INSTALLATION, INSTRUKTIONS- OG SERVICE MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTALLATION, INSTRUKTIONS- OG SERVICE MANUAL"

Transkript

1 TUNGSTEN SMART-HEAT GASVARMER BY BROMIC INSTALLATION, INSTRUKTIONS- OG SERVICE MANUAL PASSER TIL GASSTRÅLEVARMERE: TUNGSTEN VARMER OG TUNGSTEN VARMER Version 1 EUROPA

2 Denne manual indeholder vigtige oplysninger om opstilling, drift og vedligeholdelse af Tungsten Smart-Heat Varmer. Vær meget opmærksom på den vigtige sikkerhedsinformationer vist i denne betjeningsvejledning. Enhver sikkerhedsoplysninger vil blive ledsaget af følgende sikkerhedsforanstaltninger advarselssymboler: FARE ADVARSEL LÆS DENNE vejledning omhyggeligt, før du installerer eller servicerer dette produkt. Opbevar vejledningen til senere brug. Forkert installation, drift eller vedligeholdelse kan resultere i dødsfald, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med de gældende regler og lokale regler. Før installationen skal du kontrollere, de lokale distributionsnet forhold, arten af gas og tryk, er kompatibel med apparatet. Når varmelegeme er installeret, skal der tilsluttes elektrisk jordforbindelse i overensstemmelse med lokale regler. Dette apparat er godkendt til udendørs eller rigeligt ventilerede områder og må ikke benyttes INDENDØRS. Ved udendørs montering, skal dette apparat være beskyttet mod regn. Ventilationskravene skal overholde installationsbestemmelserne i det land, hvor varmeren skal monteres. Ventilationen skal overholde EN Bemærk: Denne vejledning dækker indendørs, ikke-privat brug og overholder de relevante afsnit i BS EN 419-1: 2009 Non-domestic gas-fired overhead luminous radiant heaters Safety Gasopvarmede loftsmonterede, Sikkerhed for gas strålevarmere til ikke-privat brug. Bemærk: Denne vejledning dækker brug udendørs eller brug under velventilerede forhold. Den finder anvendelse til brug i private huse eller boliger og overholder de relevante afsnit. BS EN 14543: A1: Specificationer for dedikerede gasbrændere til flaskegas (LPG) Strålevarmere til overdækket terrasser Røgfri strålevarmere til brug udendørs eller i tilstrækkeligt ventilerede områder. Hovedkontor: 1 Suttor Street, Silverwater, Sydney, NSW 2128 Australien Telefon: (i Australien) eller (internationale opkald) Fax: Web: Bemærk: Bromic Heating Pty Ltd. forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, komponenter, dele og udstyr uden forudgående meddelelse. Denne installations, brugs- og servicevejledning må ikke gengives i nogen form uden forudgående tilsagn fra Bromic Heating Pty Ltd. 2

3 INDHOLD VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG ADVARSLER 4 PRODUKTGENNEMGANG 5 SPECIFIKATIONER 5 PRODUKTBESKRIVELSE 6 GENERAL INFORMATION 6 PRODUKTEGENSKABER 6 INSTALLATIONSKRAV 7 KRAV TIL GAS 7 INSTALLATIONSAFSTAND 8 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER 9 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR VARMEREN 9 INSTALLATION AF GASFORSYNING 13 INSTALLATION AF STRØMFORSYNING 13 LÆKTEST 13 INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR VARMESKJOLD 14 IBRUGTAGNINGSINSTRUKTIONER CHECK AF GASTRYK 14 INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR LOFTSMONTERINGSSØJLE 15 DRIFTSVEJLEDNING 16 TÆNDE FOR APPARATET 16 SLUKKE FOR APPARATET 16 VEDLIGEHOLD OG SERVICE 16 LØBENDE SERVICEKRAV 16 SERVICERING AF YDRE DELE 16 OPTIMALE MONTERINGSAFSTANDE 17 HONEYWELL CONTROL 17 HONEYWELL VENTIL 18 LEDNINGSDIAGRAM 19 RESERVEDELE 20 EFTERINSTALLERINGSRAPPORT 22 FEJLFINDING 23 TILLÆG A 24 3

4 VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG ADVARSLER ADVARSEL Dette apparat må ikke installeres eller bruges i indendørs beboelsesområder. Børn og voksne bør orienteres om risikoen ved høje overfladetemperaturer og bør holde sig på afstand for at undgå forbrændinger eller at der går ild i tøjet. Små børn bør være under opsyn når de er i nærheden af varmeapparatet Brændbare stoffer må ikke bruges eller oplagres i nærheden af apparatet. Tøj eller brandbare materialer må ikke hænges op på varmeapparatet eller anbringes i nærheden af det. Spray ikke med i aerosoler eller brændbare væsker i nærheden af apparatet mens det er i brug. Afskærmninger eller andre beskyttelsesforanstaltninger som evt. fjernes pga. service (som skal udføres af en autoriseret person) skal monteres igen, før varmeapparatet bruges. Installation og reparation skal udføres af en kvalificeret person. Varmeapparatet skal inspiceres før brug og mindst én gang om året af en kvalificeret servicemedarbejder. Hvis ikke man følger advarslerne og instruktionerne i denne manual, kan det medføre alvorlige personskader, dødsfald eller skader på ejendom. Denne installations -, drifts - og vedligeholdelsesvejledning må ikke fjernes fra installationsstedet. Installatøren skal lade vejledningen blive hos kunden til fremtidigt brug. Dette apparat er godkendt til brug UDENDØRS ELLER PÅ TILSTRÆKKELIGT VELVENTILEREDE STEDER (der henvises til det vedlagte diagram over udendørs områder i Tillæg A ) og til brug INDENDØRS I IKKE-PRIVATE OMÅDER. Udfør ikke noget vedligehold før strålevarmeren er slukket, strømmen er taget fra, og temperaturen på varmelegemet har nået rumtemperatur. Udsæt ikke brænderen for vand eller fugtighed. APPARATET SKAL BESKYTTES MOD REGN. Brug ikke strålevarmeren hvis nogen af disse dele bliver udsat for vand før apparatet er blevet efterset eller repareret af en autoriseret servicemedarbejder. Installatøren skal sørge for, at lovbestemmelser, gasregulativ og lokale byggeregler og andre relevante bestemmelser bliver overholdt. Visse materialer eller stoffer som oplagres nær eller under apparatet kan udsættes for strålingsvarme og kan blive alvorligt beskadiget. Sørg for brændbare materialer, fx. loftskonstruktioner, vægge, gulve, møbler og planter holdes mindst mm væk fra toppen og siden. Hele gassystemet, slangeaggregatet, regulatorer, rør og brænder bør inspiceres for skader og lækager før ibrugtagning og mindst én gang om året af en autoriseret servicemedarbejder i apparatets levetid. Alle lækagetests skal udføres med en en sæbeopløsning. Brug aldrig en åben flamme til at kontrollere lækager. Brug ikke strålevarmeren før alle tilslutninger er blevet læktestede af en autoriseret person. Inspicér slangesamlingerne før hvert brug af apparatet. Slangeaggregatet skal udskiftes før ibrugtagning af 4 apparatet hvis der er tegn på slitage eller lignende, eller såfremt slangen er blevet beskadiget. Erstatningsslangen skal være af godkendt type. Slangeaggregatet må ikke placeres på områder, hvor slangen kan blive udsat for tilfældige skader. Strålevarmeren må IKKE monteres i campingvogne og/ eller både. Reparationer må KUN udføres af en autoriseret person. Ukorrekte ændringer, montering eller justering kan medføre personskader, skader på ejendom eller dødsfald. Forsøg ikke at ændre på enheden på nogen måde. Fjern emballagen inden brug. Brug aldrig apparatet i omgivelser med risiko for eksplosion, hvor brændbare væsker eller dampe kan være til stede. Sluk omgående for gasforsyningen hvis man sporer gaslugt. Mal ikke nogen af overfladerne på apparatet. Kast ikke genstande på apparatet. Hvis dækskærmen går i stykker, lad være med at bruge apparatet, afbryd for gas og el og isolér området med brud. Varmeapparatets kontrolkammer, brænder og luftcirkulationsveje skal holdes rene. Hyppig rengøring foretages, når det er nødvendigt. Sluk for gasforsyningen når varmeapparatet ikke bruges. Kontrollér omgående strålevarmeren, hvis et af følgende forekommer: Hvis strålevarmeren ikke når den ønskede temperatur. Hvis brænderen kommer med pop-lyde under brug (det er normalt med en svag støj når brænderen tændes eller slukkes). Små børn skal overvåges, så man sikrer sig at de ikke leger med apparatet. Apparatet bør ikke bruges af mindreårige eller handicappede personer, med mindre de er blevet tilstrækkeligt instruerede af en ansvarlig person, så man sikrer sig, at de kan bruge apparatet korrekt. Check jævnligt apparatet for skader. Hvis man har mistanke om skader på ledningen, stikket eller evt. selve varmeapparatet, skal man med det samme holde op med at bruge det og kontakte leverandøren eller en servicetekniker. Hvis ledningen, stikket eller apparatet er beskadiget, skal man straks holde op med at bruge det kun autoriserede teknikere eller lignende må reparere det. Undgå at inhalere de dampe som strålevarmeren udsender ved første gangs brug. Der kan udvikles røg og lugt fra olie brugt under fremstillingen. Både røg og lugt vil forsvinde efter ca. 30 minutter. Sørg for at den vandtætte pakning på el-kontrolboksen altid holdes i god stand. Kontrollér jævnligt for skader på gummitætningerne. Hvis der er mistanke om skader på gummitætningen, skal man med det samme afbryde strømmen og kontakte forhandleren eller en autoriseret servicetekniker mhp. reparation. Strålevarmeren må ikke anbringes direkte under en stikkontakt. Strålevarmeren må under ingen omstændigheder dækkes med isoleringsmateriale el lign.

5 PRODUKTGENNEMGANG SPECIFIKATIONER ( Bord 1 ) Tungsten Smart-Heat 300 Gastype G31 PROPAN 1 G20 NATURGAS 2 G30 BUTAN 3 Gaskategori I 3P (30) I 3P (37) I 3P (50) I 2H (20) I 2E (20) I 2L (25) I 2E+ (20/25) 3 I 3B (30) I 3B (50) Injektorstørrelse Land CZ, FI, HU, NL, RO BE, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LU, LT, PL, PT, SI, SK, TR AT, BE, CZ, ES, FR, GB, GR, LU, NL, SK AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK & TR DE, LU, PL & RO Antal injektorer 3 Gastilslutnings dimensioner Rp ½ Rp ½ UNDTAGEN - Frankrig - Belgien - Danmark Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark NL BE & FR Rp ½ Rp ½ G1/2 BG,CY,CZ, DK,EE,FI, FR,HU,HR, IS,IT,LT, LU,LV,MT, NL,NO,PL, RO,SE,SI,SK,TR Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark AT,CH,DE, FR, HU, LU, NL, PL, SK Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark Nominelt tryk, mbar Minimalt tryk, mbar Maksimalt tryk, mbar Brændertryk, mbar Varmetilførsel (brutto) Vægt Spænding 7.0kW 500g/hr 14kg V 1. Apparater med propangasforsyning skal sluttes til en regulær forsyning og må ikke sluttes direkte med en slange og en regulator til en gasflaske. 2. Apparater til naturgas skal sluttes til en reguleret forsyning. 3. Regulatoren virker ikke 4. Ikke egnet til feltkonvertering. Tungsten Smart-Heat 500 Gastype G31 PROPAN 1 G20 NATURGAS 2 G30 BUTAN 3 Gaskategori I 3P (30) I 3P (37) I 3P (50) I 2H (20) I 2E (20) I 2L (25) I 2E+ (20/25) 3 I 3B (30) I 3B (50) Injektorstørrelse Land CZ, FI, HU, NL, RO BE, CZ, ES, FR, GB, GR, HR, IE, IT, LU, LT, PL, PT, SI, SK, TR AT, BE, CZ, ES, FR, GB, GR, LU, NL, SK AT, BG, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IT, LT, LV, NO, PT, RO, SE, SI, SK & TR DE, LU, PL & RO Antal injektorer 5 Gastilslutnings dimensioner Rp ½ Rp ½ UNDTAGEN - Frankrig - Belgien - Danmark Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark NL BE & FR Rp ½ Rp ½ G1/2 BG,CY,CZ, DK,EE,FI, FR,HU,HR, IS,IT,LT, LU,LV,MT, NL,NO,PL, RO,SE,SI,SK,TR Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark AT,CH,DE, FR, HU, LU, NL, PL, SK Rp ½ UNDTAGEN G1/2 - Frankrig - Belgien - Danmark Nominelt tryk, mbar Minimalt tryk, mbar Maksimalt tryk, mbar Brændertryk, mbar Varmetilførsel (brutto) Vægt Spænding 11.7kW 840g/hr 18kg V 1. Apparater med propangasforsyning skal sluttes til en regulær forsyning og må ikke sluttes direkte med en slange og en regulator til en gasflaske. 2. Apparater til naturgas skal sluttes til en reguleret forsyning. 3. Regulatoren virker ikke 4. Ikke egnet til feltkonvertering. 5

6 PRODUKTOVERBLIK FORTSAT.. PRODUKTBESKRIVELSE Gasstrålevarmerne i Tungsten Smart-Heat serien er designede til at frembringe effektiv varme. Varmelegemerne har elektroniske styringer, så de kan fjernbetjenes fra et bekvemt placeret afbryder. Varmelegemerne er designet til at kunne benyttes udendørs. BEMÆRK: Tungsten strålevarmere er kun designede til vægmontering eller på en loftsøjle DIMENSIONER PÅ TUNGSTEN SMART-HEAT HEATER 358 Uden varmereflektor Model Dimension A CALG3 00 CALG Med varmereflektor Dette apparat er godkendt til udendørs eller rigeligt ventileret område, og må ikke benyttes indendørs. Skal installeres af autoriserede personer. For idriftsættelse af apparatet se side 8. Dette apparat skal beskyttes mod regn. Installer under et beskyttende dække. Dette apparat skal installeres i overensstemmelse med de gældende regler. Før installationen skal du kontrollere, at de lokale distributionsnet forhold, arten af gas og tryk, og justering af apparatet er kompatible. GENEREL INFORMATION Strålevarmerne i Tungsten-serien er beregnede på brug af udendørs eller godt ventilerede områder og ikke indendørs. Ud over de vedlagte instruktioner skal autoriserede installatører overholde gældende regler for gasinstallation. Vær opmærksom på at disse regler ændres løbende. Varmeapparatet er beregnet på at virke ved vindhastigheder op til 15Km/h. Man må regne med at strålevarmeren har reduceret virkning ved dårlige vejrforhold såsom stærk blæst eller ekstrem luftfugtighed. ADVARSEL Udsæt ikke brænderen for vand eller fugtighed. APPARATET SKAL BESKYTTES MOD REGN. Brug ikke strålevarmeren hvis nogen er disse dele bliver udsat for vand før apparatet er blevet efterset eller repareret af en autoriseret servicemedarbejder

7 TIL INSTALLATION OG BRUG I UDENDØRS ELLER TILSTRÆKKELIGT VENTILERET OMRÅDER. I et godt ventileret område skal der være mindst 25 % af overfladearealet frit. Overfladearealet er summen af væggenes overflader KRAV TIL GAS Tungsten Smart-Heat LPG modeller: Brug kun propane (LPG) gas Apparatets godkendte indgangstryk Tungsten Smart-Heat modeller til naturgas: Brug kun naturgas Apparatets godkendte indgangstryk Rørføring eller den bøjelige slange skal skiftes ved de foreskrevne intervaller ; Brug kun den gas- og flasketype som foreskrives af producenten ; Varmeapparatet skal installeres og gasflasken opbevares i henhold til gældende bestemmelser. Apparatet må kun bruges over terrænniveau i fri luft med: naturlig ventilation uden områder med stillestående luft så evt. udsivende gas og forbrændingsprodukter hurtigt spredes af vind og naturligt luftskifte Hvis apparatet bruges i indelukkede områder, skal følgende betingelser overholdes: % af overfladearealet skal være frit. Overfladearealet er summen af alle væggenes overflader (ref. tillæg A 2. I delvist indelukkede områder med tag og ikke mere end to vægge, (ref. tillæg A, eksempel 2) 3. I delvist indelukkede områder med tag og mere end to vægge, gælder følgende: Mindst 25 % af det samlede vægareal er helt frit (ref. tillæg A, eksempel 4) og Mindst 30 % af det resterende vægareal er helt frit og udækket (ref. tillæg A, eksempel 4) Bemærk: Udendørs defineres som værende over terrænniveau med naturlig ventilation, uden områder med stillestående luft, så gaslækager og forbrændingsprodukter hurtigt spredes af vind og naturligt luftskifte. 7

8 INSTALLATIONSKRAV FORTSAT... INSTALLATIONSAFSTAND Ved valg af installationsstedet til gasstrålevarmerne i Tungsten Smart-Heat serien skal følgende installationsafstande overholdes. Der skal udvises omhu så strålevarmeren ikke installeres: Hvor varme/forbrænding ikke kan beskadige gasflasker/ rørføringer Nær andre brændbare materialer I det fri hvor der er risiko for regn I indendørs boligområder I områder uden tilstrækkelige frigang (se nedenfor) Bemærk: Ved installation uden beskyttende afdækning skal følgende installationsafstande overholdes: Bemærk: Varmeapparatet skal installeres på en sådan måde at der sikres: Frigang ved luftindtag til forbrændingskammeret Sikker afstand til brændbare materialer Der skal sikres fri adgang for luftforsyning til forbrænding og ventilationsluft. Bemærk: Ved montering af varmeskjoldet i Tungsten SmartHeat serien (styklistenummer eller ), skal følgende installationsafstande overholdes: A A B Minimum Mounting Height to Ground Minimum Mounting Height to Ground B C Minimal afstand til brændbare materialer C Minimal afstand til brændbare materialer Model A B C Model A B C mm 1100mm 2500mm* mm 1100mm 2500mm* mm 1100mm 2500mm* mm 1100mm 2500mm* *Minimale installationshøjder anbefalet af Bromic. Man skal orienter sig om gældende lovgivning og byggereglementer inden installation Til Brug Indendørs I Ikke-Private Omåder. Ventilationen skal overholde EN *Minimale installationshøjder anbefalet af Bromic. Man skal orienter sig om gældende lovgivning og byggereglementer inden installation Bemærk: Minimale lokalestørrelse (EN13410:2001). Installationslokalet skal have et rumfang på 10 m3/kw installeret nominel varmetilførsel fra strålevarmerne. Denne vejledning dækker brug udendørs eller brug under Mindstekrav til rumvolumen skal afstemmes med de lokale myndigheder. velventilerede forhold. 8

9 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FOR VARMEREN ADVARSEL Dette apparatet skal installeres og bruges i overstemmelse med lokale gasinstallation standarder og må oppfylle alle kravene som stilles i Installation krav i denne håndbog. Før installation kontrollerer man de lokale forsyningsbetingelser, gassens tilstand og tryk og at apparatets indstilling er kompatibel hermed. 2. Tilslut en godkendt, fleksibel gastilslutning (medleveret) til indtagsfittingen på varmelegemet, brug to fastnøgler til at stramme den til. Udfør en læktest med 60 mb komprimeret luft i slangens åbne ende. Sprøjt gasfittings med en sæbe/vandopløsning og tjek for lækager. Man kan også tjekke lækager efter montering ved hjælp af inspektionshullet på beslagets arm. (der henvises der afsnittet om læktest i denne vejledning).. Installation skal foretages af en kvalificeret person. FORSIKTIG Venligst se specifikationer for vægten af varmeren. Installationen af varmeren skal overholde alle relevante sikkerheds regulationer. 1. Vægbeslag til montering/styreenhed til vægmontering: Tag vægbeslag til montering/styreenhed til vægmontering ud af emballagen. Sæt vægbeslaget det ønskede sted og afmærk monteringshullets placering på væggen. Bor hullerne med bor af korrekte type og størrelse. Fastgør beslaget til væggen med de korrekte beslag 3. Fastgør monteringsarmen strålevarmeren til bagsiden af Før gastilslutninger og kabler ind igennem midten af armen og før dem ud gennem udskæringen øverst oppe på armen. Sørg for at armen vender nedad i en vinkel på 55º Anbring armens 4 monteringshuller i armpladen over de tilsvarende huller på strålevarmeren flyt om nødvendigt på gasslangen, så korrekt tilpasning opnås. Montér og tilspænd de medleverede 4 MG bolte, så monteringsarmen fæstnes til strålevarmeren. Varmere skal være godt og sikkert monteret på væggen. Til mur eller beton benyt M8 Flush Head Dynabolte (eller tilsvarende). Til træ benyt egnet skruer på ikke mindre end 60mm. længde. ADVARSEL Ved vægmontering kontrollere at væggen har den tilstrækkelige styrke, kvalitet og udførsel, til at klare vægten af varmeren. 9

10 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. 4. Fastgør varmer til vægbeslaget/styreboksen. Fjern frontdækslet fra styreboksen Fastgør strålevarmeren til vægbeslaget/styreboksen ved at indsætte monteringsarmen i den nederste skinne på vægbeslaget. Sørg for at gasslangen og ledningerne føres gennem spalten øverst i styreboksens nederste kanal og ikke bliver beskadiget af metalkanterne under monteringen. Det kan være nødvendigt at flytte på gasslangen så armen kan glide på plads. TIP: Installér tidspunkt Tilslut en godkendt, gasudtagsfittingen ikke monteringsstiften på nuværende tilslutning til Anbring strålevarmeren og slangen så slangen og fittingen er på linje BEMÆRK: Sørg for at slangens møtrik og ventilfitting er parallelle med hinanden og at gevindet har korrekt fat før tilspænding! Ukorrekt installation kan medføre gaslækager og beskadige komponenter. TIP: Hvis man fører monteringsarmen ind i kontrolboksens kanal, kan det hjælpe med til en præcis placering af gasslangen under montering af gasventilen. Spray lidt sæbevand på armen for at lette monteringen fleksibel Tilspænd med to fastnøgler og udfør læktest med sæbevandsopløsning (ref. afsnittet lækagetest )

11 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. For Honeywell Control 6. Indsæt drejebolt Anbring armen så de bagerste huller monteringsarmen og styreboksen er på linje Indsæt bolt og skive (medleveret) gennem styreboksen og monteringsarmen gennem hullet på undersiden af styreboksen, mod bagsiden, Tilspænd efter montering på Med en spidstang tager man fat i den hvide ioniseringsterminal som vist, idet man er opmærksom på terminalerne i kontrolmodulet Tænding (mindre terminal) Ionisering (større terminal) Vælg den ønskede vinkel og indsæt en M6 skrue (medleveret) gennem styreboksens nederste overflade i monteringsarmens tilsvarende hul. (Vinklen på strålevarmeren vil være 0º, 10º eller 20º). Tilspænd efter montering Sæt ioniseringsterminalen på det terminalben, der er længst væk. Sørg for at terminalen klikker sikkert på plads. Gentag processen med det sorte tænd kabel ved at sætte terminalen på det mindre terminalben, der er tættere på Sæt den grønne jordterminal i et af de tilgængelige terminalben som findes øverst på vægbeslaget. Elektriske tilslutninger skal udføres af uddannet og autoriseret el-teknikere! 7. Forbind de tre ledninger fra strålevarmeren ved omhyggeligt at følge vejledningerne nedenfor 11

12 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. 8. Forbind gasindtagsfittingen til hovedgasforsyningen i overensstemmelse med installationsforskrifterne og afsnittet om gasforsyning i vejledningen. 9. Fastgør frontdækslet til styreboksen med de medleverede 8xM4 skruer. 10. Strømforsyning fra lysnettet skal udføres i overensstemmelse med vejledninger i vejledningens afsnit Installation af strømforsyning. Sikre, at en vandtæt forsegling opretholdes. 12 Efter gas installation og elektrisk installation er fuldført, bør alle gasledninger testes for utætheder ved hjælp af en sæbevandsopløsning. Se afsnittet Lækage Test for yderligere information. Sikre gastryk opfylder kravene beskrevet i ovennævnte installation af gas tilslutning.

13 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. INSTALLATION AF GASFORSYNING Før installation kontrollerer man de lokale forsyningsbetingelser, gassens tilstand og tryk og at apparatets indstilling er kompatibel hermed. Hvis der installeres flere apparater og de bliver forsynet fra en fælles gasforsyning, er det vigtigt at sikre sig at gasforsyningen er tilstrækkelig til det det tilkoblede antal apparater. Alt arbejde med installation af gasforsyningen skal udføres af uddannet og autoriseret person (er) og opfylder kravene i lokale gasinstallation Koder. Alle rør samlinger bør testes for utætheder med en sæbevandsopløsning før brug. Gas slange skal placeres frit, hvor folk ikke kan falde over den eller i områder, hvor slangen ikke kan udsættes for beskadigelse. Tjek at typen af gasforsyningen er i overensstemmelse med apparatets typeskilt, der er placeret på bagsiden af ovnen. En godkendt, manuel afspærringsventil skal monteres før strålevarmeren tages i brug, i henhold til gældende bestemmelser om gasinstallation. INSTALLATION AF EL-SYSTEM ADVARSEL Strålevarmeren er forsynet med en stikprop med tre ben der sørger for beskyttelse mod elektrisk stød. Den skal sættes direkte i en korrekt jordtilsluttet stikkontakt. Fjern ikke jordstikbenet fra stikproppen. Stikkontakten skal placeres 900 mm til venstre eller højre for strålevarmeren. Hvis en passende stikkontakt er til rådighed, kan strålevarmeren sluttes til her og kan betjenes ved at bruge selve vægkontakten. Man kan også tilpasse el-installationen, så den passer til kravene på installationsstedet, ved assistance fra en autoriseret el-installatør. Hold strømledningen væk fra alle varme overflade og aftræksgasser. Læg mærke til: Tungsten Smart-Heat gasvarmere har ikke deres egen tænd/ sluk kontakt. Driften bør styres gennem strømforsyningen. LÆKTEST Gastilslutningerne på strålevarmeren er læktestet på ADVARSEL Sørg for, at stikkontakten er slukket, før du tilslutter strømkablet. Tilspænd alle tilslutninger og åbn gasforsyningen. Tjek gaslækager med sæbevand. ((Der henvises til afsnittet Lækagetest ). Brug aldrig en åben flamme til at kontrollere lækager. Når strålevarmeren er i gang, skal man tjekke gastrykket ved testpunktet og sørge for at manifoldtrykket til brænderen er: som i tabel 1 på side 5. Gasforsyningstrykket skal begrænses efter tabellen. Hvis trykket i gasledningen overskrider dette niveau, skal der installeres en separat trykbegrænser. Apparatet og dets individuelle afspærringsventil skal frakobles gasforsyningsrørene ved enhver tryktest af dette system, der overskrider 35 mbar. fabrikken før forsendelsen. En fuldstændig gas-tæthedstest skal udføres på installationsstedet på grund af mulig fejlhåndtering under forsendelsen, eller udsættelse for tryk undervejs. Tjek ALLE tilslutninger. Varmeapparatet skal kontrolleres med gas forsyningen tændt. Sørg for at sikkerhedskontrolventilen er i OFF-stilling. Lav en sæbeopløsning af en del flydende opvaskemiddel og en del vand. Sæbeopløsningen kan påføres med en sprayflaske, børste eller klud. Sæbebobler er tegn på lækage. Tænd for gasforsyningen. Hvis der forekommer en læk slukkes for gasforsyningen. Tilspænd alle lækkende samlinger og åbn for gasforsyningen igen for at tjekke tætheden. Tjek aldrig for lækager mens man ryger. Følgende punkter SKAL lækagecheckes inden ibrugtagning. 1 2 Apparatet skal isoleres fra gasforsyningsrørene ved at lukke den individuelle, manuelle afspærringsventil under enhver tryktest af dette system, der overskrider eller er lig med 35 mbar. 13

14 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. LÆKTEST - FORTSAT... IBRUGTAGNINGSVEJLEDNING (UDFØR LÆKAGETEST HVIS DET IKKE ALLEREDE ER GJORT) 3 TJEK GASTRYK ADVARSEL UKORREKTE ÆNDRINGER, MONTERING ELLER JUSTERING KAN MEDFØRE PERSONSKADER, SKADER PÅ EJENDOM ELLER DØDSFALD. INSTALLATION AF VARMESKJOLD A 1. Tag varmeskjoldet og beslagene ud af emballagen Testpunkt for indgangstryk Testpunkt for brænder Regulatorhætte 2. Montér varmeskjoldets beslag til varmeapparatets overside med de medleverede 2 M4-skruer 3. Montér den indre side af varmeskjoldet på monteringsbeslagene med de medleverede 4 M4 skruer. 4. Montér den ydre side af varmeskjoldet med de medleverede 4 M4 skruer. A) Tjek indgangstryk Skru tætningsskruen i testpunktet for indgangstryk ud (en til to omgange) på Honeywell multi-funktionskontrolenheden og slut testpunktet til et manometer. (se fotografi A ovenover). Tænd for apparatet for at kontrollere at indgangstrykket er som angivet i tabellen 1 med specifikationer på side 5. Sluk for apparatet, fjern manometerrøret fra kontrolventilen og skru tætningsskruen i. B) Tjek brændertrykket Skru tætningsskruen i testpunktet for brænderen ud (en til to omgange) på Honeywell multi-funktionskontrolenheden og slut testpunktet til et manometer (se fotografi B ovenover). Tænd for strålevarmeren og lad den arbejde i mindst 5 minutter. Tjek at indgangstrykket er som angivet i tabellen med specifikationer på side 5. Hvis trykket i brænderen ikke er korrekt, skrues regulatorhætten ud (se fotografi B2) på Honeywell multifunktionskontrollen, og brænderen justeres ved at dreje trykreguleringsskruen (med en passende skruetrækker) mod uret for at øge og mod uret for at mindske indstillingen for brændertrykket (se fotografi B3). Når man har opnået det korrekte brændertryk, slukker man for apparatet, fjerner manometerrøret og skruer tætningsskruen i. C) Sæt regulatorhætten på igen Sæt regulatorhætten på igen og forsegl den med rød maling for at forhindre uautoriserede indstillinger. Sæt regulatorhætten på regulatoren. Sæt lukkeskruen på plads i udgangsproppen. Sørg for at skruerne er strammet til. B1 14 B2 B3

15 INSTALLERINGSINSTRUKTION FORTSAT.. MONTERING AF LOFTSSØJLE 1. Montér det øverste beslag på loftet eller en understøtningsbjælke med passende skruer, der skal være mindst 60 mm lange. ADVARSEL Ved montering af loftsbeslag, skal man sikre sig at forankringen til strukturen er af tilstrækkelig styrke, kvalitet og udførelse til at bære vægten af varmeren samt enhver anden belastning, som kan påvirke enheden Monter søjlen på monteringsarm med M8x100 mm og M19 x 100 mm skruer og sæt møtrikker og skiver på (medleverede). 3. Montér begge de to nederste vinger på søjlen (ryg mod ryg) og isæt 3 M10 x 100mm skruer og tilspænd møtrikker og skiver (medleverede). 4. Fastgør strålevarmeren til de nederste vinger med passende skruer. BEMÆRK: Tungsten Heating anbefaler at man fører strømog gasledninger til strålevarmeren ind i søjlen for at reducere synlighed og risiko for beskadigelse

16 DRIFTSINSTRUKTION TÆNDING AF APPARATET 1. Sørg for at gas- og el-installationen udføres i overensstemmelse med producentens retningslinjer som angivet i dette dokument. 2. Tænd for gasforsyningen. 3. Sørg for at gasforsyningstrykket er indstillet 4. Tænd for strømmen til strålevarmeren. 5. Hvis strålevarmeren ikke tændes, slukkes for strømmen. 6. Vent 5 sekunder før der tændes for strømmen igen. Hvis strålevarmeren ikke tændes efter fem forsøg, ser man efter i fejlfindingsafsnittet i vejledningen eller kontakter Tungsten Heating Pty. Ltd angående serviceinformation. AT SLUKKE FOR APPARATET 1. Hvis der skal slukkes midlertidigt for strålevarmeren, slukker man ved kontakten. 2. Hvis der skal slukkes permanent for strålevarmeren, slukker VEDLIGEHOLD OG SERVICE Det er vigtigt at der udføres regelmæssigt vedligehold på strålevarmeren, så effektiv drift opretholdes. Alle former for at vedligehold bør kun udføres af autoriserede teknikere. Varmeapparatets kontrolkammer, brænder og og luftcirkulationsveje skal holdes rene. Efterse og rens mindst hver sjette måned eller oftere under ugunstige omstændigheder. Blokér aldrig for tilstrømning af forbrændings - eller ventilationsluft. Hold altid varmeapparatets område rent og frit for brændbare materialer, benzin og andre brændbare væsker og dampe. Rengør ikke strålevarmeren med brændbare eller korroderende væsker. Der kræves ikke særlige værktøjer til servicering. LØBENDE SERVICEKRAV 1. En gang årligt skal man kontrollere den godkendte gasslange i montagearmen. Slangen skal udskiftes hvis der er tegn på overdrevet slid eller tegn på den er blevet beskadiget. Erstatningsslangen skal være af godkendt type med 3/8 SAE tragtformede ender. For at checke gasslangen fjernes dækslet over kontrolboksen ved at fjerne skruerne og skubbe dækslet til side. Man kan også skille strålevarmeren ad ved at arbejde i modsat rækkefølge af vejledningerne i monteringsinstruktionen i installationsafsnittet i denne håndbog. 2. VISUELT TJEK AF BRÆNDERFLAMMEN. Mens strålevarmeren er i brug, skal man visuelt tjekke at alle brændere er tændt og gløder rødt. Det kan gøres ved at observere gløden gennem den gennemsigtige overflade eller ved at se ned langs forbrændingskanalen. Bemærk: Der må forventes en let variation i farven. man ved kontakten og slukker for gasforsyningen. BEMÆRK: Strålevarmeren skal have været slukket i en periode på mindst fem minutter før man forsøger at tænde den igen. Kontrollér omgående strålevarmeren, hvis et af følgende forekommer: Hvis strålevarmeren ikke når den ønskede temperatur. Hvis brænderen kommer med pop-lyde under brug (det er normalt med en svag støj når brænderen tændes eller slukkes). BEMÆRK: Undgå at inhalere de dampe som strålevarmeren udsender ved første gangs brug. Der kan udvikles røg og lugt fra olie brugt under fremstillingen. Både røg og lugt vil forsvinde efter ca. 30 minutter. 3. Rengøring af brændere: Brænder kan rengøres direkte med komprimeret luft (maks mbar) ved udgangsåbningerne. Undgå at rette luften mod pakningsmaterialet mellem de keramiske fliser og brænderkoppen. 4. Rensning af manifold og injektorer: Kobl gasslangen fra udtaget ved gasventilen (strålevarmeren bør være koblet fra) og blæs komprimeret luft (maks mbar) gennem indtagsfittings. 5. Rengøring af varmelegemehuset for støv og fremmedlegemer: Åbn den bageste indkapsling og fjern støvet med komprimeret luft (maks mbar) og en fugtig klud. 6. Fjern affald, edderkoppespind og insektreder fra kontrolkammeret, brænderen og luftpassagerne i strålevarmeren med et godt rensemiddel til rørføringer eller komprimeret luft for at holde apparatet rent og sikkert at bruge. Rens aldrig huller eller andre åbninger med tandstikkere eller andre genstande som kan gå i stykker eller tilstoppe åbningerne. 7. I saltholdige miljøer, såsom nær havet, vil korrosion optræde hyppigere end normalt. Tjek hyppigt for korrosion og reparér skader med det samme. Mere hyppig rengøring foretages, når det er nødvendigt. Det er vigtigt at kontrolkammeret, brændere og og luftcirkulationsveje i strålevarmeren holdes rene. Efter vedligehold skal varmeapparatet tages i brug igen ifølge vejledningen i ibrugtagningsvejledningen (ref. s. 13) Kontakt Bromic eller Bromic-distributøren før der bruges andre reservedele end dem, der er specificeret på side 22 SERVICERING AF YDRE DELE Komponenterne i Tungsten Smart-Heat Series er konstruerede af rustfrit stål og dækket med sort maling, der modstår høje temperaturer. Til alle ydre, sorte dele (bortset fra kantninger omkring dækskærme ) er der brugt en børstet finish. Det er ikke en coating og den kan ved længere tids brug blive misfarvet en anelse på grund af de høje temperaturer i brænderen. Det

17 VEDLIGEHOLD OG SERVICE FORTSAT... er helt normalt og påvirker ikke apparatets funktion. Reservedele kan købes, så strålevarmeren kan bringes tilbage til det oprindelige udseende som det havde, da det blev leveret fra Tungsten Heating Pty Ltd (der henvises til styklisten i vejledningen). Påfør ikke yderligere overfladebehandling på strålevarmeren under nogen omstændigheder. Brug af yderligere overfladebehandling ud over den er der brugt af producenten, kan medføre risiko for farlige reaktioner såsom udvikling af giftige dampe eller brand. OPTIMALE MONTERINGSAFSTANDE B B A Model A B Model A mm mm mm mm mm mm DRIFTSDATA - HONEYWELL KONTROLBOKS Følgende driftssekvens gælder kun, når komponenterne er installerede i henhold til producentens samle- og monteringsinstruktioner. Forsøg ikke på at ændre ledningskonfigurationen, gaskomponenterne eller nogen anden del af brænderaggregatet. TEKNISKE DATA Brug Honeywell Elektroniske gasbrændersystem er velegnet til atmosfæriske gasbrændere til ikke-permanent drift. Selvom Honeywell-enheden kan fås til ikke-volatil afspærring, er dens konfiguration i Tungsten-serien begrænset til volatil afspærring, dvs. at genstart fra denne tilstand er mulig med afbrydelse og følgende reetablering af strømforsyningen. Timing: Egenskaber: Strømforbrug ved opstart 10W Løbende strømforbrug 4W Overholder CSA - standarden for automatisk flammovervågnings- og kontrolsystem for gasbrændere Overholder EN (europæisk standard for automatisk flammovervågnings- og kontrolsystem for gasbrændere Overholder AGA - (den australske standard for automatisk flammovervågnings- og kontrolsystem for gasbrændere Flammeovervågning baseret på genopretningsegenskaber (ionisering) flammens Forsyningsspænding V 50Hz Driftstemperatur -20 C +60 C Omgivende fugtighed 90 % maks ved 40 C Beskyttelsesgrad IPX4 Selv-check timing 1.5 s Sikkerhedstiming 25 s Drop-out tid ved løbende flammefejl 1s Tænding Tændspænding 15 kv med 40 pf belastning Gnistgentagelsesfrekvens 33 Hz Maks. kabellængde 1M Anbefalet gnistgab 0.14 Forbrug 2.5W Gnistenergi 3 uas 17

18 DRIFTSDATA - HONEYWELL KONTROLBOKS FORTSAT... Driftsinstruktion Automatiske kontrolbokse er sikkerhedsanordninger og må ikke åbnes. I modsat fald gøres producentens ansvar og garanti ugyldig. En kontrolleret nedlukning skal finde sted hver 24 timer, så enheden kan kontrollere sin egen (effektivitet (systemer til ikke-permanent brug) Apparatet må kun tilsluttes eller frakobles hvis strømforsyningen er afbrudt Undgå at udsætte apparatet for vanddryp Ventilation og lav temperatur sikrer lang levetid for kontrolboksen Elektrisk installation Fase og nul bør forbindes korrekt, hvis der begås fejl, kan det medføre farlige situationer. Før systemet startes skal kablerne kontrolleres omhyggeligt for korrekt installation Terminalerne i kontrolboksen, metalrammen i brænderen og jordtilslutning til lysnettet skal være korrekt forbundne Drift Ved hver start udfører kontrolenheden en selvtest af sine egne komponenter. Under forskylningen eller ventetiden (TW) udfører det interne kredsløb en test af flammesignalforstærkeren. Udefra kommende lys eller fejl i forstærkeren betyder simulation af en flamme, som forhindrer kontrolenheden i at starte. Ved slutningen af ventetiden eller forskylningen, sættes der spænding på gasventilen og tændingsenheden aktiveres. På denne måde starter sikkerhedstimingen (TS). Hvis der opdages en flamme under sikkerhedstimingen, afspærres tændingsenheden med fortsat spænding på gasventilen. Hvis kontrolenheden ikke opdager noget flammesignal under sikkerhedstimingen (TS), fortsætter enheden med at afspærre gasventilen og tændingsenheden slukkes ved afslutningen af sikkerhedstimingen. Hvis det etablerede flammesignal mistes (under sikkerhedstimingen eller ved drift derefter) betyder det, at sikkerhedsenheden reaktiveres i løbet af et sekund. Hvis brænderen ikke tændes i løbet af 25 sekunders reaktivering af tændingen, vil enheden gå i fejltilstand og spærre gastilledning af, hvorefter den skal genstartes LÅSEPROCEDURE FOR NULSTILLING AF HONEYWELL- Kontroltændingen kan nulstilles ved at slukke for strømmen fra lysnettet. Følgende procedure nulstiller kontrolenheden. Sæt hovedkontakten på OFF og vent i 5 sek. Sæt hovedkontakten på ON og vent i 5 sek. Sæt Hovedkontakten på OFF og vent i 5 sek. Sæt Hovedkontakten på ON og vent i 5 sek. Enheden er nu nulstillet. DRIFTSDATA FOR HONEYWELL - VENTIL: Gaskontrolenheden i serie VK er blevet specielt udviklet til brug i private hjem. Honeywell gasventilen er en multifunktions kontrolenhed som omfatter en justérbar, direkte virkende trykregulator. Den er beregnet til brug med 220/240 V. Standardspecifikationer Rp1/2 forbindelse med hun-rørgevind Omgivende temperaturområde fra 0 C til 60 C Kompakt størrelse: 86.5mm x 63.5mm x 65.9mm Normeret til 50 mb tryk Rp1/2 x Rp1/2 indgang og udgang Jordterminal 6 mm fladt ben Pillesikre skruer Topmonterede spoler, der kan udskiftes på stedet TEKNISKE DATA Maks. arbejdstryk 50 mbar Installationsgruppe Gruppe 2 Driftstemperatur 0 C til 60 C Regulatorens justeringsområde 9,2 til 13,7 mbar Normeret spænding V 50Hz 18

19 LEDNINGSDIAGRAM- HONEYWELL KONTROLENHED, HONEYWELL GASVENTIL ELEKTRISK DIAGRAM SE BRUGSANVISNING FOR DETALJER OM, HVORDAN DU TILSLUTTER DE ELEKTRISKE KOMPONENTER Ionisering Tænding + Ionisering L Brown 230 V Rød N E Bla Rød Gul/Grøn Gul Lilla Lilla N/A HONEYWELL Lilla Sort Gul Bemærk: Hvis nogen af den oprindelige tråd, som leveres med ovnen skal udskiftes, skal den udskiftes med 18AWG, 90 º C type UL godkendt ledning eller tilsvarende. Hvis Transformer skal udskiftes, skal en UL godkendt model af lignende type anvendes. 19

20 RESERVEDELE Honeywell

21 RESERVEDELSBESKRIVELSE Nr. Beskrivelse Reservedelsnumre i 300-serien Reservedelsnumre i 500-serien 1 Glasholder - top BH BH Glasholder - bund BH BH Vindafbøjning BH BH Glas BH BH Reflektoraggregat BH BH Glasholder - side BH BH Sideafskærmning BH BH Sejl BH BH Bagerste indkapsling BH BH Montage til bagerste indkapsling (top) 11 Montage til bagerste indkapsling (bund) 12 Bagerste afdækningsenhed BH BH Montage til bagerste enhed 14 Brænder BH BH Ledningssæt + tændaggregat BH BH Inderbeklædning BH BH Vægarmsenhed BH BH Forreste afdækning af vægarm 20 Gasmagnetventil BH BH mm ID-tylle BH BH mm ID-tylle BH BH Gasindtagsfitting (ventil) 25 Gasudtagsfittingsaggregat + testpunkt (ventil) 26 Gasindtagsfitting (varmelegeme) 27 Injektor (LPG) - Injektor (NG) - Ekstra skruer til vægmontering - Ekstra skruer til strålevarmer Bemærk: For yderligere information om levering af reservedele kontaktes forhandleren eller BROMIC HEATING Hovedkontor: 1 Suttor Street, Silverwater, Sydney, NSW 2128 Australien Telefon: (i Australien) eller (internationale opkald) Fax: Web: 21

22 EFTERINSTALLERINGSRAPPORT Kunde Forretningsnavn: EFTERINSTALLERINGSRAPPORT FOR TUNGSTEN SMART-HEAT GASSTRÅLEVARMERE NÅR VARMEAPPARATET ER BLEVET INSTALLERET BEDES MAN FOTOKOPIERE, UDFYLDE OG SENDE DENNE RAPPORT MED: FAX TIL (02) eller MED MAIL TIL Bromic Heating Pty Ltd, 1 Suttor Street, Silverwater NSW 2128 Australien eller SCANNE OG E TIL Udfyld den relevante information eller sæt en cirkel om det relevante ja/nej -svar nedenfor: Dato: dd / mm / yyyy Hvor mange Tungsten Smart-Heat strålevarmere er der installeret på dette sted? 3-kakkel: 5-kakkel: Adresse: Hvilken gastype bruges? LPG Naturgas Bydel: Stat: Postnummer: Kundens kontaktoplysninger: Navn: Er strålevarmerne udsat for saltholdig luft eller på nogen måde udsat for korrosion eller kemisk påvirkning? Frembringer strålevarmernes placering nogen risici for installationsstedet? Overholder installationsafstandene minimumskravene som angivet i afsnittet om Installationskrav i installations, brugs- og servicevejledningen? Ja Ja Ja Nej Nej Nej Stilling: Tlf: ( ) Fax: ( ) Mobil: Er gasforsyningen tilstrækkeligt dimensioneret til det antal strålevarmere, der er installeret? Er gasledningerne blevet tømt for luft? Ja Ja Nej Nej Installatørens kontaktoplysninger: Navn: Stilling: Tlf: ( ) Fax: ( ) Mobil: SUnderskrift fra den ansvarlige tekniker: Er gasledningerne blevet tjekket for lækager med sæbeopløsning? Blev varmefladen testet og fungerede den uden fejlfunktion? Hvad er forsyningstrykket i gastilledningen? Hvad er udgangstrykket (i testpunktet) i gasventilen? Ja Nej Ja Nej kpa kpa Navn: Firma: Stilling: Dato: dd / mm / yyyy 22

23 FEJLFINDING SYMPTOM MULIG ÅRSAG KORREKTION Strålevarmeren tændes ikke Strålevarmeren tændes, men går i tænd/slukcyklus Ingen gas 1. Ingen strøm 2. Ingen gas 3. Kontrolmodulet er i låst tilstand 1. Utilstrækkelig flamme på ioniseringsstaven 2. Der er træk til stede 3. Utilstrækkelig jordforbindelse mellem strålevarmeren og kontrolboksen 1. Luft i gasledningen 2. Manuel afspærringsventil lukket 3. Regulatoren hænger 4. Regulatoren i reverse 1. Bed en autoriseret el-installatør til at kontrollere strømforsyningen 2. Bed en autoriseret vand- og gasmester om at kontrollere gasforsyningen 3. Ref. s. 17 Nulstil Honeywell låsetilstand 1. Kontrollér og indstil gastrykket Tjek og fjern tilstopninger i brænderventurien og injektorerne 2. Lad være med at bruge strålevarmeren ved stærk blæst 3. Udskift ledningssættet og rens forbindelserne for at sikre god jordforbindelse 1. Tøm ledningen 2. Åbn ventilen 3. Udskift regulatoren 4. Fjern og installér korrekt Lav overfladetemperatur på keramisk kakkel Gaslugt 1. Lavt gastryk i manifold 2. Lavt tryk i gasindtaget 3. Åbningen er delvist tilstoppet med fremmedlegemer 4. Forbrændingsprodukterne bortventileres ikke tilstrækkeligt meget 5. Manifoldet er ikke rettet korrekt ind på grund af for kraftig tilspænding ved rørinstallation 6. For lavt dimensioneret gasforsyning 7. Fremmedlegemer i venturirør 1. Løse rørforbindelser 2. Defekt regulator 3. Defekt manuel afspærringsventil 4. Defekt gaskontrolventil 5. Løs bøjelig slange 1. Sørg for at trykindstillingerne er som i tabel 1 på side 5 2. Rens åbningen 3. Sørg for tilstrækkelig bortventilering af biprodukter 4. Udskift manifoldet 5. Øg gastrykket eller udskift rørføringen 6. Fjernes med en flaskerenser 1. Tjek alle forbindelser med sæbeopløsning og tilspænd om nødvendigt 2. Udskift regulatoren 3. Udskift manuel afspærringsventil 4. Udskift gaskontrolventil 5. Fastspænd den bøjelige slange Gas/luftblanding afbrændes i brænderhuset (tilbageslag) 1. Separation af keramiske kakler 2. Keramiske kakler revner 3. Strålevarmer monteret i ukorrekt vinkel 4. For kraftig træk 1. Udskift brænderaggregatet 2. Udskift brænderaggregatet 3. Tjek vinklen på strålevarmeren. Se brænderens mærkeplade 4. Afskærm eller omplacér strålevarmeren Kontrolaggregatet overvarmer 1. Strålevarmeren er ikke monteret korrekt 1. Montér vægbeslaget / kontrolboksen på en lodret, plan overflade ifølge instruktionerne i installationsafsnittet i denne vejledning. Brug altid de medleverede dele ved montering af strålevarmeren Kuldannelse på overfladen af de keramiske kakler 1. Åbningen er ikke rettet ind 2. Tilstopning i venturirør 3. Lavt gastryk 4. Strålevarmeren forsynes med forket gastype 1. Konsultér sælgeren eller fabrikken 2. Rens med en flaskerenser 3. Sørg for det fornødne tryk 4. Kontrollér gastypen på mærkaten 23

24 TILLÆG A Bemærk: Mht. afstande til brændbare materialer, se s. 7 24

25 TILLÆG A FOR... 25

26 TILLÆG A FORTSAT... S/N Forkortelse Land 1 AT ØSTRIG 2 BE BELGIEN 3 BG BULGARIEN 4 CH SCHWEIZ 5 CY CYPERN 6 CZ REPUBLIKEN TJEKKIET 7 DE TYSKLAND 8 DK DENMARK 9 EE ESTLAND 10 ES SPANIEN 11 FI FINLAND 12 FR FRANKRIG 13 GB STORBRITANNIEN 14 GR GRÆKENLAND 15 HR KROATIEN 16 HU UNGARN 17 IE IRLAND 18 IS ISLAND 19 IT ITALIEN 20 LT LITAUEN 21 LU LUXEMBOURG 22 LV LETLAND 23 MT MALTA 24 NL HOLLAND 25 NO NORGE 26 PL POLEN 27 PT PORTUGAL 28 RO RUMÆNIEN 29 SE SVERIGE 30 SI SLOVENIEN 31 SK SLOVAKIET 32 TR TYRKIET 26

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.2 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Tillykke med din nye terrassevarmer Vi anbefaler at

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 13.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323

Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 Monterings-og brugsanvisning Gasgrill UPPER-EAST med 4+1 brændere, samt bagbrænder og grillspyd. Varenr.: GG201323 8 Gennemlæs og sæt dig ind i denne brugsanvisning før grillen tages i brug. 8 Før grillen

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill

Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill Brugsvejledning til 3 Brændere gasgrill VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE BRUGVEJLEDNING FØR IBRUGTAGNING AF GASGRILLEN. Brug venligst kun en 30 mbar gas regulator samt slange, købt hos os eller hos en autoriseret

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Terrassevarmer med kvartsglasrør

Terrassevarmer med kvartsglasrør Terrassevarmer med kvartsglasrør HN 8735 Brugervejledning OBS: Leveres uden regulator, gasslange og gasflaske. Gem vejledningen til senere reference. ADVARSLER OG SIKKERHEDSREGLER Læs de følgende instruktioner

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Samle og betjeningsvejledning

Samle og betjeningsvejledning Samle og betjeningsvejledning Moreland A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Ver. 11.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Advarsel Vi anbefaler at du før brug, grundigt læser

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør

SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A. Til brug for den autoriserede VVS-installatør SERVICE INFORMATION - DENMARK GAS - TØRRETUMBLER INSTALLATIONS - OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING ECO 43A Til brug for den autoriserede VVS-installatør ECO 43A TEKNISKE DATA General beskrivelse White Knight

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

DK Model Brugsanvisning

DK Model Brugsanvisning Model 94130 DK Brugsanvisning GASGRILL MED 4 BRÆNDERE OG SIDEBRÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning,

Læs mere

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET

Brugervejledning 3. FØLG ALLE SAMLEANVISNINGER I DENNE BRUGERVEJLEDNING. HVIS ANVISNINGERNE IKKE FØLGES, KAN DET Brugervejledning VIGTIGT LÆS ALLE ANVISNINGER OG BETJENINGSVEJLEDNINGER, INDEN GRILLEN TAGES I BRUG. FØLG DE KORREKTE OPTÆNDINGS- OG ANVENDELSESPROCEDURER. HÅNDTER METALDELE MED FORSIGTIGHED FOR AT UNDGÅ

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR

GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 1 GASOVN BLUEGAZ BG 64 Med elektrisk opvarming og ventilator ARTIKEL NR 780064 BRUGERVEJLEDNING Indhold: A. Godt at vide, før du bruger. B. Sikkerhed C. Installation og drift D. Installer gas regulator

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder

Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og 1 sidebrænder Brugsanvisning og sikkerhedsanvisninger Gasgrill Savannah III, 3 brændere og sidebrænder 0359 2 ADVARSEL! FORKERT BRUG OG IGNORERING AF SIK- KERHEDSVELJEDNIN- GEN KAN MEDFØRE UKONTROLLERBAR BRAND ELLER

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG.

INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER INSTRUKTIONSBOGEN SKAL LÆSES OG FORSTÅS FØR ANVENDELSEN AF RADIATOREN OG SKAL OPBEVARES PÅ ET SIKKERT STED FOR EVT. SENERE BRUG. ENHEDEN SKAL INSTALLERES OG BETJENES I OVERENSSTEMMELSE

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER

BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER BRUGSANVISNING FOR GASVANDSVARMER Produktet er designet og produceret i overensstemmelse med standarder som angivet i: Þ EN 26-1997 +A3:2006 TEKNISK ASSISTANCE Produktet er testet og justeret før det forlader

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Drift og vedligehold Manifold

Drift og vedligehold Manifold Drift og vedligehold Manifold 140522_040414:11_dk Adresse Amerikavägen 6 SE 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hjemmeside/ e-mail www.qmt3.com info@qmt3.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET

MANUAL. Elma Beagle LPG / MET Beagle LPG Beagle MET MANUAL Elma Beagle LPG / MET EAN: 5706445960040 Beagle LPG 5706445960033 Beagle MET Elma Beagle LPG-MET 1 BEAGLE GASLÆKAGE DETEKTOR LPG version: BEAGLE LPG Metan version: BEAGLE MET Udskiftelig halvleder

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere