Københavns Lufthavne A/S, Kastrup, over Energistyrelsen af 19. oktober 2004 Bevillingsspørgsmål angående interne elnet i Kastrup Lufthavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S, Kastrup, over Energistyrelsen af 19. oktober 2004 Bevillingsspørgsmål angående interne elnet i Kastrup Lufthavn"

Transkript

1 (Elforsyning) Københavns Lufthavne A/S, Kastrup, over Energistyrelsen af 19. oktober 2004 Bevillingsspørgsmål angående interne elnet i Kastrup Lufthavn Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit., Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Konsulent, civilingeniør Knut Berge Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Energistyrelsens afgørelse stadfæstes Ved brev af 29. oktober 2004 har Københavns Lufthavne A/S (CPH) indbragt Energistyrelsens afgørelse af 19. oktober 2004 for Energiklagenævnet. Energistyrelsens afgørelse var, at det interne elforsyningsnet i lufthavnen i Kastrup ikke var et kollektivt elforsyningsnet. Københavns Lufthavne A/S kunne ikke opnå bevilling til nettet med henblik på at overdrage nettet til et aktieselskab under Københavns Lufthavne A/S. Energistyrelsen fremkom den 21. december 2004 med bemærkninger til klagen. Styrelsens bemærkninger har været forelagt Københavns Lufthavne A/S og den kommunale forsyningsvirksomhed Københavns Energi, der begge har svaret ved breve af 28. januar Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 19. oktober 2004 citeres: Ved brev af 14. april 2000 til Energistyrelsen anmodede Københavns Lufthavne om, at lufthavnens elforsyningsnet skulle fritages fra elforsyningslovens bevillingskrav. Lufthavnen henviste til, at lufthavnen måtte betragtes som en slutkunde og derfor ikke burde være underlagt elforsyningslovens bevillingskrav.

2 Den 18. december 2002 traf Energistyrelsen afgørelse om, at Københavns Lufthavnes elforsyningsnet havde karakter af et internt fordelingsnet og ikke et kollektivt elforsyningsnet i elforsyningslovens forstand. Energistyrelsen var derfor enig i, at Københavns Lufthavne måtte betragtes som en slutforbruger. Københavns Energi modtog den 20. februar 2003 bevilling til at drive netvirksomhed i det geografiske område, hvor Københavns Lufthavne er beliggende. Ved brev af 3. september 2004 har Københavns Lufthavne på ny rettet henvendelse til Energistyrelsen vedrørende spørgsmålet om bevilling til de interne elforsyningsnet i lufthavnen. Det fremgår af henvendelsen, at lufthavnen nu ønsker at overdrage elnettet til et aktieselskab. Dette aktieselskab påtænkes overdraget til en elforsyningsvirksomhed. Københavns Lufthavne anmoder derfor om tilsagn om, at aktieselskabet vil kunne opnå bevilling til netvirksomhed efter elforsyningsloven. I den anledning skal Energistyrelsen meddele følgende: På anmodning fra Københavns Lufthavne traf Energistyrelsen i 2002 afgørelse om, at elnettet i lufthavnen ikke havde karakter af et kollektivt elforsyningsnet og derfor ikke skulle have bevilling efter elforsyningsloven. Det forhold at Københavns Lufthavne nu påtænker at overdrage ledningsnettet til et selskab påvirker ikke denne afgørelse, og der er derfor ikke mulighed for at træffe afgørelse om, at elnettet nu alligevel må betragtes som et kollektivt elforsyningsnet. Side 2 af 14 Energistyrelsen kan derfor ikke give Københavns Lufthavne tilsagn om, at et aktieselskab vil kunne få bevilling til at drive de omhandlede elforsyningsnet. Klagen til Energiklagenævnet Fra Københavns Lufthavne A/S klage af 29. oktober citeres: Det bemærkes, at det efter vor vurdering har afgørende betydning for sagen, at elforsyningsnettet i givet fald overgår til et aktieselskab, som ikke kan karakteriseres som slutbruger, men som alene distribuerer el til en række brugere på lufthavnsområdet. Herved får nettet - der hidtil pga. sammenfald af ejerskab og slutbruger har været et privat net - karakter af et kollektivt elforsyningsnet. Ved klagen var lagt kopi af Københavns Lufthavne A/S brev af 3. september 2004 til Energistyrelsen. Herfra citeres: Københavns Lufthavne A/S (CPH) anmodede ved brev af 14. april 2000 om dispensation for elforsyningslovens bevillingskrav mv., jf. elforsyningslovens 2, stk. 4. Energistyrelsen meddelte afslag på anmodningen ved brev af 19. juni CPH sendte herefter ved brev af 28. november 2000 et notat, hvori CPH argumenterede for, at CPH undtages fra elforsyningslovens krav om bevilling mv. især under hensyn til, at CPH er slutbruger. Efter dialog om sagen besluttede Energistyrelsen at revurdere CPH s status i henhold til elforsyningsloven, idet Styrelsen dog

3 fastholdt, at elforsyningslovens 7, hvorefter enhver elforbruger har ret til valg af leverandør, skulle gælde for alle brugere tilknyttet lufthavnens elforsyningsnet. CPH erklærede sig enig heri, og har - med betydeligt administrativt besvær - administreret i overensstemmelse hermed. CPH har fastsat individuelle regler om leverandørskifte. Energistyrelsen begrundede bl.a. afgørelsen med følgende: CPH er at betragte som elforbruger, jf. elforsyningslovens 7, og CPH har derfor de samme pligter og rettigheder, som andre elforbrugere i Danmark. CPH adskiller sig imidlertid på visse punkter fra andre elforbrugere ved, at CPH selv ejer de interne fordelingsnet, som transporterer elektriciteten rundt på CPH's område, herunder til de øvrige forbrugere i området. CPH har ved brev af 21. november tilkendegivet, at de forbrugere, som ønsker at benytte sig af adgangen til selv at indkøbe elektricitet, kan gøre dette, forudsat at aftalen med CPH om fælles indkøb opsiges forinden. Ved afgørelsen har Energistyrelsen lagt vægt på, at CPH's hovedvirksomhed ikke er elforsyning, men lufthavnsvirksomhed. I denne opgave ligger nogle lovbundne krav til virksomhedens drift, herunder krav til sikkerhed i CPH s område. CPH har i kraft af sin virksomhed rådighed over og adgang til de interne elforsyningsanlæg, som anvendes til udførelse af CPH's virksomhed. Dette medfører imidlertid ikke, at CPH bliver omfattet af elforsyningsvirksomhed, og CPH s net ikke er at betragte som kollektivt elforsyningsnet, jf. definitionen i elforsyningslovens 5. CPH deler Energistyrelsens vurdering af forholdet. Det har imidlertid for CPH vist sig vanskeligt at administrere en ordning, hvorefter kunderne i lufthavnen har mulighed for at vælge en anden leverandør. CPH overvejer derfor at overdrage nettet til et selvstændigt aktieselskab (eldistributionsselskab), som alene har til formål at distribuere elektricitet til lufthavnens elforbrugere, herunder - og først og fremmest - til lufthavnen selv. Det er CPH's hensigt at overdrage dette selskab til en elforsyningsvirksomhed, der inden for de rammer, CPH udstikker, kan drive nettet som kollektiv elforsyningsvirksomhed. Herved spares CPH for de betydelige administrative vanskeligheder, retten til frit valg af elleverandør har påført lufthavnen. Aktieselskabet vil som eneste formål have at levere (distribuere) el til brugerne på lufthavnens område, og da der herefter ikke er identitet mellem ejeren af nettet og slutbrugeren, er det CPH's klare vurdering, at elforsyningsloven gælder fuldt ud, og at virksomheden i aktieselskabet kun kan drives efter netbevilling. På den baggrund skal CPH venligst anmode om, at Energistyrelsen giver CPH tilsagn om, at aktieselskabet vil kunne opnå netbevilling. Side 3 af 14 Ved brev af 18. november 2004 uddybede Københavns Lufthavne A/S sin klage til nævnet: Efter den tidligere elforsyningslov (1976-loven) blev Københavns Lufthavne A/S (CPH) betragtet som et distributionsselskab, med

4 den konsekvens at CPH kunne købe el til virksomhederne mv. på lufthavnens område. Disse eksterne kunder aftager i dag lidt over halvdelen af lufthavnens samlede forbrug, medens resten aftages af CPH selv. Elindkøbet skete først ved fællesindkøb, og i dag ved udbud efter Forsyningsvirksomhedsdirektivet. Da den nye elforsyningslov trådte i kraft 2000 blev CPH af Energistyrelsen anset for omfattet af loven. CPH søgte om dispensation, men fik afslag. I forlængelse heraf havde CPH drøftelser med Energistyrelsen og anførte bl.a., at der er sammenfald mellem ejer af nettet og brugeren, og at der er særlige forhold i lufthavnen. På den baggrund konkluderede Energistyrelsen, at lufthavnsnettet ikke var omfattet af elforsyningsloven, idet styrelsen dog lagde vægt på, at der skulle være adgang til frit valg af elleverandør for virksomhederne mv. på lufthavnens område. Dette havde lufthavnen selv lagt op til. Denne afgørelse finder CPH rigtig og helt i overensstemmelse med elforsyningslovens intentioner. Det her imidlertid efterfølgende vist sig ganske vanskeligt for lufthavnen at administrere en ordning med frit valg af elleverandør, ligesom administrationen af det størrelsesmæssigt beskedne net påfører CPH og de eksterne kunder høje netomkostninger. Det er desuden vor opfattelse, at effektiviseringskravene til netselskaberne vil skabe større gab mellem omkostningsniveauet i lufthavnen, og de stadig større netselskaber. På den baggrund undersøgte CPH mulighederne for at overdrage nettet til en netoperatør, idet lufthavnen i så fald på et aftalegrundlag ville sikre hensynet til luftfartssikkerheden mv. Da CPH's net således drives på et privatretligt grundlag som et "slutbrugernet", var og er det CPH's vurdering, at hvis elnettet derimod blev lagt i en juridisk enhed separeret fra CPH A/S, der er slutbrugeren, ville nettet overgå til at være et almindeligt kollektivt elforsyningsnet (og den juridiske enhed en kollektiv elforsyningsvirksomhed) der forsyner lufthavnens knap 120 brugere incl. CPH selv. Det er således CPH's vurdering at denne juridiske enhed, som kollektiv elforsyningsvirksomhed, har krav på at få tildelt bevilling til at drive netvirksomhed på regulerede forhold. Energistyrelsen har imidlertid anført, at da en anden netvirksomhed har netbevilling til området, kan CPH kun sælge nettet som et kollektivt net til den netvirksomhed, mens andre i givet fald skal købe nettet på privatretligt grundlag. Dette finder CPH urimeligt. Den pågældende netvirksomhed har ikke på noget tidspunkt haft ejerskabet til elnettet og kan derfor ikke med rimelighed forvente, at skulle overtage dette net inden for sin netbevilling. Elforsyningsloven lægger jo netop op til, at bevillingshaveren skal eje nettet. Hertil kommer, at bevillingen næppe har til formål at regulere dispositioner over nettet og derved give én blandt flere mulige købere en klar konkurrencemæssig fordel. Bevillingen har derimod til formål at sikre, at netvirksomheden opfylder elforsyningslovens krav til bl.a. ejerskabsstruktur. Lufthavnen står således uforstående over for, hvilke hensyn der skulle forhindre, at lufthavnen kan overdrage elnettet til et 100 % ejet datterselskab med henblik på at drive nettet på regulerede vilkår, underlagt Energitilsynets myndighedsbeføjelser. Jeg bemærker herved, at den på- Side 4 af 14

5 gældende netvirksomhed ganske som hidtil vil levere strøm til lufthavnsområdet ved Koblingsstation Kastrup, så netvirksomheden vil ikke opleve nogen forskel i forhold til den eksisterende ordning. Energistyrelsens bemærkninger til klagen Ved brev af 21. december 2004 udtalte Energistyrelsen vedrørende klagen: Baggrunden for denne afgørelse er følgende: I forbindelse med ikrafttrædelsen af den nye elforsyningslov i år 2000 skulle rækkevidden af lovens bevillingskrav vurderes, idet der opstod tvivl om, i hvilket omfang virksomheder med interne elnet i f.eks. storcentre, haveforeninger eller tekniske anlæg som f. eks. lufthavne efter loven skulle have netbevilling. Med udgangspunkt i elforsyningslovens 5 blev der ved afgrænsningen af begrebet kollektiv elforsyningsvirksomhed som skulle have bevilling, navnlig lagt vægt på virksomhedens formål. Såfremt virksomheden ikke havde til formål at distribuere el og hvor eldistributionen var af mindre omfang, fastlagde Energistyrelsen den praksis, at der ikke var tale om en kollektiv elforsyningsvirksomhed, der skulle have bevilling. Side 5 af 14 Ved brev af 14. april 2000 til Energistyrelsen anmodede Københavns Lufthavne om, at lufthavnens elforsyningsnet skulle fritages fra elforsyningslovens bevillingskrav. Lufthavnen henviste til, at lufthavnen måtte betragtes som en slutkunde og derfor ikke burde være underlagt elforsyningslovens bevillingskrav. Efter en række drøftelser med Københavns Lufthavne og lufthavnens advokat traf Energistyrelsen den 18. december 2002 afgørelse om, at Københavns Lufthavnes elforsyningsnet havde karakter af et internt fordelingsnet og ikke et kollektivt elforsyningsnet i elforsyningslovens forstand. Energistyrelsen var således enig med Københavns Lufthavne i at betragte lufthavnen som en slutforbruger og ikke som en kollektiv elforsyningsvirksomhed, som var underlagt elforsyningslovens bevillingskrav. Københavns Energi modtog den 20. februar 2003 bevilling til at drive netvirksomhed i det geografiske område, hvor Københavns Lufthavne er beliggende. Da elnettet i lufthavnen efter ønske fra lufthavnen og i overensstemmelse med Energistyrelsens praksis ved afgørelsen af 18. december 2002 var blevet kategoriseret som et internt ledningsnet, indeholdt bevillingen til Københavns Energi ikke begrænsninger med hensyn til andre bevillingshaveres rettigheder inden for bevillingsområdet. Ved brev af 3. september 2004 til Energistyrelsen anmodede Københavns Lufthavne om at få tilsagn om, at lufthavnens elnet kunne betragtes som et kollektivt elforsyningsnet. Det fremgik af sagen, at lufthavnen overvejede at frasælge elnettet. I sin afgørelse af 19. oktober 2004 anførte Energistyrelsen bl.a.: "På anmodning fra Københavns Lufthavne traf Energistyrelsen i 2002 afgørelse om, at elnettet i lufthavnen ikke havde karakter af et kollektivt elforsyningsnet og derfor ikke skulle have bevilling efter elforsyningsloven. Det forhold at Københavns Lufthavne nu påtænker at overdrage ledningsnettet til et selskab påvirker ikke denne afgørelse, og der er derfor ikke mulighed for at træffe afgø-

6 relse om, at elnettet nu alligevel må betragtes som et kollektivt elforsyningsnet. Energistyrelsen kan derfor ikke give Københavns Lufthavne tilsagn om, at et aktieselskab vil kunne få bevilling til at drive de omhandlede elforsyningsnet." Energistyrelsen skal endvidere gøre opmærksom på, at der efter styrelsens opfattelse ikke er mulighed for at udstede bevilling til andre i et område, hvor Københavns Energi i dag har bevilling, idet bevillingen har karakter af en eneretsbevilling i bevillingsområdet. Energistyrelsens afgørelse hindrer ikke Københavns Lufthavne i at afhænde deres elnet, men lufthavnen må også i en salgssituation respektere nettenes status i forhold til elforsyningsloven. Det er dog Energistyrelsens opfattelse, at lufthavnens elnet ville kunne drives som en del af et kollektivt elforsyningsnet, såfremt dette afhændes til Københavns Energi, som har bevilling til at drive elforsyningsnet i området. Københavns Lufthavnes klage til Energiklagenævnet indeholder ikke oplysninger eller argumenter, som ikke var Energistyrelsen bekendt ved afgørelsen af 14. oktober Energistyrelsen kan dog oplyse, at styrelsen ikke er bekendt med, at Københavns Lufthavne af myndigheder skulle være betragtet som et distributionsselskab, jf. 2. afsnit i klagen af 19. november Side 6 af 14 I forbindelse med høringen oplyste Københavns Energi (KE) ved brev af 28. januar 2005 til Energiklagenævnet, at Københavns Energi (KE) i det hele kan tilslutte sig Energistyrelsens bemærkninger af 21. december KE finder i den forbindelse særlig anledning til at fremhæve følgende: Afgørelsen, som Energistyrelsen traf den 18. december 2002 om, at Københavns Lufthavne A/S elforsyningsnet har karakter af et internt fordelingsnet og ikke et kollektivt i elforsyningslovens forstand, var og er efter KEs opfattelse korrekt. Ikke alene på grund af Københavns Lufthavne A/S formål, der ikke er at drive elforsyningsvirksomhed, men også - og ikke mindst - på grund af elnettes særlige status. Den omstændighed, at Københavns Lufthavne A/S nu måtte overdrage nettet til at datterselskab eller en anden juridisk enhed, ændrer ikke på de særlige forhold, herunder sikkerhedsforhold, der gør sig gældende i Københavns Lufthavne A/S, og fratager således ikke nettet dets særlige status. Der er således heller ikke nu grundlag for at træffe afgørelse om, at Københavns Lufthavne A/S el-net skulle udgøre et kollektivt elforsyningsnet i elforsyningslovens forstand. Opmærksomheden henledes derudover på, at den afgørelse, som Energistyrelsen traf i december 2002 på Københavns Lufthavne A/S foranledning, efterlod et geografisk tomrum i forhold til dækning af et bevillingspligtigt kollektivt netselskab. Derfor trådte KE til og fik - ved bevilling af 31. januar ret og pligt til at

7 drive kollektiv elforsyningsvirksomhed i det geografiske område, som dækker Københavns Lufthavne A/S. Københavns Lufthavne A/S kan naturligvis overdrage nettet på de nuværende vilkår til hvem Københavns Lufthavne A/S måtte ønske. Skal nettet imidlertid være en del af det kollektive elforsyningsnet, er det alene KE, der i kraft af KEs bevilling til at drive kollektiv elforsyningsvirksomhed i det pågældende område, er berettiget til at løfte denne opgave. Denne bevilling kan alene fratages KE, hvis de i elforsyningslovens 54 nærmere regulerede situationer er til stede, hvilket ikke er tilfældet. Ved brev af 28. januar 2005 bemærkede Københavns Lufthavne A/S over for Energiklagenævnet: Lufthavnens net er i dag et slutbrugernet, og CPH er således enig i Energistyrelsens vurdering heraf, samt i den formålsfortolkning der ligger til grund for styrelsens afgørelse af 18. december Hvis CPH imidlertid overdrager elforsyningsnettet til et aktieselskab, der udelukkende har til formål at distribuere el til lufthavnens kunder, herunder CPH selv, overgår nettet til at være et kollektivt elforsyningsnet. Side 7 af 14 Dette er helt i overensstemmelse med det Energistyrelsen anfører i 5. afsnit, i sin udtalelse af 21. december Energistyrelsen henviser til at KE har bevilling til CPH s net. Hertil bemærker CPH, at nettet ejes af CPH. KE har derfor ikke, i medfør af elforsyningsloven, nogen rimelig forventning om at CPH s net indgår i KE s kollektive net, ligesom KE ikke har krav på at få bevilling til lufthavnens område. I den forbindelse bemærkes, at det set fra KE s side beror på en ren tilfældighed, at den geografiske afgrænsning af KE s bevilling er foretaget således, at den omfatter lufthavnens område. Den afgørelse som Energistyrelsen har truffet er konkurrenceforvridende. Det følger nemlig af afgørelsen, at der reelt kun er én mulig køber til CPH s net. Det har næppe været formålet med elforsyningsloven, at begrænse muligheden for at afhænde elforsyningsnet. Derimod er det lovens formål, at sikre at el leveres på rimelige vilkår, under regulerede former. Det virker således ikke rimeligt, at KE indirekte kan bestemme over CPH s net ved at meddele, henholdsvis undlade at meddele samtykke til at overdrage bevillingen. Afslutningsvis bemærker CPH, at det ikke fremgår af elforsyningsloven, at der skulle være tale om en eneretsbevilling, som anført af Energistyrelsen. Supplerende oplysninger Fra Energistyrelsens Bevilling til netvirksomhed af 31. januar 2003 til Københavns Energi (KE) citeres: Københavns Energi har ved ansøgning af 25. februar 2000 søgt om bevilling til netvirksomhed. 2. Bevillingens område

8 Bevillingshaveren får bevilling til det ansøgte område. Afgræsningen af bevillingens område er foretaget på baggrund af bevillingsansøgningen og det materiale, herunder aftaler om forsyningsgrænser, der måtte være indgået i forbindelse hermed. Bevillingshaveren skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelsen af de bevillingspligtige aktiviteter, jf. EFL 51, stk. 4. Af Københavns Energis bevillingsansøgning af 25. februar 2000 fremgår bl.a.: 2. Forsyningsområde a) Hvilket område har virksomheden forsynet hidtil? Forsyningsområdet dækker Københavns, Dragør og Tårnby kommuner. b) Er der inden for det område, virksomheden hidtil har forsynet net der ejes af andre end ansøgeren: Elkraft Transmission ejer Banestyrelsen Øresundskonsortiet c) Hvilket område søges der netbevilling til: KE-Energiforsyningen søger bevilling til det nuværende forsyningsområde, der er beskrevet under pkt. a. Side 8 af 14 Københavns Energi og Københavns Lufthavne A/S oplyste den 17., 18. og 25. februar 2005 telefonisk over for Energiklagenævnet bl.a., at lufthavnen aftog strøm på 30 kv-spændingsniveau, indtil Københavns Energi opførte koblingsstationen i Kastrup, hvorefter lufthavnen aftager på 10 kv-niveau; lufthavnens samlede forbrug måles af én måler. at Københavns Lufthavne A/S modtager én samlet regning på net- og forsyningspligtige ydelser fra Københavns Energi. at der er omtrent 180 interne elforbrugere (dvs. andre elforbrugere på lufthavnens område end Københavns Lufthavne A/S). Bortset fra to har de alle en leveringsaftale med Københavns Lufthavne A/S om levering af strøm og netydelser. Der gælder Københavns Lufthavne A/S almindelige betingelser for levering af el. De to specielle kunder en lufthavnshangar og et supermarked får el leveret af et elhandelsselskab. at Københavns Energi hjælper Københavns Lufthavne A/S med at måle de interne elforbrugeres forbrug gennem bimålere. For så vidt angår kunder, der ønsker markedsadgang, hjælper KE med specielle afregningsmålere. at de interne elforbrugere er typisk lejere hos Københavns Lufthavne A/S. Af Elprisudvalgets skrivelse af 26. marts 1993 fremgår, at udvalget den 22. marts 1993 vedtog, at Københavns Lufthavne A/S var omfattet af bekendtgørelse nr. 125 af 26. februar 1990 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for levering af elektricitet, for så vidt angår den del af leverancer fra Københavns Belysningsvæsen (nu Københavns Energi), der videresælges til andre forbrugere.

9 Retsgrundlag Gældende regler I elforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 som ændret bl.a. ved lov nr. 494 af 9. juni 2004) siges det bl.a.: 2. Loven finder anvendelse på produktion, transport, handel og levering af elektricitet. Stk. 2. Loven gælder på land- og søterritoriet. Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, helt eller delvis skal undtages fra lovens bestemmelser. 5. I denne lov forstås ved følgende: 3) Distributionsnet: Kollektivt elforsyningsnet, som har til formål at levere elektricitet til en ubestemt kreds af forbrugere, samt net, som ejes af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, og som har til formål at forbinde en forbruger direkte med transmissionsnettet. Side 9 af 14 8) Kollektiv elforsyningsvirksomhed: Offentlig eller privatejet virksomhed med bevilling, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som net-, transmissions- eller systemansvarlig virksomhed. 9) Kollektivt elforsyningsnet: Transmissions- og distributionsnet, som på offentligt regulerede vilkår har til formål at transportere elektricitet for en ubestemt kreds af elleverandører og elforbrugere. 11) Netvirksomhed: Virksomhed med bevilling, der driver distributionsnet Stk. 4. Bevillingshavere til net-, transmissions- og produktionsvirksomhed skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelsen af de bevillingspligtige aktiviteter. 53. Bevillinger efter denne lov er undtaget fra retsforfølgning og kan hverken direkte eller indirekte overdrages til andre, medmindre økonomi- og erhvervsministeren tillader overdragelsen og godkender vilkårene herfor. Af forarbejderne til elforsyningsloven af 1999 (lovforslag nr. 234, fremsat den 29. april 1999, Folketinget 1998) fremgår bl.a.: 2. Lovforslagets indhold b) Net- og transmissionsvirksomheder:

10 Net- og transmissionsvirksomhed kan kun udøves efter bevilling. Herved sikres gennem krav i bevillingerne, at de offentlige forpligtelser, som pålægges virksomhederne, kan opfyldes. Distributionsselskaberne har ikke tidligere været omfattet af bevillingssystemet, idet grænsen for bevilling hidtil har været et spændingsniveau på 100 kilovolt (kv). Til 51 Ifølge forslaget er det et krav, at bevillingshaverne skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelse af deres bevillingspligtige aktiviteter. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra kravet. Det er af væsentlig betydning for hele tankesættet bag lovforslaget, at bevillingshaverne har den fulde ejendomsret over net og produktionsmidler. Dette er bl.a. en forudsætning for at sikre forbrugerindflydelsen med hensyn til forvaltningen af elsektorens værdier. Bestemmelsen tilsigter derfor at udelukke konstruktioner, hvor bevillingshaveren eksempelvis frasælger nettet men fortsætter med aktiviteten, f.eks. på grundlag af en leasingaftale med køberen. Side 10 af 14 Af 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr af 17. december 2002 om delegation af opgaver til Energistyrelsen i medfør af elforsyningsloven og lov om CO2- kvoter for elproduktion fremgår, at beføjelsen til at dispensere efter elforsyningslovens 2, stk. 4, er delegeret til Energistyrelsen. Fra stærkstrømsloven (lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003 om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel) citeres: 2. Ved stærkstrømsanlæg forstås: Elforsyningsanlæg med alle tilsluttede installationer og brugsgenstande, hvor spændingen er så høj eller strømstyrken så stor, at der kan opstå fare. Stk. 2. Ved elforsyningsanlæg forstås: Anlæg til produktion, transmission og distribution af elektricitet. Stk. 3. Ved elmateriel forstås: Maskiner, apparater og materiel af enhver art, der indgår i eller er beregnet til at indgå i stærkstrømsanlæg. 10. Sikkerhedsstyrelsen varetager kontrol og tilsyn med stærkstrømsanlæg og elmateriel 15. Ejeren eller brugeren af et stærkstrømsanlæg skal sørge for, at anlægget opfylder stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser. Tidligere gældende regler Fra 1976-elforsyningsloven (lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning med senere ændringer) citeres:

11 3, stk. 1. Elforsyningsvirksomhed fra distributionsanlæg beregnet for spændinger over 100 kv må kun udøves efter bevilling. Stk. 2. Elforsyningsvirksomheder, som alene distribuerer elektricitet, omfattes ikke af bevillingssystemet efter stk. 1, jf. 5-8, uanset om virksomheden udøves fra distributionsanlæg beregnet for spændinger over 100 kv. 10. Priser og andre betingelser skal anmeldes til et udvalg (Elprisudvalget) efter regler fastsat af udvalget. Fra Elprisudvalgets bekendtgørelse nr. 125 af 26. februar 1990 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for levering af elektricitet, der har hjemmel i 1976-lovens 10, stk. 1, citeres: 1. Anmeldelsespligt efter denne bekendtgørelse påhviler samtlige elforsyningsvirksomheder, som forestår produktion, transmission og distribution af elektricitet fra stationære anlæg. Stk. 3. De i stk. 1 nævnte virksomheder skal til Elprisudvalget anmelde priser og andre betingelser samt ændringer heri. Side 11 af 14 Energiklagenævnets bemærkninger I det væsentlige er sagen opstået, fordi Københavns Lufthavne A/S ønsker at sælge elnettet i lufthavnen for at frigøre sig fra omkostninger ved administration af nettet. Dette kræver ophævelse af Energistyrelsens afgørelser af 18. december 2002 og 19. oktober 2004 og tilbagekaldelse af Københavns Energis bevilling af 31. januar Klagers primære påstand er, at Københavns Lufthavne A/S skal kunne opnå bevilling til netvirksomhed på lufthavnens område. Til støtte for klagers primære påstand er i det væsentlige anbragt, 1. at lufthavnens net er kollektivt og kræver bevilling, jf. elforsyningslovens 5 og 51, stk. 4, 2. at Københavns Energis bevilling ikke er en eneretsbevilling, der udelukker, at Københavns Lufthavne A/S får bevilling for så vidt angår lufthavnsområdet. Klagers sekundære påstand er, at der bør dispenseres efter elforsyningslovens 2, stk. 4, således at lufthavnens område ikke omfattes af noget selskabs bevilling. Klager har nærmere anført, at nettet bliver et kollektivt elforsyningsnet, hvis Københavns Lufthavne A/S overdrager nettet til et aktieselskab, hvis formål udelukkende er distribution af el til lufthavnens kunder, herunder til Københavns Lufthavne A/S selv.

12 Konsekvensen af klagers påstand om bevillingstildeling er, at Københavns Energi ville miste bevillingen for så vidt angår lufthavnens område. Elforsyningsloven giver enhver elforbruger efter 1. januar 2003 ret til frit at vælge leverandør af el. Baggrunden for problematikken i denne sag er, at markedsadgangen for interne elforbrugere (dvs. andre elforbrugere på lufthavnens område end Københavns Lufthavne A/S) forudsætter et selvstændigt aftaleforhold mellem en sådan intern bruger og det netselskab, der har bevillingen i området (dvs. Københavns Energi). Dette er ikke muligt i lufthavnen, dels fordi de interne elforbrugere alene er tilsluttet det interne fordelingsnet, dels fordi de interne elforbrugere deler målepunkt med Københavns Lufthavne A/S (uanset de interne elforbrugere måles individuelt ved hjælp af bimålere). Derfor er alene Københavns Lufthavne A/S netkunde hos Københavns Energi. Nævnet lægger til grund, at det interne fordelingsnet i lufthavnen ejes af Københavns Lufthavne A/S, og at Københavns Energi har bevilling til net- og forsyningspligtig virksomhed i Dragør og Tårnby kommuner, som lufthavnen er beliggende i. Nævnet lægger endvidere til grund, at den funktion, som Københavns Lufthavne A/S udøver over de interne elforbrugere, svarer til et netselskabs funktion. Side 12 af 14 Ad 1. anbringende Ad 5 Hverken elforsyningslovens definition af distributionsnet eller af kollektive elforsyningsnet er egnet til at afgøre, om det interne net på lufthavnsområdet i Kastrup er kollektivt i lovens forstand. Navnlig finder nævnet, at der ikke kan lægges afgørende vægt på Københavns Lufthavne A/S formål, idet elforsyningslovens definition af en kollektiv elforsyningsvirksomhed virksomhed som har til formål at udføre aktiviteter som netvirksomhed ikke udtrykkeligt fraviger selskabsrettens udgangspunkt om, at et selskab kan have flere formål med sin virksomhed. Definitionen i 5 kan derfor ikke i sig selv løse den foreliggende tvist. Indtil ikrafttrædelsen af 1999-elforsyningsloven var der ikke krav om bevilling for netvirksomhed under 100 kv, jf elforsyningslovens 3, stk. 2, og 5-8. At Københavns Lufthavne A/S efter de dagældende regler (bekendtgørelse nr. 125 af 26. februar 1990 om regler for anmeldelse af priser og andre betingelser for levering af elektricitet) var pålagt at anmelde priser og leveringsbetingelser til Elprisudvalget efter 1976-lovens 10, giver ikke grundlag for den slutning, at lufthavnen derfor også var bevillingsberettiget eller pligtig efter 1976-lovens 5-8. Ejheller efter 1999-elforsyningsloven betragtede Energistyrelsen strømforsyning gennem fordelingsnettet i lufthavnen som omfattet af begrebet netvirksomhed. Energistyrelsen har i realiteten praktiseret en retningslinje i form af en nedre grænse for bevillingspligt. Styrelsen har vurderet, at virksomheder med inter-

13 ne net i storcentre, haveforeninger og tekniske anlæg som lufthavne ikke var selvstændigt bevillingspligtige. En sådan nedre grænse er efter nævnets opfattelse ikke i sig selv usaglig. Da denne retningslinje endvidere er anvendt sagligt i denne sag, finder Energiklagenævnet ud fra en samlet vurdering af elnettet i lufthavnen i Kastrup ikke grundlag for at betvivle Energistyrelsens vurdering, hvorefter elnettet har karakter af et internt fordelingsnet, der ikke er et net i elforsyningslovens forstand. Nævnet tiltræder derfor, at et internt net som lufthavnens ikke kræver bevilling (og derfor ejheller kan opnå bevilling). Ad 51, stk. 4 Med henvisning til elforsyningslovens 51, stk. 4, hvorefter bevillingshavere til netvirksomhed skal eje de anlæg, som anvendes til gennemførelsen af de bevillingspligtige aktiviteter, har Københavns Lufthavne A/S anbragt, at sammenfaldet af ejerskab og slutbrugerstatus giver elnettet i lufthavnen karakter af et kollektivt net. Ud fra sine forarbejder sigter elforsyningslovens 51, stk. 4, mod at udelukke bevillingsansøgere, der driver netdrift gennem leasingkonstruktioner m.v. Der er ikke støtte i lovbemærkningerne eller i almindelige fortolkningsprincipper for den modsætningsslutning, at netbevillingshaverens pligt til at eje sine anlæg gør lufthavnens interne net kollektivt. Side 13 af 14 Ad 2. anbringende Vedrørende spørgsmålet om en bevillings eksklusive karakter bemærker nævnet, at bevilling til netvirksomhed efter lovens 19, stk. 2, gives for mindst 20 år. I henhold til 53 er bevillinger undtaget fra retsforfølgning, ligesom de kun kan overdrages efter ministerens tilladelse. Ifølge lovens 54 er der kun begrænset adgang til at inddrage en bevilling, idet der i visse tilfælde end ikke kan ske administrativ inddragelse af en bevilling. Efter nævnets opfattelse foreligger der ikke i sagen en situation, der kunne bringe 54 i anvendelse. Sammenholdt med det hensyn til forsyningssikkerheden, der er nævnt i lovens 1, finder nævnet, at Københavns Energis bevilling til netvirksomhed i Tårnby og Dragør kommuner har karakter af en eneretsbevilling, der med forbehold for lovens generelle bestemmelser om bevillinger ikke uden Københavns Energis samtykke kan overdrages andre. Nævnet finder endvidere anledning til at præcisere, at det i modsætning til anden drift af elektriske anlæg og elektrisk materiel alene er netvirksomhed, der er bevillingspligtigt efter elforsyningslovens 51. Elforsyningsloven stemmer herved overens med stærkstrømslovens 10 til 16, der heller ikke stiller krav om bevilling til drift af sådanne elektriske anlæg og elektrisk materiel, som findes i lufthavnen. Nævnet tiltræder, at det med respekt for Københavns Energis ret og pligt til at drive kollektiv netvirksomhed i Dragør og Tårnby kommuner står Københavns Lufthavne A/S frit at sælge sit elnet til et aktieselskab eller til andre.

14 Ad den subsidiære påstand Nævnet finder, at der i medfør af elforsyningslovens 2, stk. 4, kun er hjemmel til at undtage mindre anlæg eller mindre omfattende aktiviteter, som er omfattet af loven, fra lovens bestemmelser. Da elnettet i lufthavnen som anført ikke er omfattet af lovens regler om bevillingspligt, finder nævnet, at der ikke er anledning til at tage stilling til, om Energistyrelsen burde undtage lufthavnens interne elnet fra lovens bestemmelser. Energiklagenævnets konklusion Eftersom et net som lufthavnens ikke er bevillingspligtigt eller berettiget, og eftersom der ikke i øvrigt er grundlag for at anfægte Københavns Energis bevilling for så vidt angår det område, hvor lufthavnen er beliggende, finder Energiklagenævnet, at den påklagede afgørelse bør stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 19. oktober 2004 stadfæstes. Side 14 af 14 Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 10. marts Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 10. marts 2003 med senere ændringer, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen er sendt til Københavns Lufthavne A/S, Energistyrelsen og Københavns Energi. P. N. V. Christen Boye Jacobsen Nævnsformand / Thomas Andersen Thrane Fuldmægtig

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes.

Energistyrelsens afgørelse af 4. juni 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Ravdex A/S og FynsNet a.m.b.a. OVER

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet.

tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 31. oktober 2007 Tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011

Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber. 12. juli 2011 2011 5-2. Ombudsmandens kompetence over for energiselskaber En journalist klagede til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden hos et energiselskab i en sag om aktindsigt. Det fremgik at journalisten havde

Læs mere

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet

XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet (Elforsyning) XXX Elforsyning af 7. marts 2005 over Energitilsynet af 10. februar 2005 afslag på partsaktindsigt i klagers identitet Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent,

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse

NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse (Elforsyning) NRGi A.m.b.a. over Energitilsynet af 14. januar 2004 Betaling af elforbrug på en fraflyttet adresse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D.

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav

[Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav (Elforsyning) [Navn udeladt] på vegne af [navn udeladt], Gørløse, over Energitilsynet af 11. december 2003 Forbrugs- og efterbetalingskrav Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor,

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. A F G Ø R E L S E (Elforsyningsloven) Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 15. januar 2016 OM afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer

Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Uhre og Omegns Vindmøllelaug I/S over Energitilsynet af 24. juni 2002 det anvendte starttidspunkt for beregning af fuldlasttimer Nævnsformand,

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Energitilsynets afgørelse stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse stadfæstes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] af 26. april 2005 over Energitilsynet af 14. april 2005 Opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse i forbindelse med udtræden af Hirtshals

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle

[...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 og Energiklagenævnet af 15. maj 2003 Afregning af elproduktion fra vindmølle Nævnsformand, professor,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende:

Energitilsynets afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 17. februar 2003 citeres føglende: (Elforsyning) Dalum Papir A/S Energitilsynet af 17. februar 2003 Eltras PSO-tarif for 2002 Nævnsformand, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor,

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg

[Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg [Klagers navn anonymiseret] [Klagers adresse anonymiseret] 9000 Aalborg Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 14. maj vedrørende Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhedernes gebyr for

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens

Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende efter afregningsbestemmelserne i vindmøllebekendtgørelsens Farre Erhvervsmøllelaug I/S v/ Advokat Erik Kjær Grønnegade 17 H 7900 Nykøbing Mors Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse vedrørende vindmølle som ikkeeksisterende

Læs mere

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning.

SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. (Elforsyning) SE Energi A.m.b.a., Skive Energitilsynet af 19. december 2000 tilbageføring til forbrugerne af akkumuleret overdækning. Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed

[...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 12. juli 2004 og 9. september 2004 Elregningers gennemsigtighed Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand,

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Den Almene Andelsboligforening Eskemosepark

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 4. april 2014 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet AKB Lyngby OVER Energitilsynets

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016

Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 10. juni 2016 A F G Ø R E L S E (vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Boligselskabet

Læs mere

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. brev til ovenstående Afgørelse Ophævelse og hjemvisning af Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) Advok Erik Arnholm, Odense, på vegne af [kundens navn udeladt], over Energitilsynet af 24. marts 2004 Odense Energis krav om depositum for levering af strøm Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5.

KLAGE FRA Xxx OVER Energinet.dk s afgørelse af 24. november 2015 OM afslag på forhøjet pristillæg efter VE-lovens 47, stk. 5. A F G Ø R E L S E (Lov om fremme af vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt

Afgørelse Klage over afslag på at rejse tilsynssag om sponsorater til idræt Til: [XXX] Energitilsynet, (j.nr. [XXX]) TRE-FOR A/S, TRE-FOR Varme A/S og TRE-FOR El-net A/S Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 10. september 2013. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

K/S Difko LXV Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk

K/S Difko LXV Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk (Varmeforsyning) K/S Difko LXV over Energistyrelsen af 22. december 2000 og 26. april 2001 krav om udskillelse af netdelen i Nexø Halmvarmeværk SPR Side 1 af 9 Formand, cand.jur. Jørgen Nørgaard professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 29. november 2006 afvisning af klage over varmeregning Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør,

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

HEF, Himmerlands Elforsyning A.m.b.a., Aalborg, over Energistyrelsen af 23. oktober 2002 Forbrugerindflydelse i HEF s vedtægter

HEF, Himmerlands Elforsyning A.m.b.a., Aalborg, over Energistyrelsen af 23. oktober 2002 Forbrugerindflydelse i HEF s vedtægter (Elforsyning) HEF, Himmerlands Elforsyning A.m.b.a., Aalborg, over Energistyrelsen af 23. oktober 2002 Forbrugerindflydelse i HEF s vedtægter Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S

[...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. august 2003 tilslutningsvilkår for biogasanlæg til EnergiMidt Net A/S Professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004

Henvendelse om Energiklagenævnets afgørelse af 7. december 2004 [Navn] [Adresse] [Adresse] Fremsendes pr. e-mail og ikke tillige pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 19. juni 2009 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw

Tillæg til Teknisk forskrift for anlæg til og med 11 kw for anlæg til og med 11 kw Undtagelser omhandlende anlægskategori A1 2 Publiceret udgave 10.04.2017 12.04.2017 21.04.2017 21.04.2017 DATE FBN KDJ JMI JBO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED

Læs mere

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle

KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse af 29. maj 2015 ophør af pristillæg for elektricitet produceret på en vindmølle (Vedvarende energi) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA X OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokatfuldmægtig Christina Uggerby Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg.

Sagens baggrund Den 29. januar 2014 ansøgte klager Energinet.dk om årsbaseret nettoafregning for det i sagen omhandlede solcelleanlæg. Til: Greve Kommune / Greve Idrætscenter Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 72 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere