Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjen E-business"

Transkript

1 tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I-Universitetet i København, kandidatlinjen -business tudieordning af 1. september 2005 Revideret pr. 1. september 2007 Indhold Kapitel 1. Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav, optagelsesbetingelser m.v. Kapitel 3. Linjespecifikke regler for kandidatlinjen -business Kapitel 4. truktur og indhold m.v. Kapitel 5. ksamen Kapitel 6. Andre bestemmelser Kapitel 7. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser Baggrund Denne studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi er udfærdiget af tudienævnet for -business (BU) ved I-Universitetet i København (herefter betegnet I-Universitetet) i henhold til bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, eknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004). tuderende, der optages på -business med studiestart fra efteråret 2005, læser efter denne studieordning. Kapitel 1 Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur Formål 1. Formålet med Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi er på videnskabeligt grundlag at kvalificere den studerende til at formulere og løse komplekse informationsteknologiske problemer. :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

2 2 tk. 2. Der lægges vægt på, at den studerende kan udvikle og anvende den underliggende teknologi og de videnskabelige teorier og metoder, den bygger på. tk. 3. Med udgangspunkt i den studerendes forudgående bacheloruddannelse skal uddannelsen kvalificere den studerende til at skabe sin egen it-faglige profil. tk. 4. Inden for uddannelsens rammer skal det være muligt for den studerende at kvalificere sig til erhvervsstillinger og til forskeruddannelser (ph.d.-uddannelse) inden for informationsteknologi, jf. 2, stk. 1 i bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven) fra Ministeriet for Videnskab, eknologi og Udvikling (lovbekendtgørelse nr. 280 af 21. marts 2006) og uddannelsesbekendtgørelsen 3, stk. 3. Linjer 2. Uddannelsen udbydes i følgende linjer, der hver uddyber afgrænsede faglige områder: tk. 2. Under tudienævnet BU udbydes følgende kandidatlinje: -business (K-BU). tk. 3. Under tudienævnet IU udbydes følgende kandidatlinjer: Digital design og kommunikation (K-DDK) It til organisationer (K-IO) Medieteknologi og spil (K-MG), som består af to optagelsesområder: Design og analyse (K-MG-DA) og eknologi (K-MG-) oftwareudvikling og teknologi (K-D) tk. 4. I-Universitetet kan henlægge dele af uddannelsen til Roskilde Universitetscenter, openhagen Business choll, Danmarks ekniske Universitet og Københavns Universitet. tk. 5. Kandidatlinjen -business har i henhold til udliciteringsaftale mellem I- Universitetet og openhagen Business chool sit eget studienævn, betegnet tudienævnet for -business (BU). Varighed 3. Uddannelsen er normeret til 120 -point. 60 -point svarer til ét års heltidsstudier, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 6, stk. 3. tk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest fem år efter studiestart. I- Universitetet kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold. tk. 3. I-Universitetet kan uden yderligere varsel bringe indskrivningen til ophør for studerende, der ikke har været studieaktive i en sammenhængende periode på mindst 2 år, jf. 34 i bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, eknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 362 af 20. maj 2005). I-Universitetet kan dispensere herfra, hvis der foreligger usædvanlige forhold, jf. adgangsbekendtgørelsen 34, stk. 3. tk. 4. n studerende, der ikke består nogen eksamen ( ) inden for en sammenhængende periode på 2 år, er ikke studieaktiv. itulatur 4. Den, der har gennemført Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi, linjen - business, har ret til at betegne sig candidatus/candidata informationis technologiae (cand.it.), -business. tk. 2. På engelsk anvendes titlen Master of cience (Mc) in I, -Business. :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

3 3 Kapitel 2 Adgangskrav, optagelsesbetingelser m.v. Adgangskrav 5. Adgang til kandidatuddannelsen er betinget af, at ansøgeren ved studiestart har en afsluttet bacheloruddannelse. tk. 2. De linjespecifikke regler kan indeholde linjespecifikke adgangskrav. tk. 3. I-Universitetet kan optage ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1 og 2, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed. Universitetet kan fastlægge krav om aflæggelse af supplerende prøver, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 9, stk. 3. Optagelsesbetingelser 6. Opfyldelse af adgangskravene i 5 er nødvendige, men ikke i sig selv tilstrækkelige for optagelse. tk. 2. I-Universitetet fastsætter nærmere regler for, efter hvilke kriterier ansøgere optages, hvis der er flere kvalificerede ansøgere, jf. 5, end der er optagelsespladser til rådighed. I-Universitetet offentliggør kriterierne for udvælgelse på universitetets hjemmeside. Kapitel 3 Linjespecifikke regler for kandidatlinjen -business Formålsbeskrivelse 7. Kandidatlinjen -business har som formål, at den studerende opnår følgende kompetencer efter studiet: Kandidaten kan selvstændigt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde samt varetage erhvervsfunktioner inden for it-området. Kandidaten kan derudover anvende informationsteknologi inden for faglige områder fx erhvervet gennem den studerendes bacheloruddannelse. Kandidaten har desuden kompetencer inden for de tekniske, forretningsmæssige og policy/juridiske udfordringer ved anvendelse og implementering af forretnings-it og ved opstart af virksomheder inden for dette område. tk. 2. Der sigtes mod generelle og langsigtede kvalifikationer på et højt videnskabeligt niveau, som kvalificerer den studerende til at påbegynde en forskeruddannelse i informationsteknologi og til at følge med i og præge den faglige udvikling. Den studerende opnår en generel viden, der sætter den studerende i stand til at lede og/eller deltage i projekter for opbygning og vedligeholdelse af forretnings-it. På basis af viden fra forskning i ind- og udland skal den studerende understøtte modningen af dansk erhvervslivs anvendelse af forretnings-it, både i den private og offentlige sektor. tk. 3. Kandidatlinjen -business dækker fagområderne det Forretningstekniske fagområde, det Forretningsmæssige fagområde og det Policy/juridiske fagområde. tk. 4. Det Forretningstekniske fagområde (-fag, ekniske fag) omhandler it, herunder it-infrastruktur, it-standarder og it-netværkssystemer. Målet med studieaktiviteterne under det Forretningstekniske fagområde er, at den studerende efter studiet skal kunne :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

4 4 planlægge, implementere og dokumentere forretnings-it for virksomheder ved anvendelse af et højere, generelt programmeringssprog. tk. 5. Det Forretningsmæssige fagområde (B-fag, Business-fag) omhandler forretningsmodeller, herunder markedsføring, projektledelse og entrepeneurship. Målet med studieaktiviteterne under det Forretningsmæssige fagområde er, at den studerende skal udvikle et grundlag for at kunne innovere, designe, planlægge, implementere og dokumentere it til forretningsløsninger. Den studerende skal samtidig udvikle et grundlag for at kunne integrere it i eksisterende organisationer. tk. 6. Det Policy/juridiske fagområde (P-fag, Policy-/jura-fag) omhandler internationale og nationale handelsforhold og lovgivning. Målet med studieaktiviteterne under det Policy/juridiske fagområde er, at den studerende skal udvikle et grundlag for at vurdere og designe forretnings-it i overensstemmelse med lovgivningen, eventuelt medvirke i udviklingen af lovgivningen. Ligeledes skal den studerende udvikle et grundlag for at kunne tilpasse forretnings-it til såvel organisatoriske som samfundsmæssige policies på it-området. tk. 7. Gennemførelse af linjen giver ret til at betegne sig candidatus/candidata informationis technologiae (cand.it.) med tilføjelse af betegnelsen -business, på engelsk Master of cience (Mc) in I, -Business. tk. 8. For at opnå linjebetegnelsen -business skal, ud over de generelle regler for kandidatuddannelsen, følgende krav opfyldes: 1. Det Forretningstekniske fagområde (-fag) skal dækkes med kursusaktiviteter svarende til minimum 15 -point. 2. Det Forretningsmæssige fagområde (B-fag) skal dækkes med kursusaktiviteter svarende til minimum 15 -point. 3. Det Policy/juridiske fagområde (P-fag) skal dækkes med kursusaktiviteter svarende til minimum -point. 4. De tre fagområder skal hver dækkes med projektaktiviteter svarende til minimum -point. tk. 9. Linjen skal muliggøre en faglig specialisering ved at skabe sammenhæng mellem tidligere adgangsgivende uddannelse, kursusaktiviteter, projektaktiviteter og det afsluttende speciale. ammensætningskrav 8. Uddannelsesforløbet skal tilfredsstille krav til bredde og dybde. tk. 2. Breddekravet udtrykkes i termer af, hvilke fagområder den studerende skal studere, jf. de linjespecifikke regler for -business. tudienævnet BU fastlægger, hvilke studieaktiviteter der ligger inden for hvilke fagområder. n studieaktivitet kan godt ligge inden for mere end ét fagområde på samme linje eller forskellige linjer. tk. 3. Dybdekravet udtrykkes i termer af, på hvilket niveau en given studieaktivitet skal studeres. Dybdekravet opfyldes ved, at den studerende maksimalt må bestå studieaktiviteter svarende til 3 -point, som er klassificeret som introducerende. Desuden skal den studerende ud over specialet bestå videregående studieaktiviteter svarende til mindst 15 -point. tk. 4. Projekter skal, ud over specialet, omfatte mindst 22,5 -point. tk. 5. Kurser, som kan indfri linjens sammensætningskrav, fremgår af I- Universitetets kursusbase. :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

5 5 progkrav 9. Optagelse på kandidatlinjen -business forudsætter skriftlig og mundtlig beherskelse af dansk og engelsk. Kapitel 4 truktur og indhold m.v. emesterstruktur 10. t akademisk år består af to semestre, efterårssemestret og forårssemestret. tk. 2. Hvert semester på kandidatlinjen -business består af en kursusperiode på ca. 13 uger med 12 undervisningsuger, efterfulgt af en projektperiode på ca. 4 uger. emestret afsluttes med en eksamensperiode. tk. 3. Kursusperioden består skematisk af 3 parallelle undervisningsblokke på -point hver. Projektperioden udgør en selvstændig undervisningsblok på point. tk. 4. tudieadministrationen offentliggør forud for hvert semester eksakte start- og slutdatoer for kursusperioden, projektperioden og eksamensperioden. Uddannelsesstruktur 11. Uddannelsen kræver beståede studieaktiviteter svarende til en arbejdsbelastning på 120 -point, inklusive et speciale svarende til 30 -point. tk. 2. t fuldtidsstudium i et semester består af studieaktiviteter svarende til 30 -point. tk. 3. Uddannelsens studieaktiviteter består af moduler af et omfang på 90 point samt et afsluttende kandidatspeciale af et omfang på 30 -point. tk. 4. t modul består af et kursus eller et projekt samt eksamen. tk. 5. Den studerende må ikke gennemføre studieaktiviteter af et omfang på mere end de normerede 120 -point. tk. 6. Alle studieaktiviteter, inklusive speciale, afsluttes med eksamen. Når eksamen er bestået, anses studieaktiviteten for bestået. tk. 7. Hvis en studerende undlader at gå til eksamen i studieaktiviteter, som den studerende er tilmeldt, kan I-Universitetet reducere og i særlige tilfælde endda stoppe tildelingen af undervisningsressourcer til den studerende. tk. 8. Deltagelse i en studieaktivitet kræver forudgående tilmelding. tk. 9. åvel projekter af et omfang på op til 15 -point som specialet skal kunne laves i samarbejde med studerende fra andre linjer. tk. 10. Det er den studerendes ansvar at sikre, at alle sammensætningskrav til uddannelsesforløbet kan og vil blive opfyldt i forbindelse med valg af studieaktiviteter. tk. 11. Nogle studieaktiviteter kan af studienævnet være klassificeret som introducerende eller videregående. n introducerende studieaktivitet behandler dele af et bestemt fagområde, uden at der forudsættes specielle forkundskaber til dette fagområde. n videregående studieaktivitet kræver forudsætninger af et omfang svarende til en eller flere andre specificerede studieaktiviteter inden for samme fagområde. e sammensætningskrav i 8, stk. 3. :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

6 6 tk. 12. tandardforløbet for kandidatlinjen -business er vist skematisk nedenfor. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester peciale 30 ksamen ksamen ksamen Kurser og projekter 12. Under et kursus følger de studerende et tilrettelagt kursusforløb. Det kan indeholde forelæsninger, mindre opgaver, praktiske og teoretiske øvelser, hjemmearbejde, ekskursioner og lignende. tk. 2. t kursus optager normalt én og kun én undervisningsblok i et semester. tk. 3. tudienævnet BU udpeger et antal introducerende og et antal videregående kursusaktiviteter. tk. 4. Oversigt over kurser samt kursusbeskrivelser offentliggøres på I-Universitetets hjemmeside af tudienævnet BU forud for hvert semester. 13. t projekt består i målrettet, selvstændig læring under vejledning. tk. 2. t projekt gennemføres normalt i grupper af 2-5 studerende. Afhængig af projektaktivitetens karakter kan studienævnet give tilladelse til større grupper. tk. 3. t projekt er defineret ved en projektaftale. tk. 4. I forbindelse med påbegyndelsen af projektet fastlægges den fælles problemformulering og rammer for projektaktiviteten. Hver deltagende studerende angiver desuden individuelle forudsætninger for deltagelse. Den studerende kan få vurderet, om projektaktiviteten falder inden for et eller flere af linjens fagområder, jf. 8, stk. 2. tk. 5. For at en projektaktivitet kan gennemføres, skal hver deltagende studerendes studienævn godkende projektaktiviteten. tk. 6. il hver projektaftale er der én og kun én studieadministration, som varetager - administrationen. Hovedvejleder fungerer som kontaktperson over for denne studieadministration. Kandidatspeciale 14. pecialeskrivning følger samme regler som andre projektaktiviteter, jf. 13, dog gælder følgende specielle forhold for specialer. tk. 2. t speciale skal have et omfang på 30 -point, svarende til ½ årsværk. tk. 3. pecialet afslutter uddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 21, stk. 5. Universitetet kan dispensere herfra i særlige tilfælde, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 74, stk. 1. tk. 4. pecialet kan tidligst påbegyndes, når den studerende har bestået mindst 75 -point. tk. 5. pecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 21, stk. 5. pecialet skal endvidere dokumentere den studerendes opnåelse af :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

7 7 uddannelsens formål, jf. 1, ved anvendelse, formidling eller uddybning af specialiseret viden inden for den pågældende kandidatlinje. t speciale kan have karakter af at være eksperimenterende, formidlende eller nyskabende. tk. 6. pecialet er defineret ved en projektaftale. tk. 7. pecialeemnet og projektaftalen udarbejdes i samarbejde med én eller flere vejledere. pecialet udarbejdes individuelt eller i en gruppe af maksimalt 4 studerende. pecialet afsluttes med en skriftlig specialerapport og et mundtligt forsvar. tk. 8. pecialerapporten udarbejdes på dansk eller engelsk. pecialerapporten skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog, som indgår i den samlede bedømmelse, jf. 11, stk. 2 i bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) fra Ministeriet for Videnskab, eknologi og Udvikling (bekendtgørelse nr. 867 af 19. august 2004). Hvis specialerapporten er skrevet på dansk, udarbejdes resuméet på engelsk. Hvis specialerapporten er skrevet på engelsk, udarbejdes resuméet på dansk eller engelsk. tk. 9. Ved bedømmelse af specialet indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, uanset hvilket sprog specialerapporten er skrevet på, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. eksamensbekendtgørelsen 11, stk. 1. tk. 10. Der henvises i øvrigt til I-Universitetets eksamensbestemmelser. Praktik- og udlandsophold 15. Praktikbaserede studieaktiviteter skal formuleres som projektaktiviteter, jf. 13. tk. 2. Uddannelsen giver mulighed for meritering af udlandsophold. Uddannelsesaktiviteter under et udlandsophold kan meriteres som kursus- og/eller projektaktiviteter, hvis de opfylder kravene til sådanne, jf. 18. Kapitel 5 ksamen 16. I-Universitetet udsteder eksamensbevis for alle kandidatuddannelsens linjer. tk. 2. For eksamen gælder: 1) Bekendtgørelse om eksamen ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen). 2) Bekendtgørelse om censorinstitutionen for visse videregående uddannelser under Undervisningsministeriet (censorbekendtgørelsen). 3) Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterbekendtgørelsen). tk. 3. Der henvises endvidere til: 1) I-Universitetets eksamensbestemmelser. 2) I-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 6 Andre bestemmelser Uddannelses- eller linjeskift 17. n studerende, som ønsker at skifte fra en anden uddannelse på I-Universitetet til kandidatuddannelsen, eller fra én linje på kandidatuddannelsen til en anden, søger om :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

8 8 optagelse efter samme regler, som gælder for alle andre, der søger om optagelse på uddannelsen, jf. I-Universitetets optagelsesregler. tk. 2. I-Universitetet kan tage alle registrerede oplysninger om den studerendes hidtidige uddannelsesforløb på I-Universitetet med i vurderingen af ansøgningen. tk. 3. Ved linjeskift overføres alle beståede studieaktiviteter automatisk under overholdelse af sammensætningskrav til den nye kandidatlinje. tk. 4. Ved uddannelsesskift kan den studerende søge om at få overført beståede studieaktiviteter til den nye uddannelse. Meritoverførsel 18. Dele af uddannelsen kan godskrives ved meritoverførsel fra andre institutioner, dog maksimum 90 -point. tk. 2. Meritering af studieaktiviteter fra andre institutioner kræver godkendelse af studienævnet. tk. 3. Indholdet af den meritgivende aktivitet skal være i overensstemmelse med kandidatlinjens formål, og der skal foreligge dokumentation for fagområde, introducerende eller videregående niveau, -omfang og bedømmelse samt for, at den meritgivende aktivitet er på kandidatniveau (ikke bachelorniveau). tk. 4. Meritoverførte studieaktiviteter kan indgå i indfrielsen af en kandidatlinjes sammensætningskrav, forudsat disse har sammenligneligt fagligt niveau, omfang og indhold. tk. 5. pecialet kan ikke meritoverføres, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 72, stk. 2. Dispensation 19. I-Universitetet kan, hvor det er begrundet i usædvanlige forhold, dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af universitetet, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 67, stk. 5. tk. 2. Den i stk. 1 fastlagte dispensationsbemyndigelse forvaltes af tudienævnet BU inden for studienævnets ansvarsområde, jf. universitetsloven 18. tk. 3. Ministeriet for Videnskab, eknologi og Udvikling kan dispensere fra uddannelsesbekendtgørelsen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, bortset fra de tilfælde, hvor I-Universitetet selv kan dispensere, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 75. Klager 20. Vedrørende klager henvises til I-Universitetets regler og procedurer i forbindelse med klager. Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 21. Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2007 og har virkning for alle studerende, som er optaget på kandidatlinjen -business med studiestart fra efteråret 2005 og herefter. tk. 2. tuderende med studiestart før efteråret 2005, har ret til at færdiggøre uddannelsen efter den studieordning, som var gældende ved studiestart. Der afholdes sidste gang eksamen efter den tidligere studieordning i januar :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

9 9 tk. 3. tuderende med studiestart før efteråret 2005 kan ansøge studienævnet om at færdiggøre uddannelsen efter denne studieordning, hvis dette kan lade sig gøre inden for 120 -point. tk. 4. Ved udstedelse af en ny studieordning eller ved væsentlige ændringer i denne studieordning fastsættes overgangsordninger i studieordningen. Godkendt af rektor Mads ofte den 17. august Revision godkendt af tudienævnet BU den 31. august Revision godkendt af rektor Mads ofte den 31. august :\tudieadministration\love-bekendtgørelser-studieordninger\tudieordninger\2007 BU\K-O-BU-07.doc

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT- Universitetet i København tudieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved I- Universitetet i København 1. oktober 2003 Indhold Kapitel 1. Uddannelsens formål, linjer, varighed og titulatur Kapitel 2. Adgangskrav,

Læs mere

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning.

Studerende, der optages på ovennævnte kandidatlinjer med studiestart fra efteråret 2010, følger denne studieordning. Studieordning for Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, kandidatlinjerne under Studienævnet ITU: Digital design og kommunikation Medieteknologi og spil Softwareudvikling

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København 1. august 2009 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens kompetenceprofil Kapitel 2. Uddannelsens varighed

Læs mere

IT-Universitetet i København

IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2007 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i it ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret per 9. maj 2012 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens formål, varighed og titulatur

Læs mere

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål

Kapitel 1. Uddannelsernes faglige profil. Formål Studieordning for masteruddannelse i it-ledelse, masteruddannelse i interaktionsdesign og masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret pr. 17. marts 2011 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen) BEK nr 1187 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i softwareudvikling ved IT-Universitetet i København Studieordning a 1. september 2012 Revideret 16. juni 2014 Revideret 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Forsikringsmatematik (September 2010) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Projektaktiviteter på E-business

Projektaktiviteter på E-business Projektaktiviteter på E-business 4-, 12- og 16-ugersprojekter EBUSS Kandidatuddannelsen i E-business 1. RAMMER...2 2. PROJEKTET...3 3. VALG AF VEJLEDER...3 4. GRUPPEDANNELSE...4 5. TVÆRFAGLIGE PROJEKTER...4

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb SIBE FLEK RLØB LTFO FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet April 2014 INDHOLD Masteruddannelsen som

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København

Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning for masteruddannelse i software engineering ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2008 Revideret pr. 1.september 2014 Revideret pr. 19. august 2015 Indhold Indledning

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Indhold Indledning Kapitel 1 Kapitel

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik med et tilvalgsfag (September 2010) (Revideret med virkning pr. 1. sep. 2012) De overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

område (talentbekendtgørelsen).

område (talentbekendtgørelsen). BEK nr 1605 af 19/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER:

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF DIPLOMINGENIØRSTUDIEORDNINGER: Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.MERC. LINIEN I INNOVATION OG ENTREPRENEURSHIP VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation.

at anvende sådanne videnskabelige og faglige metoder, som danner grundlag for videregående studier inden for international virksomhedskommunikation. 27-01-2011 OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2011 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område I medfør af 10, stk. 1-3, 13, stk. 6, og 15, stk. 2,

Læs mere

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS

MPRA FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS FACULTY OF PHARMACEUTICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN STUDIEORDNING FOR MASTER OF PHARMACEUTICAL REGULATORY AFFAIRS Studieordning for Master of Pharmaceutical Affairs Studieordningen er fastsat i

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i global virksomhedsinformatik ved IT-Universitetet i København Studieordning af 10. juni 2010 Revideret den 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008

Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 Studieordning for Kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi (Organisation og strategi) ved Aalborg Universitet September 2008 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og kandidatuddannelser

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen.

Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen. Odense 2006 1 af 13 Studieordning for tilvalg i samfundsfag på bacheloruddannelsen Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse nr. 1188 af 7. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1533 af 16. 12. 2013 og bekendtgørelse nr. 260 af 18. marts 2015 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 1524 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Styrelsen

Læs mere

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998

Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I. Februar 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for MAGISTERKONFERENS E T N O G R A F I O G S O C I A L A N T R O P O L O G I Februar 1998 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål Studieordning

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication.

Uddannelsens betegnelse på engelsk er Bachelor of Arts in International Business Communication in Arabic and Communication. OVERORDNET STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2012 FOR BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES OG ARTS Med

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier BEK nr 1231 af 21/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2014/000549 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus

Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Fællesbestemmelser for uddannelserne ved Arkitektskolen Aarhus Gældende fra 1. september 2014 Arkitektskolen Aarhus. Juni 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Formål... 2 Adgang og indskrivning...

Læs mere

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus

Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus Bekendtgørelse om arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen i Aarhus (bachelor- og kandidatuddannelsen) BEK nr 531 af 27/06/2002 (Gældende) LBK Nr. 889

Læs mere

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret det teologiske fakultet københavns universitet Masteruddannelse ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret 2009 retningslinjer Foto: Buste af S. Kierkegaard, Axel Andersen Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold

Teknisk Diplomuddannelse i Vedligehold Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole VIA University College Efter- og videreuddannelsesdivisionen og Center for Drift og Vedligehold Fredericia Maskinmesterskole STUDIEORDNING Teknisk

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17)

STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) STUDIEORDNING FOR DEN JURIDISKE KANDIDATUDDANNELSE VED KØBENHAVNS UNIVERSITET (STO-17) Vedtaget af studienævnet for de juridiske kandidatuddannelser og deltidsuddannelser ved Københavns Universitet den

Læs mere

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København

Optagelsesregler. for. IT-Universitetet i København Optagelsesregler for IT-Universitetet i København Indholdsfortegnelse Indledning Kapitel 1: Baggrund Kapitel 2: Optagelsesområder og kapacitet Kapitel 3: Adgangskrav til kandidatuddannelsen Kapitel 4:

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010)

Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) D E T N A T U R V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T KØBENHAVNS UNIVERSIT ET Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik (September 2010) De overordnede bestemmelser, der danner ramme for

Læs mere

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse

Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Studieordning Den juridiske kandidatuddannelse Cand. jur. Aalborg Universitet Gældende fra september 2010 Bekendtgørelsesgrundlag 1. Kandidatuddannelsen i jura er en 2-årig forskningsbaseret heltids-uddannelse,

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-ordningen i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008)

Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1 DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Aarhus Universitet Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2005-studieordningen (Enkelte revisioner af 07.11.2008) 1) Uddannelsens betegnelse og adgangskrav

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Studieordning for kandidatuddannelsen i design ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Gældende fra 1. september 2014. Revideret med ændringer gældende fra

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2012 1 af 8 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere