karl Kristiansen et forsøg på ejendommen Friheden på heden uden for den lille landsby Fasterholdt ved Brande. Eksperimentet bestod i at udmønte ejendommen i andele og tilbyde disse andele som betalingsmiddel. Forsøget blev en succes, idet flere handlende i området accepterede andelene som betalingsmiddel i stedet for Nationalbankens penge. Desværre viste det lille fællesskab sig for sårbart over for uheld, og det lille eksperiment gik i sig selv igen. At jeg indleder dette indlæg med at erindre denne lille parentes i historien skyldes, at det ofte er i parenteserne, det vigtigste skal findes, hvilket også er tilfældet her. Succesen med at få mennesker til at acceptere andele med sikkerhed i jord som betalingsmiddel lagde grunden til det initiativ, som vi fejrer den 11. februar 2011, nemlig JAKs 80 års fødselsdag. Det var på Friheden, de to brødre fik afprøvet andelspengene, der var det centrale princip, da JAK blev stiftet den 11. februar JAK brød Nationalbankens eneret på at udstede pengesedler og ikke nok med det: JAK gjorde det i værdisikrede rentefrie penge, der i visse egne af landet blev mere almindelige end Nationalbankens penge. Folket havde tillid til JAKs andele eller kvitteringer, som de også blev kaldt. Den centrale tanke i JAK er, at penge nødvendigvis må være et neutralt omsætningsmiddel, der gratis stilles til rådighed af samfundet. Det skal forstås på den måde, at al fast værdi kan udmøntes og gøres til brugbare betalingsmidler, der repræsenterer en værdi. Pengene ligegyldigt om de repræsenteres ved en mønt, en seddel eller blot et tal på en konto har ingen værdi i sig selv, men har den værdi vi tillægger dem, for det de repræsenterer, altså den sikkerhed, der står bag dem! Tror vi ikke på den værdi, de repræsenterer, vil vi ikke acceptere dem som betalingsmiddel. I det nuværende pengesystem er det ikke muligt at få penge stillet gratis til rådighed! Hvis en husejer vil udmønte sin friværdi, må han gå til kreditforeningen, der vil afkræve ham rente en rente der ikke kan betales, uden at der skabes ny gæld, hvorved den ødelæggende inflation opstår. Derfor sigter JAK mod oprettelsen af en samfundsbank, der rentefrit stiller betalingsmidler til rådighed for den danske befolkning, som derved kan gøre sig fri af rentens ødelæggende virkninger. Men hvad er Samfundsbanken? Samfundsbanken er det banksystem, der står for udstedelsen af penge samt finansieringen af samfundets nødvendige aktiviteter. Strukturen kunne være en samfundsbank med afdelinger i kommunerne, således at der i enhver kommune var en afdeling af Samfundsbanken, der rentefrit stiller finansiering til rådighed ud fra de rammer, regeringen har fastlagt, ligesom vi i dag kender det med Nationalbanken. Samfundsbanken vil finansiere de aktiviteter, som bestyrelsen, altså befolkningen, finder det hensigtsmæssigt at støtte! Og hvilke kriterier vil Samfundsbanken så lægge til grund for en vurdering af, om et projekt er hensigtsmæssigt at støtte? Det vil være projekter, der er til gavn for samfundet, hvilket vil give en demokratisk kontrol med udviklingen i samfundet, som rækker længere, end det vi kender i dag, hvor det eneste kriterium, der lægges til grund, er rentabilitet! Samfundsbanken vil kunne se på investeringen i et større perspektiv: hvilken effekt vil det få på det lokalsamfundet, vil det forurene osv. Samfundsbankens bestyrelse vælges ligesom byrådet, nemlig af folket og ikke af politikerne, som det sker i Nationalbankens bestyrelse i dag. I de banker, vi kender i dag, er det evnen til forrentning, der er kriteriet enten direkte eller indirekte! 16 JAK BLADET JANUAR 2011

3 Hvis en kommerciel bank giver penge til velgørende formål, er det, fordi det på sigt vurderes at give et bedre afkast! Samfundsbanken kan som sagt lægge andre vurderinger til grund. Men hvad så med min opsparing, spørger du så. Får jeg heller ingen rente på den? Nej, det gør du ikke, men husk at der heller ikke er nogen inflation, så pengenes købekraft forringes jo heller ikke! At tage rente af penge vil være forbudt! Hvordan et sådant økonomisk system præcist skal indrettes, kan der være flere bud på, men en ting er sikkert: det vil nok være svært at forestille sig et økonomisk system, der er helt enstrenget, altså alene med afdelinger af Samfundsbanken. Der vil være aktiviteter, der ikke vil få stillet finansiering til rådighed af Samfundsbanken, og de vil søge finansiering ad anden vej. Der vil således givetvis opstå private banker ved siden af Samfundsbanken, hvor folk vil kunne placere deres penge for at støtte de aktiviteter, der ikke opnåede finansiering via Samfundsbanken, og for et sådant banksystem skal der naturligvis opstilles præcise regler for, hvordan de skal fungere, så der ikke sniger sig rente og spekulation ind. Det kunne være i form af investeringsbanker. Folk får derved to muligheder for at placere deres opsparing: enten i Samfundsbanken, hvor deres penge er sikre, eller i det private banksystem, hvor de enten kan vinde eller tabe på deres investering, som det er i dag. Det centrale er, at der ikke kan betales en rente for indskud, og at der ikke kan etableres pengetanke med en egenkapital, der skal forrentes! Renten er inflationsskabende, idet den tilskrevne rente kun kan betales gennem etablering af nye lån, og så er det uden betydning, om det er en rente, der tillægges egenkapitalen, eller det er en rente, der opkræves på et lån. Men er det ikke bare noget socialistisk vås? Nej, tværtimod: det er en støtte til folk med initiativ. De vil blive fri for at få rentebyrdens tunge lod om benet. De skal kun få overskud i firmaet og ikke først skulle betale en betragtelig andel i rente, uanset om de får overskud eller ej. Min påstand er så, at vi oven i købet vil få et mildere økonomisk klima, da den rå og kyniske grådighed, der efterhånden har udviklet sig på kapitalmarkederne, ikke ville få de samme vilkår. Etableringen af en samfundsbank vil blot være en del af de nødvendige ændringer, vi står overfor. Dette var stifterne af JAK også klar over, men de prioriterede det økonomiske system, da det var så enkelt og ligetil at ændre. Desværre havde de undervurderet modstandernes styrke og måske især fejlvurderet, hvem modstanderne ville være! Situationen er dog ikke anderledes i dag: der er mange ting, som skal ændres, og det skal gå hurtigt. Vi ser klimaet ændre sig, og uanset hvad nogen siger, har vi ikke sikkerhed for, at det ikke er menneskeskabt. Derfor er vi nødt til at gøre noget, for venter vi, til vi har beviser for, at det er menneskeskabt, er det for sent. JAK er derfor repræsenteret i arbejdet med udarbejdelsen af en model for ændringer af samfundet i en mere bæredygtig retning, hvor vi selvfølgelig lægger vægt på etableringen af et rentefrit økonomisk system baseret på en samfundsbank! Meget er endnu uklart, men sikkert er det, at mange mennesker kan se, vi må gøre noget, og mange vil lytte til de bidrag, vi måtte komme med. Der arbejdes med anderledes beskatningssystemer, økologisk økonomi osv. et vigtigt arbejde, hvor JAK naturligt hører hjemme! De seneste års økonomiske krise har fået flere til at forstå, at noget må ske, og det er spændende at møde mennesker, der har tanker om rentens skadevirkninger uden at have mødt JAK. Lad os holde fanen højt, både i Landsforeningen JAK og i de pengeinstitutter, der bygger på JAKs tanker! JAK BLADET JANUAR

4 Stemmeretsbegrænsning i sparekasser og andelskasser Af Uffe Madsen, Folkesparekassen Under lovforslag nr. L 49 fremlagde Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen den 9. november 2010 i Folketinget et forslag til ændring af Lov om finansiel virksomhed som er den lovgivning, der udstikker rammerne for banker, sparekasser og andelskasser i Danmark. Lovforslaget omfattede en række opstramninger af gældende bestemmelser, som bl.a. var fremkommet i kølvandet af den finansielle krise. Blandt ændringerne var der en ophævelse af den stemmeretsbegrænsning, som altid har været gældende for sparekasser og andelskasser. Hidtil har det været således, at garanter i sparekasser maksimalt kunne opnå 20 stemmer uanset indskudt garantkapital, og at andelshavere i andelskasser kun havde 1 stemme hver. Dette forhold blev der af regeringen lagt op til at ændre på. Forslaget blev begrundet med, at der i tilfældet af kapitalbehov i sparekasser og andelskasser ikke ville være tilstrækkelige muligheder, så længe en eventuel investor ikke samtidig får en bestemmende indflydelse på pengeinstituttet. Lovforslaget havde inden fremlæggelsen været til høring blandt de involverede parter, og de indkomne høringssvar frabad sig ændringen. Finansrådet, en række sparekasser og andelskasser herunder også Foreningen af JAK pengeinstitutter protesterede mod ændringen, og resultatet blev heldigvis, at denne del af lovforslaget blev pillet ud inden fremlæggelsen til 2. behandling i Folketinget. Efterfølgende udtalte den konservative ordfører, at forslaget ikke er skrinlagt, men tages nu op til drøftelse med branchen. Man kan altså risikere, at det blive forelagt igen, hvis der kan fremskaffes et flertal i Folketinget. Hvad er så problemet med dette forslag, og hvorfor bliver det fremlagt imod branchens ønske? Årsagen til fremlæggelsen kan måske findes i det forhold, at staten gennem selskabet Finansiel Stabilitet A/S i dag ligger inde med rigtig mange garantbeviser i sparekasser og andelsbeviser i andelskasser. Denne beholdning er fremkommet som følge af Bankpakke 1, der i efteråret 2008 blev etableret i en fælles redningsaktion mellem staten og pengeinstitutterne for at skabe ro og stabilitet om branchen. Staten stillede en garanti i 2 år over for danske pengeinstitutter, og til gengæld skulle pengeinstitutterne betale 15 mia. kr. i forsikringspræmie til statens selskab Finansiel Stabilitet A/S for denne garanti. I det omfang, de enkelte pengeinstitutter ønskede det, kunne de betale beløbet i form af egne aktier, garantbeviser eller andelsbeviser. Stort set alle sparekasser og andelskasser lagde deres betaling i form af garantbeviser og andelsbeviser, og dermed blev staten indehaver af rigtig mange ejerandele i disse pengeinstitutter. Pr. 1. oktober 2010 er Bankpakke 1 udløbet, og Finansiel Stabilitet A/S har udtalt, at de ønsker at afhænde disse beviser hurtigst muligt. Men hvem vil være interesseret i at overtage beviserne, når der kun er en begrænset mulighed for indflydelse? Svaret er INGEN, og derfor vil det hjælpe på processen, hvis stemmeretsbegrænsningen bliver ophævet. I så fald er det slet ikke utænkeligt, at f.eks. kapitalfonde, individuelle velhavere eller konkurrerende pengeinstitutter kan være interesseret i at overtage en væsentlig beholdning garantbeviser i en sparekasse. Der er ikke noget marked for handel med garantbeviser, som normalt omsættes til kurs 100. I tilfældet af ophævelse af stemmeretsbegrænsningen er det sandsynligt, at kursen vil stige betragteligt, idet alle sparekasser har store formuer, som er optjent igennem mange år. Det er disse formuer, som er interessante for en investor, og som vil påvirke kursen på garantbeviserne. Ophævelsen vil dermed give både staten og en eventuel køber en rigtig god forretning. Staten vil kunne sælge garantbeviserne væsentligt over kurs 100, som de har givet for dem, og køberen, som meget vel kan være en kapitalfond, vil spekulere i at sælge sparekassen, f.eks. i en fusion med en større bank. Konklusionen vil i så fald være, at det er et spørgsmål om tid, før landets sparekasser og andelskasser er slagtet. En gennemførelse af lovforslaget ville med stor sandsynlighed over en årrække tage livet af landets 105 sparekasser og andelskasser. Derfor var det glædeligt, at denne del af lovforslaget blev taget af bordet i sidste øjeblik. Det bliver nu spændende, om Økonomi- og Erhvervsministeriet igen vil tage spørgsmålet op og mod branchens ønske kan stemme det igennem i Folketinget. 18 JAK BLADET JANUAR 2011

5 Nyt fra Folkesparekassen Folkesparekassen rundede garant nummer årige Zarko Ivetic modtog i november en lille gave fra Folkesparekassen. Han er netop blevet kunde i Folkesparekassens afdeling i Odense, men bor i København med sin kæreste Freya på 30 år og parrets datter Vega på godt et halvt år. - Det er da dejligt at blive garant nummer Jeg kunne ikke ønske mig noget andet, griner Zarko Ivetic oven på den glædelige nyhed. Han har været kunde i Lån & Spar Bank, men skiftede, da han og Freya fik mulighed for at låne kroner til drømmekolonihavehuset i Folkesparekassen. - Jeg synes faktisk, det er fedt for Folkesparekassen, at der er 3000 garanter i dag, slår Zarko fast. Til daglig er han lærer ved Fensmarkskolen - en specialskole i København. Drømmekolonihaven ligger ved Christianshavn og skal sættes i stand for yderligere kroner, før den lille nye familie flytter ind. Det skal Freyas bror og far samt Zarko selv stå for. Once in a lifetime Familien og Folkesparekassen hjælpes ad, for at Freya og Zarko kan handle, da de får tilbudt deres drømmekolonihavehus. - Telefonerne gløder hele august måned. For det første skal vi holde sælger hen og undgå, at de andre købere kommer foran. For det andet skal vi skaffe penge og få det hele til at gå op. Forfatter og journalist Freya Skov fortæller om tiden frem til, at hun og kæresten Zarko Ivetic kunne få lov at skrive under på skødet til deres store drøm: En 350 kvadratmeter stor kolonihave centralt i København. - Min far ejer et kolonihavehus i foreningen. Han møder tilfældigt én, som har en have ned til åen, med udsigt over vandet. Og sindssygt centralt. Og manden spørger min far, om han ikke kender nogen, der vil købe huset, fordi han selv er blevet for gammel. Det er et once in a lifetime -tilbud. Min far ringer og råber i telefonen, at vi skal skaffe kroner, fortæller Freya om dagen, da de bliver introduceret for kolonihaven. Hun og Zarko er enige om, at kolonihavehuset er familiens eneste mulighed for at blive i København. Med nyfødte Vega har de behov for luft og græs, men priserne i København levner ingen mulighed for at købe hus med have kroner kan de forhåbentlig låne sig til. De tager Freyas bror, Johannes, med på råd, og han må skuffe dem. Huset vil koste kroner ekstra at sætte i stand. - Gulvet er skævt, taget og terrassen skal repareres. Der bliver ringet, så telefonerne gløder, og Henning Nielsen fra Folkesparekassen i Odense snakker lånemuligheder og rådighedsbeløb med os. Om vi kan bære det økonomisk, siger Freya Skov. En aftale strikkes sammen, hvor Zarkos mor i Odense kautionerer, Freyas mor, som også bor på Fyn, giver et bidrag, mens Freyas far, Jørgen, har hjulpet med sine opsparede årskroner. - Jeg har været kunde i Fionia Bank, men skiftede, da det blev til Nordea. Det er meget mere familiært her i Folkesparekassen. Nede i afdelingen i Odense er de jo med på, hvem jeg er. De kender mig, mit barn, min kæreste og min familie. Det giver altså en anden trang til at opfylde sin del af aftalen, fortæller Freya Skov. JAK BLADET JANUAR

6 Nyt fra Folkesparekassen Økolån til cykeltaxa Tre unge studerende fik held med et superbilligt lån til deres forretningsidé: Jetcab cykeltaxa. En weekendaften mødte Jimmi Skov fra Folkesparekassens afdeling i Århus moderen til en studerende i Århus. Hun forklarede sin søns idé til en cykeltaxa, og Jimmi Skov foreslog, at de tre studerende bag idéen skulle kigge ned, når de fik tid. Allerede mandagen efter sidder de tre unge mænd foran Jimmi Skov i afdelingen på Banegårdsgade. De har en færdig forretningsplan med. Jimmi tjekker den grundigt, og samme dag bliver de tre godkendt som kunder, og et lån bevilget. - De kom allerede mandagen efter og forelagde deres idé. Den synes jeg lød fornuftig. Budgettet hænger sammen. Desuden har de studerende indtægt ud over virksomheden. Så der er ikke behov for overskud, for at økonomien hænger sammen, selv om de har budgetteret med overskud, forklarer Jimmi Skov. Lånet bliver et ØKOnto-lån til 5 procent. Det kan lade sig gøre, fordi Jetcab cykeltaxa netop lancerer sig som ren, sund og grøn. Pengene er allerede investeret i en vognpark på 18 cykler, der skal kapre kunder fra den almindelige CO2-taxakørsel i Århus. Indisk inspiration i egerne 23-årige Robert Senftleben lever på pedaler. Han står foran at relancere cykeltaxa-firmaet Jetcab i Århus sammen med to venner, Rune Christian Nielsen og Simon Bønløkke Madsen. For et år siden cyklede han fra Danmark til Indien, og når Jetcab for alvor træder i karakter, kan du også møde chefen ude på de århusianske cykelstier. - Jeg elsker det jo. Jeg kører lige så meget, jeg kan, fortæller Robert, som fik tanken om at starte som selvstændig cykeltaxavognmand, da han cyklede taxa på en Skanderborg Festival. Han fandt inspiration til den grønne taxa på sin cykel-rejse til Indien. I Indiske byer er det nemlig oftest cykler, der kører taxa. Og den tanke ville de tre unge mænd gerne sætte på hjul i Århus. I firmaet handler det dog lige nu om at sætte cyklerne i stand. Tolv cykler er i topform, og selv om lanceringen først sker til foråret er Jetcab allerede nu ude at køre i det århusianske natteliv. Robert Senftleben læser selv fysik på VUC, Rune Christian Nielsen på 24 år læser statskundskab, mens 22-årige Simon Bønløkke Madsen studerer til IT teknolog. Firmaet Jetcab, som Rune Christian Nielsen tidligere har arbejdet for, er fra 2005, og da Robert og Rune faldt i snak om at starte selv, viste det sig, at den tidligere ejer af Jetcab gerne ville sælge virksomheden. Robert fandt Folkesparekassen, og så var finansieringen hurtigt på plads. - Chaufførerne lejer cyklerne af os og tjener så selv pengene. De skal selvfølgelig kunne cykle, men vi uddanner dem også til at kunne tage en god samtale med folk. Målet er jo, at det er hyggeligt. At skabe gode oplevelser for folk. Det skal ikke bare være en pengemaskine, forklarer Robert Senftleben. Han fik selv sin ilddåb bag styret, da han blev hyret af to mænd på vej hjem fra byen. De ville gerne til Stjernepladsen. Og vejen dertil går ad Århus mest berygtede bakke - Randersvej. - Vi aftalte en pris på 125 kroner. Den er jo afhængig af vægt, antal personer, og hvorhen de skal, forklarer Robert Senftleben og fortsætter: - Jeg kendte ikke ruten, så da vi kom til Randersvej, sagde de: Det dér er Randersvej!. Så sad de og væddede med hinanden, om hvor langt jeg kunne holde. De regnede ud, at de tilsammen vejede 210 kilo! 20 JAK BLADET JANUAR 2011

7 Robert viser med arme og ben, hvordan han knoklede pedalerne rundt for at holde cyklen i bevægelse den nat. - Det var hele vejen i første gear. Men jeg klarede det. Og de var imponerede og gav mig 100 kroner i drikkepenge, ler Robert Senftleben. De tre unge cykelchefer glæder sig til at give århusianerne flere behagelige cykeloplevelser, og så glæder de sig til livet som chefer for deres egen grønne virksomhed. Jetcab skal ud over at køre taxa i Århus også køre taxa på festivaler. Folkesparekassen kører med de unge Folkesparekassen har givet støtte til vuggestuen Skovstjernen i Silkeborg. Pengene er gået til to cykler med plads til fire børn og en voksen på hver. Det er de helt unge, Folkesparekassen kører med i Silkeborg. Vuggestuen Skovstjernen, der er en del af institutionen Skovstjernen på Stavangervej, kører med ladcykel, sponsoreret af Folkesparekassen, når de mindste børn skal på udflugt. - Vi er jo en Rudolf Steinervuggestue, og vi synes, at Folkesparekassens tankegang falder godt i tråd med vores. Så den vil vi gerne reklamere for, forklarer leder i vuggestuen, Kirsten Lykkegaard. Cyklerne er to ladcykler med kasse foran. Der er plads til fire børn på bænkene i frontkassen. Cyklerne koster kroner stykket, og Folkesparekassen har støttet med kroner. - Vi bruger dem forår, sommer og efterår. De er ude at køre mindst én gang om ugen. Vi bruger dem til at kunne komme længere omkring, end vi kan til fods. For eksempel til søerne. Så kan børnene bruge kræfterne på at lege, når vi kommer frem, fortæller Kirsten Lykkegaard. Cyklerne giver gode ben til de voksne, og så har de i alt plads til halvdelen af vuggestuens 16 børn. De to cykler blev taget i brug i september Rugbrødsmotorerne Kristine (til venstre) og Tine med hver deres fuldt læssede ladcykel. Billedet er taget foran Folkesparekassens hovedkontor i Silkeborg i september, da vuggestuen lagde vejen forbi som tak for sponsoratet til cyklerne. JAK BLADET JANUAR

8 Nyt fra Folkesparekassen Ny medarbejder i Århus Susanne Schytz Aagaard, Århus Ny medarbejder i Århus pr. 1. oktober Susanne (50 år) er uddannet bankfuldmægtig og ansat på deltid til at servicere kunderne sammen med det øvrige personale i afdelingen. Susanne arbejder for Folkesparekassen tirsdag, torsdag og fredag. Ud over ansættelsen i Folkesparekassen er hun selvstændig med eget firma, hvor hun bogfører for virksomheder. Hun er udlært i 1981 i Provinsbanken, hvor hun arbejdede i 13 år. Herefter blev hun selvstændig med sin mand i deres grafiske virksomhed. Her var Susanne i 10 år, hvor hun havde ansvaret for administration, personale og bogføring. Fra 2001 til 2008 arbejdede hun i Jyske Finans med bilfinansiering og leasing til private og erhverv. I 2008 blev Susanne selvstændig med sin bogføringsvirksomhed. Hun bor med sin datter Maj på 19 år og sønnen Martin på 13 år i Højbjerg. Susanne har boet stort set hele sit liv i Århus, men er oprindelig fra Frederikshavn. I fritiden er det løbeture, der lokker. Ny kommunikationskonsulent i Folkesparekassen Chresten Heesgård Ibsen, Silkeborg, Århus og Odense Ny kommunikationskonsulent pr. 1. oktober Chresten (34 år) skal servicere direktionen og afdelingerne med intern og ekstern kommunikation. Hans opgaver er at lave produktblade, skabe en nyhedsmail, skrive nyheder og skabe mere og bedre kontakt til medierne. Han er autodidakt journalist, har arbejdet hos JydskeVestkysten , skrevet freelance og var i 2006 ophavsmand til Din Lokalavis 7260 i Sdr. Omme. Chresten har siden 1999 haft freelancevirksomhed med kommunikationsopgaver for organisationer og virksomheder. I årene har Chresten været pressechef på dansescenen Archauz i Århus. I fritiden har Chresten dyrket musik og sport, men i dag er den tid inddraget til pleje af familien. Chresten har en søn, Markus på 6 år fra et tidligere forhold. Han er gift med Maija, og sammen har de døtrene Tilde (2) og Marta (1) plus én i produktion. Møder i Folkesparekassen Odense afdeling Lokalrådsmøde i Odense tirsdag den 25. januar 2011 kl i Folkesparekassens lokaler, Kronprinsensgade 7B, 5000 Odense C. Den faste dagsorden er: 1) Gennemgang af udvikling og kvartalsregnskab for Odense afdeling 2) Orientering fra Landsforeningen JAK 3) Planlægning af kommende arrangementer, herunder årsmødet 4) Eventuelt Tilmelding til lokalrådsmødet senest fredag den 21. januar 2011: Folkesparekassen på telefon , eller mail Der afholdes Årsmøde i Odense tirsdag den 22. marts Regnskab 2010 for Folkesparekassen fremlægges på mødet. Årets foredragsholder er Johs. Nørregaard Frandsen, leder af Institut for Litteratur, Kultur og Medier på Syddansk Universitet. Dagsorden fremlægges på hjemmesiden marts JAK BLADET JANUAR 2011

9 Tillykke til JAK med de 8O år den Det fejrer vi med en uformel reception fredag den 11. februar kl i vore fire afdelinger: ANDELSKASSEN JAK SLAGELSE, Løvegade 63, Slagelse ANDELSKASSEN JAK MORSØ AFD., Jernbanegade 9, Nykøbing Mors ANDELSKASSEN JAK THISTED AFD., Frederiksgade 6, Thisted ANDELSKASSEN JAK BRENDERUP AFD., Brenderupvej 12, Brenderup JAK andelskasse Østervrå andelskasse Østervrå Så er det igen tid til en rund fødselsdag! JAK ANDELSKASSE ØSTERVRÅ ønsker JAK ANDELSTANKEN til lykke med sine 80 år den 11. februar 2011 (I øvrigt en bemærkelsesværdig talkombination. Uanset, om datoen læses forfra eller bagfra, bliver resultatet det samme! Herfra skal der ikke lægges nogen særlig betydning i det, men andre kloge talhoveder kan nok udtænke en længere redegørelse). JAK Bladet har bedt andelskasserne skrive et indlæg om dem selv og deres virke. Så her et lille bidrag fra JAK ANDELSKASSE ØSTERVRÅ. Andelskassen er i dag et produkt af sammenlægninger med JAK AN- DELSKASSERNE ØSTVENDSYSSEL, HJØRRING OG ØSTERVRÅ. Nye læsere har nok gættet, at vi befinder os i Nordjylland, nærmere bestemt i Vendsyssel. Andelskassen er medlem af Foreningen af JAK pengeinstitutter og arbejder efter JAK principper, hvilket betyder, at man yder, før man nyder fordele af fællesskabet. Andelskassen har i dag 409 andelshavere og har en balance på 75 mio. kr. Den daglige ledelse udgøres af Steen Møller Nielsen med dygtig hjælp af fuldmægtig Lise Bjerning og Tommy Schøn. Andelskassen i Østervrå kan for øvrigt fejre sin 30 års fødselsdag den 17. august Formand for bestyrelsen, Tonni Carlsen, fortalte i forbindelse med andelskassens 25 års jubilæum en lille sjov historie: Engang i firserne, hvor edb havde fået et godt tag i erhvervslivet, blev Tonni pålagt at bringe indførelse af edb på tale over for den daværende bogholder William Kristensen, som førte regnskabet til punkt og prikke på sin gamle bogholderimaskine, Swift system. Det skal siges, at William var oppe i en alder af 75 eller deromkring, så det var med en vis nervøsitet, at Tonni bragte emnet på bane. William så på Tonni: Nu skal du se, min dreng. De gik ind i rummet ved siden af og trak et forhæng til side. Dér stod et funklendes nyt edbudstyr, som William selv havde købt for det astronomiske beløb af kr.! Hertil kom, at han havde købt bøger på engelsk om programmering af regnskabsprogrammer og egenhændigt fået det hele op at køre! Da William havde vist herlighederne frem, sagde han: Når edb-regnskabet stemmer overens med det gammeldags håndførte regnskab, så går vi over til edb. Og sådan blev det! I forbindelse med 8O års jubilæet afholder JAK ANDELS- KASSE ØSTERVRÅ en lille reception i andelkassens lokaler torsdag den 10. februar kl Vi vil glæde os til at se såvel nye som gamle kunder til en lille forfriskning og en god snak om JAK tanken. Med venlig hilsen JAK ANDELSKASSE ØSTERVRÅ JAK BLADET JANUAR

10 Lidt information om Andelsforeningen Livets arbejde i Rumænien år Vi er en andelsforening på 11 voksne, 2 unge og 2 børn og nu også 2 unge fra Rumænien. Vi hedder Andelsforeningen Livet og startede i år Ud over at varetage vores egne behov i andelsforeningen har vi indskrevet i vores vedtægter, at vi vil påtage os hjælpearbejde i forhold til betrængte og udsatte børn, enten i Danmark eller i et andet land, i det omfang vores økonomi kan bære. Hvert medlem af andelsforeningen skal hver måned bidrage med et økonomisk beløb efter evne, og pengene indsættes på en konto, der bruges til hjælpearbejdet. Gennem noget familie mødte vi nogle børnehjemsbørn fra Rumænien og fik indblik i, at der er mange børn i Rumænien, der bor på børnehjem, fordi deres familier er fattige og ikke kan brødføde dem, og det er usle og voldelige kår, børnene vokser op under. Vi valgte at ville hjælpe dér, fordi vi kunne tage derned og personligt deltage i hjælpen i forhold til nogle af børnene og sikre, hvad pengene bruges til. Sidst i 2000 rejste to af os til Rumænien, til byen Lugoj og besøgte byens tre børnehjem. Vi undersøgte nogle af børnenes historie og besluttede at hjælpe et søskendepar med at finde deres mor, som man vidste var i live. Vi fandt frem til hende i en mindre storby Faget, hvor hun boede i et utæt lerhus med hendes bror og lillesøster; de var alle vokset op på børnehjem. Hun havde mødt en ung mand, da hun var 12 år, blev gravid som 13-årig og igen året efter. Halvandet år senere døde faderen, fordi han havde samlet svampe, som han og moderen spiste (de havde ikke penge til mad, og svampene var giftige). Moderen overlevede med nød og næppe. Søskendeparret fra børnehjemmet i Lugos mors lerhus udvendigt og indvendigt samt familien. Lerhuset var uden vand og toilet og havde et brændekomfur som eneste opvarmning. Moderen var blevet næsten blind efter svampeforgiftningen, og børnene kunne ikke bo hos hende, fordi hun måtte ernære sig som prostitueret. Vi tog moderen til øjenlæge og gav hende stærke briller, så hun kunne se, og herefter blev hun ansat på byens fabrik. Hun var meget ulykkelig over, at børnene boede på børnehjemmet, på baggrund af hendes egne erfaringer. Moderen viste sig værende arbejdsom og stabil på arbejdet, så hun fik lov at have børnene på weekend. Vi besluttede at bruge vores udbetalte friværdi fra andelsforeningens tidligere fælleshus i Åbyhøj til at købe et murstenshus i byen til moderen, hendes søster og børnene, der kunne flytte hjem fra børnehjemmet. Vi hjalp dem med møbler, køkken, gaskomfur og brændeovn til indretning, og børnene startede i skolen. Moderen arbejdede på fabrikken i ni år og var selvforsørgende, men så lukkede fabrikken pga. krisen. Det var svært for moderen at finde andet arbejde, og da børnene afsluttede 10. klasse, tog vi moderen og børnene til Danmark. Moderen bor nu i Silkeborg med en ny mand og gør rent på hotel. Børnene, som nu er 18 og 20 år, bor hos os og arbejder begge i detailhandel, og både moderen og de unge går i skole og lærer dansk. De er alle meget lykkelige over at bo og arbejde i Danmark. Vi har hjulpet en anden pige fra børnehjemmet. Hun havde mistet sine forældre og var meget fysisk og psykisk svag. Vi fandt en plejefamilie, som vi betalte hver måned for at tage sig af hende og hjælpe hende. Pigen har det meget bedre i dag. Hun var dygtig i skolen og læser nu psykologi på universitetet i Timisoara. Hun mødte en ung fattig mand, hvis største ønske var at læse til præst, og vi betaler nu for begges uddannelse på universitetet, 1200 euro årligt i brugerbetaling og understøtter dem månedlig med penge til husleje, mad, bøger m.m. De vil 24 JAK BLADET JANUAR 2011

11 gerne hjælpe børnehjemsbørn og fattige familier, når de er færdige. Endvidere har vi hjulpet en ung pige, som mistede sine forældre i en bilulykke som 4-årig og blev overtaget af en plejefamilie i Lugoj. Begge plejeforældrene misbrugte hende seksuelt, fra hun var 6 til 14 år, før det blev opdaget hos en læge. Plejefaderen filmede det og solgte filmene. De blev idømt 5 års fængsel, og faderen blev siden indlagt på en psykiatrisk institution. Pigen flyttede ind på en institution for unge, der ønsker at uddanne sig, som en dansk forening har grundlagt, og tog studentereksamen. Pigen havde efter tre lægers undersøgelse af hendes underliv fået at vide, at hun ikke kunne blive gravid, da hendes æggestokke var ødelagte, og den ene måttes opereres væk. Hun mødte en ung mand, blev uforståeligt gravid og måtte flytte fra institutionen flyttede så ud til den unge mand i et lerhus med brændekomfur og uden vand og toilet. Han havde ingen uddannelse eller penge. Hun fik en dreng, men da drengen var et halvt år, fik hun leukæmi, og drengen fik fjernet sin blindtarm og fik vejrtrækningsproblemer. Vi fik et lån i Folkesparekassen i Århus og købte en lejlighed til dem. Derudover betalte vi i næsten to år kr. om måneden for hendes behandlinger samt betalte kørekort og vagtuddannelse til den unge mand, så de kunne blive selvernærende. Efter to tilbagefald blev hun erklæret rask, og det ser ud tit, at hun klarer det. Vi har betalt for behandlingen til en tysk læge, der arbejder på hospital i Bukarest. En rumænsk læge var ved at tage livet af hende med forkert behandling. Drengen er nu 4 år, har haft flere hospitalsophold (som vi har betalt) på grund af maveproblemer. Det har været svært for ham at undvære sin mor så meget under hendes kemoterapier og langvarige indlæggelser, men han har nu fået det bedre, går i børnehave og familien klarer nu sig selv. piger, der som en del andre børnehjemsbørn blev gravide som 14-årige. Vi har hjulpet med penge hver måned til mad, så børnene ikke skulle på børnehjem og hjulpet pigerne med at finde arbejde og pasning til deres børn. De har nu begge en mand, og begge familier er selvforsørgende. Ligeledes har vi hjulpet en fattig enlig mor med to børn i en periode, men måtte aftale med deres kommunes socialchef, at de måtte træde ind og yde mere hjælp, da børnene ikke fik det meget bedre der skulle en større indsats til. Vi fik sidste år bevilget kr. fra Y mens Club til igangsættelse af et seksualoplysningsprojekt på to børnehjem for børn i alderen år for at undgå de udbredte kønssygdomme som syfilis, aids og klamydia og desuden søge at undgå de tidlige graviditeter, hvor børnene ofte ender på børnehjem, en skrue uden ende. I tre måneder undervises de tre timer hver 14. dag omkring beskyttelse og kønssygdomme de får udleveret kondomer og lærer at gå på apoteket og købe dem. Det er meget pinligt i Rumænien og tabubelagt som følge af ortodoks katolsk religion. En evaluering i sommer viste, at ca. 56 % af de unge på børnehjemmene har ændret deres sexvaner, så det har givet gode resultater. Vi overvejer nu at lave et oplysningsprojekt for unge sigøjnere med hensyn til uddannelse og livsstil/ seksualitet. Vi har i andelsforeningen købt en meget stor trailer, og når vi kører til Rumænien et par gange om året, tager vi møbler, cykler, børnetøj og legetøj med, som vi får forærende af forskellige mennesker, og uddeler det til fattige familier i Faget. Det har været og er en meget stor hjælp med de månedlige penge fra Folkesparekassens tilskud for nye kunder. De er blevet brugt til de nævnte projekter. En stor TAK for det. I øvrigt er de to unge fra Rumænien medlemmer af Folkesparekassen. På vegne af Andelsforeningen Livet Susanne Ahrenkilde, formand og projektleder Den enlige mor med hendes mor og hendes to børn, som vi måtte søge mere hjælp til. Vi har endvidere hjulpet to unge JAK BLADET JANUAR

12 Johannes Hohlenberg en original økonomisk-politisk filosof i 1930 erne Johannes Hohlenberg ( ) var oprindelig kunstmaler, men blev senere forfatter til en række bøger, bl.a. om Søren Kierkegaard. At han også var en politisk tænker af format, har imidlertid kun været kendt af ganske få. Det forsøger denne bog nu at råde bod på ved at genudgive en række af hans samfundskritiske artikler. Hohlenberg er ikke let at placere i det politiske spektrum, fordi han går på tværs af vores normale forestillinger om økonomi og politik. For de højreorienterede blev han i forhold til nogle økonomisk-politiske forhold betragtet som kommunist, mens han for venstreorienterede blev anset for at være reaktionær eller nærmest fascistisk. Han bragte med forfatteren Jacob Paludans ord uorden i politiske tænkevaner. Den demokratiske stat (hvor flertallet bestemmer) bør for Hohlenberg være en begrænset stat, fordi den økonomiske og den kulturelle sfære i et demokratisk samfund ikke bør være underlagt statens (flertallets) suverænitet. På det kulturelle område er det den enkelte, der er suveræn. Ingen kan bestemme, hvad den enkelte person skal tro og tænke. Og på det økonomiske område bør staten heller ikke have suverænitet. Her ligger suveræniteten hos de økonomiske aktører (producenter og forbrugere) i fællesskab. Men staten bør sikre den enkelte retten til en andel af det samlede produktionsresultat, en samfundsdividende. Fordi man tillægger staten al suverænitet i samfundet, var man efter Hohlenbergs mening på vej imod et totalitært demokrati. Bogen udkom i december 2010 og er støttet af Merkur Andelskasse og JAK Fonden. Erik Christensen: Borger i tre verdener. Johannes Hohlenbergs økonomiskpolitiske filosofi. 144 sider. Syddansk Universitetsforlag kr. Fremtidens økonomi Offentligt møde om fremtidens økonomi torsdag den 10. februar 2011 kl i JAK Andelskassen, Løvegade 63, Slagelse. Taler på mødet er Mikkel Klinge Nielsen, initiativtager til Visioner for en bæredygtig økonomi Arrangør: JAK Andelskassen Slagelse og Landsforeningen JAK Landsforeningen JAK Årsmøde i Mødecenter Odense lørdag den 30. april Mødet vil blive afholdt i umiddelbar forbindelse med Foreningen af JAK pengeinstitutters generalforsamling. Det bliver således et fælles arrangement, som forhåbentlig mange vil deltage i. Se nærmere program i næste nummer af JAK bladet samt på 26 JAK BLADET JANUAR 2011

13 Regionerne JAK Region Vest- og Sydsjælland JAK Region Syd- og Sønderjylland JAK Region Midt- og Vestjylland JAK Region Vest- og Sydsjælland afholder årsmøde tirsdag den 22. februar 2011 kl Mødet afholdes i Andelskassens mødelokale, Løvegade 63, Slagelse. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter den formelle del af mødet vil Landsforeningens formand Jakob Mikkelsen fortælle om årets gang i Landsforeningen og de spændende sammenhænge, JAK nu er ved at blive en del af. Herunder en drøftelse af, om den nuværende struktur er den rette for det fremtidige arbejde i JAK. På regionens vegne Else Lund Larsen JAK Region Øst- og Nordsjælland JAK Region Øst- og Nordsjælland afholder årsmøde onsdag den 16. februar 2011 kl i Fælleskassens lokaler, Bülowsvej 48 A, Frederiksberg Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af mødeleder 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Beretning 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg af regionsbestyrelse 9. Valg af revisor 10. Valg til Landsforeningens Repræsentantskab 11. Valg af meddeler til JAK bladet 12. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet under punkt 7, bedes sendt til Bjarne Hindsgaul, Mosedevej 14, 2670 Greve, inden den 2. februar Regionen er vært ved en kop kaffe med brød. Alle er velkomne. Kun medlemmer har stemmeret. Vel mødt Bestyrelsen Årsmødet i JAK Region Syd- og Sønderjylland afholdes torsdag den 24. februar 2011 kl i Medborgerhuset Storegade 57, 6800 Varde. Mødet foregår i Lille stue på 1. sal. Dagsorden iflg. vedtægterne. Efter den formelle del af mødet vil Landsforeningens formand Jakob Mikkelsen fortælle om årets gang i Landsforeningen og de spændende sammenhænge, JAK nu er ved at blive en del af. Herunder en drøftelse af, om den nuværende struktur er den rette for det fremtidige arbejde i JAK. Regionen er vært ved kaffen! NB. Parkering ved Kvickly over for medborgerhuset! Lad os samle hele regionen til dette møde! Kontaktperson: Jakob Mikkelsen, tlf , JAK Region Østjylland JAK Region Østjylland afholder årsmøde torsdag den 3. marts 2011 kl i Folkesparekassens mødelokaler, Herningvej 37, Silkeborg. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter den formelle del af mødet vil Landsforeningens formand Jakob Mikkelsen fortælle om årets gang i Landsforeningen og de spændende sammenhænge, JAK nu er ved at blive en del af. Herunder en drøftelse af, om den nuværende struktur er den rette for det fremtidige arbejde i JAK. Bestyrelsen JAK Region Østjylland Indkaldelse til generalforsamling i JAK Region Midt og Vestjylland lørdag den 26. februar 2011 kl på Sevel Kro, Sevel, 7830 Vinderup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regionens regnskab 4. Valg af 3 medlemmer til regionens bestyrelse 5. Forslag til aktiviteter i Eventuelt Herefter vil Jakob Mikkelsen (formand i Landsforeningen JAK) fortælle om de nyeste tiltag og visioner til en fortsat konsolidering og styrkelse af Landsforeningen. Region Midt og Vestjylland er vært ved kaffe og brød. Bestyrelsen i J.A.K. Region Midt og Vestjylland Ved yderligere oplysninger Thomas Nielsen / JAK Region Nordjylland Mødet er endnu ikke fastlagt se nærmere på under aktiviteter. JAK Region Fyn JAK Region Fyn afholder årsmøde den 16. februar 2011 kl i Folkesparekassens lokaler, Kronprinsensgade 7, Odense. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Helle Oldefar, tlf , mail: 27

14 Opret en rentefri indlånskonto i vores regnbueafdeling. Kontoformen giver mulighed for grønne og bæredygtige udlån indenfor miljø, kulturelle og sociale områder. Regnbueafdelingens etiske råd varetages af Regnbueforeningen, der er en selvstændig forening. Nærmere information: John Wismann Andelskassen J.A.K. Slagelse Opret en Læs mere på og dine penge bliver økologisk aktive Statsautoriserede Revisorer Universitetsparken Roskilde Telefon Telefax J.A.K. Fonden En fond der virker for J.A.K.s tanker Rentefrie lån Fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis Donationer til fonden kan ske på mange måder. Bl.a. andels/garantibeviser der vil kunne udnyttes til at yde lavtforrentede lån til unge mennesker under uddannelse Bogen om J.A.K.s historie J.A.K. en bevægelse i og med tiden kan købes af alle i J.A.K. til 100 kr. plus forsendelsesomkostninger. Bogen kan købes i J.A.K. pengeinstitutterne samt bestilles på 28 JAK BLADET oktober 2010

15 Funder Fælleskasse Andelskasse ønsker Landsforeningen JAK til lykke med de 8O år Funder Fælleskasse Andelskasse afholder ordinær generalforsamling torsdag den 17. marts 2011 kl i mødelokalerne Herningvej 37, 8600 Silkeborg. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Bestyrelsen Funder Fælleskasse Andelskasse Tlf Beplantning Træpleje Beskæring Fældning Hegn Rådgivning Pleje og vedligeholdelse Anders Matthiessen Anlægsgartnerfirma Skudehavnsvej 17 A 2100 København Ø Tlf Strandgade 36 A, st. th København Ø Tlf Fax Mobil Henning Bech Frederiksen Rådgivende Civiløkonom, HD Service/reparation Periodisk syn Skader Dæk Person- og varebiler alle mærker Tilsluttet Dansk Teknologisk Instituts Værkstedskontrol Funder Auto Service Kurt Poulsen Drejegårdsvej Silkeborg Tlf Studiekreds i JAK Region Fyn Region Fyn inviterer interesserede til at deltage i en møderække med bundne emner med tilknytning til økonomi og værdi. Nærmere oplysning om næste mødedato og emne fås på mail: Kontaktperson: Morten Schjøtt JAK BLADET oktober

16 Vi ønsker JAK tillykke til med de 80 år den Vi tager et aktivt medansvar i samfundet Vi behandler alle kunder ligeværdigt Vi går ind for rentefrihed og spekulationsfri økonomi Vi støtter bæredygtige og miljøvenlige projekter Herningvej 37, 8600 Silkeborg Tlf Kronprinsensgade 7 B, 5000 Odense C Tlf Banegårdsgade 19, 8000 Århus C Tlf

17 JAK pengeinstitutter J.A.K. Andelskassen Østervraa Vrængmosevej 1, 9750 Østervraa Tlf.: / Fax: Mandag kl Torsdag kl Telefontid: Tirsdag onsdag fredag kl Ebeltoft Andelskasse Østerallé 8 A, Postboks 56, 8400 Ebeltoft Tlf.: /Fax Mandag til onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lånesager ekspederes i ugens første fire dage fra kl Funder Fælleskasse Andelskasse Herningvej 37, 8600 Silkeborg Tlf.: Tirsdag kl Torsdag kl J.A.K. Andelskassen Varde Storegade 43, 6800 Varde Tlf / Fax: Tirsdag kl Torsdag kl Folkesparekassen, Silkeborg Herningvej 37, Postboks 169, 8600 Silkeborg Tlf.: /Fax: mandag fredag kl torsdag kl Folkesparekassen, Odense Kronprinsensgade 7 B, 5000 Odense C Tlf.: /Fax: Mandag fredag kl Torsdag kl Folkesparekassen Århus Banegårdsgade 19, 8000 Århus C Tlf / Fax Mandag fredag kl Torsdag kl Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63, 4200 Slagelse Tlf.: / Fax: Mandag kl Tirs-, ons- og fredag kl Torsdag kl J.A.K. Andelskassen Brenderup afd. Andelskassen J.A.K. Slagelse Brenderupvej 12, 5464 Brenderup Tlf./Fax: Torsdag kl Morsø Andelskasse afd. Andelskassen J.A.K. Slagelse Jernbanegade 9, 7900 Nykøbing Mors Tlf Fax Mandag og onsdag kl Tirsdag lukket Torsdag kl Fredag kl Telefonerne er lukket om fredagen, men der kan lægges besked, så ringer vi tilbage. Thisted Andelskasse afd. Andelskassen J.A.K. Slagelse Frederiksgade 6, 7700 Thisted Tlf.: / fax Mandag og onsdag Tirsdag og torsdag Foreningen af J.A.K. pengeinstitutter Herningvej 37, 8600 Silkeborg Tlf / fax Kontortid: Mandag, tirsdag og onsdag kl Torsdag kl JAK BLADET JANUAR

18 ID-nr Besøg J.A.k. på Internettet Landsforeningen J.A.K. er talerøret over for offentligheden om bevægelsens langsigtede mål: Gennemførelse af det danske folks økonomiske frigørelse ved oprettelse af en rentefri samfundsbank. Landsforeningen udgiver J.A.K bladet, der stiller tidens økonomiske problemer under debat og anviser nye veje og midler til at løse problemerne. J.A.K. regionerne varetager på det lokale plan»markedsføringen«af Landsforeningens ideer om det rentefri samfund og støtter det til enhver tid værende praktiske arbejde. J.A.K. andelskasserne er pengeinstitutter, der inden for den danske lovgivnings rammer er et skridt på vejen mod det rentefri samfund. J.A.K. andelskassernes væ sentligste virke er en På kan du få en lang række oplysninger om Landsforeningen J.A.K. og regionerne samt om J.A.K. pengeinstitutterne. Nedenfor bringes et uddrag fra en af siderne.»rentefri afdeling«, hvor rentefri indlån giver mulighed for rentefri udlån (til dækning af andelskassens omkostninger betales et administrations-bidrag, typisk 4-5% om året). J.A.K. kan ikke løse denne store opgave alene. Vi indbyder derfor til en dialog med andre bevægelser, foreninger og organisationer ligesom J.A.K opfordrer ethvert menneske til at overveje, om der er brug for tanker om økonomisk og menneskelig frigørelse. J.A.K. viser een vej og indbyder til sam arbejde herom. m Medlemskab af Landsforeningen J.A.K. Abonnement på J.A.K. bladet Landsforeningen J.A.K. for menneskelig og økonomisk frigørelse ikke ved vold ikke ved kunstgreb men ved jævn sund fornuft. Undertegnede ønsker at tegne medlemskab af Landsforeningen J.A.K. og/eller abonnement på J.A.K. bladet: Sæt kryds ved det ønskede kr 400,00 for medlemskab af Landsforeningen J.A.K., incl. J.A.K. bladet kr 225,00 for medlemskab af Landsforeningen J.A.K., excl. J.A.K. bladet kr 225,00 for pensionister, incl. J.A.K. bladet kr 225,00 for studerende, incl. J.A.K. bladet kr 200,00 for abonnement på J.A.K. bladet uden medlemskab Navn Adresse Postnr. og by Dato

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011

Rentesatser - Indlån Rentesatser INDLÅN gældende pr.01. oktober 2011 Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Indlån Ifølge Andelskassen J.A.K. s vedtægter kan du være andelshaver ved indlån men det er ikke noget krav. Det koster 1.000 kr. at erhverve et andelsbevis. Beløbet er

Læs mere

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 %

Pålydende udlånsrente. 50 % udnyttelse 8,25 %-13,75 % 8,509 %-14,475 % 10,1 % - 16,4 % Andelskassen J.A.K. Rentesatser - Udlån Alle rentesatser er variable. Alle udlån bevilges på baggrund af almindelig kreditvurdering. Lånetyperne og beregningseksemplerne er baseret på Finanstilsynets prisoplysningsbekendtgørelse

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter,

NYHEDSMAIL 5. Kære Med-Garanter, NYHEDSMAIL 5 Kære Med-Garanter, Vi er nu nået så langt, at vi kan fortælle noget mere om dannelsen af Foreningen Garantloekken, om bestyrelsen og om vores foreløbige planer for det videre forløb. Der vil

Læs mere

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012

KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB. Generalforsamlingen den 17. april 2012 KANDIDATER TIL FÆLLESKASSENS REPRÆSENTANTSKAB Genopstiller: Generalforsamlingen den 17. april 2012 Julie B. Damlund, Gentofte 38 år sognepræst, andelshaver fra 1995 og medlem af repræsentantskabet fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen

Nyt. fra Folkesparekassen. Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Nyt fra Folkesparekassen Billige lån bedre end rentespekulation Af Bjarke Kirkegaard Nielsen Hos Folkesparekassen opsparer du en mulighed for at låne penge til en lav rente på dine rentefri indlånskonti.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014

Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Referat af Generalforsamling i Pædagogisk Filosofisk Forening lørdag den 8. november 2014 Deltagere: 22 personer (inklusiv siddende bestyrelse) var mødt op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S ("Selskabet") fredag den 25. oktober 2013 kl. 15.

Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S (Selskabet) fredag den 25. oktober 2013 kl. 15. Skovlunde 9. oktober 2013. INDKALDELSE OG DE FULDSTÆNDIGE FORSLAG For den ordinære generalforsamling i SSBV-Rovsing A/S Bestyrelsen i Rovsing A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling i SSBV-Rovsing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole

Vedtægter. for. Værkeriet. Lemming Gl. Skole Vedtægter for Værkeriet Lemming Gl. Skole Lemming og omegn 2022 Navn og adresse: Foreningens navn er Værkeriet Lemming Gl. Skole. Adresse: Lemming Skolevej 8C og D, 8632 Lemming. Silkeborg Kommune. 1 2

Læs mere

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13

Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Foreningen Kulhuse Havn 29-04-13 Referat af generalforsamling i foreningen afholdt i Skoven Forsamlingshus den 13-04-13 kl. 0900. Der var fremmødt 35 stemmeberettigede medlemmer samt 2 fuldmagter. Formanden,

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33

REFERAT. t Dato: Tid: Kl. 18.00. Kim Wendel, Andel 33 REFERAT Ordinær general fors aml ing, Ande I sbo I i gforeningen Sundparken Afd. A t Dato: Tid: Onsdag d. 4. marts, 2015 Kl. 18.00 Andelsdeltagere: Andel tr. 1, 3,5,11, 13, 15,17,19,21,23,25,27,29,31,33

Læs mere

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012

Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering. Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Hvordan gødes jorden? - i forhold til finansiering Søren Roesgaard Villadsen 29. marts 2012 Er det sandt hvad de siger? Når nu det danske De forlanger en renteniveau er så lavt masse papirer og hvorfor

Læs mere

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen!

Invester i byggeriet af vores nye. Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Invester i byggeriet af vores nye tilbygning og energiinvesteringer Se også hvordan Du kan opnå en fast rente på 4% uden at du skal have penge op af lommen! Oktober 2012 - Vær med til at videreudvikle

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv

Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv Den finansielle sektors udfordringer - et dansk og internationalt perspektiv INDLÆG FOR VIDENCENTER FOR ØKONOMI OG FINANS - KONFERENCE MARTS 2012 VED JESPER RANGVID COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Aktuel tilstand

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 30. marts 2007 i andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Alle huse repræsenteret undtagen Lis Andersen og Henry Laasby i nr. 14, som er bortrejst, Ellen og Axel Svith

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser

Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser Størrelsesgruppering for banker, sparekasser og andelskasser GRUPPEINDDELING Gruppeinddelingen består af: Gruppe 1: Pengeinstitutter med en arbejdende kapital på 50 mia.kr. og derover Gruppe 2: Pengeinstitutter

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation

Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Indkaldelse til beboermøde om oprettelse af andelsboligforening & Generalforsamling i Sofiegårdens Beboerrepræsentation Tirsdag den 24. juni 2014, klokken 19.00-22.30 i Metronomen, Godthåbsvej 33, 2000

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk

FORRETNINGSPLAN FOR. Nordlys.dk FORRETNINGSPLAN FOR Nordlys.dk 2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation...

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere