Generalforsamling 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2003"

Transkript

1 Nummer 3 Årgang 36 November 2003 Generalforsamling 2003 År 2003 blev året, hvor grundejerforeningens medlemmer fik mulighed for at hente information via internettet om, hvad der sker og er sket i foreningen. Nye tilflyttere har fået mulighed for at hente gamle versioner af vort medlemsblad, og skulle vedtægterne være "smuttet", er der mulighed for at hente et nyt eksemplar via hjemmesiden. Sammen med 'Vandposten' udgør hjemmesiden foreningens ansigt udadtil, men hjemmesiden har også funktion som intranet for foreningens bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Samtidig bliver hjemmesiden udvidet med en service over for ejendomsmæglere, som mod betaling kan hente forskellig information. Vi er derfor begejstrede for vort nye værktøj, der både giver foreningens medlemmer mulighed for at holde sig à jour med, hvad der sker, men også letter bestyrelsens arbejde. Og endelig har hjemmesiden været stort set gratis. Vor webmaster Mik Wulff Thomsen vil derfor inden selve grundejerforeningens generalforsamling den (se indkaldelsen side 3) indlede med en gennemgang af hjemmesiden, således at alle, som ikke er fortrolige med hjemmesiden, kan blive det. Samtidig vil vi gerne høre jeres mening om siden og om, hvad der helt generelt kan gøres bedre i bestyrelsens kommunikation til medlemmerne. Bestyrelsen vil holde fast i, at hjemmesiden skal være et supplement til 'Vandposten' og ikke en erstatning - og at 'Vandposten' skal have en ordentlig kvalitet. Bestyrelsen håber derfor, at rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen og reservere noget af aftenen til årets generalforsamling. Bestyrelsen

2 Indholdsfortegnelse Side Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsens beretning Annonce Robert Hansen...9 Resultatopgørelse 2002/ Balance pr Budgetforslag...12 Udbygning af Købe Bugt Motorvejen Læserbrev om katte...15 Læserbrev om aktiv nabohjælp...16 Nabohjælp igen...17 Julekonkurrense...18 Annonce EDC...19 Service-siden...20 Brug din bestyrelse! Side 2 Vandposten

3 Grundejerforeningen Hundiegård Afholder ordinær generalforsamling Onsdag den 26. november 2003 kl i Greve Medborgerhus, Store sal, Greveager 9 Indledning: "Foreningens hjemmeside samt idéer og forslag til denne og Vandposten". DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Carl Dixen Pedersen valgt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Forslag fra bestyrelsen a) Fastlæggelse af budget for 2003/2004. b) Fastlæggelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret 800 kr. c) Bestyrelsen foreslår en indbetaling på 100 kr. pr. parcel til forbedring af vore legepladser. 5. Forslag fra medlemmerne Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 6. Valg til bestyrelsen Efter tur afgår: Morten Andersen (kasserer), Bent Thorvig og Anna Marie Nyborg. Nummer 3 Morten Andersen er villig til genvalg. Bent Thorvig er villig til genvalg. Anna Marie Nyborg ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår: Bo Barfod, Knøsen Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen Villige til genvalg: Flemming Møller, Carl Dixen Pedersen, Flemming Koue. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter Villige til genvalg: Mogens Andersen (statsaut. revisor) Villy Bendtsen (kritisk revisor) Suppleant Fritjof Dittmann Suppleant Kenneth Gløver En af revisorerne skal være statsautoriseret og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne. 9. Eventuelt Side 3

4 Bestyrelsens beretning 2002/03 Strukturen i bestyrelsen Intet i denne verden er jo statisk, og vor trofaste sekretær Anna Marie Nyborg har valgt at takke af. Anna Marie har gjort et stort stykke arbejde for foreningen i den overgangsfase, bestyrelsen har befundet sig i. Trods Anna Maries afgang har vi i bestyrelsen en stålsat tro på, at den meget gode trend, vi har været inde i i de seneste år, vil fortsætte, således at det konstruktive og resultatorienterede arbejde kan fortsætte. Bestyrelsen arbejder med en moderne struktur og en flad organisation. Derfor har vi en vision om, at der skal være sammenhænge mellem kompetencer, interesser og beføjelser, og en decideret uddelegering med interne og eksterne funktionsbeskrivelser vil derfor finde sted. Fra således tilbage i tiden at have været topstyret med al kommunikation gennem formanden, har vi siden begyndelsen af 2001 bevæget os over til at være en selvstyrende organisation, styret gennem en klar ansvarsfordeling. Dette stiller ikke voldsomme krav - men alene krav til engagement, hvilket bestyrelsen har været præget af. Side 4 Dispensation i byggesager har der igen i år været nogle stykker af. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at såfremt den pågældende grundejer og de omkringboende er indforstået, og at de ændringer, som ønskes foretaget, ikke strider imod gældende lovgivning, så har bestyrelsen ingen bemærkninger til dispensationsansøgningerne vedrørende indsendte projekter. Pasning af de grønne områder har været foretaget af den anlægsgartner, vi entrerer med. Som nævnt i sidste års beretning var det ikke muligt at ansætte nogen til at udføre jobbet. Også i år har vi haft vore kvaler. Vor trofaste mand gennem mange år, Chr. Pedersen, har måttet drosle ned, så vi måtte finde en ny person til at varetage klipning omkring træer. Efter nogen tid er dette heldigvis lykkedes. Beskæring af busketter har i året været foretaget af den gartner, vi har entreret med. Vi har opereret med en kraftig beskæring. Løsningen er ikke den optimale - men den skønnes forsvarlig både ud fra et fagligt synspunkt og i høj grad også Vandposten

5 Bestyrelsens beretning 2002/03 ud fra et økonomisk. Igen i år vil der finde en kraftig beskæring sted på de områder, der trænger mest. Pleje og beskæring af vejtræer er sket som i de tidligere år. Igen i år har vi måtte fælde enkelte træer bl.a. på grund af sygdom. Træerne vil blive genplantet i vinterhalvåret. Desværre må vi nok se i øjnene, at træerne nu har en alder, hvor de risikerer at gå ud pga. sygdom - men forholdet er dog ikke værre end, at vi har kunnet holde os under vort estimat med udskiftning af træer om året. Nummer 3 Græsslåning Også i år har vi benyttet os af to entreprenører. Vej og Park til vore stamveje og Hundiegårdsvej, og Multiservice til stier og legepladser. Ud over en enkelt "svipser" fra Vej og Parks side har klipningen været tilfredsstillende. Enkelte medlemmer har kontaktet bestyrelsen og ytret sig om græsklipningen i forårsmånederne. Det er helt i orden og dejligt at se, at mange trods alt ønsker en smuk forening, men man bør have in mente, at græsset vokser meget hurtigt i forårsmånederne, samt at foreningens økonomiske ressourcer ikke er ubegrænsede. Vintervedligeholdelse Den del af vintervedligeholdelsen, som foreningens entreprenør har stået for, har i det store og hele været tilfredsstillende. Omkring vore bomme måtte vi dog indskærpe, at rydningen skulle bedres - og dette blev løst. Vintervedligeholdelsen på vore veje, som varetages af kommunen, har en standard som vejene i andre grundejerforeninger, hvor kommunen rydder - så kan man synes om den eller lade være, men også her sætter økonomien sine grænser. Hegnssager Vi har været forskånet for nye hegnssager i indeværende periode - og det hegn, som kommunen i 2001 havde påtalt og som derfor skulle flyttes, er blevet flyttet. Vedtæger En vedtægtsændring er ikke lige til - så inden ændringen blev forelagt medlemmerne til afsteming, havde vi spurgt kommunen til råds. Kommunen har nemlig det sidste og afgørende ord. Kommunen havde dog ingen bemærkninger, hvorfor vi trygt kunne Side 5

6 Bestyrelsens beretning 2002/03 indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, hvor de nye vedtægter med ændringerne blev vedtaget. 40 års jubilæum Målt på antallet af glade mennesker, som deltog i vort jubilæum, var arrangementet en stor succes. Bestyrelsen havde bevidst valgt at "skrue ned" for det officielle program, og give dagen et folkeligt islæt. Så det gode vejr, den uformelle stemning og de fremmødte gjorde dagen rigtig god for os alle. Jubilæumsåret afsluttes med, at vi 2004 laver et jubilæumsskrift, som uddeles til medlemmerne. Side 6 Vore veje Historien om kommunens overdragelse af vejene til grundejerforeningerne bliver en ren gentagelse af sidste års beretning, da kommunens o- verdragelse af vejene stadig spøger. Bestyrelsens opfattelse er fortsat, at det er en irrationel og dyr driftsform for grundejerne. En overdragelse af vejene vil nemt betyde, at grundejerforeningskontingentet løber op i kr. pr. år. En overdragelse vil således flytte udgifterne fra kommunalt regi til grundejerforeningerne - reelt en skattestigning til grundejerne - og så kan man jo spørge sig selv, hvor skattestoppet blev af? Poplerne på Lillevangsvej er fortsat et tilbagevendende tema. Bestyrelsen har i flere omgange henvendt sig til kommunen og direkte skrevet til formanden for teknisk udvalg samt de to kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bor i foreningens område, for at lægge pres på kommunen med henblik på at få fældet træerne. Resultatet har desværre ikke været positivt, og man har fra kommunens side valgt området omkring Blågårdsvej. Kommunen forsikrer dog, at valget af Blågårdsvej beror på tilfældigheder, og at der ingen prioritering har fundet sted. Vedligeholdelse af vejene er kommunens ansvar og det har Carl Dixen Pedersen eftertrykkeligt gjort kommunen opmærksom på. Carl har i løbet af året udarbejdet optegnelser over alle de fejl og mangler, der er på vore veje, og gjort kommunen opmærksom på disse. Udbedringerne sker løbende, men Vandposten

7 Bestyrelsens beretning 2002/03 vedligeholdelse af vejene er nedprioriteret, og de penge, der er afsat, rækker ikke. Legepladser Bestyrelsen foreslår, at vi i år foretager en ekstraindbetaling på 100 kr. pr. parcel for at få forbedret vore legepladser. Ud over legepladsen på Rugbjerg er legepladserne i en sørgelig forfatning - og vi oplever i disse år mange tilflyttere med børn, så behovet for legepladser er klart til stede. Ud over tilflyttere med børn har mange af vore "gamle" medlemmer nået en alder, hvor børnebørn ikke er ualmindeligt - og det vil da være synd og skam ikke at kunne byde områdets børn og børnebørn ordentlige legepladser. Desværre rækker 100 kr. pr. medlem ikke langt. Bestyrelsen går derfor med tanker om, at lokale forretningsdrivende kan "adoptere" en legeplads og få et diskret, men dog tydeligt sponsorskilt. Adoptionen kunne f.eks. være for en 5 årig periode, og hovedsponsoratet kunne suppleres med delsponsorater, der ligeledes - om end i mindre målestok - ville blive nævnt. Det er selvfølgelig en utraditionel måde at gøre tingene på, men da midlerne ikke er uendelige og Nummer 3 kontingentet ikke blot skal stige og stige, tror vi på, at det kan være løsning. Vandposten og Vandpostens' professionelle stil er fastholdt, og der er bestyrelsens ønske, at denne stil skal vedblive. Vi håber dog fortsat på indlæg fra de enkelte medlemmer, men også i år har disse været meget sparsomme. Men ud over at benytte vort gode gamle trykte medie, har vi i år kunnet byde på Hjemmesiden er suppleret med et nyhedsbrev, som allerede har fået en del abonnenter. Vi er overbeviste om, at hjemmesiden på sigt nok skal blive en rigtig stor succes. Nabohjælp Annie Jørgensen har været tovholder på vort nabohjælpsprojekt. Der er blevet uddelt stickers og klistermærker, og skiltene er opsat på de strategisk rigtige steder. Projektet har ikke kostet en "formue", og kan vi nedbringe antallet af indbrud, ville det være pragtfuldt. Men - men, skilte og klistermærker løser ikke opgaven alene. Side 7

8 Bestyrelsens beretning 2002/03 De enkelte naboer, bagboer og genboer bliver nødt til at snakke sammen og aftale "vagt- og patruljeplaner", hvis projektet skal få den rigtige virkning. Motorvejsudvidelsen Motorvejen vil blive udvidet. Repræsentanter fra bestyrelsen har deltaget i møder med vejdirektoratet og kommunen. Vort kardinalpunkt har hele tiden været at kæmpe for en lukning" af Lille Vejleå-kilen med en støjvold eller transparent skærm. Den manglende støjdæmpning betyder, at støjen "kastes" ud i landskabet til megen stor gene for Røjlerne. På trods af, at vi gentagne gange har plæderet for en sådan støjdæmpning, må vi konstatere, at vi bliver totalt ignoreret. Argumentet for, at kilen skal være åben, er, at de kørende på motorvejen skal have støjvoldene brudt for at få noget landskabeligt at se på - et i vore øjne fuldkommen tåbeligt argument. Uanset udfaldet, bør vi sammen med Rosenlyparken og vore naboer i Ishøj kæmpe for en bedre støjdæmpning end den, der er foreslået. Økonomi Bestyrelsen vil fortsætte med en stram og tæt økonomistyring. Resultatet for 2002/03 er som helhed tilfredsstillende, men samtidig også et udtryk for, at der ingen indkøb til legepladserne har været. Og vore grønne områder har fået en "industri-klipning". Vi vil forsøge at skabe lidt indtægter gennem salg af yderligere reklamer i 'Vandposten', men også vor hjemmeside skal have reklamer. Endelig arbejder vi for, at vore lokale mæglere og advokater selv skal downloade diverse papirer som seneste Vandpost, vedtægter og generalforsamlingsreferater - så også her vil vi kunne opnå en beskeden økonomisk besparelse. I dag kan vi opnå rabatter hos Sadolin og Flügger (kort kan afhentes hos formanden, i dennes ferie hos næstformanden). Bestyrelsen vil forsøge at få en endnu bredere leverandørliste. Nye tiltag i 2002/03 Alt i alt har det faktisk været et begivenhedsrigt år. Vi har gennemført flere nye tiltag: Side 8 Vandposten

9 Bestyrelsens beretning 2002/03 - Reviderede vedtægter, der er moderne og tidssvarende, - Et nabohjælpsprojekt er sat i søen, - En god og glad jubilæumsdag, hvor også vore nye fine skulptur blev afsløret. Dog er der ikke tale om tiltag, der revolutionerer den enkelte grundejers hverdag - og det er heller ikke meningen, når nu vor forening fungerer så godt, som den gør - og har gjort det i stort set alle dens fyrretyve år. Bestyrelsen Har du brug for en blikkenslager - så snak med områdets egen VVS-mand, som bor Rugbjerg 38 Nummer 3 Side 9

10 Resultatopgørelse for perioden 1/ / Indtægter: Realiseret 02/03 Budget 02/03 Kontingent , ,00 Jubilæum ,00 Renteindtægter 2.038, ,00 Tilskud Nordea ,00 Diverse 7.300, ,00 Indtægter i alt: > , ,00 Udgifter: Snerydning , ,00 Græsslåning , ,00 Vedligeholdelse stier , ,00 Anden vedligeholdelse , ,00 Beskæring træer , ,00 Beskæring buske , ,00 Efterplantning , ,00 Diverse 0, , , ,00 Legepladser - hensat 3.478, , , ,00 Administration: Bestyrelseshonorarer , ,00 Best.-møder og generalfors , ,00 Dataservice 4.670, ,00 Porto/telefon 5.352, ,00 Kontorhold 20, ,00 Jubilæum 6.119,80 Skulptur ,00 Revision , ,00 Vandposten , ,00 Øvrige udgifter 8.550, , , ,00 Udgifter i alt: > , ,00 Regnskabsmæssigt resultat: ,17 0,00 Side 10 Vandposten

11 Balance pr Aktiver: Kassebeholdning 0,00 Giro ,09 Unibank ,72 Bikuben ,00 Periodeafgrænsningsposter 0,00 Kontingentrestancer 875,00 Aktiver i alt: ,81 Passiver: Hensættelser: Legeredskaber ,00 Færdselsforanstaltninger ,00 > ,00 Kortfristet gæld: Skyldige omkostninger ,76 Skyldig A-skat ,00 Skyldig AMB 2.521,00 Skyldig SP 0,00 Skulptur 0,00 Skyldige feriepenge 1.679,25 Forudbetalt kontingent 0,00 > ,01 Egenkapital: Saldo primo ,63 Årets resultat ,17 > ,80 Passiver i alt: ,81 OBS! Det fuldstændige og reviderede regnskab med noter vil være fremlagt på generalforsamlingen 2003! Nummer 3 Side 11

12 Budgetforslag 2003/2004 Indtægter: Kontingent ,00 Legepladser ,00 Renteindtægter 8.000,00 Diverse 2.900,00 Indtægter i alt: ,00 Udgifter: Snerydning ,00 Græsslåning ,00 Vedligeholdelse stier ,00 Anden vedligeholdelse ,00 Beskæring træer ,00 Beskæring buske ,00 Efterplantning Diverse ,00 > ,00 Legepladser ,00 > ,00 Administration: Bestyrelseshonorarer ,00 Best.-møder og generalfors ,00 Dataservice 6.000,00 Porto/telefon 7.000,00 Kontorhold 3.000,00 Revision ,00 Vandposten/hjemmside ,00 Øvrige udgifter ,00 > ,00 Udgifter i alt: ,00 Budgetteret nettoresultat: 0,00 Side 12 Vandposten

13 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd Grundejerforeningens skrivelse af til Vejdirektoratet: VVM-undersøgelse vedr. udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd/Offentlig høring Hundiegård Grundejerforening (HG) er enig i behovet for en udbygning af Køge Bugt Motorvejen. Den valgte løsning kan vi også tilslutte os. Mange vil værdsætte en forbedret trafikafvikling under mere sikre forhold. På sidste borgermøde var det i relation til, at broerne for Hundigevej, stibroen og Hundige Centervej skal udskiftes, fremme, at stibroen ikke skulle genopføres. HG ønsker stibroen genopført samt stifaciliteter på den nye Hundige Centervej bro. Disse stier bør føres ned mod Lillevangsvej og forbindes med stianlægget langs Lillevangsvej. Da mange bliver taget op eller sat af på ramperne, bør der være holdelommer på ramperne. Men det meget store problem for HG's medlemmer er den meget generende STØJ STØJ STØJ STØJ HG har fået mange klager i årenes Nummer 3 løb. Det er specielt slemt, når vinden "bærer" støjen ind over grundejerforeningen fra motorvejen. Støjplagen kan ikke udtrykkes stærkt nok. Det vil være et ufravigeligt krav, at HG ønsker støjvarianten "UDVIDET FORBEDRING AF STØJBESKYTTELSEN" Dvs. mindst 11 m høj afskærmning mellem Hundigevej og Hundige Centervej. Det forudsættes, at støjafskærmningen føres op ad tilkørselsrampen til København ved Hundige Centervej. Den 11 m høje støjafskærmning føres langs motorvejen frem til Hundigevej syd for den eksisterende tunnel i Hundigevejsrampen. I forbindelse med en 4 mdr. byggeperiode for ny Hundigevejsbro etableres der ny stitunnel syd for støjvold. Stien mellem Pilemøllestien og Rosenlystien føres i en tunnel gennem støjvolden. Side 13

14 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen Side 14 På Københavnssiden af Hundigevejsrampen ligger Ll. Vejleådalen - et rekreativt område. Det må betegnes som et støjhelvede, når man færdes ad Ørnekærstien gennem ådalen. For at det kan blive tåleligt at færdes i dette rekreative område, stilles der herved krav om, at der fra Hundigevej langs Køge Bugt Motorvejen og videre op langs Motorring 4 opsættes en 3-4 m høj transparent skærm frem til den omtalte transparente skærm på Motorring 4 broen. HG er meget plaget af støj fra Motorring 4 broen, når vinden her fra bærer ind over HG-området. Selve motorvejen ud for HG bliver 5- sporet i hver retning. Den nuværende hastighedsgrænse er 110 km/t, men der står intet om, hvorvidt den efter ombygningen bliver øget til 130 km/t. Ud fra, at det er en kompliceret flettestrækning, ønskes en hastighedsbegrænsning på 90 km/t i lighed med eksempelvis flettestrækningen på Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Klampenborgvej. Denne hastighed på 90 km/t i forhold til 130 km/t vil, ud over en sikkerhedsmæssig effekt, også have en støjreducerende effekt. I henhold til Vejdirektoratets belægningsregister skal kørebanen mod København udskiftes om 6 år, mens kørebanen mod Køge skal udskiftes i Denne kørebane har også mange skader. HG vil stille krav om, at der på kørebanen mod Køge mellem Hundigevej og Hundige Centervej i 2004 udlægges den for nærværende mest støjsvage belægning i relation til trafikken. Det vil måske medføre nogle mindre tilpasninger, når vejen som sådan udbygges om nogle år. Ved at udskifte slidlaget nu i 2004 vil HG's medlemmer få en fornemmelse af en støjsvag belægning. Ved ikke at udskifte belægningen nu vil det medføre et øget støjniveau i takt med belægningens nedbrud. På strækningen Hundigevej og Hundige Centervej opsættes der vejbelysning, hvilket vil være positivt for trafikafviklingen. Selv om der opsættes vejbelysning, kan de modkørende bilisters lys være generende. For at modvirke dette kan der opsættes en skærm i midterrabatten, som samtidig kan udformes som støjskærm. Denne løsning er set i udlandet. Skærmen foreslås udført som grøn skærm, hvilket vil bryde den ca. 50 m brede asfaltørken. Skærmen kan Vandposten

15 Udbygning af Køge Bugt Motorvejen således være fremmende for sikkerheden og miljøet - samt reducere støjen. Støjniveauet måles i db efter en gennemsnitsformel hen over døgnet. Det, som HG's medlemmer vil være interesseret i, er støjkurven igennem døgnet, når vinden bærer støjen fra motorvejen ind over HG's område. På dette grundlag skal vi anmode om før- og efterberegninger. Samtidig skal vi anmode om at få tilstillet de målinger, der er udført mellem Hundigevej og Hundige Centervej. Med venlig hilsen Christian Jacobi Læserbrev: Noget om katte... Jeg har fattet pennen pga. katteproblemer; jeg er så træt af kattesvineri i min have. Jeg erindrer en Solrødsborger, der greb til et luftgevær, og så må jeg understrege, det ligger mig fjernt. Det er ikke dyret, der er noget i vejen med - nej det er ejeren. Den med, at katten er et naturdyr, kan jeg ikke bruge til noget, når der ligger kattelort i min have. Andre mennesker, der har hunde, sørger for, at de ikke render rundt hos andre mennesker, men det er ligesom om, at katte er fredede. Jeg har fået mange fiduser om, hvordan man får dem væk, men jeg går ikke rundt med vand hele dagen og det, man kan købe "kat væk ", er for dyrt i længden. Det er ikke fair, at jeg skal bruge en masse penge, fordi andre mennesker har katte. Hvordan problemet kan løses, ved jeg ikke, men et eller andet må der gøres; jeg er virkelig træt af det svineri, som jeg dagligt udsættes for. I håb om forståelse. Med venlig hilsen Leif Nielsen Sandrøjel 2 Nummer 3 Side 15

16 Læserbrev: Området med nabohjælp >>> aktiv nabohjælp! Det hele startede som ren idyl - ud hvor der var lys og frisk luft, egen have, hvor man kunne være sig selv i de omgivelser, som man nu engang selv planlagde med hensyn til havens indretning og dens omgrænsning - ja, væk fra lejligheden, hvor solen kun kiggede ind gennem vinduerne i visse perioder af året. Nu er der så gået mange år, og vi er som haven blevet ældre, børnene er blevet store - og det skal jeg lige love for, at både efeu og træer også er blevet! Man har nu igennem mange år forsøgt at få anlagt sin have, så den er nem at passe, og man kan bruge tiden på at nyde solen og den friske luft. Men ak, tiden bruges nu i stedet for til at få bugt med naboens vækster, som af forskellige årsager angriber den fælles hæk. Hækken, som for længe siden blev sat i fælles interesse som afskærmning mellem grundene. Ellers bruges tiden på at fjerne mos og vedligeholde dårlige græsarealer på grund af naboers altfor høje træer - træer af størrelser, som hører til ude på landet og ikke på vores små parceller. Min opfattelse af aktiv nabohjælp er, at man tager hensyn til hinanden, hjælper hinanden, hvilket man blandt andet bedst gør ved at sørge for, at ukrudt og andre vækster, som ødelægger fælles beplantning, fjernes og bekæmpes fra begge sider samtidig med, at man konstant overvåger sine store træer, således at en beskæring kan foretages i tide, og at vi alle kan få glæde af både morgen- og aftensolen. Det burde med aktiv nabohjælp være muligt at finde løsninger på disse e- lementære problemer, som desværre tiltager, jo ældre parcellerne bliver. Allan Olsson Årøjel Greve "Medlem af Hundiegård Grundejerforening med aktiv nabohjælp" Side 16 Vandposten

17 Nabohjælp igen... Hundiegård Grundejerforening's bestyrelse har i denne sommer opfordret medlemmerne til at kontakte hinanden for at skabe et netværk, der skulle være med til at dæmme op for indbrud i husene. Det skulle være den bedste måde at undgå tyveri i husene på, i hvert fald efter det kriminalpræventive råds anbefaling!!! Desværre må vi konstatere, at en del at vore medlemmer har haft besøg og fået rodet alt igennem (af tyve i sommerperioden), hvilket har været meget ubehageligt for de medlemmer, det er gået ud over. Vi vil derfor endnu engang opfordre medlemmerne til at støtte hinanden og få oprettet "Nabohjælp"efter de allerede gode råd, vi sendte ud i foråret i 'Vandposten'. Hvis man ser mistænkelige personer, som ser søgende ud i haverne eller på vejen, så spørg, om du kan hjælpe dem? - eller ring til politiet i Hundige Centeret på tlf eller Karlslunde Politi på tlf Hellere ringe én gang for meget end én gang for lidt, da politiet altid er interesseret i at få fat i tyvene. Bestyrelsen har afsluttet deres del af kampagnen "Nabohjælp", idet bestyrelsen sidst på sommeren har foranstaltet opsætning af skilte med "Nabohjælp" ved indkørselsveje til Hundiegårdsvej/Engrøjel/Rønagervej samt ved Rønagerstien og Centerstien. Vi kan nu blot håbe på, at medlemmerne tager opfordringen op, inden den mørke vinter sænker sig over os. P.b.v. Annie Holm Jørgensen Nummer 3 Side 17

18 Julekonkurrence Nu nærmer den søde juletid sig, hvor det er tidligt mørkt og vi pynter op både inde, og så sandelig også udenfor. Når man går en aftentur i december, kan man se de mange flotte udsmykninger, der giver en hyggelig stemning. Bestyrelsen vil gerne belønne de grundejere, der gør den mørke tid lidt hyggeligere ved at udskrive en konkurrence, hvor man kan stemme på den flotteste udendørs haveudsmykning. Der vil være præmie til den flotteste udsmykning, samtidig vil der blive trukket lod blandt alle dem, som går ind på hjemmesiden og stemmer. De, der ønsker at deltage i haveudsmykningskonkurrencen skal sende en mail til eller kontakte Mik Thomsen inden den 27. november Konkurrencen løber hele december, hvor alle har mulighed for at deltage i afstemningen om, hvilken havejuleudsmykning, der er den flotteste i grundejerforeningen. Afstemningen sker ved at gå ind på hjemmesiden " Konkurrencesiden vil først være på i slutningen af november. Præmierne sponsoreres af: VINSLOTTET I GREVE A/S Håndværkerbyen Greve Tlf.: Mobil: epost: web: Side 18 Vandposten

19 Nummer 3 Side 19

20 GRUNDEJERFORENINGEN HUNDIEGÅRD Service-siden Formand: Christian Jacobi Knøsen 3 Tlf.: Næstformand: Bent Thorvig Nordrøjel 6 Tlf.: Sekretær: Anna Marie Nyborg Nordrøjel 1 Tlf.: Kasserer: Morten Andersen Sløjen 56 Tlf.: Medlem: Annie Holm Jørgensen Sløjen 27 Tlf.: Medlem: Mik Wulff Thomsen Sløjen 52 Tlf.: Suppleant: Flemming Møller Årøjel 32 Tlf.: Suppleant: Carl Dixen Pedersen Rugbjerg 55 Tlf.: Suppleant: Flemming Koue Rugbjerg 20 Tlf.: Side 20 Sidste frist for bidrag til det næste nummer af Vandposten er ultimo december 2003 Information Næste nummer: Januar/februar 2003 Layout: iak-design Illustration: Claus Harrison Redaktion: Bestyrelsen Oplag: 700 Tryk: Lassen Offset A/S Udgivet af: Grundejerforeningen Hundiegård Foreningens hjemmeside: Vandposten

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 Årgang 48 November 2015 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I I dette nummer kan du

Læs mere

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand

Godt Nytår. Christian Jacobi Formand Nummer 1 Årgang 37 Januar 2004 Godt Nytår Set med bestyrelsens øjne blev 2003 et godt år. Vi fik nye vedtægter og vi kunne fejre 40 års jubilæum. Rigtig mange mødte op til grillpølser og lidt at drikke.

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Grundejerforeningen Ølstykke den 28. april til 1. maj 2017 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek (mødesal) Tirsdag 23. maj 2017 kl. 19:30 Dagsorden jf. vedtægterne:

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling 2016 Årgang 49 Oktober 2016 Indkaldelse til generalforsamling 2016 Hermed følger materiale og indkaldelse til grundejerforeningens årlige generalforsamling. God læselyst. Bestyrelsen I dette nummer kan du læse

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016

Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Referat af generalforsamling onsdag d. 28 september 2016 Antal fremmødte: 70 Antal stemmer: 106 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt som dirigent 2. Formandens beretning Årsberetning 2015

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 9. februar 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Iht. Grundejerforeningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling. Tirsdag den 24. februar 2015 - kl. 19.00 Mødelokale 92 på Stengårdsskolen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail.

Kollekolle Nyt. Invitation til generalforsamling. Fællesarealer og legepladser. Husbrevkasser. Få nyheder direkte på mail. Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken - Oktober 2010 Invitation til generalforsamling Hermed indkaldes til den ordinære generalforsamling i grundejerforeningen Kollekolleparken,

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Onsdag den 27. maj 2009 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke d. 2. maj 2009 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen

REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen REFERAT af Hvidegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling tirsdag den 29. marts 1983, kl. 19,30, på Hotel Fortunen D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent 2. Beretning for 1982 3. Regnskab for

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til

44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus. torsdag den 8. april 2010 kl Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer til Grundejerforeningen LILLEMARKEN Gevninge Indkaldelse til: 44. ordinære generalforsamling i Gevninge Forsamlingshus torsdag den 8. april 2010 kl. 19.30 Bestyrelsen indbyder herved foreningens medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 10. april 2013 Regnskab 2012/2013 Budget 2013/2014 Bestyrelsen 2013/2014 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen

Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse 1. Valg af dirigent Dagsorden til generalforsamling 14. marts 2013 kl. 19.30 Usserød Skole, Kantinen Hørsholm, den 28. Februar 2013 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 12.1.2016 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2015 og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 22. marts 2012 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Rikke Olesen/Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011

Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Referat af Toftegårdens Grundejerforenings ordinære generalforsamling Tirsdag d.26.4.2011 Punkt 1. Valg af dirigent. Poul Erik Christensen blev valgt. - Konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Bestyrelsen gik en lille tur!

Bestyrelsen gik en lille tur! Dagsorden 8/9 2006 1 Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2005 og budget for 2007. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Orientering om en lille aftentur

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 002-12 6. marts 2012 Dato: 28. februar 2012

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Bestyrelsen indkalder herved til Ordinær Generalforsamling. Mandag 20. februar 2017 kl. 19.00 på Lyshøjskolen Grå Aula, indgang G Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

indkalder hermed til ordinær generalforsamling

indkalder hermed til ordinær generalforsamling indkalder hermed til ordinær generalforsamling 12. Husk Grundejerforeningen har en hjemmeside med mange relevante oplysninger: www.bredballe-villapark.dk Onsdag d. 13. marts 2013 kl. 19.30 i Sognegården

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr. 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: kalleruphuse@youmail.dk Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Er det hos jer næste gang?

Er det hos jer næste gang? Er det hos jer næste gang? Vi har oplevet en voldsom stigning i indbrud i kommunen og her i GF Hundigegård. Vi har sammen med Politi og Kommunen aftalt at arbejde for at sænke antallet af indbrud. Et af

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde

Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde Nummer 3 Årgang 41 November 2008 Generalforsamling 2008 Formanden har ordet Intentionerne for 2008 har været at følge de sager til dørs, som er igangsat, vedligeholde vort område og sikre, at der også

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 15.1.2015 Til: Grundejerne i Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens beretning. 3. Regnskab 2014 og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2008 Fremmødte Nr. 1 (2 fremmødte) nr. 3 (2 fremmødte) nr. 4 (1 fremmødt) nr. 6 (1 fremmødt) nr. 8 (1 fremmødt) nr. 9 (1 fremmødt) nr. 10 (2 fremmødte) nr. 11

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges!

Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til Sommerfest søges! GRUNDEJERFORENINGEN GRANLY NYHEDSBREV MAJ 2008 WWW.SANDKROGEN.DK Indhold: Referat fra generalforsamlingen d. 27/3-2008 Formandens beretning 2007 Sommerfest: Sæt kryds i kalenderen 23/8 Festarrangør til

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN HAVRE-OG HVEDEMARKEN BEBOERINFORMATION 2014 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. 3. Fremlæggelse af regnskab 2013. 4. Indkomne forslag 5. Valg af

Læs mere