Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau. Indlæg på Trafikdage august 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøstyrelsen og Trafikministeriet. Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau. Indlæg på Trafikdage 24-25 august 98"

Transkript

1 Miljøstyrelsen og Trafikministeriet Begrænsning af trafikstøj på det nationale niveau Indlæg på Trafikdage august 98 Rapport nr.: Udgave nr: 1 Udgivelsesdato: 2 august 1998 Udarbejdet: SRS/COWI AS N\324\proj\10002J\Z32\Trafikdage.doc

2 ,QGOHGQLQJ I januar 1997 igangsatte Miljøstyrelsen og Trafikministeriet i fællesskab et projekt med det formål at koordinere en opfølgning på støjmålsætningen i Trafik Denne målsætning er, at der i 2010 højst må være stærkt støjbelastede boliger, dvs. boliger belastet med et støjniveau på 65 db og derover. Det er et niveau, hvor en betydelig andel føler sig stærkt generet og hvor psykologiske og fysiske gener kan iagttages hos den mest følsomme del af befolkningen Til gennemførelse af projektet blev der nedsat en styregruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen, Trafikministeriet, Vejdirektoratet, Banestyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger. COWI har bistået med analyser til brug for arbejdet og som sekretær for udvalget. Formålet med projektet er at identificere og vurdere effekterne af de virkemidler, der bedst kan reducere trafikstøjbelastningen. Som led i projektet er gennemført en studierejse til Tyskland og Holland, hvorfra erfaringer om nye støjbegrænsningsmuligheder er hentet hjem. Især er der grund til at være opmærksom på de resultater, man har nået i Holland med hensyn til udvikling af støjsvagere vejbelægninger, de såkaldte 2-lags drænasfalt vejbelægninger. Projektet fokuserer primært på reduktion af støjbelastningen for de mest støjramte boliger, jf. Trafik 2005 målsætningen. Trafikstøj kan imidlertid også være generende på andre områder f.eks. støjbelastning i forbindelse med daginstitutioner, skoler, hospitaler, forretninger, kontorer og rekreative områder. Disse typer af støjbelastning indgår ikke i nærværende projekt. Dog vil nogle virkemidler, der afhjælper støj ved boliger, samtidig have en effekt for øvrige områder. Dette gælder specielt virkemidler, der dæmper støjen ved kilden. 6W MNRUWO JQLQJ Omkring 1990 blev antallet af stærkt støjbelastede boliger - boliger belastede med et støjniveau over 65 db - i Danmark opgjort til Disse var fordelt med boliger belastet af vejtrafikstøj, boliger belastet af togstøj og boliger belastet af flystøj. Som følge af de igangværende initiativer for at dæmpe støjbelastningen fra bane- og flytrafik, forventes der i 2010 ikke at være boliger belastet med 65 db og derover herfra. Der må dog forventes et lille antal støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger, idet DSB/Banestyrelsens Støjprojekts tilbud om tilskud til lydisolering ikke udnyttes af alle (40% tilslutningsprocent i gennemsnit). På trods af usikkerheder i opgørelsen blev det vurderet, at der i de foregående år var sket et fald i antallet af boliger belastet med vejstøj over 65 db, fra ca i tidligere skøn til ca boliger. Årsagen vurderes udover forskelle i opgørelsesmetoder at være resultatet af de senere års støjbekæmpelse som led i trafik- og byplanlægningen, skrappere hastighedsgrænser, samt nyt boligbyggeri og nedlæggelse af boliger i støjbelastede områder. Seneste opgørelse over antallet af stærkt vejstøjbelastede boliger er for 1995 opgjort til ca Ændringen vurderes primært at skyldes forbedrede opgørelsesmetoder og i mindre omfang en reelt reduceret støjbelastning. I Trafik 2005 blev det vurderet: /DQJWGHQVW UVWHGHODIGHUHVWHUHQGHFDVW UNWVW M EHODVWHGHEROLJHUHUHWDJHHMHQGRPPHRJW WUDQGEHE\JJHOVHVRPW\SLVNHURSI UWO QJHI UPDQ NHQGWHWLOSUREOHPHUQHIUDYRUHGDJHVPRWRULVHUHGHWUDILN'HQHQHVWHPXOLJKHGIRUDWEHN PSH VW MSUREOHPHUQHYLOQRUPDOWY UHIDFDGHLVROHULQJDIHMHQGRPPHQHNRPELQHUHWPHGKDVWLJKHGV G PSQLQJDIWUDILNNHQ

3 8GRYHUIDFDGHLVROHULQJHUVW MVN UPHHWHIIHNWLYWPLGGHOWLODWUHGXFHUHVW MEHODVWQLQJHQ%ODQGW DQGHWDISODGVKHQV\QYLOGLVVHNXQLEHJU QVHWRPIDQJNXQQHDQYHQGHVLGHHNVLVWHUHQGHE\RPUnGHU 'HWVN QQHVDWPLQGUHHQGDIGHVW UNWVW MEHODVWHGHEROLJHUYLONXQQHKM OSHVPHG VW MVN UPH I dette kapitel gives et overblik over støjkortlægningen, hvorefter der opstilles en referencefremskrivning, baseret på forventninger til den fremtidige udvikling i trafikomfang og EU-regulering. Opgørelsen af boliger støjbelastede fra vejtrafik i Trafik 2005 er baseret på "Kortlægning af vejtrafikstøj i Danmark", udført for Trafikministeriet og Miljøstyrelsen af Anders Nyvig og afrapporteret december Kortlægningen er baseret på en opskrivning af støjkortlægninger for 7 repræsentative danske byer og 3 små byer i Horsens Kommune, foretaget i perioden I forbindelse med 1991-kortlægningen var man opmærksom på, dels at opgørelsen var behæftet med betydelig usikkerhed i forbindelsen med opregning til nationalt niveau, dels at det var et problem, at der kun indgik veje med mere end køretøjer i døgnet. Også lavere trafikintensiteter kan nemlig medføre støj i kategorien db. Antal boliger i denne kategori blev derfor undervurderet og antal boliger med mindre end 55 db overvurderet. Miljøstyrelsen har foretaget en opdatering af kortlægningsgrundlaget. De nye kortlægning er baseret på kortlægningen i 32 byer og på trafikdata fra , med vægt på Beregningerne i nærværende arbejde er baseret på denne kortlægning, hvilket indebærer, at der ikke er fuld sammenlignelighed med den kortlægning, som lå til grund for Trafik DEHO)RUGHOLQJSnYHMNDWHJRULHU.RUWO JQLQJ Boligveje Fordelings Overordn.b Hvdl. & Motor/ I alt veje yveje amts veje motortraf I alt Boligveje Fordelings Overordn. Hvdl. & Motor/ I alt veje veje amts veje motortraf % 24% 42% 21% 2% 100% 65 2% 25% 62% 9% 3% 100% Note: Tallene er afrundede Som det fremgår af tabellen ligger langt den største del af boliger belastet med et støjniveau på 65 db på de overordnede byveje, hvilket hænger sammen med kombinationen af både relativt meget trafik og relativt mange tætliggende boliger. 5HIHUHQFHXGYLNOLQJ Den fremtidige trafikstøjbelastning afhænger af en lang række forhold som f.eks. udviklingen i trafikomfang og -fordeling, lokalisering af befolkningen i forhold til støjkilderne og af støjemis-

4 sionerne fra de enkelte køretøjer. Effekten af en støjbekæmpelsesindsats afhænger af den fremtidige udvikling på disse områder. På grund af de vanskeligheder, der er forbundet med mere præcise forudsigelser af trafikstøjbelastningen - støjens karakter af lokalt fænomen kræver detaljerede oplysningerne om omgivelserne - er der ikke foretaget en egentlig beregning af støjproblemets omfang i Der er dog for at illustrere betydningen af trafikvæksten foretaget en simpel fremskrivning af antal støjbelastede boliger i 2010 som effekt af trafikvæksten. Det lægges her til grund, at stigningen i trafikomfang fordeler sig ligeligt på vejtyper og bystørrelser, og der er ikke taget højde for fremtidige ændringer i trafikstrømme som følge af lokalisering. Dette er en simpel antagelse, og den faktiske støjbelastning vil i høj grad afhænge af trafikkens fordeling på vejtyper. Det er dog valgt at bruge den simple fremskrivning fremfor ikke at fremskrive trafikudviklingen, idet der herved indikeres, at den øgede trafik alt andet lige vil medføre en øget støjbelastning. Der er desuden foretaget en beregning af effekten af allerede vedtagne EU-emissionsgrænser på antal støjbelastede boliger, og denne er sammen med effekten af trafikvæksten indregnet i en referencesituation. De støjmæssige effekter af forskellige virkemidler er beregnet i forhold til denne reference. Fremskrivningen med den foreliggende version af referencemodellen (marts 1998) viser en vækst i vejtrafikarbejdet på ca. 30% fra 1995 til Den gennemsnitlige vækst i vejtrafikken på 30% vurderes at give en stigning i støjbelastningen i størrelsesordenen 1 db. Der er her forudsat uændret fordeling af trafikken mellem tunge og lette køretøjer. Fremskrivningen til 2010 viser en stigning i antallet af støjbelastede boliger med db på 1% og en stigning i antal stærkt støjbelastede boliger med 65 db og derover fra ca til ca , svarende til en stigning på 25%. I alt er der en stigning i antal støjbelastede boliger med 55 db og derover fra ca til ca , svarende til 7%. (IIHNWHUDIVN USHGHHPLVVLRQVJU QVHU Støjregulering som allerede er vedtaget vil - modsat trafikvæksten - få en positiv effekt på støjbelastningen. De eneste vedtagne EU-regler på vejstøjområdet er direktiver om støj fra nye køretøjer. Disse fastlægger grænseværdier for nye personbiler, busser, lastbiler og motorcykler. Effekten af grænseværdierne hænger imidlertid tæt sammen med den måde, kontrollen udføres på. Testkravene gælder den maksimale støj fra enkeltkøretøjer, mens effekten af støj fra køretøjerne under normale bykørsel ikke indfanges af denne test og ikke er reguleret i øvrigt. Testen sker ved maksimal acceleration ved 50 km/h, som ikke afspejler normal bytrafik, og som endvidere undervurderer dæk-vejbanestøjen, der især har betydning ved hastigheder over 50 km/t. Der er heller ikke krav til støjudsendelse fra dæk.kommissionen har imidlertid i december 1997 oversendt et forslag til Parlamentet om ændring af Rådets direktiv 92/23/EØF om dæk til motorkøretøjer, hvori der foreslås grænseværdier for rullestøj. Vedtages forslaget, skønner Kommissionen, at ca. 25% af dækkene på markedet skal ændres, så de bliver mindre støjende. I forslaget sættes fristen for ikrafttrædelse til 1. oktober Støjen skal måles ved 80 km/h. Forslaget indeholder ikke skøn over den forventede støjmæssige effekt. EU kravene til køretøjers støjemissioner er strammet væsentligt de senere år, især for lastbiler. I perioden er kravene til personbiler strammet fra 82 db til 74 db, svarende til 8 db, og for tun-

5 ge køretøjer fra 91 db til 80 db, svarende til 11 db. Ved typegodkendelse af nye køretøjer kontrolleres, at disse skærpede grænser overholdes. Det vurderes imidlertid, at stramningen ikke har haft nogen markant effekt på støjbelastningen i EU. Årsagerne hertil er flere: For det første var de tidligste grænseværdier meget lempelige. For det andet betyder testmetoden, at bilproducenterne optimerer de nye køretøjer specielt med hensyn til motorstøj under maksimal acceleration og ikke i forhold til bykørsel. For det tredje har øget brug af bredere dækprofiler til personbiler og større lastbiler med flere aksler og dæk medført øget støj, som ikke reguleres af testmetoden. EU kravene er senest skærpet i 1992 med effekt i dansk lovgivning fra I takt med at bilparken udskiftes forventes de seneste skærpede krav dog at give en effekt, specielt ved de lavere hastig-heder, hvor motor- og transmissionsstøj er dominerende. Ved hastigheder over 50 km/t vil dækstøj således blive mest betydende støjkilde fra personbiler og fra lastbiler vil dækstøjen blive den vigtigste kilde ved hastigheder over km/t. Ved vurdering af den samlede teknologiske forbedring af køretøjernes støjudsendelse er valgt at indregne en støjreduktion på 2 db på boligveje, hvor hastigheden typisk er km/t og en reduktion på 1 db på fordelingsveje i byerne, hvor hastigheden typisk skønnes at ligge omkring 50 km/t. Det er usikkert om der også vil være en støjreduktion på de overordnede byveje. Det er valgt ikke at indregne en sådan reduktion. Dette er en forsigtig vurdering, som baseres på, at der ofte på disse veje er skiltet 60 km/t eller 70 km/t og dermed et hastighedsniveau over 60 km/t i en betydelig del af døgnet. Denne vurdering er kritisk, fordi en meget stor del af de støjbelastede boliger med mere end 65 db er beliggende langs de overordnede veje i byerne. 7DEHO5HIHUHQFH)RUXGVDWDQWDOVW MEHODVWHGHEROLJHUPHG!G%L Ændring i antal boliger Forudsat samlet antal boliger 1995 støjkortlægning trafikfremskrivning emissionskrav )UHPWLGLJUHJXOHULQJL YULJW Med hensyn til den fremtidige EU regulering opstilles der i EU Kommissionens 5. miljøhandlingsprogram fra 1993 en række målsætninger for støjbekæmpelsen, herunder for de stærkt støjbelastede boliger, om etablering af stille områder og nattestøj. I EU Kommissionens grønbog (et debatoplæg), "Fremtidens støjpolitik" nov.1996, fremhæves tilsvarende, at støjpolitik skal have en højere prioritet i miljøpolitikken, og der stilles forslag om at harmonisere vurderingsmetoder, regulere dækstøj, regulere trafikstøj via afgifter, teknisk kontrol af køretøjer, og fremme af støjdæmpende vejbelægninger. Der er imidlertid i disse dokumenter alene tale om målsætninger og debatoplæg, og der foreligger ikke konkret vedtagne reguleringer. Ud over regulering har også planlægning af nye boligområder og nye trafikanlæg betydning for støjbelastningen, dels med hensyn til lokalisering, dels med hensyn til overholdelse af grænseværdier. Endvidere sker der en løbende ændring af bygningsanvendelsen specielt i de større byer. Disse ændringer sker ofte uden forankring i planlovgivningen, og derfor også uden at der er sikkerhed for, at støjmæssige hensyn sikres tilgodeset. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende grænseværdier for vejtrafik på 55 db (og for togtrafik på 60 db). I regionplanerne og kommuneplanerne er der indarbejdet retningslinier, som blandt andet byg-ger

6 på disse grænseværdier. En del kommuner i Danmark har i forbindelse med udarbejdelse af lokale trafik- og miljøhandlingsplaner opstillet lokale målsætninger for reduktion af vejstøjbelastningen. Der er imidlertid tale om en lovgivning, som alene vedrører ny bebyggelse eller nye trafikanlæg. Derimod foreligger der ikke lovgivning, der regulerer og eller sætter krav om at reducere eksisterende støjproblemerne i Danmark. Alligevel er der i de senere år gjort en mærkbar indsats, primært i kommunerne, dels ved at tage støjhensyn i areal- og infrastrukturplanlægning, dels gennem trafiksaneringer og etablering af aflastningsruter. Blandt andet har den såkaldte trafik- og miljøpulje medvirket til, at en lang række kommuner har udarbejdet trafik- og miljøhandlingsplaner. Dette er nærmere beskrevet nedenfor. %DQHVW M På statsligt niveau påbegyndte DSB/Banestyrelsen i 1986 et Støjprojekt, som er tilrettelagt i samarbejde med Miljøstyrelsen, og hvor man vil sikre et tilbud om, at alle boliger udsat for mere end 65 db kan få nedsat støjbelastningen til under dette niveau. På længere sigt er målet 60 db, som forventes opnået ved udskiftning til mere støjsvagt materiel, således at de sidste 5 db opnås ad denne vej. Støjpuljen råder over et årligt beløb på ca. 15 mio. kr., som bruges til opsætning af skærme eller tilskud til facadeisolering. Skærmløsningerne har haft 1. prioritet, og der er siden 1986 opstillet godt 31 km skærme til samlet 108 mio. kr. Disse skærme har givet støjbeskyttelse til boliger. Herudover er der tilbudt lydisoleringstilskud til boliger, og udbetalt i alt 27 mio. kr. i tilskud. Tilskudsprocenterne er 50-90%, og tilslutningen til ordningen har været 35-45%. Denne indsats har betydet, at de kortlagte boliger, der havde en støjbelastning fra togtrafikken over 65 db, nu er reduceret til ca. halvdelen, og alle boliger med støjbelastning over 65 db vil med det nuværende bevillingsniveau have fået tilbudt støjbeskyttelse inden år Der er desuden udført omfattende støjisoleringsarbejder i forbindelse med de store anlægsprojekter i Sønderjylland og ved de faste forbindelse over Storebælt og Øresund. 9HMVW M Vejdirektoratet igangsatte en tilsvarende indsats i Der blev oprettet en puljen, som varieret mellem 5-30 mio. kr. årligt. Vejdirektoratet har i perioden anvendt ca. 110 mio. kr. til opsætning af ca. 20 km støjskærme. Disse skærme har i gennemsnit nedsat støjbelastningen med 8 db ved ca boliger. Vejdirektoratet har opstillet en række forskellige skærmtyper både med hensyn til design og materialer. Blandt andet har man gjort en del forsøg med glasskærme. Disse forsøg er nu stoppet på grund af problemer med hærværk og erstattet med forsøg med andre transparente materialer. Vejdirektoratet vurderer nu resultaterne fra de første 6 års skærmprojekter for at finde frem til de samlet set mest egnede skærmtyper, både når der ses på etablering og vedligeholdelse. %\WUDILNSURMHNWHW Med henblik på at skabe større opmærksomhed i kommunerne på trafik- og miljøproblemer blev der for perioden etableret den såkaldte Trafik- og miljøpulje på i alt 150 mio. kr. Puljemidlerne blev blandt andet anvendt som incitament for kommunerne til at få udarbejdet trafik- og miljøhandlingsplaner og for dermed at styrke initiativer på blandt andet støjområdet. I handlingsplanerne var der fokus på at integrere følgende seks parametre: energi/co 2, luftforurening, støj, uheld, barriereeffekter og visuelt miljø.

7 Trafik- og miljøpuljen har medvirket til, at 75% af kommuner med over indbyggere, som var puljens målgruppe, er i gang med eller har udarbejdet trafik- og miljøhandlingsplaner. Puljen udløb i 1995, men til opfølgning er der for hvert af årene bevilget 5 mio. kr., som er beregnet til metodeudvikling, rådgivning og erfaringsformidling. Miljøstyrelsen har igangsat en uafhængig evaluering af Bytrafikprojektet, som forventes afsluttet juni Evalueringen vil give et mere detaljeret overblik over kommunernes indsat på trafik- og miljøområdet. Evalueringen forventes at blive et væsentligt input i tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats med henblik på at inspirere og motivere kommuner og amter til at samtænke planlægning af trafik, miljø, Agenda 21 og anden kommunal og amtslig planlægning. 9LUNHPLGOHU Udvælgelsen af virkemidler er sket ud fra en vurdering af, i hvilket omfang der foreligger viden om den støjreducerende effekt, i hvilket omfang der kan forventes en mærkbar støjreducerende effekt, samt i hvilket omfang det var muligt at kvantificere indsatsen og effekterne, dvs. ud fra: EU-emissionskrav Potentiale for støjreduktion Kvantificerbarhed Udvælgelsen har resulteret i udvælgelsen af følgende syv virkemidler: 1. Udfasning af mest støjende dæk 2. Ved fornyelse af vejbelægninger i trafikstøj belastede områder at anvende belægninger med nuværende støjreducerende teknologi 3. Ved fornyelse af vejbelægninger i områder, der er belastet med trafikstøj at anvende belægningstyper med nyeste støjreducerende teknologi 4. Lavere hastigheder i byzone 5. Opstilling af flere støjskærme 6. Yderligere lydisolering 7. Overflytning af trafik til større veje De fire første virkemidler vedrører støjen ved kilden "udsendt lyd", mens de næste tre vedrører modtagelsesforholdene. Endvidere forudsætter de med * mærkede virkemidler investeringer i støjreducerende foranstaltninger, mens de øvrige virkemidler forudsætter regulering. Eksempler på andre muligheder, end de her belyste for at reducere trafikstøjbelastningen er f.eks.: Yderligere skærpelse af EU-emissionskrav Forøgelse af transportafgifterne, hvilket vil dæmpe trafikken og dermed reducere støjen Areal- bygnings- og infrastrukturplanlægning Information og undervisning I forhold til udvalgte virkemidler, er der her tale om lidt vanskeligere implementerbare støjreduktionsmuligheder. Der er således i denne sammenhæng fokuseres på forholdsvis implementerbare muligheder, med rimeligt dokumenteret støjeffekt. Der forventes herudover at kunne tilvejebringes en væsentlig støjgevinst ved en indsats også på de øvrige områder. 5HGXFHUHWG NVW M Det forudsættes i analysen, at der foretages en regulering af dækstøjen, ved dels at få de mest støjende dæk udskiftes samt introduceret dæk med mindre støjudsendelse end dagens dæktyper. Det vil kræve en udviklingsindsats hos dækfabrikanterne og en ændret prioritering af dækkenes egenskaber hos producenter og forbrugere. Eftersom rullestøjen er dominerende ved høje hastigheder, mens motorstøjen

8 er dominerende ved lavere hastigheder i bykørsel, er det antaget, at der ikke opnås nogen effekt på boligveje. Derimod antages støjen på fordelingsveje og overordnede byveje at blive reduceret med 1 db, og på hovedlandeveje og motortrafikveje antages støjen at blive reduceret med 2 db. På grund af dækkenes korte levetid vil en regulering af dækstøjen hurtigt kunne slå igennem, og der regnes derfor i regneeksemplet med fuldt gennemslag i år Det vil i forbindelse med en regulering af dækkenes støjegenskaber blive nødvendigt at afveje hensyn til støjegenskaberne overfor andre hensyn, specielt hensyn til sikkerhed. Det er COWI s vurdering, at der uden at tilsidesætte sikkerhedshensyn og med eksisterende tekniske løsninger vil kunne opnås den skitserede støjreduktion gennem regulering i EU. Der kan umiddelbart peges på tre typer styringsmidler, som kan fremme den skitserede udvikling. Styringsmidlerne vil skulle vurderes nærmere. Fremme af reguleringsinitiativer i EU på dette område Støtte til forskning og udvikling kan fremme overgangen til støjsvagere dæk. Dette kræver blandt andet udvikling af en prøvemetode, der svarer til dækstøj under virkelige bykørselsforhold Støjmærkning af dæk på det danske marked og andre typer information til forbrugerne. Anvendelse af økonomiske incitamenter, f.eks. afgifter, med henblik på at fremme udskiftningen 9HMEHO JQLQJHUQXY UHQGHWHNQRORJL I Vejdirektoratet rapport 45, 1996 "Forsøg med støjreducerende belægninger" fremlægges resultaterne fra to danske forsøg med støjreducerende vejbelægninger, som er gennemført siden 1990, og der gives en status for den danske og internationale viden på området. Ud over de støjreducerende egenskaber, fremhæves følgende fordele ved drænasfalt i rapporten: God friktion Ingen akvaplaning Ingen opsprøjt i vådt føre og dermed bedre sigt Bedre synlighed af vejafstribninger i vådt føre Bedre reflektionsegenskaber Samtidig vurderes dog, at de porøse vejbelægningers drænende effekt kan medføre en mere kompliceret vintervedligeholdelse. I rapporten konkluderes, at den støjreduktion på 3dB, som kan opnås med finkornet drænasfalt på hovedlandeveje, er bibeholdt efter 6 års støjmålinger. Støjeffekten er sammenlignet med en tæt asfaltbeton med samme alder som drænasfalten. Derimod er den oprindelige støjreduktion på E\YHMHpå ca.3 db forsvundet efter 2-3 år, hvilket formodes at skyldes tilstopning af den øverste del af hulrummet i vejbelægningen. Den højere hastighed på de større veje formodes at have en selvrensende effekt, hvorfor dette problem ikke opleves på de større veje. Det planlægges at fortsætte målingerne i de kommende år for at følge effekten. Det konstateres i øvrigt i rapporten, at støjudsendelsen kan variere op til 5-7 db, afhængigt af typen af vejbelægning. Der foreligger ikke hverken i de danske eller CEN s standarder regulering af vejbelægningerne støjmæssige egenskaber, men danske vejregler for drænasfalt er nu under udarbejdelse. Manglende vejregler er dog ingen hindring for at vejmyndighederne anvender drænasfalt. Det er således vejmyndighederne, der inden for rammerne af vejreglerne i dag kan beslutte at anvende støjsvagere vejbelægninger.

9 Ifølge miljøbeskyttelseslovens 6 skal offentlige myndigheder virke for lovens formål ved anlæg og drift af offentlige virksomheder samt ved indkøb og forbrug. Dette vil kunne tilsige, at vejmyndighederne for at opfylde lovens formål i forbindelse med valg af vejbelægninger tager særlige støjmæssige hensyn, idet dette hensyn dog indgår sammen med andre forhold, blandt andet sikkerhed og økonomi. I Tabel 0.3 er som eksempel vist forskellen i årlige omkostninger for investeringer i asfaltbeton og drænasfalt på en 14 m bred hovedlandevej, omregnet til årlige omkostninger: 7DEHO cuoljhrpnrvwqlqjhuirudvidowehwrqrjodjvgu QDVIDOWPEUHGXEHO\VWKRYHGODQGHYHM Pr løbende meter Investering Levetid Årlig omkostning Tæt asfaltbeton kr./m 15 år kr./m 1-lags drænasfalt kr./m 12 år kr./m Forskel kr./m 3 år kr./m Som det fremgår, er 1-lags drænasfalten ca. 50% dyrere i årlige omkostninger end tæt asfaltbeton, hvilket skyldes kombinationen af højere investeringsomkostninger og kortere levetid for drænasfalten. Det relative forhold gælder for samtlige vejtyper. Meromkostningen for den viste 14 m brede hovedlandevej er kr./m. 9HMEHO JQLQJHUQ\HUHWHNQRORJL I Holland har der været foretaget en række forsøg med støjsvagere vejbelægninger. De hollandske erfaringer viser, at det i dag er muligt at fremstille vejbelægninger, typisk med stenstørrelse max 8 mm og helst som 2-lags vejbelægning, med så gode støjmæssige egenskaber, at der ved at vælge disse særlige vejbelægninger, kan opnås støjreduktioner op til 4-6 db på landevej og 3-5 db langs større bygader. Der er målt både ved 60 km/h og 120 km/h. Den samlede reduktion er målt til 4-5 db for en 2-lags vejbelægning. De største reduktioner er opnået ved høj hastighed, hvor dæk/vejbane-støjen er dominerende støjkilde. 7DEHOcUOLJHRPNRVWQLQJHUIRUDVIDOWEHWRQRJODJVGU QDVIDOWPEUHGKRYHGODQGHYHM Pr løbende meter Investering Levetid Årlig omkostning Tæt asfaltbeton 490 kr./m 15 år 45 kr./m 2-lags drænasfalt 980 kr./m 10 år 120 kr./m Forskel 490 kr./m 5 år 75 kr./m 2-lags drænasfalten er således knap 2,7 gange så dyr som tæt asfaltbeton i årlige omkostninger. Meromkostningen skyldes de højere anlægsomkostninger samt den kortere levetid. For bygader kommer dertil yderligere omkostninger til drænrør og højtryksspuling. Meromkostningen for den viste 14 m brede, ubelyste hovedlandevej er 75 kr./m. Det bemærkes, at hvis det antages, at levetiden for 2-lags drænasfalt i stedet for 10 år forudsættes til 7 år, bliver den årlige omkostning ca. 160 kr./m, eller ca. 3,5 gange så dyrt som tæt asfaltbeton. Det bemærkes i øvrigt, at ifølge det hollandske trafikministerium koster støjsvagere vejbelægninger ca % mere end en almindelig vejbelægning, beregnet i forhold til de VDPOHGHanlægsomkostninger ved nye veje.

10 2SVWLOOLQJDIIOHUHVW MVN UPH Støjskærme er primært anvendelige, hvor overordnede veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget boligområde. Støjafskærmning kræver en del plads mellem vej og bebyggelse. Hvor bebyggelsen kun er i få etager, vil en støjskærm reducere støjbelastningen kraftigt, både på udendørs opholdsarealer og inde i boligerne. Opsætning af støjskærme bør under hensyn til de økonomiske omkostninger kræve en minimumsreduktion på nærmeste boligfacade på 5-8 db og helst til under 60 db. I forbindelse med den landsdækkende støjkortlægning af statsvejene i 1993, blev også omgivelserne og potentialet for at opsætte støjskærme undersøgt. Følgende tabel er resultatet af denne kortlægning 7DEHO3RWHQWLDOHWIRUDWRSVWLOOHVW MVN UPHIRUGHOWSnYHMRJEROLJW\SHU Parcelhuse Tæt/lav Etageboliger Randbebyggelse Boligveje 5% 50% 25% 0% Fordelingsveje og 20% 45% 75% 35% overordnede byveje Hovedlandeveje og 55% 70% 75% 0% Amtsveje Motorveje 90% 80% 90% 0% Kilde: Vejdirektoratet støjkortlægning 1993;COWI Det fremgår af tabellen, at skærme vil være mest relevante som støjbekæmpelse langs de overordnede veje med få eller ingen direkte vejadgang (mulighed for ubrudt, effektiv skærm). Tabellen er brugt til at skønne det teoretisk maksimale potentiale for anvendelse af skærme til støjreduktion. 2PNRVWQLQJVRYHUVODJ Vejdirektoratet har i perioden anvendt 110 mil kr. til ca. 20 km støjafskærmning langs det overordnede vejnet. Det har givet støjreduktion for i alt ca boliger med et støjniveau på over 55 db, fordelt med ca der havde et støjniveau over 65 db, og ca der havde et støjniveau på db. Fordeles omkostningerne hertil alene på boliger der var støjbelastet med 65 db og derover, fås en omkostning per bolig på kr. Fordeles omkostningerne på det samlede antal støjdæmpede boliger, fås en gennemsnitspris på ca kr. pr bolig. <GHUOLJHUHO\GLVROHULQJ Lydisolering af boliger er sjældent en ideel løsning, idet den kun er effektiv med lukkede vinduer og kun beskytter indemiljøet. Den må derfor betragtes som en sidste mulighed for dæmpning af støjgener, hvor andre muligheder ikke har vist sig egnede. Der er teknisk mulighed for reduktioner på op til 20 db afhængig af bygningens aktuelle kvalitet. Lydisolering af boliger adskiller sig således fra de øvrige virkemidler ved, at der opnås en meget markant støjdæmpende effekt inde i boligen, mens der ikke opnås nogen effekt i omgivelserne. (IIHNWHURJRPNRVWQLQJHU I dette kapitel beregnes de samlede støjmæssige effekter af de forskellige regneeksempler og de økonomiske konsekvenser belyses.

11 7DEHO)RUXGVDWHIIHNWDIYLUNHPLGOHUQHIRUGHOWSnYHMNDWHJRULHUG% Boligveje Fordelingsveje Overordn. byveje Hvdlnd.veje og hovedveje Motortrafik og motorveje 1. Udfasning af mest støjende dæk Vejbelægninger, nuv Teknologi 1 3. Vejbelægninger, nyere teknologi Lavere hastigheder i byzoner -1, Flere støjskærme Yderligere lydisolering * * * * * 7. Overflytning til større veje ,5 - - Andel af boliger med 65 db <1% 21% 65% 10% 4% 6W MG PSHQGHHIIHNW (IIHNWHQDIGHHQNHOWHUHJQHHNVHPSOHU I nedenstående figur og tabel er resultatet af virkemiddelanalyserne illustreret for antal støjbelastede boliger med 65 db og derover: 7DEHO %HUHJQHWHQNHOWYLVVW MHIIHNWDIYLUNHPLGOHU Reduktion i antal boliger belastet med 65 db og derover Effekt af regneeksempel 1. Udfasning af mest støjende dæk Vejbelægninger, nuv. teknologi Vejbelægninger, nyere teknologi Lavere hastigheder i byzoner Flere støjskærme Yderligere lydisolering 1-7. Overflytning til større veje Note 1: Der er ikke foretaget en eksempelberegning i dette tilfælde. Udfasning af de mest støjende dæk giver en forholdsvis stor effekt, hvilket hænger sammen med, at der er en effekt for næsten alle vejtyper. Specielt vil virkemidler, som har en effekt på boliger langs de

12 overordnede byveje, have en markant støjreducerende effekt, idet disse boliger udgør 65% af samtlige boliger med en støjbelastning på 65 db og derover. Som det fremgår, kan der kun opnås en relativt lille effekt ved at udskifte vejbelægninger med 1-lags drænasfalt, selv hvis det fulde potentiale realiseres. Dette hænger sammen med, at støjeffekten kun opnås på de større veje, hvor dæk-vejbanestøjen spiller en afgørende rolle for støjen. Der ligger således kun omkring 15% af boliger med støj på 65 db og derover ved disse vejtyper. Den mest markante effekt kan potentielt opnås ved udskiftning af vejbelægninger med 2-lags drænasfalt. Årsagen til den markante effekt er, dels at der opnås en effekt på alle vejtyper, dels at effekten for de enkelte boliger er forholdsvis stor. Der er her behov for forskning og udvikling for at tilpasse de udenlandske erfaringer til danske forhold. Når virkemidler støjskærme i beregningen ikke har en større effekt, skyldes dette, at vi vurderer, at skærme ikke kan anvendes i stort omfang. Virkemidlet overflytning af trafik viser et lille fald i antallet af støjbelastede boliger. Beregningerne har dog vist, at dette resultat er meget følsomt overfor de anvendte forudsætninger, endog med hensyn til fortegnet af effekten. Dette understreger behovet for en konkret vurdering af de støjmæssige effekter ved overvejelser om anvendelse af dette virkemiddel. 6DPOHWHIIHNW Det bemærkes, at effekterne af de enkelte virkemidler ikke umiddelbart kan adderes, idet effekten af ét virkemiddel påvirker effekten for de øvrige. For at få et indtryk af mulighederne for at nå støjmålsætningerne, er der imidlertid foretaget en beregning af effekten af at realisere alle de udvalgte virkemidler samtidigt. Der er her skønsmæssigt fastlagt en procentvis realisering af virkemidlerne 2, 3, 4 og 5. Procenterne er - inden for hvad der vurderes at være realistisk - skønsmæssigt fastlagt, således at antallet af boliger med en støjbelastning på 65 db og derover ikke overstiger omkring Man får derved et groft billede af, hvor stor en indsats der er nødvendig for at nå støjmålsætningen. 7DEHO%HUHJQHWVDPOHWVW MHIIHNWDIYLUNHPLGOHU Antal boliger belastet med 65 db og derover Effekt af regneeksempler, beregnet enkeltvis Forudsat andel realiseret Effekt i det summerede regneeksempel Resultat -samlet antal boliger med 65 db og derover Reference Lavere hastigheder i byzoner % (4) Vejbelægninger, nuv % teknologi (2) Vejbelægninger, nyere % teknologi (3) Udfasning af mest støjende % dæk (1) Flere støjskærme (5) % Overflytning til større veje % (7) Yderligere lydisolering (6)* % * Note *: Antal lydisolerede boliger er fastlagt som residual, således at resultatet giver boliger med 65 db og derover.

13 De udvalgte virkemidler med den forudsatte realiseringsgrad (excl. isolering) giver således en reduktion af antal boliger støjbelastet med 65 db og derover på boliger, svarende til at der er boliger, som fortsat vil være belastet med over 65 db. I denne beregning vil der derfor være behov for at isolere boliger, for at nå målsætningen om højst boliger belastet med 65 db og derover. 2PNRVWQLQJVEHUHJQLQJHU I tabellen nedenfor er vist de økonomiske effekter for de enkeltvise virkemidler. For sammenligningens skyld er rækkefølgen af virkemidlerne den samme som i det summerede regneeksempel, som vises efterfølgende. 7DEHO NRQRPLVNHHIIHNWHUDIGHWVXPPHUHGHUHJQHHNVHPSHO Antal boliger i regneeksempel -beregning Enhedsomkostninger Samlet investering, mio kr. Beregnet årlig omkostning, mio kr. Lavere hastigheder i byzoner (4) * * * Vejbelægninger, nuv. teknologi (2) Vejbelægninger, nyere teknologi (3) Merinvestering: kr/m 2 Årlige meromkostninger 1,70-2,15 kr/m Merinvesteringer: Bygade: 35 kr/m kr./m Landevej: 35 kr/m 2 Motorvej35 kr/m , Årlige meromkostninger: Bygade: 6, kr./m Landevej: 5,45 kr/m 2 Motorvej 5,45 kr/m 2 Udfasning af mest * * * støjende dæk (1) Flere støjskærme (5) kr/bolig * Overflytning til større veje (7) Yderligere lydisolering (6)* * * * kr./bolig 918 * Note 1: Omkostningen er beregnet til kr./bolig hvis omkostningerne beregnes i forhold til boliger > 55 db.

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune

Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Støjbekæmpelse i Gladsaxe Kommune Indlæg af Martin Kisby Willerup, Moe & Brødsgaard A/S, for Gladsaxe Kommune. E-mail: mkw@moe.dk Gladsaxe Kommune kortlagde i 2004 trafikstøjen langs alle veje i kommunen

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER

NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER NYT OM STØJREDUCERENDE VEJBELÆGNINGER Seniorforsker Hans Bendtsen Afdelingen for Trafiksikkerhed og Miljø Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1020 København K Tel: 33 93 33 38, Fax: 33 93 07 12 E-mail:

Læs mere

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer.

planlægningen og gennem egentlige støjprojekter mulighed for at gøre noget ved støjproblemer. Civilingeniør Lone Reiff, Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postbox 1569, 1020 København K, Tlf.: 33 93 33 38, Fax 33 93 07 12, E-mail: LRE@VD.DK Dette paper

Læs mere

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30

Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen. November 2009. 20. oktober 2009. PEA/ta4989.lmp Jnr 153.20.30 N O T A T Støjhandlingsplan Storebælt, vejstrækningen November 2009 I henhold til bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg.

Der var på byrådsmødet en generel opfordring til, at alle der havde bemærkninger til projektet, skulle anmode om foretræde for Teknisk Udvalg. Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Bering - Beder vejen Teknisk Udvalg Drøftelse På byrådsmødet onsdag d. 25. maj 2016 blev sag nr. 9 Kommuneplantillæg og VVM, Bering-Beder vejen, Endelig behandlet. Der

Læs mere

Støjforureningen på Nørrebro

Støjforureningen på Nørrebro Støjforureningen på Nørrebro Kåre Press-Kristensen Civilingeniør, Ph.D. Det Økologiske Råd Baggrund Ca. 700.000 danske boliger er belastet med vejstøj over grænseværdien (58 db). Heraf er ca. 150.000 boliger

Læs mere

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej

Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport 348, Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej Notat Udført af: Anne Lin Enggaard Notat 6 sider Bilag: 0 sider Uden forudgående aftale med Nordsjællands Akustik må denne rapport kun gengives i sin helhed Kommentarer til Vejdirektoratets VVM rapport

Læs mere

Støjkortlægning efter tiltag

Støjkortlægning efter tiltag Støjkortlægning efter tiltag Støjskærme ved Birkedalshusene Støjvold øst for Hillerødmotorvejen Hastighedsreduktion Borgmester Jespersens Vej Kollekollevej (ét kørespor) Støjreducerende asfalt på Dele

Læs mere

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed

Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Støjreducerende vejbelægningers akustiske holdbarhed Civilingeniør Jacob Storm Jørgensen jasj@ramboll.dk En støjreducerende vejbelægning har ikke den samme støjreducerende effekt i hele belægningens levetid.

Læs mere

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen

Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Støjens pris i planlægningen! Hans Bendtsen, Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Jakob Fryd, Vejdirektoratet/Vejplan- og miljøafdelingen Trafikdage 23-24 august 2010 AALBORG Universitet Anbefaling fra

Læs mere

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 1

Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 52 2003 Strategi for begrænsning af vejtrafikstøj - Delrapport 1 Tekniske aspekter Anne Ohm og Søren Rasmussen COWI A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat

Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Kortlægning af vejtrafikstøj Sammenfatningsnotat Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning... 3 2 Trafikstøjbelastning... 3 3 Støjgrænser... 4 4 Kilder til trafikstøj... 4 5 Støjbelastningstal (SBT)...

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /f37dfe80-371c-4... Page 1 of 1 From: Allan Jensen Sent: 11-05-2016 09:26:39 To: Morten Suhr Subject: Ringvejsstrækningen. Prioritering af indsatsen Follow Up Flag: Flag Status: Attachments: Opfølgning Red 1100014800-09-001-1-Prioritering

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje. Støjkortlægning og støjhandlingsplaner. Jørgen Jakobsen. Miljøstyrelsen Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Jørgen Jakobsen Miljøstyrelsen Støjen dræber! 200 500 mennesker dør tidligere end ellers på grund af støj fra vejene.

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00

Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Vejtrafikstøj Trafikkens Planlægning og Miljøkonsekvenser (TPM) Tirsdag den 12-9-2006, kl. 8.30-12.00 Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen ved AAU Ph.d.-studerende Michael Sørensen

Læs mere

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende

Hvad bliver egentlig den fremtidige støjudsendelse fra biltrafik? Dette er hovedspørgsmålet, som jeg vil forsøge at belyse på de kommende FREMTIDENS STØJ FRA VEJTRAFIK -belægninger og køretøjer Hans Bendtsen, seniorforsker Forskningssektionen Trafiksikkerheds og miljøafdelingen Vejdirektoratet Niels Juelsgade 13 1020 København K Tel: 33

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen?

Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Støjkortlægning i Vejle Amt - Kan man lægge dækstøj, vingestøj og skudstøj sammen? Civilingeniør Kurt Meiner Hansen og arkitekt Erik Abitz, Vejle Amt Damhaven 12, 7100 Vejle. Tlf. 75 83 53 33, e-mail:

Læs mere

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne.

Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Bilag 1 Hvordan søger man Tilskud til forsøgsprojekter, der mindsker støjbelastning fra trafikken, og som har medfinansiering fra kommune og borgerne. Ansøgningsfrist: 1. december 2005 (senere forlænget

Læs mere

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften.

Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Hvad er lyd? Bølger i luften Lyd er trykbølger, der sættes i gang af mekaniske vibrationer i fast stof og som forplanter sig gennem luften. Det gælder både, når en gulspurv synger og sender blid lyd mod

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING

Notat nr. N6.029.11. Tranbjerg - støjskærm Støjskærm. : Tranbjerg Fællesråd. : Jørgen Heiden. Vedlagt : Tegning nr. 1-4. Kopi til : 1 INDLEDNING Notat nr. N6.029.11 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Tranbjerg - støjskærm Støjskærm 25. juli 2011 Projekt: 35.6315.02 Til Fra : Tranbjerg

Læs mere

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser.

Formålet med hæftet er at give interesserede borgere baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Side 1 af 17 Vejtrafik og støj - en introduktion Baseret på rapport 146 Resumé: Dette hæfte er en kortfattet introduktion til problemerne med støj fra vejtrafik og til arbejdet med bekæmpelse af disse

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC

STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE. Maj 2009. 1955797-09_v1_Støjhandlingsplan for Guldborgsund kommune Maj 2009.DOC STØJHANDLINGSPLAN GULDBORGSUND KOMMUNE Maj 2009 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN 3 2 EN BESKRIVELSE AF DEN STØRRE VEJ, DER ER

Læs mere

Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien

Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien Virkemidler og samfundsøkonomiske beregninger i Vejstøjstrategien Mads Paabøl Jensen, COWI A/S Indledning Baggrund Regeringen nedsatte i maj 2002 en tværministeriel Vejstøjgruppe som fik til formål at

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut

Tekniske løsninger. Vejtrafik og støj. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Tekniske løsninger Vejtrafik og støj Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Vejteknisk Institut Luft og støjforurening i Danmark Arrangement på Christiansborg 16 nov. 2011 Støj i Vejdirektoratet Støjpolitik

Læs mere

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ

DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ DANSKE GRÆNSEVÆRDIER FOR VEJSTØJ MÅLESTOK FOR VEJSTØJ Vejstøjniveauer angives i decibel db), og angives som L den, der er en fælles europæisk enhed for støj, som beskriver det gennemsnitlige støjniveau

Læs mere

TM12 Støjpartnerskaber

TM12 Støjpartnerskaber Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM12 Støjpartnerskaber 25-03-2014 Sagsbehandler Karen Forsting Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej

Læs mere

Miljø og sundhed NOTAT

Miljø og sundhed NOTAT NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Miljø og sundhed Nærværende notat

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013.

Indstilling. Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø. Den 4. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten og Miljø Den 4. september 2013 Endelig vedtagelse af Støjhandlingsplan 2013 Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Forslag til Støjhandlingsplan

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne

Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Miljøcenter Roskilde Att: Hans Erling Jensen Randers, den 25. juni 2010 J. Nr ROS-432-00025 Miljøteknisk redegørelse for dæmpning af støjbidrag fra Danish Crowns afdeling i Rønne Ansøgning om lempelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål BG og BH

Samrådsspørgsmål BG og BH Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 503 Offentligt TALEMANUSKRIPT Samrådsspørgsmål BG og BH Side 1 af 11 Spørgsmål BG & BH Spørgsmål BG: Hvad er årsagen til, at

Læs mere

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport

Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategi og støjdirektiv en ramme for den fremtidige indsats for at reducere vejstøj v/brian Kristensen, Miljøstyrelsen, Industri & Transport Vejstøjstrategien I juni 2002 nedsatte regeringen en

Læs mere

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017

2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 2009/1 BSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. oktober 2009 af Per Clausen (EL), Line Barfod (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup

Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013. Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup Virksomheder J.nr. MST-1272-01203 Ref. clben Den 7. juni 2013 Støjhandlingsplan 2013 for Københavns Lufthavn, Kastrup 0. Indledning Støjhandlingsplanen er baseret på støjkortlægningen fra 2006. Miljøstyrelsen

Læs mere

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet

Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling. Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Støjmæssig langtidseffekt af SRS-belægninger og noget om mindre støjende overfladebehandling Hans Bendtsen Seniorforsker Vejdirektoratet Konklusioner Første generations støjreducerende SRS belægninger

Læs mere

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker

Notat N Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj : Jens Østergaard Larsen : Casper Bjerring og Gerhard Schlicker Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.005.11 Torben Clausen A/S - Trafikstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune

Støjudfordringen i kommunen. Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjudfordringen i kommunen Jakob Fryd Miljøkontrollen Københavns Kommune Støjproblemet i Københavns Kommune Støjniveau Boliger Andel > 70 db 5.000 2 % 65-70 db 31.000 11 % 60-65 db 49.000 17 % 55-60 db

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 :

STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE. Juni 2009. Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : STØJHANDLINGSPLAN KOLDING KOMMUNE Juni 2009 Endeligt godkendt af Teknik- og Boligudvalget d. 16. juni 2009 : Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3 1 EN OVERSIGT OVER DE VÆSENTLIGSTE PUNKTER I STØJHANDLINGSPLANEN

Læs mere

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale veje 6

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner

Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Ny vejledning fra Miljøstyrelsen: Støj fra veje Støjkortlægning og støjhandlingsplaner Specialkonsulent Jørgen Jakobsen, Miljøstyrelsen (jojak@mst.dk) Abstract Miljøstyrelsen udsendte i juli 2007 den ny

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Vejstøj Miljømåling Trafikstøj Projektnr.: 13.2089 05. juni 2013 Rev. 16. september 2013 RAR/MF Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Støjhandlingsplan

Støjhandlingsplan Vejle Kommune Støjhandlingsplan 2010-2013 Teknisk notat Maj 2010 Vejle Kommune Støjhandlingsplan for de større vejstrækninger Teknisk notat Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Administrative bestemmelser

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N

Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken, 8200 Århus N Trafikstøj Rapport nr./ antal sider BE-01-040614. Sider inkl. denne: 8 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af vejtrafikstøjniveauet udendørs samt indendørs i Nydamsparken i Århus. Nydamsparken,

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937

Trafikstøjhandlingsplan 2009. Høje-Taastrup Kommune. Sag 2253594 dok. 2933937 Trafikstøjhandlingsplan 2009 Høje-Taastrup Kommune Sag 2253594 dok. 2933937 Indhold 1. Indledning 1.1 Resumé af trafikstøjhandlingsplanen 1.2 Offentlig høring 1.3 Hvad sker der fremadrettet 2. Vejtrafikstøj

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark

Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark Notat Direktiv om ekstern støj 2002/49/EF Støjhandlingsplaner afrapportering fra Danmark til EU Kommissionen Miljøteknologi J.nr. Ref. Brk, Jojak Den 22. september 2011 Støjhandlingsplaner afrapportering

Læs mere

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc

CaseNo06-16666_#126250-10_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc STØJHANDLINGSPLAN SILKEBORG KOMMUNE 21 CaseNo6-16666_#12625-1_v1_Støjhandlingsplan med forside(1).doc Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING

Læs mere

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser:

Erfaringen fra de sidste seks år viser imidlertid også to andre tendenser: 24. april 2009 Højere hastighed og klima Susanne Krawack og Martin Lidegaard Hastigheden på de danske veje har en signifikant betydning for transportsektorens udledning af CO2. Alligevel har det ikke været

Læs mere

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT

LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT LOKAL STØJHANDLINGSPLAN FOR FOLEHAVEN BAGGRUNDSRAPPORT NOVEMBER 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND 4 1.1 FORMÅL MED STØJHANDLINGSPLANEN 4 1.2 PERSPEKTIVER 4 1.3 ORGANISERING AF PROJEKTET 5 1.4 BORGERDIALOG

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE

TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Til Furesø Kommune og Freja Ejendomme Dokumenttype Notat Dato Juli, 2015 TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE TRAFIKANALYSE FOR SYDLEJREN, FLYVESTATION VÆRLØSE Revision 4 Dato 2015-07-07 Godkendt

Læs mere

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj

Notat. Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Notat Nyt støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj Miljøteknologi J.nr. MST-5100-00020 Ref. JJ Dato: 5. februar 2010 Notatet beskriver hvordan en arbejdsgruppe med repræsentanter for Vejdirektoratet

Læs mere

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune

Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune Støjhandlingsplan 2010 - for udvalgte veje i Odense Kommune 1 Indhold: Side Forord 3 Resumé 4 Veje der er omfattet af handlingsplanen 5 Lovgivning 6 Fakta om vejtrafikstøj 7 Støjgrænser 9 Sammenfatning

Læs mere

Supplerende grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til forordning om støjgrænser for køretøjer og disses lyddæmpere, KOM(2011) 856.

Supplerende grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til forordning om støjgrænser for køretøjer og disses lyddæmpere, KOM(2011) 856. Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 191 Offentligt Supplerende grund- og nærhedsnotat om Kommissionens forslag til forordning om støjgrænser for køretøjer og disses lyddæmpere, KOM(2011) 856.

Læs mere

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3

Vejledende grænseværdier for støjbelastning. Bilag 3 Vejledende grænseværdier for støjbelastning Bilag 3 Bilag 3 Teknisk redegørelsesbidrag om støjforhold m.v. Bilag 3 indeholder redegørelsesbidrag til fortolkning af regionplanens bestemmelser om støj m.v.

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn

Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-439-00001 Ref. Annje/nikpe 28. juni 2010 Støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn 1. En oversigt over de væsentligste punkter i støjhandlingsplanen Støjkortlægningen

Læs mere

Etablering af miljøzoner i Danmark

Etablering af miljøzoner i Danmark Etablering af miljøzoner i Danmark (UOLQJ+YLG&2:, %DJJUXQG Miljøbelastningen fra transporten er i fokus, og der er er gennem de senere år iværksat en lang række tiltag, der sigter på at mindske transportens

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej

Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Akut udbygningsbehov på E45 Østjyske Motorvej Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion Det koster min virksomhed 100.000 kr. om måneden, når jeg sidder her i 15 min hver dag. Akut udbygningsbehov

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner

2. Stilleområder. 3. Lidt om støjhandlingsplaner Støjdirektiv, støjkortlægning og handlingsplaner Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen 1. Rammer for støjkortlægningen i Danmark 2. Stilleområder 3. Lidt om støjhandlingsplaner 4. Perspektiver Støjkortlægning

Læs mere

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K.

Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden. Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Hvad koster støj? - værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden Udarbejdet af: Miljøøkonom, cand. silv. Camilla K. Damgaard Miljøstyrelsen 2003 Projektartikel baseret på rapporten: Hvad koster støj?,

Læs mere

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen.

Støjberegningerne er udført for et scenarie: med ny jordvold i forlængelse af eksisterende vold, langs S-togs strækningen. NOTAT Projekt Støjnotat Lokalplanforslag for plejeboliger i Køge Nord Kunde Køge Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-07-14 (rev. 1 2015.08.21) Til Martin Peter Schmidt, Køge Arkitekterne a/s Henrik Paaske Kjer

Læs mere

Støjgener fra byveje og motorveje

Støjgener fra byveje og motorveje Støjgener fra byveje og motorveje Jakob Fryd, Vejdirektoratet Norsk Akustisk Selskap, Høstmøte 2016, Drammen Hvorfor er støjgeneundersøgelser interessante? 2. WHO s pyramide om sundhedsmæssige konsekvenser

Læs mere

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune

forslag for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune forslag Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 Resumé af støjhandlingsplan 5 Kortlagte større kommunale

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu For en bæredygtig transport CO 2 -tiltag her og nu Citylogistik og grøn transport v/dorte Kubel, civilingeniør Agenda Hvad er grøn transport? Grøn Transportvision DK CO2 og luftforurening i byer Virkemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Indsigelse i hovedtræk

Indsigelse i hovedtræk Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det fremgår, at Aalborg Kommune fortsat (vil) arbejde for etablering af den 3.

Læs mere

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Støj 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Støj København-Ringsted projektet 21. september 2008 3 Støj Forord Forord Dette fagnotat omhandler støj for på strækningerne Ny Ellebjerg Station-Baldersbrønde, Kværkeby-Ringsted Station og et vendesporsanlæg

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere