ERFA-gruppen om rottespærrer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFA-gruppen om rottespærrer"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del Bilag 474 Offentligt Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Att.: Steen Gade og Peter Juel Jensen ERFA-gruppen om rottespærrer Bagsværd den tsø Anmodning om foretræde for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg vedr. Paradigmeskift i dansk rottebekæmpelse, Udkast til ny bekendtgørelse nedenfor. Jeg er leder af ERFA-gruppen om rottespærrer, som har fungeret siden 1999, og som består af interesserede kommunale kolleger fra dels kloak, miljø, byplan og bygningsafdelinger og rottebekæmpere og kolleger fra private virksomheder, der arbejder med rottespærrer i Danmark og Sverige. Jeg er statsautoriseret skadedyrsbiolog, miljøkonsulent og har været kommunal Forsyningschef i vand- og kloakforsyning og teknisk chef i Rødovre Kommune i mange år. Jeg har modtaget indberetninger fra 8 kommuner, der har udtrykt tilfredshed med at anvende 1400 rottespærrer i mange år. Jeg har ladet montere adskillige rottespærrer med stor effekt i København, Rødovre, Bornholm og Malmø. Til det ønskede foretræde i Miljøudvalget deltager endvidere opfinder Torben Jensen, Bornholm, der har erfaringer fra opsætning af 4000 rottespærrer i Danmark og Sverige. Torben Jensen har deltaget i ERFAgruppen siden Initiativet om fremsættelsen af lovforslaget om rottespærrer stammer fra et ERFA-gruppe møde i 2006 i Roskilde, hvor Bornholms Regionskommune og senere Guldborgsund har rekvireret opgaven af ERFAgruppen. Det blev ved årsmødet i 2006 besluttet at ERFA-gruppen skulle arbejde for en revideret lovgivning som indsats mod rotter samt udarbejde en ny bekendtgørelse (vedlagt). Borgmester Bjarne Christiansen BRK har redegjort for Bornholms anvendelse af rottespærrer overfor Steen Gade og Peter Juel Jensen ved møde på Christiansborg den 18. januar 2008 og forsikret om at Bornholm står bag ERFA-gruppens arbejde på Christiansborg. Indførelse af rottespærrer dæmmer op med de mange års fremgang i rotteangreb, som den hidtidige indsats ikke har kunnet bremse. Som biolog er jeg bekymret for de mange sygdomme, som rotter kan forvolde via insekter og direkte til husdyr og mennesker især set i lyset af det varmere klima og større nedbørsmængder. Og som skadedyrsbiolog kan det undre mig, at den hidtidige indsats mod rotter ikke har båret frugt. Rotten er jo en invasiv skadevoldende dyreart. Der er i disse år stor fokus på invasive arter på baggrund af det varmere og mere nedbørsrige klima. Rotteangrebene er efter ERFA-gruppens opfattelse øget i takt med udbygningen af kloakledningsnettet i takt med byudviklingen, således at landets kloakforsyninger ud over kloakforsyning har udbredt kloakrotter til nye foder- og redepladser. ERFA-gruppen har udarbejdet et forslag til et paradigmeskift i dansk rottebekæmpelse, således at rottebekæmpelsen i langt højere grad fokuserer på kloakrotterne, hvor effekten af forebyggelse og bekæmpelsen ifølge ERFA-gruppen har vist sig effektfuld. Det er ERFA-gruppens opfattelse at Statens rottekonsulent, kommunerne og Danva ikke kan magte opgaven at reducere rotteangrebene, der netop er taget til i det samme tidsrum hvor de har haft adgang til alle mulige midler til indgreb mod rotter. 1

2 ERFA-gruppen ser sig i stand til at indføre bindende mål for reduktion af rotteangreb. ERFA-gruppen kan skabe rottefri bygninger såsom sygehuse, ligesom påvist i Hillerød Sygehus. Nedenstående punkter bringes i forslag til beslutning: 1) Staten lader ERFA-gruppen gennemføre et storstilet demonstrationsprojekt på 5 sygehuse med operationsstuer. Forbilledet er indsatsen med rottespærrer i afløbsinstallationerne på Hillerød Sygehus. Demonstrationsprojektet skal indeholde en analyse af rotteproblemernes omfang før og efter installation af rottespærrer. Der skal anvendes forskellige typer af rottespærrer for at forhindre indvandring af kloakrotter fra kommunens kloakledningsnet. Der skal foretages en effektiv bekæmpelse af rotter og særligt kloakrotter indenfor området afgrænset af rottespærrer. Demonstrationsprojekterne skal have til formål at dokumentere et fremtidig rottefrit sygehus til efterlevelse af landets øvrige sygehuse. 2) Planlagte nybyggerier af sygehuse, ældrehjem, skoler, daginstitutioner og kommunale bygninger med storkøkkener pålægges at anvende rottespærrer ved tilslutning til kommunens hovedkloakker, således at kloakforsyningen ikke tilfører de nye sygehuse kloakrotter, og således at disse nye bygninger ikke tilfører foderemner til en lokal kloakrottebestand under bygningerne i sygehusområdet. 3) Staten udarbejder en længe tiltrængt revision af lovgivningen og bekendtgørelser og staten skal tilføre flere mandskabsressourcer til Danmarks Statistik til at udarbejde en forbedret indberetningsmetode for indsatsen mod rotter og kloakrotter, således at det udarbejdede datamateriale kan bruges til statistiske analyser for effekten af indsatsen i kommuner og af private autoriserede skadedyrsfirmaer, og således at der kan dokumenteres en effekt af indsatsen mod rotter. 4) Kommunerne anmodes om at udpege bygninger i hver kommune, der fremover ønskes gjort rottefri, og således indføre kloakrottefri bygninger ved hjælp af en mere målrettet bekæmpelsesindsats og montage af rottespærrer til forhindring af genindvandring af kloakrotter, samt drage omsorg for at defekte afløbsinstallationer bringes i lovlig stand. 5) Kommunerne forpligtes til at anvende tillæg til spildevandsplanen til årlig redegørelse for kommunens indsats mod kloakrotter ved hjælp af rottespærrer og andre bekæmpelsesmetoder. 6) Kommunerne forpligtes til at medtage rottespærrer i lokalplaner i forbindelse med byggemodning og ved kloaktilslutninger, således at kloakforsyningerne ikke udvider kloakledningsnettet uden at forhindre kloakrotterne i at komme fra kommunens kloakledninger ud i de private afløbsinstallationer. Rottespærrerne placeres som skelbrønd som afslutning af det kommunale kloakledningsnet. Begrundelsen for ønsket om fremmøde i Miljøudvalget i april 2010 er, at Troels Lund Poulsen har skrevet til ERFA-gruppen februar 2009: Tak for den spændende rapport om rottespærrer, du afleverede til mig i slutningen af Nu har jeg læst den og vil lade den indgå i mine fremtidige overvejelser på rotteområdet. Troels. Daværende Miljøminister Troels Lund Poulsen omtaler Torben Sønnichsen: Forslag til paradigmeskift i dansk rottebekæmpelse, BioLiving Denne rapport som i øvrigt blev forelagt Miljøudvalget i 2008 er ikke indarbejdet i den af Statens rottekonsulent bestilte rapport af Grontmij/Carl Bro under titlen Rotteområdet. Undertegnede er groft fejlciteret i rapporten og de mange erfaringer, der er opsamlet i ERFA-gruppen er ikke medtaget i Rotteområdet. Der er ej heller medtaget de væsentlige økonomiske forhold som ERFA-gruppen har arbejdet med. 2

3 Daværende Miljøminister har udtalt at han har udbedt sig en økonomisk vurdering og evaluering af indsatsen mod rotter. Denne foreligger ikke og det synes som om at Statens rottekonsulent, kommunerne og Danva har benyttet Regeringsrokaden til at få den nye Miljøminister til at godkende Rotterapporten uden en økonomisk analyse som bestilt af Troels Lund Poulsen. Det synes som om at fremtrædende danske kloakforsyninger og Danva ikke kan vedkende sig at rotter udbredes via kloakkerne frem til intetanende lodsejere og dermed også til sygehuse og andre offentlige institutioner, hvor rotterne kan leve af foder fra storkøkkener. Kloakforsyningerne har aldrig fulgt gældende lovgivning om begrænsning af rotteproblemerne på eget område samt ikke indberettet rotteforekomster til kommunalbestyrelserne, hvilket skal påkalde bødestraf. Disse forhold har medvirket til en fordrejet virkeligheden omkring, hvorfor og hvorfra rotterne kommer. Dertil kommer at Århus Universitet har anvendt kr. 7,2 mio. til at forsøge at klarlægge rotternes adfærd i kloakkerne med chips, samt at Århus Universitet har modtaget betydelige beløb til at afprøve den såkaldte rottedræber. Og uanset dette ikke kan indgå bindende mål for en reduktion i antal af rotteangreb, men blot maner til besindighed omkring giftanvendelse og resistens udvikling af enkeltindivider af rotter i det ganske land. Aldrig er der anvendt så meget gift som nu og aldrig før har vi haft så mange rotteangreb som nu. Statens rottemyndighed og statens rotteeksperter har simpelthen gjort lodsejere med rotteangreb til syndebukke uden at analysere, hvorfra rotterne vitterligt kommer fra til lodsejeren. Danmarks Teknologiske Institut har jo allerede i 1993 oplyst overfor folketingsmedlemmer at % af samtlige rotteangreb i bygninger skyldes kloakrotter, hvilket først nu på grund af ERFA-gruppens påvisning tages ind i overvejelserne om anvendelse af rottedræbere og rottespærrer. De økonomiske konsekvenser af rotteangreb kan sammenfattes ved, at der årligt opkræves kr. 80 mio. via rottegebyret. Imidlertid opholder de fleste rotter sig i de kommunale kloakker, samt i de ret omfattende offentligt ejede private stikledninger og forårsager dér stor skade ved gennemgnavninger etc. ERFA-gruppen har estimeret at rotter koster Danmark 1,3 milliarder om året. Der synes ingen balance mellem anvendte ressourcer og nedgang i antal af rotteangreb. Ligeledes er der endnu ikke skabt et statistisk korrekt grundlag omkring klagestatistik og forsøg på bestandsudvikling, to parametre der jo ikke hører sammen, hvilket medfører forkerte konklusioner hvert år når statens rottekonsulent skal vurdere effekten af årets indsats, som indtil nu ikke kan ses i andet end en 40 % fremgang af rotteangreb i Danmark. Indsatsen synes derfor aldeles mangelfuld og fejlagtigt, hvilket burde mane til indførelse af ERFA-gruppens forslag til paradigmeskift. Skeen skal tages i den anden hånd og det må Folketingets Miljø og Planudvalg gerne være behjælpelig med. Med håbet om et godt møde med medlemmerne af Miljø- og Planlægningsudvalget. Torben Sønnichsen Cand scient. Jægergangen 16, 2880 Bagsværd ERFA-gruppen om rottespærrer 3

4 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekæmpelse af og sikring mod rotter Autorisation Gebyr Konsulenter Klage og straf m.m. Ikrafttræden Den fulde tekst Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v. 1) Bekendtgørelse Nr af 1/04/2010 I medfør af 7, stk. 1, nr. 9, 17, stk. 3, 18, 67, 73, 80, 92, og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006, fastsættes: Kapitel 1 Bekæmpelse af og sikring mod rotter 1. Bekæmpelsen af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af By- og Landskabsstyrelsen og dermed af Statens rottekonsulent udarbejdede retningslinier. Statens rottekonsulent er ansvarlig for at udstede bindende mål for indsatsen mod rotter. Statens rottekonsulent udsteder retningslinjerne med virkning overfor de ansvarlige for statens og regionernes bygninger og arealer samt overfor Kommunernes Landsforening og Kommunalbestyrelserne. Statens rottekonsulent skal sikre at rottebekæmpelsen sker tværministerielt, således at indsatsen mod rotter efterleves ved bekendtgørelser og planer i Fødevareministeriet, Undervisningsministeriet, Forskningsministeriet og Sundhedsministeriet. 2. Samtlige i 1 nævnte ministerier, statslige og regionale institutioner, og kommunalbestyrelser skal drage omsorg for, at der foretages en effektiv bekæmpelse af vandrerotten, Rattus norvegicus og husrotten, Rattus rattus). Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal lade bekæmpelsen udføre enten ved kommunens eget personale med statsautorisation til rottebekæmpelse eller outsource rottebekæmpelsen gennem udbud Jvnf. KL s udbudsportal til statsautoriserede rottebekæmpelsesfirmaer, jf I nærværende bekendtgørelse forstås ved: 4

5 1) Effektiv bekæmpelse af rotter: a. Statens og regionens bygninger herunder sygehuse defineres som særlige fokusområder med rottefri status. b. Kommunalbestyrelsen skal udpege og prioritere de kommunalt ejede bygninger som specifikke fokusområder med rottefri status. c. Kommunalbestyrelsen skal sikre at kloakforsyningerne inddrages i aktiv rottebekæmpelse gennem vilkår i spildevandsplanen. Indsatsen og effekten af kloakrottebekæmpelsen afrapporteres årligt ved tillæg til spildevandsplanen. Kloakforsyningerne skal ved tilslutning af kloakledningsnettet til afløbsinstallationer sikre at der ikke føres kloakrotter fra hovedledningsnettet til private afløbsinstallationer. Dette skal gøres med anvendelse af VA-godkendte rense inspektionsbrønde med rottespærrer, der opsættes mellem offentligt ejet og privat ejet kloakledningsnet som skelbrønde. Spildevandsplanen skal indeholde bestemmelser om at der skal bekæmpes kloakrotter i kloakledningsnettet med det formål at nedbringe rotternes ødelæggelse af kloakledningsnettet, samt hindre rotternes udbredelse. Ved dimensioner af Ø250 eller derunder skal der opsættes VA-godkendte rense - inspektionsbrønde med rottespærrer i kloakledningsnettet. Spildevandsplanen skal indeholde bestemmelser om at der ved kloakrenoveringer og nytilslutninger til nye afløbsinstallationer skal der opsættes VA-godkendte rense inspektionsbrønde med rottespærrer, til hindring af rotternes udbredelse. I nykloakeringer skal lokalplanerne indeholde bestemmelser for at der opsættes VAgodkendte rense inspektionsbrønde med rottespærre ud for hvert parcelhus. d. Bekæmpelse af rotter skal foregå dels ved en forebyggende indsats ved indførelse af fokusområder og ved opdeling af kloakledningsnettet med VA - godkendte rottespærrer, således at der både skabes rottefri kloaksystemer og byområder. Bekæmpelsen indenfor fokusområdet kan ske med gift, fælder og rottedræbere. e. Statens rottekonsulent udarbejder bindende mål for en effektiv rottebekæmpelse som kommunalbestyrelser skal rette sig efter. f. Kommunalbestyrelserne indberetter årets rotteangreb, rottebekæmpelsesindsats og resultatet heraf til Statens rottekonsulent. Indberetningsdata skal have en sådan kvalitet, at de kan anvendes til statistisk bearbejdning efter retningslinier udarbejdet af Danmarks Statistik. Indberetningsdata skal have en sådan kvalitet at de kan anvendes til reelle statistikker og anvendes til sammenligninger mellem effekten af indsatsen fra år til år og mellem kommunerne indbyrdes. 2) Erhvervsmæssig rottebekæmpelse: Et statsautoriseret rottebekæmpelsesfirma eller en statsautoriseret person, som mod betaling foretager bekæmpelse af rotter eller 5

6 yder vejledning herom. Et sådant firma kan enten fungere ved et kontraktforhold mellem kommune og firma, hvor opgaven er at opretholde rottefri fokus på de udpegede fokusområder og bygninger i kommune, region og stat. Derudover kan statsautoriserede rottebekæmpelsesfirmaer arbejde på markedsvilkår og arbejde frit i samme kommune for private kunder, der måtte ønske en sikringsordning med et andet firma end det kommunen har kontraktlige forpligtelser med. 3) Byzone, sommerhusområder og landzone: De områder, der efter gældende lovgivning er byzoner, sommerhusområder og landzoner. 4) Rottesikring af Fødevarevirksomheder: Virksomheder, der behandler eller sælger madvarer, drikkevarer, nydelsesmidler og andre varer, der er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker. Fødevarevirksomheder omfattes af begrebet særlige fokusområder med rottefri status. 5) Rottesikring af ejendomme: Foranstaltninger på bygninger (herunder afløbssystemer) og grundarealer, så at disse overalt er forsvarligt sikrede mod rotter. Kommunerne skal drage omsorg for at kloakrottebestanden ikke udbredes til nye kloakeringer og derfor VA-godkendte rense inspektionsbrønde med rottespærrer som en forebyggende indsats. Offentlige ejere af bygninger skal sikre disse mod rotter således at afløbsinstallationerne er rottefri. 6) Sikringsordning med rottebekæmpelse: Et bekæmpelsesprogram omfattende systematisk udlægning af rottebekæmpelsesmidler i foderdepoter, der tilses og suppleres med bekæmpelsesmidler og bekæmpelsesmetoder med passende intervaller. Sikringsordninger samt indsats mod rotter omfatter tillige anvendelse af VA-godkendte rottespærrer, gift, fælder og rottedræbere. 4. Grundejere, private som offentlige skal sikre og renholde deres ejendomme således, at rotters levemuligheder på ejendommene begrænses helt. Stk. 2. En offentlig eller privat grundejer eller en lejer kan frit indgå eller forny en aftale med et statsautoriseret bekæmpelsesfirma om sikringsordning med rottebekæmpelse eller en konkret rottebekæmpelse. De statsautoriserede rottebekæmpelsesfirmaer skal indberette deres bekæmpelsesarbejde 1 gang årligt til kommunalbestyrelsen. 5. Enhver, der konstaterer rotter, dels private borgere, kloakmestre dels ansatte i kommunerne og kloakforsyningerne er ansvarlige for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen. 6. Kommunalbestyrelsen skal lade alle faste ejendomme i landzone samt landbrugsejendomme i byzone undersøge for rotter to gange årligt og efter anmeldelse, Stk. 2. I byzoner og sommerhusområder foretages bekæmpelsen efter anmeldelse, medmindre særlige forhold nødvendiggør et regelmæssigt tilsyn. 6

7 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der føres en kontrolbog el. lign., hvori det registreres, hvilke ejendomme, der er besøgt, dato for besøgene, om der er rotter på ejendommen, og om der er udlagt gift. Ejendommens ejere eller lejere skal kvittere for besøget. Kontrolbogen skal til enhver tid være tilgængelig for statens rottekonsulenter. Hvis kontrolbog bortkommer da skal dette indberettes til Statens Rottekonsulent. Stk. 4. Ejere af landbrugsejendomme med dyrehold, rideskoler skal gøres ansvarlige for opretholdelse af rottefri ejendom i henhold til Regeringens salmonellaplan. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal to gange årligt sørge for, at kommunens borgere herunder kommunens og kloakforsyningens personale får fornøden orientering om, at konstaterede forekomster af rotter skal anmeldes til kommunen. Stk. 6. Personale i statsskove og privatskove skal ved foderudlægning til vildt sikre sig disse mod rotter. Stk. 7. Fodring af fugle ved søer og damme skal ske i begrænset omfang, således at der ikke efterlades overskydende foder til rotter. Kommunens vej og park forvaltning er ansvarlige herfor. 7. I fødevarevirksomheder foretages eftersyn for rotter med kameraer dels i kloakker, dels i lokaler, samtidig med de fødevarehygiejniske tilsyn af den offentlige myndighed, der efter gældende bestemmelser udøver tilsyn. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen og det fødevareregionen skal gensidigt underrette hinanden om konstaterede forekomster af rotter, iværksat rottebekæmpelse el. lign. på fødevarevirksomheder. Stk. 3. Fødevarevirksomheder skal af kommunerne udpeges som fokusområde med rottefri status. 8. By- og Landskabsstyrelsen skal meddele kommunalbestyrelsen påbud om manglende efterlevelse af nærværende bekendtgørelse, når kommunalbestyrelsen er grundejer. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal meddele grundejerne påbud om udførelse af de fornødne foranstaltninger for effektiv rottebekæmpelse som beskrevet i Kommunalbestyrelsen skal én gang årligt sende indberetninger om de foranstaltninger, der i det foregående år har været truffet i kommunen til bekæmpelse af rotter, samt effekten af rottebekæmpelsen og skal give sådanne andre oplysninger vedrørende bekæmpelsen, som By- og Landskabsstyrelsen måtte anmode om, Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal 1 gang årligt udarbejde tillæg til spildevandsplan om anvendelse af VA - godkendte rottespærrer som forebyggende bekæmpelse af kloakrotter, samt bekæmpelse af kloakrotter. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal anskaffe sig elektroniske værktøjer til registreringer af rotteforekomster, rotteanmeldelser, indsatser såsom geografisk placering af VA godkendte rottespærrer, således at der kan skabes et overblik over indsats og effekt. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en liste over bygninger i kommunen der fremover skal udgøre særlig fokusområder med rottefri status. 7

8 Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal tilsikre at den ved årets udgang udarbejder tillæg til kommunens spildevandsplan med en redegørelse for indsats for rottebekæmpelse i kommunens kloakledningsnet, herunder dens anvendelse af VA-godkendte rense inspektionsbrønde med rottespærrer. Kapitel 2 Autorisation 10. Erhvervsmæssig rottebekæmpelse, og bekæmpelse af rotter med kemiske midler må kun foretages af firmaer eller personer, der er autoriserede af By- og Landskabsstyrelsen, 11. Autorisation til rottebekæmpelse kan kun opnås af firmaer eller personer med dokumentation for enten 1) minimum 6 måneders ansættelse i den kommunale tekniske forvaltning, 2) minimum 6 måneders ansættelse i kloak- og afløbsbranchen, eller 3) minimum 6 måneders daglig erhvervsmæssig erfaring med rottebekæmpelse sammen med en statsautoriseret person Stk. 2. Autorisation meddeles, når ansøgeren har deltaget i det i 11 nævnte kursus og over for By- og Landskabsstyrelsen ved en prøve har dokumenteret at besidde fornøden viden om rotters levevis og deres bekæmpelse samt lovgivning i relation til rotter, herunder relevante dele af dyreværnslovgivningen. Denne viden skal omfatte kendskab til rottesikring af bygninger og afløbssystemer og anvendelse af bekæmpelsesmidler i overensstemmelse med de herom fastsatte regler. By- og Landskabsstyrelsen fastlægger nærmere omfanget og indholdet af den viden, der skal dokumenteres ved prøven. Stk. 3. Udstedelse af autorisation kan nægtes, hvis den pågældende har en forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover, jf. miljøbeskyttelseslovens 17, stk. 3. Stk. 4. By- og Landskabsstyrelsen kan meddele personer, der i udlandet har gennemgået uddannelser, som kan sidestilles med den i 13 nævnte uddannelse, samt den i 12 stk. 2 nævnte kursus, autorisation til at bekæmpe rotter. I autorisationen kan der fastsættes begrænsninger i den pågældendes udøvelse af aktiviteter omfattet af 11 stk. 1. Autorisationen kan tidsbegrænses. Stk. 5 Statens rottekonsulent sender 1 gang årligt listen med statsautoriserede rottebekæmpere til landets kommuner der er ansvar lige for udbud af rottebekæmpelse i kommunerne. 12. By- og Landskabsstyrelsen forestår udbud af uddannelser i skadedyrsbekæmpelse samt kurser med henblik på aflæggelse af den i 12 nævnte prøve. Kursusudgifterne afholdes af kursusdeltagerne. Stk. 2. Optagelse på kursus sker ved ansøgning. Ansøgning indgives til By- og Landskabsstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse. Stk. 3. Kun personer, der opfylder betingelserne i 11, stk. 1, kan optages på kurset. 8

9 13. By- og Landskabsstyrelsen kan tilbagekalde en autorisation, hvis indehaveren heraf under udførelse af rottebekæmpelsen gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen forsømmelighed, eller hvis indehaveren har en forfalden gæld til det offentlige i størrelsesordenen kr. eller derover, jf. miljøbeskyttelseslovens 17, stk By- og Landskabsstyrelsens afgørelser kan af ansøgeren eller autorisationsindehaveren forlanges indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes over for By- og Landskabsstyrelsen inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. By- og Landskabsstyrelsen s afgørelse skal indeholde oplysning herom. By- og Landskabsstyrelsen anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former. Stk. 2. Sagsanlæg som følge af By- og Landskabsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af forfalden gæld til det offentlige har ikke opsættende virkning. Stk. 3. Sagsanlæg som følge af By- og Landskabsstyrelsens afgørelse om tilbagekaldelse af autorisation på grund af grov eller oftere gentagen forsømmelighed har opsættende virkning. Den opsættende virkning omfatter tillige fristen på 4 uger. Kapitel 3 Gebyr 15. Kommunalbestyrelsen skal opkræve gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Stk. 2. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter for hvert regnskabsår de nærmere bestemmelser om gebyrets størrelse. Stk. 4. Gebyret opkræves sammen med de kommunale ejendomsskatter. Kommunalbestyrelsen kan ikke meddele dispensation for betaling af gebyret. Stk. 5. Gebyret skal anvendes til samtlige opgaver i Kommunen der vedrører rottebekæmpelse, herunder personale i Miljøafdeling og kloakmyndighed der anvender administrativ og timeregistreret tid på administration af rotteklager og indsats mod rotter. Stk. 6. Gebyret skal anvendes til samtlige omkostninger i forbindelse med udførelsen af de kontraktligt fastlagte opgaver med statsautoriseret rottebekæmpelsesfirma. Kapitel 4 Konsulenter 16. By- og Landskabsstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse fører tilsyn med, at kommunalbestyrelsen opfylder de foran nævnte pligter. Stk. 2. Konsulenterne skal rådgive statslige og regionale bygningsansvarlige, KL, kommunerne samt borgerne om sikring af de bindende mål i rottebekæmpelsesarbejdet. 9

10 Stk. 3. Konsulenterne kan påbyde kommunalbestyrelsen at opfylde dens forpligtelser og kan påbyde den at foretage hyppigere eller yderligere foranstaltninger end de allerede trufne. Stk. 4. Konsulenterne kan lade foretage rottebekæmpelse inden for bestemt afgrænsede områder efter særlige metoder med det formål at afprøve midler eller fremgangsmåder til bekæmpelse. Stk. 5. Konsulenterne træffer afgørelse om, hvem der kan optages på kursus, samt udbyde uddannelse i skadedyrsbekæmpelse. Kapitel 5 Klage og straf m.m. 17. Kommunalbestyrelsens afgørelse i henhold til denne bekendtgørelse kan påklages til statens rottekonsulent. Stk. 2. By- og Landskabsstyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. 18. Med bøde straffes den, der 1) undlader at foretage anmeldelse efter 2, stk. 2, 2) undlader at anmelde forekomst af rotter til kommunalbestyrelsen, jf. 3, 3) foretager rottebekæmpelse i strid med 4, stk. 3, og 11, eller 4) undlader at efterkomme kommunalbestyrelsens eller By- og Landskabsstyrelsens påbud, jf. 9. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Kapitel 6 Ikrafttræden 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 13. december 2007 om bekæmpelse af rotter m.v. ophæves. Miljøministeriet, den 1. december 2009 Miljøministeren Officielle noter 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 10

11 11

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER 2016-2018 Ballerup Kommune Vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 Indholdsfortegnelse Lovgivning. 3 Ressourcer 4 Overordnede mål

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Vordingborg Kommune i Vordingborg Kommune 2014-2016 September 2013 1. Indledning Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme,

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden Handlingsplan for bekæmpelse af rotter i Nordfyns Kommune i perioden 2016-2018 Formål og lovgrundlag Nordfyns Kommune har udarbejdet denne handlingsplan for rottebekæmpelse for perioden 2016-2018. Handlingsplanen

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Handlingsplan for bekæmpelse af rotter 2016-2018. 1 Indledning Handlingsplanen er en videreførsel af handlingsplan 2013-2015, hvor det overordnede mål er at nedbringe antallet af rotter gennem en effektiv

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Vej & Park Sagsbehandler: Sanne Kolding Johansen Handlingsplan for rottebekæmpelse Den 1. juli 2012 trådte en ny Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. I henhold til denne nye

Læs mere

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016

Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Rottehandlingsplan for Varde Kommune 2013-2016 Baggrund Handlingsplanen er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 696 af 26/06/2012 6 og bilag 1, om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Handlingsplanen skal

Læs mere

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk

Rotteplan 2013-2015. www.skive.dk Rotteplan 2013-2015 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE... 3 4 SKIVE KOMMUNE... 4 5 TILDELTE RESSOURCER... 5 6 SKIVE KOMMUNES

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune 2013 2015 Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 696 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 29. juni 2012 er Aalborg Kommune

Læs mere

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006

Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Furesø kommune Teknisk Forvaltning, august 2006 Rottebekæmpelse i Furesø Kommune serviceydelser og strategi Nærværende dokument beskriver de overordnede principper for rottebekæmpelse i Furesø Kommune.

Læs mere

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I REBILD KOMMUNE 3. januar 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse 02 Lovgrundlag 03 Overordnede mål for rottebekæmpelse og

Læs mere

Rotteplan

Rotteplan Rotteplan 2016-2018 www.skive.dk 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 FORMÅL... 2 3 KOMMUNEN... 2 4 BORGERNE... 2 5 LOVGRUNDLAG... 3 6 OVERORDNEDE MÅL FOR ROTTEBEKÆMPELSE FOR 2013-2015...

Læs mere

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune

Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune Handleplan for rottebekæmpelse i Faxe Kommune 2013-2016 Side 1 Indledning og baggrund Rotter er skadedyr, der kan forvolde skader på kloakker og ejendomme, når de søger efter mad og levesteder. Det største

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Indhold Indledning... 2 Handlingsplan 2013-2015... 2 Effektiv kommunal rottebekæmpelse, der lever op til gældende lovkrav... 2 Kemiske bekæmpelsesmidler... 3 Forebyggelse af rotteproblemer... 4 Indsats

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2016 Vision Ingen rotter i gadebilledet Lovgrundlag I henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015

Norddjurs Kommunes. Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Afdeling: Teknik og Miljø Dato: Februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Norddjurs Kommunes Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i 2013-2015 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) Page 1 of 8 BEK nr 696 af 26/06/2012 Gældende Offentliggørelsesdato: 29-06-2012 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Bilag

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune

Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Handlingsplan for bekæmpelse af Rotter i Aabenraa Kommune Maj 2013 Indledning... 3 Formål med handlingsplanen... 4 Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Aabenraa kommune... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 696 af 26/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-4400-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima

Handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima 2016-2018 Handlingsplan for bekæmpelse af rotter Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 2 Status 3 Formål med handlingsplan..

Læs mere

Rottehandlingsplan 2013-2016

Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan 2013-2016 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt har Ikast-Brande Kommune indgået en aftale med ISS, der foretager de lovbestemte forårs- og efterårskampagner

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lejre Kommune 2016 2018 Det har siden 1. januar 2013 været et krav, at alle kommuner skal have en handlingsplan for den kommunale rottebekæmpelse og at handlingsplanen

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015

ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 ROTTEHANDLINGSPLAN 2013-2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR LOVGRUNDLAG 3 FORMÅL 3 MÅLSÆTNING 3 INDSATSOMRÅDER 4 BESKRIVELSE AF TILTAG TIL OPNÅELSE AF BESKREVNE INDSATSOMRÅDER 4 1. INFORMATION OM

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Hotel Blicher, Ry - 14. april 2015 Velkommen til informationsmøde om Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Kirsten Søndergaard og Niels Hesthaven Sørensen Flere rotter Udfordringer Flere

Læs mere

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage...

723 af 12/ Bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilage... Side 1 af 7 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund...3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen...4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...5 Målelige

Læs mere

R A P P O R T. Rottehandlingsplan

R A P P O R T. Rottehandlingsplan R A P P O R T Rottehandlingsplan 2016-2019 // 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 3. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Ringkøbing-Skjern Kommune... 4 4. Status... 4 5.

Læs mere

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014

Miljø og Teknik. 17. november P Jakob Aarup. Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Forvaltning: Miljø og Teknik Dato: 17. november 2014 Sagsnr.: 09.13.01-P15-1-12 Sagsbehandler: Jakob Aarup Vedrørende: - Notat sendes/sendt til: Vedtaget på byrådets møde den 17. november 2014 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan

Tårnby & Dragør Kommuner. Rottehandlingsplan Tårnby & Dragør Kommuner Rottehandlingsplan 2013-2015 Teknisk Forvaltning Tårnby Kommune 22-11-2013 14. marts 2014 Mh Indholdsfortegnelse Forord og baggrund:... 2 Overordnede mål for rottebekæmpelse:...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Kommunalbestyrelsen skal som noget nyt udarbejde en handlingsplan for at forebygge og bekæmpe rotter i kommunen i henhold

Læs mere

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7.

Stk.1 1 / 5. 1 Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. Kommuneinformation NIS 9. July 00 Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (Implementering af servicedirektivet og I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 757 af.

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Indledning Rotter er skadegørere, der kan påføre det danske samfund store økonomiske tab, hvis de ikke effektivt holdes nede. Samtidig kan rotter

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter 1) BEK nr 1904 af 29/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00086 Senere ændringer

Læs mere

ROTTEHANDLINGSPLAN

ROTTEHANDLINGSPLAN ROTTEHANDLINGSPLAN 2016-2018 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 INDLEDNING... 3 2 STATUS PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 2.1 TILDELTE RESSOURCER PÅ ROTTEOMRÅDET... 3 3 MÅLSÆTNING... 4 4 INDSATSOMRÅDER... 4 5 TILTAG

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013

Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Rottehandlingsplan Høje-Taastrup Kommune 2013 Vedtaget af Byrådet den 17. december 2013 1 Indhold Indledning og baggrund... 3 Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelse...

Læs mere

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse

Notat. Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse. Handlingsplan for rottebekæmpelse Notat Vedrørende: Handlingsplan for rottebekæmpelse Indhold, målsætninger etc. for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse skal ifølge bekendtgørelsen som minimum indeholde: overordnede mål for

Læs mere

Rottehandlingsplan

Rottehandlingsplan Rottehandlingsplan 2016-2019 Rottehandlingsplan Status i Ikast-Brande Kommune På nuværende tidspunkt foretager Ikast-Brande Kommune selv rottebekæmpelsen i Ikast-Brande Kommune. Rottebekæmpelsen har været

Læs mere

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx

Rottehandleplan Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx Rottehandleplan 2016-2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen xx.xx.xxxx 2 Rottehandleplan 2016-2018 Indhold 1. Indledning... 4 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen i Glostrup... 4 3. Tildelte ressourcer...

Læs mere

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan Køge Kommune. Side 1. Rottehandlingsplan. Køge Kommune Side 1 Rottehandlingsplan Køge Kommune April 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS OG ORGANISERING 4 4.1 Wise Trap - pilotprojekt

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1)

Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft 1) BEK nr 1322 af 14/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-12411-00093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9

Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts /9 Rattus norvegicus (brun rotte) Udarbejdet marts 2013 1/9 Indholdsfortegnelse Indledning og baggrund... 3 Vision og mål... 4 Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 5 Målelige succeskriterier for rottebekæmpelse...

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Odsherred Kommune Weile-Skadedyrsrådgivning November 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Status på rotteområdet 4 Målsætning 5 Overordnede

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER VESTHIMMERLANDS KOMMUNE Januar 2013 PLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER PROJEKT Vesthimmerlands Kommune Projekt nr. 210947 Version 2 Dokument nr. 125919480 Udarbejdet af JVI Kontrolleret af SHH

Læs mere

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Bekendtgørelsen signalerer forebyggelseselementet og bør derfor ændre navn til: Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. nst@nst.dk Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter KL har den 10. februar 2012 modtaget høring af udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter. Overordnet set har den nye rottebekendtgørelse rigtig

Læs mere

REGULATIV OM HØNSEHOLD

REGULATIV OM HØNSEHOLD Gældende fra dato.måned.år. REGULATIV OM HØNSEHOLD OG ANDRE IKKE-ERHVERVSMÆSSIGE FUGLEHOLD I RØDOVRE KOMMUNE RØDOVRE KOMMUNE Indhold Gyldighedsområde Krav til hønsehold Andre fuglehold Påbud og forbud

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00027 Ref. Mimad, mihal Den 19/1 2015 Høringsnotat vedr. udkast til vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter Udkast til vejledning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse Gribskov Kommune Gribskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rottebekæmpelse i Gribskov Kommune...4 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen...4 4. Evaluering af handlingsplan 2013-15...5 4.1 Brug af gift...5

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2016-18 Vedtaget af Plan-, miljø - og klimaudvalget den 7. februar 2017 1 Indledning, formål og Lovgrundlag Fredensborg kommune har ansvaret for

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I HOLBÆK KOMMUNE 2013-2015 1 FORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696 af

Læs mere

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om vagtvirksomhed 1) BEK nr 1564 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-114-0060 Senere ændringer til forskriften BEK nr 302 af 27/03/2014

Læs mere

ROTTE- HANDLINGSPLAN

ROTTE- HANDLINGSPLAN ROTTE- HANDLINGSPLAN 2016-2018 Den 1. juli 2012 trådte Miljøministeriets Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kraft. Landets kommuner skal fremover udarbejde en handlingsplan for rottebekæmpelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1)

Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv inden for gas-, vand- og afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1) BEK nr 1201 af 17/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-21-00004 Senere ændringer

Læs mere

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning

Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile-Skadedyrsrådgivning Hvor og hvordan anvendes rottespærrer bedst? 25. november og 4. december 2014, Teknologisk Institut Peter Weile, Weile- Skadedyrsrådgivning Disposition: 1) Hvad siger loven? 2) Investerer kommunerne i

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015

Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Rottehandlingsplan 2013-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen Rottehandlingsplan 2013-2015 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk mtf@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Handlingsplan for rottebekæmpelse i Fredensborg kommune 2013-15 Vedtaget af byrådet den 2. april 2013 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL 3 3 SUCCESKRITERIER 3 4 STATUS

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse

Handlingsplan for rottebekæmpelse Handlingsplan for rottebekæmpelse 2013-2015 Indhold 1. Indledning lovgivning... 2 2. Overordnede mål for rottebekæmpelsen... 3 3. Tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen... 4 4. Målelige succeskriterier

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde

Kapitel 1. Anvendelsesområde Bekendtgørelse om udøvelse af erhverv som fagligt ansvarlig inden for gas-, vandog afløbsområdet på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer 1 I medfør af 15, nr. 3, og 36, stk. 2, i lov

Læs mere

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune

Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune Teknik og Miljø 2015 Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Slagelse Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Vision... 4 Status... 5 Budget... 6 Kommunens målsætning for forebyggelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af lodsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 40, stk. 2, i lodsloven, lov nr. 567 af 9. juni 2006, som

Læs mere

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1)

Den fulde tekst i 7 og 37. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Den fulde tekst i 7 og 37 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter1) Ifølge 7 skal Kommunalbestyrelsen som grundejer, hvor det er hensigtsmæssigt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer LBK nr 959 af 24/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1)

Bekendtgørelse om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand 1) BEK nr 916 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune Handlingsplan for rottebekæmpelse i Lemvig Kommune 2016-2018 Indholdsfortegnelse Formål og lovgrundlag... 3 Opfølgning på handlingsplan 2013-2015... 4 Status på rottebekæmpelse i Lemvig Kommune... 5 Antal

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune

2013-2015. Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune 2013-2015 Handlingsplan for rottebekæmpelsen i Hillerød Kommune By og Miljø Hillerød Kommune 2013-2015 Indledning og baggrund Hillerød Kommune skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse

Læs mere

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1]

Evaluering. af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune [1] Evaluering af handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 [1] Indledning og formål Natur & Miljø er ansvarlig for rottebekæmpelsen i Syddjurs kommune. Den enkelte

Læs mere

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune

Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune Handlingsplan for Rottebekæmpelse i Bornholms Regionskommune - miljøgodkendelse Teknik & Miljø - Marts 2013 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivelsesår:

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015

Rottehandlingsplan. - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 Rottehandlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter 2013-2015 X Lovgrundlag I henhold til bekendtgørelse nr. 696 af 26. juni 2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Rottebekendtgørelsen), har

Læs mere

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse

Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Meddelelse fra Naturstyrelsens konsulenter i rottebekæmpelse Nr.33 - marts 212 Statistik om rottebekæmpelsen (Kildemateriale: De kommunale indberetninger om rottebekæmpelse) De danske kommuner har siden

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Rottehandlingsplan. Køge Kommune

Rottehandlingsplan. Køge Kommune Rottehandlingsplan Køge Kommune 2016 til 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORMÅL OG LOVGRUNDLAG 3 2 OVERORDNEDE MÅL FOR 2016-2018 3 3 TILDELTE RESSOURCER TIL ROTTEBEKÆMPELSEN 4 4 SUCCESKRITERIER 4 5 SÆRLIGE

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015

HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 HANDLINGSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF ROTTER I AARHUS KOMMUNE 2013-2015 1 0BFORORD Den fremtidige rottebekæmpelse skal jf. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (lov nr. 696

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune

Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Strategiplan for den kommunale rottebekæmpelse i Aalborg Kommune Indledning... 2 Temaer for strategiplanen... 2 Tema A Effektiv rottebekæmpelse... 3 Indsatsområde Kvalitet... 3 Indsatsområde Miljøbevidsthed...

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune

Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune Handlingsplan Forebyggelse og bekæmpelse af rotter i Syddjurs Kommune 2013-2015 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter... 4 3. Status... 4 4.

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1)

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere 1) BEK nr 1563 af 20/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2015 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-802-0039 Senere ændringer til forskriften BEK nr 957 af 26/09/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1

Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 Udkast til bekendtgørelse om godkendelse og registrering af ejendomsmæglere og optagelse i Ejendomsmæglerregistret 1 I medfør af 5, stk. 3, 6, stk. 3 og 5, 13, stk. 5, 58, stk. 4, og 59, stk. 1, i lov

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens

1) er myndig og ikke er under værgemål efter værgemålslovens 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens BEK nr 63 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Geodatastyrelsen, j.nr. KMS-301-00035

Læs mere