Hovedbestyrelsen Journalnr september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00281 9. september 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde"

Transkript

1 Hovedbestyrelsen Journalnr september 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde august 2015 på Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referater. 2. Konstitution af Forhandlingsudvalget, herunder a. Behandling af forslag fra hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard om ny FU-struktur b. Valg til forhandlingsudvalget 3. Ajourføring af konstitutionslisten. Som led i behandlingen af sagen, behandles a. Indstilling om nedsættelse af et lønteknisk udvalg (indsatsområde) 4. Evaluering af arbejdsformen i forhold til hoved- og centralorganisationerne, hovedbestyrelsen, forhandlingsudvalget og sekretariatet. Som led i evaluering af arbejdsformen i Hovedbestyrelsen, behandles a. Indstilling om fastsættelse af retningslinjer for hovedbestyrelsens arbejde (indsatsområde) 5. Møde- og aktivitetsplan for 2015/ Evaluering af sommer HB-møde 2015 samt drøftelse af sommer HB-møde Kongresrapport 4 - Synliggørelse af politiets ressourcer. 8. Økonomi 9. Politiforbundets TR-uddannelse (grund-, efter- og videreuddannelse). 71.

2 10. Studiekreds Problemstillinger vedrørende arbejdstid, som er rejst i artikel af hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen til fagbladet Dansk Politi. 12. Udarbejdelse af medlemsundersøgelse (indsatsområde). 13. Status på FTF/LO 14. Rådighedstjeneste i forbindelse med den eksekutive strategi. 15. Medarbejdernes ytringsfrihed. 16. Etablering af Politiets Mindetavle (Erindringsplade). 17. Opfølgning på evaluering af terrorsagen. 18. Den kommende afstemning om retsforbeholdet 19. Fokus på kerneopgaven 20. Status på evaluering af DUP. 21. Folkemøde Politiforbundets holdning til anvendelse af medarbejdere med kort specialiseret uddannelse til løsning af specielle opgaver. 23. Rigspolitiets udmøntning af lokalløn. 24. Meddelelser. Justitsminister Søren Pind deltog som gæst hovedbestyrelsesmødet d. 25. august 2015 i tidsrummet fra kl til kl. 1230, og hvorunder der blandt andet var mulighed for gensidig udveksling af holdninger og forventninger til en kommende flerårsaftale for politiet. Han benyttede ligeledes lejligheden til på regeringens vegne at takke kollegerne for den store indsats i de seneste måneder og tilkendegav i den forbindelse, at han godt var klar over, at udbetaling af overarbejde ikke var en langsigtet løsning i forhold til ressourcesituationen i politiet. Ad 1: Mødet åbnes - herunder godkendelse af referater. Forbundsformand Claus Oxfeldt bød Hovedbestyrelsen velkommen til ordinært hovedbestyrelsesmøde, og rettede i den forbindelse en særlig velkomst til foreningsfor- 72.

3 mand Absalon Áargarð (Færøernes Politiforening) og Finn Jeppesen (Grønlands Politiforening), der var indbudt til at deltage i hovedbestyrelsesmødet. Herudover blev rettet en særlig velkomst til Niels Arberg (Rigspolitiforeningen), der mødte som suppleant for Michael Beck. Referat fra hovedbestyrelsesmøde 20. juni 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser til referatet. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 20. juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Referat fra ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 25. juni 2015 til godkendelse. Der var ikke modtaget indsigelser til referatet. Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde d. 25. juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger. Ad 2: Konstitution af Forhandlingsudvalget (j.nr ). a. Behandling af forslag fra hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard om ny FU-struktur. Forslag fra hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) om ny struktur i forhandlingsudvalget. Forslag er vedhæftet som bilag 1. Forretningsorden er vedhæftet som bilag 2. Uddrag af referat fra FU-møde 18. august 2015: Forslag fra Fyns Politiforening om ny struktur i FU. Forhandlingsudvalget fandt som opfølgning på det hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard fremsendte forslag til ny struktur i FU, jfr. FU-referatet af d pkt. 276, at der indledningsvis til hovedbestyrelsesmødet d gives mulighed for motivering af forslaget, hvorefter der foretages valg. Forhandlingsudvalget fandt i øvrigt det fremsendte forslag i strid med forbundets love, 9, stk. 6, idet forhandlingsudvalget skal vælges af og blandt Hovedbestyrelsens medlemmer. Hovedbestyrelsesmedlem Steffen Daugaard (Fyns Politiforening) motiverede det fremsendte forslag. Han præciserede, at det fremsendte forslag ikke havde udspring i 73.

4 utilfredshed endsige mistillid til det nuværende forhandlingsudvalg. Det var hans opfattelse, at et i hovedbestyrelsen vedtaget rotationsprincip ville styrke samarbejdet internt i hovedbestyrelsen og samarbejdet mellem hovedbestyrelsen og forhandlingsudvalget. Det var videre hans opfattelse, at en sådan ordning vil medvirke til en generel styrkelse af det faglige arbejde og kontinuiteten i forbundets virksomhed. Hovedbestyrelsen drøftede forslaget, herunder blandt andet i forhold til kontinuiteten i forhandlingsudvalgets arbejde, forbundets fremtid og de interne samarbejdsrelationer. Et flertal i Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte det fremlagte forslag fra Fyns Politiforening, men henviste til, at spørgsmålet inddrages i en særlig arbejdsgruppe frem mod den ordinære kongres i Der var enighed om, at forhandlingsudvalget snarest fremkommer med forslag til kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppen. b. Valg til forhandlingsudvalget. Forbundsformand Claus Oxfeldt redegjorde for valgproceduren og bad derefter om anmeldelse af kandidaturer til forhandlingsudvalget og følgende hovedbestyrelsesmedlemmer meldte herefter sit kandidatur - Niels Hedeager. - Jørgen Jensen. - Jørgen Olsen. - Steffen Daugaard. - Michael Bergmann Møller. - Mogens Heggelund. - Michael Agerbæk. Hovedbestyrelsen foretog herefter afstemning, hvorefter forbundsmanden konstaterede, at der med kvalificeret flertal var foretaget genvalg af forhandlingsudvalgsmedlemmerne Jørgen Olsen (Rigspolitiet), Jørgen Jensen (Vestegnen) og Niels Hedeager (Syd- og Sønderjylland). Hovedbestyrelsen tog valget til forhandlingsudvalget til efterretning med applaus, hvorefter forbundsformanden ønskede de 3 genvalgte forhandlingsudvalgsmedlemmer tillykke med valget. Ad 3: Ajourføring af konstitutionslisten (j.nr ). Udkast til konstitutionsliste er vedhæftet som bilag

5 Under punktet behandles forslag om nedsættelse af lønteknisk udvalg samt kommissorium herfor (indsatsområde). Indstillingsnotat er vedhæftet som bilag 4 (j.nr ). Forbundssekretær Svend-Erik Jakobsen gennemgik konstitutionslisten, som forhandlingsudvalget havde justeret og indstillet i forhold til besættelse af posterne i udvalg, styre- og arbejdsgrupper. Sekretariatschef Stig Bertelsen redegjorde i tilknytning til konstitutionslisen om baggrunden for ønsket om etablering af et lønteknisk udvalg og videre grundigt om indholdet af det udsendte indstillingsnotat, herunder i forhold til den løbende afrapportering i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forhandlingsudvalgets indstilling i forhold til selve konstitutionslisten og i forhold til nedsættelse af et lønteknisk udvalg. Den endelige konstitutionsliste vil efterfølgende blive udsendt særskilt. Ad 4: Evaluering af arbejdsformen (j.nr ). Hovedbestyrelsen gennemførte en grundig evaluering af den interne struktur og arbejdsform med nedenstående konklusioner: Hoved- og Centralorganisationen Der var enighed om, at der fremadrettet skal være fokus på arbejdet med hoved- og centralorganisatoriske forhold, særligt i forhold til forløbet af aftaleforhandlinger og formandskabet for CFU. Specifikt blev Politiforbundets placering og rolle i centralorganisationsregi drøftet. Hovedbestyrelsen (Fysiske møder kontra videokonferencer (inkl. Færøerne og Grønland) Der var enighed om, at videomøder var et godt supplement til de fysiske møder, dog ikke i forbindelse med bredere politiske drøftelser. Der var dog fortsat tekniske såvel som fysiske udfordringer for nogle hovedbestyrelsesmedlemmer. Der var ligeledes enighed om, at formændene for politiforeningerne i Grønland og Færøerne fortsat skal gives mulighed for overværelse af videokonferencer. Forretningsorden for hovedbestyrelsen (Forretningsordenen er vedhæftet som bilag 2.) Forretningsordenen for hovedbestyrelsens møder blev godkendt. 75.

6 Videobriefinger Forsøget med videobriefinger er forløbet positivt og fungerer godt som informationsudbredelse. Der var enighed om at fastholde videobriefingerne, og tidspunktet for afholdelse blev drøftet. Referater fra bestyrelsesmøder og lokale samarbejdsudvalgsmøder Opmærksomheden blev henledt på, at politiforeningernes lokale bestyrelsesreferater skal fremsendes til Politiforbundet. Under punktet behandles tillige forslag (indsatsområde) vedrørende hovedbestyrelsesmøder som ramme for (fag)politisk og strategisk drøftelser og beslutninger. Indstillingsnotat er vedhæftet som bilag 5 (j.nr ). Sekretariatschef Stig Bertelsen redegjorde i tilknytning til Politiforbundets indsatsområde 3 hovedbestyrelsesmøder som ramme for strategiske og (fag)politiske drøftelser og beslutninger og med baggrund i et udsendt indstillingsnotat nøje for intentionerne bag indsatsområdet. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af forhandlingsudvalgets indstilling, særligt i forhold til udformningen af referater fra hovedbestyrelsesmøder kontra forbundets kommunikationsstrategi. Hovedbestyrelsen tiltrådte med de faldne bemærkninger det fremlagte indstillingsnotat. Forhandlingsudvalget. Der var ingen bemærkninger i forhold til evaluering af forhandlingsudvalget. Sekretariatet. Generelt var der stor tilfredshed med sekretariatets arbejde, idet opfattelsen er, at man får en meget professionel behandling. Hovedbestyrelsen var dog godt klar over, at sekretariatet er under stort pres, hvorfor det er væsentligt at sikre rimelige vilkår. Ad 5: Møde- og aktivitetsplan for 2015/2016 (j.nr ). Udkast til Møde- og aktivitetsplan er vedhæftet som bilag 6. Forbundsformand Claus Oxfeldt gennemgik det udsendte udkast til møde- og aktivitetsplan 2015/2016. Det er forventningen, at det ændrede møde- og aktivitetsplan vil styrke muligheden for inddragelse og muligheden for tematiske drøftelser Hovedbestyrelsen tilsluttede sig den fremlagte møde- og aktivitetsplan for 2015/

7 Ad 6: Evaluering af sommer HB-møde 2015 samt drøftelse af sommer HB-møde 2016 (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt fremlagde forhandlingsudvalgets overvejelser i forhold til Hovedbestyrelsens sommermøde d juni Der var enighed om, at det havde været et godt arrangement. På den baggrund var det også indstillingen, at et lignende arrangement ville blive afviklet i Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forbundsformandens bemærkninger. I forhold til afholdelse af sommermøde i 2016 var der enighed om samme koncept, dog med et længere hovedbestyrelsesmøde og mulighed for en ekstra overnatning. Ad 7: Kongresrapport 4 - "Synliggørelse af politiets ressourcer" (j.nr ). Rapporten (endelig udgave, der dog endnu ikke er korrekturlæst) er vedhæftet som bilag 7. Forbundssekretær Flemming Olsen redegjorde grundigt for den i tilknytning til den af kongressen nedsatte arbejdsgruppe 4 vedrørende Politiforbundets indsats for synliggørelse af politiets ressourcemangel udarbejdede rapport. Rapporten indeholder mange gode indspark og faktuelle oplysninger, der som idéoplæg kan styrke forbundets argumentation blandt andet i forhold til ny flerårsaftale for politiet. Rapporten er efter behandling i forhandlingsudvalget blevet justeret, blandt andet i forhold til optaget på Politiskolen og forløbet efter terrorangrebet d februar Rapporten vil nu blive fremsendt til journalistisk bearbejdning. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af den fremlagte rapport Politiforbundets indsats for synliggørelse af politiets ressourcemangel, som blev godkendt. Rapporten findes således god, velgennemarbejdet og anvendelig. Rapporten vil indledningsvis alene blive anvendt internt. Ad 8: Økonomi (j.nr ). Årsregnskaber 2014 er vedhæftet som bilag 8, 9, 10, og 11. Økonomichef Steen Vedsted Sørensen orienterede grundigt om Politiforbundets regnskab 2014, herunder særligt følgende Gennemgang af Politiforbundets Gruppelivsordning Årsregnskab for

8 Gennemgang af Politiforbundet og Fonde Årsregnskab for Gennemgang af Betty Kallerup Fondet Årsregnskab for Politiforbundets regnskab 2014, der generelt udviser et tilfredsstillende resultat. Drøftelser med revisionsfirmaet BDO om principper for regnskabets opbygning, herunder særligt i forhold til forsikringsordningerne, og overvejelser om præmienedsættelse, administration og markedsføring. Nøje gennemgang af regnskabet med særlig fokus på en række nøgletal, der viser, at de iværksatte tiltag gennem de senere år har virket, og at gennemslaget på resultatopgørelsen er sket hurtigere end forventet. Der er sket en meget betydelig værditilvækst af forbundets aktieportefølje, særligt i forhold til Lån & Spar Bank. Gennemgang af regnskab for Forbundets sommerhuse. Særlige Fokusområder fremadrettet, herunder - Budget 2015 og Ledelsesrapportering. - Optimering af økonomifunktionen, herunder nedlæggelse af flere enheder. - Forsikringsordningen. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse om blandt andet forbundets udgifter til advokatbistand og feriehusudlejningen, den givne orientering til efterretning. Ad 9: Politiforbundets TR-uddannelse - grund-, efter- og videreuddannelse (j.nr ). 7 bilag er vedhæftet som bilag 12, 13, 14, 15, 16, 17, og 18. Uddrag af referat fra FU-mødet den 18. august 2015: TR-uddannelsen grund- og efteruddannelsen. I tilknytning til TR-udvalgets arbejde blev der med udgangspunkt i et udarbejdet indstillingsnotat fremlagt et forslag til et nyt koncept for forbundets TR-uddannelse vedrørende grund- og efteruddannelsen fremadrettet. Forslaget, som indledende var behandlet på forhandlingsudvalgets 12/12-møde d , omhandler blandt andet følgende - Grunduddannelsen ændres fra 4 til 3 grundkurser. (G1 op til 40 deltagere G2 op til 30 deltagere G3 op til 30 deltagere) - Grundkurserne ændres fra 6 til 5 dage. - Kursusindholdet på grundkurserne ændres. - FTF-modulerne erstattes med andre, eksterne undervisere. - Erfaringsudveksling og netværksdannelse prioriteres. - Der indføres et nyt TR-O kursus for erfarne TR med en varighed af 3 dage. (TR-O gennemføres med 30 deltagere ad gangen og hvert år de næste 3 år af hensyn til, at alle politiforeningernes bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at deltage) 78.

9 - TRX-Leder/TR videreføres som et 2-dags kursus. - TRX-kurser oprettes som hidtil efter behov. - TR-udvalget udarbejder en pjece om at være tillidsrepræsentant. Forhandlingsudvalget havde en drøftelse af overvejelser relateret til, at instruktører/kursusledelsen ikke er omfattet af tjenestefrihed til organisationsarbejde, hvilket drøftes med Rigspolitiet. Forhandlingsudvalget tilsluttede sig således med de anførte bemærkninger det nye koncept til forbundets TR-uddannelse fremadrettet, hvorefter det vil blive fremlagt til drøftelse og beslutning på Hovedbestyrelsens møde d TR-uddannelsen videreuddannelsen. Ligeledes i tilknytning til TR-udvalgets arbejde blev der med udgangspunkt i et udarbejdet indstillingsnotat vedrørende videreuddannelsen grundigt orienteret om de bagvedliggende overvejelser, og TR-udvalget anbefaler således følgende: - Der bør iværksættes en struktureret videreuddannelsesplan for de øverste tillidsrepræsentanter i Politiforbundet. (Politiforeningsformænd og næstformænd). - De yngste tillidsrepræsentanter fra målgruppen bør i første omgang overveje FTF s talentuddannelse og senere i forløbet FTF s diplomuddannelse. - Den ældste del af målgruppen bør overveje kompetencesekretariatets nye videreuddannelse for SKAT-POLITI-FORSVAR. - Såfremt kompetencesekretariatets videreuddannelse ikke bliver til noget bør Politiforbundet overveje at udpege relevante akademi/diplom moduler, der ikke udgør en fuld akademi/diplom uddannelse, men målrettet videreuddanner den ældste del af målgruppen. Forhandlingsudvalget havde en grundig drøftelse af det fremlagte indstillingsnotat, som findes meget hensigtsmæssigt. I forhold til den økonomiske ramme vil ændringerne samlet set udgøre en besparelse set i forhold til tidligere. Forslaget fremlægges til drøftelse og beslutning på Hovedbestyrelsens møde d Midlertidig honorering af TR-instruktører/kursusledere i Spørgsmålet om muligheden for, at instruktører/kursusledelsen kunne blive omfattet af tjenestefrihed til organisationsarbejde har været drøftet med Rigspolitiet, hvor det alene er tilkendegivet, at instruktører/kursusledelsen på TRX-Leder/TR eventuelt kan omfattes. Forhandlingsudvalget drøftede de alternative løsninger set i forhold til arbejdssituationen i forbundshuset. Forhandlingsudvalget fandt således, at instruktørerne, der d.d. modtager et dagligt instruktørhonorar pr. dag under kurserne, yderligere ud fra en gennemsnitsberegning tilbydes at afregne med et individuelt beløb/honorar pr. dag ud fra en gennemsnitstimeløn i resten af Herefter overvejes ny model for honorering fra 2016 og fremefter. Den midlertidige model for honorering fremlægges til drøftelse og beslutning på Hovedbestyrelsens møde d

10 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen fremlagde grundigt de udsendte indstillingsnotater vedrørende - Indstillingsnotat vedrørende grund- og efteruddannelsen. - Forhandlingsudvalgets indstilling vedrørende midlertidig honorering af TR-instruktører/kursusledere i Indstillingsnotat vedrørende videreuddannelsen. Hovedbestyrelsen godkendte efter en drøftelse det fremlagte indstillingsnotat vedrørende grund- og efteruddannelsen. Hovedbestyrelsen godkendte efter en drøftelse den fremlagte indstilling vedrørende midlertidig honorering af TR-instruktører/kursusledere i Hovedbestyrelsen godkendte efter en drøftelse det fremlagte indstillingsnotat vedrørende videreuddannelsen. Ad 10: Studiekreds (j.nr ). Indstillingsnotat vedrørende studiekreds 2016 er vedhæftet som bilag bilag 19 og status på studiekredsafslutninger i 2015 er vedhæftet som bilag 20. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede med udgangspunkt i det fremsendte indstillingsnotat om status i forhold til studiekredsen 2015 med de udfordringer, der har været, og den særlige situation, som forbundet stod i efter at flere politiforeninger udskød og aflyste studiekredsafslutninger. Efterfølgende har det vist sig, at flere studiekredse alligevel afvikler. Forhandlingsudvalget har således drøftet forholdene, og det indstilles således, at der alene afholdes studiekreds-arbejde og afslutning hvert andet år i ulige år. I de år, hvor der ikke afholdes studiekreds, kan politiforeningerne i stedet afholde faglige medlemsarrangementer, hvortil Politiforbundet yder et tilskud inden for en af Hovedbestyrelsen fastsat ramme. De politiforeninger, der har aflyst og udskudt afslutning til 2016 ydes normale tilskud analog aftalerne for Alle øvrige politiforeninger afholder studiekreds i Hovedbestyrelsen drøftede den fremlagte indstilling. Et overvejende flertal i Hovedbestyrelsen kunne ikke støtte indstillingen, mens enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer fandt sympati for at nytænke forbundets studiekredsarbejde eller ikke havde haft mulighed for at drøfte forslaget lokalt. 80.

11 Ad 11: Problemstillinger vedrørende arbejdstid, som er rejst i artikel af hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen til fagbladet Dansk Politi (j.nr ). Artikel er vedhæftet som bilag 21. Til understøttelse af drøftelsen er der endvidere vedhæftet oversigt over tilgodehavende frihed 2015 samt en sammenligning af reglerne i arbejdstidsaftalen for politiet og den generelle arbejdstidsaftale i staten. Vedhæftet som bilag 22 og bilag 23 Hovedbestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen redegjorde om dels artiklens indhold og budskaber og dels arbejdsgiverens administration af arbejdstidsaftalen, hvorfor han foreslog opsigelse af den lokale arbejdstidsaftale og overgang til statens centrale arbejdstidsaftale. Hovedbestyrelsen havde en meget indgående drøftelse af situationen, herunder særligt at der tilsyneladende ikke i politiets øverste ledelser er forståelse for den helt uholdbare situation, som politiet befinder sig i med nedslidning af personalet, og hvor stadig flere kolleger ikke oplever sammenhæng mellem arbejdsliv og familie-/privatliv. Der var enighed om, at der må gøres op med den nuværende administration, hvor man lokalt fuldstændig tilsidesætter ånden i aftalen. Den nuværende tjenesteplanlægning indebærer reelt, at man planlægger med tjenester, som man ikke råder over. Desuden fandtes det meget utilfredsstillende, at arbejdsgiveren ensidigt har tiltaget sig retten til fortolkning af en fælles aftale. Hovedbestyrelsen traf beslutning om, at der i regi af forhandlingsudvalget tages initiativ til iværksættelse af initiativer i forhold til løsning af problemstillingen, herunder kontakt til Rigspolitiet med henblik på en løsning. Ad 12: Udarbejdelse af medlemsundersøgelse (indsatsområde - j.nr ). Indstillingsnotat er vedhæftet som bilag 24 og oplæg fra MSI-research er vedhæftet som bilag 25. Uddrag af referat fra FU-møde den 18. august 2015: Politiforbundets indsatsområde 1 Politiforbundets legitimitet. I tilknytning til Politiforbundets indsatsområde 1 Politiforbundets legitimitet redegjorde SB for overvejelserne om en række aspekter af gennemførelse af medlemsundersøgelse, og at han fra konsulentvirksomheden MSI Research havde modtaget et oplæg med forslag til udarbejdelse af en medlemsundersøgelse inden for de rammer, som forbundet tilkendegiver. MSI Research har i øvrigt udarbejdet medlemsundersøgelser for flere andre organisationer. SB fremlagde således et indstillingsnotat med en nærmere beskrivelse og forslag til tilrettelæggelse af undersøgelsen. Det indstilles 81.

12 således, at Hovedbestyrelsen godkender iværksættelse af samarbejde med MSI Research om udarbejdelse af en medlemsundersøgelse for Politiforbundets medlemmer, og at arbejdet med hensyn til udarbejdelsen af undersøgelsen tilrettelægges således, at beslutning om iværksættelse af undersøgelsen træffes inden udgangen af 2015, og således at resultatet af undersøgelsen kan gøres til genstand for forslag om iværksættelse af tiltag i løbet af efteråret Forhandlingsudvalget tiltrådte den fremlagte indstilling, som udsendes til til Hovedbestyrelsen med henblik på drøftelse og beslutning på hovedbestyrelsesmødet d Sekretariatschef Stig Bertelsen redegjorde i tilknytning til det udsendte indstillingsnotat nøje for de udfordringer, der ligger i udarbejdelse af en medlemsundersøgelse, og de indledende drøftelser med MSI Research, hvorunder særligt formålet med undersøgelsen i forhold til at identificere, hvad der har størst betydning for medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Med den fremlagte indstilling vil undersøgelsen blive yderligere tilrettelagt og endelig beslutning herom vil blive fremlagt for Hovedbestyrelsen ultimo Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af den fremlagte indstilling, som blev godkendt. Ad 13: Status på FTF/LO (j.nr ). Uddrag af referat fra hovedbestyrelsesmøde 20. juni 2015: Sekretariatschef Stig Bertelsen orienterede fra møde i regi af FTF/LO og hvor den nu endelige fælles anbefaling i forhold til det videre arbejde omkring en eventuel sammenlægning af LO og FTF blev præsenteret. Et overvejende flertal i arbejdsgruppen anbefaler en sammenlægning af hovedorganisationerne, mens et mindretal (3F) peger på et udvidet strategisk samarbejde. Der lægges således op til, at der allerede i løbet af efteråret gives hovedorganisationernes respektive ledelser mandat til at afklare, om der kan skabes et konkret grundlag for en ny hovedorganisation. Det er Politiforbundets opfattelse, at der bør ske en afklaring vedrørende centralorganisationernes Inddragelse/placering/rolle i en ændret organisationsstruktur. Efter indstilling fra Forhandlingsudvalget vil spørgsmålet blive drøftet i forbindelse med det ordinære hovedbestyrelsesmøde i august 2015 med henblik på en afklaring af forbundets holdning frem mod kongressen i FTF i løbet af efteråret." Hovedbestyrelsen besluttede efter en overordnet men grundig og principiel drøftelse af fordele og ulemper ved etablering af én hovedorganisation ved fusion af FTF og LO, at Politiforbundet forud for hovedbestyrelsesmødet i august 2015 afdækker opfattelsen i Centralorganisationen af 2010 (CO10) af, hvorvidt der skal gives FTFs ledelse mandat til at afklare, hvorvidt der kan skabes et konkret grundlag for en ny hovedor- 82.

13 ganisation samt at Politiforbundet afdækker i hvilket omfang og på hvilken måde forbundet vil kunne øve indflydelse på den proces, der iværksættes i det tilfælde, at der gives FTFs og LOs respektive ledelser det fornødne mandat." Forbundsformand Claus Oxfeldt redegjorde for status i overvejelserne om en sammenlægning af hovedorganisationerne LO og FTF efter hovedbestyrelsesmøde d. 18. august 2015 i CO10, hvor CO10 s særlige forhold i en eventuel ny hovedorganisation blev drøftet. CO10 anbefaler således, at der arbejdes videre hermed frem mod kongressen i FTF d november 2015, hvor der skal gives mandat til eventuelt at arbejde videre med en fusion. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse om fordele og ulemper ved etablering af én hovedorganisation ved fusion af FTF og LO, den givne orientering til efterretning. Ad 14: Rådighedstjeneste i forbindelse med den eksekutive strategi (j.nr ). Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen orienterede om status i forhandlingerne med Rigspolitiet, idet forhandlingerne endnu ikke er afsluttet. Det er fortsat forventningen, at der vil kunne indgås en aftale. Hovedbestyrelsen tog den givne status herom til efterretning. Ad 15: Medarbejdernes ytringsfrihed (j.nr ). fra hovedbestyrelsesmedlem Jens Jørgen Møller til understøttelse af drøftelsen er vedhæftet som bilag 26. Hovedbestyrelsesmedlem Jens Jørgen Møller Nielsen orienterede om de overvejelser og hændelser, der havde afstedkommet hans anmodning om at sætte fokus på medarbejdernes ytringsfrihed om generelle arbejdsvilkår i politiet. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om forhandlingsudvalgets drøftelser herom, og det findes således yderst relevant at emnet nærmere behandles. Det indstilles således, at der nedsættes en arbejdsgruppe med henblik på indsamling af yder- 83.

14 ligere eksempler, nærmere materiale om offentligt ansattes indskrænkede ytringsfrihed og materiale i øvrigt for at kvalificere debatten til en efterfølgende tema-drøftelse i Hovedbestyrelsen. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at medarbejdernes mulighed for at ytre sig om generelle arbejdsvilkår i politiet er under pres. Der kunne refereres til hændelser, hvor kolleger konkret havde oplevet ubehageligheder som følge af ytringer. Herudover var det oplevelsen, at kolleger i stigende omfang er tilbageholdende med ytringer med henvisning til frygt for eventuelle konsekvenser. Hovedbestyrelsen tiltrådte således indstillingen om at nedsætte en arbejdsgruppe, som beskrevet, med henblik på en efterfølgende tema-drøftelse i Hovedbestyrelsen. Arbejdsgruppen består af næstformand Claus Hartmann, Nicolai Scharling, Informationsafdelingen, forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen og hovedbestyrelsesmedlemmerne Michael Agerbæk, Jens Jørgen Møller Nielsen, Steffen Daugaard samt Poul-Erik Olsen (sekretær). Ad 16: Etablering af Politiets Mindetavle (Erindringsplade) ( ). Uddrag af referat fra FU-møde 4. august 2015: "Status på etablering af erindringsplads/plade for polititjenestemænd dræbt i tjenesten. I tilknytning til samarbejdet med Rigspolitichefen om at etablere en erindringsplads/ plade for kollegaer, der er blevet dræbt i tjenesten, blev der orienteret om status. Der er således fortsat enkelte udfordringer, blandt andet i forhold til placering og kriterierne for optagelse, hvor forbundets tilkendegivelse har været, at der bør være tale om alle, der er dræbt i tjenesten efter 2. verdenskrig. Yderligere er udformning og finansiering af mindetavlen drøftet. Forhandlingsudvalget drøftede den givne status, og fandt det fortsat væsentligst, at alle, der er dræbt i tjenesten efter 2. verdenskrig, optages på mindetavlen, ligesom det findes mest hensigtsmæssigt, at arbejdsgiveren alene finansierer analog øvrige, nationale og internationale mindetavler." Næstformand Claus Hartmann orienterede om status på drøftelserne i den af Rigspolitiet nedsatte arbejdsgruppe og forhandlingsudvalgets overvejelser. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse den givne status til efterretning. Ad 17: Opfølgning på evaluering af terrorsagen (j.nr ). Uddrag af FU-referat den 18. august 2015: 84.

15 Opfølgning på evaluering af terrorsagen. I tilknytning til opfølgning på evaluering af terrorsagen efter hændelserne d havde forhandlingsudvalget en grundig drøftelse af situationen, herunder særligt i forhold til Rigspolitiets nedsatte arbejdsgrupper. Der afholdes således møde d i arbejdsgruppen vedrørende ERFA-gruppen for køretøjer og materiel. Status i de øvrige 3 arbejdsgrupper er søgt belyst via Rigspolitiet. I forhold til de praktiske og logistiske udfordringer ved bevogtningsopgaven ved jødiske interesser i særligt København har der vist sig mange udfordringer, eksempelvis med indkvartering på hotel i Kastrup, hvor der ses manglende mulighed for udluftning, tørring af tøj m.v. Disse forhold skal løses via de lokale logistikansvarlige. I forhold til selve bevogtningsopgaven ved jødiske interesser er disse sammen med Københavns Politi besigtiget umiddelbart før sommerferien. Dette gav ligeledes anledning til udfordringer i forhold til de udarbejdede planer og kollegernes opmærksomhed herpå. I forhold til arbejdstidsspørgsmål relateret til bevogtningsopgaven har JJ modtaget tilbagemeldinger fra politiforeningerne og udarbejdet et skema over indsamlingen frem til medio april Af skemaet fremgår de problematiske sager, der er indberettet og de principielle elementer, eksempelvis i forhold til brug af rejsetid, anvendelse af kolleger på ukontrollabel tjeneste og mange lange vagter, som der skal arbejdes videre med centralt. Skemaet vil blive udsendt til Hovedbestyrelsen, og JJ vil herefter eventuelt anmode politiforeningerne om yderligere dokumentation for konkrete sager før disse rejses over for Rigspolitiet. Der vedhæftes oversigt over indsamlede data vedr. arbejdstidsmæssige problemstillinger som bilag 27. Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at Rigspolitiet i fortsættelse af evalueringsrapporten af terrorhændelsen i København og i forbindelse med etablering af en række arbejdsgrupper med henblik på bearbejdning og implementering af de læringspunkter. Forbundet havde således i juni 2015, som det var aftalt, indmeldt repræsentanter til at indgå i 4 arbejdsgrupper. Beklageligvis kan det konstateres, at forbundets repræsentanter alene i begrænset omfang er blevet inddraget, hvilket Rigspolitichefen flere gange er gjort opmærksom på. Forbundssekretær Flemming Olsen redegjorde for deltagelse i de arbejdsgrupper, som han indgår i forhold til - Rapport om anbefalinger vedr. tilstrækkelighed af sikkerhedsudstyr, våben og ammunition i Dansk Politi. - Bevogtnings- og beskyttelseskoncepter. Ligeledes blev der redegjort for den tryghedsskabende indsats og de praktiske og logistiske udfordringer ved bevogtningsopgaven i særligt København. 85.

16 Næstformand Claus Hartmann redegjorde for, at der ikke i forhold til beredskabets parathed var afholdt møder. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen redegjorde kort for den arbejdsgruppe, som tillidsrepræsentanten fra PET indgår i. Hovedbestyrelsen tog efter en drøftelse de givne orienteringer til efterretning, med bemærkning om, at man fandt det særdeles kritisabelt, at man ikke havde levet op til aftalen om inddragelse. I forhold til den tryghedsskabende indsats i København var der enighed om, at der centralt i regi af Politiforbundet arbejdes videre i forhold til de ringe indkvarteringsforhold på hoteller i København, hvor der ses uhensigtsmæssige forhold vedrørende kvalitet, støj, størrelsen af senge m.v. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Jensen redegjorde for forskellige spørgsmål vedrørende arbejdstid foranlediget af situationen efter terrorhændelsen, herunder de tilbagemeldinger fra politiforeningerne, som han havde modtaget, og i forhold til de principielle arbejdstidsspørgsmål, som der skal arbejdes videre med centralt. Herudover orienterede han om, at der fra Rigspolitiet var modtaget forespørgsel om muligheden for at der kunne ske udbetaling af optjent afspadseringsfrihed, der endnu ikke har henstået 3 måneder på arbejdstidsopgørelsen. Der var i hovedbestyrelsen tilslutning til, at der i den øjeblikkelige situation kan optages drøftelser om udbetaling af sådan afspadseringsfrihed, også selvom det ikke har henstået i 3 måneder. En aftale herom fordrer dog, at udbetaling af anden afspadseringsfrihed er baseret på frivillighed. Ad 18: Den kommende folkeafstemning om retsforbeholdet (j.nr ) Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om, at Politiforbundet i forlængelse af den politiske aftale om indholdet af folkeafstemningen om det danske retsforbehold havde modtaget henvendelser fra medier og interesseorganisationer m.fl. om forbundets eventuelle overvejelser/stillingtagen. I den forbindelse havde han senest sammen med andre repræsentanter fra fagbevægelsen og interesseorganisationer deltaget i et frokostmøde med Statsministeren. Der var nu fremkommet en fuldstændig afklaring af indholdet af folkeafstemningen, hvor det altovervejende fokus er det fortsatte medlemskab af Europol. Han fandt derfor behov for, at Politiforbundet tog konkret stilling, da specielt spørgsmålet om det fremtidige europæiske politisamarbejde er af endog meget væsentlig fagpolitisk interesse. 86.

17 Efter grundig drøftelse tilkendegav en enig hovedbestyrelse tilslutning til vigtigheden af det internationale politisamarbejde generelt, herunder at det ud fra et politifagligtsynspunkt er afgørende nødvendigt, at det uanset udfaldet af folkeafstemningen, politisk sikres, at der også fremadrettet består et stærkt forpligtende europæisk politisamarbejde. Et flertal af hovedbestyrelsens medlemmer tilkendegav klar tilslutning til en anbefaling af et JA til en tilvalgsordning. Fagpolitisk fandt flertallet det afgørende, at dansk politi sikres adgang til et ligeværdigt samarbejde, men ikke mindst adgang til også fremadrettet af have indflydelse på en stadig udvikling af det fælles europæiske politisamarbejde, hvilket bedst sikres gennem fortsat fuld medlemskab af Europol. Et mindretal i hovedbestyrelsen kunne ikke tilslutte sig en anbefaling af en tilvalgsordning, idet der blev givet udtryk for, at deltagelsen i det europæiske politisamarbejde ikke kunne drøftes isoleret. En eventuel beslutning om en tilvalgsordning vil indebære en de facto afskaffelse af det danske retsforbehold på de politikområder som er indeholdt i retsforbeholdet. Det indebærer derfor også, at der reelt træffes beslutning om afgivelse af suverænitet også på øvrige områder, der herefter alene kan besluttes med simpelt flertal i folketinget. Der var i hovedbestyrelsen enighed om, at Politiforbundet ikke ønsker at indgå i kampagneaktiviteter i tilknytning til folkeafstemningen. Ad 19: Fokus på kerneopgaven (j.nr ). Til understøttelse af drøftelserne afholdtes korte oplæg ved hovedbestyrelsesmedlemmerne Tom Steffensen og Carsten Weber. Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen redegjorde for forløbet i regi af CSU/PPU om arbejdet vedrørende Fokus på kerneopgaven, og drøftelserne om strategi og udvikling med inddragelse af elementer fra Tillidsreformen. Herefter har der lokalt været erfaringer med projektet. En væsentlig del med projektet har netop været at dele erfaringer, og på den baggrund vil der i regi af hovedbestyrelsen blive iværksat en høring med henblik på inddragelse af disse i det videre arbejde. Hovedbestyrelsen tog de givne orienteringer til efterretning. Ad 20: Status på evaluering af DUP (j.nr ). Der vedhæftes indstillingsnotat vedr. proces for evaluering af DUP som bilag

18 Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen redegjorde i forhold til forbundets arbejde med evalueringen af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) om det udsendte indstillingsnotat og udarbejdelse af temaer til den iværksatte evaluering af DUP set i forhold til kvalificering af de input (Bl.a. sagsbehandlingstider, kvalitet i sagsbehandling og kvalitet i afgørelser), som forbundet kan udtrykke over for Lars Holmberg, Københavns Universitet. Det indstilles således, at Retspolitisk Udvalg gives mandat til i forlængelse af det hidtidige arbejde at indsamle fakta, der kan indgå i den iværksatte evaluering. Hovedbestyrelsen tiltrådte den fremlagte indstilling. Ad 21: Folkemøde 2016 (j.nr ). Uddrag af FU-referat den 18. august 2015: Folkemøde Forhandlingsudvalget evaluerede kort den politiske del af Folkemødet på Bornholm 2015 med de udfordringer, der havde været i forbindelse med valgkampen op til folketingsvalget d Forhandlingsudvalget var således positive overfor også at deltage i Folkemødet 2016, eventuelt i et tættere samarbejde med FTF. Det er således mest hensigtsmæssigt eventuelt at påbegynde planlægning heraf tidligst muligt. Hovedbestyrelsen orienteres herom til hovedbestyrelsesmødet d Forbundsformand Claus Oxfeldt orienterede om sagen, og indstillede over for Hovedbestyrelsen, at forbundet ligeledes deltager i Folkemødet Hovedbestyrelsen tiltrådte efter en drøftelse den fremlagte indstilling. Ad 22: Politiforbundets holdning til anvendelse af medarbejdere med kort specialiseret uddannelse til løsning af specielle opgaver. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller redegjorde for baggrunden henvendelsen, ligesom han tilkendegav behov for en mere principiel afklaring af Politiforbundet holdning både i forhold til egentligt politioperativt arbejde, men også i forhold til opgaveglidningen generelt. Han henviste i den forbindelse til situationen i København, hvor blandt andet forholdet er aktualiseret i forhold til anvendelsen af civile paskontrollører i Københavns Lufthavn. Han appellerede således til, at forbundet genoptog de principielle drøftelser herom. 88.

19 Næstformand Claus Hartmann orienterede om forbundets tidligere arbejde herom, og de organisationsmæssige forhold, at forbundet via CO10 allerede har optaget drøftelser i forhold til opgaveglidning og organisering/overenskomstdækning. Udviklingen følges således tæt og processen vurderes løbende både i forhold til det aktuelle, men også i det lidt længere perspektiv. Hovedbestyrelsen havde en grundig drøftelse af situationen, herunder om anvendelsen af politiets ressourcer og opgaveportefølje, særligt i forhold til myndighedsudøvelse, privatisering og opgaver, som politiet ikke løser, ikke løser godt nok eller er nedprioriteret. Hovedbestyrelsen var således enige om, at der snarest afvikles en temadrøftelse om emnet. Forhandlingsudvalget fremkommer med et oplæg. Ad 23: Rigspolitiets udmøntning af lokalløn. Hovedbestyrelsesmedlem Michael Bergmann Møller udtrykte kritik af, at der endnu ikke var udmeldt lokalløn til politikredse/afdelinger. Forbundsformand Claus Oxfeldt oplyste, at han selvfølgelig havde forståelse for, at den manglende udmelding havde medført uhensigtsmæssigheder i politikredse/afdelinger. I den konkrete situation må Politiforbundet dog påtage sig en del af medansvaret for forsinkelsen, idet vi har haft kontakt til Koncern HR med henblik på en drøftelse af beregningsmodellen, der ligger til grund for tilvejebringelsen af lokallønspuljen. Rigspolitiet har meddelt, at man forventer at kunne udmelde lokallønnen inden udgangen af september Taget til efterretning. Ad 24: Meddelelser. Ny flerårsaftale (j.nr ). Forbundsformand Claus Oxfeldt meddelte, at forbundet havde trukket sig fra arbejdsgruppen i regi af Rigspolitiet, og som forventer at gøre sit arbejde færdigt før efterårsferien. Politiforbundet har løbende og vil også fremadrettet holde møde med repræsentanter fra de politiske partier. Herudover er forbundsformanden indbudt til møde med Retsudvalget med henblik på præsentation af holdninger og forventninger. Fællesmøde mellem Nordisk Politiforbund og de nordiske rigspolitichefer den 21. august 2015 (j.nr ). 89.

20 Forbundsformand Claus Oxfeldt meddelte, at det havde været et godt og konstruktivt møde. Notat fra mødet udsendes. PPU den 17. august Forhandlingsudvalgsmedlem Jørgen Olsen orienterede kort fra møde d i PPU. Mødet var trukket ud, idet der havde været lange drøftelser om særligt - Kulturanalysen, idet det endelige udkast til kulturanalyserapport var færdiglavet under titlen: Beskrivelse af kulturmønstre i dansk politi og den lokale anklagemyndighed udgivet af HR Udvikling, Koncern HR, Rigspolitiet Juni Analysen havde givet anledning til lange drøftelser, idet der efter forbundets opfattelse ikke var belæg for en del af de bemærkninger og konklusioner, der var anført i rapporten. Yderligere understregede forbundet til mødet, at analysen, for at have værdi, skulle anvendes som inspiration i forbindelse med drøftelser i de lokale samarbejdsudvalg, og ikke måtte fremstå som den skinbarlige sandhed. Analysen vil nu blive fremlagt i CSU. - Nationalt koncept for rekruttering af politifaglige førledere, hvor spørgsmålet om inddragelse af den lokale politiforeningsformand i udvælgelsesprocessen blev udskudt til senere drøftelse bilateralt mellem Koncern HR og Politiforbundet. Status i forhold til PFA-pension vedr. CO10-konto fripolicer (j.nr ). Forbundssekretær Finn Moseholm orienterede om status, herunder om møde med PFA den 19. august 2015, hvor PFA orienterede om deres overvejelser vedrørende underretning til forbundets medlemmer om, hvorledes underretningen om muligheden for at overførsel af pensionsopsparing på CO 10 konto til en PFA Plus konto. Dels de medlemmer med en opsparing under kr ,-, som automatisk bliver overført, jfr. den nye aftale, og de medlemmer med en opsparing på over kr ,-, som skal gøre noget aktivt for at få overført deres opsparing. Der udarbejdes en artikel om emnet til fagbladet Dansk Politi samt indslag på forbundets hjemmeside. Taget til efterretning. Strategisk anvendelse af lønmidler (Ny Løn) Forbundssekretær Poul-Erik Olsen orienterede fra møde med Koncern HR hvor der blev orienteret om et initiativ, der skal kvalificere de lokale forhandlinger i forhold til medarbejdere på Ny Løn. Projektet vil på sigt give politikredsene adgang til statistiske lønoplysninger i ISOLA forhandlingsdatabasen, der er Moderniseringsstyrelsens løndatabase. I første omgang til Koncern HR udarbejde nogle pakker med statistisk materiale, og som vil blive stillet til rådighed for politikredsene. Dette materiale vil i samme omfang være tilgængeligt for de personalerepræsentanter, der deltager i de lokale forhandlinger. 90.

21 Forbundsformand Claus Oxfeldt takkede alle for et godt og konstruktivt møde og ønskede alle en god hjemrejse. for referat Poul-Erik Olsen Claus Redder Madsen 91.

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01108 23. juni 2015 SB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde lørdag den 20. juni 2015 kl. 1000 på Marienlyst, Helsingør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00041 3. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 5. februar 2015 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference)

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl. torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00068 8. juni 2015 CRM/dl Ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015 kl. 0930-1215 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00863 4. november 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 31. oktober 2013 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00064 24. februar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 27. februar 2015 kl. 1200 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00688 2. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 26. februar 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00700 19. november 2014 HB/mk Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 25. - 26. november 2014 på Hotel Tønderhus DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00410 27. juni 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 26. juni 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00139 22. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 24. april 2014 kl. 1000-1200 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00687 15. februar 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 0930 (videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes. 2. Flygtningesituationen

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00067 2. juni 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 21. maj 2015 kl. 1000 i Forbundshuset Uden for mødets dagsorden var indbudt politiinspektør

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01112 6. august 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 12. - 13. august 2014 på Comwell Sorø DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat. 2.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00303 21. maj 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 16. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00140 27. maj 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde fredag den 23. maj 2014 kl. 1000-1600 i Forbundshuset Mødet blev indledt med 2 temadrøftelser: De nye

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01111 1. april 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 19 og 20. marts 2014 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00701 11. december 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2012-00972 17. januar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00066 30. april 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 kl. 0900 på Comwell Middelfart DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00259 23. april 2013 CRM Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 17. april 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00306 2. juli 2013 Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag d. 26. juni 2013 kl. 1000 i forbundshuset. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes m.v. 2. Forslag til projektorganisering

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00017 7. marts 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 26. februar 2014 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder underskrift og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00539 20. august 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 13. 14. august 2013 kl. 1000 på Comwell Grand Park Korsør DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Hovedbestyrelsen Journalnr oktober 2015 SEJ/dl. Referat. af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00283 22. oktober 2015 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2015 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-01116 20. januar 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 15. januar 2015 kl. 1000 1530 i Forbundshuset Mødet blev indledt med en temadrøftelse: Klaus

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset

Hovedbestyrelsen. Ad pkt. 1 Mødet åbnes. Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 12. september 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01017 7. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 18. december 2013 kl. 1000 i forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00699 3. november 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag d. 6. november 2014 kl. 0930-1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard.

Hovedbestyrelsen Journalnr d august 2016 JH/dl. Referat. d august 2016 på Sørup Herregaard. Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00694 d. 25.-26. august 2016 JH/dl Referat Ordinært hovedbestyrelsesmøde d. 25. - 26. august 2016 på Sørup Herregaard. DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 22. maj 2012 på Hotel Comwell i Middelfart med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00065 10. marts 2015 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. - 18. marts 2015 på Sinatur Hotel Storebælt DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V Hovedbestyrelsen Journalnr. 2015-00689 18. marts 2016 SEJ/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 10. marts 2016 Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V DAGSORDEN:

Læs mere

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00302 31. juli 2013 FO Referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Vedtægter for HK Politiet

Vedtægter for HK Politiet Vedtægter for HK Politiet 1. Landsklubbens navn Landsklubbens navn er HK Politiet. HK Politiet hører under HK Stat, som har hovedkontor i København. 2. Landsklubbens område Ethvert medlem af HK Stat beskæftiget

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00085 18. februar 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 11. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 27. oktober 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM september 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Fortrolig sag

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. PTO s bestyrelse & forretningsudvalg F O R R E T N I N G S O R D E N for PTO s bestyrelse & forretningsudvalg Nedenstående reguleringsgrundlag for PTO s forretningsorden omfatter såvel forretningsudvalget (FU), som bestyrelsen. Under det

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007

Mødereferat fra mødet i kredsrådet på Fyn onsdag den 12. december 2007 18. december 2007 J.nr.: 2300-10244-00002-07 Sagsbehandler: Marianne Birck FYNS POLITI Ledelsessekretariatet Hans Mules Gade 1-3 5100 Odense C Telefon: 6614 1448 Direkte: 2555 5856 Lokal: 6717 E-mail:

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00171 2. april 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 19. - 20. marts 2013 kl. 1000 på Scandic i Silkeborg DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes onsdag d. 11. januar 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2014-00697 12. september 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 17. september 2014 kl. 0930 1200 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 11. oktober 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes 2. Godkendelse af referat 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold

Læs mere

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning

: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Referat 4. juni 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 9. juni 2015 Tid 9.45-15.45: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (ved 12-tiden sandwich) Derefter sommerafslutning Sted Snaregade 10A - 1205 København K.

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 17. og 18. december 2014. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 19. december

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes mandag d. 26. til onsdag d. 28. november 2012 i Tønder med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

tat meddelelse J. nr

tat meddelelse J. nr tat meddelelse 15.01.01 J. nr. 0.4.3. Om: Standardvedtægt for TAT s lokalafdelinger 2001 Indledning TAT s hovedbestyrelse godkendte i 1994 en ny standardvedtægt for lokalafdelinger, der udsendtes den 18.04.

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed

Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed Forretningsorden for Hovedbestyrelsens virksomhed 1 Hovedbestyrelsens opgaver Ansvaret for samtlige driftsmæssige opgaver er jf. lovenes 18 henlagt til Badminton Danmarks direktør, og Hovedbestyrelsens

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune

Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune 1 April 2011 Retningslinjer for Centerrådene for botilbuddene ved de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune Disse retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-00118 5. marts 2013 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 28. februar 2013 kl. 1000 i Forbundshuset DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler

Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Dags dato: 08. 06. 2016. Skrevet af: Lars Til: Afd. bestyrelsen Referat, afdelingsbestyrelsesmøde i FOA s lokaler Onsdag den 8. juni 2016 fra 9.00 15.30. Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00. Tilstede:

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014

Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Referat fra møde i ULA tirsdag d. 10. juni 2014 Til stede: Bjarne Andresen (lokalklub 2), Anders Milhøj (lokalklub 4), Elisabeth Kofod-Hansen (kadk), Peter B. Andersen (lokalklub 1), Thomas Vils Pedersen

Læs mere

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017.

Referat. af hovedbestyrelsesmøde afholdt den 28. marts 2017. Politiets Sprogforbund, H.C. Andersens Boulevard 38, 3. th. 1553 København V. Telefon 45 15 20 88. Telefax 33 14 81 15. E-mail: mail@politiets-sprogforbund.dk * www.politiets-sprogforbund.dk Den 30. marts

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Retningslinjer for Centerrådene

Retningslinjer for Centerrådene Maj 2011 Retningslinjer for Centerrådene Gældende for bocentre/bosteder ved de Socialpsy- kiatriske centre i Københavns Kommune 1 Indhold Formål... 3 Centerrådets kompetencer... 4 Sammensætning af udvalget...

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes d. 15. 17. juni 2012 på Hotel Nørrevang i Marienlyst med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved-

Læs mere

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR og Uddannelse Tingvej 15 A, 2. sal Postboks 36 DK-8800 Viborg Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Dagsorden til møde i Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 6.09.07 Sekretariatet J.nr. 0.3.2./2007-7 Nærværende udgave af referat fra hovedbestyrelsens møde den 28. august 2007 er redigeret til brug for offentliggørelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434

Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Til: Indenrigsministeriet og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K J.nr.:9.02.01-01 17. februar 2004 UDKAST Vedr.: Høringssvar til Strukturkommissionens betænkning nr. 1434 Med henvisning

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen.

Referat. Koordinationsgruppen for DDB. Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Referat Februar 2014 DDB sekretariatet Koordinationsgruppen for DDB Møde den 18. februar 2014, kl. 10.00 15.00 i Kulturstyrelsen. Deltagere: Rolf Hapel, Annette Brøchner Lindgaard, Bente Nielsen, Bodil

Læs mere

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland

Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2014 Forretningsorden for Det Regionale Beskæftigelsesråd, Hovedstaden & Sjælland I henhold til 37 i Lov nr. 522 om ansvaret for og

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU)

FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) FORRETNINGSORDEN FOR FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY SAMARBEJDSUDVALG (FSU) Under henvisning til statens samarbejdsaftale af 7. juni 2011 fastsættes følgende forretningsorden: 1. Regelgrundlag 1: FSU

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset Hovedbestyrelsen Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde, der afholdtes torsdag den 1. marts 2012 i forbundshuset med følgende DAGSORDEN 1. Mødet åbnes. 2. Godkendelse af referat. 3. Hoved- og Centralorganisationsforhold.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC

VEDTÆGTER. for. Lederforeningen i TDC VEDTÆGTER for Lederforeningen i TDC Lederforeningen i TDC er tilsluttet hovedorganisationen Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) Vennemindevej 39, 2100 København Ø Telefon: 39 27 00 57 Fax:

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014

Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Indkomne forslag til vedtægtsændringer 2014 Følgende forslag skal behandles på repræsentantskabsmødet under punktet Indkomne forslag. DE KONKRETE FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE ER OMTALT I VEDLAGTE

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Marts 2014 Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalg (HSU) ved Copenhagen Business Academy Retsgrundlaget 1. Hovedsamarbejdsudvalget ved Copenhagen Business Academy, efterfølgende benævnt som HSU, virker

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa.

DALBO a.m.b.a. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Referat fra det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, på Folkehjem i Aabenraa. Tilstede: Der deltog 31 repræsentanter af i alt 38 mulige. Fra administrationen deltog Carsten Boisen, og Hans

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere