Søjleforskalling KS Xlife

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søjleforskalling KS Xlife"

Transkript

1 06/2012 rugerinformation da Montage- og brugervejledning Søjleforskalling KS Xlife

2 Introduktion rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten /2012

3 Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Introduktion 4 Principielle sikkerhedsinstrukser 6 Eurocodes hos Doka 8 Doka byggeservice 10 Produktbeskrivelse 11 Anvendelsesområde 12 Montage af søjleforskalling 16 Forskalling, afforskalling 18 Flytning 20 Ændring af søjletværsnittet 21 Formstøtter (afsværtning) 22 Opbygning af gangbro med platformsdæk KS 23 Stigesystem XS ved platformsdæk KS 26 Opbygning af gangbro med Doka søjlegangbro 150/90cm 31 Stigesystem XS ved Doka søjlegangbro 150/90cm 35 Transport, stabling og lagring 40 Produktoversigt /2012 3

4 Introduktion Principielle sikkerhedsinstrukser Introduktion rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife rugergrupper Denne brugerinformation (Montage- og brugervejledning) henvender sig til de personer, der arbejder med det her beskrevne Doka produkt/system, og indeholder oplysninger for standardudførelsen om monteringen og den tilsigtede brug af det beskrevne system. Alle personer, der arbejder med de enkelte produkter, skal være fortrolige med indholdet i denne anvisning og de her givne sikkerhedsinstrukser. Personer, der ikke kan læse denne anvisning eller har vanskeligt ved at læse den, skal instrueres og oplæres i brugen af kunden selv. Kunden skal drage omsorg for, at det informationsmateriale, som Doka stiller til rådighed (f.eks. brugerinformationer, montage- og brugervejledninger, driftsvejledninger, tegninger osv.) er tilstede, at de er blevet læst og at de står til rådighed for brugerne på opstillingsstedet. De gældende regler for arbejdsbeskyttelse samt øvrige gældende sikkerhedsregler, for de enkelte lande, skal følges ved den sikkerhedstekniske tildannelse og anvendelse af vore produkter. Under alle omstændigheder er brugeren forpligtet til at sørge for, at de i det pågældende land gældende sikkerhedsforskrifter for arbejdstagere for hele projektets vedkommende overholdes, og at træffe yderligere eller andre egnede forholdsregler for arbejdssikkerheden, såfremt dette er påkrævet. Risikovurdering Kunden er ansvarlig for at udarbejde, dokumentere, realisere og revidere en risikovurdering på hver byggeplads. Dette dokument danner basis for den individuelle risikovurdering for hver enkelt byggeplads samt anvisningerne om, at systemet stilles til rådighed og anvendes af brugeren. Det erstatter dog ikke disse. Anmærkninger til nærværende dokumentation Denne brugerinformation anvendes som en generel montage- og brugervejledning, eller integreres i en speciel montage- og brugervejledning, der er oprettet specielt til en bestemt byggeplads. De tegninger, der vises i nærværende dokumentation, viser til dels kun monteringstilstande og er derfor ikke altid komplette i sikkerhedsteknisk henseende. Eventuelle sikkerhedsindretninger, der ikke fremgår af denne dokumentation, skal kunden under alle omstændigheder bruge i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser. Andre sikkerhedsinstrukser, især advarsler, er opført i de enkelte kapitler! Planlægning Der skal etableres sikre arbejdspladser ved brug af forskallingen (f.eks.: til opsætning og nedtagning, til omstillingsopgaver og under flytning osv.). Der skal være adgang til arbejdspladserne via sikre adgangsveje! Hvis der afviges fra anvisningerne i nærværende dokumentation eller hvis systemet bruges til andre ting, end anført heri, kræver det en speciel statisk beregning og en supplerende montagevejledning. Under alle faser af brugen gælder følgende Kunden skal sikre sig, at opsætning og nedtagning, flytning og den tilsigtede brug af produktet bliver ledet af og er under opsyn af fagligt kvalificerede personer med de tilsvarende kompetencer. Disse personers handleevne må ikke være indskrænket på grund af alkohol, medicin eller andre rusmidler. Doka produkter er tekniske arbejdsmidler, der kun må bruges erhvervsmæssigt i henhold til de enkelte Doka brugerinformationer eller andre tekniske dokumentationer, som er udarbejdet af Doka. Under hver enkelt byggefase skal det sikres, at samtlige byggekomponenter og enheder har den nødvendige stabilitet! De funktionstekniske anvisninger, sikkerhedsinstrukser og oplysninger om belastning skal følges og overholdes strengt. Hvis dette ikke respekteres, kan det have ulykker og alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare) til følge og samtidig give store materielle skader. randkilder i nærheden af forskallingen er forbudt. Varmeapparater er kun tilladt i en passende afstand til formene og ved kyndig brug af dem. Arbejdsopgaverne skal tilpasses vejrliget (f.eks. risiko for at skride ud). Under ekstreme vejrforhold skal der træffes forudseende forholdsregler både for at sikre materiellet og de nærliggende områder og for at beskytte arbejderne. Alle samlinger skal kontrolleres jævnligt, at de sidder ordentlig fast og fungerer. Især skal skrue- og kilesamlinger gåes efter, afhængigt af byggeforløbet og især efter usædvanlige hændelser (f.eks. efter en storm). Ved behov skal de efterspændes /2012

5 Introduktion Montage Materiellet/systemet skal før brugen kontrolleres af kunden, om det er i ordentlig stand. eskadigede, deformerede dele eller dele, der er svækket på grund af slitage, rust eller råd, skal sorteres fra, så de ikke bliver anvendt. Hvis vores forskallingssystemer blandes sammen med systemer fra andre producenter, indebærer det en risiko, der kan medføre kvæstelser og materielle skader. Derfor kræver det en særskilt undersøgelse. Montagen skal udføres af kvalificerede medarbejdere hos kunden. Det er ikke tilladt at foretage ændringer på Doka produkter, da dette kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Opstilling af kassetterne Doka produkter/systemer skal opstilles på en sådan måde, at alle belastninger afledes sikkert! Udstøbning De tilladt støbetryk skal overholdes. En for hurtig udstøbning medfører overbelastning af forskallingen, bevirker større udbøjning og giver risiko for brud. Afforskalling Afforskallingen må først finde sted, når betonen er tilstrækkelig hærdet og den ansvarshavende har givet ordre til at afforskalle! Under afforskallingen må formen ikke rives af med kran. Anvend i stedet et egnet værktøj, som f.eks. trækiler, retteværktøj eller systemenheder som f.eks. Framax afforskallingshjørner. Under afforskallingen må stabiliteten af bygnings-, stillads- og forskallingsdelene ikke udsættes for risiko! Transport, stabling og lagring Alle gældende bestemmelser omkring transport af forskallings materiel og stillads skal overholdes. Desuden er det pligt at anvende Dokas anhugningsgrej. Løse dele tages af eller fastgøres, så de ikke kan skride eller falde af! Alle komponenter skal lagres sikkert, og i den forbindelse skal de specielle Doka anvisninger i de enkelte kapitler i nærværende brugerinformation overholdes! estemmelser / arbejdssikkerhed Vedrørende den sikkerhedstekniske brug og anvendelse af vores produkter skal de til enhver tid gældende bestemmelser omkring arbejdssikkerhed og diverse andre sikkerhedsbestemmelser i de enkelte lande overholdes. Hvis en person er styrtet ned eller en genstand faldet hhv. imod eller ned i endegelændersystemet eller tilbehørsdele hertil, så må endegelænderkomponenten kun benyttes fremover, efter at den er kontrolleret af en fagkyndig person. Service Som udskiftningsdele må der kun anvendes originale Doka dele. Reparationer må kun udføres af producenten eller af autoriserede aktører. Symboler I denne dokumentation er der anvendt følgende symboler: Vigtig henvisning Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke funktionsfejl eller materiel skade. FORSIGTIG / ADVARSEL / FARE Hvis symbolerne ikke respekteres, kan det bevirke materiel skade og medføre alvorlige legemsbeskadigelser (livsfare). Instruktion Dette tegn indikerer, at brugeren skal foretage en handling. Visuel kontrol Indikerer, at udførte handlinger skal kontrolleres visuelt. Tips Henviser til praktiske tips. Henvisning Henviser til yderligere info-materiale. Diverse Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i takt med den tekniske udvikling /2012 5

6 Introduktion Eurocodes hos Doka I Europa er der indtil udgangen af 2007 blevet oprettet en række ensartede standarder for bygge- og anlægsbranchen, de såkaldte Eurocodes (EC). De bruges som gældende basis på europæisk plan for produktspecifikationer, licitationer og projekteringsgrundlag. Eurocodes er på verdensplan det bedst udviklede sæt standarder inden for bygge- og anlægsvæsen. Eurocodes bliver fra udgangen af 2008 som standard anvendt inden for Doka-gruppen. Dermed afløses DINnormerne som Doka standard ved produktdimensioneringen. rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife Det ellers meget udbredte "σ till -spænding koncept" (sammenligning af de eksisterende spændinger med de tilladelige spændinger) afløses i Eurocodes af et nyt sikkerhedskoncept. Eurocodes sammenligner indvirkningerne (lasterne) med modstanden (bæreevnen). Den hidtidige sikkerhedsfaktor i de tilladelige spændinger er opdelt i flere delsikkerhedskoefficienter. Sikkerhedsniveauet er det samme! E d R d E d F d F k γ F Dimensioneringsværdi for en last (E... effect; d... design) Indvirkning fra F d (V Ed, N Ed, M Ed) Dimensioneringsværdi for en last R d Dimensioneringsværdi for bæreevnen (R... resistance; d... design) Tværsnittets bæreevne (V Rd, N Rd, M Rd) Stål: R d = R k Træ: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Karakteristisk værdi for en last R k Karakteristisk værdi for en bæreevne "effektiv last"; brugslast; nyttelast f.eks. momentets modstand mod flydning (k... characteristic) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind Sikkerhedskoefficient for last (på belastningssiden; F... force) f.eks. egenvægt, nyttelast, betontryk, vind Værdier fra EN γ M k mod Sikkerhedskoefficient på materialet (på materialesiden; M...material) f.eks. for stål eller træ Værdier fra EN Modifikationsfaktor (kun ved træ af hensyn til fugt og lastens indvirkningsvarighed) f.eks. for Dokadrager H20 Værdier iht. EN og EN Sammenligning af sikkerhederne (eksempel) σ till-spænding koncept EC/DIN-koncept [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F y ~ 1.65 F till F A aktuel R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 A E 90 [kn] d F = De i Doka dokumentationerne "tilladelige værdier" (f.eks.: Q till = 70 kn) svarer ikke til dimensioneringsværdierne (f.eks.: V Rd = 105 kn)! Det er meget vigtigt at undgå forvekslinger! I vores dokumentationer er de tilladelige værdier desuden anført. Følgende delsikkerhedskoefficienter er der taget højde for: γ F = 1,5 γ M, træ = 1,3 γ M, stål = 1,1 k mod = 0,9 Dermed er det muligt at finde alle dimensioneringsværdier fra de tilladelige værdier til en Eurocode-beregning. F aktuel= F till A Udnyttelsesgrad E d= R d /2012

7 Introduktion /2012 7

8 Introduktion rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife Doka byggeservice Support i alle projektfaser Doka kan tilbyde en bred vifte af byggeservice med et eneste mål for øje: At medvirke til et bedre forløb på kundens byggeplads. Hvert projekt er unikt. Der er dog noget, som alle byggeprojekter har tilfælles, nemlig grundstrukturen med fem faser. Doka kender kundernes forskellige krav og hjælper gerne til med at realisere forskallingsopgaven effektivt gennem rådgivning, planlægning og andre serviceydelser - i hver af disse faser Projektudviklingsfase Tilbudsfase Tidsplansudarbejdelse Træf velfunderede afgørelser ved hjælp af professionel rådgivning Optimer det indledende arbejde med Doka som en erfaren partner Struktureret brug af forskalling betyder større effektivitet på grund af seriøst kalkulerede forskallingskoncepter Find præcist de rigtige forskallingsløsninger gennem assistance ved udarbejdelse af licitationen grundig analyse af udgangssituationen objektiv vurdering af planlægnings-, bygge- og tidsrisiko Udarbejdelse af tilbud, der holder, ved at basere dem på seriøst kalkulerede, vejledende priser det rigtige valg af forskallingsmateriel optimal basis for tidskalkulationen Fra starten af økonomisk bæredygtig planlægning takket være detaljerede tilbud beregning af materiel koordinering af formontagetider og afleveringstidspunkter /2012

9 Introduktion yggefasen 4 5 Afleveringsfasen Dine fordele takket være professionel rådgivning Spar udgifter og tid Rådgivning og support fra starten af betyder et rigtigt valg og planmæssig brug af forskallingssystemerne. Du opnår en optimal udnyttelse af forskallingsmateriellet og effektivt forskallingsarbejde på grund af de rigtige arbejdsprocesser. Optimal brug af ressourcerne med hjælp fra Doka forskallingseksperter Optimering af forløbet takket være eksakt arbejdsplanlægning internationalt erfarne projektteknikere tilpasset transportlogistik support på stedet Positiv afslutning ved hjælp af professionel support Doka's byggeservice står for transparens og effektivitet med samlet returnering af forskallingen professionel nedtagning effektiv rengøring og istandsættelse med specialudstyr Maksimering af arbejdssikkerheden Rådgivning og support omkring rigtig og planmæssig brug giver større arbejdssikkerhed. Transparens Med transparente serviceydelser og udgifter undgås improviseringer under og ubehagelige overraskelser ved byggeperiodens afslutning. Færre tilsynsudgifter Med kyndig rådgivning omkring valg, kvalitet og rigtig brug undgås defekt materiel og slitagen minimeres /2012 9

10 Produktbeskrivelse Søjleforskalling KS Xlife er en kvalitativ førsteklasses søjleforskalling, der er klar til brug. Af- og indforskallingen foregår ekstremt hurtigt, da systemet er nemt at åbne og lukke. Det betyder,at tidsrøvende montage- og demontagearbejder bortfalder. Det er kun nødvendigt med et enkelt kranløft for at flytte hele forskallingsenheden. Produktegenskaber: Justeringsområde fra 20 til 60 cm i 5 cm intervaller Velegnet til kvadratiske og rektangulære søjletværsnit Finérskift ved ændring af tværsnittet er ikke nødvendigt Ingen ankerhuller eller aftryk af rammer i betonen Højderaster på von 30 cm Til søjlehøjder på op til 6,60 m Nem betjening. Ind- og afforskalling sker ved at vippe kassetterne op. Sikre arbejdsprocesser ved brug af platformsdæk KS eller Doka søjlegangbro 150/90cm. Sikre adgangsveje med stigesystem XS Nemt at rengøre Finér 21 mm skruet på bagfra Lang levetid på grund af den robuste udførelse og galvaniseret stålkonstruktion Till. støbetryk: 90 kn/m /2012

11 Anvendelsesområde Standardhøjder På grund af kassettehøjderne på 1,20 m, 2,70 m og 3,30 m er standardhøjder på 30 cm muligt. Opstilling af materialet Forskallingshøjde [m] Xlife kassette KS 3,30m Xlife kassette KS 2,70m Xlife kassette KS 1,20m Xlife kassette KS 0,90m Låsekrog KS Super gigant møtrik 15,0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , *eskyttelsesbeslag KS medfølger ved levering af Xlife kassetter KS 2,70m og 3,30m og er allerede formonteret. eskyttelselsesbeslag KS øvre er formonteret på Xlife kassetterne KS 2,70m og 3,30m og bruges til at beskytte den øvre finérkant. eskyttelselsesbeslag KS og KS øvre kan ved behov også bestilles som enkeltdele og anvendes ved Xlife kassetterne 0,90m og 1,20m. Montagebolt KS eskyttelsesbeslag KS* eskyttelsesbeslag KS øvre* Løfteøje Formstøtte hoved KS E Elementstøtte 340 I Elementstøtte 540 I Søjletværsnit Søjletværsnittene kan indstilles kvadratisk eller rektangulært i 5 cm intervaller fra 20x20 cm til 60x60 cm - uden at finéren skal ommonteres. Søjle 20x20cm Søjle 60x60cm Søjle 20x60cm (forskalling åben) /

12 Montage af søjleforskalling Forberedelse af kassetterne Læg kassetten (A) på et ca. 20 cm højt underlag () (f.eks. en Doka drager H20). Underlaget skal altid placeres ved kassetteranden. Vip justerrammen (C) op og sæt en bøjlebolt (D) i. C Hvis de ikke allerede findes, monteres forneden på kassetteforbandtet et beskyttelselsesbeslag KS og foroven et beskyttelselsesbeslag KS øvre. H G A G eskyttelsesbeslag KS øvre H eskyttelsesbeslag KS D Sørg for at opbevare beskyttelselsesbeslagene KS sikkert, så de kan genbruges efter opgavens afslutning og demontering af kassetterne. Vend kassetterne om Ved påbygning: Yderligere kassetter forberedes som beskrevet. Opbygning i højden Demontage/montage af beskyttelselsesbeslagene KS: Ved den nederste ende af hvert kassetteforbandt sidder der et beskyttelselsesbeslag KS. Ved den øverste ende af hvert kassetteforbandt sidder der et beskyttelselsesbeslag KS øvre. Mellem Xlife kassetterne er det ikke nødvendigt at bruge beskyttelselsesbeslag. Afmonter det eksisterende beskyttelselsesbeslag KS og beskyttelselsesbeslag KS øvre Saml kassetterne med montagebolte KS (E) (2 styk pr. kassette) og lås dem fast med ringstift (F). For nøjagtig kassettestød: rug en hammer som centreringshjælp. F E G H /2012

13 H H rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife Færdiggørelse af halvformen Sæt yderligere allerede åbnede kassetter på i en ret vinkel. Montering af konsolgangbroen Halvformen løftes op Løft halvformen op med kranen og skub forskallingsdrager H20 ind under justerrammen (H). Så er det nemmere at montere platformsdækket Indstilling af søjlemål: Fastgør kassetten med afstandsrør (G) på det ønskede mål a og lås den fast med ringstift a G Montering af platformsdækket Sæt platformsdæk KS (I) på, sæt det på kassettens stolpe med krogen (K) og lås det fast med møtrik og ringstift (L). Sæt derefter løfteøjerne (M) på og lås dem fast. (se under kapitel "Opbygning af gangbro med platformsdæk KS") Færdiggørelse af første halvform Fortsæt ved afsnit "Montering af konsolgangbroen". Færdiggørelse af anden halvform Monter 2 stk. løfteøjer (M) og lås dem fast med møtrik og ringstift. K M L M M I Fastgør halvformen på løfteøjerne og løft den op Maks. løfteevne: 600 kg / løfteøje /

14 Montering af rækværket Monter rækværk KS 1,00x0,85m (N) og lås det fast med hårnål 5mm. Monter modgelænder platformsdæk KS (O) og lås det fast med hårnål 5mm. Rejsning af halvformene Ved påbyggede kassetter må der altid kun flyttes færdigt monterede halvforme. Fastgør den første halvform på Doka 4-vejs løftekæde 3,20m (P) på løfteøjerne og løft den op. O P N Montering af stigesystem Monter stigesystem XS på den liggende halvform. (se under kapitel "Stigesystem XS ved platformsdæk KS") Monter halvformene med 3 elementstøtter (se under kapitel "Formstøtter (afsværtning)"). Først derefter må de løsnes fra kranen. Monter den anden halvform - begynd med afsnit "Forberedelse af kassetterne" /2012

15 Samling af halvformene G R S Q ) Kobl halvformene sammen til det ønskede søjlemål med afstandsrør (G) og lås dem fast med ringstift. Først derefter må de løsnes fra kranen. 2) Lirk låsekrog KS på (R) som vist på billedet. 3) Skru super gigant møtrik 15,0 (S) på låsekrog KS. 4) Flyt afstandsrør (Q) som vist på billedet. Hulmønstret med mærker angiver søjlemålet. Ved ommontering af afstandsrøret på forskallingens lukkeside skal søjlemålet dog forstørres med 5 cm. (Eksempel: Søjlemål 40 cm = afstandsrøret til 45 cm). 5) Monter 3-kant listen (T) (i udklappet tilstand). Ende 3-kant liste KS 15 eller 20mm Samling uden søm Framax 3-kant liste 2,70m Alternativ: 3-kant liste med maks. 1 mm tyk sømliste T Q /

16 Forskalling, afforskalling Opstilling af kassetterne Luk forskallingen. Luk forskallingen på arbejdsstedet omkring armeringsnettet eller lirk den lukkede forskalling med kranen ind over armeringsnettet. Juster søjleforskallingen ind med elementstøtter (T). T T Sæt låsekrog KS (R) i afstandsrøret (Q) og spænd forskallingen fast med super gigant møtrik 15,0 (S). Q R S /2012

17 Afforskalling Rengøring og vedligehold Efter udstøbningen: etonrester på forskallingens bagside fjernes med vand (uden tilsat sand). Umiddelbart efter afforskallingen: resp. før hver udstøbning smøres der forskallingsolie på finéren og enderne i et meget tyndt lag. Vigtig info: rug ikke kemiske rengøringsmidler! Løsn låsekrog KS (R) og åbn forskallingen. Stil låsekrogen i parkeringsposition. R Holdepunkt for retteværktøjet /

18 Flytning Horisontal flytning Med transporthjul KS Med transporthjul KS kan søjleforskallinger KS Xlife flyttes horisontalt op til en højde på 3,60 m. Kan klemmes på 2,70 m og 3,30 m høje kassetter. Til flytning af en søjleforskalling KS Xlife skal der bruges 4 stk. transporthjul KS. Montage Husk frirum til styrehjul Monter formstøtte hoved KS på kassette KS drejet 180 i området omkring transporthjul KS Afmonter koblingsbolt 10 cm. Sæt transporthjul KS på tværprofilen og rammerøret og drej det indad Fastgør transporthjul KS i nederste holder med koblingsbolt 10 cm og lås det fast med hårnål Flytning En søjleforskalling på over 3,60 m højde må ikke flyttes. Flytning må kun foregå, når forskallingen er lukket - fastgøres med en låsekrog KS. Skal foregå på et bæredygtig, plant og glat underlag uden hældning (ikke på grus osv.). Ved flytning med gangbro er det absolut nødvendigt at have elementstøtter under platformen. Elementstøtternes fastlåsning må kun løsnes fra jorden - må ikke skydes ind! Løft med spindlerne søjleforskalling KS Xlife ca. 2 cm fra kørebanens overflade. Flytning skal altid ske med 2 mand gående ved siden af. Maks. løfteevne: 300 kg / transporthjul Følg driftsvejledningen "Transporthjul KS"! /2012

19 Flytning med kran Kassetterne sikres, så de ikke kan klappes op og i: Fastgør Xlife kassetterne KS med en koblingsbolt 10cm eller et afstandsrør hver, så de ikke kan klappe i. Flyt hele forskallingen med et enkelt kranløft Flytning af forskallingen: Den åbnede forskalling skal hænge lodret ned i løftet tilstand! Tilpas Doka 4-vejs løftekæde 3,20m til tyngdepunktet. Sæt kranen med Doka 4-vejs løftekæde 3,20m på løfteøjerne. Løftepunkter platformsdæk KS A A A Gangbroen kan blive siddende på forskallingen under hele proceduren. A Følg driftsvejledningen "Doke 4-vejs løftekæde 3,20m"! Man opnår en omtrentlig lodret stilling i løftet tilstand (åben og lukket søjleforskalling) med følgende løftepunkter : A---A (begyndende med kassetten med platform - videre i urets retning) /

20 Ændring af søjletværsnittet Ommontering til et andet søjletværsnit er hurtigt udført på den stående forskalling. også ved påbygget eller underbygget montering med integrerede konsolgangbroer og stigesystemer Forberedelse Vip søjleforskallingen op som ved afforskallingen. Kassetterne sikres, så de ikke kan klappes op og i: Fastgør Xlife kassetterne KS med en koblingsbolt 10cm eller et afstandsrør hver, så de ikke kan klappe i. 5) Fastgør kranen på de sidste to kassetter i den viste position og løft en smule op. 6) Løsn afstandsrørene mellem kassetterne, skyd kassetterne til den ønskede position og sæt afstandsrør i igen Omstillingsproces 1) Ved kassetten med de dobbelte elementstøtter, skal disse fastgøres på jorden med Doka expres anker 16x125mm. 2) De øvrige 3 kassetter løftes en smule med kranen i den viste position. 3) Løsn afstandsrørene mellem kassetterne, skyd kassetterne til den ønskede position og sæt afstandsrør i igen. 4) Fastgør elementstøtten til den nyplacerede kassette på jorden som beskrevet under punkt 1. 7) Fastgør kranen i den viste position og løft en smule op. 8) Løsn afstandsrørene mellem kassetterne, skyd kassetterne til den ønskede position og sæt afstandsrør i igen ) Sæt afstandsrøret på den sidste kassette til låsekrog i en ny position (søjlemål + 5cm). Se under kapitel "Sammenkobling af halvforme". Info: Søjletværsnit kan justeres efter på liggende kassetter. Se under kapitel "Montage af søjleforskallingen", afsnit "Færdiggørelse af halvformen" /2012

21 Formstøtter (afsværtning) Elementstøtter Formstøtter (afsværtning) gør forskallingen stabil og gør det nemmere at justere formen ind. Fastgørelse på forskallingen olt formstøtte hoved KS fast i bjælkeprofilen og lås det fast med ringstift. olt elementstøtten fast på formstøtte hoved KS. (For placering af elementstøtterne se under kapitel "Montage af søjleforskallingen"). A A A Formstøtte hoved KS E Elementstøtte 340 I eller 540 I A Elementstøtte 340 I Elementstøtte 540 I Produktegenskaber: teleskoperbar i 8 cm intervaller finjustering med gevind ingen dele kan mistes heller ikke indskudsrøret med sikkerhedsanordning Vigtig info: Forskallingselementerne skal rejses, så de står sikkert, i alle byggefaser! De gældende sikkerhedstekniske regler skal overholdes! Nødvendigt materiale til afstøtning pr. søjleforskalling Forskallingshøjde Elementstøtte Elementstøtte Formstøtte 340 I 540 I hoved KS E op til 3,90 m 3-6 op til 6,60 m Tallene gælder for et vindtryk w e = 0,65 kn/m 2. Det giver et dynamisk tryk q p = 0,5 kn/m 2 (102 km/h) ved c p, netto = 1,3. Ved et højere vindtryk skal antallet af støtter beregnes statisk. For yderligere oplysninger se under dimensioneringsvejledning "Vindlast iht. Eurocode" eller spørg din Doka tekniker! Fastgørelse på underlaget Elementstøtten skal forankres træk- og trykfast! Huller i elementstøttens fodplade: a... Ø 26 mm b... Ø 18 mm Ankring af fodpladen Doka expres anker kan genbruges op til flere gange som skrueværktøj er det nok med en hammer. A Doka expres anker 16x125mm Doka fjeder 16mm b TR Karakteristisk kubisk trykstyrke for betonen (f ck,cube ): min. 25 N/mm 2 resp. 250 kg/cm 2 (beton C20/25) a A Følg monteringsvejledningen! Nødvendig bæreevne for alternative dyvler: R d= 20,3 kn (F zul= 13,5 kn) Producentens gældende monteringsanvisninger skal følges /

22 Opbygning af gangbro med platformsdæk KS rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife Produktbeskrivelse Opbygning af gangbro uden stigesystem XS D A 85 cm C A 90 cm A Platformsdæk KS Rækværk KS 1,00x0,85m C Siderækværk KS 0,30m (inkl. 2 stk. rørringstift) Når platformen anvendes uden stigesystem XS skal der anvendes tre styk rækværk KS 1,00x0,85m () og et siderækværk KS 0,30m (C) A Platformsdæk KS Rækværk KS 1,00x0,85m D Modgelænder platformsdæk KS Tilladt last: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Lastkategori 2 iht. EN :2003 Et sikkert arbejdsstillads er hurtigt bygget op med blot få enkeltdele. De vigtigste egenskaber: Sikre og praktiske arbejdsprocesser med 0,90 m platformbredde. Plan, fri arbejdsflade på platformen, ingen dele, der stikker frem. Klar til brug efter få greb. Kræver kun lidt plads under transport. Lang levetid på grund af den robuste udførelse og galvaniseret stålkonstruktion /2012

23 Stigesystem XS ved platformsdæk KS Montage Forberedelse af formene Kassetteforbandterne formonteres liggende på et afrettet underlag (se under kapitel "Montage af søjleforskallingen"). Monter platformsdæk KS på det liggende kassetteforbandt (se under kapitel "Montage af søjleforskallingen"). Fastgørelse af forbinderne på formene Fastgør adapter XS platformsdæk KS i det nederste område på bjælkeprofilen: Sving adapter XS platformsdæk KS (V) ind og fastgør den i bjælkeprofilen med koblingsbolt 10cm (O) og hårnål. O V Monter adapter XS platformsdæk KS ved forskallingens overkant på samme måde. Stigesystem XS danner en sikker opstigningsmulighed på søjleforskallingen: ved udstøbning ved isætning af armeringsnettet ved åbning/lukning af halvforme ved opsætning/nedtagning af halvforme Info: Ved opsætning af stigesystemet skal de nationale forskrifter overholdes. ADVARSEL XS stigerne må kun bruges i selve systemet og ikke som stiger, man kan stille løst til /

24 Montage af stigen Træk skydebolten ud og vip de to låsekroge til siden. Læg stigen XS 4,40m med bøjlerne nedad på adapter XS platformsdæk KS. Vip låsekrogene på plads. Lirk skydebolten ind i det trin, der passer til forskallingshøjden, og lås den fast med ringstift. Stigesystem XS ved højder over 3,75 m Teleskoperbar stigeudvidelse (tilpasning til jorden) Til teleskopering løftes låsekrogen på stigen, og stigeudvidelsen XS 2,30m hægtes på det ønskede trin på den anden stige. A C Info: emærk de specielle forhold ved forskallingshøjde 2,70m (se slutningen af kapitlet). øverste adapter XS platformsdæk KS C Tr Detalje A C Ved planlagt brug af sikkerhedsrækværk XS: For at opnå tilstrækkelig stigeoverlængde til fastgørelse af sikkerhedsrækværk XS skal stigen mindst sættes i det andet stigehul fra oven. nederste adapter XS platformsdæk KS Tr A Stige XS 4,40m Stigeudvidelse XS 2,30m C Låsebeslag C A Den teleskoperbare forbindelse mellem to stigeudvidelser XS 2,30m monteres på samme måde. Fast stigeudvidelse Skyd stigeudvidelse XS 2,30m med bøjlerne nedad ind i stigeholmene på stige XS 4,40m og fastgør den. Skruerne skal kun spændes en anelse! A Skydebolt Låsekrog C Stige XS 4,40m Monter sikkerhedsrækværk XS på stigen med befæstelseskrog og vingemøtrikker. A C D Sikkerhedsrækværk XS (kan drejes) D Skruerne (C) medfølger ved stigen XS 4,40m og stigeudvidelsen XS 2,30m. A Stige XS 4,40m Stigeudvidelse XS 2,30m C Skruer str. 17 mm Tr Den faste forbindelse mellem to stigeudvidelser XS 2,30m monteres på samme måde. De nødvendige dele til montagen er fastgjort på sikkerhedsrækværk XS og kan ikke gå tabt /2012

25 Sikkerhedsrygkurv Vigtig info: Vedrørende den sikkerhedstekniske brug af sikkerhedsrygkurven skal de gældende bestemmelser fra de relevante myndigheder for arbejdssikkerhed i de enkelte lande følges, f.eks. GV D 36. Sæt sikkerhedsrygkurv udstigning XS (E) på (undersiden altid på højde med adapter XS platformsdæk KS (D) ). Låsekrogene (J) forhindrer, at kurven kan løftes af. Specielle forhold ved forskallingshøjde 2,70m Som standard monteres stigen altid med bøjlerne nedad. Undtagelse: Ved forskallingshøjde 2,70m skal stigen vendes om og monteres med bøjlerne opad, da der ellers ikke er mulighed for at låse den fast. E J D Sæt sikkerhedsrygkurv XS 1,00m (F) på nærmeste frie trin. Låsekrogene (J) forhindrer, at kurven kan løftes af. Sæt næste sikkerhedsrygkurv XS 1,00m på nærmeste frie trin F J Tr Nødvendigt udstyr Gangbro + stige 2,70 m- 3,60 m Halvform med gangbro >3,60 m- 5,70 m >5,70 m- 6,60 m Adapter XS platformsdæk KS Stige XS 4,40m Stigeudvidelse XS 2,30m 1 2 Halvform Sikkerhedsrygkurv med gangbro 5,00 m-5,40 m >5,40 m-6,60 m Sikkerhedsrygkurv udstigning XS 1 1 Sikkerhedsrygkurv XS 1,00m /

26 Opbygning af gangbro med Doka søjlegangbro 150/90cm Produktbeskrivelse Montering Klap siderækværket op. A C D 150 cm E 90 cm Fastlåsningen sker automatisk. Klap platformsrækværket op. A Platformsrækværk Siderækværk C ageste kranophæng D Låsekrog (blå) = forreste kranophæng E Ekstra kranophæng (rød) i parkeret position Tilladt last: 1,5 kn/m 2 (150 kg/m 2 ) Lastkategori 2 iht. EN :2003 De vigtigste egenskaber: Denne præfabrikerede, hurtigt monterbare gangbro til praktisk og sikkert arbejde på søjleforskallinger kan anvendes uafhængigt af søjlens tværsnit. Nem og hurtig krantransport ved hjælp af anhugningspunkter, der er nedfældet i platformen. Pr. søjle kan der altid kun bruges én søjlegangbro. Da gangbroen hurtigt kan sættes om, kan den følge med fra forskalling til forskalling under udstøbningen. Derfor er det nok med én gangbro til flere søjleforskallinger. Svingbare siderækværk gør indstigningen nem. egge siderækværk kan fastlåses i åben og lukket stilling. Doka stigesystem XS danner i kombination med søjlegangbro 150/90 en sikker opstigningsmulighed på søjleforskallinger: Fastlåsningen sker automatisk. Nu er søjlegangbroen klar til brug. Info: Ved sammenfoldning klappes først platformsrækværket og derefter siderækværket sammen. Monter modgelænder søjleplatform 150/90cm og lås det fast med hårnål 5mm /2012

27 Forberedelse af forskallingen Sæt 2 stk. platform adapter KS (K) på den formonterede halvform og lås den fast med møtrik og ringstift (L). Når søjlegangbroen er sat på forskallingen, fjernes 4-kædes wiren. D K L K Låsekrogen (D) falder nedad til udgangsstilling og sikrer dermed gangbroen mod at kunne løftes af ved en fejltagelse. Når gangbroen løftes op i låsekrogen med 4-kædes wiren (D), bliver den automatisk frigjort Flytning af gangbroen Fastgør kranen på de viste punkter. D C C C D Følg driftsvejledningen "Doke 4-vejs løftekæde 3,20m"! D D C ageste kranophæng D Forreste kranophæng Sæt platformen på den formonterede platform adapter KS Det er meget nemmere at hægte platformen på, når man bruger styrewirer /

28 Samlet flytning af forskalling og gangbro Hvis man vil spare krantid, kan Doka søjlegangbroen også flyttes sammen med forskallingen: Sæt platformen på forskallingen (samme forløb som i afsnittet "Flytning af gangbroen"). Flyt det ekstra kranophæng (E) fra parkeringsposition til brugsposition. Korrekt stilling = hældning fremover mod forskallingen. Flytning af forskallingen: Den åbnede forskalling skal hænge lodret ned i løftet tilstand! Tilpas Doka 4-vejs løftekæde 3,20m til tyngdepunktet (hæng kæden 6 led tilbage). Sæt kranen med Doka 4-vejs løftekæde 3,20m på løfteøjerne. Løftepunkter Doka søjlegangbro 150/ E X X Det ekstra kranophæng fikseres med skyderen (F) på platformens underside F Løftepunkterne X-1-1-X sikrer en så lodret stilling som muligt i løftet tilstand (åben og lukket platform) Kontroller at skyderen virkelig går i indgreb i forreste position. Kassetterne sikres, så de ikke kan klappes op og i: Fastgør Xlife kassetterne KS med en koblingsbolt 10cm eller et afstandsrør hver, så de ikke kan klappe i /2012

29 Flyt hele forskallingen med et enkelt kranløft Gangbroen kan blive siddende på forskallingen under hele proceduren. Følg driftsvejledningen "Doke 4-vejs løftekæde 3,20m"! Gangbroen tages af forskallingen Fastlås skyderen (F) i bageste position igen, og flyt det ekstra kranophæng til parkeringsposition. Fastgør kranen på de punkter, der er anvist i afsnit "Flytning af gangbroen" /

30 /2012

31 Stigesystem XS ved Doka søjlegangbro 150/90cm Formontering Stigesystem XS og søjlegangbro 150/90cm formonteres, mens de ligger på jorden, og løftes derefter op på den stående halvform med Doka 4-vejs løftekæde. (2 kæder ved indstigsåbningen skal kortes af med ca. fem led!) G A E Tr G 1 F F D F C C A Doka søjlegangbro 150/90cm Stige XS 4,40m C Stigeudvidelse XS 2,30m D Stigeforbinder XS søjleform E Sikkerhedsrygkurv udstigning XS F Sikkerhedsrygkurv XS 1,00m G Doka løftekæde (4-vejs) G 1 Afkortede kæder /

32 Fastgør stigeforbinder XS søjleform (D) med de medfølgende skruer på Doka søjlegangbro 150/90cm (A). (Hullerne i søjlegangbroen for tilslutningen findes først efter produktionsdato 02/2002. Ældre søjlegangbroer bliver eftermonteret.) Læg stigen XS 4,40m () med bøjlerne nedad på forbinder XS. Lirk skydebolten (H) ind i det trin, der passer til søjlehøjden, og lås den fast ved at dreje den. Tr Teleskoperbar stigeudvidelse (tilpasning til jorden) Til teleskopering løftes låsekrogen (I) på stigen (), og stigeudvidelsen XS 2,30m (C) hægtes på det ønskede trin på den anden stige. I D A c Tr C b H Detalje d a C I a... Hul til søjlehøjde 2,70 m b... Hul til søjlehøjde 3,00 m c... Hul til søjlehøjde over 3,30 m d... Ekstra hul til specielle formål Fast stigeudvidelse Skyd stigeudvidelse XS 2,30m (C) med bøjlerne nedad ind i stigeholmene på stige XS 4,40m () og fastgør den med de medfølgende skruer (nøglestørrelse: 17 mm). C Tr Den faste forbindelse mellem to stigeudvidelser XS 2,30m monteres på samme måde. Den teleskoperbare forbindelse mellem to stigeudvidelser XS 2,30m monteres på samme måde. Sikkerhedsrygkurv Vigtig Tr info: Vedrørende den sikkerhedstekniske brug af sikkerhedsrygkurven skal de gældende bestemmelser fra de relevante myndigheder for arbejdssikkerhed i de enkelte lande følges, f.eks. GV D 36. Sæt sikkerhedsrygkurv udstigning XS (E) på (undersiden altid på højde med stigeforbinder XS søjleform (D) ). Låsekrogene (J) forhindrer, at kurven kan løftes af. E J D Tr /2012

33 Sæt sikkerhedsrygkurv XS 1,00m (F) på nærmeste frie trin. Låsekrogene (J) forhindrer, at kurven kan løftes af. Sæt næste sikkerhedsrygkurv XS 1,00m på nærmeste frie trin. Lirk U-vinklen (N) ind under bjælkeprofilen, drej adapter XS KS (V) indad og lås den fast i bjælkeprofilen med koblingsbolt 10 cm og hårnål (O). O N F V J Montage Tr Sæt den forberedte søjlegangbro og stigen på søjleforskallingen. Træk skydebolten (H) ud, vip de to låsekroge (H) til siden og lirk stigen på. Klap låsekrogene (M) sammen, skyd skydebolten (H) i igen og lås den fast ved at dreje den. - i forreste position (a) ved 1 stige - i bageste position (b) i teleskopområdet (2 stiger) M b M a H Nødvendigt udstyr Gangbro + stige Halvform med søjlegangbro 150/90 2,70 m- 3,60 m >3,60 m- 5,70 m >5,70 m- 6,60 m Stigeforbinder XS søjleform Adapter XS KS Stige XS 4,40m Stigeudvidelse XS 2,30m Halvform Sikkerhedsrygkurv med søjlegangbro 150/90 5,00 m-5,40 m >5,40 m-6,60 m Sikkerhedsrygkurv udstigning XS 1 1 Sikkerhedsrygkurv XS 1,00m /

34 /2012

35 Transport, stabling og lagring Kassetterne til søjleforskalling KS Xlife er nemme at transportere og opmagasinere i sammenklappet tilstand Eksempel: Stabelmål for 4 Xlife kassetter KS 2,70m Længde = 276,0 cm, bredde = 90,0 cm, højde inkl. 10 cm forskallingsbrædder = 66,4 cm Vigtig info: Sørg for under stablingen, at justerrammen (A) altid hviler på tværprofilen () nedenunder. A /

36 Udnyt fordelene ved Doka transportmateriel på byggepladsen. Genbrugsbeholdere som transportboxe, transportbareller og gitterboxe betyder orden på byggepladsen, nedsætter spildtider med at lede efter ting og gør det nemmere at opmagasinere og transportere systemkomponenter, smådele og tilbehør. Doka gitterbox 1,70x0,80m Doka gitterbox 1,70x0,80m som transportmiddel Flytning med kran Må kun flyttes med sidevæggen lukket! Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. rug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel ß maks. 30! Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck På den ene side af Doka gitterboxene kan sidevæggen åbnes, så fyldning og tømning bliver nemmere. Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 700 kg Till. læs: 3150 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka gitterbox 1,70x0,80m som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 5 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! /2012

37 Doka multi transportbox 1,20x0,80m Doka multi transportbox som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme paller må ikke stå oven på hinanden! Doka multi transportbox som transportmiddel Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. rug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Hældningsvinkel ß maks. 30! Maks. løfteevne: 1500 kg Till. læs: 7900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Multi transportbox skillevæg Indholdet i en multi transportbox kan adskilles med skillevæggene 1,20m eller 0,80m Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. A Tr A Rigel til fiksering af skillevæggen Mulige inddelinger Multi transportbox skillevæg på langs på tværs 1,20m maks. 3 stk. - 0,80m - maks. 3 stk. Tr Tr /

38 Doka transportbarelle 1,55x0,85m og 1,20mx0,80m Lager- og transportmidler til lange dele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Sammen med hjulsættet for transportbarelle bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle "! Doka transportbarelle som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. rug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Ved flytning med påmonteret hjulsæt skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel ß maks. 30! = = a Maks. bæreevne: 1100 kg Till. læs: 5900 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle 1,55x0,85m Doka transportbarelle 1,20x0,80m a maks. 4,0 m maks. 3,0 m Flytning med truck eller palleløftevogn Skal fyldes centreret. Læsset skal forbindes med transportbarellen, så det ikke kan skride eller vælte. Doka transportbarelle som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 2 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! Anvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt /2012

39 Doka transportbarelle for smådele Lager- og transportmidler til smådele: lang levetid kan stables Egnet transportgrej: Kran Palleløftevogn Truck Samtlige forbindelses- og ankerdele kan opbevares og stables på en overskuelig måde med denne box. Sammen med hjulsættet for transportbarelle bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Følg driftsvejledningen "Hjulsæt for transportbarelle "! Doka transportbarelle for smådele som transportmiddel Flytning med kran Genbrugsbeholdere må kun flyttes én ad gangen. rug passende kæder. (den till. løfteevne skal overholdes) f.eks: Doka 4-vejs løftekæde 3,20m. Ved flytning med påmonteret hjulsæt skal anvisningerne i den pågældende driftsvejledning desuden overholdes! Hældningsvinkel ß maks. 30! Flytning med truck eller palleløftevogn Kollien kan tages op både fra ende- og langsiden. Maks. bæreevne: 1000 kg Till. læs: 5530 kg Ved stabling af genbrugsbeholdere med meget forskellig last, skal lasten aftage opad! Typeskiltet skal være til stede og være i god læsbar tilstand. Doka transportbarelle for smådele som lagerbox Maks. antal kolli oven på hinanden I det fri (på byggepladsen) I en hal Hældning på gulvet op til 3% Hældning på gulvet op til 1% 3 6 Tomme bareller må ikke stå oven på hinanden! Anvendelse med hjulsæt for transportbarelle: Skal fastlåses i parkeringsposition med parkeringsbremsen. I stablet tilstand må den nederste Doka transportbarelle ikke have påmonteret hjulsæt. Hjulsæt for transportbarelle Sammen med hjulsættet for transportbarelle bliver genbrugsbeholderen til et hurtigt og smart transportmiddel. Egnet til gennemkørselsåbninger fra 90 cm. Hjulsættet kan monteres på følgende genbrugsbeholdere: Doka transportbarelle for smådele Doka transportbareller Følg driftsvejledningen! /

40 Produktoversigt rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife [kg] Artikel nr. [kg] Artikel nr. Produktoversigt Doka Søjleforskalling vægsystemks Xlife Xlife kassette KS 3,30m 185, Xlife-Element KS 3,30m redde: 80 cm Leveringstilstand: klappet sammen Låsekrog KS 0, Verschlusshaken KS Længde: 31 cm Super gigant møtrik 15,0 1, Superplatte 15,0 Højde: 6 cm Diameter: 12 cm Nøglestørrelse: 27 mm Løfteøje 1, Umsetzring Højde: 20 cm Xlife kassette KS 2,70m 140, Xlife-Element KS 2,70m redde: 80 cm Leveringstilstand: klappet sammen Montagebolt KS 0, Aufstockschraube KS Højde: 20 cm Ende 3-kant liste KS 20 4,00m 0, Ende 3-kant liste KS 15 4,00m 0, Stirndreikantleiste KS Grå Xlife kassette KS 1,20m 66, Xlife-Element KS 1,20m redde: 80 cm Leveringstilstand: klappet sammen Framax trekant liste 2,70m 0, Framax-Dreikantleiste 2,70m Xlife kassette KS 0,90m 56, Xlife-Element KS 0,90m redde: 80 cm Leveringstilstand: klappet sammen Elementstøtte 340 I 24, Elementstütze 340 I bestående af: (A) Elementstøtte 340 I 16, Længde: 190,8-341,8 cm () Formstøtte 120 I 7, Længde: 81,5-130,6 cm Leveringstilstand: klappet sammen eskyttelsesbeslag KS 3, Schutzleiste KS Længde: 70 cm redde: 9 cm A eskyttelsesbeslag KS øvre 3, Schutzleiste KS oben Længde: 65,3 cm redde: 8,4 cm /2012

41 Produktoversigt [kg] Artikel nr. [kg] Artikel nr. Elementstøtte 540 I 41, Elementstütze 540 I bestående af: (A) Elementstøtte 540 I 30, Længde: 310,5-549,2 cm () Formstøtte 220 I 10, Længde: 172,5-221,1 cm Leveringstilstand: klappet sammen A Modgelænder søjleplatform 150/90cm 8, Gegengeländer Stützenbühne 150/90cm redde: 87 cm Højde: 170 cm Platformsdæk KS 32, Fertigbelag KS Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Længde: 90 cm redde: 85 cm Rækværk KS 1,00x0,85m 12, Fertiggeländer KS 1,00x0,85m Formstøtte hoved KS E 0, Stützenkopf KS E Længde: 14 cm redde: 11 cm Højde: 14 cm Universal værktøj 3, Universal-Lösewerkzeug Længde: 75,5 cm Modgelænder platformsdæk KS 7, Gegengeländer Fertigbelag KS redde: 91,6 cm Højde: 170 cm Doka expres anker 16x125mm 0, Doka-Expressanker 16x125mm Længde: 18 cm Følg monteringsvejledningen! Doka fjeder 16mm 0, Doka-Coil 16mm Diameter: 1,6 cm Siderækværk KS 0,30m 2, Seitengeländer KS 0,30m Længde: 38 cm redde: 30 cm Højde: 53 cm Platform adapter KS 11, ühnenanschluss KS Længde: 74 cm redde: 12 cm Højde: 20 cm Transporthjul KS 15, Umsetzrad KS Følg driftsvejledningen! Doka søjlegangbro 150/90cm 211, Doka-Stützenbühne 150/90cm Længde: 173 cm redde: 173 cm Højde: 130 cm Leveringstilstand: klappet sammen /

42 Produktoversigt rugerinformation Søjleforskalling KS Xlife [kg] Artikel nr. [kg] Artikel nr. Doka løftekæde 4-vejs 3,20m 15, Doka-Vierstrangkette 3,20m Følg driftsvejledningen! Stige udviddelse XS 2,30m 19, Leiternverlängerung XS 2,30m Koblingsbolt 10cm 0, Verbindungsbolzen 10cm Længde: 14 cm Sikkerhedsrækværk XS 4, Sicherungsschranke XS Længde: 80 cm Stigesystem XS Adapter XS KS 13, Anschluss XS KS Længde: 115 cm Sikkerhedsrygkurv XS 1,00m 16, Sikkerhedsrygkurv XS 0,25m 10, Rückenschutz XS Stigeforbinder XS søjleform 10, Anschluss XS Stützenbühne Længde: 123 cm Adopter XS platformsdæk KS 11, Anschluss XS Fertigbelag KS Længde: 161,8 cm Sikkerhedsrygkurv udstigning XS 17, Rückenschutz-Ausstieg XS Højde: 132 cm Stige XS 4,40m 33, System-Leiter XS 4,40m Genbrugsbeholdere Doka gitterbox 1,70x0,80m 87, Doka-Gitterbox 1,70x0,80m Højde: 113 cm Følg driftsvejledningen! Doka multi transport box 1,20x0,80m 75, Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m Højde: 78 cm Følg driftsvejledningen! /2012

43 Produktoversigt [kg] Artikel nr. [kg] Artikel nr. Multi transport box skillevæg 0,80m 3, Multi transport box skillevæg 1,20m 5, Mehrwegcontainer Unterteilung Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Doka transport barelle 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Doka transport barelle 1,20x0,80m 39, Doka-Stapelpalette 1,20x0,80m Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Doka transport barelle for smådele 106, Doka-Kleinteilebox Trædele gul laseret Ståldele galvaniseret Længde: 154 cm redde: 83 cm Højde: 77 cm Følg driftsvejledningen! Hjulsæt for transport barelle 33, Anklemm-Radsatz lå lakeret /

44 Søjleforskalling KS Xlife Denne Doka søjleforskalling er en brugsklar og drejelig søjleforskalling, der er hurtigt at flytte. De bevægelige forskallingselementer, der er forbundet med hinanden, giver hurtige arbejdsprocesser og samtidig stor præcision og høj betonkvalitet. Du kan leje, lease eller købe søjleforskalling KS Xlife. Hos nærmeste Doka forhandler. Kontakt os på telefonen! Hovedcentral Amstetten for Doka Gruppen Doka international Certificeret til ISO 9001 Doka GmbH Josef Umdasch Platz 1 A 3300 Amstetten / Østrig Tel.: +43 (0) Fax: +43 (0) Danmark: Doka Danmark ApS Egegårdsvej Gadstrup Tel.: Fax: Århus afdeling Høgemosevænget Trige Tel.: Fax: Andre datterselskaber og forhandlere: Algeriet Irland Australien Island ahrain Israel elgien Italien rasilien Japan ulgarien Jordan Canada Kazakhstan Chile Kina Estland Korea Finland Kroatien Forenede Arabiske Kuwait Emirater Letland Frankrig Libanon Grækenland Litauen Holland Luxemborg Hviderusland Marokko Indien Mexico Iran New Zealand Norge Panama Polen Portugal Qatar Romænien Rusland Saudi Arabien Schweiz Senegal Serbien Singapore Slovakiet Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika Taiwan Thailand Tjekkiet Tunesien Tyrkiet Tyskland Ukraine Ungarn USA Vietnam /2012

Stålrørsstøtter Eurex top

Stålrørsstøtter Eurex top 999801708-06/2014 da Forskallingsteknikerne. Stålrørsstøtter Eurex top Brugerinformation Montage- og brugervejledning by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801708-06/2014 Indholdsfortegnelse 4

Læs mere

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex 60 550 98003-314-01

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Eurex 60 550 98003-314-01 02/2011 Brugerinformation 999745008 da Montage- og brugervejledning Eurex 60 550 98003-314-01 Brugerinformation Eurex 60 550 Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Eurocodes hos Doka 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Træforskallingsdragere

Træforskallingsdragere 02/2012 Brugerinformation 999791008 da Montage- og brugervejledning Træforskallingsdragere Introduktion Brugerinformation Træforskallingsdragere Introduktion by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2

Læs mere

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Trappetårn 250 9718-238-01

Brugerinformation 02/2011. Montage- og brugervejledning. Trappetårn 250 9718-238-01 02/2011 rugerinformation 999718008 da Montage- og brugervejledning Trappetårn 250 9718-238-01 Introduktion rugerinformation Trappetårn 250 tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999718008-02/2011

Læs mere

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Doka låseklemme

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Doka låseklemme 12/2010 Brugerinformation 999802308 da Montage- og brugervejledning Doka låseklemme by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999802308-12/2010 Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Brugerinformation 03/2012. Montage- og brugervejledning. Forskallingsplader

Brugerinformation 03/2012. Montage- og brugervejledning. Forskallingsplader 03/2012 Brugerinformation 999792008 da Montage- og brugervejledning Forskallingsplader by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999792008-03/2012 Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Endesikringssystem XP

Endesikringssystem XP 02/2012 Brugerinformation 999803108 da Montage- og brugervejledning Endesikringssystem XP BU 10273 geprüfte Sicherheit 98031-256-01 Introduktion Brugerinformation Endesikringssystem XP Introduktion by

Læs mere

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran

Kassetteforskalling Frami Xlife. Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Kassetteforskalling Frami Xlife Den praktiske stålkassetteforskalling til fundamenter, vægge og søjler, uden brug af kran Den lette forskalling Frami Xlife med en robust, varmgalvaniseret stålramme er

Læs mere

Klatreforskalling MF240

Klatreforskalling MF240 999710008-06/2014 da Forskallingsteknikerne. Klatreforskalling MF240 Brugerinformation Montage- og brugervejledning 9710-313-01 Introduktion Brugerinformation Klatreforskalling MF240 tion Introduk- by

Læs mere

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01

Brugerinformation 05/2012. Montage- og brugervejledning. Doka Xtra 9768-200-01 05/2012 Brugerinformation 999768008 da Montage- og brugervejledning Doka Xtra 9768-200-01 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999768008-05/2012 Indholdsfortegnelse 4 Principielle sikkerhedsinstrukser

Læs mere

Doka kassetteforskalling Framax Xlife

Doka kassetteforskalling Framax Xlife 05/2009 rugerinformation 999764008 K Montage- og brugervejledning oka kassetteforskalling Framax Xlife 9764-277-01 Introduktion rugerinformation oka kassetteforskalling Framax Xlife Introduktion by oka

Læs mere

Storflageforskalling Top 50

Storflageforskalling Top 50 01/2011 rugerinformation 999732008 da Montage- og brugervejledning Storflageforskalling Top 50 9732-557-01 Introduktion rugerinformation Storflageforskalling Top 50 Introduktion by Doka Industrie GmbH,

Læs mere

Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife

Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife 999808908-10/13 da Forskallingsteknikerne. Rundforskalling Framax Xlife Kassetteforskalling Framax Xlife Brugerinformation Montage- og brugervejledning 9727-0-01 Introduktion Brugerinformation Rundforskalling

Læs mere

Understøtningsstillads Staxo 40

Understøtningsstillads Staxo 40 11/2011 Brugerinformation 999805008 da Montage- og brugervejledning Understøtningsstillads Staxo 40 98024-310-01 Introduktion Brugerinformation Understøtningsstillads Staxo 40 Introduktion by Doka Industrie

Læs mere

Brugerinformation 04/2012. Montage- og brugervejledning. Dokamatic dækbord 9767-307-01

Brugerinformation 04/2012. Montage- og brugervejledning. Dokamatic dækbord 9767-307-01 04/2012 rugerinformation 999767008 da Montage- og brugervejledning Dokamatic dækbord 9767-307-01 Introduktion rugerinformation Dokamatic dækbord tion Introduk- by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Brugerinformation 11/2009. Montage- og brugervejledning. Doka foldeplatform K 9725-201-01

Brugerinformation 11/2009. Montage- og brugervejledning. Doka foldeplatform K 9725-201-01 11/2009 rugerinformation 999725008 da Montage- og brugervejledning Doka foldeplatform K 9725-201-01 Introduktion rugerinformation Doka foldeplatform K Introduktion by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM

PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM PLANLÆGNINGSGUIDE PREFA VANDBARRIERESYSTEM HUSPORTALEN.EU - CVR DK 2111 8133 - +45 4014 4711 INDHOLD PREFA VANDBARRIERESYSTEM 3 INDLEDNING 4 PREFA VANDBARRIERE BESKYTTER BYGNINGER 6 SYSTEMOVERSIGT 7 SÅDAN

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning

ELEMENTSPINDLER. brugervejledning ELEMENTSPINDLER brugervejledning 1.0 Indholdsfortegnelse 2.0 Produktbeskrivelse 2 2.1 Indledning 3 2.2 Sikkerhedsanvisninger 3 3.0 Enkeltdele 4 4.0 Vigtige bemærkninger 5-7 5.0 Anvendelse 8 6.0 Statik,

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO

VEJLEDNING. Vægmonteret luksusoverfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHESREGLER 122 IO VEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHESREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug. 122 Vægmonteret luksusoverfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele...

Læs mere

Understøtningsstillads Staxo 100

Understøtningsstillads Staxo 100 09/2011 rugerinformation 999804308 da Montage- og brugervejledning Understøtningsstillads Staxo 100 98003-287-01 Introduktion rugerinformation Understøtningsstillads Staxo 100 Introduktion by Doka Industrie

Læs mere

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Dokaflex dækbord 9720-201-01

Brugerinformation 12/2010. Montage- og brugervejledning. Dokaflex dækbord 9720-201-01 12/2010 rugerinformation 999778008 da Montage- og brugervejledning Dokaflex dækbord 9720-201-01 Introduktion rugerinformation Dokaflex dækbord Introduktion by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999778008-12/2010

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO

VEJLEDNING. Flydende overfladeskimmer VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER 80IO VEJLEDNING 80IO VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER Læs, forstå og følg alle instruktioner omhyggeligt før du sætter produktet op og tager det i brug Flydende overfladeskimmer Advarsler...15 Liste over dele... 16

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning Oktober 2008 Ensidig forskalling På nogle opgaver er man nødt til at støbe mod eksisterende bygværker eller spunsvægge, hvilket

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug!

Brugervejledning. Autostol. Art.nr.: EAN NR: Læs venligst brugervejledning før brug! Brugervejledning Autostol Art.nr.: 162000008 EAN NR: 5709133165666 Læs venligst brugervejledning før brug! 1 VIGTIG INFORMATION Læs brugervejledningen omhyggeligt før autostolen tages i brug. Vær forberedt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL

CMT300. Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Svalehaleaggregat BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Sikre arbejdsgange....side 4 Samling af....... side 5-6 Indstilling af overfræseren....

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise

Monterings & Betjeningsvejledning. Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise Monterings & Betjeningsvejledning Acrimo 6705 Kassette knækarmsmarkise 1 Grundversion Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1 Beslag 17 Knæled med kæde V/H 2 Spærbeslag komplet med skruer DIN 933 M 10x30 18

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE , 3-SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 01-29, -SØJLET (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods

Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Kardex Remstar by Intertex Kardex Remstar by Intertex Løsninger til ekstreme krav ved tungt og langt gods Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Towermat: Opbevar stort og tungt gods effektivt

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - Type 501-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - Type 01-7 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere