Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vestermøllevej i Trige. Påtegning tinglyst indsat bagerst i lokalplanen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vestermøllevej i Trige. Påtegning tinglyst indsat bagerst i lokalplanen."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 027 Erhvervsområde ved Vestermøllevej i Trige Påtegning tinglyst indsat bagerst i lokalplanen. KONGSBAK INFORMATIK April 1983

2 Århus kommune Lokalplan nr.: Erhvervsområde ved Vestermsl levej i Trige 27 Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens kontor April 1983

3 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens hovedindhold og om de retsvirkninger, den har blandt andet for grundejere i området.til dette afsnit hører en illustrationsplan, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger redegørelsen, som indeholder oplysning om forudsætninger for planen om områdets betjening med veje, skole, børneinstitutioner, kollektiv trafik og om dets forsyning med el, vand, varme og kloak. Til sidst kommer selve lokalplanen med tilhørende lokalplankort. Tekst og kort rummer tilsammen de nøjagtige bestemmelser om den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen Rådhuset, værelse Århus C. Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Kommune Information Rådhuset 8100 Århus C. Tlf Kortgrundlag Grundlaget for planens kortbilag i mål 1: og mindre målestoksforhold er Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm-kort. Supplerende tematisk information er påført af Århus Kommune. Kortene udgives af Århus Kommune med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse A.86 KMS. Lokalplanen er udarbejdet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdelingen

4 ARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 27 Erhvervsområde i Trige INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESKRIVELSEN Side Lokalplanens indhold Illustrationsplan... bilag 1 Lokalplanens retsvirkninger REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til 15-rammerne og til den Øvrige planlægning for området Udsnit af 15-rammerne for arhus kommune... bilag 2 Tillæg nr. 16 til 15 -rammerne for arhus kommune Kortbilag til tillæg nr. 16 til 15-rammerne for Arhus kommune... bilag 3 3. LOKALPLANEN s 1. Formål Område og opdeling $ 3. Anvendelse Udstykninger Vej-, sti- og byggelinieforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer, beplantning m. v s l0. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse f 11. Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt nr. 2, Trige Matrikelkort... bilag 4 Lokalplankort... bilag 5 Vej- og stiprofiler, vejtilslutninger... bilag 6 Beplantning... bilag 7 Vedtagelsespåtegninger

5 Som det fremgår af indholdsfortegnelsen foran, er teksten opdelt i 3 hovedafsnit: 1. Beskrivelsen, 2. RedegØrelsen og 3. Lokalplanen. I det forste afsnit bliver de vigtigste bestemmelser i planen - herunder planens retsvirkninger over for bl. a. grundejere i området - beskrevet. Bagest i afsnittet er der indsat et kort (bilag l), der skitsemæssigt viser, hvordan området kan tænkes indrettet og bebygget. Afsnit 2 er en mere teknisk betonet redegørelse for lokalplanens forhold til den overordnede kommunale planlægning. Men derudover bliver der også gjort rede for områdets vej- og stiforhold, kollektiv trafik m. v. samt for lokalplanområdets forsyning med varme, el, vand og kloak. Endelig udgor afsnit 3 så selve lokalplanen. Punkt for punkt er her opstillet de bestemmelser, der gælder for områdets bebyg- gelse og indretning. Bagest i afsnit 3 er indsat det såkaldte lokalplankort (bilag 5), og herpå er bl.a. vist, hvordan området er afgrsnset, og der er udlagt arealer med hver deres bestemte anvendelse.

6 BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder for et område mellem VestermØllevej og HØgemosevej i Trige. Området, der er ca m2 stort, skal anvendes til erhvervsområde og er ved planens udarbejdelse kommunalt og privat ejet. Matr. nr. 9 g, 9 i, 9 n, 11 a, 11 c, 11 e, Trige By, Trige, og 19 a, Ølsted By, Ølsted, er kommunalt ejet. I forvejen er området omfattet af det midlertidige kommuneplangrundlag, de såkaldte 15-rammer for arhus kommune. Det vil sige nogle bestemmelser, der groft angiver, hvor og hvordan lokalplanlægningen må udfores (se afsnit 2). Hele lokalplanområdet er beliggende i byzone. Selve lokalplanområdet opdeles i 3 delområder (se illustrationsplanen, bilag 1, og lokalplankortet, bilag 5), og for hver af disse gælder en række bestemmelser om deres anvendelse, om veje og stier, om bebyggelsestæthed og lignende. Område I er forbeholdt erhvervsvirksomhed af kategorien lettere industri og værksteder samt entreprengr-, oplags- og genbrugsvirksomhed, der kun i ubetydelig grad kan medføre gener over for omgivelserne. Grunde i området må ikke udstykkes mindre end m. I visse tilfælde kan der dog udstykkes grupper af mindre grunde på min m'. Bebyggelsens rumfang m& ikke 2 overstige 3 m3 pr. m grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige af grundens areal. Bygninger, der opføres på grunden, må ikke være højere end 8,5 m. Der er dog mulighed for at give særlig tilladelse til større hojde, hvis det f. eks. drejer sig om skorstene, ventilationsanlæg, trappehuse og lignende ikke dominerende tekniske anlæg. Det er tilladt at eller indrette en bolig på hver grund, hvis den anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner ler anden person med lignende tilknytning til virksomheden. el-

7 1.2 Område II er forbeholdt større erhvervsvirksomheder rien industri, værksteder af katego- og garageanlæg samt entreprenør-, op- lags- og genbrugsvirksomhed, siloanlæg samt køreteknisk anlæg. 2 Grunde i området må ikke udstykkes mindre end m. 2 Bebyggelsens rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige af grundens areal. Bygninger, der opfores på grunden, må ikke være højere end 8,5 m. Der er dog mulighed for at give tilladelse til større højde, som nævnt under område I, og herudover til eventuelle siloer o. lign. på indtil 20 m's hojde. Der må ikke opføres eller indrettes boliger i dette område. Godkendelse i henhold til miljgbeskyttelsesloven - af virksomheder, der Ønsker -_ at etablere sig i område II. Virksomheder, som er omfattet af den virksomhedsfortegnelse, der er knyttet til miljflbeskyttelsesloven, skal søge godkendelse i henhold til lovens kapitel 5, forinden etablering sker. Underretning om godkendelse gives til alle klageberettigede. Klageberettigede er bl. a. omboende. Bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes, før klagefristen er udløbet, og der ikke forinden er indgivet klage. - Område III er udlagt til dels et regnvandsbassin, dels fælles afskærmende beplantninger, se herom nedenfor. - Veje og stier i lokalplanområdet skal anlægges som vist på bilagene 1 og 5 med henblik på, at der kan opnås en god trafiksikkerhed. Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra vej A-B-C-D-E-F, som tilsluttes VestermØllevej og Hergemosevej. Denne vej skal fungere som hovedfordelingsvej. Adgangen til område I sker ad de blinde stamveje. Der kan kun etableres i.n adgang fra hver parcel til vejsystemet. Til område II sker adgangen fra vej A-B-C-D-E-F. Lokalplanen sikrer, at der kan anlægges stier for gående og cyklende. Disse stier vil give forbindelse til Vestermollevej, HØgemosevej, diverse veje i område I og fremtidigt til de rekreative arealer.

8 1.3 Den eksisterende grusvej (privat fællesvej) er planlagt reguleret til stamvej C-C efter reglerne i vejlovgivningen, En eksisterende adgangsvej til vejmateriale- fabrikken reguleret til adgangsvej for flere ejendomme efter reglerne vejlovgivningen (vej J- J). er planlagt i - Kollektiv trafik Den fremtidige bustrafik påtænkes ført fra HØgemosevej ad vej A- B- C- D- E- F og Vestermollevej til Trige. Beplantningsbælter - -. Langs lokalplanområdets grænser og langs de interne veje, stier og grundgrænser er der udlagt arealer til afskærmende beplantningsbælter. Beplantningsforskrifter angiver, hvorledes beplantningen skal udferres. Formålet med beplantningerne er, at de skal fungere dels som læbælter, dels som beskyttelse af omgivelserne mod eventuelle støj- og synsmæssige gener fra området. Beplantningsbælter langs veje og langs interne naboskel skal etableres på grundene. Beplantninger langs grænserne mod de eventuelle fremtidige, rekreative områder skal ske på fællesarealer (område III), og de vil eventuelt blive suppleret med skovplant - ning i de rekreative områder. Grundejerforening Der skal stiftes en forening til at varetage grundejernes fælles interesser i lokalplanområdet. Denne forening skal vedligeholde de udlagte og etablerede beplantningsbælter samt de veje og stier, der ikke overtages af kommunen. Alle, der ejer en grund, som er udstykket, efter at byrådet har vedtaget lokalplanen endeligt, skal være medlem af denne grundejerforening. Det samme gælder for ejere af arealer, som vil kunne udstykkes til grunde. De Øvrige grundejere i området har ret til at blive medlem af grundejerforeningen, hvis de selv Ønsker det, men altså ikke pligt. I 11 i selve lokalplanen (se afsnit 3) er der endvidere nogle bestemmelser om, hvornår foreningen skal stiftes og om foreningens pligter i Øvrigt.

9

10 1.4 Beskrivelse af lokaldanens retsvirkninper Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggorelse af lokalplanen og under forudsætning af arhus amtskommunes godkendelse af det nødvendige tillæg til 15- rammerne for arhus kommune må ejendomme, der er omfattet af planen, ifolge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller i Øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalplanen medforer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af området, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelsen af en ny lokalplan. I henhold til 34 i kommuneplanloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. er

11 REDEGØRELSEN Lokalplanens forhold til 15- rammerne og til den Øvrige plan- lægning for området. Dispositionsplan 7 6 Lokalplanens arealudlæg til erhverv samt skovplantning m. V. er i storrelse overensstemmende med dispositionsplanen af 1976 for Trige. Derimod er dispositionsplanens vejstruktur for lokalplanområdet ikke fulgt, idet det er Ønskeligt at kunne fremføre den kollektive trafik gennem området. Byplanvedtægt nr. 2 for Trige Byplanvedtægtens indhold er i overensstemmelse med dispositionsplanen, men lokalplanen er på visse punkter i strid med byplanvedtægten, jf. bl. a. ovenstående om vejstruktur. Byplanvedtægten vil blive ophævet og erstattet af lokalplanen. 15- rammer Se bilag 2, udsnit af 15- rammerne for arhus kommune. Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været de af byrådet og miljøministeriet godkendte 15- rammer. Lokalplanområdet er heri beliggende i område E.3.1, og der er endvidere til fælles beplantningsbælter medtaget randarealer af områderne RE. 3.4 og RE. 3.5, idet disse senere vil kunne indgå i større skovplantninger på de rekreative områder.

12 2.2 Samtlige områder er beliggende i byzone. Grunden til, at det har været nødvendigt at udarbejde lokalplanforslaget på nuværende tidspunkt, er Ønsket om at kunne foretage udstykninger inden for såvel den kommunalt ejede del som den privat ejede del af området. Lokalplanen afviger ikke væsentligt i arealudstrækning fra 15- rammerne, men såvel indholdsmæssigt som trafikalt er der foretaget ændringer. Desuden medforer lokalplanen mindre justeringer af 15-rammegrænserne mellem område E og RE. 3.4 og mellem område E.3. 1 og RE. 3. 5, De nuværende 15-rammer fastlægger folgende bestemmelser: For område E gælder folgende rammer for indholdet lokalplanlægningen: af En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse og opdeling, bebyggelsens omfang, karakter, hovedtrækkene i områdets vej- og stibetjening samt byggelinier i forhold til omgivende veje m. v. fastlægges overensstemmelse med bestemmelserne i partiel byplanvedtægt nr. 2 for Trige, i b. at det samlede rumfan af by ninger på hver enkelt ejendom ikke overstiger 3 ms pr. m 5 grundareal. (Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, fremspring, skorstene m. v. ), c. at hojst af den enkelte grund bebygges, og d. at intet punkt af en bygnings ydervæg eller tag hæves med mere end 8,5 m over det omgivende terræn. For områderne RE. 3.4 og RE. 3.5 gælder fglgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal sikre: a, at områdets anvendelse fastlægges til offentligt friareal (bypark, sportsplads og lignende), og b. at områderne friholdes for anden bebyggelse end de for områdets drift nodvendige i forbindelse med områdernes anvendelse som offentligt friareal.

13 2.3 Dette betyder, at lokalplanen kun kan gennemføres, såfremt amtsrådet godkender et tillæg til S 15-rarnmerne, der indeholder de nprdvendige ændringer. arhus kommunes forslag til tillæg nr. 16 til 15-rammerne er gengivet på side 2. 5 og bilag 3. Vej- og stiplanlægning Det interne vejnet i lokalplanområdet er ændret i forhold til partiel byplanvedtægt nr. 2 for Trige. Lokalplanområdet vejbetjenes via fordelingsvejen A-B- C- D- E-F, der tilsluttes HØgemosevej og VestermØllevej. Langs fordelingsvejen etableres en dobbeltrettet cykel- og gangsti. Ved VestermØllevej reserveres der areal til, at stien kan føres under VestermØllevej med forbindelse til boligområdet Holmkær og stien op til Trige bymidte. Fra lokalplanområdets blinde veje vil der kunne etableres adgange til stier i de forudsete rekreative områder nord og syd for området. Kollektiv trafik arhus sporvejes linie 54 med stoppesteder ved VestermØllevej og HØgemosevej betjener området. Den fremtidige kollektive trafik kan føres igennem lokalplanområdet ad vej A-B-C-D-E-F. Teknisk forsyning Elforsyning skal ske fra: Elselskabet ARKE Grenåvej arhus N Vandforsyning skal ske fra: arhus kommunale værker Spanien arhus C

14 2.4 Vandforsyning til brandslukning skal udferres ved opstilling brandhaner i npldvendigt omfang. af II Kloakforsyning skal ske i h. t. Vedtægt for kloakforsyning, arhus kommune 197 2" ved stadsingeniørens kontor, hygiejnisk afdeling, Thorsvej 2, 8230 AbyhØj. Regnvand skal ledes til regnvandsbassin og skal tilledes Fattig- gårdsgrøften, og spildevand tilledes eksisterende ledninger II Holmkær"-udstykningen. i Vzzmeforsyning etableres individuelt, men grundejerne har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra et fremtidigt kollek- tivt varmeforsyningsanlæg.

15

16 2.5 - Tillæg nr. 16 til 15-rammerne for arhus kommune For område E gælder folgende rammer for indholdet kalplanlægningen: af lo- En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: at områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som indu- stri - entreprenør - genbrug - garage og lager, herunder silo samt enkelte boliger for indehaver eller ansat med særlig tilknytning til erhvervsvirksomheden, at bygningernes rumfang for den enkelte ejendom ikke overstiger 3 m 3 pr. m2 grundareal, at det bebyggede areal ikke overstiger af grundarealet, og at bebyggelsens højde ikke overskrider 8,5 m bortset fra specielle tekniske anlæg (herunder evt. siloer, der må opføres i indtil 20 m's højde). For område RE. 3.4 og RE. 3.5 gælder folgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for områderne, skal sikre: a. at området anvendes til offentlige formål, herunder friarealer - bypark - haver eller lignende. Arealer, der ikke anvendes som ovennævnte, udlægges til græsning eller beplantes med skov, og b. at området friholdes for anden bebyggelse end de for områdets rekreative funktion ngdvendige mindre bygninger, Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med disse rammer. I medfør af!j 15, stk. 2 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning, jfr. pkt. 4 i MiljØministeriets cirkulære af 10. oktober 1978 godkendes hermed foranstående af Arhus byråd tilvejebragte forslag til tillæg nr. 16 til 5 15-rammerne for Arhus kommune. ARHUS AMTSKOMMUNE, Amtsarkitektkontoret/, den a (. L ",LJu,? i i>, ~:A,J, ' ~ i % J A. B. Sarensen afdelinasarkitekt

17

18 LOKALPLAN NR. 27. ERHVERVSOMRADE I TRIGE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. l LOKALPLANENS FORMAL Formålet med nærværende lokalplan er: at sikre områdets anvendelse til forskellige former for erhverv, herunder et koreteknisk anlæg, at sikre, at erhvervsanvendelsen inden for område I ikke er til ulempe for boligområdet "Holmkær" ved Vestermollevej samt fremtidig boligetablering syd for Trige Centervej, at sikre etablering af beplantningsskærmbælter, der eventuelt suppleret af fremtidigt etablerede beplantninger på omliggende rekreative arealer kan fungere som energibesparende, visuel og stfljdæmpende afskærmning. 2. LOKALPLANENS OMRADE OG OPDELING Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 4 og 5 og omfatter følgende matrikelnumre: 9 d, 9 g, 9 h, 9 i, 9 k, 11 c, 11 e og 41 samt del af 8 a, 9 a, 9 b, 9 n, 11 a og 19, Trige By, Trige, og del af 19 a, Ølsted By, Ølsted, samt alle parceller, der efter den 1. september 1980 udstykkes i området.

19 :3. 2 Stk. 2. Lokalplanområdet opdeles vist på bilag 5. i delområderne I, II og III, som Stk. 3. Matr. nr. 9 a, 9 n, 11 a, Trige By, Trige, og 19 a, Ølsted By, Ølsted, er undergivet landbrugspligt. Landbrugspligten skal dog ikke være til hinder for, at kommunen kan tillade, at arealet tages i brug til det i lokalplanen angivne formål, men indtil da skal arealet drives jordbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler (se fodnote). 3. OMRADETS ANVENDELSE Område I Stk. 1. Område I må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som følgende: lettere industri, entreprenør- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed, herunder oplag og virksomhed med genbrugsformål. Stk. 2. Der må inden for området kun udøves virksomhed, som ikke eller kun i ubetydelig grad medfører gener i form af luftforurening, lugt eller rystelser, samt virksomhed, hvis stgjniveau - målt i ejendommens skel - ikke over- stiger de vejledende maksimalgrænser for områder til II blandet bolig- og erhvervsbebyggelse" i miljøstyrelsens til enhver tid gældende bestemmelser. Stk. 3. Der må på hver ejendom opføres eller indrettes 6n bolig, når denne anvendes som bolig for indehaver, bestyrer, portner eller anden person med lignende tilknytning til virksomheden. Det skal ved støjafskærmning sikres, at støj ved boligen og dens friarealer (målt som det ækvivalente, konstante lydniveau) ikke overstiger 55 db (A) på dognbasis. Oph=velse af landbrugspligten sker i forbindelse med landbrugsministeriets godkendelse af udstykning. Der kan i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten stilles betingelser i medfar af 8 4, stk. 2 og/eller stk. 3, i landbrugsloven.

20 3.3 Område II Stk. 4. Område II må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller ud- Øves erhverv som følgende: Industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør-, lager- og transportvirksomhed, herunder siloanlæg og anden oplagsvirksomhed samt virksomhed med genbrugsformål. Stk. 5. Inden for området må der endvidere etableres et køreteknisk anlæg, hvis anvendelse har en karakter, som efter byrådets skgn naturligt finder plads i området. Stk. 6. Der må ikke inden for området udgives virksomhed, hvortil der af hensyn til forebyggelse af forurening må stilles betydelige afstandskrav eller andre særlige beliggenhedskrav, jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, herunder virksomhed, som giver anledning til væsentlige stgj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor placeres i betydelig afstand fra forureningsfø1- somme arealanvendelser. Område III Stk. 7. Område III udlægges til fællesareal for erhvervsområdet. Området må kun anvendes til afskærmende beplantninger og regnvandsbassin, jf. bilag 5. Fællesbestemmelser for område I, II og III Stk. 8. Der må ikke inden for lokalplanområdet drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Stk. 10. I lokalplanområdet kan med godkendelse fra magistratens 2. afdeling opføres bygninger til kvarterets tekniske forsyning, når de ikke har mere end 30 m z bebygget areal og ikke er hojere end 3 m over terræn.

21 UDSTYKNINGER Stk. 1. Udstykninger skal i princippet ske som vist på bilag 1. Stk. 2. Inden for område I, jf, bilag 5, må ingen grund udstyk- 2 kes med en storrelse, der er mindre end m. Inden for den del af område I, der skal vejbetjenes fra stamvejen. C-C, kan der dog i enklaver på 4-6 grunde 2 ske udstykning med en min. grundstørrelse på 1500 m, såfremt det sker med baggrund 2. afdeling godkendt udstykningsplan. i en af magistratens Stk. 3. Inden for Område II, jf. bilag 5, må ingen grund udstyk- 2 kes med en stgrrelse, der er mindre end m. 5. VEJ- OG STIFORHOLD Stk. 1. Der udlægges areal til nedennævnte veje med vende- plads samt stier som vist med raster på bilag 5. Fordelingsvej A-B-C-D-E-F m bred Stamvej B-B, D-D, E-E m bred Stamvej C- C (eksisterende privat fællesvej, der reguleres i henhold til vejlov- givningen) m bred Stamvej J-J (eksisterende adgangsvej).. 14 m bred Cykel- og gangsti z-z... 5 m bred Cykel- og gangsti y-y... Øvrige stier... 5 m bred 2,5 m bred Stk. 2. Veje til den umiddelbare betjening af grunde udstykket i overensstemmelse med 4, stk. 2, 2. pkt., skal udlægges i 8 m1s bredde. Stk. 3. Ved vejtilslutningerne pålægges oversigtsservitutter samt 10 m hjørneafskæringer som vist på bilag 5.

22 3.5 Der skal etableres oversigtsarealer i folgende punkter, idet afstandene afsættes fra kørebanekanter - den største afstand langs den mest betydende vej: tilslutning A og F..., x 60 m tilslutning B, K, L og M... 5 x 60 m Oversigtsarealerne (se fornote) må ikke benyttes på en måde, der forhindrer, at ovzrsigterne kan tilvejebringes. Se endvidere 9, stk. 3. Stk. 4. Fra hver ejendom må der kun etableres 6n adgang (overkørse1) til vejsystemet. Til vej A-B-C- D-E-F må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme i område I. I område II må der kun etableres adgang til vejen i de på bilag 5 med K, L og M angivne punkter. Vejtilslutningerne udformes som i punkt B. Til VestermØllevej og HØgemosevej må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende ejendomme. Stk. 5. Veje samt stier skal i princippet udføres med tværprofiler som vist på bilag 6. Vejtilslutninger til vej A-B-C-D-E-F skal udføres som vist på bilag 6, plan 1:800 i princippet 6. TEKNISK FORSYNING Varmeforsyning Ved nybyggeri skal etableres varmeinstallationer forberedt for fjernvarmeforsyning, og grundejerne har pligt til at tilslutte sig og aftage fjernvarme fra et fremtidigt kollektivt varmeforsyningsanlæg. Inden en vejtilslutning tillades udfart skal oversigtsarealets ejer ved tinglyst deklaration vaere forpligtet til at sarge for, at der aldrig er noget på arealet, bortset fra sne, der er hajere end 0.8 m over en flade gennem de tilgrænsende vejes karebanemidter.

23 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Stk. 1. Bygningernes rumfang må for den enkelte ejendom ikke 2 overstige 3,O m3 pr. m grundareal, og det bebyggede areal må ikke overstige af grundarealet. Rum- fanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder eventuelle kviste, frem- spring, skorstene etc. Til grundarealet medregnes ikke andel i fællesarealer inden for område III. Stk. 2. Intet punkt af en bygning må være mere end 8,5 m over terræn målt efter reglerne i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Byrådet kan meddele lig tilladelse til, at en bygning eller dele sær- af en bygning, f. eks. skorstene, ventilationsanlæg, trappehuse, eleva- torskakter, siloer m. v., opfgres i en storre hgjde end den i bygningsreglementets supplerende bestemmelser om bebyggelsens højdeforhold tilladte, under forudsæt- ning af, at ingen del, bortset fra skorstene, antennemaster og lignende, opføres i større højde end 20 m, at særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, og at det efter byrådets skøn ikke medfører væsentlige ulemper for de tilstodende ejendomme. Byggelinier Stk. 3. Langs Østsiden af VestermØllevej syd for punkt A og langs vestsiden af HØgemosevej pålægges bebyggelsesregulerende linie i en afstand af 22,50 m fra nuværende vejskel. Langs VestermØllevej nord for punkt A pålægges byggelinie i flugt med den eksisterende fabriksbygnings vejside. Langs vej A-B-C-D-E-F pålægges der en bebyggelsesregulerende linie 12,50 m fra vejskel. Langs stier samt Øvrige veje.og vendepladser pålægges der en bebyggelsesregulerende linie 7,50 m fra vejskel.

24 3.7 På grunde på m2 og derover samt langs grænsen af enklaver på 4-6 grunde i h. t. 4, stk. 2, pålægges bebyggelsesregulerende linier i 7,50 m afstand fra naboskel. Stk. 4. Terrænreguleringer må kun foretages med bygningsmyndighedens tilladelse. Reguleringer p& højst 0,5 m og mindst 0,5 m fra skel må dog foretages uden tilladelse. 8. BEBYGGELSENS UDSEENDE Skiltning og lignende reklamering må kun finde sted med magistratens 2. afdelings tilladelse i hvert enkelt tilfælde, når genstande hertil ikke er anbragt direkte på bygninger. 9. UBEBYGGEDE AREALER, BEPLANTNING M. V. Stk. 1. Der udlægges areal til afskærmende beplantningsbælter som nedenfor angivet. Beplantningerne skal udfgres som vist på bilag 6 og 7. Stk. 2. Ca. 20 m bredt beplantningsbælte inden for område III... type I. Arealerne udlægges på fællesarealer for udstykningen, jf. 11, stk. 7, vedr. arealernes drift og vedligeholdelse. Stk. 3. Ca. 20 m bredt beplantningsbælte langs Vestermprllevej og HØgemosevej, nord for punkt A dog kun mellem vej- en og byggelinien, jf. 7, stk type I. 10 m og 5 m brede beplantningsbælter langs vej A-B - C-D-E-F... hhv. type II/ III. Ved vejtilslutningerne C, D og E må beplantningen i det 5 m brede beplantningsbælte i en afstand af indtil 35 m fra tilslutningernes kørebanekanter ikke være højere end 0,8 m over en flade gennem de tilgrænsende vejes kørebanemidter.

25 3.8 5 m brede beplantningsbælter langs stier samt vej B-B, C-C, D- D, E- E og veje i h. t. 5, stk type 111. Arealerne udlægges på de private ejendomme. Vedr. arealernes drift og vedligeholdelse, jf. 11, stk. 7 Stk m brede beplantningsbælter langs naboskel på grunde på m2 og derover, herunder enklaver på 4-6 grunde i h. t. 4, stk ,.... type III. Stk. 5. Inden for de i henhold til ovenstående udlagte arealer til beplantningsbælter må der ikke finde anbringelse sted af nogen form for varer, køretøjer, skilte, flag, lysinstallationer eller lignende. Stk. 6. Ubebyggede dele af parcellerne skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Inden for område I må oplagring af materialer med affaldskarakter ikke finde sted uden for bygninger eller uden for dertil indrettede tæt hegnede gårdarealer. Stk. 7. Planer for beplantning på vej- og stiarealer skal via bygningsinspektoratet indsendes til godkendelse hos magistratens 4. afdeling ved stadsgartnerens kontor magistratens 2. afdeling ved stadsingeniflrens kontor. og 10. SÆRLIGE FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret den i 9, stk. 2-3, nævnte beplantning, inden for hele det område, der betjenes af den pågældende s tamve j.

26 3.9 Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etab- leret den i 9, stk. 4, nævnte beplantning på den på- gældende ejendom. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke uden byrådets tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet et kollektivt varme- forsyningsanlæg efter byrådets anvisning. 11. GRUNDEJERFORENING Stk. 1. Der skal stiftes en forening til at varetage grundejerinteresser i lokalplanområdet. de fælles Stk. 2. Ejere af arealer, der efter lokalplanens endelige vedtagelse udstykkes eller kan udstykkes til parceller, skal være medlemmer af denne grundejerforening. Stk. 3. Andre grundejere i området har derimod ret - men ikke pligt - til at være medlem. Stk. 4. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst medlemspligtige grundejere eller magistratens deling Ønsker det. 6 af de 2. af- Stk. 5. Grundejerforeningens vedtægter foranstående bestemmelser. må ikke stride mod Stk. 6. Grundejerforeningen skal stedse holde magistratens 2. afdeling underrettet om sin adresse. Stk. 7. Grundejerforeningen har pligt til at vedligeholde de i henhold til 9, stk. 2-4, udlagte og etablerede beplantningsbælter samt de eventuelle vej- og stiarealer, der ikke overtages som offentlige, med tilherrende anlæg og kan selv fastsætte nærmere regler herfor.

27 3.10 s 12. OPHÆVELSE AF BYPLANVEDTÆGT NR. 2, TRIGE Den af 2. december 1969 af Trige sogneråd vedtagne byplanvedtægt nr. 2, Trige, ophæves.

28

29

30

31

32 3.11 Foranstående er vedtaget som lokalplan nr. 27 i mgdet den 6- '783 &?Y P. b. v.,<y Vedtagelse af lokalplanen er offentliggjort den 6. / d ' /qflt,

33

34

35

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård

Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård Lokalplan nr. 2.1 Nyt erhvervsområde nord for Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANEN...4 1 - Områdets afgrænsning...5 2 - Lokalplanens formål...5 3 - Områdets status...5 4 - Områdets

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) Marts 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 124 Område til offentlige formål. (Plantebælter langs Landevejen i Tranbjerg) KONGSBAK INFORMATIK Marts 1981 Århus kommune Lokalplan nu,: 12.4 Omrade til offentlige formål (Plantebælter

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby. Oktober 1981 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 144 Undervisningsinstitution ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1981 l i I l U@,$ f ' / s kommune Lokalplan nr.: 44 ingsi nst i t u t ion ved Skejby vej I l

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Vidtskuevej. December 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 072 Område til offentlige formål ved Vidtskuevej i Viby KONGSBAK INFORMATIK December 1979 Om dette hæftes indhold Det indledes med beskrivelsen, der fortæller om lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Baldershøj

Lokalplan Baldershøj Lokalplan 1.19 Baldershøj Ishøj Kommune 2003 JSHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.19 LOKALPLANENS INDHOLD. Lokalplanens område omfatter et ca. 10 ha stort areal, der er beliggende umiddelbart syd for det eksisterende

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Græsvangen i Tilst. Februar 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 089 Boligområde ved Græsvangen i Tilst KONGSBAK INFORMATIK Februar 1980 Arhus kommune Lokalplan m : Boligomrade ved Græsvangen i Tilst. l Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune

Byplanvedtægt nr. l. tor Århusvejkvarteret. Grenaa kommune Byplanvedtægt nr. l tor Århusvejkvarteret Grenaa kommune Byplanvedtægt for et område ved Århusvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg. August 1978 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 053 Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg KONGSBAK INFORMATIK August 1978 ~ ~~ ~~ ~~ ~~ Århus kommune Lokalplan n ~: Renseværk ved Trankær mose, Tranbjerg Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

Vejle Kommune Teknisk Forvaltning. Juni 1991. LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Juni 1991 LOKALPLAN NR. 112 for et erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center. VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Februar 1991 Lokalpian nr. 112 for

Læs mere

@ RY. Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye

@ RY. KoUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT. Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye @ RY Ko"UNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ, OMR. IT Et delomrade for boligbebyggelse i boligområdet Rimmersvej, GI. Rye RY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 - RIMMERSVEJ - OMRbE IL. Et delomrade for boligbebyggelse

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus OBS! Se rettelsesblade bagerst VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING

NR. 23. Videbæk i september J. nr , FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk i september 1979. J. nr. 27-11-23, NR. 23 FOR ET OMRADE VED HÅND- VÆ.RKERVEJ, HØJVANGSVEJ OG RYESMINDEVEJ. TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. o7-17 15 66. - l - VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse. Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt. Århus Kommune Lokalplan nr. 030 Udbygningsprincipper for rækkehusbebyggelse i 'Kolt Haveby' Se endvidere byplanvedtægt nr. 4 Ormslev-Kolt KONGSBAK INFORMATIK Marts 1979 .~.. I hhus kommune Lokalplan nr.:

Læs mere

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område:

I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: ÅRHUS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. l FOR SABRO. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte område: 1. BYPLANVEDTÆGTENS OMRÅDE.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune

Lokalplan nr 8 Vamdrup kommune andinspektørfirmaet Jeppesen. & Bjerre 'A Akieltorv 2 A. 6000 Kolding Tif, 05 52 05 77.v r: -"- v "'F?3

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE

Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis HOLSTEBRO KOMMUNE Stempel: 25,OO kr. HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 107 for et område vest for jernbanen og nord for Bannestrupparken i Tvis.

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder

LOKALPIAN nr foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder LOKALPIAN nr. 1.30 foret erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 7.30 Erhvervsområde ved Papegøjevej i Tønder Svdwu~n.Tndst Lokaiplanens indhold og forhold til anden planlægning

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde ved Abildgade, Århus. Oktober 1985 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 214 Et boligområde ved Abildgade, Århus KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1985 Århus kommune Lokalplan nk: Et boligområde ved Abildg.ade, Arhus '. Magistratens 2. afdeling Stadsarkitektens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby. April 1984 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby. April 1984 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 176 Erhvervsområde ved Vejlbjergvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1984 Århus kommune Lokalplan nr.: Erhvervsomrade ved Vejibjergvej i Vejlby 176 Statist ikorn råde/d istri

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o

NR. 48. FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. o Videbæk i september 1987. 27-11-48. NR. 48 FOR ET BOLIG- OG ERHVERVS- OMRÅDE VED GRØNNEGADE, SKOLEVÆNGET, RUNDINGEN OG NYLANDSVEJ l GRØNBJERG. Teknisk forvaltning Videbæk kommune 692o Videbæk. o7 17 15

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III

Byplanvedtægt 12. Industriarealet III Byplanvedtægt 12 Industriarealet III PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 FOR VOJENS KOMMUNE 1973 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 12 Industriarealet etape 3. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY

ODDER KOMMUNE BY PLAN VE DTÆGT PARTIEL NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BY PLAN VE DTÆGT NR. 6 FOK ET ERHVERSOMRADE 1 DEN NORDLIGE DEL AF ODDER BY ODDER KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 6 BYPLANVEDTÆGT FOR ET ERHVEKVSOMRÅDE I DEN NORDL.IGE DtL AF ODDER

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 025 for et område mellem Kornvænget, Ringvej B4 og Ballerup Boulevard (vedtaget juni 1983) BESTEMMELSER I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 122 rblossepladsen«

Lokalplan nr. 122 rblossepladsen« Lokalplan nr. 122 rblossepladsen«lossepladsen fyldt OP om ca. 3 år. Bakketoppen - hajde ca. 17 m. LOKALPLAN 122 - EN KORTFATTET BESKRIVELSE Den kommunale losseplads ved Tronholmen er ved at wre fyldt op.

Læs mere

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter

Lokalplan 1.01. Køge Bugt Uddannelsescenter Lokalplan 1.01 Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune ISHØJ KOMMUNE LOKALPLAN l.01 Lokalplanens' indhold, Lokalplanen, der omfatter arealet "begrænset af Tranegildestien, Vejlebrovej, Gildbrovej og

Læs mere

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf

REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf REDfG0RfLSf 09 LOHRLPLftN +w 3.11. pl HURUP BY, ttrdsund HOMMUNf 3ZDEGORELSE til lokalplan nr. 3.1.1. for et bolig- og erhvervsom- råde i 0. Hurup by, Hadsund kommune. EKSISTERENDE FORHOLD Området, som

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET.

KERTEMINDE KOMMUNE ~4144E JANUAR 1979 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. KERTEMINDE KOMMUNE LOKALPLAN NR.6 BØRNEINSTITUTION I ANDEKÆRET. ~4144E JANUAR 1979 I N D H 0 L D. S ide. Lokaiplanens bestemmelser 2. Kort nr. 1: Lokalpianområdet 5. Kort nr. 2: Arealanvendelse m.m 6.

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Afsnit 5. Vej- og stiforhold. Byggelinier 4. Afsnit 6. Ledningsanlæg 4. Bebyggelsens omfang og placering. 5. Afsnit B. Bebyggelsens ydre fremtræden

Afsnit 5. Vej- og stiforhold. Byggelinier 4. Afsnit 6. Ledningsanlæg 4. Bebyggelsens omfang og placering. 5. Afsnit B. Bebyggelsens ydre fremtræden ived "Teglværksvej mellem å Nyborgvej, 14-278 Lindved å o NR. r rådet Odense I N D H 0 1, D S F 0 R m E C, N F, L S E Afsnit 1. Lokalplanens formål side i Afsnit 2. Områdestatus i Afsnit 3. Områdets anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN.

AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. AALBORG KOMMUNE. STADSARKITEKTEN. BYPLANVEDTÆGT NR. 28. Skydebanevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende mellem Skydebanevej og grænsen mod Hasseris kommune. OKTOBER 1966. AALBORG

Læs mere

Afsnit 5. Vej- og stiforhold. Byggelinier 4. Afsnit 6. Ledningsanlæg 4. Bebyggelsens omfang og placering. 5. Afsnit B. Bebyggelsens ydre fremtræden

Afsnit 5. Vej- og stiforhold. Byggelinier 4. Afsnit 6. Ledningsanlæg 4. Bebyggelsens omfang og placering. 5. Afsnit B. Bebyggelsens ydre fremtræden ived "Teglværksvej mellem å Nyborgvej, 14-278 Lindved å o NR. r rådet Odense I N D H 0 1, D S F 0 R m E C, N F, L S E Afsnit 1. Lokalplanens formål side i Afsnit 2. Områdestatus i Afsnit 3. Områdets anvendelse

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation

for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation for et areal e Borre byvej i Fangel til brug for fjernvarmecentral o fjernvarme u pestation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område,

Læs mere

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-01 Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-01 LYSTBÅDEHAVN REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Nærværende lokalplan 3-01

Læs mere

Lokalplan nr. 162 Kertemindevej

Lokalplan nr. 162 Kertemindevej Lokalplan nr. 162 Kertemindevej 1 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Lokalplanens område er beliggende for enden af Kertemindevej i Vorup. Arealet er på ca. 14000 mz og er beliggende i landzone. Lokalplanen åbner

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE

Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR »SELSKOVPARKEN« I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18 BYPLANVEDTÆGT FOR»SELSKOVPARKEN«I HILLERØD KOMMUNE Byplanvedtægt nr. 18»Selskovparken«i Hillerød kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus

Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985. Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus Vejle kommuneq Teknisk forvaltning ~ August 1985 Lokalpian nr.77 for et område ved Idrættens Hus VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING AUGUST 1985 Lokaiplan nr. 77 for et område ved Idrættens Hus. Indhoidsfortegnelse:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag

INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag c, LOKALPLAN EL 17 FOR ET OMRADE VED PRODUKTIONSVEJ. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 1 Lokalplanens forhold til anden planlægning 1 Lokalplan EL 17 2 Kortbilag Side: 1 INDLEDNING.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE.

SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOLIGOMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. SKIVE KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 30 FOR SKIVE KOMMUNE FOR ET OMRÅDE VED MARGRETEVEJ I VINDE. INDHOLD. RedegØrelse for lokalplanen... side

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985

LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JAN 1985 LOKALPLAN 05-017 ERHVERVSOMRADE, MASKINFABRIKKEN NORDEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING Ir JAN 1985 I I I N D H O L D S F O R T E G N E L S E -------------------------------------- REDEGØRELSE

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91a ERHVERVSOMRÅDET MELLEM ROSKILDEVEJ OG SLANGERUPGADE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere