Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resume og anbefalinger 3. Psykiatrien som en del af DNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resume og anbefalinger 3. Psykiatrien som en del af DNU"

Transkript

1 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel Psykiatrien i Det Nye Universitetshospital Dato Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Resume og anbefalinger 3. Psykiatrien som en del af DNU Villads Villadsen Side 1 4. Organisering af psykiatrien i Det Nye Universitetshospital 5. Forskning og undervisning 6. Service- og forsyningsfunktioner 7. Patientgrundlag, dimensionering og anlægsudgift 8. Fremtidig bebyggelse 1. Indledning Nærværende rapport er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af cheflæge Per Jørgensen (formand), alle afdelingsledelser i voksenpsykiatrien i Risskov, centerledelsen i børne- og ungdomspsykiatrien, de kliniske professorer i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri og specialkonsulent Villads Villadsen (sekretær). Rapporten har været behandlet i psykiatri- og socialledelsen og i Region Midtjyllands direktion. Når ordet psykiatri anvendes i dette notat dækker det for begge psykiatriske specialer (voksen)psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Notatet er bygget op på samme måde som Mål og rammer for det nye universitetshospital, som blev brugt som udbudsmateriale i forbindelse med udbud af den gennemgående rådgivning. Ligeledes bygger notatet på de vedtagne grundlæggende værdier for

2 Det Nye Universitetshospital: - logisk sammenhængende patientforløb - tæt fagligt og tværfagligt samarbejde som forudsætning for høj kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser - integration af patientbehandling, forskning og uddannelse - god intern og ekstern logistik - attraktiv arbejdsplads - understøttelse af god driftsøkonomi I afsnit 2 gives der en uddybende begrundelse for, hvorfor psykiatrien skal være en del af Det nye Universitetshospital i tæt kontakt med somatikken. I afsnit 3 gives en beskrivelse af psykiatriens ønsker til organisering og beliggenhed i DNU med baggrund i drøftelser i afdelingsledelseskredsen i Århus Universitetshospital, Risskov og centerledelsen i Børne- og ungdomspsykiatrisk Center. I afsnit 4 beskrives forslag til indplacering af den psykiatriske forsknings- og undervisningsfunktion. I afsnit 5 beskrives service- og forsyningsfunktioner, som i det store og hele vil være sammenfaldende med de allerede planlagte service- og forsyningsfunktioner. Patientgrundlag, dimensionering og anlægsudgift beskrives i afsnit 6 og endelig gives der i afsnit 7 forslag til hvordan den fremtidige bebyggelse til og placering af psykiatrien kan tænkes at se ud. 2. Resume og anbefalinger I psykiatriplanen for Region Midtjylland anbefales det, at psykiatrien i Risskov (voksenpsykiatri og børne- og ungdomspsykiatri) flyttes sammen med somatikken i det nye universitetshospital i Skejby. I grundlaget for anbefalingen indgår en lang række faglige, bygningsmæssige og økonomiske forhold. De faglige anbefalinger understøttes af både somatiske og psykiatriske fagfolk. Det er besluttet, at den fælles skadestue og akutmodtagelse i Risskov flyttes til Skejby og indgår i det nye fælles akutcenter, som forventes at være færdig Herudover er det besluttet, at køkkenet i Risskov bliver en del af et nyt fælles køkken i DNU. Der skal bygges ca kvm. til psykiatrien, hvilket er betydeligt mindre end de kvm., som hospitalet i Risskov indeholder. Den samlede byggesum udgør ca. 1,2 mia. kr. Areal og bygninger i Risskov er vurderet til 681 mio. kr. (2007) Side 2

3 Der er frem til 2018 skønnet et renoveringsbehov for bygninger og installationer i Risskov på ca. 227 mio. kr., hvoraf de 19 mio. kr. vedrører patientrelaterede arealer. Resten vedrører kloak, el-installationer og klimaskærm. Ledelserne for afdelingerne i Risskov anbefaler, at psykiatrien bliver et ottende fagligt fællesskab i DNU og at bygningerne til psykiatrien placeres indenfor ringvejen, som ligger rundt om DNU (bilag 1) i forbindelse med de faglige fællesskaber, som psykiatrien har det tætteste samarbejde med (hoved-neuro, akut, mor-barn). Disse tre fællesskaber er alle placeret i den nordlige del af hospitalet. 3. Psykiatrien som en del af DNU 3.1 Stigende efterspørgsel og fleksibilitet I de kommende år vil psykiatrien af flere årsager opleve et stigende efterspørgselspres dels fordi der udvikles nye behandlingsformer og dels fordi der vil være stigende henvisningsfrekvens. Det betyder, at psykiatrien har brug for mere plads til behandling af de flere patienter, hvilket stiller krav til fleksibiliteten i bygningsmassen. Med fleksibilitet i bygningsmassen forstås her, at rummene uden væsentlige omkostninger skal kunne bruges til andre formål, f.eks. at en sengeafdeling kan bruges til ambulatorier eller kontorer. Hospitalsbygningerne i Risskov er bygget i en tid, hvor patienterne primært var indlagte ofte i livslange forløb og derfor er bygningerne ikke umiddelbart egnede til nye formål. Hvis bygningerne skal bringes op til en standard, der modsvarer nutidens krav, vil det kræve gennemgribende ombygninger eller nybyggeri. 3.2 Faglige årsager til at bygge nyt Stigende efterspørgselspres og nye behandlingsmetoder Antallet af patienter, der behandles i psykiatrien, er mere end fordoblet inden for de seneste 10 år og forventes fortsat at stige. Især indenfor børne- og ungdomspsykiatrien er efterspørgselspresset stort. Henvisningsfrekvensen er steget fra 0,8 % af en årgang i 2007 til 1,4 % i 2009 og sundhedsstyrelsen forventer en fortsat stigning til 1,5 2,0 %. Altså mere end en fordobling i forhold til Hertil kommer en politisk målsætning om behandlingsmæssig ligestilling mellem somatiske og psykiatriske patienter. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem den udvidede ret til behandling, der er indført i børne- og ungdomspsykiatrien. For voksenpsykiatrien indføres behandlingsgarantien pr. 1. januar Side 3

4 Indenfor for visse sygdomsgrupper er der et stort udækket behandlingsbehov. Det gælder især indenfor de ikke-psykotiske sygdomme svære angst- og tvangslidelser og personlighedsforstyrrelser, hvor behandlingen på grund af sværhedsgraden ikke kan klares i primærsektoren. Der er i afsnit 6.2. Ambulante funktioner anvendt en fremskrivningsfaktor for perioden på 70 % for voksenpsykiatrien og 100 % for børne- og ungdomspsykiatrien. Med den allerede konstaterede stigning inden for børne- og ungdomspsykiatrien kan det vise sig, at dette skøn er for konservativt Retspsykiatri I gennem de seneste år er antallet af retspsykiatriske patienter steget markant. Ved en undersøgelse i januar 2008 var der indlagt 100 retspsykiatriske patienter i Region Midtjyllands psykiatriske afdelinger. Patienterne er indlagt med henblik på mentalobservation, psykiatrisk behandling eller til psykiatrisk anbringelse. Af de 100 patienter var de 68 indlagte på afdelinger i børne- og ungdomspsykiatrien eller voksenpsykiatrien i Risskov. Heraf var de 20 indlagt på en egentlig retspsykiatrisk afdeling, resten var indlagt i almenpsykiatriske afdelinger sammen med patienter uden retslig foranstaltning. Dette er en uheldig sammenblanding primært fordi der til de retspsykiatriske patienter kræves særlige bygningsmæssige indretninger af terapeutiske og sikkerhedsmæssige årsager. De almenpsykiatriske afdelinger i Risskov kan ikke umiddelbart ombygges til retspsykiatriske patienter uden betydelige omkostninger til følge Specialisering Den psykiatriske behandling er inden for de seneste år blevet mere specialiseret. Dvs. at de enkelte behandlere får en større viden inden for et specifikt diagnostisk område. For at kunne understøtte og fortsætte denne udvikling er det nødvendigt at organisere psykiatriens afdelinger efter hvilke sygdomme der behandles. For at sikre en høj samlet viden om den enkelte sygdom, er det nødvendigt at samle mindre enheder til større enheder. En samling af ambulatorier, dagafsnit og sengeafsnit kan sikre bedre patientforløb, sikre optimal anvendelse af personaleressourcerne og facilitere tværfagligt samarbejde Ændret organisering af psykiatrien I de seneste 20 år er der sket en kraftig udvikling i behandlingen af psykiatriske patienter i retning af kortere indlæggelser og flere ambulante behandlinger. Denne omlægning har betydet færre sengepladser, men da det samtidig har været et krav at omlægge til en-sengs stuer, er der ikke frigivet ledig plads til de ambulante funktioner. Blandt andet derfor er omkring 60 % af de ambulante funktioner i Århus Universitetshospital, Risskov placeret i distriktspsykiatriske centre på adresser udenfor hospitalet. Samtidig er hospitalets afdelinger Side 4

5 opdelt efter, hvor patienterne bor og det er derfor praktisk at placere den ambulante funktion i lokalområdet. Når tendensen går mod samling af de ambulante og stationære funktioner, skal der skaffes areal til de ambulante funktioner i hospitalsmiljøet ganske som i somatikken. Dette er ikke muligt uden nybyggeri Et bygningsmæssigt dilemma Bygningsmassen i Risskov består af godt kvm. brutto. Bygningerne er hovedsageligt opført i 1852 og i midten af 1960 erne. De er opført til datidens psykiatri og dermed ikke til moderne psykiatri, hvor ambulant behandling er den primære behandling i forhold til de fleste patienter og hvor liggetiderne for de patienter, der bliver indlagt, er meget korte. Hertil kommer at bygningerne fra 1852 er fredet og derfor ikke umiddelbart kan laves om, så de passer til nutidens formål. Den nuværende bygningsmasse rummer derfor kun begrænsede muligheder for udvikling af nye behandlingsforløb og ændrede arbejdsgange og giver dermed heller ikke mulighed for at integrere sengeafsnit, behandlingsafsnit og ambulatorier. Dilemmaet består derfor i, at der rådes over et stort antal kvm., der ikke kan bruges til fremtidige formål, hvorfor tilbygning eller nybyggeri er nødvendig. 3.3 Årsager til at bygge tæt på somatikken Psykisk syge har ofte samtidig somatisk sygdom, som kan komplicere den psykiatriske undersøgelse, diagnostik og behandling, og psykisk syge har en markant øget sygelighed og dødelighed på grund af somatisk sygdom. Sammenhængen mellem somatisk og psykiatrisk sygdom kommer mere og mere i fokus. Dette forårsages blandt andet af, at der er øget fokus på livsstilssygdomme, at psykiatrien i højere grad benytter sig af udredningsteknikker som findes i somatikken som f. eks. skanninger og at der er en øget forskningsmæssig og klinisk fokus på genteknologien. Derfor fremhæves i Region Midtjyllands psykiatriplan et tæt samspil mellem det somatiske og psykiatriske sundhedsvæsen som et væsentligt element i fremtidens psykiatri. I forbindelse med indlæggelse forudsætter hurtig udredning og diagnostik inddragelse af de relevante somatiske specialer og en tilsvarende adgang til hospitalernes laboratoriefaciliteter og skannerudstyr. Derfor er det vigtigt, at den fremtidige placering af psykiatriske døgnfunktioner og beredskaber koordineres med de somatiske hospitalers akutberedskaber og specialeplanlægning i øvrigt. Konkret foreslås der i psykiatriplanen, at Århus Universitetshospital, Risskov og Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Risskov etableres i sammenhæng med det nye Universitetshospital i Skejby. Side 5

6 3.3.1 Akutfunktionen Sundhedsstyrelsen har i august 2009 udsendt Den akutte indsats i psykiatrien planlægningsgrundlag for det regionale sundhedsvæsen. I anbefaling nr. 2 anføres det bl.a. - På lang sigt må det anses for ideelt, at den akutte psykiatriske modtagelse også placeres i nær fysisk/geografisk nærhed til den somatiske fælles akutmodtagelse. I god overensstemmelse hermed er det besluttet, at akutmodtagelsen på Århus Universitetshospital, Risskov skal være integreret i akutmodtagelsen på det nye Universitetshospital i Skejby. Sammenlægningen vil få betydning for en række patienter, som modtages i den somatiske og psykiatriske skadestue. - Patienter med selvmordsforsøg. Disse indbringes primært til somatisk skadestue og har behov af vurdering fra psykiatrisk speciallæge. - Patienter med panikangst eller depression henvender sig ofte i somatisk skadestue - Såvel i somatisk som psykiatrisk skadestue modtages mange patienter med misbrug. Disse patienter har ofte behov for både somatisk og psykiatrisk behandling. - Mange ældre patienter indlægges i delirøs tilstand som for en stor dels vedkommende er en følge af den medicinske sygdom. En hurtig psykiatrisk udredning har stor betydning for behandlingens videre forløb Indlagte patienter Placeringen af den fælles akutfunktion i det nye Universitetshospital vil betyde, at der for de somatiske patienter altid vil være en psykiater til stede på hospitalet. Godt en tredjedel af de patienter, der henvender sig i den psykiatriske skadestue bliver indlagt i et af sengeafsnittene i voksenpsykiatrien eller i børne- og ungdomspsykiatrien. For disse patienter vil der fortsat skulle tilkaldes akut medicinsk tilsyn fra det somatiske hospital (ligesom i dag) eller patienterne skal overflyttes til somatisk afdeling. Derfor er fysisk nærhed til de somatiske afdelinger (som langt de fleste psykiatriske afdelinger i forvejen har) af stor vigtighed. Nedenfor nævnes nogle eksempler på patienter der har behov for såvel somatisk som psykiatrisk udredning og behandling: - Konfusionstilstande hos somatiske patienter efter operation, forgiftningstilstande ol. - Lungepatienter har øget forekomst af depression og angst - Hjertepatienter lider hyppigt af depression - Voldsom adfærd hos personer med hjernesygdom - Demenspatienter indlagt i psykiatrien har ofte komplicerende somatiske problemstillinger Side 6

7 - Selvmordspatienter indlagt i medicinske afdelinger har ofte behov for psykiatrisk behandling og udskrives derfor nogle gange til psykiatrisk afdeling inden den somatiske del er færdigbehandlet - Psykiatriske patienter har generelt overrepræsentation blandt patienter med somatiske sygdomme som diabetes, KOL, hjerte-kar sygdomme, samtidig med at de ofte har en vis modvilje mod at søge behandling for disse sygdomme Der føres ikke en egentlig statistik over omfanget af tilsyn på somatiske eller psykiatriske patienter, men der er for at lave et skøn gennemgået 100 journaler over patienter indlagt fra skadestuen i MVA på Århus Sygehus. Det er vurderet, at omkring 20 % af patienterne (svarende til ca på årsplan) kunne have profiteret af et psykiatrisk tilsyn. Erfaringer fra MVA og skadestuen på Århus Sygehus viser, at tilstedeværelse af en psykiater skaber ro f.eks. i situationer, hvor patienter modsætter sig akut behandling. 3.4 Økonomiske årsager til at bygge nyt Psykiatrien råder i dag over et stort bygningsareal i Risskov (ca bruttokvm.). Det er beregnet, at psykiatrien i det nye universitetshospital skal bruge i størrelsesordenen bruttokvm. En meget kraftig reduktion som har flere årsager. For det første er bygningerne ikke bygget til de nuværende formål, hvorfor der er mange arealer, som ikke kan udnyttes. For det andet er der en del arealer, der ikke er renoverede og derfor ikke kan bruges til behandlingsformål. Sengeafsnittene i voksenhospitalet har gennemgået en renovering i perioden 1998 til Erfaringerne fra renoveringen har været, at det er meget dyrt at renovere gamle bygninger, der er fredede, samtidig med at fredningen hindrer fleksibilitet, da vinduer og døre i de udvendige mure ikke må flyttes. Den store bygningsmasse er vedligeholdelseskrævende. Ved at flytte ind i nye og tidssvarende arealer vil udgifter til bygningsvedligehold kunne reduceres betragteligt. Herudover vil udgifter til varme, el, bygningsforsikringer m.v. kunne reduceres. Konkret kan nævnes følgende områder, som vil sikre en mere rationel drift i forbindelse med nybyggeri: - bortfald af transport mellem hospitalsmatriklerne - samling af servicefunktioner (lab., tekniske funktioner, køkken, vareforsyning m.v.) - benyttelse af fælles faciliteter som patienthotel, cafeer, restaurant, telefonomstilling m.m. - anvendelse af ny teknologi - nybyggeri med lavt energiforbrug Side 7

8 - valg af materiale og byggeri, der sikrer lave vedligeholdelsesomkostninger og fleksibel udnyttelse af bygningerne Totaløkonomi I DNU arbejdes der ud fra et totaløkonomisk princip, hvor såvel anlægsudgifter som driftsudgifter medregnes i den samlede økonomiske betragtning. Grunden hertil er bl.a. at en lang række investeringer i ny teknologi, nye logistikløsninger m.v. medfører betydelige reduceringer i driftsmæssige udgifter. Som eksempel kan nævnes, at investering i automatiske transportsystemer betyder, at manuelt styrede vogntog med mad, vasketøj, depotvarer m.v. kan undværes eller i det mindste reduceres kraftigt. Som eksempel på områder i DNU, hvor der er lavet totaløkonomiske beregninger kan nævnes: - logistik (forsyning og transport) - sammenflytning af afdelinger i faglige fællesskaber - det gode patientforløb - etablering af tekniketage på niveau 4 - tekniske forsyninger - fleksibilitet i byggeriet - m.fl. På disse områder regnes der med efterfølgende besparelser i driftsudgifterne, afhængig af hvilket koncept der vælges. Der vil tilsvarende kunne anvises driftsbesparelser i psykiatrien ved en indflytning i nye faciliteter Skønnede driftsbesparelser De samlede udgifter til bygningsdrift og vedligehold, service m.v. udgør i Risskov ca. 75 mio. kr. Gevinsterne ved at flytte psykiatrien til DNU i nye bygninger med ny teknologi skønnes at udgøre % eller mio. kr. Hertil kommer besparelser i senge- og behandlingsafdelinger som følge af mere hensigtsmæssigt indrettede bygninger, bedre logostiksystemer m.v. Besparelsen her er dog vanskelig at opgøre mere præcist Ombygninger og renoveringer i perioden Serviceafdelingen på Århus Universitetshospital, Risskov har i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Bascon foretaget en gennemgang og vurdering af bygningsmassen i Risskov mhp. at komme med et bud på, hvilke udgifter der vil være forbundet med at drive hospital i bygningerne frem til Side 8

9 Samlet set vil der skulle bruges ca. 318 mio. kr. i perioden. Heraf ligger hovedparten (227 mio. kr.) i perioden frem til Forskellen på de to perioder kan dels forklares i et stort efterslæb og dels i nogle store udgiftsposter indtil 2018 til el-installationer, tegltage og kloak. Der skønnes at være et efterslæb på 60 mio. kr., som foreslås indhentet via en indsats over de næste 4 6 år. Heraf udgør tage, installationer i laboratorieområdet og kloak mere end 90 %. Hertil kommer et behov for akut indsats på ca. 25 mio. kr., hvoraf 18,5 skyldes lovkrav om HPFI relæbeskyttelse af alle eksisterende el-installationer pr Af de øvrige 142 mio. kr. som renoveringsbehovet skønnes at være inden 2018 skyldes de ca. 80 mio. kr. renovering af kloak bl.a. i forbindelse med separering af regn- og spildevandsledninger. Ovenstående kan sammenfattes med, at der i perioden er følgende renoveringsbehov for bygningsmassen i Risskov: Perioden mio. kr I alt 318 mio. kr. Heraf vil der i perioden frem til 2018 skulle investeres 165 mio. kr., som ingen direkte påvirkning har af de arealer, som patienterne befinder sig i. 4. Organisering af psykiatrien i Det Nye Universitetshospital DNU er opdelt i 7 faglige fællesskaber bl.a. for at kunne efterleve de grundlæggende værdier for DNU. Når psykiatrien skal indplaceres i Det Nye Universitetshospital er det nødvendigt at overveje om psykiatrien skal være et ottende fagligt fællesskab, om psykiatrien skal være en del af et af de 7 eksisterende fællesskaber eller om psykiatrien skal indplaceres i flere faglige fællesskaber afhængig af de faglige og samarbejdsmæssige relationer. Spørgsmålet har været drøftet af cheflægen for psykiatrien, afdelingsledelserne i voksenpsykiatrien på Århus Universitetshospital, Risskov, centerledelsen for børne- og ungdomspsykiatrisk center, lærestolsprofessorerne i psykiatrien og repræsentanter fra projektafdelingen i DNU. I drøftelserne fremkom der synspunkter, der for nogles vedkommende kan begrunde en model, hvor psykiatrien placeres sammen med forskellige af de eksisterende faglige fællesskaber i DNU, og for andres vedkommende begrunder en samlet placering i ét fagligt fællesskab. Konklusionen på drøftelserne blev, at psykiatrien bør indplaceres som et ottende fagligt fællesskab i Det Nye Universitetshospital. Nedenfor anføres begrundelserne herfor. Side 9

10 For at få struktur på overvejelserne tog drøftelserne udgangspunkt i følgende emner: - patientforløb - rekruttering - uddannelse - forskning - vagt - ressourcer Patientforløb I afsnit 3.3 er beskrevet grunde til at psykiatrien skal ligge tæt på somatikken. Hovedbegrundelsen er, at patienter ofte har både en somatisk og en psykiatrisk sygdom. Det vil give mere hensigtsmæssige patientforløb, at psykiatri og somatik befinder sig på samme hospital. På nogle områder vil det føre til endnu bedre patientforløb, hvis visse afdelinger flyttes endnu tættere på hinanden, f.eks. indenfor det samme faglige fællesskab, men det vil samtidig betyde, at enkelte enheder indenfor psykiatrien løsrives fra hinanden og at mulighederne for gode patientforløb på tværs af psykiatrien derved bliver forringet. Rekruttering At lave et fælles hospital med psykiatri og somatik er med til at signalere, at psykiatri er et lægefagligt speciale på lige fod med de somatiske specialer. Der har været argumenteret for, at psykiatrien herved ville få lettere ved at rekruttere læger til specialet. Mange ansatte i psykiatrien vælger ansættelse her på grund af de specielle arbejdsmetoder i psykiatrien, bl.a. at der skal arbejdes særligt med det relationelle i forhold til patienterne som grundlag for at kunne iværksætte en behandling. Disse specielle arbejdsmetoder videreudvikles og understøttes bedst med psykiatrien samlet i et fagligt fællesskab. Uddannelse Der er en lang række uddannelser i psykiatrien, som er psykiatrispecifikke. I langt overvejende grad varetages disse uddannelser af psykiatriens uddannelsesafdeling. To områder skal særligt fremhæves her. Indenfor såvel voksenpsykiatri som børne- og ungdomspsykiatri fylder anvendelse af tvang i behandlingen og konflikthåndtering meget såvel fagligt som ressourcemæssigt. Anvendelse af tvang er et led i den psykiatriske behandling. For nogle patienter er det den sidste mulighed for at kunne fastholde behandlingen og i visse situationer for at kunne beskytte patienten mod at øve skade mod sig selv eller andre. Side 10

11 At anvende tvang er en kompliceret handling, som kræver specialkendskab dels til, hvordan man i videst mulig omfang undgår brug af tvang og hvis det ikke kan undgås, hvordan man håndterer situationen før, under og efter tvangsforanstaltningen. I dagligdagen støtter de psykiatriske afdelinger hinanden i situationer, hvor der skal anvendes tvang og hvor konflikter i øvrigt skal håndteres. Jo flere faglige fællesskaber psykiatrien spredes ud på, jo flere steder skal der etableres en ekspertise omkring anvendelse af tvang og konflikthåndtering. Forskning Forskning i voksenpsykiatrien foregår overvejende i Center for psykiatrisk forskning og i B & U s forskningsafsnit. Forskningen foregår i et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger, og en række forskningsopgaver foregår endvidere i samarbejde med forskningsenheder i de somatiske hospitaler specielt indenfor neuro-fagene. I mange år har der eksisteret en forskningspulje i voksenpsykiatrien. Denne pulje er brugt til at understøtte forskningsprojekter igangsat af medarbejdere i voksenpsykiatrien. I de senere år er børne- og ungdomspsykiatrien kommet med i et samarbejde om denne pulje, hvad der har været med til at understøtte sammenhængen på tværs i psykiatrien. Denne sammenhæng kan forventes at blive mindre, hvis de psykiatriske enheder splittes i flere faglige fællesskaber. Vagt Den lægelige vagtstruktur i psykiatrien vil blive grundlæggende ændret, når det fælles Akutcenter i DNU tages i brug. Derefter vil stort set alle akutte psykiatriske patienter blive modtaget her, hvor der således skal være psykiatriske læger og sygeplejersker til stede. Der har tidligere været fælles lægelig vagt på tværs af de to specialer psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Vagten er nu delt op i en særskilt vagt for hver af specialerne, specielt efter krav fra Yngre Læger. En særlig funktion i det psykiatriske vagtarbejde for alle personalegrupper er at bistå andre afdelinger i alarmsituationer og at yde nabohjælp. Denne hjælp er organiseret i forskellige alarmgrupper, men fungerer i øvrigt på tværs af hospitalet. Forvagten dækker f.eks. hele hospitalsområdet. Hvis et sådant system fortsat skal fungere skal de psykiatriske afdelinger ikke spredes ud over et for stort geografisk område. I modsat fald skal somatisk personale inddrages i arbejdet, hvilket bl.a. vil stille nogle store uddannelsesmæssige krav i forhold til dette personale. Ressourcer Det kan ikke på det eksisterende grundlag beregnes, om psykiatrien samlet i et fagligt fællesskab vil være mere eller mindre ressourcekrævende end, hvis psykiatrien spredes ud på Side 11

12 flere faglige fællesskaber. De ovenfornævnte forhold tenderer dog i retning af, at en spredning vil virke fordyrende, da synergieffekten af en samlet psykiatri hermed reduceres. 5. Forskning og undervisning I Mål og rammer for Det Nye Universitetshospital er følgende succeskriterier opstillet for forskning og undervisning: - forskning, undervisning og klinisk virksomhed på højeste internationale niveau - konstruktivt samspil præget af dialog, samarbejde og sammenhæng såvel internt som eksternt med det øvrige sundhedsvæsen, erhvervsliv og det omgivende samfund - tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft - effektiv drift af forskning, uddannelse og klinisk virksomhed Herudover anbefales det, at forsknings- og undervisningsfaciliteter placeres på såvel afdelings- /specialeniveau, fagligt fællesskabsniveau som på hospitalsniveau i et såkaldt core-center. Der har i forbindelse med udarbejdelse af Helhedsplanen for DNU været nedsat en arbejdsgruppe, hvis opgave var at varetage den overordnede koordinering vedr. placering og integrering af forskning og undervisning i hospitalet. Arbejdsgruppen er kommet med følgende anbefalinger (citat fra arbejdsgruppens rapport) 5.1 Forskning Det naturlige udgangspunkt for/forskningen på DNU er speciale/afdelingsniveauet. Forskningen skal være integreret i den kliniske drift, således at der skabes en komplet helstøbt sammenhæng i aktiviteterne. Det decentrale princip betyder, at det er aktiviteterne og problemstillingerne i klinikken, der er styrende for, hvilken forskning, der drives. Kerneydelsen drejer sig om patientforløbet. Omdrejningspunktet for forskning er de faglige fællesskaber. De faglige fællesskaber er rammerne om en styrkelse af den tværfaglige forskning, og det er her særlig dyrt apparatur samles. Gruppen foreslår at fælles forskningsfaciliteter på sygehusniveau samles under ét core-center: Eksperimentel Klinisk Forskning med følgende overordnede funktioner: - Operationsarealer - Laboratoriearealer - Forskningsstøtteenheder Side 12

13 - Fase 1 Clinical Trial Unit - Central dyrestald og Forskningsbiobank 5.2 Undervisning og læring I perioden frem til ibrugtagningen af DNU vil forskellige udviklinger inden for uddannelse lægge et øget pres på arealerne. Det drejer sig især om: - Volumen af uddannelser - Kortere uddannelsestid - Øgede krav til patientsikkerhed - Udvikling af læringsmetoder - Rollemodel for øvrige hospitaler Der vil i byggeriet af DNU være et stort behov for tilstrækkelige rammer til undervisningslokaler, færdighedslaboratorier, griseoperationer og rammer for læring i den praktiske klinik. Sidstnævnte gælder ambulatorier, OP- områder, FAME, behandlerteams på afdelingen, behandlerteams på tværs af afdelinger og læring med udgangspunkt i patientforløb. Nødvendige undervisnings-/supervisionsfaciliteter på afdelingsniveau antages at indgå som en naturlig del af standard sengeafsnit, ambulatorier o.l. Psykiatrien kan fuldt ud tilslutte sig disse anbefalinger. Herudover skal det anføres, at der for Århus Universitetshospital, Risskov er det særlige forhold, at grundforskningen er en del af Center for Psykiatrisk Forskning. Instituttet er bevillingsmæssigt baseret på en bevilling fastsat på finansloven i størrelsesordenen ca. 20 mio. kr. For en del af bevillingen er etableret Psykiatrisk Forskningsbibliotek. Instituttet beskæftiger sig primært med forskningsområderne: - Neuropsykiatri - Molekylærbiologi - Psykofarmakologi - Genetik - Epidemiologi Denne funktion er medregnet i den beskrevne arealmæssige dimensionering i afsnit 6. Side 13

14 6. Service- og forsyningsfunktioner Service- og forsyningsfunktionerne omfatter følgende funktioner, som understøtter de kliniske funktioner i patientbehandlingen: - Medicinforsyning, apotek - Bespisning, kost - Tekstilservice, vaskeri - Sengevask, sengeredning - Sterilfunktion - Kirke og kapel - Teknisk afdeling - Medico-teknisk afdeling - IT-afdeling - Affaldshåndtering - Sygehussikkerhed/-beredskab - Intern og ekstern logistik En stor del af forsyningsfunktionerne samles i et forsyningshus. Det gælder for apotek, køkken, vaskeri og sterilcentral. Psykiatrien i Risskov forsynes allerede fra Århus Sygehus for så vidt angår medicin og linned. Der vil således ikke for disse funktioner ske nogen ændring for psykiatrien udover, at forsyningsenheden er tættere på, når psykiatrien placeres i Det Nye Universitetshospital. For køkkenfunktionen i Risskov, der i dag udover psykiatrien forsyner Skejby Sygehus, er det besluttet, at denne flytter til Skejby, når det nye køkken i forsyningshuset er bygget. De psykiatriske afdelinger i Risskov skal derfor i en periode frem til udflytningen forsynes fra køkkenet i Det Nye Universitetshospital. De tekniske funktioner som teknisk afdeling, it-afdeling og medico-teknisk afdeling bliver i Det Nye Universitetshospital placeret centralt i et Teknikerhus og decentralt i de enkelte blokke. Niveau 4 i bygningerne i Det Nye Universitetshospital er planlagt til at indeholde alle tekniske installationer. Det er ligeledes påregnet, at lokaler til teknikerne (værksteder m.v.) skal placeres på denne etage. For beskrivelse vedr. de enkelte funktioner, der indgår i Forsyningsbyen henvises til Mål og rammer for Det Nye Universitetshospital Funktionsbaseret projektbeskrivelse, idet psykiatrien skal betjenes af de samme forsyningsfunktioner som somatikken. Side 14

15 7. Patientgrundlag, dimensionering og anlægsudgift I sommeren 2008 udarbejdede arkitektfirmaet C. F. Møller i samarbejde med psykiatrien en prognose for patientunderlag og dimensionering for behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland. Arbejdet resulterede i et arealbehov på kvm. brutto. Ca kvm. til sengeafdelinger, kvm. til behandlingsarealer og kvm. til undervisning og forskning, personaleservice, forsyning og teknik m.v. Arealopgørelserne blev brugt som grundlag for ansøgningerne til regeringens ekspertudvalg vedr. sygehusbyggeri. I foråret 2009 gennemførtes en møderække med alle afdelinger med henblik på at vurdere om gennemgangen i 2008 havde ramt rigtigt. Forårets gennemgang blev baseret på afdelingernes aktuelle antal rum og de samme standardrumsstørrelser, der blev anvendt i Denne beregning resulterede i et arealbehov på ca kvm. Da der i denne beregning er regnet med 16 flere senge end i C. F. Møllers beregning svarer de to beregninger stort set til hinanden. 7.1 Sengeafsnit Som grundlag for prognosen blev anvendt Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger. Herudover forudsattes samme indlæggelsesfrekvens i 2018 som i 2007 for voksenpsykiatrien. For børne- og ungdomspsykiatrien tillægges 4 senge forårsaget af den forventede højere henvisningsfrekvens. I beregningerne er det forudsat, at den gennemsnitlige liggetid reduceres med 1 % om året i voksenpsykiatrien og forbliver uændret i børne- og ungdomspsykiatrien. Beregnet antal psykiatriske senge i 2018 Voksenpsykiatri 190 Børne- og ungdomspsykiatri 33 Hertil kommer 16 ekstra senge i retspsykiatrien, som er kommet til siden prognosen blev lavet (12 senge fra satspuljen og 4 vedr. grønlandske patienter) Ifølge psykiatriplanen var der i psykiatriske senge i Risskov. Der er forskellige elementer, der peger på, at den anvendte prognose er for optimistisk, således at der kan blive tale om et øget sengebehov i fremtiden. Baggrunden herfor er bl.a., at der kommer flere retspsykiatriske patienter. Disse patienter har længere liggetid end almenpsykiatriske patienter. Herudover vil den stigende henvisningsfrekvens, som først og fremmest retter sig mod det ambulante område medføre flere henvisninger til indlæggelse. Side 15

16 7.2 Ambulante funktioner Det forudsættes, at antallet af ambulante besøg stiger med 71 % i perioden indenfor voksenpsykiatrien og med 100 % indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. Fremskrivningen er baseret på en antagelse om, at antallet af ambulante besøg stiger med samme årlige takt i perioden som i de forudgående 10 år. Antallet af ambulante behandlinger fratrukket hjemmebehandlinger (forudsat at andelen af ambulante behandlinger i afd. N og S som foregår udenfor hospitalet (i lokalpsykiatrierne) er ca. 50 % ligesom i dag) er i 2007 opgjort til for voksenpsykiatrien og til i børne- og ungdomspsykiatrien. Fremskrevet med ovennævnte procenter vil der i 2018 skulle foregå ca ambulante undersøgelser og behandlinger i voksenpsykiatrien og ca i børne- og ungdomspsykiatrien. Hvis de ambulante undersøgelser og behandlinger, som foregår i lokalpsykiatrierne trækkes ind på hospitalet, vil dette udløse yderligere arealbehov, der modsvares af, at de nuværende lokalpsykiatrier kan rømmes Der er i arealberegningen for de ambulante funktioner afsat 37 specialundersøgelsesrum. Herudover forudsættes det, at ambulante undersøgelser og behandlinger foregår på behandlernes kontorer, der af den grund har større areal end kontorer i somatiske afdelinger, hvor alle undersøgelser og behandlinger foregår i særskilte rum Dagpladser Behovet for dagpladser må forventes at være stigende i fremtiden. I dag findes der dagafsnit i Børne- og ungdomspsykiatrien, men der er ligeledes behov for dagbehandling i voksenpsykiatrien. Øget brug af dagbehandling vil kunne mindske behovet for døgnsengepladser. 7.3 Dimensionering og anlægsudgift Den endelige dimensionering vil blive beregnet på basis af en mere detaljeret gennemgang af afdelingernes aktiviteter, men det må forventes, at det samlede ligger i størrelsesordenen kvm., hvilket med en anslået kam. pris på ca kr. svarer til en anlægsudgift på 1,2 mia. kr. Hertil kommer psykiatriens andel af en række tværgående servicefunktioner som køkken, centraldepot, affaldshåndtering, linneddepot, tekniske funktioner m.v. Finansieringen heraf skal drøftes særskilt, da anlæg af disse funktioner ikke nødvendigvis sker samtidig med anlæg af resten af psykiatrien. 8. Fremtidig bebyggelse Den fremtidige bebyggelse i DNU kommer til at bestå af det nuværende Skejby Sygehus og nybyggeri til erstatning af det nuværende Århus Sygehus. Side 16

17 I Skejby Sygehus er den samlede bebyggelse på ca kvm. Hertil kommer nybyggeri på kvm. i henhold til Helhedsplanen. Der arbejdes p.t. på en reduktion af dette areal på kvm., således at det samlede nybyggeri bliver på kvm. I Mål og rammer for Det Nye Universitetshospital lægges der endvidere op til mulighed for yderligere bebyggelse på op til kvm. Bortset fra Forsyningsbyen og teknikerbyen er hele hospitalsbyen omkranset af en ringvej, der fordeler trafikken rundt til hospitalet. Det er et klart ønske fra psykiatrien at blive placeret indenfor ringvejen for at give de bedste muligheder for integration mellem somatik og psykiatri. Det skal samtidig fremhæves, at det er faglige fællesskaber i den nordlige fløj (hoved-neuro, mor-barn, akut), som psykiatrien har det tætteste samarbejde med. Derfor vil en placering i denne side af DNU være det optimale. For retspsykiatrien gælder der særlige krav til den bygningsmæssige indretning dels fordi der for nogle patienter er særlige krav om, at de ikke må komme udenfor afdelingen (surrogatfængslede og forvaringsanbragte), og dels fordi nogle af de retspsykiatriske patienter er indlagte i lang tid (op til flere år), og at der derfor er særlige krav til aktivitets- og udefaciliteter. I lyset heraf kan en placering udenfor ringvejen anbefales for retspsykiatrien, dog således at afdelingen bliver placeret i nærheden af den øvrige psykiatri og med tunnelforbindelse, så personfærdsel og varetransport kan foregå indendørs. Patienter i psykiatrien har forskellige krav til de bygninger, som de befinder sig i under en indlæggelse bl.a. som følge af forskelle i indlæggelsestiden. Langtidsindlagte vil bl.a. have større behov for at kunne bruge udearealer og forskellige aktivitetsfaciliteter end korttidsindlagte. Til børn og unge er der særlige behov, der skal tilgodeses i relation til undervisning og leg. Da der lægges op til såvel lav byggeri (det eksisterende Skejby Sygehus, 2 etager med kælder) og byggeri i flere etager vil psykiatriens behov for forskellige bygninger kunne imødekommes indenfor de arkitektoniske rammer, som er opstillet i Helhedsplanen. Side 17

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer

Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Regionshuset Viborg Ekspertudvalget vedrørende sygehusinvesteringer Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Ansøgninger til foreløbigt tilsagn

Læs mere

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Bilagssamling til Fremtidens sygehuse i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk I høring 25. juni - 3. september 2007 Region Syddanmark Sundhedsstaben Planlægnings- og udviklingsafdelingen Damhaven 12. 7100

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland

Notat om status for udvidelse af Center for Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Psykiatri og Social Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for udvidelse af Spiseforstyrrelser i henhold til psykiatriplanen

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU)

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) DNU det skal nu nok blive helt godt! v/projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen Sammenlægning af Aarhus Universitetshospital (Skejby, Nørrebrogade, Tage Hansens

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer

Bilag. Region Midtjylland. Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Region Midtjylland Høringssvar til Danske Regioner vedrørende det rådgivende udvalgs redegørelse til regeringen om sygehusinvesteringer Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 1 Danske

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Psykiatri- og socialområdet

Psykiatri- og socialområdet Regionshuset, Vejle 13. maj og 11. juni 2013 Psykiatri- og socialområdet 1 v/psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Psykiatri Ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt i Region Syddanmark

Læs mere

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina

N O T A T Sag nr. 10/2458 Dokumentnr /11 Marlene Willemann Würgler/Christina N O T A T Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse De nye sygehusbyggerier bevæger sig nu ind i en anden og mere konkret fase. Der er derfor behov for et øget og mere systematisk fokus på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om sygehusbyggerier II Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Chefkonsulent Gregers Dröge Bruun Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus

Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus Det Nye Universitetshospital i Århus Et nyt supersygehus v/morten Weise Olesen, Projektafdelingen for DNU Dansk Byplanlaboratorium Delmøde H 07. oktober 2010 Overskrifter for mit oplæg Hvad er et supersygehus?

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien

Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag til permanent placering af op til 32 særlige pladser i Psykiatrien Den 2. juni 2017 blev lovforslaget

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres endelige rapport, at regionerne skulle reducere antallet af senge med 20

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan

Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan Administrativt notat om forslag til justeringer til Høringsversion af Psykiatriplan 2015-2020 Budget- og Planlægningsafdelingen Ref.: RBR Administrationen har gennemgået høringsversion af Psykiatriplan

Læs mere

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010

3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 3228 FOKUS Ugeskr Læger 172/47 22. november 2010 Psykiatrien rykker tættere på somatikken Der er enighed om, at psykiatrien rent fysisk skal placeres tættere på de somatiske specialer. Og med de kommende

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Vi skal være beredt!

Vi skal være beredt! Vi skal være beredt! Videndeling i sygehusbyggeri Focusområde 4: FAM s betydning for sygehusbyggeri Ole Mølgaard, Region Midtjylland Niels Erik Jørgensen, Region Hovedstaden Disposition 1. Opgaven, organisering

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 www.dnu.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008

Læs mere

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre

Fremtidige driftsbetingelser for de medicinske afdelinger. Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Organiseringen af den akutte medicinske funktion i de kommende akutcentre Thomas Gjørup Klinikchef, Steno Diabetes Center Formand for Dansk Selskab for Intern Medicin Overlægeforeningens Årsmøde Frede-ricia

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri

Uddrag af Funktionsbeskrivelse for OPP Vejle. 1. Baggrund. 1.1 Planlægning af fremtidens psykiatri Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Gert Frost Afdeling: Anlægssekretariatet E mail: Gert.Frost@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/32550 Telefon: 76631074 Dato: 4. januar 2013 Uddrag af Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU

Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Udkast til Koncept for hjælpemidler i DNU Der har igennem projekteringen

Læs mere

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt

Nyt akutsygehus. Sygehus Sønderjylland Aabenraa. Kvalitet Døgnet Rundt Nyt akutsygehus Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kvalitet Døgnet Rundt Nyt sygehus - indeni og udenpå På Sygehus Sønderjylland er det patienten og patientens sygdomsforløb, der skal være i fokus. Så det

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation

9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation 9. januar 2008 Psykiatriens Sygehus i Region Syddanmark - forslag til psykiatriens fremtidige overordnede driftsorganisation Indledning På Regionsrådets møde d. 20. december 2007 vedtog Regionsrådet en

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan NOTAT s rådgivning vedrørende Region Hovedstadens forslag til psykiatriplan j.nr. 7-203-05-87/1/DOB Med brev af 7. februar 2007 har Region Hovedstaden fremsendt udkast af 20. januar 2007 til forslag til

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi?

Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 37 Offentligt Hvem er Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark (BUP-DK) og hvad ønsker vi? Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark står overfor

Læs mere

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv

Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Den kommende sundhedsplan i et psykiatrisk perspektiv Oplæg ved psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen Udvalget for kvalitet, prioritering og sundhedsplan den 26. februar 2013 Psykiatriens

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG

AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG AARHUS UNIVERSITET HØRINGSOPLÆG Vedr. samarbejdet mellem Health, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Risskov, Region Midtjylland om psykiatrisk forskning og registrering Dato: 14.06.2012

Læs mere

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier

Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Vision og rammer for de nye sygehusbyggerier Adm. direktør Per Okkels, Danske Regioner Den økonomiske virkelighed mod 2050 Demografi Sund aldring Pct. 12 10 Mervækst 0,3 pct. Mervækst 0,6 pct. Mervækst

Læs mere

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater

Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater Psykiatriplan for Region Midtjylland Baggrundsnotater FORSLAG Februar 2008 psykiatri- og socialområdet Indledning I forbindelse med høring af Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland er der blandt

Læs mere

Psykiatriplan

Psykiatriplan Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation borgermøde i Aars 19. marts 2015 v. Psykiatridirektør Per Lund Sørensen Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Psykiatritillæg til rapporten "Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark"

Psykiatritillæg til rapporten Fælles AkutModtagelse i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatristaben Journal nr.: 08/19249 Dato: 7. januar 2010 Udarbejdet af: Torben Andersen E-mail: Torben.K.Andersen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631021 Notat

Læs mere

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro

Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien Herning og Regionspsykiatrien Holstebro Psykiatri og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Rammer og principper for fusionen mellem Regionspsykiatrien

Læs mere

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet

NOTAT. Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet NOTAT Sammenfatning af nødvendige tiltag på behandlingspsykiatriområdet Regionshuset Viborg Regionsøkonomi, Budget og Analyse Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher

Forslag til besparelser i psykiatrien. Generelle plancher Forslag til besparelser i psykiatrien Generelle plancher Psykiatri og Social Hvad vil jeg komme ind på? 1. Hvorfor og hvor meget skal der spares? 2. Hvordan er forslag til besparelser fundet? 3. Hvad betyder

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri

Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnose-tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Katrine Schepelern Johansen, Leder af Kompetencecenter for Dobbeltdiagnose, Region Hovedstadens Psykiatri Dobbeltdiagnoseområdet før og nu For 10

Læs mere

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020

Bilag 1: Resume af behovsanalyse. Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Bilag 1: Resume af behovsanalyse Behovet for botilbudslignende ydelser til borgere med sindslidelse 2016-2020 Resume af behovsanalysen I budgetaftale 2015 der det besluttet, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center. til Regionsrådets møde den 2. Region Midtjylland Styrkelse af det psykologfaglige arbejde i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bilag til Regionsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 28 Regionshuset Viborg Psykiatri-social Skottenborg

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri

Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Seniorkonsulent/Teamleder Christina Carlsen Danske Regioner Strukturreformen kort og nyt sygehusbyggeri Strukturreform historik Oktober 2002: Den daværende borgelige regering igangsætter et Kommisionsarbejde

Læs mere

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter

Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiatriske patienter skal sidestilles med andre patienter Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel får psykiatriske patienter ikke samme tilbud som andre patienter. Lægeforeningen

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital

Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Brev sendt til Københavns Kommune: Vedrørende inspektion af Sct. Hans Hospital Den 26. maj 2004 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 18. og 24. februar 2004 af Sct. Hans Hospital. I rapporten

Læs mere

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse

Afrapportering vedr. forskning og uddannelse Region Nordjylland Projektafdelingen Nyt Universitetssygehus Aalborg Den 17. marts 2011 Afrapportering vedr. forskning og uddannelse 1.0 Indledning Baggrund og formål Med afsæt i det afholdte seminar den

Læs mere

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger

NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 244 Offentligt Morten Bue Rath Marts 2013 NOTAT Nedlæggelse af senge og Erik Juhl-udvalgets anbefalinger Erik Juhl-udvalget anbefalede i deres

Læs mere

6 nye pavilloner i landskabet

6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -1 af 2 6 nye pavilloner i landskabet Bilag 9 - Side -2 af 2 Én indgang med oversigt til det hele Bilag 10 - Side -1 af 6 NOTAT Til: Forretningsudvalget og Regionsrådet Nyt Hospital og Ny

Læs mere

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan

Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan Viborg Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands psykiatriplan 2013-2016 Indledning Viborg Kommune har med stor interesse læst og drøftet udkastet til Region Midtjyllands psykiatriplan - Strategier

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen

Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne. Chefkonsulent Steen Rank Petersen Det Nære Sundhedsvæsen sundhedspolitisk ramme for telemedicin/telecare i kommunerne Chefkonsulent Steen Rank Petersen 15-11-2012 Kommunernes første fælles sundhedspolitiske udspil Med udspillet melder

Læs mere

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015

Psykiatriplan 2015-2020. Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Psykiatriplan 2015-2020 Præsentation ved borgermøde i Thisted 9. april 2015 Hovedvision for Psykiatrien 2015-2020 Patienter og pårørende oplever sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Forslag til Psykiatriplan for Region Midtjylland Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 23 2. april 2008 Forlig vedr. Psykiatriplan for Region Midtjylland. Region

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet

Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands spareplan 2015-2019 på sundhedsområdet Region Midtjylland Koncernøkonomi Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 4. maj 2015 Sagsnummer 15-011296 Høringssvar fra Ringkøbing-Skjern Kommune på Region Midtjyllands

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Ansøgning om anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag for flytning af Respirationscenter Vest samt om- og tilbygning til intensiv på Århus Universitetshospital, Skejby Bilag

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2

Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 15/11944 Dato: 7. januar 2015 Psykiatriens omstillingsramme Tvang, Fase 2 Baggrund Med henblik på at nå målet om at reducere anvendelsen af tvang i psykiatrien med

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Den gamle historie (indtil ca. 2009)

Den gamle historie (indtil ca. 2009) Hvor er behandlingspsykiatrien på vej hen? Psykiatrien på vej mod ligestilling med det øvrige sundhedsområde DRG konference Herning, 3. oktober 2013 www.regionmidtjylland.dk Den gamle historie (indtil

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø s rådgivning vedrørende Region Sjællands forslag til psykiatriplan Med brev af 21. september 2007 har Region Sjælland fremsendt forslag til psykiatriplan med henblik

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F.

SCENARIE 2: KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. : KØGE, HOLBÆK, SLAGELSE OG NYKØBING F. Scenarie 2 består af en sygehusstruktur med 4 akutsygehuse i Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. - hvoraf Køge også er hovedsygehus - samt 2 nærsygehuse i henholdsvis

Læs mere

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr.

Region Midtjylland. Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar Punkt nr. Region Midtjylland Vedtagelse af kommissorier for to midlertidige udvalg Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 35 Kommissorium for Midlertidigt udvalg vedrørende udarbejdelse af kulturpolitik

Læs mere

Indhentelse af oplysninger til brug for screening

Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet vedrørende sygehusinvesteringer Dato: 2. juni 2008 J.nr.: 2007-1201-119 Sagsbeh.: hbg Fil-navn: skema screening Indhentelse af oplysninger til brug for screening Ekspertpanelet skal jf.

Læs mere

Kvalitet i regionerne

Kvalitet i regionerne Debat Kvalitet i regionerne Danske Regioner mener: - En samlet strategi for ambulant behandling Ambulante behandlingsformer kan være både bedre og billigere end traditionel behandling under indlæggelse.

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver

Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Bilag til dagsordenspunkt: DNU: Godkendelse af Omprioriterings- og spareplan for DNU-projektet samt status på økonomiske reserver Nærværende notat uddyber de økonomiske udfordringer i DNU-projektet samt

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri

Dato Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen. Status på projekt integreret psykiatri Sagsnr. 27.35.00-A00-1-14 Dato 23-11-2014 Sagsbehandler Lotte Riberholt Andersen Status på projekt integreret psykiatri Baggrund Som orienteret på udvalgets møde d. 7. april 2014 er der aftalt et samarbejde

Læs mere