Præsentation af Borger & Arbejdsmarked

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præsentation af Borger & Arbejdsmarked"

Transkript

1 Præsentation af Borger & Arbejdsmarked

2 Indhold 2 Forord Værdier Nøgletal om personalet Nøgletal Sekretariat... 8 Jobcenter... 9 Social & Tilbud Borgerservice Detaljeret organisationsplan Kort Administrationen - Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune

3 forord Det er svært at sætte en etiket på Borger & Arbejdsmarked. Vi beskæftiger os med et meget bredt spekter af ydelser fra hjælp og vejledning til borgere med fysiske og eller psykiske lidelser, over vielser, kontante ydelser og hjælp til jobsøgning for blot at nævne nogle få eksempler. Vi er en broget skare på omkring medarbejdere med mange forskellige kompetencer, som hver især fra vores placering bidrager til at løse forvaltningens opgaver. Borger & Arbejdsmarked spiller en rolle i mange menneskers liv. Hos nogle er det en birolle, ja med de digitale muligheder kan den somme tider være så beskeden, at borgeren knap opdager, at han eller hun har været i kontakt med vores forvaltning. Hos andre borgere har vi en solid placering midt i deres liv, og har en afgørende betydning for deres livskvalitet. Fælles for indsatsen i hele forvaltningen er, at det er borgeren, der har hovedrollen og at vi så vidt muligt arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp. Borger & Arbejdsmarked servicerer to af Esbjerg Kommunes politiske udvalg, Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget. Det betyder, at udvalgenes budgetter administreres af Borger & Arbejdsmarked, og at de opgaver, som ligger inden for udvalgenes kompetenceområder, løses af Borger & Arbejdsmarked. Borger & Arbejdsmarkeds organisation ser overordnet således ud: Jobcenter I det følgende kan du læse om Borger & Arbejdsmarkeds værdigrundlag, nøgletal og forskellige afdelinger og enheder. Et mere detaljeret organisationsdiagram kan ses på side 16. Et kort over Esbjerg Kommune og de forskellige afdelingers hovedadresser kan du se på side 17. God læselyst! Sekretariat Med venlig hilsen Direktør Social & Tilbud Borgerservice Lise Plougmann Willer Direktør Borger & Arbejdsmarked 3

4 værdier I Borger & Arbejdsmarked er der et værdigrundlag, som skal efterleves af de ansatte i alle aspekter af arbejdslivet: I forhold til borgere og virksomheder, i forhold til eksterne samarbejdspartnere og internt i organisationen. Værdigrundlag i Borger & Arbejdsmarked Mission Som indgang til det offentlige sætter vi borger og virksomhed i centrum og giver rette tilbud, så alle kan deltage aktivt i samfundet. Vision Vi vil: give borgeren mulighed for at tage ansvar for eget liv via aktiv inddragelse i opgaveløsningen være handlingsorienterede, professionelle og effektive være en attraktiv og levende organisation gøre en forskel - internt og eksternt De 6 værdier er: Engagement skaber vi gennem: involvering fleksibilitet indflydelse Helhedssyn skaber vi gennem: viden sammenhæng gennemskuelighed Ordentlighed skaber vi gennem: professionalisme ansvarlighed åben dialog Service skaber vi gennem: at levere ensartede ydelser tilpasset den enkelte helhed i ydelserne ansvarligt og loyalt samarbejde Trivsel skaber vi gennem: opmærksomhed troværdighed respekt for forskellighed Udvikling skaber vi gennem: nytænkning læring mod og handlekraft Udvikling Ordentlighed Trivsel Service Helhedssyn Engagement 4

5 Nøgletal om personalet Der var i 2011 i alt ca fuldtidsstillinger i Borger & Arbejdsmarked bemandet af ca ansatte. Personalet på de sociale tilbud til voksne handicappede, sindslidende og socialt udsatte udgør størstedelen. Medarbejdere pr. faggruppe Kontorpersonale - 20% Ledende værkstedspersonale - 4 % Social- og sundhedspersonale - 10 % Socialpædagoger - 40 % Socialrådgivere - 12 %? - 12 % Andet - 2 % Fordeling af ansatte i B&A s afdelinger Borgerservice - 8 % Jobcenter - 22 % Revacenter - 1 % Sekretariat - 1 % Social & Tilbud - 68 % De fem største faggrupper i Borger & Arbejdsmarked er socialpædagoger, kontorpersonale, socialrådgivere, social- og sundhedspersonale og ledende værkstedspersonale. Tre ud Medarbejdere pr. faggruppe af ti ansatte i Borger & Arbejdsmarked er således uddannede Kontorpersonale - 20% socialpædagoger. Gruppen andet dækker over alt lige fra teknisk personale til rengøringsassistenter, læger, akademikere og mange flere. Ledende værkstedspersonale - 4 % Social- og sundhedspersonale - 10 % Socialpædagoger - 40 % Socialrådgivere - 12 % Fordeling af ansatte i B&A s afdelinger Borgerservice - 8 % 1 Forbrugte fuldtidsstillinger i Tal fra Silkeborg Jobcenter Data % Revacenter - 1 % Sekretariat - 1 % 5

6 Nøgletal Tabel 1: Budget for handicapområdet 2012-priser, mio. kr Drift inden for rammen 587,6 Misbrugsbehandling 35,8 Center for Socialt Udsatte 44,2 Socialt Rehabiliteringscenter 81,5 Kraftcenter 31,3 Udviklingscenter Ribe 53,9 Udviklingscenter Esbjerg 112,9 Beskæftigelsen 51,9 Krisecenter 3,1 Tværgående puljer og opgaver -22,2 Køb hos andre kommuner og regioner 117,0 Køb hos private leverandører 59,4 Hjælpemidler, handicapkørsel og befordring 18,8 Borger & Arbejdsmarked servicerer som beskrevet i indledningen to af kommunens udvalg, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Det betyder blandt andet, at disse to udvalgs budgetter administreres i Borger & Arbejdsmarked. I 2012 er der på Socialudvalgets budget ca. 1,3 mia. kr. Lidt over halvdelen går til udbetaling af sociale ydelser (pensioner, personlige tillæg, enkeltydelser m.v.), mens den anden halvdel går til handicapområdet. I tabel 1 vises, hvordan budgettet på handicapområdet er fordelt mellem de forskellige målgrupper og områder, mens tabel 2 viser, hvordan midlerne til sociale ydelser fordeler sig. Drift uden for rammen -15,5 Statsrefusion (dyre enkeltsager) -15,5 6 Drift i alt 572,1 Arbejdsmarkedsudvalget har et budget på 725 mio. kr. i Heraf går størstedelen til udbetaling af dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge, ledighedsydelse, fleks - og skånejobs, kontanthjælp, revalidering m.m. Herudover bruges en del på beskæftigelsesindsatsen til forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere og introduktionsydelsesmodtagere.

7 Tabel 2: Budget for sociale ydelser 2012-priser, mio. kr Drift inden for rammen 11,1 Andre sundhedsudgifter 5,0 Frivilligt socialt arbejde 6,1 Drift uden for rammen 704,0 Pensioner 964,5 Driftsindtægter -15,6 Statsrefusion -353,7 Netto 595,2 Personlige tillæg 24,7 Statsrefusion -14,0 Netto 10,7 Enkeltydelser, sygebehandling m.v. 13,9 Statsrefusion -6,9 Netto 7,0 Boligstøtte 282,7 Driftsindtægter -0,3 Statsrefusion -191,3 Netto 91,1 Drift i alt 715,1 Tabel 3: Budget for arbejdsmarkedsområdet priser, mio. kr Drift inden for rammen 9,1 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 7,9 Øvrige sociale formål (projekter delvis finansieret af Indenrigs- og socialministeriet 1,2 Drift uden for rammen 969,4 Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v -1,9 Introduktionsydelse (incl. Repatriering) 2,9 Sygedagpenge 191,4 Kontanthjælp (passiv) 184,6 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 60,8 Dagpenge til forsikrede ledige 199,8 Revalidering 50,0 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. + ledighedsydelse 131,3 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 93,3 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 53,6 Beskæftigelsesordninger 3,7 Drift i alt 978,5 Økonomisk ramme 715,1 7

8 sekretariat Sekretariat, Borger & Arbejdsmarked er fysisk placeret på Esbjerg Rådhus. Sekretariatet er hele forvaltningens sekretariat. Fællestrækket for de opgaver, der udføres i sekretariatet, er at de støtter hele forvaltningen. Funktioner, som omfatter hele Borger & Arbejdsmarked, og som har hjemme i sekretariatet, kan nævnes: Overordnede it-funktioner (fx ledelsesinformation, brugeradministration og superbruger-funktion) Koordination af arbejdsmiljøopgaver (forvaltningens daglige arbejdsmiljøleder sidder i sekretariatet) Socialfaglig juridisk bistand til hele forvaltningen Koordinering af EKnet og hjemmesider Organisationsændringer Koordinering af brug af lokaler Sekretariat yder sekretariatsbistand for Direktør, Sekretariatschef og Udvalgsformand, Forvaltnings-MED, Chef- og Ledermøder, Handicapråd, Integrationsråd og Udsatteråd, ligesom Arbejdsmarkedsudvalget og Socialudvalget også betjenes. En anden stor opgave består i administration af forskellig art: Elektronisk rekruttering (OFIR), klager, leasing af biler, administration af midler til frivilligt socialt arbejde, undervisning i kommunens ESDH-systemer m.m. 8

9 9

10 Jobcenter Jobcenter Esbjerg består af fire afdelinger, Jobafklaring, Jobservice, JobAktiv og Stab/Udvikling. Jobcenteret har sit hovedkontor Exnersgade i Esbjerg, men har afdelinger og aktiviteter rundt omkring i kommunen. Jobcenteret er en indgang til offentlig jobservice for borgere og virksomheder på beskæftigelsesområdet. Som kommunalt jobcenter varetager jobcenteret således indsatsen for alle ledige og sygemeldte borgere. Endvidere hjælper jobcenteret virksomheder med at finde medarbejdere til ledige stillinger. Jobafklaring står for indsatsen for sygemeldte beskæftigede og ledige, samt gravide: Sygedagpengemodtagere opfølgning og indsats Fleksjob Revalideringsforløb virksomhedsrettet revalidering Skånejob Visitation til pension Aktivering af sygemeldte Uddannelsesvejledning Opgaverne løses af de forskellige afdelinger i jobcenteret. LBR Jobcenter Esbjerg (Jobcenterchef) Jobcenter Stab/Udvikling JobAktiv er jobcenterets aktiveringsafdeling og står for: Job- og matchforløb - Jobsøgningsforløb Særligt tilrettelagte aktiveringsindsatser for kontanthjælpsmodtagere, starthjælp, introduktionsydelse, sygedagpenge og forsikrede ledige Forsøgsprojekter og støtteprojekter, afklaringsprojekter for særlige gruppe i samarbejde med interne og eksterne aktører. Læse og skrive undervisning Uddannelsesvejledning Jobafklaring JobAktiv JobService 10

11 Jobservice står for indsatsen for ledige, herunder: Modtagelse af nye ledige Samtaler og opfølgning over for forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere Jobformidling Etablering af tilbud og beskæftigelsesfremmende aktiviteter for alle ledighedsgrupper Bidrager til at sikre virksomhederne den nødvendige arbejdskraft Formidling af udenlands arbejdskraft Tilskudsordninger, praktik og ansættelse på særlige vilkår Uddannelsesvejledning Revalidering, ansøgninger, afgørelser og opfølgning Visitation til pension I Stab/Udvikling arbejdes med: Udarbejdelse af den årlige beskæftigelsesplan Ledelsesinformation Tilsyn med andre aktører, rammeaftaler Sekretariatsbetjening af Det Lokale Beskæftigelsesråd Overvågning og styring af indsats Resultatrevision mm. Administration af diverse ordninger: løntilskud, køb af uddannelse og andre aktører Styring af klagesager Personale administration LBR-konsulenterne: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Esbjerg og Fanø Kommuner har tilknyttet tre konsulenter, som er placeret i Jobcenteret. Deres opgave er at udvikle indsatsen for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. 11

12 Social & tilbud Social & Tilbud består af en række sociale tilbud og en administrativ enhed, som har myndighedsfunktionen på voksenhandicap-området Et stab/udviklingsafsnit og en økonomifunktion. Samlet set har Social & Tilbud ca ansatte, heraf 35 i den administrative del. De sociale tilbud er organiseret i 8 organisationer. De enkelte indsatser er placeret rundt omkring i Esbjerg og omfatter bl.a. botilbud, botræningstilbud, pensionater, væresteder, tilbud om beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, tilbud om voksenstøtte i eget hjem, støttecentre og tilbud om støtte- og kontaktpersoner til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Den administrative enhed er placeret i administrationsbygningen i Bramming, og består af to enheder, Stab/Udvikling og Voksen Rådgivning & Visitation (myndighed). Stab/Udvikling har som hovedopgave at stå for drift, udvikling, planlægning og omstilling af de forskellige tilbud. Herudover arbejdes der med: Analyseopgaver Tilbudsportalen Projektstyring/-ledelse Sagsfremstillinger til udvalget Voksen Rådgivning & Visitation arbejder med: Godkendelse/tilsyn med private opholdssteder Magtanvendelse Tilsyn med kommunens egne tilbud Socialrådgiverne i Voksen Rådgivning & Visitation, som er den ene halvdel af den administrative del af Social & Tilbud, er organiseret i teams: Team Praksisudvikling & Drift Team Psykiatri/Socialt Udsatte Team Udvikling Socialrådgivernes primære opgaver er: At yde rådgivning og specialrådgivning til handicappede borgere At udrede borgerens behov og udstede bevilling på tildelt ydelse At beskrive mål, omfang og kvalitet af ydelsen At afsøge, hvor opgaven kan løses og sende bevilling til og indgå kontrakter med leverandør Udarbejdelse og ajourføring af kvalitetsstandarder Styring af bevillinger i forhold til budget og kvalitetsstandarder Inddragelse af eksterne specialister i visitationen 12

13 Organisering af de sociale tilbud Social & Tilbud (Social & Tilbudschef) Voksen Handicap (Myndighed, visitation, 141 handleplan) Stab/Udvikling Økonomi Beskæftigelsen (SEL 103 samt den specialiserede voksen undervisning) Misbrugsbehandlingen Udviklingscenter Ribe (SEL 85, 104, 107, 108) Udviklingscenter Esbjerg (SEL 85, 104, 107, 108) Socialt Rehabiliteringscenter (SEL 85, 104, 107, 108) Center for Socialt Udsatte (SEL 85, 104, 107, 108, 110) Kraftcenter (SEL 79, 99) (SEL 102 samt sundhedslovens 141, 142) Krisecenter (SEL 109 Handicap Handicap Handicap Psykosociale problemstillinger Misbrug/Udsatte Handicap Handicap Psykosociale problemstillinger Senhjerneskade Psykosociale problemstillinger Psykosociale problemstillinger Senhjerneskade Senhjerneskade Senhjerneskade Handicap Misbrug/Udsatte Misbrug/Udsatte 13

14 Borgerservice 14 Borgerservice består af 2 borgerservicecentre, en Stab/Udviklingsafdeling og to kontorer, der behandler sager om sociale ydelser: Kontanthjælp og Sygedagpenge. Kontanthjælp, Sygedagpenge og Stab/Udvikling er placeret i Bramming, mens de 2 borgerservicecentre er at finde i henholdsvis Esbjerg og Ribe. Ribe har desuden åben for ekspedition i Bramming. Den overordnede opgave i Borgerservice er at være borgernes indgang til det offentlige. I borgerservicecentrene løses opgaver inden for følgende områder: Skat, pas og kørekort Vielser Folkeregister Valg Personregister Sygesikring Råd og vejledning Udlevering og modtagelse af batterier (til høreapparater) og kanyler Underskrift af feriekort Udlevering og modtagelse af diverse skemaer Ind- og udbetaling Opkrævning Nem-Id Boligindskud og lån til ejendomsskat Floorwalker Booking af pas Børnetilskud/-bidrag Udstedelse af parkeringslicenser Under Borgerservicecenter Esbjerg ligger også Team Kontrol, Team Opkrævning og H-team. Team Kontrol står for sagsbehandling i sager, hvor der er mistanke om misbrug af sociale ydelser herunder bl.a. indhentning af dokumentation internt og eksternt, samt opfølgende samtaler med borgere på grundlag af folkeregister- og sociallovgivning. Team Opkrævning står for opkrævning af ydelser og styring af restanceforhold, herunder oversendelse af krav til restanceinddrivelsesmyndigheden. H- team står for administration af pensioner. I Borgerservicecenter Esbjerg varetages også opgaverne omkring boligindskudslån og kommunal boligudlejning. Borgerservicecenter Esbjerg har her ud over også opgaven vedr. Fleksydelse. Team Central ligger under Borgerservicecenter Ribe og har en række opgaver, hvor den daglige sagsbehandling foregår i alle borgerservicecentrene: Personregister, grænsegængere, vielser, hjemmeservice, budget/regnskab.

15 Borgerservice (Borgerservicechef) Borgerservice Stab/Udvikling Borgerservicecenter Esbjerg () Borgerservicecenter Ribe () Sygedagpenge () Kontanthjælp () Team kontrol Team central P-team Team opkrævning H-team Kontanthjælp varetager opgaverne inden for nedenstående områder: Kontanthjælp Integrationsydelse Starthjælp Repatriering Garantistillelse Revalideringsydelse Ledighedsydelse Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser) Sygedagpenge, her under P-team, arbejder med: Sygedagpenge Udbetaling af barselsdagpenge Arbejdsgiverrefusion vedr. sygdom og barsel Regres Støtte til bil Handicapkørsel Individuel kørsel Tilkendelse/forhøjelse af pension Bevilling af bistands- og plejetillæg Merudgifter Ledsageordning Stab/Udvikling er sekretariat for borgerservicechefen og Borgerservice. Der løses en række opgaver inden for personaleadministration, post, journalisering, udvikling og projekter, administration af det gamle rådhus i Ribe, arbejdsgangsanalyser, kanalstrategi, IT-koordination, IT-selvbetjeningsløsninger, kompetenceplaner/håndbøger og vejledninger. 15

16 Detaljeret organisationsplan Borger & Arbejdsmarked Direktør Lise P. Willer Sekretariatet Jobcenter Social & Tilbud Social- og tilbudschef Jobcenter Stab/ Udvikling LBR Social & Tilbud Stab/Udvikling Voksen Handicap Joafklaring Jobaktiv Jobservice Økonomi Fysisk Motorvejsprojekt Unge jobklar, indsatsklar og afklaringsparate Sociale tilbud Ledighedsydelse og Fleksjob Projekthuset Ribe Over 30-årige jobklar Misbrugsbehandling Centerleder Udviklingscenter Esbjerg Centerleder Depression information Jobafklaring Høgevej Energivej Esbjerg e Darumvej, Esbjerg m.fl Over 30-årige indsatsklar samt midlertidig passiv Unge indsatsklar med særlige behov samt midlertidig passiv Revalidering, Fleksjob og Pension Socialt Rehabiliteringscenter Centerleder Kraftcenter Centerleder Udviklingscenter Ribe Centerleder Beskæftigelsen Centerleder Center for Socialt Udsatte Centerleder Krisecenter Centerleder 16

17 Borgerservice Borgerservicechef Borgerservice Stab/Udvikling Borgerservicechef Borgerservicecenter Esbjerg Borgerservicecenter Ribe/Bramming Sygedagpenge Kontanthjælp 17

18 Borger & Arbejdsmarked 1. Sekretariat Torvegade 74, 6700 Esbjerg Borgerservice 1. Borgerservicecenter Esbjerg, Torvegade 74, 6700 Esbjerg 2. Borgerservicecenter Ribe, Giørtz Plads 2, 6760 Ribe 3. Borgerservicecenter Bramming mm., Sct. Knuds Alle 7, Bramming Jobcenter 4. Jobcenter Esbjerg, Exnersgade 33, 6700 Esbjerg (samt flere adresser i Esbjerg og Ribe) Social & Tilbud 3. Voksen Rådgivning & Visitationog Stab/Udvikling, Sct. Knuds Alle 7, 6740 Bramming 18 Centre under Social & Tilbud 5. Misbrugsbehandling: Bakkevej 6, 6700 Esbjerg 6..Center for Socialt Udsatte: Exnersgade 47 B, 6700 Esbjerg 7. Socialt Rehabiliteringscenter: Grønningen 2, 6740 Bramming 8. Kraftcenter: Frodesgade 27, 6700 Esbjerg 9. Udviklingscenter Ribe: Kastanie Allé 7, 6760 Ribe 10..Udviklingscenter Esbjerg: Kornvangen 9 B, 6705 Esbjerg Ø 11. Beskæftigelsen: Pile Allé 6, 6760 Ribe 12. Krisecenter: Borgergade 6, 6700 Esbjerg

19 Ho Bugt k a l l i n g e n Oksbøl Grådyb Billum Varde Å Kokspang Hjerting Sjelborg 5 10 km Hostrup Nordby FANØ Janderup Alslev Guldager 447 Guldager St.by Rindby Forum Bryndum Tarp VARDE Vester Nebel E 20 ESBJERG 11 Andrup Skads 191 Næsbjerg Rousthøje Roust Tjæreborg Ålbæk Store Darum Årre Grimstrup E 20 Sneum Å Endrup Vilslev Jedsted Fåborg Vejrup Bramming 7 3 Gørding Hunderup Sejstrup Jernvedlund Farup Kirkeby 191 Kongeå Gredstedbro Agerbæk 32 Glejbjerg 425 Hovborg Tobøl Esbjerg Kommune, Kortkontoret Kort & Matrikelstyrelsen Holsted Føvling V A D E H A V E T Sønderho Knudedyb MANDØ Mandø Vester Vedsted Råhede Ribe Å Øster Vedsted Egebæk - Hviding Lustrup Ribe Obbekær 437 Seem Varming 179 Høm Roager 24 Spandet km Juvre Dyb Rejsby Brøns Frifelt Gånsager 19

20

Præsentation af Borger & Arbejdsmarked

Præsentation af Borger & Arbejdsmarked Præsentation af Borger & Arbejdsmarked FORORD Det er svært at sætte en etiket på Borger & Arbejdsmarked. Vi beskæftiger os med et meget bredt spekter af ydelser fra hjælp og vejledning til borgere med

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget sprotokol 01-09-2014 13:00 Ungeguiden - Kejlstrupvej 85 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 [Offentlig]

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Præsentation. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Præsentation Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indhold Forord...4 Mission, Vision og Værdigrundlag...5...6...7 Ejendomme...8 Esbjerg Lufthavn...9 Plan... 10 Miljø... 11 Vej & Park... 12 Teknik & Miljø, organisationsplan...

Læs mere

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning.

Organisation. Delplan Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen. 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Side: 1 5.6.1 Arbejdsmarkeds og Sundhedsforvaltning. Leder: Forvaltningschefen Stedfortræder: Sekretariatschefen Forvaltningen er sekretariat for: Sundheds- og Omsorgsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted

Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for sektionsleder for JobService på Jobcenter Thisted Jobprofil for Område Refererer til Ansvarsområde Sektionsleder for JobService Beskæftigelsesafdelingen, Beskæftigelses- Social- og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 722 Beskæftigelse områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer områ debeskrivelse, områ de 722 Beskæftigelse 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 722 Beskæftigelse omfatter: Aktive beskæftigelses- og uddannelsesforanstaltninger Forsørgelsesydelser Lægeerklæringer

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd

Introduktion til Beskæftigelsesområdet. v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Introduktion til Beskæftigelsesområdet v/ Michael Bjørn Vicedirektør Velfærd Overordnede rammer for Beskæftigelsesområdet Lovreguleret af: Beskæftigelsesministeriet (BM) Beskæftigelsesminister: Troels

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED

MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 CENTER ARBEJDSMARKED Dato for indgåelse Indgået mellem Direktør Centerchef Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE MÅL OG RAMMER Rammer og forudsætninger Den nuværende økonomiske

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Psykiatri og Voksenservice 2013 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Esbjerg Kommune har lavet 20 landsbyplaner - fra lokale idéer til lokal handling ved landskabsarkitekt Steen Gelsing, Vej & Park

Esbjerg Kommune har lavet 20 landsbyplaner - fra lokale idéer til lokal handling ved landskabsarkitekt Steen Gelsing, Vej & Park Esbjerg Kommune har lavet 20 landsbyplaner - fra lokale idéer til lokal handling ved landskabsarkitekt Steen Gelsing, Vej & Park Landsbyplaner i Esbjerg Kommune. Hvad er nu det for noget? En landsbyplan

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Byrådets medlemmer. Stående udvalg: Eva Fisker Jørn Schultz

Byrådets medlemmer. Stående udvalg: Eva Fisker Jørn Schultz Oplysninger om Esbjerg Kommune 2013 Politiske forhold Byrådets medlemmer Borgmester: Johnny Søtrup... 1. viceborgmester: Jakob Lose... 2. viceborgmester: Karin Schwartz... John Snedker... nders Kronborg...

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. februar 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted februar 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp

Sociale formål Indtægter fra central refusionsordn., grp KONTANTHJÆLP OG ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 8.10 Alle nøgletal er beregnet i kroner pr. 17-64 årig 5.57.72 Sociale formål 252 355 449 412 Indtægter fra central refusionsordn., grp. 018 0 0-46 -7 5.57.73

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere