Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator"

Transkript

1 Brugerhåndbog Invacare Solo 2 Transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal du læse denne manual og du bør opbevare denne til senere brug Der findes yderligere information om Invacares produkter, reservedele og serviceydelser på

2 ADVARSEL BENYT IKKE DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR UDEN FØRST AT HAVE FULDSTÆNDIGT LÆST OG FORSTÅET DISSE INSTRUKTIONER SAMT ANDET MATERIALE SÅSOM BRUGERHÅNDBØGER, SERVICEHÅNDBØGER ELLER INSTRUKTIONSPAPIRER, DER ER LEVERET SAMMEN MED DETTE PRODUKT ELLER EKSTRAUDSTYR. HVIS DU IKKE KAN FORSTÅ ADVARSLERNE, FORSIGTIGHEDSREGLERNE ELLER INSTRUKTIONERNE, BEDES DU KONTAKTE EN PROFESSIONEL SUNDHEDSMEDARBEJDER, EN FORHANDLER ELLER EN TEKNIKER, INDEN DU FORSØGER AT BRUGE UDSTYRET. ELLERS KAN DER SKE PERSONSKADE ELLER ANDRE SKADER. ADVARSEL OM TILBEHØR INVACARE-PRODUKTER ER SPECIFIKT DESIGNEDE OG PRODUCEREDE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-TILBEHØR. TILBEHØR, DER ER DESIGNET AF ANDRE PRODUCENTER, ER IKKE TESTET AF INVACARE, OG ANBEFALES IKKE TIL BRUG SAMMEN MED INVACARE-PRODUKTER. BEMÆRK: Opdaterede versioner af denne manual kan findes på Invacare SOLO 2 2 Part No

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SPECIELLE BEMÆRKNINGER... 4 Bortskaffelse af udstyr og tilbehør... 6 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE... 7 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER... 8 Driftsoplysninger... 9 Vedligeholdelse...11 Radiofrekvensinterferens...11 Instruktion vedr. den polariserede stikprop...11 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT...12 Udpakning...12 Inspektion...12 Opbevaring...12 SEKTION 3 FUNKTIONER...13 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE...14 Lovmæssig registrering...17 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING...18 Placering...18 Anbefalinger for optimal ydeevne...18 Filtre...18 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator...19 Installation af batteriboks...21 Opladning af batteriet...22 Styring af batteriets funktionstid...22 Kontrollerer batteriopladningsniveauet...22 Sådan forlænges batteriets levetid...23 Tilslutning/placering af næsekateter...23 Tilslutning af befugter...25 Frontpanel og LCD-display på den transportable iltkoncentrator...26 Brug af den SOLO 2 transportable iltkoncentrator...33 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE...34 Kabinet...34 Luftindsugningsfilter...34 Rengøring af kateter...35 Rengøring af befugteren...35 Oversigt over forebyggende vedligeholdelse af transportal iltkoncentrator...36 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING...37 Fejlfinding...37 Advarsler og alarmer...39 SEKTION 8 EKSTRAUDSTYR...50 Part No Invacare SOLO 2

4 SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Der anvendes signalord i denne betjeningsvejledning for faremomenter og usikre forhold, der kan medføre skader på personer eller ejendom. Se nedenstående tabel, hvor signalordene er defineret. SIGNALORD FARE ADVARSEL FORSIGTIG BETYDNING Fare indikerer en umiddelbart farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Advarsel indikerer en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan medføre dødsfald eller alvorlig personskade. Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre skader på ejendom eller mindre personskader, eller begge dele, såfremt den ikke undgås. BEMÆRK Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. FARE RYGNING ER FORBUDT samtidig med at enheden benyttes. Hold tændstikker, tændte cigaretter, lys og andre antændelseskilder ude af lokalet hvor produktet er placeret og væk fra områder, hvor der gives ilt. Der bør opsættes RYGNING FORBUDT-skilte på iøjnefaldende steder. Tekstiler og andre materialer, der normalt ikke ville antændes, vil nemt blive antændt og brænder med større intensitet i iltberiget luft. Mangel på overholdelse af denne advarsel kan medføre brand, beskadigelse på ejendom og fysiske skader eller dødsfald. Invacare SOLO 2 4 Part No

5 SPECIELLE BEMÆRKNINGER FORSIGTIG I USA: Advarsel: Lovgivningen foreskriver at salg eller udlejning af denne enhed kun må ske gennem eller efter ordinering af en læge eller anden praktiserende sundhedsperson, der er indehaver af en lovpligtig licens udstedt af det styrelsesorgan, under hvilket han/hun praktiserer, til at anvende eller foreskrive at anvende denne enhed. Brug af iltbehandling kan i visse tilfælde være farligt og det tilrådes, at man søger rådgivning hos en læge, før dette apparat anvendes. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reserveudstyr, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Udenfor USA: Advarsel: Lovbestemmelser kan begrænse salg eller udlejning af denne enhed til at ske gennem eller efter ordinering af en læge eller andet udøvende sundhedspersonale, og anvendelse eller bestilling kan være underlagt lovgivningen fra det statslige organ, hvorunder vedkommende praktiserer. Invacare anbefaler en alternativ iltkilde som supplement i tilfælde af strømsvigt, alarmtilstande eller mekaniske fejl. Konsulter din læge eller udstyrsforhandler vedrørende hvilken type reservesystem, der er påkrævet. Dette udstyr skal anvendes som et iltsupplement, og det betragtes ikke som livsunderstøttende eller livsbevarende udstyr. Part No Invacare SOLO 2

6 SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bortskaffelse af udstyr og tilbehør Dette produkt er leveret af en miljøbevidst producent, som overholder anvisningerne i direktiv 2002/96/CE, Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Dette produkt kan indeholde substanser, der kan være skadelige for miljøet, hvis de bortskaffes til steder (lossepladser), der ikke er egnede i henhold til lovgivningen. Følg lokale regler og genanvendelsesplaner i forbindelse med bortskaffelse af enheden eller komponenter, som normalt bruges til driften. Enheden genererer ikke affald under brug. Enheden og batteriet må IKKE bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Litiumbatteriet skal returneres til genbrug hos din forhandler/leverandør. Alt tilbehør, som ikke er en del af enheden skal håndteres i overensstemmelse med den enkelte produktmærkning for bortskaffelse. Genbrug Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Invacare SOLO 2 6 Part No

7 SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE SEKTION 2 TEKNISK BESKRIVELSE Invacares transportable iltkoncentrator benyttes af patienter med vejrtrækningsproblemer og som kræver iltsupplement. Denne enhed er ikke beregnet til at opretholde eller understøtte liv. Iltkoncentrationsniveauet i den færdige blanding ligger imellem 87 % til 95,6 %. Ilten leveres til patienten igennem et næsekateter. Den transportable iltkoncentrator har to driftsfunktioner: pulsflow og konstantflow. Ved pulsflow leveres ilten med pulsindstillinger mellem 1 og 5, når der registreres et behov for ilt. Ved konstant flow, flyder ilten konstant ved indstillinger fra 0,5 LPM til 3,0 LPM. Invacares transportable iltkoncentrator benytter en molekylesi samt vekslende trykadsorbtion til at fremstille ilt. Omgivelsesluften suges ind i enheden, filtreres og komprimeres derefter. Denne komprimerede luft sendes derefter til den ene af to nitrogen-adsorberende si-underlag. Koncentreret ilt suges ud af den modsatte ende af det aktive si-underlag og føres ind i en ilttank, hvor den leveres til patienten i specifikke mængder under indåndingsdelen af et detekteret åndedræt. Invacares transportable iltkoncentrator kan betjenes af patienten i et hjemmemiljø, i et institutionsmiljø eller i en bil eller et andet mobilt miljø. Standard strømforsyningsmuligheder for enheden omfatter strømforsyning fra en AC strømkontakt, der kan skifte fra AC til DC (120 VAC/ 60 Hertz eller 230VAC/50 Hertz nominel), en strømforsyning, der skifter fra DC til DC og som fås fra stik til biler (12 VDC nominel), samt et genopladeligt reservebatteri. Part No Invacare SOLO 2

8 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER For at sikre en sikker installation, montering og betjening af den transportable iltkoncentrator SKAL disse instruktioner følges. ADVARSEL Dette afsnit indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikker betjening og anvendelse af dette produkt. FARE Risiko for elektrisk stød. Må IKKE adskilles. Eftersyn skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Der er ingen dele brugeren selv kan servicere. SÅDAN MINIMERES RISIKOEN FOR FORBRÆNDINGER, ELEKTRISK STØD, BRAND ELLER PERSONSKADER Spontan og voldsom antændelse kan forekomme, hvis olie, fedt, smøremidler eller petroleumbaserede produkter kommer i kontakt med ilt under tryk. Disse substanser SKAL holdes væk fra den transportable iltkoncentrator, slanger og tilslutninger samt alt andet iltudstyr. ANVEND IKKE smøremidler, medmindre det anbefales af Invacare. Undgå anvendelse under badning. Hvis vedvarende anvendelse er påkrævet ifølge lægeordination, SKAL koncentratoren placeres i et andet lokale mindst 2,1 m fra badet. Personer må IKKE komme i kontakt med koncentratoren, mens de er våde. Produktet må IKKE placeres eller opbevares, hvor det kan falde i vand eller andre væsker. RÆK IKKE ud efter et produkt, der er faldet i vand. Tag stikket ud af stikkontakten ØJEBLIKKELIGT. Hold iltslanger, ledninger og enheden væk fra genstande som tæpper, sengeovertræk, stolepuder, beklædning og væk fra opvarmede eller varme overflader, herunder rumvarmeapparater, ovne og lignende elektrisk udstyr. Invacare SOLO 2 8 Part No

9 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER FARE Undgå, at der forekommer gnister nær medicinsk iltudstyr. Dette omfatter også gnister fra statisk elektricitet, der kan udløses ved enhver form for friktion. Flyt eller omplacer IKKE koncentratoren ved at hive i ledningen. Et produkt bør ALDRIG forlades uden opsyn, når det er tilsluttet. Vær sikker på, at den transportable iltkoncentrator er slukket, når den ikke er i brug. Udendørs brug af den transportable iltkoncentrator må UDELUKKENDE ske ved brug af batteri. Driftsoplysninger Den transportable iltkoncentrator kan kun bruges sammen med PAP, Bi-Level eller andre lignende apparater, når den er i kontinuerlig strøm-tilstand. Hvis den transportable iltkoncentrator ikke virker korrekt, hvis den er blevet tabt eller skadet, eller tabt i vand, skal der rettes henvendelse til udstyrets leverandør eller en kvalificeret tekniker for undersøgelse og reparation. Kontakt STRAKS leverandøren af udstyret og/eller din læge hvis du føler dig dårlig eller utilpas; hvis enheden ikke viser en iltpuls; hvis du ikke kan høre og/eller føle iltpulsen; når enheden er i pulsstrøm-tilstand; eller hvis du ikke kan høre eller føle strømmen, når du er i kontinuerlig strøm-tilstand. Tab, stik eller hæld ALDRIG genstande eller væsker ind i åbninger. Anvend IKKE forlængerledninger sammen med de medfølgende AC strøm adaptere. For optimal ydeevne anbefaler Invacare, at hver koncentrator tændes og kører i mindst 5 minutter. Kortere driftsperioder kan mindske produktlevetiden. Den transportable iltkoncentrator er designet til kun at blive brugt sammen med en luftfugter, mens den kører i kontinuerlig strøm-tilstand. Brugen af dette apparat med en luftfugter i pulsstrøm-tilstand kan forringe ydelsen og/eller skade udstyret. Part No Invacare SOLO 2

10 SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Kun uafbrudt tilstand - Forsyningstilbehøret (ilt-brille, forsyningsslange, fugter osv.), som anvendes til levering af ilt til patienten, skal omfatte en anordning, som reducerer spredningen af ild, af hensyn til patientens sikkerhed. Kun pulstilstand - Hvis iltkoncentratoren er i spare-, pulseller forsyningstilstanden, er brug af alle anordninger ellerenheder, som skal reducere spredningen af ild i forsyningstilbehøret, kontraindikeret og kan medføre ukorrekt iltterapi. Når dit køretøj er slukket, frakobles køretøjets strømforsyning (tilbehør), hvorefter den transportable iltkoncentrator fjernes fra køretøjet. Den transportable iltkoncentrator må ALDRIG opbevares i et meget opvarmet eller nedkølet køretøj eller ligeledes i andre meget varme eller kolde omgivelser. Se Typiske produktparametre på side 14. Må IKKE anvendes i temperaturer under 5 C (41 F) eller over 40 C (104 F) i længere tid. Invacare anbefaler, at batterimodulet fjernes fra enheden, når denne ikke skal bruges i længere tid. TILSLUT IKKE koncentratoren parallelt eller i serie med andre iltkoncentratorer eller ilt-behandlingsenheder. Invacare anbefaler, at den transportable iltkoncentrator ikke bliver brugt i længere perioder i regnvejr. Tæt supervision er nødvendig ved anvendelse af dette produkt i nærheden af børn eller fysisk handicappede personer. Yderligere opsyn eller opmærksomhed kan være påkrævet hos patienter, der benytter denne enhed, men som ikke er i stand til at høre eller se alarmer eller gøre opmærksom på ubehag. Vær opmærksom på, at elektriske ledninger og/eller slanger kan skabe risiko for at snuble. En ændring i højdeforhold kan påvirke den totale mængde ilt, der er tilgængelig for dig. Konsulter din læge før du flyver i højder over 3046 m ( fod) for at afgøre, om der skal foretages ændringer ved dine iltstrømsindstillinger. Invacare SOLO 2 10 Part No

11 Vedligeholdelse SEKTION 1 GENERELLE RETNINGSLINJER Den transportable iltkoncentrator er specielt designet til at minimere forebyggende rutinevedligeholdelse. Kun professionelle sundhedsmedarbejdere, eller personer, der er fuldt fortrolige med denne proces, f.eks. fabriksunderviste medarbejdere, bør udføre forebyggende vedligeholdelse og justeringer af iltkoncentratoren. Radiofrekvensinterferens Dette udstyr er blevet testet og fundet at overholde EMC grænserne specificeret i direktiv IEC/EN Disse grænser er beregnet til at give rimelig beskyttelse mod elektromagnetisk interferens i en typisk medicinsk installation. Andre enheder kan opleve forstyrrelser fra selv mindre niveauer af lave elektromagnetiske udstrålinger tilladt af ovenstående standarder. For at afgøre om udledningerne fra den transportable iltkoncentrator er årsagen til interferensen, slukkes den transportable iltkoncentrator. Hvis interferensen stopper hos de andre apparater, er det den transportable iltkoncentrator, der er skyld i interferensen. I disse sjældne tilfælde kan forstyrrelsen mindskes eller fjernes ved et af følgende tiltag: Omplacering, flytning eller ved at øge afstanden imellem udstyret. Tilslut udstyret til et stik i et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet. Instruktion vedr. den polariserede stikprop Som en sikkerhedsfunktion har dette udstyr muligvis en polariseret stikprop (det ene er bredere end det andet). Stikproppen passer kun i en polariseret stikkontakt på en måde. Hvis stikproppen ikke passer helt i kontakten, vendes proppen om. Hvis den stadig ikke passer, kontaktes en kvalificeret elektriker. Prøv IKKE på at omgå denne sikkerhedsfunktion. Part No Invacare SOLO 2

12 SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT SEKTION 2 EMBALLERING OG TRANSPORT Udpakning 1. Kontroller, om der er synlige skader på emballagen eller indholdet. Hvis der er tydelig beskadigelse, adviseres forsendelsesfirmaet eller din lokale forhandler. 2. Fjern al løs emballage fra pakken. 3. Udtag forsigtigt alle komponenter fra emballagen. Emballagen til den transportable iltkoncentrator indeholder følgende dele (som vist nedenfor). Hvis der mangler nogle dele, bedes du kontakte leverandøren af udstyret. Transportabel iltkoncentrator Batterimodul (TPO100B) Brugervejledning AC-strøm-adapter DC strømkabel Monterbar vogn BEMÆRK: Gem alle beholdere og emballeringsmaterialer til opbevaring eller returforsendelse. Inspektion Inspicér/undersøg det ydre af iltkoncentratoren og dens tilbehør for beskadigelse. Undersøg alle komponenter. Opbevaring 1. Opbevar den genemballerede iltkoncentrator et tørt sted. 2. Genstande må IKKE anbringes oven på den emballerede koncentrator. Invacare SOLO 2 12 Part No

13 SEKTION 3 FUNKTIONER SEKTION 3 FUNKTIONER Gennemgå venligst punkterne nedenfor for at blive bekendt med den transportable iltkoncentrators placering af funktioner og styring. Tænd/Sluk knap GRØN indikator GUL indikator RØD indikator Bærehåndtag LCD-display Forøgelsesknap Tilstand/ Retur/ Markeringsknap Ekstern stikforbindelse til strøm Reduceringsknap Luftindtag og (luft-)filter Udtag til ilt og HEPA-filter BEMÆRK: Batteripakken vises ikke. Dette element sidder bag på enheden. FIGUR 3.1 Funktioner Part No Invacare SOLO 2

14 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE Jævnstrøm Type BF-udstyr OBS: Se medfølgende dokumenter RYG IKKE Åbn ild er forbudt Klasse II, dobbeltisolering Tændt/Slukket Må IKKE kasseres sammen med husholdningsaffald Genbrug Brug IKKE olie eller fedt Opbevares tørt under transport og ved opbevaring IPX1 IPX2 Intet AP/APG Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst position (AC- og DC-strømindgang) Er beskyttet mod dryppende vand i oprejst og liggende position (kun ved batteristrøm) Ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesiblandinger Dette produkt overholder EU-direktivet 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Lanceringsdatoen for dette produkt fremgår af EF-overensstemmelseserklæringen. Invacare SOLO 2 14 Part No

15 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE STRØMFORSYNING: EKSTERN STRØMFORSYNING: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: LYDNIVEAU: HØJDE: ILTKONCENTRATION:* *BASERET PÅ ET ATMOFÆRISK TRYK PÅ 14,7 PSI (101 KPA) VED 21 C (70 F) NOMINELT FØLSOMHED FOR VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING TRYKAKTIVERET FORSINKET VEDLIGEHOLDELSESUDLØSNING: FORUDINDSTILLET - INGEN JUSTERING LEVERING AF VEDLIGEHOLDELSES BOLUS: FAST MINUTVOLUMEN 24 VDC ved 7,5 Amp eller VDC ved 10,0 Amp max (12,6 VDC Nom.) 120 VAC, 50/60 Hz ved 2,5 ampere 230 VAC, 50/60 Hz ved 1,25 ampere VDC, (12,6 VDC Nom. ved 10,0 Amp max) < 40 dba vægtet ved 2 LPM konstantog alle pulsindstillinger (1-5) Op til 3046 m ( fod) over havets overflade Titrering anbefales ved brug i højder over 3046 m ( fod) 87 % til 95,6 % efter indledende opvarmningsperiode (ca. 5 minutter) ved alle flowhastigheder < 0,20 cmh 2 O maks. trykfald Alle indstillinger - ved anvendelse af et 2,1 m (7 fod) langt kateter 35 msek maks. Nominel værdi- ved brug af et 2,1 m (7 fod) langt kateter Indstilling 1: 400 cc Indstilling 2: 800 cc Indstilling 3: 1200 cc Indstilling 4: 1600 cc Indstilling 5: 2000 cc Total mængde cc ± 75 cc leveret per minut KAPACITET FOR VEDLIGEHOLDELSES- ÅNDEDRÆTSHASTIGHED: Op til og inklusive 35 BPM uden sænkning af bolus minutvolumen Part No Invacare SOLO 2

16 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE INDSTILLINGER FOR KONSTANT FLOW: MAKSIMALT ANBEFALET FLOWHASTIGHED MED MODTRYK PÅ 7KPA (1,01 PSI): AKTIVERING AF TRYKLINDRING: MAKS. UDLØBSTRYK VED 3,0 LPM KONSTANT: DIMENSIONER: (UDEN VOGN) VÆGT: (ENHED UDEN VOGN) BATTERIETS VARIGHED: (TIDSANGIVELSERNE ER TILNÆRMELSESVISE) TID FOR GENOPLADNING AF BATTERIET: FUGTIGHEDSOMRÅDE: DRIFTSFUGTIGHED: TRANSPORT OG OPBEVARING: STANDARD TEMPERATURROMRÅDE (ALLE STRØMKILDER) DRIFTSTEMPERATUR: TRANSPORT OG OPBEVARINGSTEMPERATUR: 0,5 til 3,0 LPM ved 0 psi Stigninger på 0,5 LPM Alle indstillinger er ± 0,2 LPM (2,0 LPM maks m/ekst. DC strømkabel) 3,0 LPM 20 psi ± 5 psi (137,8 kpa ± 34,5 kpa) 12,0 psig 41,9 cm høj x 27,9 cm bred x 20,3 cm dyb < 9,09 kg Pulstilstand Indstilling 1 = 4,5 timer Indstilling 2 = 3,5 timer Indstilling 3 = 3,0 timer Indstilling 4 = 2,5 timer Indstilling 5 = 2,5 timer Konstant tilstand Indstilling 0,5 LPM = 4,5 timer Indstilling 1 LPM = 3,5 timer Indstilling 2 LPM = 2,5 timer Indstilling 3 LPM = 2,5 timer 5 timer Genopladningstiden øges, hvis batteriet oplader, mens enheden kører. 15 % til 60 % ikke kondenserende Op til 95 % ikke kondenserende 5 C til 35 C (41 F til 95 F) -20 C til 60 C (-2 F til 140 F) Invacare SOLO 2 16 Part No

17 SEKTION 4 TYPISKE PRODUKTPARAMETRE UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF AC ELLER DC STRØM) DRIFTSTEMPERATUR: AC STRØMFORSYNING: DC STRØMFORSYNING: UDVIDET TEMPERATUROMRÅDE: (BRUG AF BATTERI) DRIFTSTEMPERATUR: 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Ubegrænset brug, alle indstillinger, alle tilstande Ubegrænset brug, alle indstillinger med pulstilstand Begrænset til 2,0 LPM eller mindre i konstant tilstand 5 C til 40 C (95 F til 104 F) Pulstilstand Indstilling 1, 2 og 3 = ubegrænset brug Indstilling 4 = 45 minutter Indstilling 5 = 30 minutter Konstant tilstand 0,5 til 1,5 LPM = ubegrænset brug 2,0 til 2,5 LPM = 45 minutter 3,0 LPM = 30 minutter Lovmæssig registrering ETL certificeret i overensstemmelse med: EN 55011: 1998 CISPR 11: 2003 IEC : 2005 IEC : 2.1 udg. IEC : 2005 IEC : 2005 UL , 1. udg. CSA M90 ISO 8359 Part No Invacare SOLO 2

18 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Placering ADVARSEL BLOKER ALDRIG luftåbninger i produktet og placer det aldrig på en blød flade, som f.eks. en seng eller en sofa, hvor luftåbningerne kan blive blokeret. Hold åbningerne fri for støvansamlinger, hår og lignende. Hold apparatet mindst 7,6 cm væk fra vægge, forhæng, møbler og lignende. Placer den transportable iltkoncentrator i et velventileret område, så ind- og udsugning af luft ikke blokeres. Anbefalinger for optimal ydeevne Driftstemperatur: 5 C - 35 C (41 F - 95 F) Relativ fugtighed: 15 % til 60 % Transport/Opbevaringstemperatur: -20 C - 60 C (-2 F F) Lad apparatet opvarme eller køle ned til driftstemperaturområdet før brug. Elektrisk: Ingen forlængerledninger. Højde: Op til 3046 m ( for) over havets overflade. Slanger og katetre: Brudsikker katete i op til 2,1 m (7 fod) (Klem IKKE). Miljø: Røg-, forurenings- og dampfrit. Ikke i lukkede rum (eksempel: Ikke i et skab). Driftstid: Op til 24 timer per dag ved tilslutning til AC- eller DC-strømadapter. Filtre Luft trænger ind i den transportable iltkoncentrator gennem et luftindsugningsfilter placeret på den venstre side af apparatet. Dette filter forhindrer hår og andre store partikler i luften i at komme ind i apparatet. Før du betjener den transportable iltkoncentrator, skal du sikre dig, at filtret er rent, tørt og ordentligt anbragt. Der henvises til Rengøring, pleje og vedligeholdelse på side 34 for at rengøre/skifte filtret. Invacare SOLO 2 18 Part No

19 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator ADVARSEL Brug kun strømforsyninger specificeret af Invacare med den transportable iltkoncentrator. Brug af andre og ikke-godkendte strømforsyninger til den transportable iltkoncentrator kan resultere i beskadigelse og/eller personskader og vil ugyldiggøre garantien. Når du bruger DC-strømkablet til enten at betjene eller oplade den transportable iltkoncentrator, bør bilens/bådens/køretøjets egen motor være i gang. BEMÆRK: Batteriboksen skal oplades fuldt ud forud for første brugsgang. Se Opladning af batteriet på side 22. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side For denne transportable iltkoncentrator kan forsynes med strøm fra følgende kilder: Den udskiftelige batteriboks. Den transportable iltkoncentrator er som standard udstyret med et genopladeligt litiumbatteriboks, der ikke kan betjenes af brugeren. Når det er fuldt opladet, leverer det strøm i op til 4,5 timer afhængigt af indstillingen. En AC-strømadapter gør den transportable iltkoncentrator i stand til at blive forbundet til en stikkontakt ved volt og 50/60 hertz (f.eks. en stikkontakt i dit hjem). Strømadapteren konverterer AC-spænding til DC-spænding, der kan bruges til at forsyne den transportable iltkoncentrator. Brug af AC-strømadapteren gør, at den transportable iltkoncentrator kan være i brug, mens batteriboksen samtidig oplades. For anvendelse tilsluttes AC-strømadapteren til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETAIL C ). Tilslut den anden ende til AC-stikkontakten. Et DC-strømkabel gør, at den transportable iltkoncentrator kan blive tilsluttet et køretøjs (båds, motoriseret hjems etc ) 12-volt DC-stikkontakt. Brugen af DC-strømkablet gør, at den transportable iltkoncentrator kan betjenes samtidig med, at batteriboksen genoplades (afhængigt af flow-indstillingen). For anvendelse tilsluttes DC-strømkablet til den transportable iltkoncentrator som vist i (DETAIL C ). Tilslut den anden ende til DC-strømkilden. Part No Invacare SOLO 2

20 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Konstant flow er begrænset til 2,0 LPM eller mindre med DC-strømkablet. 2. Følg nedenstående trin for betjening med ekstern strømkilde (AC eller DC): A. Sluk den transportable iltkoncentrator. B. Tilslut den eksterne strømkilde (DC-strømkabel eller AC-strømadapter) til den transportable iltkoncentrator. C. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut den anden ende af AC-strømadapteren til stikkontakten. Tilslut den anden ende af DC-strømkablet til det automatiske udstyrs stikkontakt og start motoren. D. Tænd for den transportable iltkoncentrator. Invacare SOLO 2 20 Part No

21 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING SNIT A - BATTERIBOKS Transportabel iltkoncentrator Batteriboks (fjernet) Batteritilslutninger Batteriboks (installeret) SNIT B - DC-STRØMKABEL SNIT C - AC-STRØMADAPTER Transportabel iltkoncentrator Transportabel iltkoncentrator DC Tilslut AC-strøm-adapter strømkabel DC-strømkilde FIGUR 5.1 Strømforsyning til den transportable iltkoncentrator Installation af batteriboks BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.1 på side 21. Tilslut AC-strømkilde 1. Løft apparatets håndtag til lodret position. 2. Med batteripakkens mærkning vendende mod den transportable iltkoncentrator skal batteriboksen langsomt sænkes lige ned til batteriudskæringen placeret på bagsiden af den transportable iltkoncentrator. 3. Cirka halvejs nede sikres det, at batterimodulets sideben er tilkoblet de matchende åbninger på bagsiden af den transportable iltkoncentrator. Part No Invacare SOLO 2

22 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING 4. Fortsæt med at sænke batteriboksen på plads ved at presse til for at sikre kontakt med batteriforbindelserne på den transportable iltkoncentrator. BEMÆRK: Sæt IKKE batteriboksen på plads med magt, da dette kan medføre skade på batteriforbindelserne. 5. Det sikres, at batterboksen er tilkoblet. Batterimåleren med procentangivelse vil ikke længere vise nul. Se Kontrollerer batteriopladningsniveauet på side 22. Opladning af batteriet BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR For at oplade batteriboksen sikres det, at denne er korrekt indsat i apparatet. 2. Udfør én af følgende to fremgangsmåder: Tilslut DC-strømkablet (DETAIL B ). Tilslut AC-strømadapteren (DETAIL C ). 3. Sluk apparatet for hurtigt mulig opladning. Opladningstiden bliver længere, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: DC-strømtilførslen er muligvis ikke tilstrækkelig til at oplade batteriet ved alle indstillingsmuligheder, hvis apparatet er i brug. BEMÆRK: Hvis batteriet er fuldstændig afladet, vil det blive fuldt opladet på cirka 4 til 5 timer. Under normal brug af den transportable iltkoncentrator er det anbefalet at genoplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet, og så ofte som muligt. Styring af batteriets funktionstid Tidsperioder af ophold uden for hjemmet har næsten ingen grænser, når brug af AC-strømforsyning, DC-strømkabel og batteribokse kombineres. For at sikre at batterierne opretholder deres optimale ladningsniveau, skal du bruge AC-strømforsyningen hver gang du har adgang til elektrisk strøm. Brug DC-strømforsyningen, hver gang du befinder dig i en bil. Kontrollerer batteriopladningsniveauet Opladningsniveauet på det installerede batteri kan kontrolleres som følger uden betjening af apparatet: Ved brug af batteri eller DC-strømkabel presses On/Off-knappen kortvarigt ned. Standby-skærmen vil vises i et kort øjeblik. Ved brug af AC-strømadapteren vises standby-skærmen. Når apparatet er i brug, vises standby-skærmen regelmæssigt. Invacare SOLO 2 22 Part No

23 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Sådan forlænges batteriets levetid Gør som følger Oplad batteriboksen fuldt ud over natten efter at have modtaget din transportable iltkoncentrator. Batteripakken kan oplades når som helst. Batteriet behøver ikke at være helt afladet, før du genoplader det. Forsøg at holde dine batteribokse fuldt ud opladte, når du bruger apparatet. Det skal sikres, at batteriboksen er genopladet umiddelbart efter, at det er fuldt afladet. Batteriet kan blive permanent forringet, hvis det efterlades fuldt afladet i en længere tidsperiode. Kontroller batteriboksens status én gang om måneden, hvis du ikke bruger dit apparat regelmæssigt. Batteriet bør undergå vedligeholdelse ved en opladning på cirka 50 %. Varme er et batteris værste fjende. For at holde batteriet så koldt som muligt sikres det, at rigeligt med luft kan cirkulere omkring den transportable iltkoncentrator. Undgå UNDGÅ AT bruge eller efterlade batteriboksen, hvor der er meget varmt eller koldt. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen i bagagerum eller lign. i længere tidsperioder. UNDGÅ AT opbevare eller efterlade batteriboksen fuldt opladet (4 enheder på apparatets batterimåler), hvis den skal opbevares i længere end to uger. Genoplad eller aflad batteriboksen til kun to enheder (50 % opladning). Opbevaring af et batteri med fuld opladning kan forringe levetiden for dets anvendelighed. UNDGÅ AT efterlade din batteriboks sluttet til den transportable iltkoncentrator, når denne ikke er i brug. Batteriet vil tabe strøm, mens det er sluttet til den transportable iltkoncentrator - også selvom apparatet er slukket. Tilslutning/placering af næsekateter FORSIGTIG For at sikre korrekt registrering af åndedræt og iltlevering anbefaler Invacare, at der bruges et kateter på 2,1 m (7 fod). Slangelængde under 7,6 m (25 fod) kan bruges med konstant flow. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.2. Part No Invacare SOLO 2

24 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Slangen/katetret skal tilsluttes den transportable iltkoncentrators iltudtag som vist nedenfor. BEMÆRK: Udskift næsekatetret regelmæssigt. Spørg din udstyrsforhandler eller lægen om, hvor ofte katetret skal udskiftes. BEMÆRK: DEL IKKE katetre med andre patienter. 1. Tilslut den nasale kateter til den transportable iltkoncentrators iltudtagsport (DETAIL A ). 2. Anbring katetret over dine ører og sæt grenene i næseborene som anvist af lægen eller producenten af næsekatetret (DETAIL B ). SNIT A SNIT B Udtag til ilt og HEPA-filter Næsekateter FIGUR 5.2 Tilslutning/placering af næsekateter Invacare SOLO 2 24 Part No

25 Tilslutning af befugter SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING (hvis en sådan er ordineret og kun ved brug af indstillingen konstant flow) ADVARSEL UNDGÅ AT bruge befugteren når du bruger Pulse Mode (pulsindstillingen). Overfyld IKKE befugteren. Pas på IKKE at bytte om på ilt-input og -outputtilslutningerne. Vand fra befugterflasken vil bevæge sig gennem kateteret tilbage til patienten. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.3 og FIGUR 5.4 på side 26. BEMÆRK: Tilslut kun befugteren hvis den er blevet ordineret. Brug kun befugteren med indstillingen konstant flow. 1. Fjern hætten fra flasken. 2. Fyld befugteren med destilleret vand til det niveau, producenten har anvist. Påsæt atter befugterhætten og stram den. Befugterflaske med hætte Befugterflaske uden hætte FIGUR 5.3 Fyldning af befugteren 3. Tilslut adapteren til befugterflasken ved at dreje vingemøtrikken på befugterflasken imod uret indtil den er sikkert fastgjort. Se DETAIL A i FIGUR Anbring befugterflasken/adapteraggregatet i tilbehørsposens udvendige lomme. Fastspænd tilbehørsposen til trækvognen som vist i FIGUR Roter flasken i lommen således at befugteradapterslangen peger væk fra den transportable iltkoncentrator. 6. Tilslut slangerne fra befugterflasken/adapteraggregatet til iltudgangsstudsen på koncentratoren. Se DETAIL B i FIGUR Sæt kateteret/patientforsyningsslangen fast på befugterflaskens udgang. Se DETAIL B i FIGUR 5.4. Part No Invacare SOLO 2

26 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING 8. Sørg efter monteringen for, at der kommer ilt ud af kanylen. SNIT A Adapter til befugterflaske SNIT B Til iltudtagstilslutning (ikke vist) Adapter til befugterflaske Befugterflaske Befugterflaske Patientkateter FIGUR 5.4 Befugtningsfastgørelse Frontpanel og LCD-display på den transportable iltkoncentrator BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.9. Frontpanelet består af LED-indikatorer (rødt, gult og grønt), kontrol- og justeringsknapper samt et LCD-display. Indikatorer og hørbar alarm Der er tre LED-indikatorer placeret lige over LCD-displayet - grønt, gult og rødt. Indikatorerne kan sættes til at lyse konstant eller blinke med varierende hyppighed afhængigt af de specifikke brugsomstændigheder. Dette gælder også advarsler og alarmer. BEMÆRK: For en mere dybdegående forklaring og beskrivelse af advarslerne og alarmerne henvises der til Advarsler og alarmer på side 39 eller Fejlfinding på side 37. Grøn indikator Den grønne indikator er tændt, når apparatet virker normalt og tilfører ilt med en god (>85 %) renhed. Gul indikator Den gule indikator er typisk tændt (eller blinker) når der er en advarsel eller der er uoptimale omstændigheder for brug. Den transportable iltkoncentrator kan stadig være i brug, men en handling fra brugeren kan være nødvendig for at genvinde normal brugstilstand. Invacare SOLO 2 26 Part No

27 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Rød indikator Den røde indikator vil typisk være tændt (eller blinker), når en igangværende alarm kræver umiddelbar opmærksomhed fra brugeren. Alarmer resulterer typisk i, at apparatet stopper, hvilket medfører, at tilførslen af ilt til brugeren stopper. Indikator for åndedrætsregistrering (Kun i pulstilstand) Den GRØNNE indikatorlampe vil blinke hver gang en inhalering er registreret, og den transportable iltkoncentrator tilfører en opmålet mængde ilt. Hørbar alarm Den transportable iltkoncentrator er udstyret med en hørbar alarm. Den hørbare alarm aktiveres sammen med indikatorer og LCD-display for at signalere alarmer og advarsler. Den transportable iltkoncentrator vil også fremkomme med en konstant bip-lyd, når alle strømkilder er fjernet. Bip-lyden stopper efter minutter, eller når en strømkilde igen er tilsluttet. Den transportable iltkoncentrator vil kortvarigt tænde alle tre lys og LCD-displayet og kontrollere, om der er fastsiddende knapper ved opstart. Herefter vil den fremkomme med en kortvarig, hørbar bip-lyd for at signalere, at apparatet er klar til brug. Kontrol- og tilpasningsknapper Der er fire knapper placeret rundt om LCD-displayet. Disse er brugt til at tænde eller slukke for apparatet, til at fortsætte til næste skærmbillede, til at vælge og markere justerbare indstillinger og til at tilpasse disse indstillinger. Tænd/Sluk knap For at tænde eller slukke den transportable iltkoncentrator holdes On/Off-knappen nede i en periode på to-tre sekunder (må ikke vare over fem sekunder). Hvis knappen slippes for hurtigt, vil brugeren ikke være i stand til at tænde eller slukke apparatet. Hvis knappen holdes nede for længe, når apparatet tændes, kan fastsiddende knap-alarmen aktiveres. Tilstand/Retur/Markeringsknap Hvis du trykker på knappen i 1-2 sekunder, når skærmen er på Standby (FIGUR 5.5 på side 28), skifter skærmen til Normal drift (FIGUR 5.6 på side 29). Hvis du trykker på denne knap i 1 sekund med skærmen i Normal drift, skiftes der mellem tilstandene kontinuerlig og puls. Part No Invacare SOLO 2

28 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Hvis du trykker på denne knap i 2-3 sekunder med skærmen i Normal drift, vises skærmen LCD-tilpasning. Hvis du trykker på denne knap i 1 sekund med skærmen i LCD-tilpasning, skifter kolonnerne på skærmen. For at gemme ændringerne og lukke LCD-tilpasningsskærmen skal markeringsbjælken være placeret i venste kolonne. Tryk derefter på knappen i 2-3 sekunder for at vende tilbage til skærmen Normal drift. Hvis skærmen skifter, uden at knappen holdes nede i 2-3 sekunder, vil ændringerne på skærmen LCD-tilpasning ikke blive gemt. Forøgelses- og aftagelsesknapperne Når markeringsfeltet er på indstillingsnavnet, bruges disse knapper til at vælge den næste indstilling på listen. Når markeringsfeltet er på indstillingsværdien, bruges disse knapper til at ændre værdien til den næste mulige værdi. LCD-displays BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR 5.9. Der er fire forskellige displayskærmbilleder og to tilpasningsskærmbilleder tilgængelige ved brug af LCD-displayet som, sammen med advarsels- og alarmskærmbillederne, giver brugeren fuld kontrol og udtømmende information. Standby-skærm Når den ekstern AC-strømforsyning er tilsluttet og forsyner strøm, vil apparatet vise standby-skærmbilledet. Når apparatet er slukket og enten batteriet eller DC-strømmen er tilsluttet, vil et hurtigt tryk på tænd/sluk-knappen kortvarigt vise dette skærmbillede. Dette skærmbillede vises regelmæssigt under normalt brug. FIGUR 5.5 Standby-skærm Standby-skærmen viser både en batterimåler og en procentsats svarende til den resterende opladning. Den kan desuden vise ikoner for blæsernes aktivitet, tilslutningen af en ekstern strømforsyning og batteriopladning, hvis disse bliver nødvendige. Invacare SOLO 2 28 Part No

29 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Normal operations-/aktivitetsskærmbillede Under normal anvendelse vil indstilling og flow-displayet informere brugeren om den igangværende anvendelseskonfiguration og indstillingerne for denne konfiguration. Skærmen viser den aktuelle / sidstvalgte driftstilstand. Anvendelseskonfigurationerne kan være enten konstant flow eller pulsdosering. Den vil ligeledes vise det igangværende/sidst brugte tilførselsflow-niveau valgt. Dette skærmbillede vil skifte med standby-skærmbilledet hvert 20. sekund. Således vil brugeren være i stand til at se al væsentligt information med et hurtigt kig. FIGUR 5.6 Normal operations-/aktivitetsskærmbillede Indstillings- og flowtilpasningsskærmbilledet Denne skærm tillader brugeren at ændre den aktuelle driftstilstand og udgangsflow. For at åbne denne skærm mens det transportable iltkoncentrationsanlæg er i brug og enten skærmen Normal drift eller Standby er åben, skal der trykkes på knappen Tilstand/Retur/Markér, Op/Forøg eller Ned/Reducér i cirka 2 sekunder (skærmen bør herefter skifte til Indstil tilstand og flow). Gemmer tilstandsændringer Når skærmen Tilstand og flow er åbnet, skal knappen Tilstand/Retur/Markér holdes nede i 1 sekund for at ændre tilstanden. Ændringen træder i kraft, når skærmen har blinket tre gange. Se afsnittet Kontrol-/tilpasningsknapper. Gemmer flow-ændringer Når Tilstand og flow er åben, skal du trykke på knappen Op/forøg eller Ned/Reducér, indtil den ønskede indstilling er opnået. Ændringen træder i kraft, når skærmen har blinket tre gange. Se afsnittet Kontrol-/tilpasningsknapper. LCD-tilpasningsskærmbilledet Dette skærmbillede bruges til at justere lysstyrken og kontrasten på LCD-skærmen. Hvis funktionen er tilgængelig, kan dette skærmbillede også bruges til at ændre skærmens sprog. Part No Invacare SOLO 2

30 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING FIGUR 5.7 LCD-tilpasningsskærmbilledet Når dette skærmbillede vises, bruges return-/markeringsknappen og forøgelses-/aftagelsesknapperne til at flytte markeringsfeltet og skifte indstillinger. Se afsnittet om kontrol-/tilpasningsknapper. Gem ændringer til LCD-skærmbilledet Når værdierne ændres på LCD-tilpasningsskærmbilledet, gemmes ændringen kun ved brug af return-/markeringsknappen til at vende tilbage til indstillingens navn. Hvis der ikke trykkes på nogen knap i 20 sekunder, og hvis markeringsfeltet ikke er tilbage på indstillingsnavnet, vil displayet automatisk gå tilbage til det normale anvendelsesskærmbillede uden at gemme ændringen. Advarsels- og alarmskærmbilleder Af og til, og selv når maskinen fungerer normalt, vil den interne overvågning af den transportable iltkoncentrator fremkomme med en advarsel eller alarm til brugeren. Disse beskeder er normalt vist sammen med den hørbare alarm og LED-indikatorer. Eksempler for både advarselsog alarmskærmbilleder er vist nedenfor. Invacare SOLO 2 30 Part No

31 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Typisk advarselsskærm Typisk alarmskærm FIGUR 5.8 Advarsels- og alarmskærmbilleder BEMÆRK: For detaljeret forklaring og beskrivelse af den transportable iltkoncentrators advarsler og alarmer, henvises der til Advarsler og alarmer på side 39 og/eller Fejlfinding på side 37. Part No Invacare SOLO 2

32 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING SNIT A FRONTPANEL GRØN indikator GUL indikator RØD indikator Tænd/Sluk knap Tilstand/ Retur/ Markeringsknap LCD-displa y Forøgelsesknap Reduceringsknap SNIT B - LCD-DISPLAYIKONER IKON NAVN BESKRIVELSE Bemærk BEMÆRK-ikonet er vist ved en advarsels- eller en alarmskærm. Den signalerer, at den har brug for din opmærksomhed, og at henvisning til/opslag i denne manual er nødvendig/nødvendige. Hørbar alarm Den HØRBARE ALARM er vist ved advarselseller alarmskærme. Ekstern strøm Ikonet for EKSTERN STRØM vises, når AC-adapteren eller DC-kablet bliver brugt til at tilføre strøm til den transportable iltkoncentrator. Batteriopladning OPLADNINGSIKONET vises, når ekstern strøm tages i anvendelse og er tilstrækkelig til at oplade batteripakken. Hvis opladningsikonet ikke vises, oplader enheden ikke batteriet. Batterimåler fire enheder ## % % af strøm tilbage Find backup-ilt Blæseraktivitet Ikonet for BATTERIMÅLEREN har fire enheder/trin, der hver især bliver sorte for at signalere en opladning på 25 % per trin. Et enkelt sort trin betyder, at der er 25 % eller mindre strøm tilbage. Tre sorte trin betyder, at der er op til 75 % strøm tilbage. En fuld opladning vil resultere i, at alle fire trin bliver fyldt ud med sort. Procentsatsen for TILBAGEVÆRENDE STRØM angiver som numerisk værdi den tilbageværende opladning på batteriet. Symbolet for SØG BACKUP-ILT vises ved alarmer, der resulterer i slukning af apparatet som følge af tab af al strøm og/eller nedbrud af apparatet. BLÆSERIKONET vises, når der er tændt for blæserne. FIGUR 5.9 Frontpanel og LCD-display på den transportable iltkoncentrator Invacare SOLO 2 32 Part No

33 SEKTION 5 BETJENINGSVEJLEDNING Brug af den SOLO 2 transportable iltkoncentrator 1. Tænd den transportable iltkoncentrator ved at trykke på tænd/sluk-knappen i cirka 2-3 sekunder. 2. Træk vejret normalt gennem næsen. Vejrtrækning gennem munden kan medføre mindre effektiv iltbehandling. BEMÆRK: I pulsdoserings-tilstanden vil den transportable iltkoncentrator tilføre en passende mængde ilt, hver gang den registrerer et åndedrag. 3. Sluk den transportable iltkoncentrator ved at holde tænd/sluk-knappen nede i cirka 2-3 sekunder. BEMÆRK: Hvis den transportable iltkoncentrator stadig er koblet til en strømkilde efter at apparatet er slukket, vil dets blæsere fortsætte med at køre i fem minutter for at nedkøle kompressoren og forlænge apparatets levetid. BEMÆRK: Det tager cirka fem sekunder for den transportable iltkoncentrator at nå maksimal iltkoncentration efter tænding. Part No Invacare SOLO 2

34 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE ADVARSEL Før rengøring slukkes den transportable iltkoncentrator og stikket trækkes ud. Sørg for, at rengøringsmidler IKKE drypper på batteripakken eller ind- og udtagene til luft. UNDLAD at sprøjte eller komme rengøringsmiddel direkte på kabinettet. FORSIGTIG UNDLAD at rengøre kabinettet, bæretasken eller filteret med alkohol og alkoholbaserede produkter (isopropylalkohol), produkter baseret på koncentreret klor (ethylenchlorid) samt oliebaserede produkter (Pine-Sol, Lestoil ) eller andre hårde kemiske midler. Anvend kun et mildt flydende opvaskemiddel (f.eks. Dawn ). Kabinet Rengør periodisk den transportable iltkoncentrators kabinet, når det er beskidt, som følger: 1. Brug en fugtig klud eller svamp med et mildt rengøringsmiddel opvaskemiddel til forsigtigt at rengøre den ydre boks. 2. Lad enheden lufttørre, eller brug et tørt håndklæde, før du igen betjener enheden. Luftindsugningsfilter FORSIGTIG Betjen IKKE den transportable iltkoncentrator hvis ikke luftindsugningsfiltret er installeret. BEMÆRK: Vedrørende denne procedure, se FIGUR Rengør luftindsugningsfiltret mindst én gang om ugen afhængig af forholdene. 2. Tryk på udløsningsknapperne på indsugningsristen og fjern denne fra enheden. 3. Løft filteret ud. Invacare SOLO 2 34 Part No

35 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE 4. Brug en støvsuger eller vask med et mildt flydende opvaskemiddel (f.eks. Dawn ) og vand. Skyl omhyggeligt. 5. Tør filteret omhyggeligt og undersøg det for trævling, flossen, flænger og huller. Udskift filteret hvis der findes skader. 6. Geninstaller luftindsugningsfiltret og klik filterlåget tilbage på plads. BEMÆRK: Anvend kun Invacare del nummer som luftindsugningsfilter for din transportable iltkoncentrator. Filterfligelåg Filter Filter Filterlåg Filterfligelåg FIGUR 6.1 Luftindsugningsfilter Rengøring af kateter BEMÆRK: Iltbefugteren kan rengøres ved at følge producentens anvisninger. Hvis sådanne ikke er givet, skal nedenstående trin følges: 1. Rens kateteret én gang om ugen eller som nødvendigt. 2. Vask kateteret i sæbevand og skyl i en opløsning af ti dele vand og en del eddike. 3. Skyl omhyggeligt med varmt vand og hæng til tørre. Rengøring af befugteren BEMÆRK: Iltbefugteren kan rengøres ved at følge producentens anvisninger. Hvis sådanne ikke er givet, skal nedenstående trin følges: 1. Rengør befugteren hver dag. 2. Vask den i sæbevand og skyl i en opløsning af ti dele vand og en del eddike. 3. Skyl grundigt med varmt vand. Part No Invacare SOLO 2

36 SEKTION 6 RENGØRING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE Oversigt over forebyggende vedligeholdelse af transportal iltkoncentrator Model nr. Serienr. VED HVER INSPEKTION OVERSIGT OVER FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE TRANSPORTABEL ILTKONCENTRATOR Registrer serviceringsdatoen Registrer timeantallet fra timetælleren Rengør kabinetfiltre Kontrollér foreskreven L/min. flowhastighed HVER TIME ELLER HVERT 3. ÅR; HVAD END KOMMER FØRST. Kontroller iltkoncentration ÅRLIGT, UNDER PLAN FOR FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE, ELLER MELLEM PATIENTER Rengør/udskift kabinetfiltre Kontroller HEPA-filter i udgang* Kontroller kompressorens indsugningsfilter Kontroller alarm for strømsvigt *BEMÆRK: Se afsnittet om forebyggende vedligeholdelse i servicemanualen. BEMÆRK: timer svarer til 24 timers brug om dagen i 90 dage timer svarer til 24 timers brug om dagen, 7 dage om ugen i 90 dage timer svarer til 24 timers brug om dagen, 7 dage om ugen i 3 år. Invacare SOLO 2 36 Part No

37 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING BEMÆRK: Hvis situationen vedbliver skal du skifte til en anden iltkilde og kontakte din udstyrsforhandler. Fejlfinding DEN TRANSPORTABLE ILTKONCENTRATOR TÆNDER IKKE, ELLER KAN IKKE HOLDES TÆNDT SYMPTOM MULIG ÅRSAG LØSNING Koncentratoren virker ikke, når der trykkes på tænd/sluk-knappen ELLER Lamperne på LCD- og frontpanelet TÆNDER IKKE ved opstart ELLER Alle lamper på LCDog frontpanel er slukkede. Tænd/Sluk knappen blev ikke holdt nede længe nok. Batteriet er afladt (eller forbundet forkert til enheden). Batteriet har udført en selvafbrydelse som beskyttelse, da der ikke var nogen ekstern strømforsyning. Prøv at tænde enheden igen ved at fortsætte med at trykke på Tænd/Sluk knappen indtil lamperne på frontpanelet og LCD-skærmen begynder at lyse. Dette tager som regel 2-3 sekunder. Sørg for at batteriboksen er indsat korrekt. Tilslut den transportable iltkoncentrator til enten AC eller DC strøm og forsøg igen. Vent 1 minut og forsøg igen. Skift til et andet batteri. DEN GRØNNE INDIKATOR BLINKER IKKE VED HVERT ÅNDEDRÆT SYMPTOM MULIG ÅRSAG LØSNING Der er ingen indikator for vejrtrækning Enheden er indstillet til Konstant flow. Der kræves ikke nogen handling. Vejrtrækningsindikatoren er indstillet alene til pulsmålingstilstand Part No Invacare SOLO 2

38 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING DER VISES IKKE NOGET SYMBOL FOR EKSTERN STRØMFORSYNING PÅ STANDBY-SKÆRMEN SYMPTOM MULIG ÅRSAG LØSNING Der vises ikke noget ikon for ekstern strømforsyning, når der er sluttet en ACeller DC-strømkilde til enheden. Strømkilden er ikke god, eller der er en løs forbindelse. DER VISES IKKE NOGET SYMBOL FOR OPLADNING PÅ STANDBY-SKÆRMEN SYMPTOM MULIG ÅRSAG LØSNING Når enheden er slukket og der er forbundet en AC- eller DC-strømfrosyning til enheden, vises der ikke noget opladningsikon. Strømkilden er ikke god, eller der er en løs forbindelse. Det interne batteri er uden for det tilladte temperaturområde for opladning. Batteriboksen sidder ikke korrekt. Prøv en anden stikkontakt og kontroller forbindelserne til enheden. Prøv en anden stikkontakt og kontroller forbindelserne til enheden. Lad enheden blive afkølet til under 35 C (95 F), (35 C), eller blive opvarmet til 10 C (50 F). Sørg for at batteriboksen er indsat korrekt. Standby-skærmen vises ikke. Tryk på tænd/sluk-knappen for at få vist standby-skærmen når du anvender DC-strømforsyning. ENHEDEN BIPPER UDEN LYS ELLER SKÆRMVISNING SYMPTOM MULIG ÅRSAG LØSNING Alle strømkilder mangler. Batteriet er bleevet fjernet eller der er ingen ekstern strømforsyning Indsæt et tilgængeligt batteri. Den eksterne strømkilde er mistet i forbindelse med brug uden batteri. Bippene vil vare i minutter, hvis der ikke leveres nogen strømkilde. Invacare SOLO 2 38 Part No

39 SEKTION 7 FEJLFINDINGSVEJLEDNING Advarsler og alarmer BEMÆRK: I alle tilfælde vil enheden blive slukket og genstartet, hvis man trykker på tænd/slukknappen og holder den inde i 2-3 sekunder. LCD-SKÆRM: INDIKATORER: Tredobbelt hørbar biplyd hvert 10 sek. GUL indikator blinker. BESKRIVELSE: (Kun muligt i pulstilstand) Den transportable iltkoncentrator har ikke registreret vejrtrækning i en forudangivet periode. LØSNINGER: 1. Kontrollér at kateteret er tilsluttet, ikke snoet, korrekt placeret og du trækker vejret gennem næsen. GODKENDELSE NØDVENDIG: Tryk på knappen Return / Highlight (retur/marker). Skærmen viser enten ekstra advarsler/alarmer eller skifter til de normale driftsskærme. Advarslen slukkes i mindst 5 minutter. LCD-SKÆRM: INDIKATORER: Enkelt hørbar biplyd hvert 15 sek. GUL indikator On. BESKRIVELSE: (Kun muligt i pulstilstand) Din vejrtrækning er begyndt at overstigge den transportable iltkoncentrators kapacitet. GODKENDELSE NØDVENDIG: LØSNINGER: 1. Nedsæt straks dit aktivitetsniveau, så din åndedrætshastighed bliver langsommere. 2. Skift midlertidigt til tilstanden konstant flow. En tilstrækkelig reduktion af din vejrtrækningshastighed vil automatisk frakoble advarslen. Tryk alternativt på Return/Highlight-knappen. Skærmen viser enten ekstra advarsler/alarmer eller skifter til de normale driftsskærme. Advarslen slukkes i mindst 5 minutter. Part No Invacare SOLO 2

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator

Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Brugerhåndbog Invacare SOLO 2 transportabel iltkoncentrator Modelnr. TPO100 / Modelnr. TPO100B Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal

Læs mere

Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator

Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator Brugerhåndbog Invacare XPO 2 Bærbar koncentrator Forhandler: Denne vejledning SKAL overdrages til slutbrugeren. Bruger: FØR du benytter dette produkt skal du læse denne manual og du bør opbevare denne

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Brugerhåndbog Plug and play - installation på et minut KÆRE KUNDE Tak fordi du valgte vores Wireless Phone Jack og/eller en ekstra

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere