Syddjurs kommune Anlægsblokke - øvrige 14. august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs kommune Anlægsblokke - øvrige 14. august 2014"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Oversigt over anlægsblokke - øvrige Økonomiudvalget Anlægsønsker Udvalget for familie og institutioner Anlægsønsker Udvalget for sundhed, ældre og social Anlægsønsker Udvalget for natur, teknik og miljø Anlægsønsker Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsønsker

2 Oversigt over anlægsblokke - øvrige Udvalg Nr. Anlægsønsker ØK 10-A-2 Modernisering af videoudstyr til byrådsmøder ØK FI 11-A-1 Renovering og opdatering af Marienhoffskolen FI 11-A-4 Fortsættelse af struktur-tilpasningerne FI Anlægsønsker i alt SÆ 12-A-1 Ombygning af køkken i Ringparken SÆ 12-A-2 Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationsanlæg på Rehabiliteringsafdelingen SÆ Anlægsønsker i alt NTM 14-A-1 Cykelstier og stier NTM 14-A-3 Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov NTM 14-A-5 Trafiksikkerhedsprojekter NTM 14-A-6 Ny forbindelsesvej Ågårdarealet NTM 14-A-7 Nord/Sydvejen etape NTM 14-A-8 Nord/Sydvejen etape NTM 14-A-9 Renovering af broer NTM 14-A-10 Renovering af toiletter NTM 14-A-11 Arbejder ved Ebeltoft Havn NTM 14-A-12 Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen NTM Anlægsønsker i alt PUK 15-A-1 Hotellet - renovering - restfinansiering PUK 15-A-2 Indkøb af ny bogbus/leasing af ny bogbus PUK 15-A-4 Idrætspulje m.v. - pulje PUK 15-A-5 Pulje til kunstnerisk udsmykning PUK 15-A-6 Kraftværket PUK Anlægsønsker i alt Anlægsønsker samlet

3 10 Økonomiudvalget 10.4 Anlægsønsker Løbenummer 10-A-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Modernisering af videoudstyr til byrådsmøder Ændring (kr.) foran mindreudgifter Video transmissioner fra byrådets møder, enten live eller fra vores dagsordenssystem, har fungeret tilfredsstillende siden sammenlægningsudvalgets møder i Video optagelserne er væsentlige, både i praktisk henseende for politikere, administration og borgere til at se tidligere politiske debatter, men også ud fra et demokratisk perspektiv. I den nye større kommune er det vigtigt, at der er nem adgang til at følge møderne, selv når man ikke har mulighed for at møde op fysisk. Det gælder især for kommunens ældre og gangbesværede borgere. Udstyret til at transmittere møderne har i dag 8 år på bagen og det øger risikoen for nedbrud. Samtidig lever systemet ikke op til den kvalitet man kan forvente af en videotransmission i dag. En modernisering vil kunne tilføje en række ekstra kvaliteter: Elektronisk afstemning med trykknapper Visning af afstemningsresultater på skærm i salen samt på video stream Skærme i salen som viser punkt under behandling samt afstemningsresultater Vise talerens navn i videobilledet Vise punktets navn i videoen Vise tekst om pauser på live video Højere billedkvalitet som kan anvendes af TV Moderniseringen vil give en bedre oplevelse for borgerne i salen og for dem som følger mødet hjemmefra. Samtidig vil det sikre et IT system som har nogen år på bagen. Årlige driftsudgifter??? - 3 -

4 11 Udvalget for familie og institutioner 11.4 Anlægsønsker Anlægsønsker Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Nr. Navn: Kort beskrivelse: Samlet beløb Årlig drift 1 Renovering og opdatering af Marienhoffskolen Renovering og ombygning af skolen Fortsættelse af strukturtilpasningerne En fastholdelse af sektorplanen og strukturtilpasningerne A-1 Renovering og opdatering af Marienhoffskolen Projektet foreslås fordelt over 3 budgetår med flg. fordeling: Samlet periodisering skole Marienhoffskolens bygninger er nedslidte både udvendig og indvendig, og der er et udpræget behov for både generel renovering og ombygning / tilpasning i forhold til skolereformens krav om nye undervisningsformer, mere motion og bevægelse samt de nye fag håndværk og design og madkundskab. Anlægsprojektet omfatter flg. tiltag: Generel renovering og tilpasning af eksisterende faglokaler til billedkunst, håndarbejde, sløjd og hjemkundskab, så de tilpasses de nye krav til fagene håndværk & design og madkundskab Etablering af naturfagslokale / undervisningsområde til natur & teknik og biologi Generel opdatering af 18 klasselokaler ved både almindelig renovering, men også nyindretning af lokalerne fra at være almindelige klasselokaler til funktionsrum som f.eks. projektarbejdslokaler, fordybelsesrum, formidlingsrum en ny og mere fleksibel måde at udnytte lokalefaciliterene på Ombygning af skolebibliotek til læringscenter i atriumgård Inddragelse af atriumgård til multifunktionsrum til idræt og bevægelse. Der er for øjeblikket ingen gymnastiksal på Marienhoffskolen, og skolen er derfor afhængig af at bruge Midtdjurshallens lokaler til idrætsaktiviteter. Skolens brug heraf er begrænset af, at andre brugere også benytter hallen, og der er derfor brug for supplerende faciliteter til idræts- og bevægelsesaktiviteter på skolen Inddragelse af atriumgårde til praktiske aktiviteter / understøttende undervisning og projektarbejdsområder Forslaget til anlægssum er udarbejdet i samarbejde med Team Ejendomme. Anlægsprojektet bør koordineres med Team Ejendommes vedligeholdelsesplan for facaderenovering/klimaskal og energirenoveringer. Det vurderes, at der i Team Ejendommes regi vil væ

5 re udgifter til genopretning på i alt 2,3 mio. kr., når der tages højde for energitilskud til belysning, vinduer, facader og flade tage. Inddragelse af atriumgårdene til undervisningsformål vil på sigt betyde reduktion af behov for udvendig vedligeholdelse, da omfanget af udvendige facader reduceres betragteligt. 11-A-4 Fortsættelse af strukturtilpasningerne Forudsat anlægsinvestering Der arbejdes fortsat på sammenlægninger af flere daginstitutioner. Budgettet til strukturtilpasninger er en ramme med henblik på indstilling af 1-2 konkrete projekter med start i 2015/2016. Nedenfor ses de beløb der allerede er afsat i Strukturtilpasning dagtilbud Den årlige drift er sat til 0 kr., idet der kan flyttes budget fra nedlæggelse af eksisterende daginstitutioner til de nye sammenlagte daginstitutioner. Projektet på Mols er nu konkret og har en særskilt indstilling. I forbindelse med budget 2014 er det allerede besluttet at arbejde frem mod et nyt projekt i Mørke. Processen er i gang og der forventes fremlagt et projekt i løbet af 2015/2016. Der er desuden sonderinger omkring projekter i Rønde, Ryomgaard, Kolind m.v. Derfor foreslås det at rammen fortsætter i

6 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.4 Anlægsønsker 2. Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationsanlæg på Rehabiliteringsafdelingen Anlægsønsker Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Nr. Navn: Kort beskrivelse: Samlet beløb Årlig drift 1 Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken i Ryomgård Da køkkenet ikke mere benyttes til produktion foreslås det ombygget til ældrecafé, sal til afholdelse af ældreaktiviteter samt modtagekøkken for plejeboliger og cafè Problemer med varme kulderegulering på stuerne. Indlagte borgere på Rehabiliteringsafdelingen er grundet generel svækkelse mere påvirkelige af disse problemer A-1. Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken i Ryomgård Det tidligere produktionskøkken er bygget i 1985, som en selvstændig bygning, men sammenbygget med plejeafdelingen/aktivitetsdelen. Bygningen er på 200 m 2, og dens størrelse og beliggenhed er perfekt set i forhold til en ombygning af køkkenet til café, sal og modtagekøkken. De eksisterende rammer for cafésamvær i Ringparken er meget utilstrækkelige, og de deler faktisk huset over i 2 halvdele, idet café og modtagekøkken fysisk er placeret i hver sin ende af huset. Vi har med succes gennem mange år arbejdet med en model, hvor borgere i åbne centertilbud og borgere i visiterede tilbud gensidigt påvirker hinanden. Ombygning af det nedlagte køkken i Ringparken vil betyde, at vi fremover får de nødvendige m 2 til at kunne honorere den fortsatte tilgang til det vedligeholdende trænings- og aktivitetsområde i Ryomgård og omegn. Ombygning af det tidligere produktionskøkken vil få stor positiv indvirkning i hverdagen for alle grupperinger i Ringparken, ikke blot de omtalte hjemhørende under VTA og caféområdet, men også beboerne i plejeboligerne og hjemmeplejen vil kunne benytte lokalerne. Adskillige foreninger og ældregrupper i Ryomgård og omegn har givet tilsagn om, at hvis produktionskøkkenet ombygges til café og sal, vil de henlægge deres aktiviteter hertil. Inspirationskilden til den foreslåede ombygning har været Seniorhuset i Tirstrup, hvor det tidligere produktionskøkken blev ombygget til meget velfungerende aktivitetslokaler, café og sal. Lokalerne bliver flittigt anvendt, og stedet er blevet et kraftcenter for aktiviteter, planlagt og afviklet af grupper og foreninger i samarbejde med Centerrådet på stedet. En ombygning af køkkenet i Ringparken vil give de borgerrettede og brugerstyrede aktiviteter perfekte rammer, og de mange nuværende aktiviteter vil kunne udvides yderligere til stor glæde og gavn for alle, der har tilknytning til Ringparken. Team Ejendomme har udarbejdet overslag på ombygning af det tidligere storkøkken på Ringparken til Café under Syddjurs Kommunes ældrecaféer

7 Økonomisk overslag: 240 m² à kr Vinduesparti mod have Udearealer, niveaufri adgang, 200 m² à 800 kr Ventilation 1200 m³/t/airmastertype Cafédisk m.v Omkostninger I alt Beløb er ekskl. moms. Udover overslag fra Team Ejendomme er der udgifter til inventar (borde, stole, skabe m.v.). Denne udgift skønnes til Samlet anlægsudgift A-2. Udskiftning af vinduesglas og etablering af ventilationssystem på Rehabiliteringsafdelingen. Der opleves problemer med varme- og kuldereguleringen på stuerne på Rehabiliteringsafdelingen. Borgernes almentilstand påvirkes i nogen grad af disse ydre påvirkninger. Det kan have indflydelse på rehabiliteringsforløbet, der kan blive unødigt forlænget. Derudover betyder indeklimaforholdene, at personalets arbejdsvilkår påvirkes i forbindelse med genoptræning og pleje af de indlagte borgere. Bygningerne er i år 2003/04 ombygget til plejeboliger og varme og ventilation er beregnet ud fra dette og i overensstemmelse med Bygningsreglementet herfor. Brugen af boligerne er nu imidlertid anderledes og har mere karakter af sygehusbrug, som altid vil være forsynet med ventilationsanlæg. Vinduerne i det ambulante genoptræningscenter fik i 2010 udskiftet glassene til glas med solstop med god effekt på indeklimaet. Tilsvarende er ikke sket på de stuer, hvor borgerne i dag er indlagte på midlertidigt døgnophold. Team Ejendomme anslår følgende udgifter til udskiftning af vinduesglas samt til etablering af ventilationsanlæg: Udskiftning af vinduesglas i alle vinduespartier på stuerne vil beløbe sig til kr. Etablering af et ventilationsanlæg der lever op til sygestandard med et luftskifte på 4 gange i timen vil beløbe sig til:1975 m² a 1610 kr. i alt kr Etablering af ventilationsanlæg med luftskifte 2 gange i timen, svarende til standard for hoteller og skoler, vil etablering beløbe sig til: 1975 m² a 806 kr. i alt kr Samlet anlægsudgift: kr. såfremt udskiftning af vinduesglas og ventilationsanlæg efter sygehusstandard prioriteres

8 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 14.4 Anlægsønsker 14-A-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Cykelstier og stier Samlet anlægssum (kr.) Type: årligt skøn 6 Korteste anlægsfase 6 Længste anlægsfase 12 I henhold til kommunens plan for anlæg af stier er der fortsat et stort behov for nye anlæg. Udvalget for Natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for udbygningen af stinettet i stiplan For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 9 mio. kr. til stier om året i stiplanens forventet 8års virketid. Det foreslås at den nuværende anlægsbevilling på 2.5 mio. kr. pr. år hæves til dette beløb, altså en stigning på 6,5 mio. kr. Eventuelle afledte driftsudgifter Der skønnes afledte driftsudgifter på stigningen med på 0,1 mio. kr. pr. år, dvs. 0,3 mio. kr. i Løbenummer 14-A-3 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Cykelsti mellem Ugelbølle og Rodskov Anlæg (kr.) Vejdirektoratet har bevilget 40 % svarende til 2,0 mio.kr af den samlede anlægssum på 5,0 mio.kr til dette anlægsprojekt, som i ansøgningen er beskrevet således: Syddjurs Kommune: Som perler på en snor Projektet omfatter 3 km dobbeltrettet cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle. Den manglende cykelsti mellem Rodskov og Ugelbølle er et "missing link" i Syddjurs Kommunes veludbyggede stinet. Stien gør det muligt at benytte cykelsti på hele ruten mellem Ebeltoft, Rønde og Hornslet, hvor 40 % af indbyggerne i kommunen bor, og den skaber også cykelforbindelse fra disse byer ind til Aarhus. Projektet vil øge antallet af lokale cyklister og cykelturister til hhv. Ugelbølle Friskole og Nationalpark Mols Bjerge

9 14-A-5 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Trafiksikkerhedsprojekter Samlet anlægssum (kr.) Type: årligt Overslag 6 Korteste anlægsfase 6 Længste anlægsfase 12 Udvalget for natur, teknik og miljø har vedtaget vision og målsætning for trafiksikkerhedsplan og stiplan For at disse målsætninger skal indfries, skal der forventeligt afsættes 4 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter om året i planens forventet 4 års virketid. Trafikuheld forårsager sorg og smerte hos mennesker, som berøres af uheldene. Trafikuheldene koster også både kommunen og samfundet som helhed mange penge. Trafikuheld er den fjerde hyppigste kilde til tab af leveår i Danmark. Trafikuheldene i Syddjurs koster således kommunen over 30 mio.kr. årligt. 14-A-6 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Ny forbindelsesvej Ågårdarealet Samlet anlægssum (kr.) Type: Overslag Korteste anlægsfase Længste anlægsfase En planlagt forbindelsesvej vest om Hornslet til Ågårdarealet. 14-A-7 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Nord/Sydvejen etape 1 Samlet anlægssum (kr.) Type: Overslag Korteste anlægsfase Længste anlægsfase Der er regnet med en 1. etape, der forbereder forholdene fra Djurs Sommerland med Kærende og uden om Nimtofte mod Kolind. Kan fordeles over 3 år. 14-A-8 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Nord/Sydvejen etape 2 Samlet anlægssum (kr.) Type: Overslag Korteste anlægsfase Længste anlægsfase Gennemførelse af samlet plan for forbedring af den syd- nordgående trafik for eksempel 10. mio. kr. årligt

10 14-A-9 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Renovering af broer Samlet anlægssum (kr.) Type: årligt Overslag 6 Korteste anlægsfase 6 Længste anlægsfase 12 Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens broer og bygværker. 14-A-10 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Renovering af toiletter Samlet anlægssum (kr.) Type: årligt Overslag 6 Korteste anlægsfase 6 Længste anlægsfase 12 Efterslæb på vedligeholdelse af kommunens toiletter. 14-A-11 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Arbejder ved Ebeltoft Havn Samlet anlægssum (kr.) Type: Overslag Korteste anlægsfase Længste anlægsfase Uddybning af havneindløb, stianlæg, færdiggørelse P-plads. For eksempel over 3 år. 14-A-12 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Projekt Stiforbindelse mellem Torvet og Fregatpladsen Samlet anlægssum (kr.) Type: Overslag Korteste anlægsfase Længste anlægsfase Udførelse af sti fra Tingstedet, Torvet til Fregatpladsen

11 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15.4 Anlægsønsker Anlægsønsker Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur Nr. Navn: Kort beskrivelse: Samlet beløb Årlig drift 1 Hotellet renovering (se beskrivelse nedenfor) I forbindelse med licitationen vedr. renovering af Hotellet viser det sig, at der mangler en finansiering på 2,35 mio. kr. for realisere projektet. Der er givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. og projektets samlede omkostninger vil udgøre ca. 11,0 2,35 mio. kr. i Indkøb af ny bogbus/leasing af bogbus (se beskrivelse nedenfor) 4 Idrætspulje m.v. pulje (se beskrivelse nedenfor) 5 Pulje til kunstnerisk udsmykning (se beskrivelse nedenfor) 6 Kraftværket.com (se beskrivelse nedenfor) mio. kr. I forbindelse med budget 2015 har Udvalget for plan, udvikling og kultur anmodet direktionen om at se på en fornyelse af bogbussen. Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb til puljen i 2015 på 1,8 mio. kr. udskydes til budget 2016, sådan at den samlede pulje udgør 3,6 mio. kr. i 2016, og at der yderligere afsættes 2,9 mio. kr. i 2016 til imødekommelse af ansøgninger. Pulje til kunstnerisk udsmykning i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014 at fortsætte samarbejdet med Norddjurs Kommune om kraftværket.com efter 1. januar 2015, og at sagen genoptages med et oplæg til, hvordan ejerskabet af ejendommen Engvej 18, Kolind kan udformes. 2,8 mio. kr. i 2015 eller leasing svarende til f.eks kr. årligt i 8 år (fast rente) 2,9 mio. kr. i Udskydelse af rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. fra 2015 til kr. Årligt 1,0 mio. kr. i 2015 Ad 1: Hotellet Renovering I forbindelse med licitationen vedr. renovering af Hotellet viser det sig, at der mangler en restfinansiering på 2,35 mio. kr. for at realisere projektet. Der er givet en anlægsbevilling på 8,6 mio. kr. og projektets samlede omkostninger vil udgøre ca. 11,0 mio. kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014, at anlægsprojektet Hotel Rønde henvises til budgetforhandlingerne med henblik på at sikre restfinansieringen på kr. 2,35 mio. kr

12 Ad 2: Indkøb af ny bogbus/leasing af bogbus Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 7. maj 2014 at anmode direktionen om at se på en fornyelse af bogbussen i forbindelse med budget På den baggrund er det undersøgt, hvad anskaffelsesprisen vil være på en ny bogbus. Prisen er fundet via den leverandør, som har leveret de nye bogbusser til for eksempel Esbjerg, Aalborg og Vejle, og med udgangspunkt heri anslår firmaet, at en nybygget 12 meter bogbus Volvo/Kiitokori (finsk firma, som har leveret den bogbus biblioteket har i dag) vil udgøre 2,8 mio. kr. Alternativ: En alternativ mulighed kan være leasing i forbindelse med indkøb af bussen. Kommuneleasing har fremsendt et leasingtilbud, hvor man arbejder med en 7 års betaling + restværdien og et andet på 11 år + restværdien. Tilbuddet på leasingydelsen er følgende: Løbetid Rente Årlig ydelse kr. Restværdi kr. Samlet udgift- kr. 7 år + restværdi Variabel år + restværdi Fast år + restværdi Variabel år + restværdi Fast Hvis indkøbet af bogbussen sker via leasing vil der være tale om en driftsudgift. Der er EU-udbudspligt i forbindelse med indkøb/leasing af ny bogbus. Ad 4: Idrætspulje m.v. - pulje I forbindelse med budget 2014 blev afsat en udviklings- og medfinansieringspulje til anlæg på fritidsområdet i 2015 og 2016 på årligt 1,8 mio. kr. og stigende til 2,0 mio. kr. årligt fra Puljen udmøntes efter ansøgning og som hovedregel efter krone til krone tilskud, hvor ansøger medfinansierer anlægsprojektet. Som udgangspunkt vil udviklingsprojekter finansieret af denne pulje ikke modtage yderligere aktivitets- eller driftstilskud med mindre byrådet beslutter at øge tilskudsbudgettet. Der er i foråret 2014 modtaget en række henvendelser og ansøgninger om tilskud til facilitetsudvikling i de selvejende haller, og det viser sig, at der både på kort og lang sigt er behov for facilitetsudvikling af hallerne i Syddjurs Kommune. En stor del af hallerne er således halfjerser haller, som trænger til opdatering for så vidt gælder energirenovering og almindelig vedligehold og ikke mindst, at hallerne bør fremstå i en tidssvarende fremtoning. Imødekommelse af ansøgningerne til fase 1 i projekterne vil i alt udgør 6,5 mio. kr. jfr. nedenfor. Man har herved ikke taget stilling til fase 2 i masterplanerne. Ansøger 1 Rønde Idrætscenter Aktiviteter Budget Fase 1 Fase 2 I alt ca. I alt ca. I alt ca. mio. kr. mio. kr. mio. kr. Masterplan 2, forventes fordelt over 3 år Fase 1. Uddannelsesfaciliteter Fase 2. Ny hal

13 2 Ryomgård Fritidscenter Ansøgt tilskud Masterplan Fase 1. Cafe, samlingssted og renovering Fase 2. Ny multihal i sammen- kobling med Midtdjurshallen 3 Hornslet Hallerne Hornslet Kultur- og Idrætscenter Ansøgt tilskud/kommende tilskud Masterplanen er opdelt i 4 faser. 27,5 Der er indkommet ansøgning til fase 1 - energirenovering Ansøgt tilskud/kommende tilskud 0 1,5 Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014, at halprojekterne henvises til budgetlægningen med hensyn til stillingstagen til haludviklingspuljens størrelse som udgangspunkt for kommunens engagement i de store halprojekter. Det foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb til puljen i 2015 på 1,8 mio. kr. udskydes til budget 2016, sådan at den samlede pulje udgør 3,6 mio. kr. i 2016, og at der yderligere afsættes 2,9 mio. kr. i 2016 til imødekommelse af ovennævnte ansøgninger. Ad 5: Pulje til kunstnerisk udsmykning I overensstemmelse med Billedkunstrådets ønske om at arbejde for at synliggøre kunsten i det offentlige rum og i kommunen anmoder Billedkunstrådet om at der afsættes en %- pulje i forbindelse med nybyggeri og større renovering til kunstnerisk udsmykning. Dette har af flere omgange været italesat på dialogmøder med PUK udvalget og der tages netop nu skridt imod realiseringen af en række markante bygge- og renoveringsprojekter, hvor dette er en oplagt mulighed. Puljen tænkes anvendt til markant kunstnerisk udsmykning af høj kvalitet, og vil kunne bidrage til at give byggeriet yderligere identitet, synlighed og kvalitet til glæde og gavn for kommunens borgere og brugere såvel som den tilrejsende turist og kulturgæsten, der besøger kommunen. Professionelt udførte udsmykninger og/eller kunstnerisk bearbejdning af bygninger, pladser og rum har stor betydning for at skabe gode og inspirerende rammer for brugere og besøgende. Derfor bør kunst i det offentlige også rum betragtes som et vigtigt aktiv og en væsentlig faktor i forhold til at profilere kommunen og gøre den attraktiv for herboende og fremtidige beboere. Der foreslås afsat en pulje på kr. årligt til formålet. Ad 6: Kraftværket I slutningen af 2012 indgik kommunalbestyrelserne i Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune i et samarbejde om drift af det fælleskommunale ungdomsprojekt Kraftværket.com med hjemsted i Kolind. Byrådet godkendte på møde den 29. november 2012 projektet og samarbejdsaftale med Norddjurs Kommune samt at deponere kr. 1,0 mio. i projektperioden 1. januar 2013 til 31. december 2014 svarende til halvdelen af den anslåede værdi af bygninger med videre ved lejekontraktens indgåelse

14 Rammerne for samarbejdet bygger på en drifts- og samarbejdsaftale og rent fysisk er udgangspunktet et tidligere halmværk beliggende på adressen Engvej 18, 8560 Kolind. Der er indgået en lejeaftale med ejerne af lokaliteterne Kolind Halvarmeværk a.m.b.a. for perioden 1. januar 2013 til ophør ved udgangen af december Evaluering af projektet skal ifølge samarbejdsaftalen ske ved en midtvejsevaluering senest i foråret 2014 og en endelig evaluering i december Det forventede regnskab for 2014 skønnes at udgøre netto kr fordelt med halvdelen til hver kommune. I 2015 vil den budgetterede nettoudgift afhænge af, hvilken model for organisation og ejerskab der vælges: 1. Den samlede nettodriftsudgift skønnes ved et fortsat lejemål at udgøre årligt netto kr fordelt med halvdelen til hver kommune. Denne model kræver fortsat deponering. 2. Ved køb af ejendommen skønnes den årlige kommunale driftsudgift at udgøre netto kr fordelt med halvdelen til hver kommune. Udvalget for plan, udvikling og kultur besluttede i et møde den 18. juni 2014 at fortsætte samarbejdet med Norddjurs Kommune om kraftværket.com efter 1. januar 2015, og at sagen genoptages med et oplæg til, hvordan ejerskabet af ejendommen Engvej 18, Kolind kan udformes. Det foreslås derfor, at der afsættes et anlægsbudget hertil på 1,0 mio. kr. til formålet, svarende til det allerede deponerede beløb. Købet vil således ikke belaste likviditeten

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg

BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg BUDGET 2016 Budgetkatalog anlæg Direktionens oplæg Den 13. august 2015 Budget 2016 Oplæg til anlægsbudget 13. august 2015 Oplæg til anlægsbudget Regnskabsår 2016 2017 2018 2019 10645 ØK Administrativ organisation

Læs mere

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - anlæg 14. august 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog - direktionens oplæg - anlæg... 2 10 Økonomiudvalget... 3 10.4 Anlæg direktionens oplæg... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 6 11.4 Anlæg direktionens

Læs mere

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen

Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg

13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner. Drift. Anlæg 13.1 L,9 (5,. Kultur- og Fritidsudvalget, forslag til udvidelser og reduktioner Drift Kr. i 2015 - prisniveau 2015 2016 2017 2018 Litteratur- og Multimediefestival 90.000 90.000 90.000 90.000 Yderligere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Oplæg for Byrådet til temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Dagsorden: Ø Spørgsmål til politiske afklaring Ø Opsummering i forhold til: ü Midlertidig botilbud SEL 107 ü Aflastning SEL 84

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 890 8 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 1. marts 00 via Magistraten Tlf. nr.: 890 800 Jour. nr.:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000

Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018. Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Oversigt over ønsker til anlægsprojekter i budget 2015-2018 Udvalg 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalg 53.460.000 36.200.000 36.200.000 36.200.000 Udvalg for Plan og teknik 36.156.000 32.954.000 28.100.000

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse

Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres

Læs mere

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby

Indstilling. Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 26.09.2016 Ombygning af døgntilbuddet Bøgholt Grøndalsvej 65, Viby 1. Resume Målgruppen på døgntilbuddet på Bøgholt

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2

Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 Anlægsblokke for Økonomi-udvalg Indhold Udskiftning af låse og sikringer... 2 oversigt 2015-2020 Jord og bygninger... 3 Incitamentspuljen... 4 Projekt Ressource City... 5 Udbredelse af bredbånd og mobildækning

Læs mere

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.

1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms.

Det foreslås, at der i første omgang meddeles en bevilling til de indledende arbejder, der vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. inkl. moms. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Anlægsbevilling til indledende arbejder til og med licitation vedrørende opførelse af 28 almene boliger

Læs mere

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016

Oversigt over nye anlægsprojekter i budget 2016-2019. Ændringer i 2016 Pulje til kommunale bygninger/ældreboliger, som skal afvikles "nedrivningspuljen". 3.39. 3.39. 3.39. 3.39. Investering i energibesparende foranstaltninger 3.. 3.. 1.. 1.. 54719-14/ Nedlæggelse af brandhaner

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet

1 of 5. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet 1 of 5 Udvikling og planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde og Kolind - fremlæggelse af 3 delanalyser, herunder analyse af øvrige tilstedeværende institutioners behov. Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres

Læs mere

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø

Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Forslag 1 - Placering af CSV i lokalerne på den gamle Sociale Højskole, Storegade 182, Esbjerg Ø Indledning Byrådet besluttede den 29. august 2011 at sælge Center for Specialundervisning for Voksnes bygninger

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Byrådsindstilling. Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 3. oktober 2006 Århus Kommune Børn og Unge Anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til modernisering af Strandskolen Rådhuset DK-8100 Århus C

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler

Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Dato for byrådsbehandling 17.08.2016 Børn og Unges udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om flere faglokaler og bedre toiletter på de århusianske folkeskoler Resume af beslutningsforslaget: Forslaget

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 101 51 A3 101 Museum Sønderjylland

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Screening af faglokaler

Screening af faglokaler Screening af faglokaler Der er foretaget en besigtigelse af faglokalerne på alle kommunens folkeskoler, undtaget Thurø Skole og Tåsingeskolen. Besigtigelserne er foretaget i uge 42 og 43. Der er foretaget

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.

Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme. Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Budget 2015 Anlæg 2015-18

Budget 2015 Anlæg 2015-18 Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og

Læs mere

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården

BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne. Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården BILAG: Beskrivelse af projekterne til lånepuljen på kvalitetsfondsområderne Nyt varmtvandsbassin Fuglsanggården Gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanens 1. etape medfører, at beboerne på plejehjemmet

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet

Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Vejen kommunale tandpleje

Vejen kommunale tandpleje Vejen kommunale tandpleje Drifts- og Afdelingschef Marianne Hald Andersen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice

Indstilling. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej. Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten ultur og Borgerservice Den 27. oktober 2006 Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik Tomsagervej Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag

Budget - Den frie anlægsramme Anlægsforslag 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Eventklare Værftshaller Nr.: Værftshallerne anvendes med stor succes til diverse events og der er stor søgning på leje af

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere