Algoritme til diagnosticering af slapt spædbarn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Algoritme til diagnosticering af slapt spædbarn"

Transkript

1 Algoritme til diagnosticering af slapt spædbarn Susanne Christiansen & Maria J. Miranda KLINISK PRAKSIS STATUSARTIKEL Børneafdeling E, Neuropædiatri, Herlev Hospital Ugeskr Læger 2015;177:V Figur 1 Det slappe spædbarn er en diagnostisk udfordring. Hurtig diagnosticering er vigtig for at kunne give en prognose, yde den bedst mulige behandling og rådgive forældrene i forbindelse med pleje og familieforøgelse [1]. Men listen over differentialdiagnoser er lang. Hos over en tredjedel af børnene er årsagen genetisk [2], og hypotoni er en del af det kliniske billede i mere end 500 genetiske sygdomme [3]. Der er i litteraturen foreslået en række algoritmer, der giver en systematisk tilgang til diagnosticeringen [1, 2, 4]. Der er dog ikke konsensus om én algoritme, og mange er baseret på egen klinisk erfaring eller er af ældre dato og bærer præg af, at især genetikken har udviklet sig betydeligt i de senere år [1, 5]. I denne artikel gives et overblik over litteraturen, og en ny algoritme foreslås. Betegnelsen floppy infant, der på dansk bedst kan oversættes til slapt spædbarn, bruges om børn, der ved eller kort efter fødslen udviser muskelhypotoni. Selvom Slapt spædbarn (A-D) og barn med normal tonus på samme alder (E-F). Lægges det slappe barn på ryggen og trækkes mod siddende stilling ved armene, vil hovedet falde bagover og trækkes efter (A). Ved løft af barnet i aksillen vil den manglende modstand i skuldrene blive tydelig (skuldersuspensionstest) (B). Barnet ligger relativt stille med»frølår«i hvile (C), og ved ventral suspension vil barnet folde ind over hånden i et karakteristisk omvendt U (D). Det normalt udviklede barn ligger mere uroligt, har ikke»frølår«(e) og vil i ventral suspension flektere arme og ben samt søge at holde hovedet oppe (F). (Illustration af Rebecka Lagercrantz fra [7]. Gengivet med tilladelse fra illustrator, forfattere og forlag). A C E B D F der ofte er tale om medfødt hypotoni, kan debuten ske frem til toårsalderen. Hos præmature børn kan hypotonien forsvinde, når barnet opnår en alder, der svarer til fuldbårenhed [2]. Hypotoni er defineret som en nedsat modstand mod passivt stræk [6]. Klinisk kan den erkendes ved brug af en række greb, der viser barnets manglende tonus (Figur 1). Hyppigheden af slapt spædbarn kan være svær at fastslå, da årsagerne er mange, og hypotoni som symptom derfor ikke altid vil være påfaldende. I et studie på en neonatalafdeling på et universitetshospital fandt man hypotoni hos 4,2% af de indlagte nyfødte i undersøgelsesperioden [8]. BAGGRUND På baggrund af den anatomiske placering af årsagen til hypotoni inddeles årsagerne til slapt spædbarn i to kategorier: 1) centrale (hjernen eller rygmarven) og 2) perifere (perifere nerver, motoriske endeplader eller muskler) [4]. Ved den kliniske undersøgelse foretages der en initial vurdering af, om årsagen er perifer eller central. I to studier [5, 9] har man undersøgt, hvilke tegn der bedst kan bruges til at skelne mellem centrale og perifere årsager. Begge steder fandtes der mangel på spontane antityngdekraftbevægelser hos børnene, hvor årsagen til hypotoni var perifer, mens bevægelserne var til stede hos centralt påvirkede børn [5, 9]. Fundet passer med, at hypotoni som regel følges af muskelsvaghed hos perifert påvirkede børn, mens centralt påvirkede børn kan have normal styrke [6]. I det ene studie fandt man desuden, at manglende senereflekser indikerede en perifer frem for en central årsag [5], og i det andet studie fandt man, at børn med en neuromuskulær sygdom havde fin opmærksomhed og øjenkontakt og sjældent fremstod cerebralt påvirkede [9]. Tilstedeværelsen af disse tre parametre: antityngdekraftsbevægelser, senereflekser og cerebral påvirkning, kan give mistanke om en central årsag til hypotoni. Omvendt vil et fravær af de tre parametre tyde på en perifer årsag. I dele af litteraturen arbejdes der med endnu to kategorier for hypotoni: en for akutte og systemiske årsager som sepsis, hjertefejl og andre nonneurologiske/ nonmuskulære årsager [7, 10] og en, der kaldes hypotonia plus og dækker over hypotoni med en metabolisk baggrund, hvilket ofte viser sig som hypotoni plus multisysteminvolvering, hepatomegali, kardiomegali eller lignende [2]. 2

2 FORDELING AF DIAGNOSER Der er fundet seks retrospektive studier af slapt spædbarn. I dem alle har man undersøgt en gruppe slappe spædbørn for, hvilke diagnoser der blev tildelt dem. Tilsammen er der i alle seks studier inkluderet 534 børn, som fik 75 forskellige diagnoser. Da der ikke er adgang til diagnosegrundlaget for alle børnene, kan det være svært at konkludere noget ud fra tallene, men det er bemærkelsesværdigt, at listen over diagnoser er så lang mange diagnoser er kun givet til et enkelt barn [3, 5, 8, 9, 11, 12]. I fire af studierne var der meget ens inklusions- og eksklusionskriterier, hvorfor Tabel 1 og Tabel 2 er lavet på baggrund af dem [5, 8, 11, 12]. Bemærk, at børn med Downs syndrom (DS) kun er inkluderet i to af studierne. Det ses, at centrale lidelser er hyppigere end perifere, og at metaboliske årsager kun tegner sig for en lille del af billedet. Herudover veksler det betydeligt, hvor mange børn der forbliver udiagnosticerede eller får en diagnose som idiopatisk hypotoni eller benign kongenit hypotoni, der hverken kan klassificeres som central, perifer, metabolisk eller akut. Diagnosen gives, hvor der ikke kan findes andet end hypotoni. Prog no sen for disse børn er stærkt varierende, og diagnosen bør kun forekomme, hvor alle andre muligheder er udelukket [13]. Den hyppigste enkeltårsag til hypotoni er hypoksisk-iskæmisk encefalopati (HIE), der i studierne er diagnosticeret hos 19% af børnene. Herudover findes selv de mest almindelige diagnoser kun hos 5% af børnene. DS er en hyppig diagnose i de to studier, hvor disse børn er medtaget. ALGORITME Med mange sjældne diagnoser kan det være svært at strukturere udredningen af et slapt spædbarn. Her præsenteres en ny algoritme for udredning. Det er tilstræbt at holde algoritmen simpel, så den kan bruges som et praktisk værktøj ved diagnosticeringen af de slappe børn. Algoritmen fremgår af Figur 2 og vil blive gennemgået i de følgende afsnit. Faktaboks Slapt spædbarn bruges som betegnelse for hypotone børn op til toårsalderen. Oftest vil hypotoni være til stede fra fødslen, men debuten kan også ske senere. Barnet fremstår kludedukkeagtigt som følge af den manglende tonus. Årsagerne til hypotoni kan anatomisk søges centralt (hjerne, rygmarv) eller perifert (motoriske endeplader, muskler). Akutte/systemiske eller metaboliske lidelser kan kræve hurtig behandling og bør derfor udelukkes tidligt. Anamnese Udredningen af et slapt spædbarn bør starte med en grundig anamnese og klinisk undersøgelse: 40-50% af børnene kan ifølge studierne diagnosticeres alene på denne baggrund [11, 12]. Anamnesen bør indeholde information om forældre, miljø, graviditet og fødsel. Om forældrene bør der inkluderes et tregenerationersstamtræ, herunder information om konsangvinitet. Desuden bør der være oplysninger om relevante maternelle sygdomme, f.eks. diabetes eller myasteni. Information om miljø drejer sig om mulige teratogene påvirkninger, medicinforbrug eller infektioner hos moderen. For graviditeten bør oplysninger om komplikationer eller ekstra undersøgelser og polyhydraminos inkluderes. I forbindelse med fødslen noteres gestationsalder, fødselsmål, komplikationer, asfyksi, apgarscore og tidspunktet for hypotoniens debut [2, 6]. Især ved fødselskomplikationer og asfyksi bør man tidligt have HIE in mente, da dette er den hyppigste diagnose (jf. Tabel 2). Langt den hyppigste årsag til hypotoni hos spædbørn er hypoksiskiskæmisk encefalopati. Mange af årsagerne til hypotoni hos spædbørn er sjældne genetiske sygdomme, hvilket kan gøre det svært at komme i gang med en systematisk udredning. En algoritme kan lette overblikket over diagnosticeringen. Tabel 1 Kategori, n (%) Reference Børn, n centrale årsager perifere årsager metaboliske årsager uklassificerede Richer et al [5] (66) 17 (34) 0 0 Paro-Panjan & Neubauer [11] (82) 13 (9) 8 (6) 4 (3) Birdi et al [12] (54) 12 (13) 0 29 (33) Laugel et al [8] (60) 22 (15) 11 (8) 24 (17) Samlet (67) 64 (15) 19 (5) 57 (14) Samlet eksklusive Downs syndrom (62) 64 (17) 19 (5) 57 (16) Årsager til slapt spædbarn inddelt efter kategori. 3

3 Tabel 2 Årsager til slapt spædbarn inddelt efter hyppigste enkeltårsager. Reference Børn, n Enkeltårsag, n (%) hypoksisk-iskæmisk encefalopati intrakranial blødning Downs syndrom Prader-Willis syndrom dystrofia myotonica Richer et al [5] (26) 0 6 (12) 6 (12) 1 (2) Paro-Panjan & Neubauer [11] (25) 10 (7) 36 (26) 4 (3) 4 (3) 3 (2) Birdi et al [12] 89 5 (6) 0 5 (6) 2 (2) 2 (2) Laugel et al [7] (20) 12 (8) 18 (13) 4 (3) 5 (3) 7 (5) Samlet (19) 22 (5) 19 (5) 17 (4) 13 (3) Samlet eksklusive Downs syndrom (22) 22 (6) - 19 (5) 17 (5) 13 (4) spinal muskulatrofi Klinisk undersøgelse I den kliniske undersøgelse bør man have særlig opmærksomhed på dysmorfe træk, der kan pege på genetiske syndromer, samt organomegali og krampeanfald, der begge kan være tegn på metaboliske/systemiske sygdomme. Ultralydskanning af abdomen kan inddrages. Der bør foretages en hjerteundersøgelse og øjenundersøgelse. Desuden skal man lægge mærke til kontrakturer, der tyder på, at barnet har været stille i graviditeten. Hvis gråden er svag, kan det tyde på en perifer årsag eller Prader-Willis syndrom (PWS). En grundig neurologisk undersøgelse inklusive kranienervefunktionen foretages. Barnets opmærksomhedstilstand og øjenkontakt samt senereflekser og neonatale reflekser bør bemærkes [2, 7]. Herefter startes udredningen med en række blodprøver især for at udelukke akutte eller metaboliske årsager. Ved multisysteminvolvering eller andre tegn på en bagvedliggende metabolisk grund henvises der til litteratur på området, f.eks. Prasad & Prasads hypotonia plus-udredning [2]. Der er enighed i studierne om, at metaboliske sygdomme ikke viser sig med isoleret hypotoni [8, 12]. I tvivlstilfælde er det dog vigtigt at udelukke metaboliske lidelser, da de ofte kræver hurtig behandling [2]. I forbindelse med blodprøverne testes også S-kreatinkinaseniveauet, da abnorme niveauer stort set kun ses ved muskulære lidelser [9]. Litteraturgennemgang og tværfaglighed Allerede herefter er også en litteraturgennemgang og tværfaglig konference indskrevet. I et studie blev det påvist, at man fra at have fundet en diagnose hos 50% fandt en diagnose hos 59% efter konsultation med litteraturen [11]. Det er især dysmorfe træk, der kan give mistanke om specifikke genetiske sygdomme. Den tværfaglige konference bør særligt inkludere en genetiker og en pædiater samt en neonatolog eller en neuropædiater. Tværfaglig konference er medtaget i forslaget til ny algoritme med tanke på, at mange af de mindre hyppige årsager netop er sjældne genetiske sygdomme. Perifer vs. central Herefter er den almindelige opdeling i central og perifer bibeholdt. Vurderingen kan hvile på tre kriterier: 1) cerebral påvirkning, 2) reflekser og 3) antityngdekraftbevægelser. I nogle studier har man dog påpeget, at vurderingen ikke altid holder stik: I et studie blev den positive prædiktive værdi af vurderingen undersøgt, og det blev fundet, at den var 86%, når årsagen formodedes at være central, og 52%, når årsagen vurderedes at være perifer [8]. På baggrund af dette er en række test fælles for den centrale og den perifere gren. Særlige overvejelser Selvom børn med PWS som regel vil ende i den centrale kategori, er det også foreslået at teste for PWS i den perifere kategori, idet PWS kan være svært at genkende [5, 8]. I et af studierne, hvor børn med central hypotoni ellers blev forsøgt udelukket, blev 4,8% af børnene diagnosticeret med PWS [8]. Da PWS i 70% af tilfældene skyldes en mikrodeletion på det paternelle kromosom, kan det ofte detekteres ved array comparative genomic hybridization (array-cgh). Da det imidlertid er en relativt hyppig diagnose hos slappe spædbørn (5%, jf. Tabel 2), er det her medtaget som selvstændig test, bl.a. for ikke at overse de ca. 30%, hvor syndromet skyldes metyleringsændringer eller uniparental disomi [14]. Af andre overvejelser foreslås spinal muskelatrofi testet, hvis barnet fremstår med perifert baseret hypotoni, men i øvrigt vågent og cerebral intakt [15]. Dystrofia myotonica bør også overvejes, og her kan man lægge mærke til specifikke tegn hos moderen: slap ansigtsmuskulatur og langsom løsnen af hånden efter et håndtryk [16]. Screeningstest Herefter forslås array-cgh som genetisk screeningsundersøgelse, hvis der stadig ikke er fundet en diagnose. Array-CGH kan bruges til at vise deletioner og duplikationer, men viser ikke balancerede translokationer eller punktmutationer [14]. Den vil derfor som ud 4

4 gangspunkt være dårlig til detektering af f.eks. recessive sygdomme, men kan stadig give nyttige oplysninger om f.eks. loss of heterozygosity eller hidtil ukendte duplikations- eller deletionssyndromer. Står man herefter stadig på bar bund, kan andre test som muskelbiopsi, elektromyografi eller nerveledningsundersøgelser overvejes. Når alle kendte muligheder er udtømt, kan eksomsekventering eventuelt overvejes efter aftale med en genetiker. DISKUSSION Nogle algoritmer leder til specifikke diagnoser [1]. Dette er ikke tilfældet her, da det vurderes at være for kompliceret at lave og bruge en algoritme, der dækker så mange forskellige diagnoser især da der er mange sjældne årsager, og den derfor formentlig altid vil være mangelfuld. I stedet skal algoritmen ses som et hurtigt overblik over, hvilke test der er relevante. De hyppigste diagnoser er dog medtaget i algoritmen: først og fremmest HIE. I den forbindelse bør man desuden være opmærksom på, at visse metaboliske sygdomme i sjældne tilfælde kan ligne HIE. Dette gælder især hos børn, hvor perinatal asfyksi ellers ikke er oplagt. I de studier hvor DS er medtaget, udgør børnene med denne lidelse også en stor del af grupperne. Med den prænatale screening for DS formodes gruppen at være relativt lille i Danmark. Men DS er stadig relevant, især hvis risikovurderingen ikke har resulteret i moderkageprøve e.l. DS er for det meste relativ let genkendelig klinisk, men ved tvivl er det simpelt at foretage en karyotype. Herudover er det især PWS, dystrofia myotonica og spinal muskelatrofi, der bør overvejes som specifikke diagnoser. Et slapt spædbarn kan ofte være svært at udrede, og måske kræver det andre og flere test. Men forhåbentlig vil denne algoritme kunne bruges som et redskab og Figur 2 Grundig anamnese (inkl. graviditet, fødsel og perinatale omstændigheder) samt familiehistorie Grundig klinisk undersøgelse inkl. høreundersøgelse, synsundersøgelse, ekkokardiografi og evt. ultralydundersøgelse af abdomen Hypoksisk-iskæmisk encefalopati? Multisysteminvolvering: hypotonia plus? Algoritme til udredning af slapt spædbarn. Blodprøver: hæmatologi, infektionstal, levertal, kreatinkinase, laktat, syre-base-forhold, elektrolytter, glukose, ammonium, thyroideatal, B 12, urat, P-aminosyrer, karnitin og acylkarnitin Desuden en urinmetabolisk screening Akutte lidelser (f.eks. sepsis, meningitis, encefalitis)? Metabolisk: hypotonia plus? Tværfaglig konference Litteraturgennemgang Central + cerebral påvirkning + reflekser + antityngdekraftbevægelser Evt. dysmorfe træk Evt. familiære dispositioner Perifer cerebral påvirkning reflekser antityngdekraftbevægelser Billeddiagnostik: MR-skanning af hjerne og evt. andet Test for Prader-Willis syndrom Specifik genetisk undersøgelse? Specifik undersøgelse (f.eks. myastenia, dystrofia myotonica eller anden genetisk) Test for Prader-Willis syndrom Spinal muskelatrofi Billeddiagnostik, f.eks. MR-skanning af hjerne eller muskler Array-CGH Evt. andre genetiske test EMG/muskelbiopsi/andre specifikke test/ metaboliske/genetiske CGH = comparative genomic hybridization; EMG = elektromyografi. 5

5 klinisk retningslinje til hurtigere at komme på rette vej mod en korrekt diagnose. Summary Susanne Christiansen & Maria J. Miranda: An algorithm for diagnosis of the floppy infant Ugeskr Læger 2015;177:V The term floppy infant is used for describing children presenting with muscle hypotonia at or shortly after birth. These floppy infants are usually a diagnostic challenge due to the many rare and genetic causes of hypotonia. It is common to start by classifying the hypotonia as peripheral or central, but even from here the path to a diagnosis can be long. This article reviews the literature, mostly retrospective studies done on floppy infants and presents a new simplified algorithm to help guide the diagnostics of the hypotonic children. Korrespondance: Susanne Christiansen. Antaget: 26. august 2015 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 9. november 2015 Interessekonflikter: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk LITTERATUR 1. Lisi EC, Cohn RD. Genetic evaluation of the pediatric patient with hypotonia: perspective from a hypotonia specialty clinic and review of the literature. Development Med Child Neurol 2011;53: Prasad AN, Prasad C. Genetic evaluation of the floppy infant. Semin Fetal Neonatal Med 2011;16: Vilchis Z, Najera N, Perez-Duran J et al. The high frequency of genetic diseases in hypotonic infants referred by neuropediatrics. Am J Med Genet 2014;164: Leyenaar J, Camfield P, Camfield C. A schematic approach to hypotonia in infancy. Paediatr Child Health 2005;10: Richer LP, Shevell MI, Miller SP. Diagnostic profile of neonatal hypotonia: an 11-year study. Pediatr Neurol 2001;25: Peredo DE, Hannibal MC. The floppy infant: evaluation of hypotonia. Pediatr Rev 2009;30:e Sejrsen T, Ådén U. The floppy infant. I: Kennedy C, red. Principles and practice of child neurology in infancy. London: MacKeith Press, 2012: Laugel V, Cossee M, Matis J et al. Diagnostic approach to neonatal hypotonia: retrospective study on 144 neonates. Eur J Pediatr 2008; 167: Vasta I, Kinali M, Messina S et al. Can clinical signs identify newborns with neuromuscular disorders? J Pediatr 2005;146: Bodensteiner JB. The evaluation of the hypotonic infant. Sem Pediatr Neurol 2008;15: Paro-Panjan D, Neubauer D. Congenital hypotonia: is there an algorithm? J Child Neurol 2004;19: Birdi K, Prasad AN, Prasad C et al. The floppy infant: retrospective analysis of clinical experience ( ) in a tertiary care facility. J Child Neurol 2005;20: Strubhar AJ, Meranda K, Morgan A. Outcomes of infants with idiopathic hypotonia. Pediatr Phys Therap 2007;19: Jorde LB, Carey JC, Bamshad MJ. Medical genetics. Philadelphia: Mosby Inc, Harris SR. Congenital hypotonia: clinical and developmental assessment. Develop Med Child Neurol 2008;50: Verrijn Stuart AA, Huisman M, van Straaten HL et al.»shake hands«; diagnosing a floppy infant myotonic dystrophy and the congenital subtype: a difficult perinatal diagnosis. J Perinat Med 2000;28:

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse

Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Side 1 af 5 Procedure/vejledning Vejledning til læger og sundhedspersonale om kromosom mikroarray analyse Udarbejdet af Lægerne, Kennedy Centret 1 Hvad er kromosom mikroarray analyse? Kromosom mikroarray

Læs mere

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme

Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapir Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Anlægsbærerundersøgelse ved autosomal recessive sygdomme Holdningspapiret er udarbejdet i 2015 af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Selskab for medicinsk

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg

Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Hvorfor er vi der? Cytogenetisk diagnostik 2005 (PCR, FISH, CGH) Thue Bryndorf Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Dr. Lejeune Trisomi 21 (Downs Syndrom) Oplæg Klassisk cytogenetik (kromosomer)

Læs mere

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer

Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Prænatal diagnostik Etiske dilemmaer Eva Hoseth Specialeansvarlig overlæge Ambulatorium for Graviditet og Ultralyd KLINIK KVINDE-BARN OG URINVEJSKIRURGI AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL Retningslinjer for

Læs mere

03-12-2013. Præsentation. Hvad er muskelsvind? Præsentation. Funktion. Muskelsvindsygdomme

03-12-2013. Præsentation. Hvad er muskelsvind? Præsentation. Funktion. Muskelsvindsygdomme Præsentation Hvordan og på hvilket niveau måler vi fysisk funktion og rehabilitering? Og hvordan sikrer vi, at vores metoder afspejler det er der vigtigt for brugeren? Hvem er jeg? Hvad er RehabiliteringsCenter

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose)

ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) ALS (Amyotrofisk Lateral Sclerose) Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er en fremadskridende neuromuskulær sygdom, der lammer alle muskelgrupper og til sidst også åndedrætsorganerne. Årsagen er ukendt,

Læs mere

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme

Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Guidelines vedr. prædiktiv gentest ved sent debuterende neurodegenerative sygdomme Godkendt : 08.11.2014 Arbejdsgruppens medlemmer: Medlemmer udpeget af DSMG: Susanne Eriksen Boonen (Klinisk Genetisk Afdeling,

Læs mere

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese

NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese NANOS Patient Brochure Mikrovaskulær Kranienerveparese Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is without warranty

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta?

Teknik. Teknik. Fostervandsprøve og moderkageprøve. Teknik. UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Fostervandsprøve og moderkageprøve UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse.9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? U-kursus i føtalmedicin 25 Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden Operatørens

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Neurologi - sygdomme i nervesystemet

Neurologi - sygdomme i nervesystemet Neurologi - sygdomme i nervesystemet Introduktion til neurologi Neurologi omfatter sygdomme i hjerne og rygmarv (centralnervesystemet), samt i nerver og muskler på arme og ben (det perifere nervesystem).

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM NEDSAT MOBILITET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM NEDSAT MOBILITET www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Hos patienter med MS defineres nedsat bevægelighed som enhver begrænsning af bevægelse forårsaget af summen af forskellige

Læs mere

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser)

Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for affektive lidelser (Autismepektumforstyrrelser) Definition Aldersgruppe: Fra 4 år til 19+ år o Autismespektrum-forstyrrelser består af forstyrrelser indenfor

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro PAPA syndromet Version af 2016 1. HVAD ER PAPA 1.1 Hvad er det? PAPA er en forkortelse for Pyogen Artritis, Pyoderma gangrenosum og Akne. Det er en genetisk

Læs mere

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN

Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN Gravid UNDERSØGELSER AF BARNET I MAVEN TILLYKKE MED GRAVIDITETEN! Alle gravide får tilbud om to scanninger i løbet af graviditeten for at se, om fostret udvikler sig, som det skal. Det er naturligvis dig,

Læs mere

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad

Case 1. Case 1. Case 1. Symfyse Fundus mål. Case 1. Case 1. 1 gravida, 0 para 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad 27+2, henvist med SF mål på 19 cm 380 g Negativt flow i navlesnor 27+2, henvist med SF mål på 19 cm (hvad er normalt symfyse fundus mål? UL 380 g Negativt flow i navlesnor Symfyse Fundus mål SF (cm) =

Læs mere

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose

Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Yngre risikerer fejlagtig demensdiagnose Læge, ph.d. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet DKDK Årskursus 11/9-15 Publicerede artikler I. Salem, LC; Andersen, BB; Nielsen R; Jørgensen MB; Rasmussen,

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier 12 Odense: Odense Universitetshospital Sdr.Boulevard 29 5000 Odense C Tlf: 65 41 17 25 Kromosomforandringer Vejle: Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 Århus:

Læs mere

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika

Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika Perinatale dødsfald på Hvidovre Hospital 2006-2010 -set med et etnisk perspektiv H1: Dødsårsager og sociale, medicinske og obstetriske karakteristika H2: Svangreomsorg og kommunikation Marianne Brehm Christensen

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2009 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse Laboratorieundersøgelser

Læs mere

5. februar Kompetencekort Cytogenetik

5. februar Kompetencekort Cytogenetik Kompetencekort Cytogenetik 5. februar 2015 Kompetencer i målbeskrivelsen (I= introduktionsstilling, H= Hoveduddannelse) som er dækket af denne konkretisering: I I I H H H Beskrive (1) kromosomstruktur,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning

Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Fokuserede spørgsmål NKR nr 30: National klinisk retningslinje for ikkekirurgisk behandling af lumbal nerverodspåvirkning Indhold PICO 1 Bør patienter med nylig opstået lumbal nerverodspåvirkning opfordres

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi

Screening. Definition. Formål med screening. Eksempler. Sygdommen. Eksempler. Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Definition Screening Ulrik Kesmodel Institut for Folkesundhed Afdeling for Epidemiologi Systematisk undersøgelse af asymptomatiske befolkningsgrupper for en eller flere sygdomme mhp. at vurdere om (det

Læs mere

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier

Kromosomforandringer. Information til patienter og familier Kromosomforandringer Information til patienter og familier 2 Kromosomforandringer Den følgende information er en beskrivelse af kromosomforandringer, hvorledes de nedarves og hvornår dette kan medføre

Læs mere

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning

Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Personlig medicin i genetisk rådgivning og udredning Elsebet Østergaard Overlæge, Klinisk Genetisk Klinik, Rigshospitalet Formand, Dansk Selskab for Medicinsk Genetik Genetisk rådgivning og udredning før

Læs mere

Medfødt skade på nervebundtet til armen

Medfødt skade på nervebundtet til armen Til patienter og pårørende Medfødt skade på nervebundtet til armen Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Ergo- og Fysioterapien Velkommen til Rehabiliteringsklinikken Sygehus Sønderjylland Hvis

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig

IUGR Intrauterine growth retardation. Rikke Bek Helmig IUGR Intrauterine growth retardation Rikke Bek Helmig Fostervækst Komplekst samspil mellem fosterets genom forhold hos moderen moderkagen og Fosteret selv Dvs fosteret har et forudbestemt vækstpotentiale

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Familiær middelhavsfeber

Familiær middelhavsfeber www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Familiær middelhavsfeber Version af 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan diagnosticeres det? Overordnet set anvendes følgende tilgang: Klinisk mistanke:

Læs mere

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer

myelodysplastisk syndrom (MDS) Børnecancerfonden informerer myelodysplastisk syndrom (MDS) i myelodysplastisk syndrom (MDS) 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, oktober 2011. Definition Der findes ikke noget dansk navn for

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA)

Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Juvenil Spondylartrit/Enthesitis-relateret artrit (GIGT) (SPA-ERA) Version af 2016 1. HVAD ER JUVENIL SPONDYLARTRIT/ENTHESITIS-RELATERET ARTRIT (GIGT) (SPA-ERA)?

Læs mere

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve

Fostervandsprøve ve og moderkageprøve Fostervandsprøve ve og moderkageprøve U-kursus i føtalmedicin 2008 Teknik UL-vejledt Erfaren operatør Nåletykkelse 0,9 mm 2 punkturer max. Undgå placenta? Teknik Antal indstik > 2 øger aborthyppigheden

Læs mere

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering

CPOP netværksmøde. Neuropædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering CPOP netværksmøde europædiatriske opgaver - inklusion i CPOP - opfølgning med neuropæd protokol - koordinering Fredag d. 18. marts 2016 Charlotte Reinhardt Pedersen ordsjællands Hospital Hillerød Børne

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM

VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Blodglukoserapportkbjo Page 1 23.08.2002. VEJLEDNING I DIAGNOSTIK AF TYPE 2 DIABETES DES, DSKB OG DSAM Baggrund: Type 2 diabetes er en folkesygdom i betydelig vækst, og der er i dag mere end 200.000 danskere

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn.

Symptomer manglende fysisk funktionalitet hos et barn. Osteopati ved indlæringsvanskeligheder. Om indlæringsvanskeligheder. Indlæringsvanskeligheder kan hindre et barn i at udvikles optimalt. På trods af at alle børn er selvstændige individer med hver sine

Læs mere

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012

EKSAMEN. NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester. Fredag den 6. januar 2012 AALBORG UNIVERSITET EKSAMEN NEUROBIOLOGI OG BEVÆGEAPPARATET I (Blok 5) MedIS 3. semester Fredag den 6. januar 2012 4 timer skriftlig eksamen Evalueres efter 7-skalen. Ekstern censur Vægtning af eksamenssættets

Læs mere

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.

TRIATHLON og overbelastningsskader. Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11. TRIATHLON og overbelastningsskader Rie Harboe Nielsen Læge, phd studerende Institut for Idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 16.11.11 DISPOSITION Introduktion Triathlon skader Træningsmængde og overbelastning

Læs mere

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation.

- Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. Bilag 3 Målemanual Congenit Muskulær Torticollis - Range Of Motion i columna cervicalis i forhold til lateral fleksion og rotation. - Muskelfunktion i lateral fleksorerne. - Hovedholdning og craniofascial

Læs mere

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse

Laveste debutalder 100/10 5 ~ 5500pt 1 62 år >15 år 22. Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse TABEL 1: Hyppigheden af AP og PD fremgår af tabel 1: Parkinsons syge MSA PSP CBD Incidens Prævalens Debutalder Overlevelse Ca 15/10 5 ~ 450 nye /år 3.0 /10 5 ~ 55 nye /år 5.3 /10 5 ~ 97 nye / år 0.92/10

Læs mere

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition

Bayley-III Motor Scale. Bayley-III Screening test 06-03-2013. Bayley scales of Infant and Toddler. Development III. Development, Third Edition Redskaber til identifikation af cerebral parese Introduktion til Bayley Scales of Infant and Toddler Development III 28 februar 2013 Ulla Haugsted FT Rigshospitalet General Movements Fidgety Movements.

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Recessiv (vigende) arvegang

Recessiv (vigende) arvegang 10 Recessiv (vigende) arvegang Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d., Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet af Guy s and St Thomas Hospital, London, Storbritanien;

Læs mere

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte.

Brugervejledning: prænatal genetisk analyse og analyser på aborter og dødfødte. OUH - Klinisk Genetik, OUH - 2 KERNEYDELSER - 2.01 Almene forløb - 2.01.16 Præanalyse - 2.01.16.01 Vejledninger til diverse prøvetagninger Klinisk Genetik, OUH Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom. 2. Nakkefoldscanningen viser,

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery

Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD Thesis Jane Bendix Activity restriction and hospitalisation in threatened preterm delivery This thesis has been submitted to the Graduate

Læs mere

Aktionsdiagnoser for nyfødte

Aktionsdiagnoser for nyfødte Aktionsdiagnoser for nyfødte Eksempler på børnediagnoser med uklare definitioner: Fødselskomplikation UNS med følger for nyfødt(dp039). Intrauterin hypoxi UNS (DP209). Hypertone veer med følger for nyfødt

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

A-kursus Middelfart 2014

A-kursus Middelfart 2014 A-kursus Middelfart 2014 Lumbal prolaps Jesper Lundberg, neurokirurg Videncenter for Rheumatologi og Rygsygdomme Glostrup Hospital A-kursus i Middelfart: Opgave! Da vi gerne vil ruste vores kursister bedst

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

Sp 1:Fosterbevægelser

Sp 1:Fosterbevægelser Sp 1:Fosterbevægelser A. De fleste gravide vil have registreret fosterbevægelser fra: Uge 16 uge 20 uge 24 uge 28 B. Antallet af fosterbevægelser aftager normalt efter 34 uge Sp 2: Episiotomi Hvilke(t)

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Målet for denne behandlingsstandard er at undgå potentielt toksiske TsB niveauer og dermed udvikling af bilirubin encefalopati.

Målet for denne behandlingsstandard er at undgå potentielt toksiske TsB niveauer og dermed udvikling af bilirubin encefalopati. Behandlingsstandard for neonatal hyperbilirubinæmi en introduktion. Jesper Padkær, Margrethe Møller, Hristo Stanchev, Rikke Maimburg, Jesper Bjerre, Finn Ebbesen. Definition af patientgruppen Nyfødte.

Læs mere

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt)

Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Information om CTD (Carnitin Transporter Defekt) Dette materiale er ment som oplysning både til CTD-patienter, deres pårørende samt andre interesserede borgere. Vi har i denne information forsøgt at beskrive

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro CANDLE Version af 2016 1. HVAD ER CANDLE 1.1 Hvad er det? Kronisk Atypisk Neutrofil Dermatose med Lipodystrofi og forhøjet temperatur (CANDLE) er en sjælden

Læs mere

Kølebehandling af nyfødte med asphyxi. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH

Kølebehandling af nyfødte med asphyxi. v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Kølebehandling af nyfødte med asphyxi v/ Peter Ehlert Nielsen Neonatalafd., OUH Case 17 d. før termin begynder mater hjemme at bløde kraftigt. Indbringes til OUH og forløses akut ved kejsersnit Barnet

Læs mere

Neonatal dehydrering

Neonatal dehydrering Neonatal dehydrering Disposition Væske status hos nyfødte Dehydrering Symptomer og tegn på neonatal dehydrering Intervention på hospital i Dublin mhp forebyggelse af dehydrering Sygehistorier 1 Væske status

Læs mere

CP-børn Hvornår skal vi få mistanken om cerebral parese?

CP-børn Hvornår skal vi få mistanken om cerebral parese? Neurologi CP-børn Hvornår skal vi få mistanken om cerebral parese? Af Eva Toustrup Kristensen og Thomas Balslev Biografi Eva Toustrup Kristensen er introduktionslæge ved Børneafdelingen, Kolding Sygehus.

Læs mere

Patientforløbsprogram for rygområdet

Patientforløbsprogram for rygområdet Patientforløbsprogram for rygområdet Målgruppe Patienter med nyopståede lændesmerter med eller uden udstråling til ben. Der kan være tale om en førstegangsepisode, recidiv af tidligere tilfælde eller opblussen/

Læs mere

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte

SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark & Odense Universitets

Læs mere

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS

SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS KIROPRAKTIK 2014 SUBGRUPPERING I PRIMÆR PRAKSIS 93% af klinikere i primær praksis mener, at uspecifikke lændesmerter dækker over flere lidelser, som kræver forskellig behandling Kent et al, Spine 2004

Læs mere

Hirschsprungs sygdom. Hirschsprungs sygdom

Hirschsprungs sygdom. Hirschsprungs sygdom Hirschsprungs sygdom Beskrivelse Mere faglig viden Betydningen af en god udredning Støttemuligheder Andre med samme diagnose? Links A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Ø 0-9 Hirschsprungs

Læs mere

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter

Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Børneortopædi CP-hoften på 20 minutter Christian Wong Overlæge Børnesektionen Ortopædkirurgisk afdeling 333 Hvidovre Hospital cwon0002@regionk.dk Soeren.boedtker@regionh.dk Disposition ved CP hofte fordrag

Læs mere