Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter, institutioner m.m. ved Hørretvej. Februar 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter, institutioner m.m. ved Hørretvej. Februar 1982 KONGSBAK INFORMATIK"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 162 Lokalcenter, institutioner m.m. ved Hørretvej i Mårslet KONGSBAK INFORMATIK Februar 1982

2 Århus kommune Lokalplan nr.: Lokalcenter, institutioner, m. m. ved Hørretvej i Mårslet. 162 Statist i kornråde/d ist ri kt nr. : 7.0 Registreringskortblad nr.: 75 I Magistratens 2. afdeling Stadsa rk itektens kontor Februar 1982

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ~~ ~ ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 162 Lokalcenter. institutioner m. m. ved HØrretvej i Mårslet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN Side Lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for området Udsnit af 15-rammerne for arhus kommune... bilag 2 Tillæg nr. 78 til 4 15-rammer for arhus kommune bilag 3 3. LOKALI LANEN 1. Forma Område og opdeling Anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens placering og omfang Bebyggelsens ydre... fremtræden Ubebyggede arealer l0. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse l1. Servitutter Tilladelse eller dispensationer fra andre myndigheder Vedtagelsespstegninger Lokalplankort... bilag 4 Matrikulære forhold... bilag 5

5 Som det fremgår af indholdsfortegnelsen foran, er teksten op- delt i 3 hovedafsnit, l. Beskrivelsen, 2. RedegØrelsen og 3. Lo- kalplanen. I det første afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - herunder planens retsvirkninger over for bl. a. grundejerne i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag l), der skitsemæssigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebygget. Afsnit 2 er. en mere teknisk betonet redegorelse for lokalplanens forhold til den overordnede kommunale planlægning (se bilag 2). Men derudover bliver der også gjort rede for bydelens vej- og stiforhold, for den kollektive trafik, centerforhold samt for lokalplanområdets forsyning med el, vand, varme og kloak. Bagest i afsnittet er et tillæg til s 15-rammerne samt et tilhørende kort (bilag 3). Endelig udgør afsnit 3 så selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyggelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat det såkaldte lokalplankort (bilag 4), og herpå er bl. a. vist, hvordan området er inddelt i flere underområder med hver deres bestemte anvendelse.

6 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område Øst for HØrretvej mellem jernbanen og Giber å i den centrale del af Mårslet by. Området, der er ca m2 stort, skal anvendes til lokalcenter, institutioner, borgerhus og offentligt grønt område. Stgrstedelen af området er ved planens udarbejdelse kommunalt ejet. I forvejen er stgrstedelen af området omfattet af de såkaldte 15-rammer for arhus kommune. Det vil sige nogle bestemmelser, der groft angiver, hvordan lokalplanlægningen skal udformes (se afsnit 2). Selve lokalplanområdet opdeles i 5 mindre områder, som vist på lokalplankortet, bilag 4, og for hvert af disse gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, om veje og stier, om bebyggelsestæthed og lignende. Område I (eksisterende centerbebyggelse) og område II (fremtidig centerbebyggelse) skal anvendes til butikker til Mårslet-områdets daglige forsyning og til liberale erhverv. Centerområdet udstykkes i mindre grunde med en tilladt bebyggelsesprocent på indtil 80. Byggeri i området må kun opfgres i 1 etage med udnyttet tagetage. BygningshØjden må ikke overstige 8,5 m. For at sikre, at centerbebyggelsen får et fælles præg, fastlægger lokalplanen desuden bestemmelser om bygningernes nærmere omfang, placering og udformning. Selv om område I og II kun må anvendes til centerformål, kan kommunen (ved magistratens 2. afdeling) tillade, at der p& hver ejendom indrettes 1 bolig under nærmere angivne forudsætninger.

7 1.2 Område III må kun anvendes til Mårslet borgerhus til brug for foreningsaktiviteter, selskabslokaler, aktiviteter for børn og unge m. v. Ved lokalplanens udarbejdelse blev de eksisterende bygninger anvendt til sådanne formål. Område IV må kun anvendes til institutioner for og unge I området tænkes placeret en bgrnehave og en vuggestue. Bygningerne skal placeres, så de danner en Østlig afslutning af bebyggelsen omkring lokalcentret. Institutionerne får direkte adgang til det syd (område V). grønne område mod Vej- og stiadgang til område ringspladsen. IV sker direkte fra centerparke- Bebyggelsesprocenten i områderne III og IV må ikke overstige 40, Byggeri i områderne må kun opfores i 1 etage - i områtde III dog med udnyttet tagetage - og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. - Område V må kun anvendes til offentligt grant område. Området udggr en del af et sammenhængende og friholdt landskabstræk langs Giber å gennem hele Mårslet by. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at områdets eksisterende træbeplantning i videst muligt omfang skal bevares. For at opstramme landskabsprofilet skal der i området etableres en randbeplantning på sydsiden af center- og institutionsområdet. I det grønne område udlægges areal til en sti (cykel- og gangsti), som et led i en stiforbindelse mellem Tranbjerg og Vilhelmsborg. Ved udformningen og placeringen af stien vil der blive taget videst muligt hensyn til terrænets beskaffenhed. Vej -, sti- og parkeringsforhold - Lokalcentret og institutionerne vejbetjenes af den eksisterende adgangsvej (vej A-B), der munder ud i HØrretvej over for kirken.

8 l. 3 Desuden reserveres der i lokalplanen areal til en ny adgangsvej (vej D-E) nord og ost for selve centerområdet. Denne vej skal dog kun etableres i tilfælde af, at den planlagte aflastningsvej Øst for Mårslet by etableres. Adgangsvejen skal da tilsluttes denne. Den eksisterende parkeringsplads nord for Brugsen udbygges mod ost og nord. Parkeringspladsen får karakter af parkeringstorv med let adgang til lokalcentret og institutioner og kan ved beplantning gives en I'grØn karakter". Det interne stisystem er udformet, så det i videst muligt omfang sikrer fodgængere en trafiksikker forbindelse mellem parkeringsarealer, butikker, institutioner, den nærliggende Mårslet station, det offentlige gronne område og de omkringliggende boligområder. Bebyggelsesprocent I lokalplanornrådet er der som nævnt fastsat en maksimal bebyggelsesprocent for de enkelte grunde. Ved bebyggelsesprocenten forstås bebyggelsens etageareal i procent af grundens areal. De nærmere regler for denne beregning findes i bygningsreglementet.

9

10 1.4 Lokaldanens retsvirkninzer Det er vigtigt at vide, at en lokalplan ikke kan tvinge nogen at foretage sig noget bestemt. Lokalplanen skal derimod folges, hvis man beslutter sig foretage ændringer i det bestående. til til at Lokalplanen kan altså ikke tvinge nogen til at udstykke, til at bygge om, til at nedlægge et værksted osv. I mere specielle tilfælde kan lokalplanen dog gennemføres ved, at kommunen eksproprierer og således gennemtvinger ændringer. Dette sker normalt kun, når der skal gennemføres offentlige anlæg (veje, stier, skoler, parker m. v. ). Lokalplanen udlægger områderne III, IV og V (se bilag 4) til offentlige formål. Det betyder, at ejeren efter kommuneplanlovens 32 under visse forudsætninger kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. Når lokalplanen er vedtaget, kan den kun ændres ved, at der udarbejdes et nyt lokalplanforslag for området indeholdende de påtænkte ændringer. Med andre ord: Ændringer lokalplan. i en lokalplan kræver normalt en ny Byrådet kan dog give dispensationer fra bestemmelserne i lokalplanen. Dette gælder kun i tilfælde, hvor dispensationerne ikke vil ændre den særlige karakter, som lokalplanen søger at skabe for området. Når en eventuel dispensation berorer naboers eller andre omboendes interesser, skal disse have underretning om dispensationsansagningen og mulighed for at komme med bemærkninger til den inden for en given frist (mindst 2 uger). FØrst herefter kan byrådet give dispensation. I lokalplanens S 11 er der en bestemmelse om, at visse servitutter i området ophæves.

11 ~ ~- 1.5 Endvidere gælder det generelt, at lokalplanen fortrænger bestemmelser i private byggeservitutter og i andre såkaldte tilstandsservitutter, når disse er uforenelige med lokalplanen. Efter byrådets endel.ige vedtagelse og offentliggerrelse af lokalplanen og under forudsatning af amtets godkendelse af det nerdvendige 5 15-rammetilleg må ejendcmme, der er omfattet af planen, iflg. kommuneplanlovens 5 31 kun udstykkes, bebygges eller i ervrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

12 2. s 2. REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til ning for området. 15-rammerne og til den Øvrige planlæg- S 15-rammer Se bilag 2, S 15-rammerne for Mårslet by. StØrstedelen af lokalplanområdet er i 15-rammerne beliggende i områderne C og RE. 14.2, der begge er byzone. Den Øvrige del af lokalplanområdet er også beliggende i byzone, men uden for 15-rammerne. Bestemmelserne for område C. 14. S lyder: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: at områdets opdeling, bebyggelsens omfang og karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivende veje m. v. fastlægges i overensstemmelse med princippperne vist i deklaration og bebyggelsesplan for området, vedtaget af byrådet den 21. oktober 1974, og at bebyggelsesprocenten for området under 40, et ikke overstiger at bebyggelsen ikke opføres med mere end 13 etage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. Bestemmelserne for område RE lyder: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges park, sportsplads og lignende), og til offentligt friareal (by-

13 2.2 at området friholdes for anden bebyggelse end de for områdets drift nødvendige i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal. Lokalplanen er, hvad angår den del ger inden for RE. 14.2, i overensstemmelse med Lokalplanen ophæver dele af lokalplanområdet, der lig- 15-rammerne. af deklaration og bebyggelsesplan af 17. marts 1975, nemlig dennes s 2 og 5, idet deklarationen ikke åbner mulighed for placering af børneinstitutioner i området. Dette nødvendiggør en ændring af bestemmelserne for område C, Endelig ligger en del af lokalplanområdet uden for 15-ram- me rne, Lokalplanen kan således kun gennemferes, såfremt amtsrådet godkender et tillæg til 15-rammerne, der indeholder det aktuelle lokalplanområde og de nødvendige rammebestemmelser. Kommunens forslag til Tillæg nr. 78 til s 15-rammerne er gengivet på. side 2.5 og bilag 3. Vej- og stiplanlægning I dispositionsplanen for Mårslet kommune fra 1969 var udlagt en aflastningsvej Øst om Mårslet. I kommunens vejplanlægning er vejens anlæg ikke aktuel før engang efter Denne lokalplan hindrer ikke, at vejen vil kunne anlægges i fremtiden, da lokalplanens Østgrænse er placeret i aflastningsvejens vestlige byggelinie. Desuden udlægges der i lokalplanen et areal Øst og nord for centerområdet til en ny adgangsvej, der kan tilsluttes aflastningsvejen sydost for lokalplanområdet. Adgangsvejen skal kun etableres, såfremt aflastningsvejen etableres. I kommunens langsigtede stiplaner indgår en landskabssti mellem Tranbjerg og Vilhelmsborg via Mårslet som led i en sammenhængende stiforbindelse langs Giber g. I lokalplanen udlægges areal til en del af denne landskabssti.

14 2.3 Kollektiv trafik Lokalplanområdet er ved planens udarbejdelse busbetjent af arhus sporvejes linie 10 og linie 71 (dog kun få daglige afgange) ad HØrretvej, samt HHJ's linie 101 ved Mårslet station. På Odder-arhus-jernbanen er der endvidere nærbanedrift med standsning ved bl. a. Mårslet station umiddelbart nord for lokalplanområdet. Centerforhold De i lokalplanen udlagte arealer til butikker, liberale erhverv og anden privat service forventes at kunne dække behovet i det fremtidige fuldt udbyggede Mårslet-område samt det nærmeste opland. Civilforsvarsmæssige forhold Inden for lokalplanens delområde V skal der ved deklaration sikres et areal på 300 m2 til civilforsvarsmæssige formål (beskyttelsesrum) for de omkringliggende boligområder. Der forbeholdes ret til at udforme, evt. underopdele, det pågældende areal. Arealets placering fastlægges endeligt magistratens 2. og 4. afdeling. af arhus kommune ved Teknisk forsyning Elforsyning skal ske fra Østjydsk Elforsyning NØrregade Odder Vandforsyning skal ske fra: Mårslet Vandværk v/ Bjarne Mikkelsen Uveavej O Mårslet Vandforing til brandslukning etableres ved opstilling af brandhaner på adgangsvejen til centerområdet.

15 2.4 Varmeforsyning. Se 6 i lokalplanen. Kloakforsyning skal ske i henhold til "Vedtægt for kloakforsyning, arhus kommune 1972" og ved stadsingeniørens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 &byhøj. Regnvand kan afledes via eksisterende regnvandsledninger lokalplanområdet til amtsvandlobet Giber å. i / ved Spildevand kan afledes via eksisterende spildevandsledninger i / ved lokalplanområdet til Mårslet renseværk. For lokalplanområde IV kræver kloakeringen udledningstilladelse - for såvel regnvand som spildevand - fra arhus amtskommune, udvalget for teknik og miljø. Området er ikke medkaget i kommunens 2 l-spildevandsplan, ligesom der ikke er ledig kapacitet på renseværket.

16 2.5 Tillæg nr. 78 til Y 15-rammer for arhus kommune Tillægget omfatter områderne C og RE, Områderne udvides, således at de omfatter et Øst for beliggen- de areal. For område C gælder som rammer for indholdet af lokal- planlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker, liberale erhverv og andre centerfunktioner, som efter byrådets skøn naturligt hører hjemme i et centerområde), offentlige formål (borgerhus, børneinstitutioner og lignende) samt boliger, når de anvendes i forbindelse med butikker, virksomheder eller institutioner, at bebyggelsesprocenten for arealer til centerformål ikke overstiger 80 og for arealer til offentlige formål. ikke overstiger 40, og at bebyggelsen ikke opføres med mere end 13 etage, og at bygningshøjden ikke overstiger 8,5 m. 15-rammernes bestemmelser for område RE har fortsat gyldighed. BA/hf I medfør af 15, stk. 2, i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. pkt. 4 i miljøministeriets cirkulære af lo. oktober 1978, godkendes hermed foranstående af Arhus byråd tilvejebragte forslag til tillæg nr. 78 til 5 15-rammerne for Arhus kommune. ARHUS AMTSKOMMUNE, Amtsarkitektkon oret, I k. b. i4 en 2 'j. DEZ. 1 J 3 1 afdelingsarkitekt

17

18

19 LOKALPLAN NR LOKALCENTER, INSTITUTIONER M.M. VED HØRRETVEJ I MARSLET I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i s 2 nævnte område: 1. FORMAL Lokalplanens formål er: at sikre områdets anvendelse til offentlige formål, såsom børneinstitutioner og borgerhus samt til lokalcenter med butikker, liberale erhverv og anden privat service, at sikre den bedst mulige fysiske og funktionelle sammenhæng mellem de ovennævnte funktioner i området og mellem lokalplanområdet og de ornkringliggende byområder, at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling i området, at sikre en harmonisk helhed i bebyggelsen såvel i forhold til vej- og stiarealer som i forhold til landskabet langs Giber å, og at sikre lokalplanområdets sydlige del langs Giber 5 som et offentligt gront område. - s 2. OMRADE OG OPDELING Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 5 og omfatter matr. nr. 3 a, del af 7 b, 7 p, 7 q, 7 r, Mårslet By, Mårslet, offentligt sti- og vejareal, samt alle parceller, som efter den 4, november 1980 udstykkes i lokalplanområdet fra de nævnte ejendomme.

20 3.2 Stk. 2. Lokalplanen opdeles i områderne I, II, III, IV og V som vist på bilag 4. s 3. ANVENDELSE Område I oe: II Stk. 1. I områderne må kun opføres eller indrettes bebyggelse til de for bysamfundets forsyning nødvendige butikker, liberale erhverv og andre centerfunktioner, som efter magistratens 2. afdelings skøn naturligt hører hjemme i et centerområde. Stk. 2. Magistratens 2. afdeling kan tillade, at der på hver ejendom opferres en bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Område III Stk. 3. Området må kun anvendes til offentlige formål (Mårslet borgerhus, børneinstitution, klub- og foreningsaktiviteter, selskabslokaler m. m. ). Område IV Stk. 4. Området må kun anvendes til offentlige formål (bgrneinstitutioner) samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter by:rådets skøn naturligt finder plads i området. Område V Stk. 5. Området udlægges til offentlige formål og må kun an- vendes til grønt område (bypark).

21 3.3 Fællesbestemmelser for områderne II, III og IV Stk. 7. I områderne kan med godkendelse af magistratens 2. afdeling opføres bygninger til centerområdets tekniske forsyning, når de ikke har mere end 30 rn2 bebygget areal og normalt ikke er højere end 3 m over terræn, og når de udformes i harmoni med den Øvrige bebyggelse. s 4. UDSTYKNINGER Udstykning skal i princippet ske i overensstemmelse med bilag 4, og i områderne I og III må yderligere ud- stykning således ikke finde sted. s 5. VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. Adgang til lokalplanområdet skal ske fra den eksisterende adgangsvej (vej A-B). Ved etablering af den planlagte aflastningsvej Øst for lokalplanområdet skal der endvidere etableres adgang via en ny adgangsvej D-E. Udlæg af nye veje og stier Stk. 2, Der udlægges areal til folgende nye veje og stier med en beliggenhed som vist med raster på bilag 4: Vej B-D... i en bredde af 8,OO m Vej D-E... i en bredde af 13,OO m Den fælles overkørsel, mrkt. F,i en bredde af 5,OO m Sti d-e og f-g-h (gangstier)... i en bredde af 7,OO m Sti p-q og r-q-s (cykel- og gangstier)... i en bredde af 7,OO m Sti e-j og k-l-m (gangstier).. i en bredde af 5,OO m I stiudlægget indgår pladsen mrkt. af ca. 15 x 25 m. 1 1 Y" i en storrelse

22 3.4 Parkeringsforhold Stk. 3. Til dækning af lokalplanområdets parkeringsbehov ud- lægges parkeringsareal som angivet med raster på bi- lag 4. Parkeringsarealet svarer til 1 bilplads for hver 25 m2 bruttoetageareal i område I og II tilsammen og til l bilplads for hver 40 m2 bruttoetageareal i område IV. 6. TEKNISK FORSYNING Ved nybyggeri skal der etableres varmeinstallationer forberedt for fjernvarmeforsyning, og grundejerne har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra et fremtidigt kollektivt varmeforsyningsanlæg. 7. BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG Område I Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. Stk. 2. Bygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, foruden evt. kælder. Stk. 3. Ved storre bygningsbredde gerne i flere lige brede fag bredde. end 12 m opdeles bygnin- af maksimalt 12 meters Stk. 4. Bebyggelsen skal i princippet opføres som vist På il- lustrationsplanen (bilag 1) i afsnit l, Beskrivelse. Stk. 5. Bebyggelsen skal placeres med gavl eller facade skel mod butikstorv og tilstodende stier. i

23 3.5 Område II Stk. 6. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 80. Den i nedenstående 9, stk. 4 omhandlede varegård, m. v. indgår ikke i beregningen af bebyggelsesprocent. Stk. 7. Bygninger må hejst opfgres i 1 etage med udnyttelig tagetage, foruden evt. kælder. Stk. 8. Ved større bygningsbredde end 10 m opdeles bygninger- ne i flere lige brede fag af maksimalt 10 m's bredde. Stk. 9. Bebyggelsen skal i princippet opføres som vist på il- lustrationsplanen (bilag 1) i afsnit 1, Beskrivelse. Stk. 10. Bebyggelsen skal placeres med gavl eller facade i skel mod butikstorv (pladsen Y) og tilstødende stier. Stk. 11. Det er tilladt, at bygninger på nabogrunde sammenbygges. Dersom bygninger på nabogrunde ikke sammenbygges, skal de gives en indbyrdes afstand af mindst 2 m, og bygningerne opfores i overensstemmelse med bygningsreglementets kap Område III Stk. 12. Bebyggelsesprocenten for ejendomme må ikke over- stige 40, Stk. 13. Bygninger må hprjst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage, foruden evt. kælder. Område IV Stk. 15. Bygninger må højst opføres i 1 etage, foruden evt. kælder.

24 3. 6 Stk. 16. Bygninger skal i princippet placeres som vist p& il- lustrationsplanen (bilag l) i afsnit 1, Beskrivelse. Bygninger skal placeres med facaden parallelt med eller vinkelret på skellet mod parkeringsarealet. Fællesbestemmelser for lokalrslanområdet Stk. 17. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en hojde, der overstiger 8,5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser vedrorende interne nabo- og stiskel og modstående vejside finder ikke anvendelse i område I og II. 8. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. l. Skiltning og reklamering på ejendommene må kun foretages med tilladelse fra magistratens 2. afdeling i hvert enkelt tilfælde. Stk. 2. Bygninger skal opfores med sadeltag. I områderne I, II og III med en hældning på 25"-45O, i område IV 25"-35". Udhuse og lignende mindre bygninger kan dog udfores med flade tage. Stk. 3. Blanke og reflekterende tagmaterialer må kun anvendes i forbindelse med etablering af anlæg til indvinding af solenergi. Stk. 4. Sadeltage skal udføres med gule, brune, rode tegleller betontagsten eller brune, rode, morkegrå eternitplader - små med stor bglge. Stk område II, III og IV må tage ikke udfqires med stor- re udhæng end maks. 20 cm + tagrender.

25 3.7 Stk. 6. Udvendige bygningssider skal fremstå røde teglsten. i gule eller Til dprre, vinduesrammer og lignende mindre byg- ningsdele kan dog også andre farver anvendes. Stk. 7. Eventuelle tilbygninger og garager skal opføres i samme stil og med samme materialevalg som den Øvrige bebyggelse på den pågældende ejendom. Stk. 8. Udhæng, baldakiner og lignende kan tillades placeret ud over sti- og torveareal, såfremt de efter magistratens 2. afdelings skøn harmonerer med bebyggelsen og ikke er til gene for færdslen og er hævet mindst 2,20 m over færdsselsarealet. Stk. 9. UdendØrs antenner må kun anbringes på bygninger og være hprjst 0,5 m over disses hprjeste punkt. s 9. UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Terrænreguleringer må kun foretages efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Terrænregulering på + 0,5 m i forhold til eksisterende terræn eller et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m kan dog finde sted uden særlig tilladelse. Stk. 2. Ubebyggede arealer i område I, II, III og IV skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordent- ligt udseende. Friarealplaner for ubebyggede arealer skal indsendes til magistratens 4. afdeling, stadsgartnerens kontor, til godkendelse. Stk. 3. Oplagring uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer må ikke finde sted.

26 3. 8 Stk. 4. Det i område II på bilag 4 med særlig signatur viste areal forbeholdes tilkørsels- og parkeringsareal samt varegård fælles for bebyggelsen, der er beliggende vest for butikstorvet (pladsen Y). Stk. 5. Den p% bilag 4 viste træbeplantning inden for område V må ikke fjernes uden særlig tilladelse af magistratens 4. afdeling, stadsgartnerens kontor. Stk. 6. Det på bilag 4 med signatur viste areal udlægges til beplantningsbælte med en bredde på 5-10 m. Beplantningen må kun bestå af lave buske med enkelte fritstående træer af arter, som er 1Øvfældende og naturligt forekommende i området. Stk. 7. Belysning af opholdsarealer, parkarealer, parkerings- pladser, veje, stier, pladser og lignende færdselsarea- ler må kun finde sted med parklygter. Belysning skal godkendes stadsingeniorens kontor. af magistratens 2. afdeling, s 10. SIERLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, fprr bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varmeforsyningsanlæg efter byrådets anvisning. Stk. 2. FØr ny bebyggelse i område IV kan tages i brug, skal der foreligge tilladelse fra arhus amtskommune, udvalget for teknik og miljo, til udledning af såvel regnvand som spildevand. 11. SERVITUTTER SS 2 og 5 i tinglyst deklaration og bebyggelsesplan af 17. marts 1975 ophæves af denne lokalplan.

27 3.9 s 12. TILLADELSE ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse eller dispensation hertil fra: Landbrugsministeriet om ophævelse af landbrugspligten på matr.nr. 7b. Naturfredningsnævnet for arhus amts sydlige fredningskreds om anlægsarbejder inden for naturfredningslovens reducerede åbeskyttelseslinie, der er vist på bilag 4.

28 3.10 Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 10. &k /?'g2 L

29

30

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Gartnerskole og skolehjem i Beder. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 143 Gartnerskole og skolehjem i Beder KONGSBAK INFORMATIK August 1982 "EVC Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V.

KOMMUNE VISSENBJERG C 3-1 LOKALPLAN OMRÅDE TIL HOTEL M.V. VISSENBJERG KOMMUNE LOKALPLAN FOR C 3-1 ET OMRÅDE TIL HOTEL M.V. I VISSENBJERG Anmelder: Hübbe & Thorlacius Landinspektørfirma Hunderupvej 71, 5230 Odense M STEMPt~MÆRKE J nr 512/87 KBN/mt ~ ~?~ ~t F~~t~

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp

2.2 Med kommunalbestyrelsens offentlige bekendtgørelse af den vedtagne lokalplan, overføres matr.nr. 11 ea, 11 hr,11 hp HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 2o omfattende offentlig område 2D.ol i Hvide Sande syd. I henhold til kommuneplanloven (miljøministeriets bekendtgørelse nr. 734 af 21. december 1982) fastsættes herved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling

LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ. Stilling LOKALPLAN NR. 026 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BAKKEVEJ OG ET FRIAREAL VED STILLING SØ Stilling SKANDERBORG KOMMUNE 1984 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN

HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 81-01 BUTIKSCENTER VED JOMFRUSTIEN HADERSLEV KOMMUNE Lokalplan nr. 81-ol for et område ved Jomfrustien, Toldbodgade og Østergade. I henhold til kommuneplanloven (lov nr.

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 2.07. Frøgård Allé. Høje Taastrup By. Offentligt formål - Gymnasium 14.12.1979. Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr. 2.07. Frøgård Allé. Høje Taastrup By. Offentligt formål - Gymnasium 14.12.1979. Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.07 Frøgård Allé Høje Taastrup By Offentligt formål - Gymnasium 14.12.1979 Kongsbak Informatik LOKALPLAN 2.07 HØje-Taastrup Kommune OMRADET ER BELIGGENDE MELLEM HBJE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune)

LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV VORDINGBORG (Lokalplan nr i Vordingborg kommune) LOKALPLAN ET OMRADE VED 0RSLEV SKOLE I 0RSLEV (Lokalplan nr. 0-202.1 i Vordingborg kommune) VORDINGBORG 1979 Redegørelse i tilknsning til lokalplan nr. 0-202,lfor et område ved Ørslev skole i 0rslev, Vordingborg

Læs mere

Lokalplan. nr Område ved Slotsgade og Narrebrogade. - HOLSlElRO KOMMUNE

Lokalplan. nr Område ved Slotsgade og Narrebrogade. - HOLSlElRO KOMMUNE Lokalplan nr. 112 - HOLSlElRO KOMMUNE Område ved Slotsgade og Narrebrogade HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 172 FOR ET OMMDE VED SLOTSGADE OG NØRREBROGADE 20 - REDEGgRELSE : Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 11. For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 11 For et område ved den nordlige del af Caroline Amalie Vej Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-14 Lokalplan for centerområde ved Bredgade i Hårlev. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Redegørelser Lokalplanens baggrund og indhold 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 3

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE

LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIGT FORMÅL (KIRKE OG KIRKEGÅRD) I HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE LOKALPLAN' NR. 034 FOR ET OMRÅDE TL OFFENTLGT FORMÅL (KRKE OG KRKEGÅRD) HØJVANGEN LOKALPLANOMRÅDE SKANDERBORG KOMMUNE 1985 NDHOLDSFORTEGNELSE SDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere