Lokalplan 203. For en udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark. Kommuneplantillæg nr. 63. Købingsmark. Nordborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 203. For en udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark. Kommuneplantillæg nr. 63. Købingsmark. Nordborg"

Transkript

1 Lokalplan 203 Kommuneplantillæg nr. 63 For en udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark Købingsmark Nordborg Juli 2007

2 Hvad er en lokalplan En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om anvendelse og bebyggelse på de enkelte arealer i kommunen. Der skal ifølge planloven udarbejdes en lokalplan, inden der udføres et større byggeeller anlægsarbejde, foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer i anvendelsen af en ejendom. Der kan altid udarbejdes en lokalplan, når Byrådet skønner det nødvendigt. I en lokalplan kan Byrådet fastlægge nærmere retningslinier for placering og udformning af et areals anvendelse, bygninger, friarealer, veje og stier, samt for bevaring af bevaringsværdige bygninger og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område anvendes og udformes under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning i kommunen. Kommuneplanen Kommuneplanen for Nordborg Kommune indeholder rammer, som lokalplanen skal udarbejdes indenfor. En lokalplan er desuden Byrådets redskab til at sikre gennemførelse af kommuneplanen. Offentliggørelse Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i 8 uger, således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og fremsætte ændringsforslag. Når Byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den offentliggøres og dermed får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Derefter tinglyses lokalplanen. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. omog nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens intentioner. Byrådet kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan efter planens godkendelse. Større ændringer eller ændringer der strider mod lokalplanens formål og anvendelsesbestemmelser, kræver en ny lokalplan. Fremlæggelse Lokalplanforslaget fremlægges i perioden 27. september til 22. november Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 13. september Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 21. juni Lokalplanen offentliggøres i Sønderborg Ugeavis den 11. juli Spørgsmål vedrørende lokalplanen kan rettes til: Sønderborg Kommune Planafdelingen Rådhustorvet Sønderborg Tlf.:

3 INDHOLD BESKRIVELSE Lokalplanens baggrund... 3 Lokalplanens formål... 3 Lokalplanområdets beliggenhed... 3 Lokalplanområdets eksisterende forhold 4 Lokalplanens indhold... 5 Kortbilag...16 Områdets afgrænsning... Bilag A Områdets grønninger... Bilag B Områdets hegn... Bilag C Naturbeskyttelse... Bilag D Udstykningsprincip...Bilag E Visualisering...Bilag F REDEGØRELSE Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv/regionplanlægning... 6 Zoneforhold... 6 Forsyning... 6 Adgangsforhold... 6 Tilgængelighed... 6 Lokalplanens forhold til anden lovgivning Kystnære arealer... 7 Bevaringsværdige bygninger... 7 Museumsloven... 7 Servitutter... 7 Landbrugspligt... 7 Miljøvurdering... 8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens formål Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering 10 8 Bevaring af bebyggelse Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Forudsætninger for ibrugtagen Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelse Kommuneplantillæg nr

4 Beskrivelse Lokalplanens baggrund Miljøministeriet har åbent op for flere sommerhuse i kystnærhedszonen. På den baggrund har miljøministeriet udpeget areal til maksimalt 115 sommerhusgrunde ved Købingsmark i et landsplandirektiv vedtaget april Landsplandirektivet er udarbejdet efter at Folketinget i juni 2004 vedtog en ændring af Planloven, som bemyndigede Miljøministeren til at udvide eksisterende sommerhusområder med op til nye sommerhusgrunde indenfor kystnærhedszonen. I loven fastsættes at udlægget af nye sommerhusgrunde skal overholde en række bestemmelser. Arealet, der er udlagt i denne lokalplan, overholder de krav, der er stillet i loven og landsplandirektivet. Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser til udformning af lokalplanområdet, der sikrer, at området får en karakter således, at der tages hensyn til områdets topografi og natur. Lokalplanområdets beliggenhed Planområdet er beliggende på Nordals ca. 2 km nord for Nordborg, og omfatter samlet et areal på ca. 16 ha og opdelt som vist på nedenstående kort. Lokalplanområdet er inddelt i otte delområder syd for og landværts de eksisterende sommerhusområder i Købingsmark. De otte delområder kaldes A1, A2, A3, B, C, D, E og F og ses på kortbilag A. Dyrbækvej Møllebækvej Købingsmarksvej m Lokalplanområdets afgrænsning illustreret på oversigtskort. 3

5 Område B afgrænses mod nord af eksisterende sommerhusbebyggelse, mod øst af landbrugsjord, mod syd af Møllebækvej og mod vest af eksisterende helårsbeboelse. Område B anvendes i dag som dyrket landbrugsjord. Område C afgrænses mod nord af eksisterende sommerhusbebyggelse, mod øst og vest af landbrugsjord og mod syd af Møllebækvej. Området anvendes i dag både til eksisterende helårsbeboelse og landbrugsjord. Område E afgrænses mod nord og øst af Møllebækvej og Købingmarksvej, mod syd og øst af dyrket landbrugsjord. Området anvendes i dag som dyrket landbrugsjord. Område F afgrænses mod nord og syd af Møllebækvej, mod øst af Købingmarksvej og mod vest af dyrket landbrugsjord. Området anvendes i dag som dyrket landbrudsjord. Områderne A1, A2 og A3 er de eksisterende bygningsparceller, der bevares i landzone. Lokalplanområdets eksisterende forhold Planområdet omfatter matr.nre. 51, 52, 710, 724, 758 og 776 samt del af matr.nre. 46 og 658 Pøl, Nordborg. Lokalplanområdet ligger i landzone. Store dele af arealet dyrkes i dag landbrugsmæssigt. Der ligger tre beboelsesejendomme i lokalplanområdet, som alle skal forblive i landzone. Område C set fra Møllebækvej mod eksisterende sommerhuse. Område D afgrænses mod nord og vest af henholdsvis Møllebækvej og Dyrbækvej, mod øst og syd af landbrugsjord. Området anvendes i dag som dyrket landbrugsjord. Lokalplanområdet er ikke videre synligt for omgivelserne. Det skyldes ikke mindst de mange naturhegn, som både i højde og drøjde opdeler landskabet i flere mindre, veldefinerede dyrkningsfelter. Terrænet er svagt bølget i koteintervallet 2-12 meter. Der er ikke væsentlige kulturmiljøer i området, men de levende hegn, skabt af landbruget, er et karakteristisk element i kulturlandskabet, hvilket kendetegner egnen som helhed. I Købingsmarkområdet er der foruden et eksisterende sommerhusområde, to campingpladser og en offentlig badestrand. Område D: Krydset Møllebækvej - Dyrbækvej Det eksisterende sommerhusområde består af en ældre udstykning fra 1960 erne, beliggende tættest på kysten med varierende grundstørrelser fra 600 m 2 til m 2. Sommerhusene er generelt små og opført i forskellige materialer og stilarter. I husrækken nærmest 4

6 kysten er der foretaget mange moderniseringer og enkelte er erstattet af nye. Området er senere udvidet mod syd med udstykning af nye grunde med grundstørrelser mellem m 2 og m 2. Disse grunde er bebygget med større ferieboliger, som typisk anvendes til udlejning. Der er i alt 170 sommerhusgrunde i det samlede område i dag, og alle er bebyggede. Ved sommerhusområdet beliggende nærmest stranden findes et areal, der i lokalplan er udlagt til friareal, men som er omfattet af landbrugspligt. Arealet dyrkes og er således utilgængeligt for områdets beboere. Centralt på dette areal ligger en enkelt husrække med fire sommerhuse, som visuelt opdeler arealet i to områder et søværts og et landværts. Lokalplanens indhold Lokalplanen opdeler området i 103 nye sommerhusgrunde, hvoraf: 7 ligger i område B 14 ligger i område C 20 ligger i område D 20 ligger i område E og 42 ligger i område F Tagmaterialet er i særlig grad synligt i området, idet beplantningen i overvejende grad når op i 1,5 2,5 m højde. Tagene må derfor ikke være i stærkt reflekterende materialer. Bebyggelsesgrad Bebyggelsesprocenten på hver enkelt grund er 11 %. Vejforhold De eksisterende veje og stier i planområdet fastholdes. Endvidere udlægges vej i både område A, B, C, D, E og F. Adgangsveje i disse områder udlægges i 7 meters bredde, mens boligveje i områderne udlægges i 6 meters bredde. Grundejerforening Der etableres grundejerforeninger. Hegning Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at hegning kun må ske med levende hegn. Det betyder, at der ikke må opsættes stakit, plankeværk, mur eller lignende som hegning mod skel. De mange levende hegn i lokalplanområdet anses som bevaringsværdige og bør bevares i videst muligt omfang. Endvidere skal der etableres yderligere hegn for at sløre sommerhusene i forhold til det omgivende landskab. Bebyggelsens ydre fremtræden Lokalplanen stiller krav om, at bebyggelsen skal fremstå i jordfarver. 5

7 Lokalplanens redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Landsplandirektiv/regionplanlægning Planlægningen udføres med hjemmel i Landsplandirektiv for 11 sommerhusområder i kystnærhedszonen i Sønderjylland, vedtaget i april Bestemmelserne og retningslinierne i landsplandirektivet erstatter regionplanen som ramme for kommunens kommune- og lokalplanarbejde. Denne lokalplan har været i høring parallelt med høring af landsplandirektivet. Drikkevand En del af området ligger indenfor indvindingsoplandet til Nordborg Kommunale Vandværk. Det fremgår af Regionplan 2005, at kommunen inden arealudlæg af arealer indenfor disse indvindingsoplande skal foretage en konkret vurdering af om det er forsvarligt at udlægge området til en ny anvendelse. Det er kommunens vurdering at udlæg til sommerhusformål ikke vil øge risikoen for grundvandsforurening i forhold til den nuværende anvendelse med dyrkning af landbrugsafgrøder. Det opfordres til at lodsejerne i området tinglyser en servitut på sommerhusene, der forbyder brug af kemiske sprøjte- og ukrudtsmidler på sommerhusgrundene. Landskab og kystnærhed I Regionplan 2005 er området udlagt som værdifulde kystlandskaber i kystnærhedszonen. Endvidere er området et særlig værdifuldt landbrugsområde. Hovedparten af arealet, som ønskes anvendt til sommerhusområde tilhører to mindre ejendomme på henholdsvis 8,5 ha og 4,5 ha. En del på 3,4 ha tilhører en landbrugsejendom med husdyrproduktion på 39 ha. Zoneforhold Områderne B-F er beliggende i landzone og bliver med lokalplanen overført til sommerhusområde. De tre eksisterende ejendomme i område A1, A2 og A3 forbliver i landzone. Forsyning Området vandforsynes fra Nordborg Kommunale vandværk. Spildevand ledes til pumpestation ved Rugkobbel enten i ny eller eksisterende ledning. Overfladevand nedsives eller ledes til havet gennem privat dræn. Adgangsforhold Området vejforsynes fra den øverste del af Møllebækvej og Købingsmarkvej, således at den nye trafik ikke ledes ind gennem det eksisterende sommerhusområde. Tilgængelighed Området er let tilgængeligt ad Købingsmarkvej. Der forventes ingen udvidelser af vejen. Jordforurening Der er i november 2006 foretaget en forureningsundersøgelse af ejendommen Møllebækvej 10, hvor der har været mistanke om forurening. Undersøgelsen viser, at der ikke er forhøjede koncentrationer af de undersøgte stoffer. På den baggrund har ejendommen fået status ikke kortlagt i regionens database. 6

8 Lokalplanens forhold til anden lovgivning Kystnære arealer Udvidelsen vil ikke på noget sted langs stranden og det friholdte areal mellem stranden og det eksisterende sommerhusområde være synligt. For det første er udvidelsen på grund af havskrænten langs kysten ikke synlig fra den lavtliggende forstrand. For det andet placeres udvidelsen i hele sin udstrækning bag et eksisterende sommerhusområde, som danner en fuldstændig afskærmning, da området stort set er fuldt udbygget, og da den ældre del er tæt tilgroet med beplantning på de enkelte sommerhusgrunde og i en række hegn vinkelret på kysten. Påvirkningen af det bagvedliggende kystlandskab vil blive at et areal inden for den karakteristiske struktur med tætte levende hegn udfyldes med sommerhuse til erstatning af landbrugsdrift. Det hører endvidere med til vurderingen af påvirkningen, at det bagvedliggende kystnære landskab ikke har karakter af kystlandskab men har samme karakter som indlandets landbrugslandskab. I bilag F kan ses visualiseringer af det nye sommerhusområde. Bevaringsværdige bygninger En bygning er bevaringsværdig, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud med nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Inden for lokalplanområdet findes to ejendomme med bevaringsværdige bygninger optaget i kommuneplanen. Bygningerne er udpeget på kortbilag B. Når en bygning er optaget som bevaringsværdig i en lokalplan, er den omfattet af et nedrivningsforbud, ligesom ombygning eller større ændringer ikke må foretages uden kommunalbestyrelsens tilladelse. En tilladelse til nedrivning, ombygning eller en større ændring vil kræve en dispensation fra lokalplanen. Hvis kommunen giver afslag på nedrivning af en bevaringsværdig bygning, har kommunen til en vis grad pligt til at overtage bygningen, hvis ejeren ønsker det. Nærmere regler herom findes i planlovens 49. Museumsloven Inden for lokalplanområdet vil der være risiko for at støde på jordfaste fortidsminder under anlægsarbejderne. Omkring områderne er der registreret adskillige bopladser fra stenalderen, ligesom selve placeringen er klassisk for bopladser fra jernalderen. Der vil derfor være en hvis risiko for, at der findes fortidsminder fra disse perioder på de aktuelle arealer. Sådanne fortidsminder vil være omfattet af museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang fortidsmindet berøres af anlægsarbejde, skal arbejdet straks indstilles, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. En sådan udgravning skal i henhold til loven betales af bygherren. For at undgå en sådan uheldig situation for en bygherre, vil museet anbefale, at der foretages en prøvegravning på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere bevaring og udstrækning af eventuelle jordfaste fortidsminder på arealet. Haderslev Museum udarbejder gerne på bygherres opfordring budget og tidsplan for en sådan prøvegravning. Henvendelse: Haderslev Museum Dalgade Haderslev Tlf.: Servitutter Der er inden for lokalplanområdet ingen servitutter, der er i uoverensstemmelse med lokalplanen. Landbrugspligt Der er landbrugspligt på matriklerne 51, 46, 658, 724,710 og 776 Pøl, Nordborg se bilag 7

9 A. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af eksisterende forhold, før Jordbrugskommissionen har godkendt, at landbrugspligten ophæves for arealerne jf. landbrugslovens 7. Miljøvurdering Nordborg Kommune har besluttet, at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering af lokalplanen, da det er vurderet, at der ikke er væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget en forudgående høring af lokalplanforslaget og der er ikke kommet bemærkninger til forslaget fra andre myndigheder. Til brug for vurderingen har kommunen udfyldt et screeningsskema med vurdering af området. Skemaet kan rekvireres ved kommunen. 8

10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplan nr. 203, sommerhusområde i Købingsmark. I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes herved bestemmelser for det område, som er nævnt i 2: 1 Lokalplanens formål 1.1 Formålet med lokalplanen er at at at at fastlægge områdets anvendelse til sommerhusbebyggelse ved udlæg af maksimalt 103 nye sommerhusgrunde i tilknytning til det eksisterende sommerhusområde fastlægge adgangs- og parkeringsforhold, sikre hegn og beplantning, sikre fælles- og friarealer. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A. 2.2 Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 51, 52, 710, 724, 758 og 776 samt del af matr.nre. 46 og 658 Pøl, Nordborg samt alle parceller, som efter den udstykkes fra en af de ovennævnte ejendomme. 2.3 Lokalplanen opdeles i delområderne A1, A2, A3, B, C, D, E og F. Afgrænsningen af de enkelte delområder fremgår af kortbilag A. 2.4 Området er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres delområderne B, C, D, E og F til sommerhusområde. Bygningsparcellerne i delområde A1, A2 og A3 forbliver i landzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde B, C, D, E og F må kun anvendes til sommerhusbeboelse. 3.2 Delområde A1, A2 og A3 må kun anvendes til helårsbeboelse. 4 Udstykning 4.1 Inden for området må maksimalt udstykkes 103 sommerhusgrunde efter en samlet plan, i princippet som vist på kortbilag E. 4.2 Delområderne må maksimalt indeholde nedenstående antal grunde: B: 7 grunde C: 14 grunde D: 20 grunde E: 20 grunde og F: 42 grunde. 4.3 Grundene i delområderne skal udstykkes med en minimumsgrundstørrelse efter nedenstående liste: B: m 2 C: m 2 D: m 2 E: m 2 F: m Grundene bør udformes, så der kan indskrives en kvadrant på 25x25 meter. 4.5 Friarealer må ikke videreudstykkes. 9

11 5 Veje, stier og parkering 5.1 Lokalplanområdets delområder skal vejbetjenes som vist på kortbilag E. 5.2 Der må kun etableres en udkørsel fra hver ejendom. 5.3 Der udlægges veje i 7,00 meters bredde, som vist på kortbilag E. Øvrige veje udlægges i 6,00 meters bredde. Vejene befæstes i 4,00 m bredde. 5.4 Ved vejtilslutningen til Købingsmarkvej skal etableres hjørneafskæring på 3x3 m. 5.5 Der skal udlægges areal til stier i en mindste bredde af 3 meter, som illustreret på kortbilag E. 5.6 Stier og veje skal udføres og vedligeholdes med materialer, der ikke virker fremmede for området som f.eks. græs, flis og grus. 5.7 Al parkering skal foregå på egen grund. 5.8 På hver grund skal der indrettes parkeringsplads til mindst 2 biler. 6 Ledningsanlæg 6.1 Alle ledninger må kun føres frem i form af jordkabler. 6.2 Parabolantenner må kun opsættes på terræn eller på bygninger/pæle, så parabolantennens overkant ikke overstiger en højde på 1,80 m fra terræn. 7 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom i delområde B, C, D, E og F må ikke være større end 11 %. På hver selvstændig matrikuleret ejendom må kun opføres en sommerhusbeboelse med maksimalt 2 fritliggende småbygninger efter bygningsreglementet. 7.2 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for udnyttelse af tagetage. Der må maksimalt etableres 2 hemse i henhold til bygningsreglementets regler. 7.3 Bygningens samlede højde må ikke overstige 5,5 meter i forhold til naturligt terræn, og facadehøjde må ikke overstige 3 m regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanter). Gulvkote må maksimalt være 0,5 m over terræn. 7.4 Beboelsesbygninger skal holdes mindst 5 meter fra naboskel og stiskel samt 2,5 meter fra vejskel. Garager, udhuse, skure og lignende småbygninger må ikke placeres nærmere naboskel end 2,5 meter 7.5 Taghældning må ikke overstige Inden for hele lokalplanområdet må der opsættes transformatorstationer og fælles postkasseanlæg mv. 7.7 Delområderne A1, A2 og A3 er ikke omfattet af bestemmelserne i 7, men reguleres alene efter de bebyggelsesregulerende bestemmelser i bygningsreglementet. 8 Bevaring af bebyggelse 8.1 Bevaringsværdige bygninger markeret på kortbilag B må kun nedrives eller ombygges med kommunalbestyrelsens tilladelse. 10

12 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Bygningers facader skal opføres i træ eller som muret byggeri i blank mur, vandskuret eller pudset. 9.2 Bygninger skal dækkes med tegl, cementsten, fibercement, tagpap, stålprofiler eller græstørv. Tage må ikke have en reflekterende overflade. 9.3 Bygningssider og tagflader skal farvemæssigt holdes inden for de organiske jordfarver eller disses blanding med hvidt, gråt eller sort. 9.4 Konstruktioner, der er nødvendige for at forsyne boligenheden med alternativ energiform, kan udføres på eller i forbindelse med bebyggelsen, når dette tydeligt underordner sig bygningen og ikke virker dominerende. 9.5 Ingen form for skiltning eller reklamering må finde sted. Undtagelsesvis er dog tidsbegrænset annoncering af ejendommens salg. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Hegning må kun etableres som hække og levende hegn Eksisterende beplantning, markhegn og diger skal bevares og vedligeholdes, jf. kortbilag C Plantning af hække, hegn og markhegn skal ske med stedtypiske arter som: almindelig hvidtjørn, almindelig hassel, gyvel, æblerose, hunderose, fuglekirsebær, almindelig syren, almindelig røn, seljerøn, akselrøn, rød-el, birk, slåen, hyld, eg og ask Markhegn beliggende indenfor de enkelte delområder vedligeholdes af grundejerforeningerne Udendørs oplagring må ikke finde sted, og inden for lokalplanens område, må der ikke henstilles uindregistrerede køretøjer, lastvogne, kølbåde, campingvogne eller lignende. Det er dog tilladt at have mindre joller under 18 fod oplagt på den enkelte grund Det eksisterende terræn skal i videst muligt omfang bevares. Terrænreguleringer på mere end +/- 1 meter i forhold til naturligt terræn, må kun foretages med kommunens særlige tilladelse. Der må ikke foretages terrænregulering nærmere skel end 2,5 m. Tidligere grusgrav på matr.nr. 51 Pøl, Nordborg kan jævnes til naturligt terræn Der udlægges fælles friareal i et omfang og med en placering i princippet som vist med grøn farve på kortbilag B. Det fælles friareal må ikke bebygges og skal stedse fungere som fælles friareal. Der må anlægges grusstier gennem friarealerne I delområdernes grænse mod det åbne land skal eksisterende bevoksning vedligeholdes, og udgåede buske samt træer erstattes af nye, således at sommerhusområdet stedse er omkranset af et levende og uklippet naturhegn mod det åbne land. Hegnenes vedligeholdelse forestås af grundejerforeningen Levende hegn mod vej og sti må ikke plantes nærmere skel end 0,4 meter og skal holdes klippet, så beplantningen ikke breder sig over skel. 11

13 10.10 Der skal etableres nye hegn i en mindste bredde af 5 meter, som vist på kortbilag C Inden for lokalplanområdet er beskyttede diger beliggende, som vist på kortbilag D. Digerne skal bevares og der må ikke ske terrænreguleringer nærmere digefoden end 0,5 meter. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes en grundejerforening for lokalplanområdet med medlemspligt for områdets grundejere. Grundejerforeningen kan sammenlægges med Grundejerforeningen Købingsmark. Grundejerforeningen skal dannes, når der er solgt mere end 10 grunde Det er grundejerforeningens formål at løse de for sommerhusejerne fælles opgaver som vedligeholdelse af veje, stier, fællesarealer, central postkasseanlæg og at afholde alle omkostninger i forbindelse hermed Grundejerforeningernes vedtægter og eventuelle ændringer heraf skal godkendes af byrådet. 12 Forudsætninger for ibrugtagen Der må ikke ske ibrugtagning af ny bebyggelse før der sket tilslutning til el, vand og kloak. 13 Tilladelse fra andre myndigheder 13.1 Lokalplanområdet skal afsøges for fortidsminder, før der udstedes byggetilladelse Uanset foranstående bestemmelse, kan der ikke ske byggeri før der er opnået byggetilladelse fra kommunen Landbrugspligten skal ophæves for delområderne B, C, D, E, F, A1, A2 og A3 fra Jordbrugskommissionen for Region Syddanmark. 14a Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Så længe lokalplanforslaget er offentligt fremlagt, kan borgere komme med indsigelser og ændringsforslag. Indtil forslaget er fremlagt og offentliggjort af byrådet, må ingen ejendom i området udstykkes, bebygges eller på anden måde udnyttes, så der er risiko for, at den endelige plans indhold vil blive foregrebet, jf. planlovens 17, stk. 1. En eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom må fortsættes. De midlertidige retsvirkninger gælder indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højest et år efter offentliggørelse af forslaget, jf. planlovens 17, stk b Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må der ifølge 18 i planloven ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom, kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen jf. planlovens 19 stk. 1. Dispensation kan kun meddeles efter forudgående naboorientering, medmindre Byrådet skønner, at en forudgående orien- tering er af underordnet betydning for de personer og foreninger, der efter bestemmel- sen normalt skal orienteres, jf. planlovens 20. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved at tilvejebringe en ny lokalplan. 12

14 15 Vedtagelse Forslag til lokalplan nr. 203 er vedtaget af Byrådet den 13. september Lokalplan nr. 203 er endeligt vedtaget af Byrådet den 21. juni Jan Prokopek Jensen Borgmester Søren Lund Hansen Kommunaldirektør 13

15 Kommuneplantillæg nr. 63 Tillæg til Kommuneplan , rammer Nordborg. Der udlægges et nye rammeområder 105S02 og 105S03 til sommerhusområde ved Købingsmark Anvendelse: Sommerhusbebyggelse i sommerhusområde. Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 11. Etageantal: Bebyggelse må kun opføres i 1 etage. Bygningshøjde: Ingen bygningshøjde må overstige 5,5 m. Zoneforhold: Området skal overføres til sommerhusområde. Der udlægges nyt rammeområder 105A06, 105A07 og 105A08 til beboelse i landzone Anvendelse: Helårsbeboelse. Bebyggelsesprocent: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25. Etageantal: Bebyggelse må kun opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Bygningshøjde: Ingen bygningshøjde må overstige 8,5 m. Zoneforhold: Området skal forblive i landzone. 14

16 Lokalplan nr Udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark 15 Nye rammeområder; 105S02, 105S03, 105A06, 105A07 og 105A f k S03 105S02 105A06 105A08 105A07 MØLLEBÆKVEJ KØBINGSMARKVEJ FISKELINEN DYRBÆKVEJ ÅLEVEJ VANDSTEDET MINNASVEJ KRABBESTIEN MAKRELVEJ

17 Lokalplan nr Udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark Bilag A Landbrugspligtige arealer m A A A 16

18 4 Dyrbækvej Lokalplan nr Udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark Bilag B Købingsmarkvej Makrelvej Ålevej Møllebækvej 10 Møllebækvej Vandstedet Laksestien 14 Ørredvej Krabbestien Sildestien Områdets grønninger Lokalplangrænse Bevaringsværdiger bygninger Grøn kile m 17

19 Lokalplan nr Udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark Bilag C Købingsmarksvej Møllebækvej Vandstedet Eksisterende hegn Etablering af nye hegn m 18

20 Bilag D 19

21 Sti, 3 meter Lokalplan nr Udvidelse af sommerhusområdet ved Købingsmark Bilag E Købingsmarkvej Mølbækvej Vandstedet Bilag E Udstykningsprincip Vej, 7 meter Vej, 6 meter m 20

22 Bilag F Visualisering A C Fotostandpunkt for visualisering A B Området i dag set fra adgangsvejen til strand, campingpladser og eksisterende sommerhuse Visualiseringspunkt B Området i dag set fra Købingsmarksvej, som er et karakteristisk sted i området, og det sted hvor fra flest mennesker vil se området. Købingmarksvej fortsætter til den offentlige badestrand. Langs den første strækning af Købingsmarkvej er der indsigt til udvidelsen, da den karakteristiske hegnsbeplantning mangler Området i dag set længere fremme ad adgangsvejen Visualiseringspunkt C Området i dag set fra Købingsmarksvej ved hjørnet af Møllebækvej, hvor der er indsigt til udvidelsen ved hjørnet af Købingmarksvej og Møllebækvej.

23 Udvidelsen er ikke synlig fra stranden Visualiseringspunkt A Det nye sommerhusområde er ikke synligt på noget sted fra kysten på grund af havskrænten og det eksisterende sommerhusområde, der er fuldt udbygget og har tilvoksede friarealer. Området vist med ny sommerhusbebyggelse og ny afskærmende beplantning Visualiseringspunkt B Området set med ny sommerhusbebyggelse og ny afskærmende beplantning, som efterhånden vil vokse til og danne en tæt afskærmning og forlænge den karakteristiske vejbeplantning, som anes længere fremme ad vejen. Området i dag set længere fremme ad adgangsvejen Visualiseringspunkt C Området set med ny sommerhusbebyggelse men uden ny hegnsbeplantning langs Købingsmarkvej, som efterhånden vil skjule sommerhusene.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 35 Sommerhusområde Vejlby Klit Syd LOKALPLAN NR. 40 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 40 Sommerhusområde Vejlby Syd Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:... 2 Oversigtskort

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg

LOKALPLAN NR Storegade 74, Nordborg LOKALPLAN NR. 138-1 Storegade 74, Nordborg Storegade Toften Løkken Th. Brorsensvej SØNDERBORG KOMMUNE MAJ 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som Byrådet kan anvende til at

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse.

Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Redegørelse til lokalplan nr. h.2.1. for et område til sommerhusbebyggelse. Lokalplanen baggrund og område. Lokalplanen er udarbejdet for at fastlægge/sikre området til sommerhusbebyggelse. Området, som

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde

Videbæk i februar 2000 J. Nr Videbæk i juni Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11-82 Videbæk i juni 2000 Lokalplan n r. 82 For et bolig- og let erhvervsområde ved Hunnerupvej i Barde Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården

Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården Eksisterende forhold mv. Kortbilag 8 og 9. Lundegården 1. Lokalplanens formål, At fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for sommerhusområderne. At overføre de dele der er beliggende i landzone

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE

LOKALPLAN 42 ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE 3650 ØLSTYKKE LOKALPLAN 42 WSTITUTKDN FOR FYSISK OQ PSYKISK HANDI- CAPPEDE ØLSTYKKE KOMMUNE RÅDHUSET FREDERIKSBORQVEJ 5 3650 ØLSTYKKE OVERSIGTSKORT OVER LOKALPLANOMRADETS AFGRÆNSNING HAMPELANDSKOLEN rt-n HAMPELAND STENBUKKEN

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej

Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12. for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Lokalplan nr. 62 og Kommuneplantillæg nr. 12 for et boligområde i Bårse ved Lundbyvej Præstø Kommune Juli 2005 Indholdsfortegnelse #253369 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken"

Lokalplan nr. 34. for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse Digeparken Lokalplan nr. 34 for feriecentret / den alternative ferieboligbebyggelse "Digeparken" Indledning...3 Lokalplan nr. 34....3 Baggrunden for udarbejdelse af lokalplanen...3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

, - &! -. -%!.! - - - , ((( ((()! /%% 0!, ((()! 1 * # " "!!" * . # - * - " -!!- " - - " * + -! * # 1 2 '" " "! *. " * "! #. * "! -!# #*! #*!.

, - &! -. -%!.! - - - , ((( ((()! /%% 0!, ((()! 1 * #  !! * . # - * -  -!!-  - -  * + -! * # 1 2 '  ! *.  * ! #. * ! -!# #*! #*!. Sommerhusejere i Lundebakken og interessenter Sag: 2012/33052 003 Id: 01.02G00 Afdelingsnavn Det Tekniske Område Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 22. juni 2012 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200

Læs mere