VisiJet FTX Gold Revisionsdato: Den 17. november IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisiJet FTX Gold Revisionsdato: Den 17. november 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET"

Transkript

1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 1200-systemer 1.3 Identifikation af virksomhed/foretagende: 3D Systems, Inc. 3D Systems Europe Ltd. 333 Three D Systems Circle Mark House, Mark Road Rock Hill, South Carolina Hemel Hempstead USA Herts HP2 7 Telefon: eller Storbritannien Gratis telefonnr. fra Telefon: USA/Canada: Kemiske nødstilfælde: Kemiske nødstilfælde: Chemtrec Chemtrec 3D Systems/Australien 5 Lynch Street Hawthorn, VIC Kemiske nødstilfælde: +(61) Aus Chemtrec 3D Systems Japan K.K. Ebisu Garden Place Tower 27F , Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo Japan Telefonnr Kemiske nødstilfælde +(81) Chemtrec 2. FAREIDENTIFIKATION 2.1 Klassificering: GHS : Forordning (EF) nr. 1272/2008, HazCom 2012, den australske kode for farligt gods: Hudirritation Kategori 2 H315 Hudsensibilisering Kategori 1 H317 Irriterende for øjne Kategori 2 H319 Forordning (EF) 67/548/EØF og 1999/45/EF: Xi, R 36/38, R Etiketteringselementer Forordning (EF) nr. 1272/2008 Farepiktogrammer og signalord GHS07 Signalord: Advarsel Etiketteringens farebestemmende komponenter: Triethylenglycoldiacrylat Faresætninger: H315: Forårsager hudirritation H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion H319: Forårsager alvorlig øjenirritation Sikkerhedssætninger: P280: Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse. P : VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. P : VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P : Beskyttes mod sollys Opbevares på et godt ventileret sted. P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale/regionale bestemmelser SDS S12-00-A DANISH GHS 1

2 2 1 1 NFPA-klassifikation 0 = Minimal 1 = Lidt 2 = Moderat 3 = Alvorlig 4 = Meget alvorlig Identifikationssystem for farligt materiale (HMIS): (Faregrad: 0 = lav, 4 = ekstrem); Helbred 2 Brændbarhed 1 Fysiske farer 1 Personlige forholdsregler: Hud, øjenbeskyttelse 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INGREDIENSER 3.1 Kemisk beskaffenhed: Beskrivelse: Organisk blanding 3.2 Farlige komponenter: Kemisk navn CAS-nr. EC-nr. % Triethylenglycoldiacrylat Phenylbis (2,4,6-trimethyl benzoyl)- phosphinoxid Forordning (EF) 1272/2008 Øjenirrit.2, H319 Hudirrit. 2, H315 Hudsens. 1, H317 Hudsens. 1, H317 Vand. Kron. 4, H413 klassificering Forordning 67/548/EØF, 1999/45/EF Xi; R36/38, 43 Xi, R43,53 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER 4.1. Generelle oplysninger: Sørg for, at der er øjenvaskestationer og nødbrusere tæt på arbejdsstationen. 4.2 Ved indånding: Kan forårsage luftvejsirritation. Flyt den pågældende person ud i den friske luft. Hvis der opstår luftvejsirritation og vejrtrækningen bliver vanskelig, skal der straks søges læge. 4.3 Ved hudkontakt: Kan bevirke irritation eller sensibilisering ved hudkontakt, herunder rødme og/eller hævelse. Vask straks huden af med rigeligt sæbe og vand. Fjern kontamineret tøj og sko. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer. Vask tøjet før det anvendes igen. 4.4 Ved øjenkontakt: Irriterende for øjne. Forårsager rødme, hævelse og smerter. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis symptomerne varer ved. 4.5 Ved indtagelse: Irriterer mund, hals og mave. Hvis materialet indtages, skal der drikkes rigeligt vand og straks søges lægehjælp. Fremkald ikke opkastning. 4.6 Beskyttelse af hjælperen: Tag behørigt beskyttelsesudstyr på (se punkt 8). Flyt den pågældende person ud i den friske luft. Fjern kontamineret tøj og sko. 5. BRANDBEKÆMPELSE 5.1 Egnede slukningsmidler: Vandtåge, tørt kemisk, kuldioxid eller egnet skum. 5.2 Slukningsmidler, der ikke må anvendes af sikkerhedsgrunde: Vandstråle med høj kraft. 5.3 Specielle eksponeringsfarer, der opstår fra selve stoffet eller præparatet, forbrændingsprodukter, resulterende gasser: Termiske nedbrydningsprodukter kan omfatte CO2, CO, NO x samt røg. SDS S12-00-A DANISH GHS 2

3 5.4 Specielt beskyttelsesudstyr for brandbekæmpere: Bær heldækkende beskyttelsestøj, herunder hjelm, selvstændigt respirationsapparat med overtryk eller regenerationsapparat, beskyttelsestøj og ansigtsværn. 5.5 Yderligere oplysninger: Fjern beholderen fra området, hvis dette kan gøres uden risiko. Afkøl beholdere med forstøvet vand. Undgå inhalation af materiale eller forbrændingsprodukter. 6. FORANSTALTNINGER VEDR. SPILD 6.1 Personlige forholdsregler: Hold unødvendigt personale væk. Bær passende beskyttelsesudstyr og tøj. Konsultér straks en ekspert: 6.2 Miljømæssige forholdsregler: Stop materialestrømmen, hvis dette er uden risiko. Ventilér kontamineret område. Eliminér antændelseskilder. Ved kontaminering af vandmiljøet informeres de lokale myndigheder. 6.3 Rengøringsmetoder: Bær passende beskyttelsesudstyr og tøj. Absorbér spild med egnede, absorberende materialer. Anbring alt affald i en passende beholder til bortskaffelse. Materialet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald. Holdes væk fra antændelseskilder. 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING 7.1 Håndtering Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend egnet beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Dampe eller tåge må ikke indåndes. Undgå antændelseskilder. Materialet må ikke løbe ud i afløb eller vandløb. 7.2 Opbevaring: Opbevares forseglet i den originale beholder ved stuetemperatur. Opbevar dette materiale indendørs på et køligt, tørt og veludluftet sted. Opbevares væk fra direkte sollys eller UV-lyskilder. Opbevaringstemperatur: under 35 C. Opbevaringsklasse 10, miljøfarlige væsker. 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 8.1 Eksponeringsgrænseværdier: Generel produktinformation: Der er ikke blevet fastlagt nogen erhvervsmæssige eksponeringsgrænser (PEL/TWA) for dette produkt. Komponentanalyse: Komponentfabrikantens IEL Komponent IEL = Internal Exposure Limit Phenylbis (2,4,6-trimethyl benzoyl)- phosphinoxid 8.2 Eksponeringskontrol Indånding: 7,8 mg/m 3 Dermal: 3,3 mg/kg Tekniske foranstaltninger for at forhindre eksponering: Anvend eksplosionssikker, lokal udsugningsventilation. Anvisningsmæssige foranstaltninger for at forhindre eksponering: Når materialet anvendes, må der hverken spises, drikkes eller ryges. Vask hænderne efter håndtering og før du spiser, ryger og anvender toilettet samt ved dagens slutning. Personligt beskyttelsesudstyr: Åndedrætsværn: Hvis ventilation ikke effektivt kan holde dampkoncentrationerne under etablerede grænser, skal behørig, godkendt åndedrætsbeskyttelse stilles til rådighed. Beskyttelse af hænder: Anvend uigennemtrængelige nitrilhandsker. Øjenværn: Bær beskyttelsesbriller og øjenværn til kemisk anvendelse. Beskyttelse af krop: Anvend forklæde og lukkede sko. SDS S12-00-A DANISH GHS 3

4 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1 Udseende: Fysisk tilstand: Væske Farve: Guld Lugt: Mild 9.2 Vigtige oplysninger vedrørende helbred, sikkerhed og miljø ph (20 C): Smeltepunkt/område ( C): Vicat-blødgøringspunkt ( C): Flammepunkt ( C): Antændelsestemperatur ( C): Damptryk ( C): Densitet (g/cm 3 ): Vægtfylde (kg/m 3 ): Vandopløselighed (20 C i g/l): Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand (log Po/w): Viskositet, dynamisk (mpa s): Støveksplosionsfare: Eksplosionsgrænser: 175 C 1,1 Uopløseligt 10. STABILITET OG REAKTIVITET 10.1 Forhold, der skal undgås: Undgå eksponering over for varme og lys. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå statisk elektrisk stød Materialer, der skal undgås: Oxidering af materialer, stærke syrer og stærke baser 10.3 Farlige nedbrydningsprodukter: Kuldioxid, kuloxid og andre toksiske dampe kan afgives ved høje temperaturer eller ved forbrænding. 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Toksikokinetik, stofskifte og fordeling: 11.2 Akutte virkninger (toksicitetstests) Komponent LD50 Oral LD50 Dermal Phenylbis (2,4,6-trimethyl benzoyl)- phosphinoxid > 2000 mg/kg > 2000 mg/kg Irriterende for luftveje: irriterende Irriterende for hud: irriterende Irriterende for øjne: Irriterende Sensibilisering: Forårsager sensibilisering 11.3 Erfaringer foretaget i praksis Når man er blevet sensibiliseret, kan der opstå en alvorlig allergisk reaktion, når man efterfølgende eksponeres over for meget lave niveauer Generelle bemærkninger: Cancerogenicitet: Ingen af dette produkts komponenter er angivet af ACGIH, IARC, OSHA, NIOSH eller NTP. SDS S12-00-A DANISH GHS 4

5 12. Økologiske oplysninger 12.1 Økotoksicitet: Produktets vandtoksicitet er ukendt, men baseret på komponenterne forventes det imidlertid, at dette materiale kan være skadeligt for vandorganismer eller forårsage langvarige, uheldige virkninger på vandmiljøet. Undgå kontaminering af jord, afløb og overfladevand. Komponent Phenylbis (2,4,6-trimethyl benzoyl)- phosphinoxid Data EC50 > 1,175 mg/l (48 t, Daphnia magna) LC50 > 0,09 mg/l (96 t, zebrafisk) 12.2 Mobilitet: Ingen oplysninger om produktet Persistens og nedbrydelighed: Ingen oplysninger om produktet Resultater af PBT-vurdering: Ingen oplysninger om produktet Andre bivirkninger: Ingen oplysninger om produktet. 13. BORTSKAFFELSESOVERVEJELSER 13.1 Behørig bortskaffelse/produkt: Foruren ikke afløb, jord eller overfladevand med dette materiale eller dets beholder. Reducér affald ved at forsøge at udnytte produktet fuldt ud. Bortskaf denne beholder og dets indhold i henhold til alle lokale, nationale og føderale bestemmelser. Må ikke genanvendes eller genfyldes Affaldskoder/affaldsangivelser i henhold til EWC/AVV: Behørig emballage: 13.4 Yderligere oplysninger: Før bortskaffelse anbefaler 3D Systems, at der kontaktes en godkendt affaldsbortskaffelsesvirksomhed for at sikre overholdelse af gældende regler. 14. TRANSPORTOPLYSNINGER 14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVSE): Ikke reguleret Officiel transportbenævnelse: Klasse: Klassificeringskode: UN-No.: Pakkegruppe: Faremærkat: Tunnelbegrænsningskode: Specielle bestemmelser: 14.2 Søtransport (IMDG-kode/GGVSee): Ikke reguleret Korrekt forsendelsesnavn: Klasse: UN-No.: Pakkegruppe: EmS: Havforurenende: Specielle bestemmelser: 14.3 Lufttransport (ICAO-IATA/DGR): Ikke reguleret Korrekt forsendelsesnavn: Klasse: UN-No.: Pakkegruppe: Specielle bestemmelser: SDS S12-00-A DANISH GHS 5

6 15. REGULERINGSOPLYSNINGER 15.1 EU-bestemmelser EINEC/ELINCS/NLP: Alle materialer er angivet REACH Bilag XVII: Ingen anført 15.2 Nationale EU-bestemmelser Wassergefährdungsklasse (vandfareklasse, Tyskland): WGK 2: Fare for vand 15.3 USA TSCA: Alle materialer er angivet på TSCA-listen eller er ikke underkastet TSCA-kravene SARA 302 EHS List (40 CFR 355 Appendiks A): Ingen anført SARA 313 (40 CFR ): Ingen anført CERCLA (40 CFR 302.4): Ingen anført 15.4 Australske bestemmelser SUSDP, Industrial Chemicals Act 1989: Australian Inventory of Chemical Substances, AICS: Angivet 15.5 Japanske bestemmelser Chemical Risk Information platform (CHRIP): Industrial Health and Safety Law Farligt materiale Giftforebyggelsesregel om organisk opløsningsmiddel Bekendtgørelse om forebyggelse af fare pga. angivne kemiske stoffer Giftforebyggelsesregel om bly Lov om kontrol af gift og skadelige stoffer PRTR og loven om fremmelse af kemisk håndtering (PRTR-loven) Brandbekæmpelsesloven Eksplosionsfareloven Lov om sikkerhed ved højtryksgas Eksportkontrolloven Lov om affaldsbortskaffelse og offentlig rengøring Angivet Ingen angivne komponenter Kategori 4, Klasse 3, olie Gældende, industriaffald 16. ANDRE OPLYSNINGER 16.1 Relevante faresætninger (nummer og fuldstændig tekst) refereret i pkt. 2 og 3 (i henhold til (EF) nr. 1272/2008): Hudirrit. 2, H Hudirritation, kategori 2, H315: Forårsager hudirritation Hudsens. 1, H 317- Hudallergi, kategori 1, H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion Øjenirrit. 2, H319- Øjenirritation, kategori 2, H319: Forårsager alvorlig øjenirritation Vand. Kron. 4, H413- Vandmiljø langvarig fare, kategori 4, H413: Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer Relevante R-sætninger (nummer og fuld tekst) henvist til under punkt 2 og 3: R36/38 Irriterer øjnene og huden. R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. R53: Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet Yderligere oplysninger: Sikkerhedsdatabladets udfærdigelsesdato: Den 17. november 2014 Sikkerhedsdatabladets revisionsnr.: A Sikkerhedsdatabladets revisionsdato: Grund til revision:... Frigivelse SDS S12-00-A DANISH GHS 6

7 (Gratis i USA GMT-07:00; Nordamerika, Man Fre, 6:00 til 18:00) (Uden for USA GMT-07:00; Nordamerika, Man Fre, 6:00 til 18:00) (Europa GMT+01:00; man fre, 08:00-17:00 MEZ) ANSVARSFRASKRIVELSE: Det følgende erstatter alle bestemmelser i dit firmas blanketter, breve og aftaler fra af eller med 3D Systems Corporation. 3D Systems, Inc. giver ingen garanti, hvad enten den er udtrykkelig eller underforstået, herunder garantier mht. salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, for dette produkt. Ingen udsagn eller anbefalinger indeholdt i produktdokumenterne skal forstås som foranledning til at krænke relevante nuværende eller senere patenter. 3D Systems, Inc. skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tilfældige skader, følgeskader eller andre skader pga. formodet forsømmelse, garantibrud, objektivt ansvar eller nogen anden teori, udsprunget af anvendelse eller håndtering af dette produkt. 3D Systems, Inc. eneste erstatningsansvar for alle krav, der er opstået pga. fremstilling, anvendelse eller salg af dets produkter, er køberens købspris. Indholdet af dette sikkerhedsdatablad kan ændres uden forudgående varsel. 3D Systems, Inc. anbefaler, at du periodisk tjekker for at sikre, at du anvender det nyeste sikkerhedsdatablad. Copyright 2014, 3D Systems, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 3D-logoet, Projet og VisiJet er registrerede varemærker, der tilhører 3D Systems, Inc. SDS S12-00-A DANISH GHS 7

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI WHS-bestemmelser, Australien

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI WHS-bestemmelser, Australien 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 35x0, 5000-systemer 1.3 Identifikation

Læs mere

VisiJet CF-BK Revisionsdato: 22. September 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet CF-BK Revisionsdato: 22. September 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 5500 X-systemer 1.3 Identifikation

Læs mere

VisiJet M2 RBK Revisionsdato: Den 30. december 2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet M2 RBK Revisionsdato: Den 30. december 2015 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 2500 X-systemer 1.3 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: VisiJet M3 Black 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 3500-seriens systemer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: VisiJet FTI (ZOOM, elfenben, grå, sort, rød, blå) 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet:

Læs mere

VisiJet CPX200 og VisiJet Hi-Cast Revisionsdato: 14. juni 2016 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET:

VisiJet CPX200 og VisiJet Hi-Cast Revisionsdato: 14. juni 2016 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.3 Identifikation af virksomhed/foretagende: 3D Systems, Inc. 3D Systems Europe Ltd.

Læs mere

VisiJet M5 MX Revisionsdato: Den 21. februar 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet M5 MX Revisionsdato: Den 21. februar 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: VisiJet M5 MX 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 5000-systemer 1.3 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000 og 7000 produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet SD3000- og HD3000-produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

VisiJet SL Tough Revisionsdato: 21. april 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet SL Tough Revisionsdato: 21. april 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000 og 7000 produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: VisiJet M5-X 1.2 Anvendelse af præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 5000-systemer 1.3 Identifikation

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: En infiltrationsresin anvendt til at styrke dele fremstillet med ZPrinter

Læs mere

VisiJet M3-X Revisionsdato: 2. juli IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet M3-X Revisionsdato: 2. juli IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet SD, HD, HD+, HDMax professionelle 3Dprintere

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen med ProJet CP-produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

VisiJet M3 Cast Revisionsdato: Den 31. oktober 2016

VisiJet M3 Cast Revisionsdato: Den 31. oktober 2016 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: VisiJet M3 Cast 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes i ProJet 3600W og 3600W

Læs mere

VisiJet SL Black Revisionsdato: 25. august IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet SL Black Revisionsdato: 25. august IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000 og 7000 Production Modelingsystemerne

Læs mere

VisiJet SL Tough Revisionsdato: 5 juli IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet SL Tough Revisionsdato: 5 juli IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000 og 7000 produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

zb 63 binder Revisionsdato: 30 April IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET:

zb 63 binder Revisionsdato: 30 April IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: zb63 binder (klar, cyan, magenta, gul, sort) 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet:

Læs mere

VisiJet S500 Revisionsdato: 13. februar IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET:

VisiJet S500 Revisionsdato: 13. februar IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Til anvendelse sammen med ProJet 5500-systemer

Læs mere

VisiJet SL Flex Revisionsdato: Den 29 juni IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet SL Flex Revisionsdato: Den 29 juni IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000 og 7000 produktionsmodelleringssystemer

Læs mere

Accura Xtreme Revisionsdato: Den 28 juni IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

Accura Xtreme Revisionsdato: Den 28 juni IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: Til SLA-systemer, der er udstyret med faststoflasere (Nd:YVO 4) 1.3

Læs mere

VisiJet Clear Revisionsdato: Den 28. juni 2016

VisiJet Clear Revisionsdato: Den 28. juni 2016 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: VisiJet SL Clear 1.2 Anvendelse af præparatet: Anvendes sammen med ProJet 6000- og 7000-printere 1.3

Læs mere

Cube / CubeX / CubePro ABS plastic Revisions dato: 21. august 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET:

Cube / CubeX / CubePro ABS plastic Revisions dato: 21. august 2014 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET: 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: Cube ABS-plast, CubeX ABS-plast 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH), GHS Rev 04 (2011): US, OSHA, CMA, ANSI 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: En infiltrationshærder anvendt til at styrke dele fremstillet med ZPrinter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH)

Sikkerhedsdatablad i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1907/2006 (REACH) 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet: VisiJet S 200 støttemateriale 1.2 Anvendelse af stoffet/præparatet: Anvendes sammen

Læs mere

VisiJet M2R-BK and VisiJet CR-BK Revisionsdato: Den 7. april IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet M2R-BK and VisiJet CR-BK Revisionsdato: Den 7. april IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: VisiJet M2R-BK til anvendelse sammen med ProJet 2500-systemer. VisiJet

Læs mere

VisiJet M2G-DUR og VisiJet CG-DUR Revisionsdato: Den 31. august IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET

VisiJet M2G-DUR og VisiJet CG-DUR Revisionsdato: Den 31. august IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1 Identifikation af blandingen: 1.2 Anvendelse af præparatet: VisiJet M2G-DUR til anvendelse sammen ProJet 2500-systemer, VisiJet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel

Sikkerhedsdatablad Glitterbug Gel Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet / materialet og leverandøren Produktnavn Anvendelse Produktet er en fluorescerende gel, der simulerer hånddesinfektion med gelholdigt af produkt hånddesinfektions

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Materialets navn: Accura 60

Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Materialets navn: Accura 60 Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 I. KEMISK PRODUKT OG VIRKSOMHEDSIDENTIFIKATION Produkt-/handelsnavn: Accura 60 System-/Laserkompatibilitet: Kemisk familie: Produktanvendelse: Til SLA -systemer, der er udstyret

Læs mere

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter.

2. FAREIDENTIFIKATION Ikke klassificeret som farligt ifølge EF- direktiver Direktiv om farlige stoffer og farlige produkter. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Natriumklorid (NaCl) Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsstraat 77 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767

Læs mere

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer

Agros Aps, Buen 5, 6000 Kolding Tel.: 30 13 23 27. Ukrudtsmiddel. EINECS nummer AGROS APS Buen 5, 6000 Kolding Tlf 30 13 23 27 E-mail: to@agros.dk Web: www.agros.dk AGROS Clopyralid 1. Identifikation af stoffet/materialet Produktnavn: Importør: Aros Clopyrald Agros Aps, Buen 5, 6000

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid.

Vandig opløsning indeholdende bis (3-aminopropyl) -dodecylamin, didecyldimethylammoniumchlorid og benzalkoniumchlorid. 1. Identifikation af substansen/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktets handelsnavn Desinficerende koncentrat til medicinske instrumenter. 1.2. Information om producent/ leverandør Route des Jeunes

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: K-Othrine Insektpudder Reg. Nr.: 18-421 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax:

Læs mere

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger

Annex-1 nr. EF-nummer Symbol(er) Risikosætninger 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn på etiketten Leverandør Akzo Nobel Salt bv Stationsplein 4 PO Box 247 NL-3800 AE Amersfoort Tel.: +31-334676767 Nødtelefon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes SIKKERHEDSDATABLAD iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 15.03.2013 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45)

Santax Medico Bredskifte Allé 11 DK-8210 Aarhus V. Tlf: (+45) Fax: (+45) Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Handelsnavn: Rapicide PA, Part B Pr nr. 2238398 Anvendelse: Kemisk opløsning til koldsterilisering af medicinsk

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: FlueStop Reg. Nr.: 179-139 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL)

RODALON INDE / KRT 8 X 1 L (DETAIL) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 192525 Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 1907/2006 Side: 1 Kompileringsdato: 18.02.2011 Revision: 08.10.2015 Version: 6.1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Dato for opdatering: 4. Maj 2015 Version: B MSDS nummer: 10067789 1. IDENTIFIKATION AF STOF / BLANDING OG AF SELSKAB / VIRKSOMHED Produktnavn: LIQUID DOT S37 Produkt nummer:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE DB Castor oil Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1

Sikkerhedsdatablad i h.t. 91/155/EØF Antifrogen N Side 1 Antifrogen N Side 1 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Handelsnavn: Antifrogen N Virksomhedens navn Clariant GmbH 65926 Frankfurt am Main Telefonnr. : +49 69 305 18000 Oplysninger

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. TempoCem NE. EF-nr. CAS-nr. Kemisk betegnelse Mængde Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 107/2006 Side 1 af 5 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Identifikation af stoffet eller blandingen Virksomhedens betegnelse Firma: Gade:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Materialenavn: VisiJet HR 200-plastikmateriale

Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 Materialenavn: VisiJet HR 200-plastikmateriale Sikkerhedsdatablad Side 1 af 5 I. KEMISK PRODUKT OG VIRKSOMHEDSINFORMATION Produkt-/handelsnavn: Kemisk familie: Produktanvendelse: VisiJet HR 200-plastikmateriale Organisk blanding Anvendes sammen med

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD

ASPEN BIO CHAIN OIL SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Aspen Bio Chain oil 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr.

SIKKERHEDSDATABLAD SERVISOL IPA 170 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: SERVISOL IPA 170 Del nr. SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRODUKTET OG AF SELSKABET PRODUKT NAVN: Del nr.: 100020000 PRODUCENT: Ambersil Ltd Castlefield Industrial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA6

Læs mere

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad

TRÆ-NORD A/S 1/5 Esbjergvej 18 B 6000 Kolding Tlf. 75 50 82 11 AQUA-GRUND 763-G. Leverandørbrugsanvisning Revisionsdato: juni 2006. Sikkerhedsdatablad TRÆ-NORD A/S 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Produktnavn Godkendelsesnr. Leverandør Nødtelefon 617-1 TRÆ-NORD A/S Fax. 75 50 82 12 Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationscentralen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR Udstedelsesdato: 18. juni 2013 Version: 2 Side: 1/7 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR 1.1. Identifikation af stoffet eller materialet: Pletfjerner Anvendelse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD

MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD MATERIALESIKKERHEDSDATABLAD 1. PRODUKT- OG VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER PRODUKTNAVN: GLUE C1000 Empe-lim anvendes som højtemperaturlim til en række materialetyper på forskellige underlag. Det anbefales ikke

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 04-apr-2011 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug SR0172 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 12/08/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Rema tøjvaske tabs. Dato: 04-01-2012 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Produktkode: Anvendelse: Emballage: Leverandør: CZS-595

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Dato for opdatering: Aug. 22, 2012 Version: A MSDS nummer: 10067790 1. IDENTIFIKATION AF STOF / BLANDING OG AF SELSKAB / VIRKSOMHED Produktnavn: MAINTENANCE FLUID S44 Produkt

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 06-aug-2010 Revisions Nummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. Synonymer Anbefalet brug CM1054 Laboratoriekemikalier Firma

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV108 3TG-Tube (0.198 Lbs Kg) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Hudkontakt : Efter hudkontakt fjern produktet mekaniskvask med sæbe og vand. Øjenkontakt : Skyl omgående

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/12/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad Husholdningssprit 93 % 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse:

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK

CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: CRYSTAL WATER 3 WC KUMMEBLOK Produktkode: 2062 Produktregisternummer: Anvendelse: Duftblok til toilet. Dato: 25.07.2007 Kontaktdata:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: WC NET INTENSE WC BLOK MOUNTAIN FRESH

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående.

Sikkerhedsdatablad. Hud Fjern forurenet tøj.. Såfremt fedt under højt tryk er kommet ind under huden, kontaktes læge omgående. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdet den: 08072004 / HBN Erstatter den: Anvendelse: Til anvendelse på store tandkranse

Læs mere

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL

SAFETY DATASHEET. SATWIPE med ETHANOL 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1 Produktnavn: 1.2 Anvendelse: Industri 1.3 Leverandør: IPS Group A/S Hejreskovvej 22A DK-3490 Kvistgaard Denmark 1.4 Kontakt: +45 49132800 (08.00

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L.

Arbejdspladsbrugsanvisning SUPER HÅNDRENS, 10,0 L. Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 089390010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Maxima SG-920 fedt Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/08/2014 Revision: 01/02/2016 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere