O V E R E N S K O M S T. mellem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O V E R E N S K O M S T. mellem"

Transkript

1 O V E R E N S K O M S T cateringfunktionen om bord på de flytbare borerigge på dansk kontinentalsokkelområde mellem Trinity International Services Ltd. og RestaurationsBranchens Forbund (RBF) & Dansk Sø-Restaurations Forening (DSRF)

2

3 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE Overenskomstens dækningsområde... 7 Stk. 1 - Dækningsområde... 7 Stk. 2 - Eksklusivaftale Overenskomstens faglige arbejdsområde... 7 Stk. 1 - Stillingsbetegnelser... 7 Stk. 2 - Dansk kontinentalsokkel... 7 AFSNIT 2 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Ansættelse og ansættelsesbevis... 7 Stk. 1 - Ansættelse... 7 Stk. 2 - Udfyldelse af ansættelsesbevis... 8 Stk. 3 - Fremsendelse af liste til organisationerne Overflytning... 8 Stk. 1 - Overflytning... 8 Stk. 2 - Varsel ved permanent overflytning... 9 Stk. 3 - Overflytning ved forfremmelse Opsigelsesregler... 9 Stk. 1 - Prøvetid... 9 Stk. 2 - Opsigelsesvarsel... 9 Stk. 3 - Opsigelsesvarsel, godtgørelse ved kontraktbortfald... 9 Stk. 4 - Forplejningschefer Stk. 5 - Fratrædelsesgodtgørelse Stk. 6 - Orientering af TR Tryghedsaftale Stk. 1 - Tryghedsaftale, bilag AFSNIT 3 - ARBEJDSTID Turnusforhold Stk. 1 - Arbejds- & friperiode Stk. 2 - Arbejdstid/vagtplan Stk. 3 - Forplejningschefer Stk. 4 - Arbejdsperioden Overarbejds-/afspadseringskonto

4 Stk. 1 - Konto til løbende regulering af overarbejde/afspadsering Stk. 2 - Tilskrivning af overarbejde Stk. 3 - Afvikling/regulering af afspadseringstimer Stk. 4 - Maksimal antal afspadseringstimer Stk. 5 - Afvikling af afspadseringstimer Stk. 6 - Afspadsering og sygdom Stk. 7 - Afregning ved fratræden Stk. 8 - Nedmandingssituation Rejse- og ventetid Stk. 1 - Transport Stk. 2 - Uforskyldt ventetid AFSNIT 4 - LØNFORHOLD, LØFTEPARAGRAF Minimallønninger Stk. 1 - Lønnens sammensætning Stk. 2 - Løfteparagraf Almindelig løntillæg Stk. 1 - Tillæg til grundløn Stk. 2 - Anciennitet ved genindtræden Stk. 3 - Lønberegning ved brudte måneder Særlige løntillæg Stk. 1 - Overflytningstillæg Stk. 2 - Permanent ændring af skiftedag Sikkerhedskursus Stk. 1 - Betaling for sikkerhedskursus Stk. 2 - Modregning ved fratræden AFSNIT 5 - ANVENDELSE AF RESERVER Reserver/løsarbejdere Stk. 1 - Fra 3-14 dage Stk. 2 - Arbejde/frihed Stk. 3 - Løn AFSNIT 6 - ØVRIGE BESTEMMELSER Kost Stk. 1 - Kost og logi Arbejdsbeklædning

5 Stk. 1 - Arbejdstøj Pension Stk. 1 - Pensionsordning Stk. 2 - Personkreds Stk. 3 - Pensionsbidrag AFSNIT 7 - SYGDOM, GRAVIDITET OG BARSEL Anmeldelse og dokumentation Stk. 1 - Sygdom Løn under sygdom Stk. 1 - Løn under sygdom Stk. 2 - Aftalt afspadsering Stk. 3 - Raskmelding Stk. 4 - Funktionærer Løn under graviditet Stk. 1 - Graviditet Løn under barsel Stk. 1 - Barsel Stk. 2 - Forældreorlov Stk. 3 - Adoption AFSNIT 8 - FERIE/FERIEFRIDAGE (6. FERIEUGE) Optjening og afvikling Stk. 1 - Ferieloven Stk. 2 - Feriepengeindbetaling Stk. 3 - Ferieafvikling Stk. 4 - Ferieafvikling og sygdom Stk. 5 - Reserver og fratrådte medarbejdere Stk. 6 - Ferieafvikling Beregning ved ansættelse Stk. 1 - Nyansatte AFSNIT 9 - UDDANNELSESFORHOLD Uddannelsesfonden Stk. 1 - Formål og indbetaling Efteruddannelse Stk. 1 - Betaling under efteruddannelse

6 Stk. 2 - Efteruddannelsens placering AFSNIT 10 - REGLER FOR BEHANDLING AF FAGLIG STRID Mæglingsregler Stk. 1 - Faglig uenighed Stk. 2 - Mæglingsudvalget Stk. 3 - Frister Stk. 4 - Hovedorganisationernes forhandling Stk. 5 - Faglig voldgift Stk. 6 - Voldgiftsretten Stk. 7 - Voldgiftsrettens handling Stk. 8 - Efterlevelse af voldgiftsrettens kendelse Stk. 9 - Sagsomkostninger Stk Uvildige mæglingsmænd Dansk aftale juridisk grundlag i tvister AFSNIT 11 - OVERENSKOMSTENS VARIGHED Overenskomstens varighed Stk. 1 - Ikrafttræden Bilag 1 - Tillidsrepræsentant Bilag 2 - Sikkerhedsstillelse Bilag 3 - Forlængelse af arbejdsperiode/nedsættelse af hviletid Bilag 4 - Arbejdsmarkedspension Bilag 5 - Ansættelsesbevis Bilag 6 - Eksklusivaftale Bilag 7 - Tryghedsaftale Bilag 8 - Kompetenceudvikling Bilag 9 - Funktionærloven Bilag 10 - Protokollat vedr. Flytbare borerigge Bilag 11 - Protokollat vedr. Udenlandsk arbejdskraft Bilag 12 - Protokollat vedr. Ferieregulativ Bilag 13 - Protokollat vedr. Social fond Bilag 14 - Lønoversigt - tillæg Bilag 14 a) - Lønoversigt medhjælper Bilag 14 b) - Lønoversigt gastronom/bager/servicemedarbejder Bilag 14 c) - Lønoversigt forplejningsledere

7 Afsnit 1 - Overenskomstens gyldighedsområde 1 - Overenskomstens dækningsområde Stk. 1 - Dækningsområde Nærværende overenskomst omfatter catering- og servicefunktioner om bord på flytbare borerigge på Dansk Kontinentalsokkelområde. Denne overenskomst er gældende for virksomheden uanset hvilket flag eller hvilket land boreriggen som arbejdet udføres på måtte føre/er indregistreret i. Såfremt virksomheden indgår kontrakt på andre end de på nuværende tidspunkt kendte borerigge er nærværende overenskomst gældende i sin fulde udstrækning fra overtagelsesdagen. Den til enhver tid gældende Hovedaftale og Samarbejdsaftale mellem DA og LO er gældende. Stk. 2 - Eksklusivaftale Til denne overenskomst er knyttet en eksklusivaftale, se bilag Overenskomstens faglige arbejdsområde Stk. 1 - Stillingsbetegnelser Nærværende overenskomst omfatter tjeneste under cateringfunktionen som forplejningschef, gastronom, (kok og smørrebrødsjomfru, cater) bager samt stewardesser/steward, servicemedarbejder og oldfruer. Cateringfunktionen betragtes som en enhed, hvor der ikke skelnes kraftigt mellem arbejdsområderne. Stk. 2 - Dansk kontinentalsokkel Såfremt overenskomsten skal anvendes udenfor dansk kontinentalsokkelområde, skal dette drøftes mellem overenskomstparterne. Afsnit 2 - Ansættelse og opsigelse 3 - Ansættelse og ansættelsesbevis Stk. 1 - Ansættelse Medarbejdere kan ansættes som fastansat eller som reserve, jf

8 Stk. 2 - Udfyldelse af ansættelsesbevis Ved ansættelsen af fastansatte skal udfyldes det af organisationerne godkendte ansættelsesbevis 1, der er optrykt som bilag 5, hvoraf fremgår hvilke oplysninger, der skal påføres, herunder hvilken platform medarbejderen er ansat på. Fastansatte og tidsbegrænset ansatte skal modtage ansættelsesbeviset til gennemgang og underskrivelse inden udløbet af den første uge efter hjemkomst fra første arbejdsperiode på platformen. Ansættelsesbeviset kan udarbejdes på diskette og udskrives fra virksomhedens eget edb-system, forudsat ansættelsesbeviset i form og indhold er identisk med det af organisationerne godkendte. Ved ansættelsen af reserver udarbejdes et ansættelsesbrev, hvoraf fremgår parternes navne, hvornår ansættelsesforholdet starter, ansættelsesperioden, hvilken platform medarbejderen ansættes på, og at ansættelsesforholdet er reguleret i henhold til denne overenskomst. Ansættelsesbrevet fremsendes til medarbejderens hjemmeadresse senest samme dag, som medarbejderen påbegynder arbejdet. Stk. 3 - Fremsendelse af liste til organisationerne Virksomheden sender månedligt senest den 10. arbejdsdag i måneden en komplet liste over samtlige ansatte til Dansk Sø-Restaurations Forening. 4 - Overflytning Stk. 1 - Overflytning Der kan foretages overflytning af personale fra en platform til en anden, såfremt bemandingen kræver det. Parterne er enige om, at overflytning hverken indebærer begrænsninger i adgangen til personalenedskæringer på den enkelte platform og ej heller indebærer ændringer i antallet af tillidsog sikkerhedsrepræsentanter valgt på de forskellige platforme og skift. 1 I bilag 5 er optrykt eksempel på godkendt ansættelsesbevis. Virksomheder forpligtet af overenskomsten kan til enhver tid udarbejde et ansættelsesbevis, blot skal virksomheden indhente organisationernes godkendelse for så vidt angår de elementer heri, som udspringer af lovgivning samt overenskomst. Ved ændringer i lovgivningen om ansættelsesbeviser, er parterne gensidigt forpligtet til at optage forhandlinger om udarbejdelse af et nyt protokollat

9 Stk. 2 - Varsel ved permanent overflytning Permanent overflytning af en medarbejder til en anden platform skal af virksomheden varsles skriftligt med mindst 3 uger samt kompenseres i henhold til 12, stk. 1, 2). Stk. 3 - Overflytning ved forfremmelse Parterne er enige om, at ovennævnte ikke er gældende ved permanent overflytning på grund af forfremmelse/højere lønstilling. 5 - Opsigelsesregler Stk. 1 - Prøvetid Under de første 2 off-shore perioder fra tiltrædelsesdatoen gælder et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 kalenderdage. Opsigelse skal meddeles skriftligt. Stk. 2 - Opsigelsesvarsel Medarbejderens varsel Efter de første 2 off-shore perioder skal medarbejderen anvende et opsigelsesvarsel på 28 kalenderdage. Overholder medarbejderen ikke dette opsigelsesvarsel, skal medarbejderen betale en godtgørelse til virksomheden på 20% af medarbejderens seneste månedslønnen inkl. tillæg. Et sådant krav skal gøres gældende overfor DSRF senest 7 dage fra medarbejderens fratræden. Skal der udbetales løn inden fristen på 7 dage er udløbet, kan virksomheden tilbageholde et beløb svarende til de 20% i lønnen. Virksomhedens opsigelsesvarsel Efter de først 2 off-shore perioder og indtil 3 års ansættelse skal virksomheden anvende et opsigelsesvarsel på 42 kalenderdage. Efter 3 års ansættelse 84 kalenderdage. Skriftlig opsigelse Opsigelsen skal foretages skriftligt med ovenstående varsler til udløbet af en tjenesteperiode på platformen. Stk. 3 - Opsigelsesvarsel, godtgørelse ved kontraktbortfald Hvor opsigelse fra virksomhedens side af samtlige medarbejdere på en platform sker på samme tid som følge af arbejdsmangel ved kontraktbortfald, sker opsigelsen med 42 kalenderdages varsel. For medarbejdere med - 9 -

10 mere end 3 års anciennitet sker opsigelsen med et varsel på 84 kalenderdage. Medarbejderne modtager samtidigt en godtgørelse på kr ,00. Stk. 4 - Forplejningschefer Forplejningschefer er omfattet af funktionærlovens regler, hvorfor opsigelse sker i henhold til denne lov jf. bilag 8. Stk. 5 - Fratrædelsesgodtgørelse Såfremt en medarbejder, der har været ansat i over 2 år, bliver opsagt på grund af arbejdsmangel/kontraktophør eller såfremt medarbejderen overgår til pension/efterløn har vedkommende krav på en fratrædelsesgodtgørelse som udgør én uges løn (1/52 årsløn) pr. påbegyndt ansættelsesår, dog maksimalt 12 ugers løn. Stk. 6 - Orientering af TR Fællestillidsrepræsentanten skal for samtlige ansatte bedst muligt holdes orienteret om forestående samt foretagne afskedigelser. 6 - Tryghedsaftale Stk. 1 - Tryghedsaftale, bilag 7 Der er til denne overenskomst knyttet en tryghedsaftale, jf. bilag 7. Nyansatte medarbejdere er ikke omfattet af Tryghedsaftalens afsnit 6 i de første to off-shore perioder af ansættelsen. Afsnit 3 - Arbejdstid 7 - Turnusforhold Stk. 1 - Arbejds- & friperiode Hovedprincippet for cateringtjeneste på platformene er, at der skal være et 1:1,5 forhold mellem arbejde og frihed. Arbejdet skal tilrettelægges således, at medarbejderen arbejder efter en 2:3 turnus med 14 dages arbejdsperiode og 21 dages friperiode. I arbejdsperioden er arbejdstiden 12 timer pr. døgn, inkl. spisepauser af sammenlagt 1 times varighed. Derved arbejdes 168 timer pr. tjenesteperiode

11 Stk. 2 - Arbejdstid/vagtplan Arbejdstidens placering på døgnet fastlægges i en arbejdsplan for hver offshore periode. Arbejdsplanen kan af virksomheden ændres med 7 dages varsel, herunder varsling af forskudt skiftedag. Stk. 3 - Forplejningschefer Forplejningschefer har som udgangspunkt en tilsvarende arbejdsplan, men har fleksibel daglig arbejdstid. Dog kan ovennævnte totale arbejdstid pr. tjenesteperiode ikke overskrides. Stk. 4 - Arbejdsperioden Arbejdsperioden regnes fra afgangstidspunktet til ankomsttidspunktet i Esbjerg Lufthavn. Den effektive arbejdstid regnes først fra selve mandskabsskiftet på platformen. Når mandskabsskiftet forsinkes, regnes den effektive arbejdstid dog fra fremmøde til aftalt tid i lufthavnen, hvor der optjenes løn og tid som om medarbejderen havde været i arbejde. 8 - Overarbejds-/afspadseringskonto Stk. 1 - Konto til løbende regulering af overarbejde/afspadsering Virksomheden opretter for hver medarbejder en konto til løbende regulering af overarbejde og afspadsering. Stk. 2 - Tilskrivning af overarbejde Overarbejdskontoen tilskrives timer som følger: 1) 2 timer for hver times arbejde ud over 12 timer pr. døgn. 2) 2 timer for hver times arbejde jule- og nytårsaften efter henholdsvis kl og kl til vagt slut. 3) 2 timer for hver times arbejde i forlænget tjenesteperiode. 4) ½ time for hver times forlænget ophold i forlænget tjenesteperiode, hvor medarbejderen ikke arbejder. 5) 2 timer for hver ekstra times transport ud over den normale transporttid på 2 timer som følge af transport med båd eller flyvning fra alternativ lufthavn. 6) 1 time for hver times deltagelse i obligatoriske sikkerhedskurser i friperioden, bortset fra det lovpligtige basiskursus

12 7) Betyder ændringen af arbejdsplanen som følge af forskudt skiftedag mistet frihed i 3. friuge, tilskrives overarbejds-/afspadseringskontoen med 12 timer for hver dags arbejde i den 3. friuge. Overarbejdskontoen nedskrives med timer som følger: 1) Medfører en forskudt skiftedag yderligere frihed udover 3 ugers perioden, er dette at betragte som afspadsering. Overarbejds-/afspadseringskontoen nedskrives således med 7,4 timer pr. dag, dog maksimalt 4 afspadseringsdage svarende til i alt 29,6 timer. I sådanne situationer kan overarbejds-/afspadseringskontoen komme i minus. Stk. 3 - Afvikling/regulering af afspadseringstimer Overarbejds-/afspadseringskontoen afvikles som følger: Overarbejde Hver time tilskrevet overarbejdskontoen udløser ret til enten en times afspadsering, eller udbetaling af én times løn. Overtidsberegningsfaktor: Personlig månedsløn : 145 = timeløn. Stk. 4 - Maksimal antal afspadseringstimer Hver medarbejder kan fortløbende maksimalt have en saldo på 168 timer på overarbejds-/afspadseringskontoen. Eventuelt overskydende timer falder automatisk til udbetaling ved lønudbetaling. Såfremt medarbejderen ønsker alle sine timer på overarbejds-/afspadseringskontoen udbetalt, skal denne senest 21 dage forinden lønafregning skriftligt meddele det til virksomheden. Stk. 5 - Afvikling af afspadseringstimer Afspadsering sker fortrinsvis i hele arbejdsperioder. Afspadsering afvikles med 12 timer pr. døgn. Såfremt afspadseringen er mindre end en hel arbejdsperiode, sker afspadsering efter det faktiske timetal placeret i begyndelsen eller slutningen af en hel arbejdsperiode. Ved det faktiske timetal forstås den timeforskydning, der kan ske ved arbejds- og vagtskifte og eventuelle forskydende timer/dage i forbindelse med dårlige vejrforhold

13 Såfremt en medarbejder ønsker at afspadsere, skal det meddeles virksomheden ved indsendelse af formular "anmodning om afspadsering" senest inden afslutningen af den forudgående arbejdsperiode. Virksomheden skal hurtigst muligt dog senest 14 dage før afspadsering skal finde sted meddele, om anmodningen om afspadsering kan accepteres, herunder om afspadsering, der medfører, at medarbejderens konto kommer i minus, kan accepteres. Ved stillingtagen til en anmodning om afspadsering skal virksomheden i videst muligt omfang tage hensyn til medarbejderens særlige ønsker, idet driftsmæssige hensyn kan begrunde et afslag på anmodning om afspadsering. Der bevilliges ikke afspadsering ved højtiderne. Stk. 6 - Afspadsering og sygdom Såfremt en medarbejder sygemeldes før en aftalt afspadseringsperiode, er medarbejderen berettiget til at få afspadseringen suspenderet under forudsætning af, at der er sygdom i hele afspadseringsperioden på 14 dage. Stk. 7 - Afregning ved fratræden Afspadsering skal så vidt muligt afvikles inden en eventuel fratrædelse fra virksomheden. Ved fratræden opgøres overarbejds-/afspadseringskontoen således, at tilgodehavende timer udbetales eller minustimer modregnes i sidste lønafregning. Stk. 8 - Nedmandingssituation Ved nedgang i bemandingen kan virksomheden i samarbejde med tillidsrepræsentanten - frem for afskedigelse af personalet - planlægge en samlet afspadseringsplan, der reducerer den enkelte optjente timepulje, dog ikke således at den enkelte medarbejder kan komme i minus. 9 - Rejse- og ventetid Stk. 1 - Transport Transport mellem basehavn i land og produktionsplatform arrangeres og betales af virksomheden. Derudover refunderer virksomheden dokumenterede udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel mellem basehavn og fast bopæl. Medarbejdere, der ikke bor i Danmark, modtager et kompensationstillæg som pr. 1. juni 2004 andrager kr ,00 pr. måned. Beløbet forhøjes

14 med kr. 500,00 hvert halve år indtil virksomheden betaler transport fra hjemadressen. Stk. 2 - Uforskyldt ventetid Ved uforskyldt ventetid i Esbjerg Lufthavn som følge af forsinkelse ved mandskabsskift, refunderer virksomheden dokumenterede rimelige opholds- og forplejningsudgifter i henhold til aftale. Afsnit 4 - Lønforhold, løfteparagraf 10 - Minimallønninger Stk. 1 - Lønnens sammensætning Minimallønnen samt almindelige løntillæg i henhold til 11 samt særlige løntillæg i henhold til 12 fastsættes i bilag 12. Stk. 2 - Løfteparagraf Højere løn kan gives efter kvalifikationer og ansvar Almindelig løntillæg Stk. 1 - Tillæg til grundløn I tillæg til grundlønnen betales følgende tillæg: 1) Fagtillæg - Betales til gastronomer og bagere. 2) Fleksibilitetstillæg - Betales til medhjælpere. 3) Nattillæg: Betales for hver times arbejde i tidsrummet kl ) Off-shore tillæg betales; a) for en arbejdstid på 12 timer pr. døgn, inkl. 1 times daglig pause sammenlagt, b) for arbejde på søgnehelligdage 2, samt c) for overarbejde fra 8. til 12. time 5) Forplejningsledertillæg: Betales til forplejningsledere. 2 Følgende dage er søgnehelligdage: 1. og 2. juledag, nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, St. bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, uanset disse falder på en søndag. Der er enighed om at de halve fridage 1. maj og grundlovsdag slås sammen til en fridag

15 6) Anciennitetstillæg: Betales for effektiv og uafbrudt cateringtjeneste på de af overenskomsten omfattede platforme. 7) Oldfruetillæg: Betales til én medhjælper pr. skift. 8) Reservetillæg: Betales til reserver. Stk. 2 - Anciennitet ved genindtræden Ved genansættelse i cateringtjeneste på off-shore platforme i dansk sektor indenfor 12 måneder, indtræder medarbejderen i tidligere optjent anciennitet. Fravær på grund af militærtjeneste og sygdom betragtes ikke som en afbrydelse af tjenesten. Stk. 3 - Lønberegning ved brudte måneder Lønberegning ved brudte måneder, såsom ved ansættelse eller afskedigelse i løbende måned, foretages med 30-dele af den personlige løn Særlige løntillæg Stk. 1 - Overflytningstillæg Overflytningstillæg udløses i følgende situationer: 1) Når en medarbejder under tjenesteperioden eller efter klar melding i lufthavn beordres overflyttet, hvilket skal meddeles skriftligt, udbetales overflytningstillæg. 2. Når en medarbejder, som enten er varslet permanent overflyttet i henhold til 4, stk. 2, eller ved klar melding i lufthavn skriftligt beordres overflyttet, udbetales 50% af overflytningstillægget. Stk. 2 - Permanent ændring af skiftedag Ved permanent ændring i skiftedage (forskudt skiftedag) i henhold til arbejdsplan udbetales et genetillæg. Såfremt varslingen af forskudt skiftedag betyder færre arbejdstimer på platformen, udbetales der fuld løn, dog ikke genetillæg Sikkerhedskursus Stk. 1 - Betaling for sikkerhedskursus Deltagelse i det lovpligtige sikkerhedskursus (refresher), som afvikles i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse eller lovgrundlag

16 om sikkerhedsuddannelse, p.t. bekendtgørelse nr. 730 af den , udløser normal personlig timebetaling, selvom det afvikles i friperioden. Deltagelse i supplerende obligatoriske kurser i friperioden udløser derudover, at overarbejdskontoen tilskrives med én time, jf. 8, stk. 2, 6). Stk. 2 - Modregning ved fratræden Hvis medarbejderen opsiger ansættelsesforholdet inden for 1 off-shore perioder efter at have deltaget i et sikkerhedskursus, kan arbejdsgiveren modregne kursusafgiften i lønnen udbetalt ved først kommende lønudbetaling. Et krav om modregning skal gøres gældende overfor DSRF senest 7 dage fra medarbejderens meddelelse af opsigelsen. Skal der udbetales løn inden fristen på 7 dage er udløbet, kan virksomheden tilbageholde et beløb svarende til modregningskravet. Afsnit 5 - Anvendelse af reserver 14 - Reserver/løsarbejdere Stk. 1 - Fra 3-14 dage Reserver ansættes minimum 3 arbejdsdage og maksimalt 14 arbejdsdage. Ansættelsesperiodens længde beregnes på grundlag af princippet om, at der skal være et 1:1,5 forhold mellem arbejde og fritid. Er der aftalt en ansættelsesperiode på mindre end 14 dage, kan ansættelsen forlænges til i alt 14 dages tjeneste. For arbejdet på dage ud over den oprindeligt aftalte ansættelsesperiode betales et tillæg på 10% af lønnen, og der skal udarbejdes nyt ansættelsesbevis. Ansættelsesforholdet er at betragte som ophørt ved periodens udløb. For ansættelsesforholdet gælder øvrige bestemmelser i overenskomsten, herunder bl.a. 9, stk. 1 (betaling af transport), 13 (sikkerhedskurser), 17 (pension), og 22 (ferie). Stk. 2 - Arbejde/frihed Arbejdstiden dagligt er fastsat til 12 timers arbejde og 12 timers frihed. I følgende situationer aflønnes reserver med overarbejdsbetaling; - arbejdstimer ud over 12 timer dagligt,

17 - arbejdstimer i forlænget tjenesteperiode (efter 14 dages uafbrudt arbejde), - arbejdstimer udført som følge af indkaldelse i friperioden. Ophold i forlænget tjenesteperiode aflønnes med 6 timers reserveløn pr. 12 timers ophold uden arbejde. Stk. 3 - Løn Reservelønnen udgør: (Minimalløn + off-shore tillæg + eventuelt fleksibilitets-/fagtillæg + reservetillæg) x arbejdstimer: 134,3 timer. Tillæg for forlænget ophold Tillægget for forlænget ophold udgør 10% af den oppebårne løn. Overarbejdstillæg Overarbejdsbetaling udgør det dobbelte af reservelønnen. Afsnit 6 - Øvrige bestemmelser 15 - Kost Stk. 1 - Kost og logi Kost og logi ydes under off-shore perioden Arbejdsbeklædning Stk. 1 - Arbejdstøj Virksomheden stiller arbejdstøj og sikkerhedsbeklædning til rådighed under tjenesteperioden. Der udleveres årligt 2 par træsko eller 1 par sko, som skal være ortopædisk forsvarlige Pension Stk. 1 - Pensionsordning Der er etableret en pensionsordning for ansatte under denne overenskomst. For alle danske ansatte under denne overenskomst indbetales til PFA Pension. Britiske fastansatte er omfattet af virksomhedens britiske pensionsordning. Såfremt britiske fastansatte ikke ønsker at være omfattet heraf, vil der ikke blive indbetalt pension til disse

18 Britiske reserver samt ansatte fra andre lande end Danmark og Storbritannien vil få pensionsbeløbet udbetalt. Stk. 2 - Personkreds Ansatte medarbejdere med 9 måneders anciennitet under overenskomstens gyldighedsområde er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20 år. Anciennitetskravet bortfalder for medarbejdere, der ved ansættelsen allerede er omfattet af en arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Udenlandsk arbejdskraft er ikke omfattet af anciennitetskravet. Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. Stk. 3 - Pensionsbidrag Pensionsbidraget betales med nedenstående bidrag af den skattepligtige indkomst optjent i virksomheden. Pensionsbidraget udgør pr ,6% af den skattepligtige indkomst optjent i virksomheden. Heraf udgør arbejdsgivers bidrag 6,4% og medarbejderens bidrag 3,2%. Virksomheden indbetaler det samlede pensionsbidrag i forbindelse med lønudbetalingen i henhold til pensionsforsikringsselskabernes nærmere anvisninger. Arbejdsgiverbidrag Medarbejderbidrag Pr ,4% 3,2% Pr ,8% 3,4% Pr ,2% 3,6% Pensionsbidraget for forplejningsledere udgør pr %, hvoraf virksomheden betaler 10% og medarbejderen betaler 5%. Bidraget til forplejningsledere kan ikke overstige de 15% før pensionsbidraget for de øvrige medarbejdere gennem PFA Pension overstiger denne procentsats

19 Afsnit 7 - Sygdom, graviditet og barsel 18 - Anmeldelse og dokumentation Stk. 1 - Sygdom Der henvises til gældende lovgivning, herunder Sygedagpengeloven, samt det af RestaurationsBranchens Forbund og Dansk Sø-Restaurations Forening godkendte ansættelsesbevis, jf. bilag 5. I tilfælde af sygdom skal medarbejderen meddele dette til virksomheden så hurtigt som muligt. I tilfælde af flere dages sygdom skal medarbejderen senest på 3. dagen udfylde en fraværserklæring (absence form) Løn under sygdom Stk. 1 - Løn under sygdom Til månedslønnede medarbejdere ydes fuld løn de første 20 dage af en sygdomsperiode. Herefter ydes 90% af den personlige faste løn indtil eventuelt opsigelsesvarsel udløber. Stk. 2 - Aftalt afspadsering Såfremt en aftalt afspadseringsperiode suspenderes forårsaget af medarbejderens sygdom, jf. 8, stk. 4, oppebæres sygeløn. Stk. 3 - Raskmelding Medarbejderen har krav på fuld løn fra raskmelding i en arbejdsperiode. Stk. 4 - Funktionærer Personale, der er ansat som funktionærer, ydes fuld løn i de ovennævnte tilfælde, og skal ikke opfylde beskæftigelseskravet i Sygedagpengeloven Løn under graviditet Stk. 1 - Graviditet Der ydes fuld løn under graviditet fra den 7. måned indtil 4 uger før forventet fødsel, såfremt transportforholdene hindrer medarbejderen i at komme på arbejde, eller omplacering i virksomheden ikke er mulig

20 21 - Løn under barsel Stk. 1 - Barsel Med virkning fra 1. juli 2004 betaler Trinity International Services Ltd. til medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden, fuld løn under fravær på grund af barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt, og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). I indtil 2 uger efter fødsel eller i 2 uger i tilknytning af barnet i hjemmet betales der desuden fuld løn under fædreorlov. Stk. 2 - Forældreorlov I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren med virkning fra 1. juli 2004 løn under fravær i indtil 6 uger: Betalingen i disse 6 uger svarer til lønnen under barselsorlov, dog maksimalt kr. 120,00 pr. time. Denne betaling kan ydes enten til faderen eller moderen. Stk. 3 - Adoption Ovennævnte bestemmelser er ligeledes gældende ved adoption. Afsnit 8 - Ferie/feriefridage (6. ferieuge) 22 - Optjening og afvikling Stk. 1 - Ferieloven Der henvises til gældende lovgivning, Ferieloven samt til de bestemmelser i ferieregulativet for Hotel og Restaurations branchen (Feriefonden for Hotel og Restaurations Branchen i hvilken der tilkommer medarbejderen ferie og feriegodtgørelse), der er angivet i bilag 11. Stk. 2 - Feriepengeindbetaling For samtlige medarbejdere indbetales 12,5% + 2,5% = 15% af den optjente løn ved hver lønudbetaling til Feriefonden for Hotel- og Restaurationsbranchen

21 Stk. 3 - Ferieafvikling Ferien afvikles med 222 arbejdstimer pr. år, svarende til 1,33 arbejdsperiode. Ferie ud over en turnusperiode (2:3) fem uger kan overføres således, at den afvikles det efterfølgende år. Ferien kan også ved forhandling mellem den enkelte medarbejder og virksomheden afvikles løbende ved at friperioden forlænges med 22 timer svarende til 2 feriedage pr turnus, heri indgår 2 afspadseringstimer. Ved ferieårets indtræden bør virksomheden i videst muligt udstrækning have fastlagt hovedferien, der skal varsles med mindst 3 måneder. Derfor skal den ferieberettigede fremsende sin ferieanmodning senest 3 måneder før ferien ønskes afholdt. Den ferieberettigedes ønsker skal så vidt muligt søges imødekommet ved feriens tilrettelæggelse, og en ferieanmodning skal besvares inden 7 dage. Stk. 4 - Ferieafvikling og sygdom Såfremt en medarbejder er sygemeldt ved feriens begyndelse kan feriedage ikke afvikles, hvad enten ferien afvikles som løbende ferie eller den er lagt som en plan. Arbejdsgiveren betaler feriepenge af løn udbetalt under sygdom. Stk. 5 - Reserver og fratrådte medarbejdere Feriegodtgørelse for reserver, jf. 14 og fratrådte medarbejdere indbetales til Feriefonden for Hotel- og restauranterhvervet i henhold til Feriefondens vedtægter, hvorved virksomhederne skal anvende den af Feriefonden godkendte feriekortordning. Stk. 6 - Ferieafvikling Medarbejdere kan ikke påtvinges ferieafvikling, som ikke er optjent Beregning ved ansættelse Stk. 1 - Nyansatte Ved ansættelsen forhandles om ferieafvikling. Nyansatte, der ved ansættelsen kan dokumentere afviklet ferie, kan ikke pålægges ferieafvikling i indeværende ferieår

22 Afsnit 9 - Uddannelsesforhold 24 - Uddannelsesfonden Stk. 1 - Formål og indbetaling Overenskomstens parter etablerer en fond: "Off-shore Sektorens Uddannelsesfond" med det formål at yde økonomisk støtte til uddannelsesaktiviteter, der fremmer og udvikler den faglige og organisatoriske standard indenfor denne overenskomsts dækningsområde. Virksomheden indbetaler kr. 350,00 pr. medarbejder pr. halvår til Off Shore Sektorens Uddannelsesfond og fonden for Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU). Fonden administreres af Dansk Sø-Restaurations Forening hvortil indbetalingerne foretages. Der nedsættes en fondsbestyrelse bestående af overenskomstparterne Efteruddannelse Stk. 1 - Betaling under efteruddannelse Medarbejderen gives pr. overenskomstår én uges frihed (37 timer) med fuld personlig timebetaling til gennemførelse af anerkendt brancherelateret efteruddannelse. Stk. 2 - Efteruddannelsens placering Efteruddannelsen skal gennemføres i friperioden og virksomheden godtgør transportudgifter samt kursusgebyr. Afsnit 10 - Regler for behandling af faglig strid 26 - Mæglingsregler Stk. 1 - Faglig uenighed Organisationerne er enige om, at enhver uenighed af faglige karakter bør søges bilagt ved mægling, eventuelt ved voldgift efter nedenstående regler. Mægling skal i alle tilfælde - jf. dog stk. 5 - foretages, såfremt en af parterne forlanger det. Stk. 2 - Mæglingsudvalget Mæglingsudvalget skal bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af hver af den undertegnede organisationer

23 Stk. 3 - Frister Når en organisation på et af sine medlemmers vegne begærer mægling afholdt, skal mæglingsudvalget træde sammen til forhandling. I København indenfor en frist af 3 hverdage, og i provinsen indenfor en frist af 5 hverdage. Mæglingen foretages så vidt muligt på stedet, hvor uenigheden er opstået og således, at repræsentanter for de stridende parter kan tilkaldes. Stk. 4 - Hovedorganisationernes forhandling Opnås der ikke ved mægling en løsning på striden, skal mæglingsudvalget straks henvise sagen til behandling mellem de undertegnede hovedorganisationer. Forhandlingen mellem organisationerne skal tage deres begyndelse indenfor de samme tidsfrister, som er nævnt i stk. 3. Stk. 5 - Faglig voldgift Lykkes det heller ikke på denne måde at opnå enighed skal sagen, for så vidt angår forståelsen af en bestående overenskomst, forelægges en voldgiftsret til afgørelse, hvis en af organisationerne forlanger det, og ingen arbejdsstandsning som følge af en sådan uenighed må finde sted, før de nævnte regler er iagttaget. I alle andre tilfælde skal mægling (jf. stk. 3 og 4) forsøges forinden arbejdsstandsning iværksættes - medmindre der indtræder betalingsstandsning eller hensynet til liv, ære eller velfærd afgiver tvingende grunde til at standse arbejdet, forinden mægling kan foretages - ligesom uenigheden kan indankes for en voldgiftsret, hvis begge parter er enige derom. Vægrer en af parterne sig ved at lade sagen afgøre ved voldgift under påberåbelse af, at den foreliggende strid ikke angår forståelsen af den mellem parterne bestående overenskomst, kan hver af parterne gennem sin hovedorganisation (henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark) indanke spørgsmålet om vægringens berettigelse for Arbejdsretten. Stk. 6 - Voldgiftsretten Er der enighed om at henvise sagen til faglig voldgift skal denne bestå af 4 medlemmer, hvoraf 2 vælges af hver af de undertegnede organisationer samt en opmand, som vælges af voldgiftsrettens medlemmer. Såfremt der

24 ikke opnås enighed om valget af opmand, skal parterne anmode Arbejdsretten om at udnævne denne. Stk. 7 - Voldgiftsrettens handling Voldgiftsretten skal som regel træde sammen senest 6 dage efter at den er påkaldt. Opmanden fungerer som rettens formand samt leder og deltager i dens forhandlinger. Sager går efter disses afslutning til afgørelse ved simpelt flertal mellem voldgiftsmændene. Kan stemmeflerhed ikke opnås, afgøres sagen af opmanden. Over rettens forhandlinger føres en protokol, der efter hver sags afslutning underskrives af samtlige medlemmer af retten, også opmanden, såfremt denne har voteret i sagen. Voldgiftsretten tilstiller begge parter meddelelse om sin eller opmandens kendelse. Kendelsen skal være afsagt senest 14 dage efter, at sagen er indgivet til retten. Stk. 8 - Efterlevelse af voldgiftsrettens kendelse Forinden voldgiftsretten indkaldes, skal hver af de stridende parter skriftligt forpligte sig til uvægerligt at efterkomme voldgiftsrettens kendelse. Stk. 9 - Sagsomkostninger Voldgiftsretten bestemmer, hvilken af parterne, der skal betale sagens omkostninger. Organisationerne hæfter for betalingen. Stk Uvildige mæglingsmænd Ingen kan være medlem af mæglingsudvalget eller voldgiftsretten, når den pågældende sag drejer sig om spørgsmål vedrørende arbejdsforholdene på et arbejdssted, hvor vedkommende har personlig interesse Dansk aftale juridisk grundlag i tvister Denne aftale udarbejdes tillige på engelsk. I tvivlstilfælde er det den danske udgave, der er gældende, og det er den danske udgave, der danner udgangspunkt i alle tvister og retsager. Ordet gastronom i den danske udgave erstattes i den engelske udgave med chef. Ordet medhjælper i den danske udgave erstattes i den engelske udgave af ordet stewardesse/steward. Ordet oldfrue i den danske udgave erstattes i den engelske udgave af ordet leading stewardesse/steward

25 Afsnit 11 - Overenskomstens varighed 28 - Overenskomstens varighed Stk. 1 - Ikrafttræden Overenskomsten træder i kraft den 1. april 2004 og kan opsiges med 3 måneders varsel til overenskomstens udløbstid den 31. marts RestaurationsBranchens Forbund sign. Frank Lakman Dansk Sø-Restaurations Forening sign. Ole Philipsen Trinity International Services Ltd. sign. Neil C. Nivet

26 Bilag 1 - Tillidsrepræsentant 1 - Valg af tillidsrepræsentant Stk. 1 - Hvor kan tillidsrepræsentanten vælges I enhver virksomhed, der har kollektiv overenskomst, samt i særskilt beliggende afdelinger eller filialer, der enten selvstændigt eller sammen med hovedvirksomheden er omfattet af kollektiv overenskomst, kan de organiserede medarbejdere af deres midte vælge en til at være deres tillidsrepræsentant overfor arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Der kan maksimalt være to tillidsrepræsentanter pr. platform, og maksimalt én tillidsrepræsentant pr. skift. I virksomheder, hvor der på hver enkelt arbejdsplads beskæftiges 5 medarbejdere eller derunder under overenskomstens område, kan der dog kun vælges tillidsrepræsentant, såfremt parterne er enige herom, og denne aftale kan igen kun bortfalde, såfremt parterne er enige herom. Stk. 2 - Valgbarhed og valgret Tillidsrepræsentanter, som bør være heltidsbeskæftigede, vælges blandt de organiserede anerkendt dygtige medarbejdere, der har været ansat i mindst 1 år i den pågældende virksomhed. Hvis sådanne ikke findes i et antal af mindst 10, suppleres dette med de medarbejdere, der har arbejdet der længst. I en virksomhed med filialer eller geografisk adskilte afdelinger, kan en medarbejder kun vælges som tillidsrepræsentant for det sted, hvor den pågældende er beskæftiget. Stk. 3 - Valgets gyldighed Valget er ikke gyldigt, før det er godkendt af RestaurationsBranchens Forbund og Dansk Sø-Restaurations Forening og meddelt den pågældende arbejdsgiver. Denne meddelelse skal ske hurtigst muligt og senest 14 dage efter valget. Indsigelse fra arbejdsgiver Eventuel indsigelse fra arbejdsgiverens side mod det foretagne valg, skal være RestaurationsBranchens Forbund og Dansk Sø-Restaurations For

27 ening i hænde senest 14 dage efter modtagelsen af meddelelsen om valget. En sådan indsigelse fra arbejdsgiver vil blive behandlet ved faglig voldgift. 2 - Tillidsrepræsentantens opgaver Stk. 1 - Tillidsrepræsentantens pligter Det er tillidsrepræsentantens pligt, såvel overfor sin organisation som overfor arbejdsgiver, at gøre sit bedste for at jævne ethvert opstået stridsspørgsmål og vedligeholde og fremme et roligt og godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 2 - Klager og henstillinger Når en foreliggende sag kun vedrører en enkelt eller enkelte af virksomhedens medarbejderes personlige anliggender, bør disse selv direkte overfor virksomhedens leder eller dennes stedfortræder forelægge klager eller henstillinger til mulig direkte afgørelse i foreliggende tilfælde. I anliggender vedrørende løn- og arbejdsforhold, der direkte berører medarbejderne, kan tillidsrepræsentanten, når medarbejderen ønsker det, og tillidsrepræsentantens efter en foretagen undersøgelse finder det berettiget, forelægge klager eller henstillinger for arbejdsgiveren, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes stedfortræder på arbejdsstedet. Er tillidsrepræsentanten ikke tilfreds med arbejdsgiverens afgørelse, kan tillidsrepræsentanten frit anmode sin organisation om at tage sig af sagen, men det er tillidsrepræsentantens og kollegernes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret, indtil anden bestemmelse træffes af organisationens ledelse. Stk. 3 - Udførelse af tillidserhvervet Tillidsrepræsentanten aflønnes med 2 timers løn pr. turnus for sit arbejde som tillidsrepræsentant. Udførelsen af hvervet skal dog ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for tillidsrepræsentantens arbejde. Efter aftale med arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder bør der gives tillidsrepræsentanten frihed til i passende omfang at deltage i instruktionskurser og lignende for tillidsrepræsentanter

28 3 - Klubber og opslag Stk. 1 - Faglige bekendtgørelser Hvis de organiserede medarbejdere i en virksomhed, henholdsvis en afdeling heraf, slutter sig sammen i en klub, skal tillidsrepræsentanten være formand. På et dertil, af arbejdsgiveren anvist for medarbejderne, tilgængeligt sted er det klubben tilladt at opslå faglige foreningsbekendtgørelser til medlemmer. Et eksemplar af sådanne opslag afleveres samtidig til arbejdsgiveren eller dennes stedfortræder. Hvor der er mulig herfor, stiller arbejdsgiveren lokaler til rådighed for klubbens mødevirksomhed. Når nye kolleger tiltræder virksomheden, har tillidsrepræsentanten pligt til at indberette dette til nærmeste lokalafdeling. Tillidsrepræsentanten har pligt til at indberette væsentlige ændringer i virksomhedens drift til organisationen så tidligt som muligt, så der kan optages forhandlinger om eventuelle nye arbejdsformer og arbejdsområder. 4 - Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk. 1 - Tvingende årsager En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager. Det er en selvfølge at den omstændighed, at en medarbejder fungerer som tillidsrepræsentant, aldrig må give anledning til, at den pågældende afskedigelse, eller at den pågældendes stilling forringes. Stk. 2 - Fagretlig behandling Tillidsrepræsentantens ansættelsesforhold kan normalt ikke afbrydes indenfor opsigelsesperioden, der er 4 måneder, medmindre tillidsrepræsentanten ved opsigelsen er sikret en længere frist ved kollektiv overenskomst, og inden RestaurationsBranchens Forbund/Dansk Sø-Restaurations Forening har haft mulighed for at få afskedigelse berettigelse gjort til genstand for en fagretlig behandling. Det bør tilstræbes, at sagens fagretlige behandling fremmes mest muligt, således at afgørelsen foreligger inden opsigelsesperiodens udløb

29 Stk. 3 - Bortvisning Disse regler gælder ikke, dersom arbejdsgiveren foretager en berettiget bortvisning af tillidsrepræsentanten. 5 - Frihed til fagligt arbejde Stk. 1 - Tilladelse til besøg på anden platform Tillidsrepræsentanten kan i enkeltstående tilfælde anmode forplejningschefen om at tage fra den ene platform til den anden for at debattere faglige problemer, såfremt bemandings- og sikkerhedsforholdene tillader dette. Platformchefens godkendelse er påkrævet. Stk. 2 - Løntræk ved deltagelse i kurser Når tillidsrepræsentanten deltager i samarbejds- og tillidsrepræsentantkurser, kan der kun ske løntræk efter den normale arbejdsuge. Stk. 3 - Betalt frihed Som betaling for tillidsrepræsentantens arbejde betales tillidsrepræsentanten 2 timers personlig løn pr. turnus. Stk. 4 - Frihed til fællestillidsrepræsentant Fællestillidsrepræsentanten kan, hvis denne ønsker det, få 28 Off-shoredages frihed pr. år, som forudsættes anvendt i lufthavnen på skiftedagen, til orientering af medarbejderne samt kontakt til virksomheden

30 Bilag 2 - Sikkerhedsstillelse Såfremt virksomheden ikke har en dansk afdeling/datterselskab skal den i et af et dansk pengeinstitut garanteret depot i Royal Bank of Skotland stille sikkerhed svarende til en måneds løn inkl. feriepenge og pension pr. ansat på en spærret konto (eller med en af banken udstedt garanti) så længe der beskæftiges medarbejdere under denne overenskomst. Denne konto kan kun frigives til arbejdsgiver; * når der ikke udføres arbejde på den Danske Kontinentalsokkel såfremt alle fordringer på løn, feriepenge og andet tilgodehavende er afregnet med den enkelte lønmodtager. * når arbejdsgiveren i det danske fagretlige system er pålagt bod og bøder samt manglende fagligt kontingent. Såfremt virksomheden vælger at oprette et dansk selskab optages der drøftelser om frigivelse af garantien. RestaurationsBranchens Forbund sign. Frank Lakman Dansk Sø-Restaurations Forening sign. Ole Philipsen Trinity International Services Ltd. sign. Neil C. Nivet

31 Bilag 3 - Forlængelse af arbejdsperiode/nedsættelse af hviletid Organisationerne er enige om at give Virksomheden dispensation for reglerne omkring arbejdsperioder samt daglig hviletid indeholdt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om sikkerhed på havanlæg, p.t. nr. 711 af den 16. november Parterne har í denne forbindelse aftalt følgende: Forlængelse af arbejdsperiode Arbejdsperioden mellem 2 friperioder kan forlænges op til 28 døgn offshore i følgende tilfælde udover de i bekendtgørelsen nævnte situationer: 1) Ved ændringer i arbejdsplanen 2) Ved frivillig vagtbytte 3) Ved sygdomstilfælde 4) Ved vejrlig Forlængelse af arbejdsperiode kræver enighed ved skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder. Nedsættelse af hviletid Den daglige hviletid kan i begrænset omfang udskydes eller nedsættes til 8 timer, jf. 35 i bekendtgørelse nr Der henvises i øvrigt til Energistyrelsens administrative praksis

32 Bilag 4 - Arbejdsmarkedspension Organisationerne er enige om, at lønmodtagere - der opfylder følgende betingelser - ikke er omfattet af aftalen om arbejdsmarkedspension, idet disse i stedet får arbejdsgivers andel af det overenskomstaftalte pensionsbidrag udbetalt sammen med den indtjente løn. Undtaget fra pensionsordning Der skal ikke betales pensionsbidrag til lønmodtagere, som: 1) Er fyldt 65 år 2) Er fyldt 60 år. og som modtager efterløn 3) Er fyldt 60 år. og som oppebærer pension efter Lov om social pension eller som oppebærer alders- eller invalidepension fra pensionsordning, som er oprettet efter aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejdsgiver eller hjemlet ved kollektiv overenskomst, regulativ eller lignende. Denne aftale er et supplement til pensionsbestemmelserne i den gældende overenskomst mellem nedenstående parter og kan kun opsiges og forhandles sammen med denne. Dog kan en udenlands arbejdstager vælge, at pensionen indbetales til en i sit hjemland godkendt arbejdsmarkedspension

33 Bilag 5 - Ansættelsesbevis Organisationerne har godkendt nedenstående ansættelsesbevis, som anvendes af virksomheden, i medfør af overenskomstens 3. Ansættelsesbevis for cateringtjeneste på Flytbare borerigge på dansk kontinentalsokkelområde. CPR-NR: NAVN: ADRESSE: POSTNR: TLF.NR: PLATFORM: STILLING: FASTANSAT: RESERVE: TILTRÆDELSESDATO: OFFSHORE-ANCIENNITET FRA: LØN: Ved ansættelse kr. pr. måned iflg. overenskomst. I denne løn er indeholdt de faste tillæg nævnt i overenskomsten. Lønudbetaling foretages ved indbetaling på medarbejders bankkonto den første bankdag hver måned. Lønperioden er fra den 1. til den 30/31. hver måned. Overtid optjenes og udbetales i henhold til overenskomst. Ved ansættelse og fratrædelse i løbende måned beregnes lønnen med 1/30 pr. ansættelsesdag

34 BANKOPLYSNINGER: Bankens navn: Reg. nr.: Konto nr.: PENSION: Er du på nuværende tidspunkt omfattet af en overenskomstdækket pensionsordning? JA NEJ Hvis ja, hvilken NÆRMESTE PÅRØRENDE: Navn: Adresse: Post nr.: By: Tlf. nr.: FERIE: Afvikles i henhold til overenskomst KOST/LOGI: For kost under arbejdsperiode beregnes skat og feriepenge efter statens takster, som pr. 1. januar 1998 udgør DKR 55,00 pr. dag. ARBEJDSVILKÅR: Ansættelsesbetingelser, herunder arbejdsplan, er fastlagt i henhold til gældende overenskomst. Der kan pålægges jobrotation indenfor de mobile platforme. Medarbejderen skal til enhver tid følge de bestemmelser, overenskomster, reglementer og instruktioner, som er gældende. I tillæg til sin stilling skal medarbejderen tillige udføre andet forefaldende arbejde omfattet af overenskomsten, selvom dette ikke ligger indenfor medarbejderens egentlige arbejdsområde

35 Ansættelsen er endvidere betinget af en godkendt lægeerklæring samt sikkerhedskursus. OVERENSKOMST: Alle ansatte i cateringfunktionen er omfattet af overenskomsten og skal være organiseret i et af underskrivende forbund, og den faglige klub hvis en sådan findes. OPSIGELSESVARSEL: I henhold til overenskomst. KURSER: Medarbejderen skal deltage i kurser og gennemgå prøver, som Arbejdsgiveren finder nødvendige. ARBEJDSTØJ: Medarbejderen får ved ansættelsen udleveret arbejdstøj, som skal benyttes i arbejdstiden. Medarbejderen er ansvarlig for udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko og må selv erstatte tab/skade, som ikke skyldes arbejdsforholdet. Nyt tøj udleveres kun mod indlevering af det gamle. FREMMØDE OG SYGDOM: Man er forpligtet til at møde til fastsat tid og sted for mandskabsskifte samt melde afbud tidligst muligt ved eventuelt sygefravær. Ved alt sygefravær skal fraværsdokumentation fremsendes senest på 3. fraværsdag. Medarbejdere, som ikke afløses på grund af, at en afløser ikke møder frem til mandskabsskift, forpligter sig til at fortsætte tjeneste ombord i rimeligt omfang indtil afløsning kan foretages. Arbejdsgiver forpligter sig til at gøre et sådan forlænget ophold på platformen så kort som muligt, jf. sikkerhedsbekendtgørelse. REJSE: Medarbejderen skal ringe til Virksomheden tlf. nr.: senest kl to kontordage før aftalt udrejsedato m.h.p. at få bekræftelse herpå. Medarbejderen skal møde i Esbjerg Lufthavn 45 minutter før meddelt helikopterafgang

36 Dokumenterede rejseudgifter fra aftalt hjemsted til udrejsested og retur dækkes af arbejdsgiver efter rimeligste offentlige transportmiddel. Disse afregnes sammen med den ordinære lønudbetaling. Adressen, som er anført øverst regnes som lønmæssig hjemsted. ALKOHOL: Under rejse til og fra samt under ophold ombord på platform må medarbejderen ikke indtage eller være under påvirkning af berusende midler. Det er endvidere ikke tilladt at medbringe alkoholholdige drikke eller andre berusende/bedøvende stoffer. Platformchefen eller den af ham tilforordnede har når som helst ret til at undersøge bagage eller anden ejendom, som medarbejderen bringer ombord eller i land. Overtrædelse af disse bestemmelser vil blive betragtet som grov misligholdelse af ansættelsesforholdets forpligtelser og kan medføre bortvisning. GENERELT: I den tid medarbejderen er ombord eller under rejse til og fra platformen skal vedkommende rette sig efter bestemmelser og pålæg, som er givet for at beskytte liv, helbred og ejendom og anvende det beskyttelsesudstyr, som stilles til disposition. Medarbejderen skal efterkomme sine foresattes ordrer samt behandle platformens inventar, materiel m.v. med forsigtighed, og skal videre deltage i de pålagte sikkerhedsøvelser og manøvrer ombord. Medarbejderen er forpligtet til at bevare tavshed om det på platformene udførte arbejde samt resultaterne heraf, som denne får kendskab til i forbindelse med sit ansættelsesforhold. UDLEVERET: 3. stk. fraværsdokumentation + 1. stk. kopi af dette ansættelsesbevis. For medarbejder: Jeg accepterer herved alle bestemmelser i denne kontrakt, hvis indhold og betydning jeg klart har forstået Medarbejderens navn Virksomhedens driftsansvarlige

37 Bilag 6 - Eksklusivaftale Alle under denne overenskomst beskæftigede, herunder Campbossen skal være organiseret i et af underskrivende forbund, og såfremt der er oprettet en faglig klub også af denne. Virksomheden betaler fagforeningskontingent ved hver lønudbetaling, som fremsendes til Dansk Sø-Restaurations Forening. Kopi af ansættelsesaftaler samt tørnlister fremsendes til den lokale afdeling. RestaurationsBranchens Forbund sign. Frank Lakman Dansk Sø-Restaurations Forening sign. Ole Philipsen Trinity International Services Ltd. sign. Neil C. Nivet

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T MELLEM UNIVERSAL SODEXHO OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION & DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (DSRF) VEDRØRENDE CATERINGFUNKTIONEN OM BORD PÅ DE FLYTBARE BORERIGGE PÅ DANSK

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

HORESTA ARBEJDSGIVER & 3F-DEN PRIVATE SERVICEGRUPPE OFF-SHORE OVERENSKOMST

HORESTA ARBEJDSGIVER & 3F-DEN PRIVATE SERVICEGRUPPE OFF-SHORE OVERENSKOMST 3F Den Private Servicegruppe Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 7030 0300 Fax 7030 0301 E-mail 3f@3f.dk www.3f.dk En del af Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail

Læs mere

OVERENSKOMST OFF SHORE O K O F F - S H O R E D K. mellem. Universal Sodexho RBF/DSRF

OVERENSKOMST OFF SHORE O K O F F - S H O R E D K. mellem. Universal Sodexho RBF/DSRF RestaurationsBranchens Forbund Thoravej 29-33, 2400 København NV 7224 7224 7224 7200 e-mail: faglig@rbf.dk RBF Region Syd Ahornsgade 110, 6600 Vejen 7611 5851 7611 5858 e-mail: regionsyd@rbf.dk Dansk Sø-Restaurations

Læs mere

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017

OFFSHORE- OVERENSKOMST. cateringfunktioner om bord på de stationære. produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde. Overenskomst 2014-2017 OFFSHORE- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 cateringfunktioner om bord på de stationære produktionsplatforme på dansk kontinentalsokkelområde 4 OVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

2002 O V E R E N S K O M S T

2002 O V E R E N S K O M S T 2002 O V E R E N S K O M S T mellem RØRVIG CENTRET A/S og HK HOLBÆK 1. OMRÅDE. Overenskomsten omfatter medarbejdere, der er beskæftiget som kontorfunktionærer på Rørvig Centret A/S. ARBEJDSTID. 2. Stk.

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk Internationalt Skibsregister 2014-2017 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For

Læs mere

Overenskomst

Overenskomst Overenskomst 2004-2007 HTS Arbejdsgiverforeningen Børsen, 1217 København K Telefon 70 13 12 00, Telefax 77 33 46 11 hts@hts.dk www.hts.dk RestaurationsBranchens Forbund Thoravej 29-33, 2400 København NV

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2010/2012 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører)

OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Navigatører) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 4. MARTS 2016 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Navigatører) (Gældende fra 4. marts 2016 til 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionærer

Ansættelsesbevis for funktionærer Ansættelsesbevis for funktionærer Mellem og Arbejdsgiverforeningen KA Det bekræftes hermed, at Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: Mail-adr.: Tlf.: (herefter kaldet medarbejderen ) og Virksomhedens

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Ansættelsesbevis for funktionær

Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Ansættelsesbevis for funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionær

Ansættelseskontrakt for funktionær Ansættelseskontrakt for funktionær 1 Parterne Mellem virksomheden [navn], beliggende [adresse] (herefter kaldet Virksomheden) og medundertegnede [navn], CPR-nr.: [XXXXXX XXXX], boende [adresse] (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER)

OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. april 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (SKIBSMASKINISTER) (Gældende fra 1. april 2014 31. marts 2017) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening

Standardkontrakt. med kommentarer. Maskinmestrenes Forening Standardkontrakt med kommentarer Maskinmestrenes Forening Denne ansættelseskontrakt, der er udarbejdet af Maskinmestrenes Forening, kan anvendes indenfor såvel det private, offentlige som maritime område,

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2010 2012 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd, maskinister, skibsassistenter og kokke påmønstret

Læs mere

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING

Overenskomst REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING Overenskomst mellem REDERIET NIELSEN & BRESLING A/S og DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2007 - 28/2 2010 2 OVERENSKOMST mellem REDERIET

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær

Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Ansættelsesbevis for ikke-funktionær Det bekræftes hermed at: Navn: CPR.nr.: Adresse: Postnr.: By: Telefon: E-mail: Er ansat som (stilling): Med følgende jobbeskrivelse Hos følgende: Virksomhedens navn:

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne

Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S. AC-organisationerne Hovedaftale mellem ATKINS DANMARK A/S og AC-organisationerne Dækningsområde Denne hovedaftale har bindende virkning for 1.AC-organisationerne. Hvorved forstås: a. en organisation, der er medlem af AC og

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter

Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Obligatorisk ansættelseskontrakt for klinikassistenter Juni 2017 Mellem Adresse Cpr-nr. og arbejdsgiver Arbejdsstedets adresse er indgået følgende aftale: 1. For ansættelsen gælder overenskomsten mellem

Læs mere