Evaluering af indsatsområder for skoleåret SFO Nordvangskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af indsatsområder for skoleåret 2009-2010 SFO Nordvangskolen"

Transkript

1 Evaluering af indsatsområder for skoleåret SFO Nordvangskolen På græs SFO Nordvangskolen har i skoleåret arbejdet med to fælles indsatsområder: Børns sociale kompetencer og fællesskaber Sundhed og trivsel. Ud over dette arbejde har en fællesnævner for arbejdet i de tre institutioner været modtagelsen af nye børn 1. maj og 3. klasses afsked ligeledes 1.maj. Allerede i efteråret 2009 blev det klart, at man politisk ønskede at flytte starten i SFO fra sommerferien til foråret, der var i lang tid uklarhed om hvorvidt det ville blive 1. april eller 1. maj. Vi besluttede på SFO, at være proaktive og påbegyndte i den tidlige vinter, at arbejde med at skabe et indhold for de nye børn i den periode. På alle tre institutioner blev der planlagt meget strukturerede forløb. Disse forløb var præget af en høj grad af faglighed fra pædagogernes side og der var mange overvejelser om indhold i formiddagene. Hvor skolepræget skulle det være? Skulle man arbejde i temaer? Hvor meget skulle dagligdagen ligne det kendte fra børnehaven osv. Den nye ordning havde nogle store konsekvenser, nemlig i samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Den nye ordning betød, at en del pædagoger blev 1 trukket ud af arbejdet i skolen om formiddagen og skulle forlade deres skoleteam og klasser for en periode, for så at vende tilbage efter sommerferien, et afbræk, som mange pædagoger og lærere var kede af, da man, som lærer mister en samarbejdspartner, det gør pædagogerne også, men derudover mister pædagogerne følingen med deres børnegruppe i skoletiden. Konsekvensen af dette har i nogen grad været at en række opgaver i skolen blev sværere at gennemføre, da der var færre personer til at løse den, fx idrætsdage, klasseuger og lejrskoler. Særligt på en af institutionerne, nemlig på Broholm, havde modtagelsen af nye børn store konsekvenser. Har der i mange år været arbejdet på, at skabe en anderledes sammenhæng i mellem skole og SFO. Her var det en stor opgave at skaffe pladsen til de nye børn, da lokalerne bruges af både skole og SFO hele dagen. Det var vigtigt for SFO-personalet, at børnene startede på den institution, som de hørte til, for at sikre en så tryg overgang som muligt og derfor skulle pladsen findes i Broholm. Det betød et flyt af klasser, som havde virkning helt op til 6. klasse, noget der blev brugt en del energi på at gøre så godt for alle parter som muligt. En opgave, som lykkedes ved, at alle,

2 både lærere og pædagoger, var gode til at tænke i nye løsninger. Ordningen med at modtage de nye børnehaveklassebørn før sommerferien, er kendt i mange af vores nabokommuner og pædagogisk er der rigtigt mange fordele i denne model. For de nye børnehaveklassebørns vedkommende betyder starten i maj, at børnene får overgangen fra børnehave til skole/ SFO i flere tempi, men ikke mindst får børnene mulighed for at lære deres mange nye kammerater at kende og pædagogerne får mulighed for at arbejde med børnenes sociale kompetencer og lære dem, at begå sig i det nye fællesskab de er blevet en del af. Et arbejde, der tidligere lå i den første tid i børnehaveklassen. 1.maj ordningen, som den blev kaldt, kan godt karakteriseres som en succes. Børnene var glade, nysgerrige og læringsparate og pædagogerne synes, at det var spændende opgave. Men for pædagogerne var det også er en stor omvæltning at arbejde med en børnegruppe, som stadig i mange sammenhænge er børnehavebørn, pædagogikken var meget struktureret for at skabe overskuelighed for børnene hvilket er en meget anderledes måde at arbejde på end man traditionelt gør i SFO er, hvor pædagogikken i høj grad har været båret af barnets 2 Hold gryden i kog frie valg til at deltage i aktiviteter og læringen i tilog fravalg, for gruppen og individuelt. Så de pædagoger, der deltog i den nye start blevudfordret på at tænke anderledes, en udfordring, som er blevet taget op og løst på en god og professionel måde. Udover at modtage nye børn, skulle der på samme tid siges farvel til 3. klasserne, som gik videre til klublivet. Det betød på alle tre institutioner, at mange traditioner, der tidligere har ligget i foråret og den tidlige sommer og har involveret 3. klasse, skulle ændres og praksis omkring overgangen fra SFO til klub skulle ligeledes fremskyndes.

3 Indsatsområder for skoleåret SFO Nordvangskolen På SFO Nordvangskolen er der til stadighed et stort fokus på at sikre og øge fagligheden. Faglighed ses i denne sammenhæng i to perspektiver. Det ene er at sikre at der til stadighed er en høj faglighed blandt medarbejderne, så de aktiviteter der foregår i SFO er baseret på velovervejede pædagogiske begrundelser. Det andet er barneperspektivet, her er fokus i høj grad at give børnene nogle faglige kompetencer. I år er der valgt to indsatsområder som gælder specifikt for SFO en. Begge indsatsområder refererer til den politisk vedtagne målsætning for SFO og klubområdet. De to indsatsområder i skoleåret er: Teknologi Fællesskaber Mål, handleplaner og evaluering beskrives nedenfor. Hver institution har udarbejdet en lokal målsætning for disse områder, som kan læses længere fremme i dokumentet. Udover egne indsatsområder, så er der på Nordvangskolen, en god tradition for, at skole og SFO arbejder sammen om fælles indsatsområder. I skoleåret er disse to temaer Konfliktforebyggelse Konflikthåndtering Målet med disse indsatsområder er, at give medarbejdere og ledelse større kompetencer til, at håndtere de konflikter, som uvægerligt opstår når mennesker mødes og der er mange krav at honorere. Sidst men ikke mindst, deltager SFO en, også i samarbejde med skolen, i det fælles kommunale projekt, indføring af SP-modellen. Projektet er en stor satsning for Glostrup Kommune, med mange involverede parter, lærere, pædagoger psykologer og skoleledelser, som har til formål at skabe bedre undervisningsmiljøer i den enkelte klasse. For at sikre, at projektet får en forankring i den pædagogiske praksis i skolen, er der sat rigtigt mange ressourcer af blandt lærerne og pædagogerne til uddannelse og mødeaktiviteter. Konflikthåndtering 3

4 Evaluering af skoleåret Broholm Indsatsområde: Sociale kompetencer og fællesskaber Dato for udarbejdelse af evaluering: August På Broholm valgte vi at have fokus på Sociale kompetencer. Vi ønskede at børnene fik værktøjer og konstruktiv voksenhjælp til at løse konflikter, at børnene oplevede at der blev taget hånd om deres sociale trivsel og at alle børn har kammerater, at der var fokus på en ordentlig omgangstone, at børnene tilegnede sig medansvarlighed og at børnene fik en bevidsthed om valg og fravalg af ture og aktiviteter. Slutevaluering: Som personalegruppe har vi arbejdet meget målbevidst med læreplanstemaet. Alt er ikke gået efter planen, men det har været en proces, hvor vi har lært noget og er blevet klogere! Vi oplever at børnegruppen generelt set er ansvarlige, hjælpsomme og lydhøre og i større eller mindre grad er mere bevidste omkring konfliktløsning, ansvarlighed, sprog m.v. Børnene er blevet mere bevidste omkring at løse konflikter og kan i nogle tilfælde selv løse konflikter konstruktivt. Personalet har deslige haft gavn af at have fokus på området, sådan at man fagligt føler sig bedre rustet til konfliktløsning end tidligere. Dette vil være et indsatsområde på skolen i de næste par år og vi vil i den sammenhæng fortsætte med konfliktarbejdet. Børnene har fået en større bevidsthed omkring at deres valg og fravalg af ture og aktiviteter er bindende og har en betydning for fællesskabet. Dette vil dog fortsat være noget, vi skal være opmærksomme på! Personalet har brugt meget tid på at lave spørgeskema til børnene som er brugt i starten og slutningen af året. Vores hensigt var at kunne se, om børnenes opfattelse flyttede sig. Arbejdet med at lave spørgeskemaer har vi ikke været gode nok til og må erkende at det har været spildt arbejde. Vi har ikke været bevidste nok omkring at spørgeteknik er noget, man skal uddanne sig til og ikke bare gør! Vi oplever helt klart at have taget hensyn til- og arbejdet bevidst med at møde det enkelte barn, der hvor det er og være bevidste om at børn skal behandles og vejledes forskelligt. Nogle af områderne i læreplanstemaet er implementeret noget har sat sig i bevidstheden som noget vi er opmærksomme på og øver os i. Vi afslutter hermed den særlige opmærksomhed omkring sociale kompetencer vel vidende at dette altid er og vil være omdrejningspunktet for en stor del af vores pædagogiske arbejde. I kommende skoleår vil vores indsats ligge omkring fællesskaber! 4

5 Indsatsområde: Sundhed og trivsel På Broholm valgte vi at have fokus på fysisk aktivitet. Vi ønskede at gøre fysisk aktivitet til en større del af hverdagen og som noget vi gør flere gange ugentligt. Samtidig var vores ønske at der blev udbudt forskelligartede aktiviteter for at imødekomme flest mulige børn. Desuden var vi interesserede i at skabe overblik over, hvor mange af børnene der IKKE var fysisk aktive. Slutevaluering: Visse ting ift gennemførelsen har været lidt forsinket: Delevalueringen blev lavet i januar i stedet for umiddelbart inden efterårsferien og det blev først i september at hver teampædagog dannede sig et billede af, i hvor stor grad det enkelte barn er fysisk aktiv. Udover forsinkelsen på visse områder, har projektet kørt fint: vi er i aula/hal 2 gange ugentlig, vi reklamerer med aktiviteter på ugesedlen, vi bruger postkassen (put-kassen) til at børnene kan komme med forslag til aktiviteter, vi opfordre og har flere gange fået de mindre aktive med til diverse aktiviteter. Diverse udendørs fysiske aktiviteter er også kommet op at køre i sommerhalvåret. Der er mange børn der deltager. De børn der deltager, synes det er rart at røre sig. Aktiviteterne er alsidige. Fysisk aktivitet er nu implementeret i hverdagen og fortsætter som almindelig drift. En af pædagogerne har som ansvarsområde at der bliver igangsat fysisk aktivitet flere gange ugentligt. Vi slutter det nu som indsatsområde. Det er implementeret som en naturlig del af hverdagen. I kommende skoleår er der planlagt en udeuge ifm nyt indsatsområde fællesskab. Fællesskab 5

6 Indsatsområder Handleplan Broholm Indsatsområde Tema / Emne Formål med temaet Hvor omfangsrigt skal arbejdet være? Hvem deltager/ tidsplan/ansvarlige Dato for udarbejdelsen af handleplan:1. aug Sociale kompetencer og fællesskaber med fokus på fællesskaber I det forgangne skoleår har det været sociale kompetencer, som har været i særligt fokus. I år bliver dette udbygget ved at det er hele SFO en, som et fællesskab, der er i centrum. Mere specifikt ønsker vi, at børnene videreudvikler sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de gives mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn. Hermed er der mulighed for i fællesskab med andre børn at modarbejde de udstødelsesmekanismer, der desværre også er en del af et børneliv. Vi ønsker at børnene oplever at være en del af et fællesskab, at de oplever at være en del af noget større end dem selv som individ samt at de oplever en samhørighed med andre. Vi arbejder med indsatsområdet i skoleåret 2010/2011. Alle medarbejdere deltager i forskellige sammenhæng og ansvarsområder er fordelt. Indsatsen udføres i 3 større eller mindre projekter, som er planlagt henover året. Se nærmere under beskrivelse af temaet. I skoleåret har vi arbejdet målrettet omkring børnenes ejerskab og medansvar for huset. Børnene har erfaringer med at løfte i flok fra indendørsprojektet Fra flot til slot i Der er arbejdet målrettet med børnenes sociale kompetencer sidste skoleår, bl.a. hvordan man er en god kammerat, som skal bruges til at styrke fællesskabet. Der er arbejdet med at børnene kan indgå i et forpligtende fællesskab Vi har valgt følgende tre projekter, som skal danne grundlag for indsatsområdet: 1) En uge med udendørslege i uge Vi lukker institutionen af indendørs i mest muligt omfang og alle aktiviteter vil foregå på udearealet. Dette er et forsøg på at børnene oplever hinanden på en ny måde og gennem nye lege danner andre relationer end de kendte. Samtidig er det en videreudvikling af vores indsatsområde for skoleåret omkring Fysisk aktivitet. Status Beskrivelse af temaet Metode 6

7 2) Fra Flot Til Slot udendørs i maj og juni Dette er et forsøg på at skabe noget sammen noget vi er fælles om. Her vil det også være muligt at børnene danner andre relationer end de kendte bl.a. udfra samme interesseområder. Samtidig ønsker vi at vores udeareal bliver mere spændende for børnene. Dette er en viderebearbejdning af en indsats fra skolens side om udvikling af udemiljøet. Samtidig er det en videreudvikling af det arbejde, som institutionsrådet i samarbejde med hele forældregruppen har lavet på legepladsen i ) Teater som et fælles projekt i januar, februar og marts 2011: Vi har gennem mange år haft et stort teaterprojekt på SFOen. Denne tradition ønsker vi at videreføre på en måde så alle børn og pædagoger har en større eller mindre del i projektet for børnene dog på frivillig basis! Vi ønsker at mange får ejerskab til projektet og at børn og pædagoger oplever at dette kun kan lade sig gøre fordi vi er flere om det. Fælles for projekterne er at: Vi skal sætte klare rammer op for de projekter vi vil gennemføre sammen med børnene. Rammerne skal meldes tydeligt ud til børnene. Vi inddrager børnerådet i planlægningen i det omfang, det findes relevant. Efter hvert projekt afholdes der børnemøde i grupper på tværs af klasserne, hvor projektet evalueres. Vi vil møde, behandle og vejlede det enkelte barn forskelligt alt efter alderstrin, udviklingsbehov, diagnose m.m. Anerkendelse som indgangsvinkel til det enkelte barn. At børnene lære at fungere i sociale fællesskaber. Fællesskabsfølelse. Oplevelsen af at jeg selv / mit bidrag har betydning for fællesskabet. Vi ønsker, at børnene kan reflektere over egen adfærd og derved udvikle en større ansvarlighed for egen handling inden for fællesskabet. Vi ønsker, at børnene er hjælpsomme overfor hinanden. Vi ønsker til stadighed at udvikle børnenes relationer via aktiviteter ved at sætte grupper af børn sammen på andre måder end de er vant til. Vi ønsker, at børnene oplever SFO en som ét stort fællesskab. Vi ønsker, at børnene oplever, at alle konstruktive bidrag til fællesskabet er velkomne og deres bidrag har betydning. Vi ønsker, at det enkelte barn giver plads til an- Det primære formål for barnet Individuelt Socialt Børn med særlige behov Tegn Jeg ønsker at se. Succeskriterier 7

8 Hvordan og hvornår evaluere vi? Hvilke metoder Delevaluering! dre ved at lytte og bidrage konstruktivt. Vi ønsker, at styrke børnenes sociale og kommunikative kompetencer. Vi ønsker, at støtte børnene i at afkode andres signaler samt udvise empati og respekt for andre. Vi ønsker, at støtte børnene i at indgå i demokratiske processer og styrke solidaritetsfølelsen. Vi ønsker, at børnene videreudvikler sociale spilleregler og ansvarlighed ved, at de gives mulighed for at deltage i forpligtende fællesskaber med andre børn og voksne. Efter hvert af de tre projekter vil der være en evaluering på vores interne personalemøder. I juni 2011 vil vi slutevaluere i personalegruppen samt i Børnerådet. Vi danner grupper på tværs af klasser, som har dialog omkring begrebet Fællesskab og på hvilken måde de oplever det på SFO en før og efter hvert projekt. Til hver gruppe er der tilknyttet en voksen, som noterer de ændringer der måtte være. Sideløbende vil vi på husets børnemøder tale om, hvad fællesskab betyder på SFOén lægges ud på forældreintra. I Broholms nyhedsbreve vil vi kort form beskrive, hvordan projekterne forløber. I Broholm Avisen vil børnene bl.a. skrive om deres oplevelser i forbindelse med projekterne. Broholm avisen er nyt og vil blive lavet i.f.t. vores andet Indsatsområde om teknologi. Intern dokumentation Evalueringer af de enkelte projekter vil blive skrevet ind i dette mål / handleskema. Vi vil notere iagttagelser der viser ændringer i adfærd. Vi vil bruge teknologien i form af fotos, film og computer Reminder: Når pædagogprofessionalismen er knyttet til at sætte rammer for et grundlæggende samspil mellem mennesker, bliver det vigtigere at kunne sætte ord på, hvad der foregår mellem børnene end at remse de aktiviteter og tiltag op, der stimulerer læring på den ene eller den anden måde. Ekstern dokumentation Handleplanen bliver en del af SFO Nordvangskolens årsplan og vil ligge på hjemmesiden samt 8

9 Indsatsområde Tema / emne Overskrift på arbejdet Formål med temaet Hvor omfangsrigt skal arbejdet være? Hvem deltager Tidsplan Ansvarlige Teknologi Vi ønsker at lære børnene om forskellige former for teknologi; 2. og 3. klassesbørn der ønsker det, kan få pckørekort Indføre diverse former for teknologi i dagligdagen i højere grad Inddrage børnene i brugen af teknologi. Vi har valgt at fokusere på 4 områder: Introducere de interesserede børn i computeren/ internettet og disses muligheder. Herigennem får de et pc-kørekort. Dette vil vi gennemføre i september oktober Line og Henrik er ansvarlige. Lave et SFO blad sammen med nogle af de børn, der har lyst. Bladet skal første gang udkomme op til efterårsferien og herefter 2-3 gange yderligere i løbet af skoleåret. Inge er ansvarlig. Teaterkulisser. Dette vil ske i forbindelse med vores teaterprojekt i februar og marts. Line er ansvarlig. Diasshow over børnenes juleferie ved brug af Powerpoint. Diasshows ne vil blive lavet i januar umiddelbart efter juleferien. Michael er ansvarlig. Nævnte aktiviteter er primært forbeholdt de børn, der har taget pc-kørekortet. Pt. har vi 2 pc ere, som dagligt bliver brugt fra kl. 14 til lukketid til at spille på og ikke andet. Børnene kan i dette tidsrum også spille på deres Nintendo DS, PSP og lignende bærbare lommespil. Vi tager billeder med et digitalt kamera i forbindelse med forskellige aktiviteter, men det er indtil videre forbeholdt personalet. Der kører efterfølgende diasshows på fladskærmen i fællesrummet. Børnene kan høre musik, enten på en walkman eller en ghettoblaster, som de selv styrer. Vi vil som start give 2. og 3. klasses børnene mulighed for at tage et pc-kørekort, bestående af introduktion i: at starte en computer op at skrive i Word og gemme et dokument at bruge Powerpoint til at lave diasshows at tage, indsætte og redigere digitale billeder at surfe på internettet/explorer, bruge Google oprette egen adresse samt skrive og sende s problemløsning af forskellig art ordentlig lukning og slukning af Windows/pc en. Status Beskrivelse af temaet Metode 9

10 Når børnene i løbet af september og oktober har gennemført et forløb og fået en lille test, vil de få et pc-kørekort. De børn, der har meldt sig, bliver fra start delt i grupper. Line og Henrik opdeler undervisningen af børnene efter hvad de (Line og Henrik) hver for sig er bedst til. Ét hold undervises mandag og tirsdag, et andet onsdag og torsdag indtil alle de implicerede er igennem. Efter en gruppe har været hele proceduren igennem, får de en lille test og når den er løst får de pc-kørekortet. For disse børn vil SFO ens computere være åbne fra kl for alt andet end spil. Børn med PC-kørekort, der har lyst, kan være med til at lave et SFO blad. Dette udkommer første gang op til efterårsferien. Børnene skal selv tage billeder, skrive artikler, lave interviews, redigere i bladet og selv komme frem til det endelige produkt med hjælp fra Inge. Før juleferien vil Michael tale med de børn, der har taget pc-kørekortet, om at tage billeder af deres jul/ juleferie og evt. skrive et par ord til dem, med henblik på at fremlægge et diasshow med fortælling om deres jul og juleferie. Diasshowet vil efterfølgende blive vist for de interesserede og derefter brændt ned på en CD, som den enkelte får med hjem. I forbindelse med teaterprojektet vil nogle af børnene med PC-kørekort kunne hjælpe med teaterkulisser i form at et lærred med forskellige billeder, projekteret på, samt lyden til disse. Børnene får en grundlæring i brugen af teknologi/ computer, samt internettet og bliver dermed rustet til en teknologisk fremtid. De får indblik i at computere m.v. kan bruges til andet end spil og underholdning. De ældste børn får følelsen af at blive anerkendt som store, idet de får mulighed for mere end de yngre børn. De er sammen i grupper om at tage kørekortet og kan samarbejde/hjælpe hinanden i processen. Efterfølgende kan de hjælpe børnene uden kørekort, når de har brug for det i forbindelse med spil. At mange 2. og 3. klasses børn er interesserede og ønsker at tage PC-kørekortet. At børnene i stort omfang vil deltage i fremstilling af SFO bladet, diasshowet til jul og medvirke til den teknologiske del af teaterprojektet. At børnene får en større viden på området og lærer at bruge computeren til noget forskelligt. De børn, der har taget PC-kørekortet, hjælper de andre børn med computerproblemer. Børnene er i høj grad selvhjulpne i forbindelse med Det primære formål for barnet Individuelt Socialt Børn med særlige behov Tegn Jeg ønsker at se Succeskriterier 10

11 SFO bladet, diasshowet og teater. De kan naturligvis få den hjælp de har brug for. De benytter sig af muligheden for at lave andet end spil på vores computere mellem kl. 13 og 14. Hvordan og hvornår evaluerer vi Hvilke metoder Delevaluering Efter hvert projekt vil der være en evaluering på vores interne personalemøder samt med den børnegruppe, der har deltaget. I marts 2011 vil vi slutevaluere i personalegruppen samt i børnerådet. Ekstern dokumentation: Handleplanen bliver en del af SFO Nordvangskolens årsplan og vil ligge på hjemmesiden samt lægges ud på forældreintra. I Broholms nyhedsbreve vil vi i kort form beskrive, hvordan projekterne forløber. Intern dokumentation: Evalueringer af de enkelte projekter samt slutevaluering vil blive skrevet ind i dette mål / handleskema. 11

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Nyhedsbrev. Juni 2011

Nyhedsbrev. Juni 2011 Kære elever, forældre og medarbejdere. Endnu et skoleår er ved at være slut, og eleverne kan i år se frem til hele 7 ugers sommerferie. I Horsens Kommune har politikerne taget vidtrækkende beslutninger

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø.

børnene udviklingsmuligheder i et pædagogisk-, og lærende miljø. 1 Evaluering af de pædagogiske læreplaner: BØRNEHUSET GALAKSEN 1) landvindinger børnehuset galaksen har foretaget, i processen med implementering af de pædagogiske læreplaner: - Vi oplever, at vi som personalegruppe

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo.

Ansvar og fællesskab. Ansvar og fællesskab i børnehaveklassen/sfo. Ansvar og fællesskab er de to værdier Vadgård Skole har valgt som skolens kerneværdier. Vi ønsker at alle på Vadgård Skole udviser og udvikler ansvarlighed, og at alle føler sig som en del af skolens fællesskab

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik.

SYDFALSTER SKOLE. Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO. SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SYDFALSTER SKOLE Mål- og indholdsbeskrivelse, Sydfalster Skole SFO SFO ens medvirken til at udmønte kommunens sammenhængende børnepolitik. SFO er en del af skolens virksomhed og arbejder under folkeskolelovens

Læs mere

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave

BLÅBJERG BØRNEHAVE. - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave BLÅBJERG BØRNEHAVE - Helt ude i skoven... for dit barns skyld! Blåbjerg Friskole og Børnehave Klintingvej 170 Stausø 6854 Henne Telefon: 30 29 66 04 eller 75 25 66 04 E-mail: bornehave@blaabjergfriskole.dk

Læs mere

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag.

Gode relationer mellem børn og voksne samt et bredt udvalg af aktiviteter er det vi mener der skal og kan bære vores dagligdag. Mål- og indholdsplan for Herfølge skoles SFO. Indledning. Herfølge skoles SFO er bestående af en SFO1 beliggende på Herfølge skole, en SFO2 og en ungdomsklub beliggende på Kirkepladsen ved Herfølge Kirke.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker

Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med andre mennesker Pædagogik og værdier: Barnet skal blive så dygtig som det overhovedet kan! Sociale kompetencer som empati, ansvarlighed, selvstændighed er vigtige kompetencer at have lært, når man skal være sammen med

Læs mere

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015

Ledelsesberetning. Skolens formål. Skolen og dens virke. Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Ledelsesberetning Hellested Friskole og Børnehus april 2015 Skolens formål Skolens formål er at drive friskole, fritidsordning, fribørnehave og snarligt frivuggestue ifølge skolens værdigrundlag og efter

Læs mere

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv

SPIREN. ForårsSFO på Abildgårdskolen. En god start på et godt skoleliv SPIREN ForårsSFO på Abildgårdskolen En god start på et godt skoleliv Indhold Forord Børne- og læringssyn Etablering af nye fællesskaber Læring og motivation Tryghed og trivsel Eksempel på aktivitetsplan

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse

Mål og indholdsbeskrivelse SMÅ SKOLER - STORE HJERTER SMÅ SKOLER - STORE HJERTER Mål og indholdsbeskrivelse SFO Svanen Andkær Skole Svanen er Andkær Skoles SFO. I Svanen har vi en meget stor bevidsthed om, at børnene er hos os i

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017

Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Børnehuset Hindbærvangen ÅRSPLAN APRIL 2016 TIL MARTS 2017 Indledning. Udgangspunkterne for arbejdet med børnene og dermed også årsplanen i Børnehuset Hindbærvangen er serviceloven, herunder de 6 læreplanstemaer

Læs mere

Digital handleplan for område Tønder

Digital handleplan for område Tønder Digital handleplan for område Tønder Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave.

Familien går en spændende og forandringsrig tid i møde, når barnet starter i børnehave. På vej i Børnehave Målet er, at vi sammen med jer arbejder for, at skabe en rød tråd i dit barns liv, hvor helhed og sammenhæng skal sikre trivsel ved overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave.

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering

Brønderslev Kommune Børnemiljøvurdering 1 i Brønderslev Kommunes dagtilbud Ansvar og tidsplan for udarbejdelse af børnemiljøvurdering. Det er dagtilbuddets ledelse, der er ansvarlig for at der udarbejdes en børnemiljøvurdering. Ledelsens ansvar

Læs mere

DUS indholdsplan 2011/12

DUS indholdsplan 2011/12 DUS indholdsplan 2011/12 Kongerslev DUS Kongensgade 4 9293 Kongerslev tlf.: 9833 2145 mobil 41281244 email: lgc-kultur@aalborg.dk 1 Kulturelle udtryksformer og værdier: Vi vil viderebringe traditioner

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang

Markledets Børnehave Bedsted Børnecenter Visby Børnehus Humlebo Havbrisen Øster Højst Børnehus Børnegården - Børnecenter Høllevang Indledning Digitale medier er generelt blevet en integreret del af børns hverdag. Børn møder digitale medier i hjemmet og i det offentlige rum, hvilket gør, det er nødvendigt at anerkende, at det er et

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO

2009 2012 Mål- og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO 2009 2012 - og indholdsbeskrivelse for Gesten SFO Gesten SFO Stadion Allé 2 6621 Gesten Tlf. 79665573 Indholdsfortegnelse. Indledning...1 Tilbud om lektiestøtte 2 Børn med særlige behov og..3 Krop, bevægelse

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger

Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger Dagtilbud og Skole Mål og indholdsbeskrivelser i skolefritidsordninger - og arbejdet med pædagogiske læreplaner 1. generation 2009-2010 Indholdsfortegnelse Forord side 3 Baggrund side 4 Vision og målsætning

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at:

Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres og evalueres ved at: Mål og indholdsbeskrivelse skal give mulighed for at få indblik i den enkelte SFO`s fritidspædagogik. Sikre kvalitet og udvikling samt helhed i barnets hverdag. Den pædagogiske praksis synliggøres, dokumenteres

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Indholdsfortegnelse Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare

4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare 4-8 års pædagogik i Stevns Kommune Education + Care = Educare S. 1/5 FÆLLES PÆDAGOGISK GRUNDSYN Educare kan ses som et fælles pædagogisk grundsyn. Med educare begrebet åbnes op for en forståelse, hvor

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15

Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 Mål og indholdsbeskrivelse af Korning SFO 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1) Beskrivelse af Korning SFO... 3 2) Helhed for barnet brobygning fra børnehave skole SFO... 4 Mål for brobygning... 4 Metoden til

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring

Faglighed, der giver eleven en basisviden, som kan danne grundlag for videre læring Side 1 af 8 Sammenlignelig brugerinformation Kjellerup Skole Profil og undervisning Pædagogiske principper Skolens målsætning Kjellerup Skole - På vej... På Kjellerup Skole anerkender vi, at tryghed for

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO

Forbered dit barn. Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave. Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Forbered dit barn Ramme Skole og SFO Lomborg Børnehave Ønsker og forventninger til børn og forældre der starter i Ramme Skole og SFO Vi ønsker Glade, trygge børn der har selvtillid, og som er selvstændige

Læs mere

Projekt Gjessøs Børn

Projekt Gjessøs Børn Projekt Gjessøs Børn Et samarbejde mellem Gjessø Børnehave, Gjessø Skole, fritidsdelen og alle forældrene. Slides nr. 1-20 beskriver det overordnede projekt Gjessøs Børn. Slides nr. 20-30 handler om Børneklassen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole

Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole Mål og Indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningen Gården, Bryndum skole 2013 2014 Indhold Indledning:... 2 Værdier:... 2 Visioner:... 3 Mål og Aktiviteter:... 3 Børn med specielle behov:... 3 Medindflydelse:...

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Lære kroppens navne at kende

Lære kroppens navne at kende Detailplan skema Trin 2 Eventuelt overordnet ramme for hele året: Fri for Mobberi Aldersgruppe og antal børn: Deltagende voksne: Tidsramme: Stjernehulen 6 mdr. 3 år Jannie, Marlene, Mette og Lykke Marts

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner

Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Børnehavens læringssyn og mål for læreplaner Læreplan 2009 Den pædagogiske læreplans 6 temaer er integreret i vores daglige praksis og kultur, i en både formel og uformel form. For at give børnene de bedste

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted

SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring i Torsted SMTTE Pædagogisk læreplan via Strategi for læring 2015-16 i Torsted Børns lyst og motivation til at lære Læring: Fokus: Samling af børnegrupper. Børn i dagtilbud opnår almen dannelse Inklusion: Fokus:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Et bedre tilbud om SFO til færre penge

Et bedre tilbud om SFO til færre penge Et bedre tilbud om SFO til færre penge Efter sommerferien falder prisen for en SFOplads med 390 kroner, og derved bliver det mærkbart billigere at have sit barn meldt ind i Vamdrup SFO. Det får ikke SFO

Læs mere

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009

VI SÆTTER AFTRYK. Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 VI SÆTTER AFTRYK Thorsø Børnehaves Børnemiljøvurdering 2009 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Metode 4 Analysens resultat 5 Handleplan 6 Hvor er vi nu? 7 Arbejdsmiljø i fremtiden 9 Indledning. Børn i

Læs mere