Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2008 vedtaget forslag til lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2008 vedtaget forslag til lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø."

Transkript

1 Planafdelingen Valdemarsgade Vordingborg Telefon Direkte Fax Forslag til lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø Vor ref. Dorit Mahler Jensen Journalnr. 11. marts 2008 Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 28. februar 2008 vedtaget forslag til lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø. Forslaget kan ses på kommunens hjemmeside: Vordingborg Kommunes Biblioteker, eller kan rekvireres gratis ved henvendelse til nedenstående adresse eller . Forslaget er sendt til myndigheder, foreninger, presse, ejere og andre der kan have en væsentlig interesse i planen. Naboer er orienteret med brev. Område Lokalplanområdet omfatter det tidligere campingpladsområde samt en del af nærtliggende landbrugsområde. 1

2 Formål At muliggøre en sommerhusudstykning og sikre offentlighedens interesser i forbindelse med Svinø Strand. Offentliggørelse Forslaget er offentliggjort i Sydsjællands Tidende den 12. marts 2008 og fremlægges til offentlig høring i 8 uger fra den 12. marts til den 7. maj De kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb den 7. maj 2008, til: Vordingborg Kommune Planafdelingen Valdemarsgade Vordingborg eller Midlertidige retsvirkninger Forslaget har den midlertidige retsvirkning, at der ikke må disponeres indenfor lokalplanområdet på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan. Retsvirkningen gælder indtil den endeligt vedtagne plan er offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, har Kommunalbestyrelsen den besluttet, at forslaget miljøvurderes, da det har væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er sket i forhold til at belyse lokalplanforslagets konsekvenser for de beskyttede dyrearter markfirben og grønbroget tudse. Klagevejledning Afgørelse vedrørende miljøvurdering kan påklages til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. eller Klagen skal være modtaget af Naturklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelsen af beslutningen. Naturklagenævnet skal modtager et gebyr på 500 kr. for at behandle klagen. Hvis De vil indbringe spørgsmål om afgørelsens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra offentliggørelse af beslutningen. Venlig hilsen Dorit Mahler Jensen Planlægger 2

3 Forslag Lokalplan S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø Februar 2008

4 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling samt overordnede rammer for arealanvendelsen, dvs. hvor der kan være boliger, erhverv, butikker, skoler m.v. En lokalplan indeholder mere detaljerede retningslinjer for anvendelsen af bebyggelse og af ubebyggede arealer, herunder bebyggelsesregulerende bestemmelser, for delområder af kommunen. Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. omfattet af planen, kan bebygges eller i øvrigt udnyttes i overensstemmelse med forslaget. Planloven indeholder bestemmelser om kommunes pligt og ret til at udarbejde kommune- og lokalplaner samt bestemmelser om planernes tilvejebringelse. Lokalplaner skal tilvejebringes ved udarbejdelse af først lokalplanforslag efterfulgt af mindst 8 ugers høringsfrist. På baggrund af den offentlige debat og indkomne indsigelser udarbejder Kommunalbestyrelsen den endelige lokalplan. En lokalplan består af to dele: 1) En redegørelse, der beskriver baggrunden og forudsætningerne for lokalplanen samt indeholder redegørelse for planens virkninger på miljøet. 2) Selve bestemmelserne, der har bindende retsvirkning for ejere af ejendomme, der er omfattet af planen. Retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelse. Den eksisterende, lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsætte som hidtil. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget til Kommunalbestyrelsen har offentliggjort den endelige lokalplan, dog maksimalt et år efter datoen for forslagets offentliggørelse. Når fristen for fremsættelse af indsigelser til lokalplanforslaget er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter nærmere fastsatte regler give tilladelse til, at ejendomme, der er Udvalgsbehandlet Miljøudvalget Udvalgsbehandlet Økonomiudvalget Kommunalbestyrelse 1. vedtagelse Offentlighedsperiode Udvalgsbehandlet Miljøudvalget Udvalgsbehandlet Økonomiudvalget Kommunalbestyrelse 2. vedtagelse Offentlig bekendtgørelse 5. februar februar februar marts 7. maj 2008 (3. juni 2008) (18. juni 2008) (26. juni 2008)

5 Redegørelse for lokalplanen Lokalplanenes beliggenhed Lokalplanens baggrund og formål Beskrivelse af området Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens virkning på miljøet Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Område og zonestatus 3 Områdets anvendelse 4 Bebyggelsens beliggenhed 5 Bebyggelsens omfang og udformning 6 Vej- og stier og andre forhold af gggggfærdselsmæssig betydning 7 Ubebyggede arealer og beplantning 8 Tekniske anlæg 9 Forudsætninger for ibrugtagning af ny nnnnnbebyggelse 10 Myndighedsgodkendelser 11 Grundejerforening Vedtagelsespåtegning Kortbilag Områdeafgrænsning Bilag 1 Eksisterende forhold/bindinger Bilag 2 Udstykningsplan Bilag 3 Miljørapport Bilag 4 3

6

7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområdet Svinø Strand. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på omkring m 2. Lokalplanens og formål baggrund Samfundsudviklingen går imod de mindre campingpladser som Svinø Strand Camping. Campisterne foretrækker i dag de store og mere luksuriøse pladser med masser af aktiviteter. Baggrunden for denne lokalplan nr. S-5.3 er et ønske om at omdanne den nuværende Svinø Strand Camping til et sommerhusområde, da campingpladsen vanskeligt kan udvikles til at matche den konkrete efterspørgsel. Campingpladsen har i dag ikke udvidelsesmuligheder, da området rummer store natur- og landskabsinteresser. Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af 22 sommerhusgrunde. Beskrivelse af området Hovedparten af lokalplanområdet benyttes i dag til campingplads og ligger umiddelbart ud til Svinø Strand. De yderste 25 meter af lokalplanområdet er strandområde, som benyttes af offentligheden til badning og ophold. Dette areal er omfattet af en fredning med henblik på at sikre offentlighedens adgang til stranden. Svinø Strand drives som en offentlig strand og har gennem en årrække opfyldt kriterierne for at have Blå flag. Den nordøstlige del af lokalplanområdet udgøres af et markareal på østsiden af Dybsøvejen. Kysten afgrænser lokalplanområdet mod vest, og mod nord og syd grænser lokalplanområdet op til eksisterende sommerhusbebyggelse. Øst for lokalplanområdet ligger åbne marker og vådområde som har direkte forbindelse med Dybsø Fjord. Lokalplanens indhold Lokalplanen indeholder bestemmelser, der muliggør opførelse af 22 sommerhuse. Lokalplanen fastsætter rammer for bebyggelsens beliggenhed, anvendelse og ydre fremtræden. Den maksimale bebyggelsesprocent på området vil som helhed være på 10%. På den enkelte grund fastlægger lokalplanen en maksimal bebyggelsesprocent på 13,5 dog må der maksimalt opføres 150 m 2 bebyggelse pr. grund. Det betyder, at bebyggelsesprocenten på nogle af grundene overstiger 10%, på andre grunde vil bebyggelsesprocenten være mindre. Udgangspunktet er, at de mindste sommerhuse skal kunne bygges i en tidssvarende størrelse på omkring 100 kvadratmeter. I fastlæggelsen af bebyggelsesprocent er der taget hensyn til, at området har indbygget et stort fællesareal samt en 5

8 LOKALPLANENS BESTEMMELSER bred offentlig sti med direkte adgang til stranden og havet. Lokalplanen fastlægger endvidere rammer for anvendelsen af arealer til veje, parkering, stier og fællesarealer. Fællesarealet består af et kystnært område til offentlige formål og et bagvedliggende friareal for beboere indenfor lokalplanområdet. Grænsen mellem de to områder følger strandbeskyttelseslinien, men i praksis danner de to områder et sammenhængende fællesareal. Det kystnære område til offentlige formål er i direkte tilknytning til stranden og adgangsvejen til stranden, og er åbent for såvel grundejere som offentligheden, som har lov at tage ophold på arealet. Vejadgang til sommerhusbebyggelsen sker via ny adgangsvej, Soløje Strandvej, som tilsluttes Dybsøvejen som vist på bilag 2. I lokalplanområdets nordlige grænse udlægges areal til sti til stranden med offentlig adgang. Stien er ikke åben for færdsel i bil. I forbindelse med stien udlægges areal til offentlig toiletbygning. Arealet på ca. 3,5 ha på østsiden af Dybsøvejen udlægges til parkeringsformål med henblik på at give mulighed for parkering nær ved stiadgangen til stranden. Der åbnes med lokalplanen mulighed for etablering af kiosk, café og/eller anvendelse til naturformidlingsformål eventuelt i kombination. Denne mulighed kan udnyttes enten i delområde I (sommerhusboligerne) eller i eksisterende bebyggelse i delområde III, hvor der tidligere har været kiosk. Såvel i disponeringen af lokalplanområdet som i mange af lokalplanens bestemmelser, er der taget højde for at beskytte dyrearterne markfirben og grønbroget tudse, opført på Habitatdirektivets Bilag 4. Lokalplanområdet er udpeget til internationalt naturbeskyttelsesområde, hvilket giver en forpligtigelse til at tage hensyn til en række arter og naturtyper. I miljørapporten, som findes som bilag bagerst i lokalplanen er specielt forholdet omkring beskyttelse af disse arter nærmere beskrevet. Sikring af gunstige livsbetingelser for de nævnte arter har bl.a. resulteret i krav om spredningskorridorer i form af stengærder langs visse stier. 6

9 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Det har også været væsentligt for beskyttelsen af dyrearterne at beplantning begrænses for at opnå passende lysforhold. Bestemmelse, der sikrer at ca. 40% af arealet ikke indeholder bevoksning på over 1,5 meters højde, skal indarbejdes i salgsdeklaration for ejendommene indenfor lokalplanområdet. Denne begrænsning af beplantningen har ydermere den fordel at der derved skabes udsigtskiler. Konkret skal salgsdeklarationen indeholde et kortbilag med byggefelter for hver enkelt ejendom, som dels fungerer som byggefelter dels som felter hvor beplantning kan være højere end 1,5 meter. Af hensyn til havudsigten må bebyggelse kun ske indenfor de afmærkede byggefelter i slagsdeklarationen. Da kattehold i sommerhusområdet vil være en trussel for markfirben, er det aftalt, at forbud mod kattehold indenfor lokalplanområdet indarbejdes i salgsdeklarationen for ejendomme indenfor lokalplanområdet. For ovenstående bestemmelser i salgsdeklarationen vurderes det at være hensigtsmæssigt, at grundejerforeningen for det samlede sommerhusområde bliver påtaleberettiget Lokalplanens forhold til anden planlægning Overordnet planlægning Lokalplanområdet er, ligesom den øvrige kystnære del af Svinø pålagt EU Fuglebeskyttelsesområde, EU Habitatområde og er desuden Ramsarområde, som er et vådområde af international betydning, især for vandfugle. Samlet set betegnes udpegningen som en Natura2000- område. Indenfor disse områder skal den planlæggende myndighed varetage et generelt hensyn i forhold til de dyrearter, områderne er udpeget for. Svinø området er medtaget i EF- Habitatområde H 148, Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde på grundlag af forekomst af bilag II arterne: Klokkefrø og Stor vandsalamander, samt pga. forekomst af naturtyperne: Grå klit og grønsværklit, Klinter og klipper ved kysten, Strandeng, Kalkoverdrev, Surt overdrev og Rigkær. Lokalplanområdets kystnære del, ca. 0,4 ha, er fredet med formålet at sikre offentlighedens ret til ophold og badning. Ligeledes er dele af lokalplanområdet omfattet af 7

10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER strandbeskyttelseslinien. Indenfor denne, må der i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke foretages ændringer i tilstanden af strandbred og omfattede kyststrækninger. Der må ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende. Der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel hvor der fastlægges skel. Strandbeskyttelsesliniens udstrækning fremgår af bilag 2. Jævnfør naturbeskyttelsesloven er det ikke lovligt at tage ophold nærmere end 50 meter fra beboelsesbygninger. Det vurderes, at lokalplanens udlæg af areal til offentlige formål samt til friareal, giver mulighed for at tage ophold tættere på beboelse end 50 meter. Regionplan Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, som er en særlig planlægningszone i en afstand af 3 km fra kysten. I denne zone gælder særlige krav til kommunens planlægning, bl.a. skal der foretages en vurdering af, hvordan ændringer forårsaget af lokalplanen rent visuelt påvirker omgivelserne. Da den maksimale bygningshøjde ikke overstiger 5 meter, og da lokalplanområdet indgår som en del af et eksisterende sommerhusområde med tilsvarende bebyggelse mod nord og syd, vurderes der ikke at være tale om en væsentlig visuel påvirkning af kystområdet. Vordingborg Kommuneplan Lokalplanområdet er i følge Vordingborg Kommuneplan beliggende i sommerhusområde i rammeområde S5. Kommuneplanens rammebestemmelser giver mulighed for sommerhusbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 10 og en maksimal højde på 5 meter. Spildevandsplan Lokalplanen er i overensstemmelse med gældende spildevandsplan. Der sker kun afledning af husspildevand, regnvand nedsives på egen grund. Servitutter Indenfor lokalplanområdet er tinglyst følgende servitutter, som der skal tages højde for ved den endelige placering af bebyggelse: Dok om baderet m.v. vedrører matrikel nr. 24y (fredning) 8

11 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dok om Dokument om byggelinier m.v. vedrører matrikel nr. 24y Dok om byggelinie på 12,5 meter fra vejmidte langs Dybsøvejen vedrører matrikel nr. 24y, 24dh og 24dg Dok om færdselsret m.v. vedrører matrikel nr. 24y Dokument om sommerhus m.v. vedrører matrikel nr. 24dh, 24df, 24de og 24dg Dokument om forsynings- /afløbsledninger m.v. vedrører matrikel nr. 24y Dokument om bebyggelse, benyttelse, grundejerforening, udstykning m.v. vedrører matrikel nr. 24dh, 24df, 24de og 24dg Dokument om forsynings- /afløbsledninger, transformerstation/anlæg m.v. vedrører matrikel nr. 24y og 24dh Dokument om parkering m.v Dokument om forsynings- /afløbsledninger m.v. vedrører matrikel nr. 24y Dokument om forsynings- /afløbsledninger m.v. vedrører matrikel nr. 24y, 24dh, 24de og 24dg Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedrører matrikel nr. 24y. Servitutter, der er uforenelige med lokalplanens bestemmelser kan aflyses efter planlovens 18. 9

12 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Lokalplanens virkning på miljøet Lokalplanen er blevet screenet i forhold til overordnet planlægning og politikker, bymønster og kulturmiljøer, miljø, areal- og naturinteresser, infra- og infostruktur, andre forvaltningsområders politikker samt befolkningens fritidsmuligheder. Resultatet af screeningen var, at Planen ikke medfører væsentlige ændringer i positiv eller negativ retning i forhold til bymønster og kulturmiljø. Planen har hverken positiv eller negativ betydning indenfor miljø. Planen kan have en negativ betydning i forhold til Ramsar-, habitat og fuglebeskyttelsesområder. Fuglelivet vurderes ikke at blive generet mere ved et sommerhusområde end ved en campingplads. Baggrunden for udpegningen af internationale beskyttelsesområder også er forekomst af markfirben, klokkefrø, spidssnudet frø, strandtudse og grønbroget tudse. Disse dyrearters yngle- og rasteområder må ifølge EU-habitatdirektivet ikke beskadiges eller ødelægges. Området er endvidere delvis omfattet af strandbeskyttelseslinie og fredning, hvilket er taget hensyn til i udarbejdelsen af lokalplanforslaget. Med hensyn til infrastruktur og beliggenhed i forhold til offentlig og privat service er området beliggende langt væk fra overordnede veje og service. Dette vurderes ikke at være en væsentlig negativ betydning, da ny sommerhusejere snarere efterspørger kyst og natur. Placeringen giver beboerne mange muligheder for lokale naturoplevelser og information om naturen. Andre fritidsmuligheder som musik, teater, bibliotek og lignende er der ikke mange muligheder for i nærområdet. Planen vurderes ikke at være relevant for andre forvaltningsområder. På baggrund af screeningen miljøvurderes lokalplanen med henblik på en undersøgelse af konsekvenserne i henhold til habitatområdeudpegningen, da det vurderes at den ændrede aktivitet kan have væsentlig indvirkning på de nævnte dyrearters levebetingelser. Miljøvurderingen vil ikke omhandle de øvrige emneområder, som ikke vurderes at betyde en væsentlig negativ indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen findes i miljørapporten som er bilag til denne lokalplan. 10

13 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er lokalplanens formål at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden at udlægge fælles friareal for bebyggelsen at udlægge areal til offentlige formål i forbindelse med stranden at fastlægge stiadgang til stranden for offentligheden 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 24y, 24dg, 24dh, 24df, 24de, 24do og del af 24ex, Svinø By, Køng samt alle matrikler, der efter lokalplanens vedtagelse udstykkes fra ovennævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i sommerhusområde i rammeområde S5 ifølge Vordingborg Kommuneplan Området er inddelt i 4 delområder som vist på kortbilag 2. 3 OMRÅDETS ANVENDELSE 4 BEBYGGELSENS BELIGGENHED 5 BEBYGGELSENS OMFANG OG UDFORMNING 3.1 Området må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, fællesarealer, parkeringsformål, vej, sti og strand. 3.2 Delområde I: udlægges til sommerhusbebyggelse. Delområde II: udlægges til fælles friareal for bebyggelsen, hvor offentligheden har ret til passage. Delområde III: udlægges til strandområde med offentlige formål herunder sti og toiletbygning. Delområde IIII: udlægges til parkerings- og vejformål. Der kan i delområde III (kun i eksisterende kioskbygning) eller i delområde I etableres kiosk/café samt udstilling/aktivitetsrum til naturformidling på maksimum 250 m I delområde I skal beboelse placeres minimum 5 meter fra naboskel og vejskel. Garager, carporte og udhuse skal holdes 2,5 meter fra naboskel. Bebyggelsens placering skal i øvrigt respektere de i salgsdeklaration angivne byggefelter. I delområde III kan der udenfor strandbyggelinien opføres bebyggelse til toiletbygning. 5.1 Udstykninger skal foretages efter det udstykningsprincip, der er vist på kortbilag 3. Arealet kan udstykkes i grundstørrelser fra 800 m 2 til 2000 m 2. 11

14 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 5.2 På hver matrikel må kun opføres én bolig. 5.3 Bebyggelse i delområde I må kun opføres i én etage. Bygningshøjden må ikke overstige 5,0 meter og facadehøjden må ikke overstige 3,0 meter. Bygningshøjde på garager og udhuse må ikke overstige 3,5 meter og facadehøjden må ikke overstige 2,5 meter. 5.4 Bebyggelsesprocent for området må max. være 10%. Den enkelte grund må udnyttes max. 13,5%. I delområde 1 må den enkelte grunds bruttoetageareal maksimalt udgøre 150 m 2 incl. garager, udhuse m.v. Etablering af kiosk/café må maksimalt udgøre 250 m 2, dog skal ovenstående bebyggelsesprocenter overholdes. 5.5 I delområde III må der maksimalt opføres 25 m 2 ny bebyggelse. Bygningshøjden må ikke overstige 3,5 meter og facadehøjden må ikke overstige 2,5 meter. 5.6 Al bebyggelses ydervægge skal fremtræde med bræddebeklædte flader. Til facader, gavle, vinduer og lignende må der anvendes farver dannet af de såkaldte jordfarver samt sort og hvid eller blandinger herimellem. 5.7 Taghældningen skal være mellem 0 og 45 grader. Til tagbeklædning skal benyttes listedækket tagpap, tørv eller sort tegl. Tegl må ikke være glaserede. 5.8 Antenner, herunder antennemaster og paraboler, må ikke opsættes på taget, på facade mod vej, eller på arealet mellem facade og vej. Parabolantenner må højst have en diameter på 1,0 meter. 5.9 Solfangere kan opsættes på taget parallelt med eller integreret i tagfladen. 6 VEJE OG STIER OG ANDRE FORHOLD AF FÆRDSELSMÆSSIG BETYDNING 6.1 Vejadgangen til lokalplanområdet sker fra Dybsøvejen i princippet som vist på kortbilag 3. 12

15 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 6.2 Stier og adgangsvej udlægges i princippet som vist på kortbilag 3. Adgangsvej udlægges i en bredde af 7 meter, heraf kørebane minimum 5 meter. Stier anlægges som minimum 1,3 meter brede grusstier med ½ meters græsrabat i begge sider. Græsrabatten kan erstattes af det i 7. 8 nævnte stengærde. Af hensyn til tudsers bevægelighed skal veje etableres enten uden kantsten, med skrå kantsten eller med en kantstenshøjde på maksimalt 2 cm. 6.3 Der skal etableres to parkeringspladser på egen grund. 6.4 I området etableres vendepladser i princippet som vist på bilag 3. Vendepladser skal som minimum udformes med et areal svarende til vejreglerne. 6.5 Arealet øst for Dybsøvejen i delområde IIII kan anlægges til parkeringsplads se dog UBEBYGGEDE AREALER OG BEPLANTNING 7.1 I lokalplanområdets skel mod nabobebyggelse mod syd og nord bevares eksisterende hække, eller de genplantes i samråd med naboer som tjørnehæk, navr eller bøg. 7.2 Skel mod Dybsøvejen skal afgrænses af levende tjørnehegn, og skal plantes minimum 0,25 meter bag skel. 7.3 Hegn imellem de enkelte grunde og mod vej og fællesarealer må kun udgøres af levende hegn bestående af danske løvfældende træer og buske. For grund nr. 13, må den på kortbilag 3 markerede del af skellet ikke beplantes. Såfremt ejer ønsker at markere skellet må det kun ske ved etablering af stengærde på maks. ½ meters højde. Grund nr. 1 og 2 på kortbilag 3 skal hegning mod strandområde (delområde III) udgøres sammenhængende levende hegn bestående af danske løvfældende træer eller buske eller af stengærde på maks. ½ meters højde. Hegn mod strandområde ved grund 1 og 2 skal fungere som adskillelse mellem det offentlige strandområde og private haver, hvorfor hegnet stedse skal vedligeholdes som et sammenhængende hegn. Stengærder skal udformes som skrånende sider med jord/grus mellem stenene. 7.4 På fælles friareal, delområde II, kan etableres en mindre legeplads. 13

16 LOKALPLANENS BESTEMMELSER 7.5 Ændring i terræn i forbindelse med byggemodningen må i lavtliggende områder reguleres op til 1,5 meter af hensyn til fugtige områder. Herefter må ændring af terræn over 0,5 meter ikke forekomme. 7.6 Etablering af det i 7.2 nævnte beplantningsbælte indgår i byggemodningen. 7.7 Belysning må kun etableres som lav ikke blændende pullertbelysning med en lyspunktshøjde på maksimalt 1,2 meter. 7.8 Langs den nordlige sti til stranden og langs stier mellem friareal og Dybsøvejen skal der etableres ½ meter højt stengærde i den ene side af stien. Stengærdene skal udformes med skrånende sider og jord/grus mellem stenene. 7.9 Arealet søværts strandbeskyttelseslinien skal plejes efter plejeplan godkendt af Vordingborg Kommune. Plejeplanen skal tilgodese habitatsarterne, markfirben og grønbroget tudse Af hensyn til tudsers frie færden indenfor lokalplanområdet må der ikke forekomme huller med lodrette sider, som tudserne ikke kan komme op af. Alternativt må sådanne huller forsynes med en tudsesikker rist eller en kant så tudserne ikke falder ned i dem. Alle udendørs afløbsriste skal af hensyn til tudserne have en hulstørrelse på mindre end 0,5 cm, eller være løftet mindst 5 cm over terræn. Lange forhindringer som terrænmure må ikke være længere end 5 meter Befæstelse af parkeringsareal må udgøres af græs, græsarmering eller grus. 8 TEKNISKE ANLÆG 8.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak efter Vordingborg Kommunes anvisninger. Regnvand nedsives på egen grund. 8.2 El-ledninger, herunder til udendørs belysning må kun udføres som jordkabler. 9 FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING 8.3 Der må ikke opsættes vindmøller, herunder minivindmøller, indenfor lokalplanområdet. 9.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før, der er sket tilslutning til offentlig kloak. 14

17 LOKALPLANENS BESTEMMELSER AF NY BEBYGGELSE 10 MYNDIGHEDS- GODKENDELSER 11 GRUND- EJERFORENING 9.2 Før byggemodning igangsættes i området skal Sydsjællands Museum kontaktes for eventuelle udgravninger i arkæologiske interesseområder. 9.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er anlagt adgangsvej og stier i henhold til 6.2, 6.4 og 7.2. samt stengærder i henhold til Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra: Miljøministeriet ved Miljøcenter Nykøbing F. for ændringer søværts strandbeskyttelseslinien herunder opførsel af bygninger og ændring af tilstanden Alle grundejere har ret og pligt til medlemskab af Grundejerforeningen Svinø Strand af den 28. juli Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer, veje og stier indenfor lokalplanområdet, dog ikke arealet til toiletbygning Grundejerforeningen er pligtig til at vedligeholde de i 11 nævnte arealer. 15

18

19 24p 24ae 24af 24ag 3,00m 24ah 24ai 24ak 24dq 24bi 24bk 24d 24f 24bh 24bl 24e 24ds 24bg 24bf 24dn 24bm 24bn 24bo Vodtoften 24be 24bd 24bc 24do Campingvej 24y 6,00m 24dh 7,53m 24df 24dg 24dm 24z 24de 24dd 24dc 24aa 24æ 24 ab 24ø 24ct 24ac 24cu 24cv 24dl 24cx 24cy 24cz 24cæ cø ad 24ay 24da 24cs 24dy 24dx 24dv 24du 24az 24bt 24cr 24h 24aæ 24bu 24cq 24dz 24dæ 24dø 24eu Sandvigvej 24aø 24bv 24cp 24eb 24ea 24et 24ba 24bx 24co Signaturer Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen Soløje Strandvej, Svinø Bilag 1 Matrikelkort Februar 2008 Planafdelingen/dmj

20 IIII III II I Signaturer Lokalplanområde Fredning - cirka placering Grænser mellem delområder Strandbeskyttelseszone Vordingborg Kommune Lokalplan nr. S-5.3 Sommerhusbebyggelsen Soløje Strandvej, Svinø Bilag 2 Februar 2008 Eksisterende forhold/ Planafdelingen/dmj bindinger og delområder

21

22 BILAG 4 Miljørapport Efter lov om miljøvurdering af planer og programmer For lokalplan S-5.3 Sommerhusbebyggelse ved Soløje Strandvej Miljørapporten er struktureret efter lovens bilag 1, som foreskriver at følgende skal indgå i miljørapporten. aa) Indledning. a) En skitsering af planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF. e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen, og hvordan der under udarbejdelsen af den er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse. h) En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger. i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. j) Et ikketeknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter. aa) Indledning Lokalplanforslaget for sommerhusbebyggelsen er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. I den forbindelse er relevante forhold, som planen kan påvirke, blevet identificeret (scooping). Af disse forhold har screeningen vist, at planen kan have en væsentlig påvirkning af habitatområdet, som planen ligger i. Vordingborg kommune har derfor besluttet, at der skal foretages en miljøvurdering af planens indvirkning på habitat området, herunder påvirkningen af de arter som EU s habitatsdirektiv (Bilag 4) beskriver ikke må påvirkes. Det drejer sig i dette tilfælde om arterne Grønbroget Tudse (Bufo viridis) og Markfirben (Lacerta agilis). Til baggrund for miljøvurderingen har Vordingborg Kommune bedt konsulentfirmaet Amphi Consult v/ Kåre Fog om at foretage besigtigelse af arealet og foretaget registrering af habitatarterne, samt vurdering af de eksisterende forhold og lokalplanens mulige indvirkning på habitatområdet.

23 BILAG 4 a) En skitsering af planens indhold, hovedformål og forbindelser med andre relevante planer. Skitse af lokalplanområdet: Lokalplanens formål er at omdanne den nuværende Svinø Strand Camping til et sommerhusområde. Lokalplanen åbner mulighed for udstykning af 22 sommerhusgrunde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommune og regionplanen. b) De relevante aspekter af den nuværende miljøstatus og dens sandsynlige udvikling, hvis planen ikke gennemføres. 18

24 BILAG 4 Konsulenten har indhentet følgende oplysninger om de berørte arter og deres tilknytning til området. Markfirbenet er tidligere registreret på det sydvestlige Svinø af biolog Peer Ravn under hans feltundersøgelser i Han har forgæves eftersøgt arten her på biotopen kystskrænter, men fundet den på biotopen kystsande/klitter. Der kan godt være tale om strandoverdrevet ved campingpladsen, men det vides ikke sikkert. Biolog Martin Vestergaard oplyser at have set et markfirben nær ved den offentlige parkeringsplads ved Dybsøvejen ikke langt fra campingpladsen. Arten er altså tidligere kendt fra området, men ikke i stort antal. Grønbroget Tudse har igennem det seneste årti været udbredt og ret talrig på hele Svinø; det hænger sammen med at der er udført et stort antal vandhulsprojekter, som arten har haft gavn af. På Sjælland i øvrigt er den derimod udpræget sjælden. Der er ikke nogen vandhuller på campingpladsens område, men i 2005 og 2006 har der kvækket Grønbroget Tudse i et midlertidigt vandhul ved Rævehøjvej ret nær ved campingpladsen. Det kunne være sandsynligt, at nogle dyr opholder sig i området uden for yngletiden. Feltarbejde Der er foretaget følgende besøg. Hvert besøg har været ½ til lidt over 1 time: 31./5.: Dagbesøg, hele området 8./6.: Formiddagsbesøg, området mellem campingpladsen og stranden. 11./6.: Morgenbesøg, området mellem campingpladsen og stranden. 17./6.: Natbesøg efter regnvejr. 7./7. : Dagbesøg, området mellem campingpladsen og stranden. 2./8.: Morgenbesøg, området mellem campingpladsen og stranden. Feltresultater Grønbroget Tudse: D. 31./5. blev to eksemplarer fundet under et bræt midt på campingpladsen, nær bygninger med vaskerum, toilet m.m. Under begge morgen/formiddagsbesøg på strandoverdrevet sås enkelte spor i sandet, som syntes at være spor af tudser der havde været ude og kravle den foregående nat. Om natten d. 17./6. sås en tudse fremme på strandoverdrevet, lidt sydvest for campingkiosken. Firben: D. 7./7. sås et firben, vistnok almindeligt firben. D. 2./8. sås en hun af markfirben ganske tydeligt. Den blev også vist frem for campingpladsens ejer. Stedet var ca. 40 m syd for campingkiosken. Dyret sad og solede sig på brombær i kanten af en gruppe fyrretræer. Det er typisk at dyrene i sommertiden opholder sig i små skyggefulde krat og kommer ud og soler sig i kanten af disse krat, dvs. at et område hvor små krat er omgivet af åben lav vegetation, sådan som det er tilfældet her, er typiske som levesteder for markfirben. Vurdering af områdets nuværende egnethed Området mellem selve campingpladsen og sandstranden kaldes strandoverdrevet. Det har en bredde på ca. 45 m regnet fra inderkanten af sandstranden og ind i land. Det er bevokset med en varieret vegetation, med stort indslag af hjelme og sandstar. I den øvre del af overdrevet er der grupper af trævækst og buskads, og det er gunstigt at disse skjulesteder grænser direkte op til åben lav vegetation med mange pletter med bart sand; det giver rigtig gode livsbetingelser for markfirben. Området har ret ringe udstrækning, men i øvrigt forekommer det at være meget egnet for arten. Der er gode muligheder for at dyrene kan lægge æg i sandet. Både nord og syd for campingpladsens område er der kystskrænter, som kunne være levested for markfirben, men som af forskellige

25 BILAG 4 grunde forekommer at være mindre egnede. Derudover er arten som nævnt observeret længere inde i land. Selve campingpladsen er næppe egnet for markfirben. Der burde kunne leve en betydelig større bestand af markfirben i området. Når det ikke er tilfældet, kan det muligvis skyldes indvirkningen af omstrejfende katte (som jager og dræber firbenene). Katte kan kraftigt reducere bestande af markfirben, og eventuelt udrydde dem helt. Campingpladsejeren oplyser at der er en del katte i området, også vilde katte. I 2006 boede der i nærheden en dame, der fodrede de vilde katte, og på den måde holdt hun dem til. Hun er fraflyttet området. Nogle sommerhusejere har muligvis kat. Derudover forekommer det jævnligt, at campingpladsgæster har kat med. Grønbroget Tudse skal lige som Markfirben helst have levesteder som er godt solbeskinnede, og med lav vegetation. De opholder sig gerne på steder med sand, grus, sten, fliser, beton eller asfalt. Græsarealerne på campingpladsen er næppe attraktive for dem, men der er mange steder med grusveje, fliser eller sand, så pladsen indeholder faktisk egnede levesteder. Strandoverdrevet må dog forekomme at være nok så attraktivt, og det er da også her, at en fouragerende tudse er set ved natbesøget. c) Miljøforholdene i områder, der kan blive væsentligt berørt. Lokalplanen er screenet i forhold til de i loven beskrevne forhold. Det vil sige, at det er vurderet om planens udførelse medfører miljømæssige indvirkning på følgende faktorer: Den biologiske mangfoldighed Befolkningen Menneskers sundhed Fauna Flora Jordbund Vand Luft Klimatiske faktorer Materielle goder Landskab Kulturarv herunder kirker og deres omgivelser Arkitektonisk og arkæologisk arv Samt deres indbyrdes forhold. Vordingborg Kommune har foretaget screening af ovennævnte forhold. Screeningen har vist at lokalplanen kan have indflydelse på følgende parametre: 1. Den biologiske mangfoldighed 2. Fauna ved påvirkning af habitatsområde. 20

26 BILAG 4 d) Ethvert eksisterende miljøproblem, som er relevant for planen, herunder navnlig problemer på områder af særlig betydning for miljøet som f.eks. de områder, der er udpeget efter direktiv 79/409/EØF og 92/43/EØF. Der findes ikke væsentlige eksisterende miljøproblemer i området i forhold til habitatområdet. I de senere år er der etableret mange vandhuller, som har understøttet bestanden af Grønbroget Tudse, hvorimod lokaliteter velegnede til markfirben ikke har været i udvikling i god eller dårlig retning i en længere periode. Lokaliteterne kan dog være under stigende pres, som følge af den almindelige øgede anvendelse af naturen, herunder badestrande. Vordingborg Kommune har besluttet at foretage en nærmere miljøvurdering af disse forhold. e) De miljøbeskyttelsesmål, der er fastlagt på internationalt plan, fællesskabsplan eller medlemsstatsplan, og som er relevante for planen, og hvordan der under udarbejdelsen af den er taget hensyn til disse mål og andre miljøhensyn. Habitatdirektivet har relevans for lokalplanen, da arealet ligger inden for et udpeget habitatområde. Da direktivet er relevant for planen er der foretaget denne konkrete miljøvurdering af effekten på habitatarterne og deres levesteder til klarlæggelse af mulige tiltag til neutralisering eller forbedring af habitatsforholdene. Under udarbejdelsen af planen er planen revideret af hensyn til de fundne habitats arter. Følgende ændringer er indarbejdet: 40 % af arealet bibeholdes lav bevoksning på højst 1,5 meter, som giver bedre lysforhold. Fællesareal er flyttet så indgang til engarealet ligger mere mod syd så forbedring af lysforholdene på arealet. Der er indarbejdet spredningsveje igennem bebyggelsen. Kystoverdrevet bevares inden for strandbeskyttelseslinien og vedligeholdes efter en plejeplan der tilgodeser habitatarterne. Der etableres stendige langs indgangsstien til spredningskorridor. Det er ikke tilladt at holde katte i området. f) Den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder på spørgsmål som den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæologisk arv og det indbyrdes forhold mellem ovenstående faktorer. Planforslaget kan have en sandsynlig væsentlig indflydelse på den biologiske mangfoldighed og faunaen. Vurdering af områdets egnethed efter udstykning Ifølge de oprindelige tegninger bevares kun de yderste ca. 10 m af strandoverdrevet uændret, mens de inderste m indgår i udstykningen. Til gengæld udlægges et ubebygget fællesareal som strandeng.

27 BILAG 4 Hovedparten af det fællesareal der tænkes udlagt som strandeng vil ikke kunne få en karakter, hvor det har samme biologiske værdi som det nuværende strandoverdrev, bl.a. fordi jordbunden er anderledes. Der vil blive lagt nogle restriktioner på de udstykkede parceller med hensyn til bevoksningshøjde m.m. Biologisk set er det positivt. Men sommerhusejerne vil alligevel individuelt vælge hvordan deres grunde skal fremtræde, og det er derfor umuligt at vide på forhånd om grundene vil blive attraktive eller uattraktive for de berørte dyrearter. Det er absolut muligt at Grønbroget Tudse vil kunne trives i nogle af sommerhus-haverne de vides allerede at forekomme i nogle af de eksisterende haver i de tilgrænsende sommerhusområder. Angående Markfirben, så er det nuværende strandoverdrev tæt på at være ideelt, med en gunstig kombination af krat og åbent terræn. Sommerhushaverne vil blive mindre ideelle. Eventuelt kan man pålægge relevante sommerhusgrunde pligt til at indrette haven på en måde som er relativt gavnlig for de omtalte dyrearter, f.eks. ved at man anlægger soleksponerede stendiger eller stensætninger (det vil gavne begge dyrearter). Dette forudsætter at stendigerne etableres som skrånende kirkegårdsdiger med jord mellem stenen og ingen cement. Sommerhushaver der fremtræder fugtige og frodige, med græsplæne omgivet af f.eks. staudebede og trægrupper, vil ikke være særlig egnede for nogen af arterne. Bemærkninger om strandoverdrevet Ud fra en biologisk vurdering må det i det oprindelige planforslag anses for negativt, at så lidt af strandoverdrevet bevares som det er. Det er konstateret, at den øvre del af strandoverdrevet fungerer som levested for Grønbroget Tudse og markfirben, og for markfirben må strandoverdrevet regnes for at være afgørende for bestandens eksistens i området. Afværgeforanstaltninger under anlæg Erfaringsmæssigt er Grønbroget Tudse meget sårbare i en anlægsfase, hvor maskiner kører i området. Tudserne opsøger aktivt bare arealer, og kommer derfor let ud i præcis de områder hvor maskinerne kører. En vis hensyntagen kan ske ved at undgå at maskinerne kører i aftentimerne, f.eks. sådan at der ikke køres efter kl. 18. En sådan restriktion kan derfor anbefales, selv om tudser ofte også kan være aktive f.eks. om morgenen eller midt på dagen. Midlertidige udgravninger til f.eks. vandrør bør altid ved arbejdstids ophør efterlades med mindst én skrånende kant, sådan at dyr der falder ned i dem i løbet af natten, selv kan komme op igen. Markfirben vil sjældent som tudserne aktivt søge ud i de områder hvor der graves. Hvis markfirben forstyrres, vil de søge tilflugt i deres huller i jorden. Hvis gravemaskiner graver hvor disse huller er, vil dyrene sandsynligvis omkomme. Desuden vil eventuelle æg der ligger nedgravet i jorden blive ødelagt. g) Planlagte foranstaltninger for at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens gennemførelse. For at undgå væsentlige negativ indflydelse af det oprindelige lokalplanforslag er følgende indarbejdet i planen for at begrænse og opveje væsentlige negative indvirkninger på miljøet. 40 % af arealet holdes med lav bevoksning på højst 1,5 meter, som giver bedre lysforhold. 22

28 BILAG 4 Fællesareal er flyttet så indgang til engarealet ligger mere mod syd så forbedring af lysforholdene på arealet. Der er indarbejdet spredningsveje igennem bebyggelsen. Kystoverdrevet bevares inden for strandbeskyttelseslinien og vedligeholdes efter en plejeplan der tilgodeser habitatarterne. Der etableres stendige langs indgangsstien til spredningskorridor. Det er ikke tilladt at holde katte i området. Permanente afværgeforanstaltninger Fysisk indretning Tudser opsøger aktivt alle mulige sprækker og huller, hvor de kan gemme sig. Det må derfor undgås at sådanne huller udgør dødsfælder for tudserne. Hvis der f.eks. laves lyskasser ved husmurene, må disse lyskasser udformes sådan at tudserne enten ikke kan falde i dem, eller også kan komme op igen hvis det sker. Huller der fører ned til kloakrør eller lignende må enten udformes med en kant, så tudser ikke kan falde ned i dem, eller også dækkes med en tudsesikker rist. Alle afløbsriste som anvendes i området skal enten have en hulstørrelse på mindre end 0,5 cm, eller være løftet mindst 5 cm over omgivende terræn. Yderligere etableres veje enten uden kantsten, med skrå kantsten (45 ) eller med en kantstenshøjde på maksimalt 2 cm. Ligeledes skal det forhindres at etablere lange forhindringer som fx terrænmure på mere end 5 m. Bemærkninger om katte Det vil være væsentligt for overlevelsen af den nuværende bestand af markfirben, om indvirkningen af katte kan begrænses eller reduceres. Et vigtigt spørgsmål er, om der pålægges servitutter om at der ikke må holdes eller fodres katte på de udstykkede grunde. Hvis det ikke sker, vil udstykningen sandsynligvis betyde en øget forekomst af katte i området. Hvis man så samtidig reducerer strandoverdrevets udstrækning, herunder udstykker den del af overdrevet hvor markfirbenet aktuelt blev observeret, så er det sandsynligt at bestanden helt vil uddø. Hvis man derimod indfører forbud mod katte, og samtidig kan organisere gennem f.eks. en grundejerforening at eventuelle vilde katte i området indfanges, så vil det betyde forbedrede muligheder for at firbenene kan overleve (under forudsætning af, at eksisterende levesteder i området bevares). Hvis sådanne tiltag gennemføres, kan man eventuelt argumentere for, at de delvis kan tjene som permanente afværgeforanstaltninger til gengæld for visse andre negative påvirkninger. En fjernelse af katte kan dog næppe gennemføres 100 %, da der også vil være omstrejfende katte fra de nuværende sommerhusgrunde i nærheden. Fjernelse af katte kan heller ikke kompensere for, at markfirbenets vigtigste levesteder omdannes til sommerhusgrunde. Man kan ikke forvente at firbenene vil overleve på længere sigt, hvis randzonen mellem krat og åben lav vegetation forsvinder. h) En kort skitsering af grunden til at vælge de alternativer, der har været behandlet, og en beskrivelse af, hvorledes vurderingen er gennemført, herunder eventuelle vanskeligheder (som f.eks. tekniske mangler eller mangel på knowhow), der er opstået under indsamlingen af de krævede oplysninger.

29 BILAG 4 Der er ikke vurderet andre alternativer faste til lokalplanforslaget end 0-alternativet d.v.s. at den eksisterende anvendelse fortsætter. Andre alternativer er ikke valgt på grund af planens lille arealmæssige udstrækning og detaljerede udformning. 0-alternativet er vurderet sammen med planen og Vordingborg Kommune har vurderet, at det har været nødvendigt at indhente oplysninger for at kunne foretage en reel miljøvurdering både af de eksisterende forhold og deres udvikling ( 0-alternativet ) og planens indvirkning. Der forelå ikke oplysninger om habitatområdet og dets indhold af arter, som kunne danne basis for en reel miljøvurdering. Konsulentarbejdet til vurdering af området har resulteret i ovenstående beskrivelse af planens indvirkning både i forhold til en uændret tilstand, samt resulteret i ændringer af planen. Den oprindelige plan og den reviderede plan kan betragtes som alternativer, men den reviderede plan er fastlagt ud fra analysen af påvirkningerne af området og indeholder derfor i sagens natur bedre forhold for habitatarterne end det oprindelige alternativ. Mangler Miljøvurderingen er udarbejdet med konsulentbistand fra Amphi consult ved Kåre Fog. Sagen har været udsat til konsulenten har undersøgt dyrenes forhold på det tidspunkt, hvor de findes og er fremme i området. Der har således ikke været tekniske mangler eller mangel på knowhow i forbindelse med vurdering af sagen. i) En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning. Den fremtidige overvågning vil bestå i: Miljøcenterets generelle overvågning af habitatsområder og beskyttede arter, samt Sikring af, at de byggetekniske forhold for de beskyttede arter efterleves vil ske via administrationen af byggetilladelser. j) Et ikketeknisk resumé af de oplysninger, der blev givet under ovennævnte punkter. Lokalplanen for sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej er gennemgået for påvirkninger af miljøet i bred forstand. Den er bl.a. gennemgået for om den har indvirkning på ikke bare flora og fauna, men også menneskers levevilkår, historiske mindesmærker, jordbunden blot for at nævne nogle enkelte emner. Det har vist sig at planen ikke har virkning på de fleste miljøforhold. Men kan have indvirkning på naturen og de dyr, som er særligt beskyttet i området. Denne særlige beskyttelse er fastlagt ud fra EU reglerne om beskyttelse af særlig værdifuld natur og sjældne dyr (habitatdirektivet). Specielt findes der i området mange grønbrogede tudser, som er sjældne andre steder i Danmark. Der findes også Markfirben på stedet. Begge arter er beskyttet af EU. 24

30 BILAG 4 Vordingborg kommune har derfor fået en biolog til at gennemgå området for at undersøge dyrene og deres leveforhold og vurdere hvordan ændringen af campingpladsen til sommerhusområde vil påvirke disse dyr. Hoved konklusionen af vurderingen var, at dyrene ikke vil blive væsentligt påvirket af ændringen fra campingplads og til sommerhusområdet. Dog vil arealerne ved stranden blive mindre egnet som levested for Grønbroget Tudse og Markfirben. Derfor blev der foretaget tilpasninger af planen, så levevilkårene blev forbedret for de beskyttede arter. Efter ændringer i planen har Vordingborg kommune fået konsulenten til at udtale sig om udstykningens påvirkning af de beskyttede arter og konsulentfirmaet har udtalt at de positive og negative påvirkninger vil opveje hinanden.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø

Lokalplan S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø Lokalplan S-5.3 Sommerhusbebyggelsen ved Soløje Strandvej, Svinø Marts 2009 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 26. august vedtaget forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner i Køng. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Forslag til lokalplan nr. Å 00.00.01 Udvidelse af boldbaner

Læs mere

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk

FORSLAG TIL. LOKALPLAN C PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN C 16.00.02 PrÕstŒ Bymidte - Bebyggelsesprocenter Februar 2017 AFDELING FOR PLAN OG BY vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Indeværende forslag er offentliggjort på kommunens hjemmeside

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By

FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et. område ved Brydes Allé, Assens By FORSLAG TIL Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 For et område ved Brydes Allé, Assens By September 2017 Forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-C602 Forslag til tillæg nr 1 til Lokalplan nr.1-c602 er i

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold

Thyholm kommune. Lokalplan nr Sommerhusområde ved Rønhuse. Indhold Thyholm kommune Lokalplan nr. 2.5 Sommerhusområde ved Rønhuse Indhold Lokalplanområdets beliggenhed... side 2 Lokalplanens baggrund og formål... - 2 Lokalplanens indhold... - 2 Den visuelle påvirkning

Læs mere

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 18 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 02.OF3, 02.R5 og 02.B4 Boligområde ved Jens Jensensvej i Haderup Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk

FORSLAG TIL LOKALPLAN B BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk FORSLAG TIL LOKALPLAN B 16.01.01 BOLIGER I FJORDGÅRDEN NOVEMBER 2016 AFDELING FOR PLAN OG BYG vordingborg.dk Kommune- og lokalplaner Kommunalbestyrelsen har den 24. november 2016 vedtaget forslag til lokalplan

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig

Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig Lokalplan nr. 86 for et sommerhusområde i Nr. Lyngvig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og indhold... 3 Lokalplanens forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 7 Præstø bymidte. Kommuneplan for Vordingborg Kommune Forslag til Tillæg nr. 7 Præstø bymidte Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 tekpost@vordingborg.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR.

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 SOMMERHUSOMRÅDE VED MÅRUP ØSTERSTRAND 1 REDEGØRELSE Nærværende lokalplan nr. 35 skal danne grundlag for udstykning af et ca. 4.500 kvm område af matr. nr. 1 ac, Nordby Hede,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 06.61.D

LOKALPLAN NR. 06.61.D LOKALPLAN NR. 06.61.D Område til offentlige formål ved Ll. Lyngby Skole Landinspektørgruppen i samarbejde med Teknisk Afdeling April 2006 Lokalplan 06.61.D er offentliggjort fra 28. december 2005 til og

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege

Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege AFDELING FOR PLAN OG BY FORSLAG Januar 2017 vordingborg.dk Kommuneplantillæg nr. 40 Boliger ved Langelinie i Stege Kommuneplantillæg Indeværende forslag til kommuneplantillæg nr. 40 er sendt i høring d.

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Samsø kommune Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 66 Sommerhusområde øst for Mårup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 5 Kommuneplantillæg nr. 5 til kommuneplan for Samsø kommune 2005-2017 REDEGØRELSE Området er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal

Kommuneplantillæg nr. 6. Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 Kommuneplan 2009-2021 Ærø Kommune Det gamle Rådhus og lægehus i Marstal Forord Denne plan sætter rammebestemmelserne for den fremtidige anvendelse af det gamle rådhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989.

HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE P 443 LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. P 443 LOKALPLAN NR. 32 STI FRA SØNDERVIG TIL HVIDE SANDE LOKALPLANEN VEDTAGET DEN 21. SEPTEMBER 1989. LOKALPLANEN ENDELIG VEDTAGET DEN 6. FEBRUAR 1990 LOKALPLANEN TINGLYST DEN HOLMSLAND KOMMUNE Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 5 2 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 5 2 Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding Hører til lokalplan nr. 1237 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig godkendt

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege

Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege (Forslag) Lokalplan T 12.01.01 Solcellepark Baunehøjvej 11, Stege Maj 2013 KOMMUNE- & LOKALPLANLÆGNING Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens udvikling

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K

LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 1.400 P 00 K Anmelder: Grenaa Kommune Teknik og Udvikling Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 87 58 59 60 LOKALPLAN 152 FOR EN SOMMERHUSUDSTYK- NING VED SORTEBÆRVEJ PLAN- OG VEJAFDELINGEN OKTOBER 2001 ORIGINAL 018581 01

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand

Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Lokalplan nr. 077 Sommerhusområde ved Skavenvej, Skaven Strand Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Indholdsfortegnelse Redegørelse Hvad er en lokalplan... 3 Baggrunden

Læs mere