9200 ALMASOL DRY FILM LUBRICANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9200 ALMASOL DRY FILM LUBRICANT"

Transkript

1 Side 1 / 11 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Indeholder molybdenum disulphide 1.2. Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og frarådet brug Identificeret brug Anvendelser, der frarådes smøremiddel Anvendelse af forbrugere 1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet importør Lubrication Engineers International A.G. Seefeldstrasse 45 P O Box 522 CH8034 Zurich SWITZERLAND Tel: Producent Lubrication Engineers Inc. 300 Bailey Avenue Fort Worth, TX USA (817) For yderligere oplysninger bedes du kontakte 1.4. Nødtelefonnummer Nødtelefon CHEMTREC: (INTERNATIONAL) (NORTH AMERICA)

2 Side 2 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen Akut toksicitet indånding (støv/tåger) Kategori 4 Alvorlig øjenskade/irritation Kategori 2 Specifik målorgantoksicitet (enkel eksponering) Kategori 3 Akut akvatisk toksicitet Kategori 3 BRANDFARLIGE AEROSOLER Kategori Mærkningselementer signalord: Advarsel faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation H332 Farlig ved indånding H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H402 Skadelig for vandlevende organismer

3 Side 3 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 sikkerhedssætninger: P264 Vask dit ansigt, dine hænder og andre udsatte hudområder grundigt efter håndtering P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning P304 + P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge P403 + P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket P405 Opbevares under lås P273 Undgå udledning til miljøet P501 Indholdet/beholderen skal bortskaffes på et godkendt affaldsdeponeringsanlæg P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 C/ 122 F Andre farer Ingen oplysninger tilgængelige Afsnit 3: SAMMENSÆTNING/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER 3.1. Stoffer Kemisk betegnelse EFNr CASNr Vægt % Acteone Klassificering F; R11 Xi; R36 R66 R67 Klassifikation (Forordning 1272/2008) Flam. Liq. 2 (H225) STOT SE 3 (H336) Eye Irrit. 2 (H319) REACHregistre ringsnummer ingen data tilgængelige Solventnaphtha Ingen data tilgængelig ingen data (råolie), let aromatisk tilgængelige molybdenum disulphide Ingen data tilgængelig ingen data tilgængelige Carbon dioxide Ingen data tilgængelig ingen data tilgængelige Producenten af 9200 erklærer, at det indeholder mindre end 3 % DMSOekstraherbart materiale målt ved IP346 Se afsnit 16 for fuld ordlyd af Rsætninger nævnt i dette afsnit H og EUHsætningernes fulde ordlyd findes i punkt 16 Afsnit 4: FØRSTEHJÆLP 4.1. Beskrivelse af forholdsregler ved førstehjælp Generel anbefaling Øjeblikkelig lægehjælp er ikke nødvendig. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

4 Side 4 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Inhalering Kontakt med hud Kontakt med øjnene INDTAGELSE Beskyttelse af førstehjælpere Søg læge ved vedvarende symptomer. Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Skyl grundigt med rigeligt vand, også under øjenlågene. Øjeblikkelig lægehjælp er ikke nødvendig. Kan forårsage negative virkninger på nyrerne. Drik rigeligt vand. Fremkald IKKE opkastning. Brug personligt beskyttelsesudstyr Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Symptomer: Ingen kendt Indikation om et behov for øjeblikkelig lægehjælp og specialbehandling Information til lægen Behandles symptomatisk. Afsnit 5: BRANDBEKÆMPELSESFORANSTALTNINGER 5.1. Slukningsmidler Egnede slukningsmidler Uegnede slukningsmidler Vandspray, Kuldioksid (CO2), Skum, Tørt kemikalie Brug ikke en solid vandstråle, eftersom denne kan sprede branden flammepunkt 20 C / 4 F 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen Termisk nedbrydning kan udløse irriterende gasser og dampe 5.3. Råd til brandmænd I tilfælde af brand og/eller eksplosion skal du undgå at indånde røg. Afsnit 6: FORHOLDSREGLER VED UTILSIGTET UDSLIP 6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Personlige forholdsregler Brug personligt beskyttelsesudstyr. Undgå kontakt med huden og øjnene. Undgå kontakt med øjnene. Undgå at indånde dampe eller tåger Miljømæssige forholdsregler Forhindr udledning i vandløb, kloakker, kældre eller lukkede områder Metoder og materialer til inddæmning og oprensning

5 Side 5 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Inddæmningsmetoder Metoder til rengøring Forebyg mod yderligere lækage eller udslip, hvis dette er sikkert. Opsug med inert absorberende materiale. Saml op og flyt til beholdere med korrekt mærkning. Efter rengøring skal spor skylles væk med vand. Undgå, at produktet udledes i afløb Reference til andre afsnit Se afsnit 12 for yderligere information. AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 7.1. Forholdsregler til sikker håndtering Råd om sikker håndtering Hygiejniske foranstaltninger Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Må kun bruges i et område med flammesikkert udstyr. For at undgå antændelse af dampe ved udladning af statisk elektricitet, skal alle metaldele i udstyret have jordforbindelse. Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforligneligheder Tekniske Opbevares tæt lukket på et tørt og køligt sted. Opbevares i beholdere med korrekt foranstaltninger/opbevaringsbetingemærkning. lser 7.3. Specifik slutbrug Risikohåndteringsforanstaltninger (RMM) De nødvendige oplysninger findes i dette sikkerhedsdatablad. Afsnit 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR 8.1. Kontrolparametre Kemisk betegnelse New Zealand WEL Australien Japan Kina Hong Kong Acteone TWA 300 mg/m STEL 450 mg/m 3 molybdenum disulphide Carbon dioxide TWA 500 ppm TWA 1185 mg/m 3 STEL 1000 ppm STEL 2375 mg/m ppm STEL; 2375 mg/m 3 STEL TWA 500 ppm TWA 1185 mg/m 3 OEL 200 ppm OEL 470 mg/m 3 ISHL/ACL: 500 ppm TWA 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 TWA 6 mg/m 3 STEL 15 mg/m 3 OEL 5000 ppm OEL 9000 mg/m 3 STEL mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m ppm STEL; mg/m 3 STEL TWA ppm TWA mg/m 3 TWA 500 ppm TWA 1187 mg/m 3 STEL 750 ppm STEL 1781 mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m 3 Kemisk betegnelse Indonesien Malaysia Filippinerne Singapore Korea Acteone TWA 500 ppm TWA 1000 ppm TWA 1187 mg/m 3 TWA 2400 mg/m 3 molybdenum disulphide NAB 750 ppm NAB 1780 mg/m 3 PSD 1000 ppm PSD 2380 mg/m 3 STEL: 1000 ppm STEL: 2380 mg/m 3 PEL: 750 ppm PEL: 1780 mg/m 3 STEL 750 ppm STEL 1782 mg/m 3 TWA 500 ppm TWA 1188 mg/m 3 NAB 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 TWA 15 mg/m 3 PEL: 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 TWA 5 mg/m 3

6 Side 6 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Carbon dioxide Kemisk betegnelse Acteone molybdenum disulphide Carbon dioxide NAB 5000 ppm NAB 9000 mg/m 3 PSD ppm PSD mg/m 3 Taiwan STEL ppm STEL 1780 mg/m 3 STEL 5000 ppm STEL 9000 mg/m 3 STEL ppm Thailand STEL: ppm STEL: mg/m 3 PEL: 5000 ppm PEL: 9000 mg/m 3 Brasilien TWA: 780 ppm TWA: 1870 mg/m 3 TWA: 3900 ppm TWA: 7020 mg/m 3 STEL ppm STEL mg/m 3 Chile TWA: 600 ppm TWA: 1424 mg/m 3 STEL: 1001 ppm STEL: 2380 mg/m 3 TWA: 8 mg/m 3 TWA: 4000 ppm TWA: 7200 mg/m 3 STEL: ppm STEL: mg/m 3 Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC) Ingen oplysninger tilgængelige 8.2. Eksponeringskontrol Tekniske foranstaltninger Personlige værnemidler Beskyttelse af øjne/ansigt Håndbeskyttelse Beskyttelse af huden og kroppen Beskyttelse af luftvejene Sørg for tilstrækkelig ventilation, særligt i lukkede områder. Tætsluttende beskyttelsesbriller. Beskyttelseshandsker. antistatisk støvler. Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning. Uigennemtrængelige handsker. Hvis det er sandsynligt, at eksponeringsgrænserne overskrides, skal der bæres et NIOSH/MSHAgodkendt åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn med overtryk kan være påkrævet ved høje koncentrationer af kontaminering. Åndedrætsværn skal stilles til rådighed i overensstemmelse med gældende lokale regler. Kontrol af miljømæssig eksponeringlad ikke materialet forurene grundvandssystemet. Afsnit 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER 9.1. Oplysninger om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber Tilstandsform Aerosol udseende sort Lugt som kulbrinte Lugtgrænse Ingen oplysninger tilgængelige Egenskab Værdier ph 6 8 Smeltepunkt/frysepunkt Ingen data tilgængelig Kogepunkt / kogeinterval ingen data tilgængelige flammepunkt 20 C / 4 F Fordampningshastighed ingen data tilgængelige antændelighed (fast, gas) ingen data tilgængelige damptryk ingen data tilgængelige Damptæthed < 1 ( luft = 1 ) Massefylde < 1.0

7 Side 7 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Vandopløselighed Fordelingskoefficient: noktanol/vand Selvantændelsestemperatur nedbrydelsestemperatur Viskositet, kinematisk Eksplosive egenskaber Oxiderende egenskaber ubetydelig ingen data tilgængelige Ingen data tilgængelig Ingen data tilgængelig ikke relevant ingen data tilgængelige ingen data tilgængelige Afsnit 10: STABILITET OG REAKTIVITET Reaktivitet Ingen kendt Kemisk stabilitet Stabil under normale forhold. Eksplosionsdata Følsomt over for mekaniske påvirkninger Følsomt over for statisk elektricitet Ikke følsom over for påvirkning. Kan antændes af friktion, varme, gnister eller flammer Mulighed for farlige reaktioner Farlige reaktioner Ingen under normal behandling Betingelser, som skal undgås Varme, ild og gnister Inkompatible materialer Stærke syrer. Stærke oxideringsmidler. Klorerede forbindelser Farlige nedbrydningsprodukter Kulilte, kuldioxid og uforbrændte kulbrinter (røg). Afsnit 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER Oplysninger om toksikologiske virkninger Akut toksicitet Produktinformation Produktet udviser ingen risiko for akut toksicitet ud fra kendt eller given information. Producenten af 9200 erklærer, at det indeholder mindre end 3 % DMSOekstraherbart materiale målt ved IP346 Inhalering Kan forårsage irritation i luftveje.

8 Side 8 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Kontakt med øjnene Kontakt med hud INDTAGELSE Kontakt med øjne kan forårsage irritation. Kan forårsage irritation. Der er ingen tilgængelige data på dette produkt. Følgende værdier er beregnet ud fra kapitel 3.1. i GHSdokumentet ATEmix (oral) 6, mg/kg ATEmix (dermal) 6, mg/kg ATEmix (indånding støv/tåge) 2.82 mg/l Oplysninger om bestanddele Kemisk betegnelse LD50 Oralt LD50 Hud LC50 Indånding Acteone = 5800 mg/kg ( Rat ) Solventnaphtha (råolie), let = 8400 mg/kg ( Rat ) > 2000 mg/kg ( Rabbit ) = 3400 ppm ( Rat ) 4 h > 5.2 mg/l aromatisk ( Rat ) 4 h molybdenum disulphide > 2820 mg/m 3 ( Rat ) 4 h ætsen/irritation af hud Alvorlig øjenskade/irritation sensibilisering MUTAGENE VIRKNINGER Carcinogene virkninger Ingen oplysninger tilgængelige reproduktionstoksicitet STOT (specifik målorgantoksicitet) enkel eksponering STOT gentagen eksponering Målorganvirkninger Aspirationsfare Centralnervesystemet (CNS), Centralnervesystemet (CNS), Åndedrætsorganer, ØJNE, hud. Afsnit 12: MILJØOPLYSNINGER Toksicitet økotoksicitet Kemisk betegnelse Alger/vandplanter Toksicitet for fisk Toksicitet over for dafnie og andre hvirvelløse havdyr

9 Side 9 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Acteone Solventnaphtha (råolie), let aromatisk LC ml/l EC mg/l 48 h Oncorhynchus mykiss 96 h LC50 EC mg/l 48 h mg/l Pimephales promelas 96 h LC50= 8300 mg/l Lepomis macrochirus 96 h Persistens og nedbrydelighed Bioakkumulationspotentiale. Kemisk betegnelse log Pow Acteone Mobilitet i jord Mobilitet i jord Mobilitet Produktet er uopløseligt og flyder på vand Resultater af PBT og vpvbvurderinger Andre bivirkninger Ingen oplysninger tilgængelige Afsnit 13: BORTSKAFFELSE Metoder til håndtering af affaldsprodukter Affald fra rester/ikkeanvendte produkter Kontamineret emballage ANDRE OPLYSNINGER Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere må ikke genbruges. Tomme beholdere skal tages til en godkendt affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke, men anvendelses specifik. Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

10 Side 10 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Afsnit 14: TRANSPORTINFORMATION IMDG UNnr 1950 Korrekt teknisk varebetegnelse Aerosol Fareklasse 2 Underordnet klasse 2.1 Beskrivelse Begrænset mængde (LQ) Særlige bestemmelser SP63 ICAO/IATA Ikke reguleret Afsnit 15: FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER Lovgivning/bestemmelser vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø, som er specifik for stoffet eller blandingen Internationale fortegnelser TSCA DSL/NDSL EINECS/ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS AICS Ikke bestemt Legend TSCA United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory DSL/NDSL Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/nondomestic Substances List (liste over ikkehjemlige stoffer) EINECS/ELINCS Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer/den europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer ENCS Japan Existing and New Chemical Substances (markedsførte og nye kemiske stoffer for Japan) IECSC China Inventory of Existing Chemical Substances (fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer for Kina) KECL Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea) PICCS Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne) AICS Australian Inventory of Chemical Substances Japan Kemisk betegnelse Farlige stoffer organiske opløsningsmidler Skadelige stoffer, hvis betegnelser skal angives på etiketten Acteone Flammable substance >0.1 % Pollution Release and Transfer Registry (Class II): Pollution Release and Transfer Registry (Class I): Poisonous and Deleterious Substances Control Law (lov om kontrol af giftige og skadelige stoffer) Class 2 X

11 Side 11 / 11 Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Solventnaphtha (råolie), let aromatisk molybdenum disulphide Flammable Class 3 substance >1 % >1 % 453 Kina Kemisk betegnelse Acteone Carbon dioxide Liste over farligt gods UN1090 UN1224 UN1013 UN1845 UN2187 UN1041 UN1952 UN3300 UN1078 UN3337 UN3338 UN3339 UN3340 Afsnit 16: ANDRE OPLYSNINGER Rsætningernes fulde ordlyd findes i afsnit 2 og 3 R11 Meget brandfarlig R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed R36 Irriterer øjnene R10 Brandfarlig Hsætningernes fulde ordlyd findes i afsnit 2 og 3 H225 Meget brandfarlig væske og damp H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed H319 Forårsager alvorlig øjenirritation EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud Godkendt dato Revisionsdato Årsag til revidering 17Apr Oct2013 Ansvarsfraskrivelse Oplysningerne i dette materialesikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og mening på datoen for dens offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller ved bearbejdning, med mindre det udtrykkeligt er angivet i teksten. Slutning af sikkerhedsdatablad

6801 MULTILEC INDUSTRIAL OIL

6801 MULTILEC INDUSTRIAL OIL Side 1 / 12 Sikkerhedsdatablad SDBnr: 6801 Godkendt dato 24Apr2012 Revisionsdato 29Apr2014 Revisionsnummer 5 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT

1233 ALMATEK GENERAL PURPOSE LUBRICANT Side 1 / 10 Sikkerhedsdatablad Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen

Læs mere

8104 MONOLEC TWO-CYCLE ENGINE OIL

8104 MONOLEC TWO-CYCLE ENGINE OIL Side 1 / 10 Sikkerhedsdatablad Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen

Læs mere

2300 L-X HEAVY DUTY CHEMICAL SUPPLEMENT

2300 L-X HEAVY DUTY CHEMICAL SUPPLEMENT Side 1 / 11 Sikkerhedsdatablad Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen

Læs mere

2001 WIRELIFE MONOLEC PENETRATING LUBRICANT

2001 WIRELIFE MONOLEC PENETRATING LUBRICANT Side 1 / 11 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato 07Oct2013 Revisionsnummer 4.2 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevant

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

6105 MONOLEC HYDRAULIC OIL

6105 MONOLEC HYDRAULIC OIL Side 1 / 11 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato 08Oct2013 Revisionsnummer 4.2 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevant

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 11122015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 FT1018 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Silage F400 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 24-sep-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 28/05/2014 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1. Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Udstedelsesdato 12. jun. 2009 Revisionsdato 02. dec. 2013 Version 1 1.1. Produktidentifikator Punkt 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN SDS # Produktnavn

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan

Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret. Vandige blæk - Cyan Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn Vandige blæk

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 08092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Aerosol 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

5100 PYROSHIELD SYN OPEN GEAR GREASE

5100 PYROSHIELD SYN OPEN GEAR GREASE Side 1 / 15 Sikkerhedsdatablad Revisionsdato 07Oct2013 Revisionsnummer 3.1 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Indeholder

Læs mere

5182 PYROSHIELD SYN OPEN GEAR GREASE

5182 PYROSHIELD SYN OPEN GEAR GREASE Side 1 / 12 Sikkerhedsdatablad SDBnr: 5182 Godkendt dato 24Apr2012 Revisionsdato 07Oct2013 Revisionsnummer 5.2 Afsnit 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN/FORETAGENDET 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010)

SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) SIKKERHEDSDATABLAD Feedtech Salt lick S20 FT2002 I henhold til EF-direktiv EF 1907/ 2006 (No. 453/2010) Forberedelse dato: 15-jan-2015 Revisionsdato: Revisionsnummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Revision: 25/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 11000

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 05052015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Sikkerhedsdatablad Hydraulikolie HYDRO HLP HM 100 Version 2.0 Udarbejdet: 17.03.2014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Hydraulikolie

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/05/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Synonymer: TAKE OFF 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 12012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 Opdateret: 17022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: NSF3000 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie),

GEVINDOL 51. Stoffer: Farlig komponent CAS nr. EINECS nr. Vægt % Symbol(er) R-sætninger CLP-klassifikation Restolier (råolie), Udstedelsesdato: 30.10.2007 Revisionsdato: 23.10.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 365289 Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 11082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 08092014 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 12022016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ROST STOP 400ml aerosol vare nr. 35032 Anvendelse: Aerosol rustbeskyttelse Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand, tlf. 8624

Læs mere

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Revisionsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED 2. FAREIDENTIFIKATION 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Klargøringsdato 19-sep-2011 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG VIRKSOMHED Revisions Nummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Cat No. DDS Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Klargøringsdato 07-nov-2011 Revisionsnummer 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. R62046 Synonymer Anbefalet brug Laboratoriekemikalier Firma REMEL

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Favo Ultra EU1030 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF

SIKKERHEDSDATABLAD Favo Ultra EU1030 I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF SIKKERHEDSDATABLAD Favo Ultra I henhold til EF-direktiv 2006/1907/EF Forberedelse dato: 14-nov-2012 Revisionsdato Revisions Nummer: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Læs mere

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com

203271 - BIOdrain (20 ltr.) Biologisk afløbsrenser. Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 19052015 Revideret: 10082015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: PRnummer: 2443463 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation.

Langvarig kontakt med øjnene kan forårsage irritation. Udstedelsesdato: Januar 2004 Revisionsdato: 11.12.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig. Synonymer: 203301 - Relevante

Læs mere

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul

Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul Side 1 / 7 SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 som ændret Solid Ink - Sort, Cyan, Magenta, Gul 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 05092015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød

AgroN. Safety Data Sheet. Fare. Rød 09122012 Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Produktidentifikator Rød Agron 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Revision: 08-11-2012 Erstatter: 05-11-2009 Version: P001,1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 2938

Læs mere

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig

Revisionsdato 03-nov IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig Klargøringsdato 03-nov-2011 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Revisionsnummer 1 Produktidentifikator Produktnavn Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 07/10/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 65101 Synonymer: MICRA 1.2.

Læs mere

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Universalsæbe, Hånd-Hår & Kropsvask m/parfume SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Universalsæbe, HåndHår & Kropsvask m/parfume 1.2 Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211

BLYERSTATNING. Side 1 af 6. 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: BLYERSTATNING Produktkode: 12211 Udfærdigelsesdato: 19.11.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 12211 PR-nr.: 934525 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 03-10-2012 Version: V001,0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: ProFect 51212 Varenummer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD MARISOL GD PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Side 1 af 6 PUNKT 1. NAVN PÅ STOFFET/PRÆPARATET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produkt-id Handelsnavn 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 01/12/2014 Version: 5 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1.1 Trykdato Revisionsdato IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2199624 Anvendelse : til landbrug Leverandør : Brenntag Nordic A/S Strandvejen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 04/04/2013 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 8646098 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 18/03/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 26183-52-8 EINECS-nummer: Polymer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere

Sikkerhedsdatablad. Lactoval Liquid Energidrik til nykælvere PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: HYLOGLUE sekundklæbere Type 310 vare nr. 16124 METHYL - baserede Type M vare nr. 16142 Anvendelse: Hurtigtvirkende en-komponent klæbestoffer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 14/06/2011 Version: 4 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. RS CLP/GHS revision date 01/12/15 8 v1.0 RS -, - Side: 1 Kompileringsdato: 14/10/2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5

BARDAHL SUPERLIM. Side 1 af 5 Udfærdigelsesdato: 27.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 98001 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN. ANVENDELSESOMRÅDE Smøremiddel National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation

HyDra Paq SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation Side 1 SIKKERHEDSDATABLAD HyDra Paq PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HyDra Paq Produktnummer (PRNR): Produktet er ikke oplysningspligtigt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes iht. EU forordning nr. 453/2010 Side: 1 Kompileringsdato: 04.07.2011 Revision: 16.11.2012 Version: 3 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 26012015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: ARD010006 1.2 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010

Derma Baby Sollotion SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter forordning nr. 1907/2006, 1272/2008 og 453/2010 Revision: 1. Identifikation af stoffet /blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator: PRnr: Derma Baby Sollotion spf 30 Udgave:01 1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet

Læs mere

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008

Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablade Dette sikkerhedsdatablad opfylder kravene i: Forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008 Revisionsdato 20-maj-2015 Revisionsnummer 1 1.1. Produktidentifikator Punkt

Læs mere

S & F BINDER/LIM PVA

S & F BINDER/LIM PVA Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: S & F Binder/lim PVA PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Udarbejdet: 10032015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Ultra sonic cleaning solution ultra Clean Varenummer: 663030 1.2 Relevante

Læs mere

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : identifikationsnummer : 61265 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri

Sikkerhedsdatablad. Opticare Afspænding Industri Sikkerhedsdatablad Revision: 12-04-2012 Erstatter: 27-11-2009 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: Opticare Afspænding

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 01-12-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSL9826 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 26084-50 24 Broth Plastic Ampules Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

AGROPOL. Godkendt dato 16-sep-2013 Revisionsdato 12-jun-2015 Revisionsnummer: 2

AGROPOL. Godkendt dato 16-sep-2013 Revisionsdato 12-jun-2015 Revisionsnummer: 2 SIKKERHEDSDATABLAD AGROPOL Godkendt dato 16-sep-2013 Revisionsnummer: 2 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Produktkode Produktnavn ZCH01

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER Udarbejdet: 27052016 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig. Laboratoriekemikalier Klargøringsdato 23-jun-2011 Revisionsnummer 2 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn Cat No. : Synonymer Anbefalet brug BR0050 Laboratoriekemikalier Firma Oxoid

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive

SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive Sun Eco Color Sensitive Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Sun Eco Color Sensitive PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 20.03.2013 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL

DE-NO-DK KIILTO VISIONOIL SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 5 AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 63195 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Chok Fluespray Reg. Nr.: 25-11 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 11-03-2011 Version: PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Tollhouse Pool Klar Varenummer:

Læs mere

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen:

Side 1 af 5. 2. Fareidentifikation: Klassificering af stoffet/blandingen: Udfærdigelsesdato: 02.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 51100 PR-nr.: Under anmeldelse. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Frugtfluefælde 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND

CUT-MAX METAL CUTTING COMPOUND Udstedelsesdato: 15.05.2007 Revisionsdato: 18.03.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Ingen information tilgængelig 2. FAREIDENTIFIKATION Klargøringsdato 24-nov-2011 Revisionsnummer 1 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Produktnavn Cat No. VG0101 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere