REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget Afgørelsen omfatter: Forbrændingsanlægget og Trige Veksleren Dato: 7. januar 2005 Godkendt: Anders M. Rasmussen Afdelingsleder Karsten Borg Jensen Civilingeniør Annonceres den 12. januar 2005 Klagefristen udløber den 9. februar 2005 Der er overført retsbeskyttede vilkår til denne afgørelse. Retsbeskyttelsens udløb fremgår af de enkelte vilkår. Søgsmålsfristen udløber den 12. juli 2005

2 Karsten Borg Jensen Bedes oplyst ved henvendelse Revurdering af miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kapitel 5 i lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001 med senere æ ndringer Virksomhedens navn: Affaldscenter Århus, forbræ ndingsanlæ gget CVR nr.: P-nummer: Virksomhedens art, listebetegnelse: Anlæ g til forbræ nding af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time, K8a Løbenummer: K8a-O51-32i Virksomhedens adresse: Ølstedvej 20, 8200 Århus N Matrikelnummer: 15 a, 14 c, Lisbjerg, Århus Jorder Virksomhed og grund ejes af: Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C Virksomheden drives af: Århus Kommunale Væ rker, Affaldskontoret, Bautavej 1, 8210 Århus V

3 3,1'+2/'6)257(*1(/6( "!$#&%' )( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( * +-,/.$ &7,"!2 89( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( : Vilkår for afgørelsen...8 Generelt...8 Ændringer på ovnlinje 1 og Indretning og drift...8 Indretning og drift af ovn til klinisk risikoaffald...12 Driftsforstyrrelser og uheld...13 Støj...14 Luft...16 Lugt...19 Spildevand...20 Restprodukter...20 Journalføring og kontrolrutiner...21 Rapportering...22 Sæ rskilte vilkår for Trige-veksleren tilladelse for nedgravet tank ved det tidligere optiske sorteringsanlæ g tilladelse for 500 m 3 opsamlingstank til genbrug af forurenet ovrfladevand fra slaggegård m.v tilladelse for 40 m 3 opsamlingstank til genbrug af forurenet overfladevand fra slaggegård m.v ,); D-,-! ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ;$E Beskrivelse af anlæ ggene...28 Forbræ ndingsanlæ gget...28 Trige veksleren...29 Tidligere godkendelser Anlæ ggets beliggenhed Geografisk placering Fysisk planlæ gning Etablering Indretning og drift Anlæ ggenes formål Affaldsarter til modtagelse Anlæ gskomponenter Ressourceforbrug Forbrug og oplagring af kemikalier mv Vandforbrug Energiforbrug Procesbeskrivelse Procesbeskrivelse Forbræ ndingsanlæ gget Procesbeskrivelse, Trige Veksleren Emitterende anlæ g til luften Mulige driftsforstyrrelser og uheld Daglig driftstid Forbræ ndingsanlæ gget Bedst tilgæ ngelige teknik (BAT) Generelt Forbræ ndingsteknologi Røggasrensning Luft Emissioner til luft...43 Side

4 Lugt Spildevand Mæ ngder og sammensæ tning Regnvand fra miljømæ ssigt ubelastede områder Regnvand fra miljømæ ssigt belastede områder Spildevand fra miljømæ ssigt belastede områder Spildevandsmæ ngde ledt til kloak Spildevand fra røggasrensningen Sanitæ rt spildevand Rensemetoder til spildevand Støj Eksisterende støjbelastning Støj og vibrationskilder Støj- og vibrationsdæ mpende foranstaltninger Fremtidigt støjniveau Restprodukter og affald Jord og Grundvand Transportforhold Egenkontrol ,)F 02D7#77+ G( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( *HE 3.1 Miljøteknisk vurdering Hovedhensyn ved meddelelse af afgørelsen Udtalelse fra andre myndigheder Afledning af spildevand (miljøbeskyttelseslovens kapitel 4) ,JI0 ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( :K; 4.1 Klage over afgørelsen Søgsmål Underretning om afgørelsen...63 B-<, 1&4L0 1. Liste over sagens akter 2. Oversigtsplan i 1: Situationsplan 4. Kommuneplanrammer 5. Græ nsevæ rdier for emission til luft 6. EAK-koder 7. Principdiagram for ovnene 8. Tegning over kloak og tanke i jord 9. Spildevandstilladelse

5 5 5(680( DIDIJ UHOVHRP$IIDOGVFHQWHUcUKXVIRUEU QGLQJVDQO JJHW Affaldscenter Århus er en samlet betegnelse for en ræ kke aktiviteter inden for affaldsbehandling. Affaldscenter Århus drives på arealer nord for Lisbjerg af Århus Kommune. De forskellige aktiviteter anses i relation til miljøgodkendelse for væ rende adskilte virksomheder. Denne afgørelse er en revurdering af hidtil gæ ldende godkendelse på baggrund af en ny bekendtgørelse om anlæ g, der forbræ nder affald. Der er således både nye vilkår og vilkår, som er overført uæ ndret nogle med fortsat gæ ldende retsbeskyttelsesperioder. Afgørelsen omfatter ovnlinje 1 og 2 på forbræ ndingsanlæ gget på Affaldscenter Århus. Afgørelsen omfatter desuden en ny ovnlinje (ovnlinje 4) til erstatning af den hidtidige ovnlinje 3 samt en uafhæ ngig reservekedel (Trige Veksleren). Ovnlinje 4 er godkendt i miljøgodkendelse af 6. november 2001, som også omfatter driften af ovnlinje 1, 2 og 3 efter hidtil gæ ldende regler. Disse regler æ ndres pr. 28. december 2005 fra hvilket tidspunkt denne afgørelse derfor også træ der i kraft. På anlæ gget forbræ ndes erhvervs- og husholdningsaffald samt spildevandsslam. I en specialovn bræ ndes klinisk risikoaffald, der er sæ rligt affald fra sygehuse, klinikker og lignende. I tilknytning til affaldsforbræ ndingsanlæ gget ligger der en fjernvarmevekslerstation (Trigeveksleren), der leder fjernvarme produceret ved affaldsforbræ ndingen til en ræ kke mindre bysamfund i den nordlige del af Århus Kommune. I tilknytning til vekslerstationen er der en oliefyret kedel, der kan levere fjernvarme til bysamfundene, hvis forsyningen fra affaldsforbræ ndingsanlæ gget svigter. 3 eksisterende tilladelser ( 19-tilladelser) til tanke til opbevaring af forurenet vand er for overblikkets skyld medtaget i afgørelsen. En ræ kke retsbeskyttede vilkår er overført til miljøgodkendelsen. Retsbeskyttelsens varighed fremgår af de enkelte vilkår. De nye og æ ndrede vilkår tager primæ rt udgangspunkt i bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2003 om anlæ g, der forbræ nder affald. Disse vilkår har ingen retsbeskyttelse. Indtil 28. december 2005 skal forbræ ndingsanlæ gget drives i henhold til vilkårene i miljøgodkendelsen af 6. november Denne afgørelse skal revurderes senest efter 10 år.

6 6 '(/$)* 5(/6(1 På grundlag af oplysningerne i del 2, den miljøtekniske beskrivelse, har Århus Amt fortaget en revurdering af miljøgodkendelsen for forbræ ndingsanlæ gget på Affaldscenter Århus. Afgørelsen omfatter endvidere Trige Veksleren, for hvilken afgørelsen ikke er æ ndret i forhold til tidligere. Afgørelsen om, at der ingen æ ndring skal ske af hidtil gæ ldende afgørelse omfatter også tre tidligere meddelte 19 tilladelser for nedgravede tanke. Afgørelsen gives blandt andet som et påbud i henhold til miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæ ssige forhold, der reguleres af denne lov. Afgørelsen omfatter nye og æ ndrede vilkår samt afgørelse om, at visse vilkår ikke skal æ ndres. 'HWHUHQIRUXGV WQLQJIRUDIJ UHOVHQDWGHYLONnUGHUHUDQI UWQHGHQIRURYHUKROGHVIUD GHFHPEHU,QGWLOGDVNDODQO JJHQHGULYHVLKHQKROGWLOPLOM JRGNHQGHOVHDIQRYHPEHU Afrapporteringer for perioden 28. december til 31. december 2005 skal dog ske efter retningslinjerne i miljøgodkendelsen af 6. november Rapporteringen vedrørende ovn 4 vil dog fra starten væ re indrettet efter de nye retningslinjer. Hvis indretning eller drift æ ndres i forhold til afgørelsens beskrivelser heraf, skal dette i god tid meddeles tilsynsmyndigheden, som skal tage stilling til, om æ ndringen er godkendelsespligtig. For en del af de overførte vilkår udløber retsbeskyttelsen inden den 28. december Århus Amt har vurderet, at disse vilkår ikke har behov for at blive revurderet umiddelbart efter udløbet af retsbeskyttelsesperioden. De øvrige vilkår - som er æ ndrede eller nye - er meddelt ved påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 og 72, og de er forvarslede. De æ ndrede og nye vilkår samt amtets beslutning om ikke at æ ndre de øvrige hidtil gæ ldende vilkår kan påklages efter reglerne i denne afgørelses del 4. Næ ste revurdering skal finde sted senest i Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller for at opnå et mere hensigtsmæ ssigt tilsyn.

7 7 Afgørelsen er bygget op af fire dele. Del 1 indeholder vilkårene for anlæ g og drift. I del 2 er der en miljøteknisk beskrivelse, der blandt andet beskriver anlæ ggets opbygning. Del 3 indeholder Århus Amts sammenfattende vurdering af anlæ ggets miljøforhold. Del 4 indeholder reglerne for at klage. 7LOV\QVP\QGLJKHG Århus Amt er tilsynsmyndighed for virksomheden. Tilsynet udføres af amtets Natur- og Miljøkontor. YULJHPLOM JRGNHQGHOVHU Godkendelsen erstatter følgende miljøgodkendelse: 6. november 2001 af forbræ ndingsanlæ gget, optisk sorteringsanlæ g og reservelastcentral (Trige Veksleren) Århus Amt har med brev af 7. juni 2004 accepteret, at der nedgraves en 100 m 3 olietank på forbræ ndingsanlæ ggets areal.

8 8 VILKÅR FOR AFGØRELSEN *HQHUHOW A1 A2 A3 A4 A5 Afgørelsen omfatter 2 enkeltanlæ g: Forbræ ndingsanlæ gget og Trige Veksleren. Hvis driften af et af anlæ ggene indstilles permanent, bortfalder den del af afgørelsen, der omfatter det pågæ ldende anlæ g. Et eksemplar af afgørelsen skal til enhver tid væ re tilgæ ngeligt på Affaldscenter Århus. Driftspersonalet skal væ re orienteret om afgørelsens indhold. Anlæ ggene skal indrettes og drives som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse, bortset fra de æ ndringer der fremgår af nedenstående vilkår. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: - Ejerskifte af virksomhed eller ejendom. - Hel eller delvis udskiftning af driftsherre. - Indstilling af driften for en læ ngere periode. (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) Orienteringen skal væ re skriftlig og fremsendes, før æ ndringen indtræ der. Ved ophør af driften skal der træ ffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. QGULQJHUSnRYQOLQMHRJ B1 B2 %HVNHGI UDQO JWDJHVLEUXJ Tilsynsmyndigheden skal have besked om tidspunkt for opstart af ovnlinje 1 og 2 efter ombygningen, så der er mulighed for at besigtige de forureningsbegræ nsende foranstaltninger, før anlæ ggene tages i brug. %HVNHGRPSURMHNW QGULQJHU Hvis der foretages æ ndringer i forhold til det godkendte, skal tilsynsmyndigheden forinden oplyses om disse æ ndringer, og reviderede tegninger skal fremsendes. Tilsynsmyndigheden afgør, om æ ndringerne er godkendelsespligtige. Ændringerne må ikke foretages, før tilsynsmyndighedens accept foreligger.,qguhwqlqjrjguliw C1.DSDFLWHW Anlæ ggets samlede forbræ ndingskapacitet må ikke overstige tons husholdnings- og erhvervsaffald pr. år. Hertil kommer tons slam og 350 tons klinisk risikoaffald pr. år.

9 9 C2 $IIDOGVW\SHU Forbræ ndingsanlæ gget må ikke uden forudgående godkendelse behandle andre affaldstyper end forbræ ndingsegnet husholdnings- og erhvervsaffald som defineret i Miljøministeriets til enhver tid gæ ldende bekendtgørelse om affald. Endvidere må der på de dertil indrettede anlæ g tørres og forbræ ndes slam fra spildevandsanlæ g og forbræ ndes klinisk risikoaffald. På anlæ gget til forbræ nding af klinisk risikoaffald må der desuden forbræ ndes beholdere med kasserede medicintilblandede infusionsvæ sker. (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) De affaldstyper, der må modtages, fremgår med EAK-koder af bilag 6. Århus Kommunale Væ rker skal senest den 1. januar 2006 udarbejde en tilsvarende liste med ISAG-koder. Listen skal senest den 1. februar 2006 sendes til tilsynsmyndigheden. I forbindelse med modtagelse af affald skal det sikres, at der foreligger alle nødvendige oplysninger til at vurdere, om det må indgå i forbræ ndingsprocessen. Væ gten af hver affaldsart skal bestemmes, så vidt muligt i overensstemmelse med EAKkoderne. På alle ovnlinjer må der til enhver tid indfyres biobræ ndsel alene eller sammen med affald. Drifts- og emissionsvilkår i denne afgørelse skal i disse tilfæ lde fortsat overholdes. Drifts- og emissionsvilkår gæ lder dog ikke under opstart og nedlukning, når der alene forbræ ndes biobræ ndsler. Opstart og nedlukning er næ rmere defineret i vilkår C10. C3 C4 C5 C6 7DQNH Under tanke og beholdere til opbevaring af olie, syre, base, ammoniakvand, farligt affald og andre væ sker, der kan forurene grundvandet, skal der væ re et tæ t opsamlingskar eller lignende, der til stadighed mindst kan rumme indholdet af den største beholder. Opsamlingsstedet skal væ re bestandigt overfor de oplagrede væ sker. Der skal føres jæ vnlige tilsyn med opsamlingstanken for spild og rengøringsvand, der er opstillet i røgrensebygningen i anlæ ggets tidligere buffertank samt med den nuvæ rende buffertank. Eventuelle utæ theder i tanke eller rørforbindelser skal straks udbedres. Ved øvrige tanke til oplag af kemikalier og lignende skal der mindst hvert femte år foretages en gennemgående kontrol af tæ theden af tankgårde, opsamlingskar og lignende. Eventuelle defekter eller utæ theder skal straks udbedres. Der skal føres journal over kontrollen, og journalen skal fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. 7LOUHWWHO JJHOVHDIIRUEU QGLQJHQ Men henblik på at opnå en stabil og kontrollerbar forbræ nding ved en høj og konstant temperatur, skal driften væ re tilrettelagt på følgende måde: Siloen skal væ re indrettet således, at affaldet kan blandes effektivt, idet det skal tilstræ bes, at ovnene får tilført så homogent materiale som muligt.

10 10 Der skal i videst muligt omfang foretages frasortering eller neddeling af: - Store eller vanskeligt bræ ndbare emner som træ stød, møbler, jernskrot eller lignende - Emner og materialer, som af forureningsmæ ssige årsager er uønskede i forbræ ndingsprocessen, i røggassen eller i restprodukterne. (Ovenstående del af vilkåret er æ ndret efter ansøgning fra Århus Kommunale Væ rker. Nedenstående del af vilkåret er nyt) Omfanget af restprodukter fra anlæ ggets drift skal begræ nses mest muligt, og mulighederne for genanvendelse af restprodukter skal optimeres. C7 C8 C9 Efter den sidste forbræ ndingsluft er indblæ st, skal røggassen, selv under de mest ugunstige forhold, bringes op på en temperatur på mindst 850 C i mindst 2 sekunder. Temperaturen skal opretholdes, så læ nge der er affald i ovnen. Dokumentation for, at ovnlinje 1, 2 og 4 overholder dette, skal fremsendes senest 3 måneder efter hver ovnlinjes kontinuerlige prøvedrift, næ rmere defineret som den 720 timers test, som anlæ gget skal gennemgå inden egentlig idriftssæ ttelse. Alle ovnlinjerne skal under drift normalt køre med den nominelle kapacitet, specielt bør for høj last undgås. Ovnlinjerne skal i så lange perioder som muligt væ re i kontinuerlig drift. For at forebygge driftsstop af læ ngere varighed skal komponenter, der ved udfald medfører driftsstop, så vidt muligt dubleres eller findes som reservedele på forbræ ndingsanlæ gget. (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) Tilsynsmyndigheden kan forlange en oversigt over, hvilke komponenter der er på lager. Anlæ gget skal have installeret udstyr til forvarmning af forbræ ndingsluft. C10 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at hver af ovnene bliver udstyret med mindst én støttebræ nder. Som kriterium for at kræ ve støttebræ ndere installeret vil Århus Amt læ gge overholdelsen af emissionsvilkår og mæ ngden af restprodukter til grund. Støttebræ ndere skal gå i gang automatisk, hvis temperaturen af forbræ ndingsgasserne efter den sidste indblæ sning af forbræ ndingsluft ikke, selv under de mest ugunstige forhold, bliver opvarmet til en temperatur, der i mindst 2 sekunder er mindst 850 C. Til støttebræ ndere må kun anvendes flydende bræ ndsler, hvortil dispensation fra den til enhver tid gæ ldende bekendtgørelse om begræ nsning af svovlindholdet i visse flydende og faste bræ ndstoffer ikke er nødvendig, samt flydende gas eller naturgas. På ovnlinjer med støttebræ ndere, der ikke fungerer i opstarts- og nedlukningsperioder, må der i disse perioder kun indfyres rene bræ ndsler. Ved rene bræ ndsler forstås bræ ndsler, der er optaget på Miljøministeriets til enhver tid gæ ldende bekendtgørelse om biomasseaffald, p.t. bekendtgørelse nr. 638 af 3. juli Opstartsperioden defineres som tidsrummet, indtil der er opnået en stabil temperatur på mindst 850 C i efterforbræ ndingszonen. Der må dog ikke ske indfyring af affald, før røggasrensningen kan tilsluttes, uanset at EBK-temperaturen er over 850 C.

11 11 Nedlukningsperioden defineres som startende, når det indfyrede affald er udbræ ndt, og temperaturen i efterforbræ ndingszonen sæ nkes til under 850 C. C11 Der skal sikres en effektiv turbulens af røggassen ved indgangen til efterforbræ ndingszonen. Dette gæ lder ved enhver belastning af ovnene bortset fra opstarter og nedlukninger. C12 Luftoverskud, kulilte og temperatur i efterforbræ ndingszonen skal styres ved automatisk regulering af lufttilførsel, luftfordeling, ristehastighed m.v. C13 Tørreluft fra slamtørretromlerne skal passere en hovedovns efterforbræ ndingszone. Opholdstiden i denne zone skal væ re mindst 2 sekunder ved 850 C. C14 Indholdet i slagge og bundaske efter forbræ nding skal væ re mindre end 3 % totalt organisk kulstof (TOC) eller 5 % glødetab. C15 Røggasserne kan ledes uden om posefiltre i forbindelse med opstarter og nedlukninger, når røggastemperaturen er under 140 C. C16 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udføres uvildig dokumentation for, at opholdstiden i efterforbræ ndingszonen er 2 sekunder og for, at følerne til måling af EBK-temperatur er placeret repræ sentativt. 3U YHXGWDJQLQJVVWHGHU C17 Virksomheden skal sørge for, at der er prøveudtagningssteder, der gør det muligt at kontrollere afkastluften efter røggasrensning. Prøveudtagningsstederne skal udformes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens luftvejledning, p.t. nr. 2/ nOLQJHU C18 På alle ovnlinjer skal der væ re installeret måleinstrumenter til kontinuert måling (AMSkontrol) af følgende parametre: Kvæ lstofoxider, kulilte, total partikler, totalt indhold af organiske stoffer, klorbrinte, svovldioxid og forbræ ndingstemperatur, samt af følgende driftsparametre i røggassen: Iltkoncentration, tryk, temperatur og vanddamp-indholdet. Endvidere skal temperaturen måles i efterforbræ ndingszonen på alle ovnlinjer. Temperaturføleren skal placeres på et sted, hvor målingen sker i røggas, der har opholdt sig i efterforbræ ndingszonen i 2 sekunder, eller efter næ rmere aftale med tilsynsmyndigheden, som skal acceptere valget af placering for føleren og eventuelle korrektionsberegninger i forbindelse med følerens placering. C19 Kontinuerte målere skal den 28. december 2005 væ re kvalitetssikret i overensstemmelse med gæ ldende CEN-standarder eller ISO-standarder. For nuvæ rende målere skal der senest den 1. januar 2006, og for nye målere senest inden for et halvt år efter installering, fremsendes

12 12 dokumentation herfor til tilsynsmyndigheden. Dokumentation skal herefter sendes til tilsynsmyndigheden på dennes anmodning. 6NRUVWHQ C20 Højden af skorstenen, som røggassen udsendes gennem, skal væ re mindst 100 meter over terræ n. C21 Røggashastigheden ved skorstenens top skal bortset fra ved start og nedlukning overholde følgende mindstekrav i meter pr. sekund: Ovnlinje Dellast Nominel last Fuld last 1 og HUVRQDOH C22 På hvert vagthold skal der væ re mindst én person, som har erhvervet kursusbevis for det af Miljøstyrelsen godkendte kursus Drift af affaldsforbræ ndingsanlæ g. 5HJQRJVOXNQLQJVYDQG C23 Der skal på anlæ gget væ re tilstræ kkelig kapacitet til oplagring af forurenet regnvand herunder forurenet vand fremkommet ved spild eller brandslukning. Oplagringskapaciteten skal kunne sikre, at det forurenede vand kan analyseres og om nødvendigt renses før udledning. Århus Kommunale Væ rker skal inden den 1. januar 2006 udarbejde en forskrift, der angiver, hvilke handlinger der skal ivæ rksæ ttes, så udledning af forurenet vand undgås. En kopi af forskriften skal sendes til tilsynsmyndigheden.,qguhwqlqjrjguliwdiryqwlonolqlvnulvlnrdiidog D1 D2 D3 D4 Ovnen til forbræ nding af klinisk risikoaffald skal væ re forsynet med støttebræ ndere. (Vilkåret er æ ndret efter ansøgning fra Århus Kommunale Væ rker) Temperaturen i røggaskanalen skal registreres kontinuert. Røggas fra ovnen til klinisk risikoaffald skal passere en hovedovns efterforbræ ndingszone. Opholdstiden i denne zone skal væ re mindst 2 sekunder ved 850 C. Spande med klinisk risikoaffald skal opbevares i kølelagerrum, hvor temperaturen ikke må overstige 10 C. Hvis der oplagres spande, som vides at indeholde kontrolleret radioaktivt affald (isotopaffald) i ikke uvæ sentlig mæ ngde, skal indholdet så vidt muligt bræ ndes på modtagelsesdagen. Hvis

13 13 disse spande undtagelsesvis henstår til næ ste dag, skal de sendes i ovnen før de øvrige oplagrede spande med klinisk risikoaffald. Kun radioaktivt affald, som er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens regler på området, må modtages. (Vilkåret er æ ndret efter ansøgning fra Århus Kommunale Væ rker) D5 I specielle nødsituationer, hvor lagerkapaciteten ikke er tilstræ kkelig, kan spande med klinisk risikoaffald midlertidigt anbringes i et nødlager. Nødlageret skal med et hegn eller lignende væ re effektivt afskæ rmet fra øvrige aktiviteter på forbræ ndingsanlæ gget, så påkørsel og anden beskadigelse af spandene er forhindret. Nødlageret skal sikres mod uvedkommendes adgang, når der opbevares spande med klinisk risikoaffald. Når omgivelsernes temperatur er over 15 C, skal spandene i nødlageret holdes nedkølede. D6 Rapporteringer for affaldsforbræ ndingsanlæ gget skal også indeholde oplysninger om anlæ gget til forbræ nding af klinisk risikoaffald. 'ULIWVIRUVW\UUHOVHURJXKHOG E1 2SO\VQLQJVSOLJW Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebæ rer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hæ ndelsen skal væ re tilsynsmyndigheden i hæ nde senest en uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive ivæ rksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjæ lpe akutte uheld. E2,QGI\ULQJDIDIIDOG Indfyring af affald skal ophøre, hvis røggasrensesystemet er ude af drift. I de tilfæ lde, hvor emissionsgræ nserne er overskredet, må der maksimalt ske en uafbrudt forbræ nding i 4 timer. Der må højst væ re drift under sådanne betingelser i 60 timer pr. kalenderår pr. ovnlinje. E3 E4 0nOHLQVWUXPHQWHU Indfyring af affald skal ophøre ved svigt i måleinstrumenter, som er styrende for forbræ ndingens kvalitet. Indfyringen må dog fortsæ tte, hvis skaden kan udbedres inden for 4 timer. Ved svigt i måleinstrumenter, som ikke er styrende for forbræ ndingens kvalitet, kan forbræ nding med affald fortsæ ttes forudsat, at forbræ ndingens kvalitet kan kontrolleres og

14 14 styres ved hjæ lp af andre instrumenter. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt underrettes om sådanne situationer. E5 Ovnlinjerne skal væ re forsynet med systemer, der hindrer affaldsindfyring under følgende forhold: Ved opstart, indtil temperaturen i efterforbræ ndingszonen er mindst 850 C Under drift, hvis temperaturen i efterforbræ ndingszonen falder til under 850 C Når de kontinuerte målinger viser, at drifts- eller emissionsvilkår ikke er overholdt som følge af driftsforstyrrelser eller svigt i røggasrenseanlæ gget. (Vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005, for så vidt det angår ovnlinje 4) Beskrivelse af systemet skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest den 1. januar E6 I tilfæ lde af nedbrud skal driften af anlæ gget indskræ nkes eller standses, så snart det er praktisk muligt, indtil normal drift kan genoptages. Som udgangspunkt for hvad der betragtes som nedbrud, kan overskridelser af nedenstående halvtimemiddelvæ rdier for luftemissionen anvendes: Totalt indhold af partikler: 150 mg/nm 3 Totalt indhold af organiske stoffer: 20 mg/nm 3 6W M F1 6W MJU QVHU Forbræ ndingsanlæ gget og tilknyttede aktiviteter må ikke yde et bidrag til støjbelastningen i naboområderne, som overstiger nedenstående græ nsevæ rdier. De angivne væ rdier for støjbelastningen er de æ kvivalente, korrigerede lydniveauer i db(a). I II III IV I Lisbjerg by, i spredte bebyggelser i det åbne land omkring forbræ ndingsanlæ gget og i området med Lisbjerg Slaggedepot og Lisbjerg Festivalplads ( RE) I eventuelle fremtidige områder for blandet bolig og erhverv inden for nyt Blandet byområde ( BL), jæ vnfør kommuneplan 2001 På arealet tilhørende Aarhus Nord Camping ( RE) I eventuelle fremtidige etageboligområder indenfor Blandet Byområde ( BL), jæ vnfør kommuneplan 2001 I eventuelle fremtidige områder for åben og lav boligbebyggelse indenfor Blandet Byområde ( BL), jæ vnfør kommuneplan 2001 I eventuelle fremtidige industriområder, hvor boliger kun er tilladt, hvis de er nødvendige for virksomhedens drift, indenfor Blandet Byområde ( BL), jæ vnfør kommuneplan 2001

15 15.O 5HIHUHQFH WLGVUXP 7LPHU, G%$,, G%$,,, G%$,9 G%$ Mandag-fredag Lørdag Lørdag Søn- & helligdage Alle dage Alle dage , Spidsvæ rdi Områderne fremgår af bilag 4 (kommuneplanrammer). F2.RQWURODIVW M Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at Århus Kommunale Væ rker skal dokumentere, at støjgræ nserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til støjmåling Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling og beregning efter gæ ldende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, beregning af ekstern støj fra virksomheder. Støjmåling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger ekstern støj". Støjdokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkræ vet. Hvis støjgræ nserne er overholdt, kan der kun kræ ves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne til støjmålinger og beregninger afholdes af Århus Kommunale Væ rker. F3 'HILQLWLRQSnRYHUKROGWHVW MJU QVHU Græ nsevæ rdier for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede væ rdier fratrukket ubestemtheden er mindre eller lig med græ nsevæ rdien. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsæ ttes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger. Ubestemtheden må ikke væ re over 3 db(a).

16 16 /XIW G1 Emissioner med tilhørende kontrolperiode, kontrolmetode og bemæ rkninger skal overholde emissionsgræ nserne i bilag 5. For parametrene klorbrinte, kvæ lstofoxider, partikler, svovldioxid og totalt indhold af organiske stoffer gæ lder, at Århus Kommunale Væ rker ved kalenderårets udgang væ lger, om kriteriet for græ nsevæ rdioverholdelse skal væ re, at ingen halvtimesgennemsnitsvæ rdier i årets løb overstiger de anførte væ rdier markeret med (A), eller om det skal væ re, at højst 3 % af halvtimesgennemsnitsvæ rdierne i årets løb overskrider de anførte væ rdier markeret med (B). Århus Kommunale Væ rker skal senest i forbindelse med indsendelse af årsopgørelsen væ lge mellem væ rdier markeret med A eller B. Valget gør sig gæ ldende for et kalenderår ad gangen, og der skal væ lges den samme kategori for alle de omhandlede stofgrupper. G2 3DUWLNOHU Drift af anlæ ggene må ikke give anledning til væ sentlige støvgener udenfor virksomhedens område. Tilsynsmyndigheden vurderer, om generne er væ sentlige. (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) Herunder skal transport og opbevaring af tørre restprodukter finde sted på en sådan måde, at restprodukterne ikke spredes i miljøet. G3 G4 G5 Aktiviteterne på anlæ gget må ikke give anledning til, at der forekommer flugt af papir eller andre materialer til anlæ ggets udendørs arealer. Siloer m.v., der indeholder råvarer eller restprodukter i løs form, og hvorfra der ved påfyldning udsendes overskudsluft, skal forsynes med filter, der kan rense den emitterede overskudsluft ned til en partikelkoncentration på maksimalt 30 mg/nm 3. %Y UGLHU Immissionskoncentrationsbidraget af stofferne anført i nedenstående skema må ikke overskrides ved en OML-beregning efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens til enhver tid gæ ldende luftvejledning p.t. vejledning nr. 2 fra 2001 (med B r -gennemsnitsvæ rdier for metaller i hovedgruppe 1 og 2).

17 17 Stof B-væ rdi mg/m 3 Antimon (Sb) 0,001 Arsen (As) 0,00001 Bly (Pb) 0,0004 Brom (Br) - Fluorbrinte (HF) 0,002 Jod (I) - Kadmium (Cd) 0,00001 Klorbrinte (HCl) 0,05 Kobber (Cu) 0,01 Kobolt (Co) 0,0005 Krom (Cr) 0,0001 Kulilte (CO) 1 Kviksølv (Hg) 0,0001 Kvæ lstofoxider (NO x, målt som NO 2 ) 0,125 Mangan (Mn) 0,001 Nikkel (Ni) 0,0001 Partikler (støv) < 10µm 0,08 Svovldioxid (SO 2 ) 0,25 Tallium (Th) 0,0003 Vanadium (V) 0,0003 Ammoniak (NH 3 )* 0,3 (Vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005 * med undtagelse af B-væ rdien for ammoniak) G6.RQWURO Der skal efter røggasrensning foretages kontinuert registrering af ilt, tryk, vandindhold og EBK-temperatur samt af de parametre, hvor det i bilag 5, fremgår, at der skal ske kontinuert registrering. Kulilte kan dog måles efter kedlen forudsat, at øvrige parametre til omregning til referencetilstand (Nm 3, tør og 11 % ilt) også måles. Data, der kan dokumentere de enkelte emissionsgræ nser overholdt med de anførte kontrolperioder, skal væ re tilgæ ngelige på anlæ gget og sendes til tilsynsmyndigheden sammen med månedsrapporten. Der skal som minimum væ re tilgæ ngelige data for det seneste år. For perioder med affald i ovnen, skal der væ re angivelse af det samlede antal halvtimer med overskridelse af emissionsgræ nsevæ rdierne markeret med A, inden for den pågæ ldende måned og opsummeret for kalenderåret. Det skal desuden angives, om varigheden af kontinuerte hæ ndelser med overskridelser af driftskrav og emissionsgræ nsevæ rdier har væ ret på 4 timer eller derover. I de tilfæ lde, hvor flere emissionsvilkår er overskredet på samme tidspunkt, medregnes kun parameteren med den læ ngste midlingstid. Dokumentation for, at den manglende overholdelse af vilkårene er sket på samme tidspunkt, skal sendes til tilsynsmyndigheden sammen med månedsrapporten.

18 18 G7 For døgnmiddelvæ rdierne af de kontinuert registrerede emissioner må væ rdierne af 95 % konfidensintervallerne for et enkelt måleresultat ikke overskride følgende procenter af døgnmiddelemissionsgræ nsevæ rdierne. Kulilte (CO): 10 % Svovldioxid (SO 2 ): 20 % Kvæ lstofoxider (NO x ): 20 % Total partikler: 30 % Totalt organisk stof (TOC): 30 % Klorbrinte (HCl): 40 % Fluorbrinte (HF): 40 % En betingelse for en beregning ud fra 95%-konfidensintervallerne er, at anlæ gget via EN14181 har dokumenteret, at emissionsmålerne lever op til de nøjagtigheder, der kræ ves i gæ ldende CEN-standarder, eller - i det omfang, der ikke foreligger CEN-standarder - efter ISO-standarder, andre internationale eller nationale standarder, som sikrer, at oplysningerne er af tilsvarende videnskabelig kvalitet. G8 Århus Kommunale Væ rker skal dokumentere, at græ nsevæ rdierne for dioxiner og furaner, samt metallerne anført i bilag 5, er overholdt. Der skal på hver af ovnlinjerne udføres to målinger pr. kalenderår for ovnlinje 1 og 2 første gang i I 2006 skal der på ovnlinje 1 og 2 dog udføres 4 målinger. (Ovnlinje 4 har forventet første driftsår i 2005, og her skal der i henhold til godkendelsen, der gæ lder til 28. december 2005, foretages 4 målinger i første driftsår). Målingerne for dioxiner og furaner skal foretages som præ stationsmålinger i form af enkeltmålinger af en varighed på mindst 6 og højest 8 timer. Målingerne for metaller skal for hver ovnlinje udtages som præ stationsmålinger i form af en måling (for ovnlinje 4 dog mindst 2 enkeltmålinger) af en varighed på mindst 30 minutter. Målingerne skal også omfatte jod og brom. Emissionsgræ nsen for dioxiner og furaner samt for metaller anses for væ rende overholdt, når målingen viser et indhold (for dioxiner og furaner angivet som TE-æ kvivalenter), som er mindre end eller lig med græ nsevæ rdien. Målingerne skal foretages, når ovnlinjerne er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til at udføre den konkrete luftkontrolmåling. Udgifterne til målingerne afholdes af Århus Kommunale Væ rker. (Vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005 for så vidt angår ovnlinje 4)

19 19 Århus Kommunale Væ rker skal foranledige, at resultatet af målingerne skal indberettes til Miljøstyrelsens referencelaboratorium for luftforurening p.t. hjemmesiden: G9 Efter idriftsæ ttelse af ovnlinje 4 og efter genoptagelse af driften på ovnlinje 1 og 2 efter renoveringen skal der for hver ovnlinje foretages kontrolmålinger af fluorbrinteemissionen (HF) ved præ stationskontrol med en enkeltmåling med en måletid på mindst 30 minutter mindst 2 gange om året. Dog 4 gange det første år den pågæ ldende ovnlinje er i drift. Der skal samtidigt med måling af fluorbrinte foretages måling af klorbrinteemissionen (HCl). G10 Dokumentation for bidrag til immissionskoncentration: Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at Århus Kommunale Væ rker ud fra de af tilsynsmyndigheden udvalgte parametre skal dokumentere, at B-væ rdierne i vilkår G5 er overholdt. Beregninger af immissionskoncentrationsbidraget skal ske med OML-modellen. B-væ rdien anses for væ rende overholdt, når den højeste beregnede 99 % fraktilvæ rdi er mindre end eller lig med B-væ rdien. Der kan maksimalt kræ ves én årlig dokumentation. Udgifterne til beregningerne afholdes af Århus Kommunale Væ rker. /XJW H1 Anlæ ggene må ikke give anledning til et lugtbidrag på mere end 10 LE/m 3 noget sted i omgivelserne uden for virksomhedens areal. Græ nsen for lugtbidrag ved boliger eller tilsvarende forureningsfølsom arealanvendelse i område BL er dog 5 LE/m 3. Ved beregning af lugtbidraget er midlingstiden 1 minut. H2 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at Århus Kommunale Væ rker ved målinger og beregninger skal dokumentere, at vilkår for lugt er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Krav til lugtmåling og overholdelse af græ nsevæ rdi Målingen skal udføres af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK til prøveudtagning og analyse af lugt. Måling og analyse skal udføres i overensstemmelse med principperne i Metodeblad MEL-13, Bestemmelse af koncentrationen af lugt i strømmende gas, fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium. Prøverne skal udtages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Der skal udtages mindst 3 lugtprøver.

20 20 Beregningerne af lugtbidraget i omgivelserne skal udføres med OML-metoden. Det skal forinden aftales med tilsynsmyndigheden, hvordan der korrigeres for midlingstid, og om beregningerne skal udføres for resultater, der er korrigeret/ikke er korrigeret for følsomhedsfaktor. Er den relative standardafvigelse på måleresultaterne mindre end 50 %, skal beregninger på lugt foretages ved anvendelse af det aritmetiske gennemsnit af de 3 enkeltmålinger. Såfremt den relative standardafvigelse på måleresultaterne overskrider 50 %, skal der: - enten foretages et fornyet antal målinger, indtil standardafvigelsen er mindre end 50 %, eller - udføres beregninger på baggrund af det aritmetiske gennemsnit af måleseriens 2 højeste lugtemissioner. Lugtgræ nsen anses for overholdt, når den højeste beregnede 99 % fraktilvæ rdi er mindre end eller lig med græ nsevæ rdien. Kontrol af lugtkravet skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkræ vet. Hvis græ nsevæ rdien for lugt er overholdt, kan der kun kræ ves én årlig måling og beregning. Udgifterne til målinger og beregninger afholdes af Århus Kommunale Væ rker. 6SLOGHYDQG I1 Uforurenet spildevand fra tage og befæ stede arealer, undtagen fra slaggesorteringsgården, kan afledes til recipient (Ølsted Bæ k) via det eksisterende anlæ g, der består af et forsinkelsesbassin og en dræ nledning. Der skal sikres en udledning på maksimalt 7 liter pr. sekund fra forsinkelsesbassinet med gennemsnitligt 1 overløb hvert år. Forsinkelsesbassinet skal desuden tilbageholde vandets indhold af flydestoffer, slam m.v. Overfladevand fra slaggegården skal håndteres som beskrevet i den miljøtekniske beskrivelse. 5HVWSURGXNWHU J1 Tørre restprodukter (eksempelvis flyveaske) må kun transporteres i lukkede systemer. Opbevaring af slagge og øvrige restprodukter på anlæ gget må ikke give anledning til nedsivning af perkolat. Det indebæ rer, at produkterne skal opbevares i tæ t emballage eller på befæ stet areal med opsamlingsfaciliteter. J2 Der skal foretages analyser af restprodukternes indhold af opløselige stoffer og af opløselige tungmetaller. Analyserne skal foretages med henblik på at kunne bestemme, om affaldet skal

21 21 bortskaffes eller genanvendes. Analysemetoder og analyseomfang fastsæ ttes efter næ rmere aftale med tilsynsmyndigheden. -RXUQDOI ULQJRJNRQWUROUXWLQHU De her næ vnte journaler og planer skal væ re tilgæ ngelige for tilsynsmyndigheden. K1 Emissionsbegræ nsende anlæ g skal underkastes regelmæ ssige eftersyn. Der skal føres journal over eftersyn af emissionsbegræ nsende anlæ g, med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger, samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser med angivelse eller vurderinger af årsagerne hertil. Tilsynsmyndigheden skal hurtigst muligt orienteres om uheld, der kan medføre emissioner til omgivelserne. Der skal hvert år udarbejdes planer for anlæ ggets drift, belastning, eftersyn, reparation m.v. i det følgende år. K2 K3 Der skal føres journal over følgende: - tilførte affaldsmæ ngder, opdelt i kategorier - frasorterede og omdirigerede mæ ngder affald - anvendte mæ ngde hjæ lpestoffer - varme-/elproduktion og antal driftsdage - producerede mæ ngder restprodukter - fremkomne mæ ngder af andet affald, herunder olieaffald og andet farligt affald - forbræ ndingsanlæ ggets drift, herunder såvel planlagte som ikke-planlagte driftsstop og opstarter og andre driftsforstyrrelser, samt over fejl i måleudstyr. Der skal føres journal over kontrollen med det kontinuerte måleudstyr, det vil sige: - garantiafprøvning/kvalitetskontrol - kalibreringer/parallelmålinger - løbende vedligeholdelse og justeringer (Ovenstående del af vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005) Kontrollen skal foretages efter de retningslinjer, der fremgår af de relevante regelsæ t på området. K4 Resultaterne af kontrol med automatisk måleudstyr i henhold til gæ ldende CEN standard eller anden metode skal på forlangende sendes til tilsynsmyndigheden.

22 22 5DSSRUWHULQJ L1 0nQHGOLJUDSSRUWHULQJ Månedsrapporter skal væ re tilsynsmyndigheden i hæ nde senest den 20. i den følgende måned. Rapporteringen skal suppleres med bemæ rkninger til resultaterne, herunder redegørelse for eventuelle overskridelser af græ nsevæ rdier med en vurdering af årsagen til overskridelsen. Månedsrapporten skal indeholde oplysninger om forbræ ndingsanlæ ggenes drift, herunder såvel planlagte som ikke-planlagte driftsstop og opstarter og andre driftsforstyrrelser m.v. samt over fejl i måleudstyr. Hvis der er udført garantiprøvemålinger, kalibreringer og parallelmålinger, skal der redegøres herfor i månedsrapporten. Hver måned skal følgende data afrapporteres (emissionsdata refererer til 11 % ilt): - Alle døgnmiddelvæ rdier og månedsgennemsnit for parametrene kulilte, klorbrinte og partikler, temperatur i efterforbræ ndingszonen (EBK), svovldioxid, kvæ lstofoxider og totalt indhold af organiske stoffer. Følgende talvæ rdier skal også indgå i månedsrapporten: Parametre Månedlig rapportering for hver ovnlinje Antal døgngennemsnit med koncentration over 10 Partikler mg/nm 3 Antal ½ timemiddelvæ rdier med koncentration over 30 mg/nm 3 samt over 10 mg/nm 3 Temperatur Antal 10 minutters perioder med temperatur mindre end 850 C i EBK Antal ½ times middelvæ rdier over 200 mg/nm 3 samt Kvæ lstofoxider over 400 mg/nm 3 (NO x ) Antal døgnmiddelvæ rdier for hele døgn over 200 mg/nm 3 Svovldioxid Antal ½ times middelvæ rdier over 50 mg/nm 3 samt over (SO 200 mg/nm 3 2 ) Antal døgnmiddelvæ rdier for hele døgn over 50 mg/nm 3 Totalt indhold af organiske stoffer (TOC) Klorbrinte (HCl) Kulilte Antal ½ times middelvæ rdier over 10 mg/nm 3 samt over 20 mg/nm 3 Antal døgnmiddelvæ rdier for hele døgn over 10 mg/nm 3 Antal døgngennemsnit med koncentration over 10 mg/nm 3 Antal ½ times middelvæ rdier med koncentration over 10 mg/nm 3 samt over 60 mg/nm 3 Antal ½ times perioder med koncentration over 100 mg/nm 3 *

23 23 (CO) Antal døgnmiddelvæ rdier med koncentration over 50 mg/nm 3 (Vilkåret er retsbeskyttet til 6. november 2005 for så vidt angår ovnlinje 4 dog ikke så vidt angår kravet mæ rket med *) Der skal endvidere angives antal månedlige driftstimer, samt en opsummering af perioderne med manglende overholdelse af vilkårene opdelt på kategorierne A og B jf. bilag 5. L2 cuoljudssruwhulqj For hvert kalenderår skal følgende rapporteres til tilsynsmyndigheden: Tilført mæ ngde affald Frasorterede og omdirrigerede mæ ngder affald med oplysning om bestemmelsessted for det omdirrigerede affald Driftstimer for hver ovnlinje Anvendte mæ ngder hjæ lpestoffer Producerede mæ ngder fjernvarme Produceret mæ ngde el Producerede mæ ngder affald og angivelse af afleveringssted Producerede mæ ngder slagge Producerede mæ ngder restprodukt og angivelse af afleveringssted Forbrug af el, varme, olie og biomasse På baggrund af oplysningerne skal følgende nøgletal opstilles for anlæ ggets drift: Energiforbrug pr. ton forbræ ndt affald Restprodukt pr. ton forbræ ndt affald Slagge pr. ton forbræ ndt affald Vandforbrug pr. ton forbræ ndt affald Kalkforbrug pr. ton forbræ ndt affald Produceret energi pr. ton forbræ ndt affald kwh/ton ton/ton ton/ton m 3 /ton g/ton MWh/ton Rapporten skal endvidere indeholde en fortegnelse over, hvilke tiltag Århus Kommunale Væ rker har gjort for at indføre den bedst tilgæ ngelige teknik samt eventuelle fremtidige planer for indførelse af dette, samt en redegørelse for overholdelsen af vilkår G1. Rapportering skal ske pr. 1. januar, og den skal væ re tilsynsmyndigheden i hæ nde inden den 1. marts. Årsrapporten kan erstattes af grønt regnskab i det omfang de i afgørelsen kræ vede oplysninger fremgår deraf. I så fald skal rapporteringen fremsendes i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens regler, herunder de af styrelsen fastsatte tidsfrister. Bedste tilgæ ngelige teknik (BAT) Rapporten skal endvidere indeholde en redegørelse for, hvilke initiativer virksomheden har taget for at indføre den bedste tilgæ ngelige teknik samt eventuelle planer for indførelse af dette i fremtiden.

24 24 Når EU-kommissionens BREF-note for forbræ ndingsanlæ g forligger, skal Århus Kommunale Væ rker udarbejde en redegørelse for, hvilke dele af driften der eventuelt påvirkes af notens anbefalinger. Redegørelsen skal herunder omfatte en vurdering af teknologierne anvendt på Affaldscenter Århus og BREF-notens anbefalinger. Redegørelsen skal senest udarbejdes i kalenderåret efter, at BREF-noten foreligger og senest fremsendes sammen med årsrapporten for pågæ ldende kalenderår. Redegørelsen skal herefter ikke udarbejdes årligt. SÆRSKILTE VILKÅR FOR TRIGE-VEKSLEREN (Alle vilkårene for Trige-veksleren er retsbeskyttede til 6. november 2005) M1 Ved ejerskifte skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. M2 Emissionsbegræ nsende anlæ g i oliekedlen skal underkastes regelmæ ssige eftersyn. Der skal føres journal over disse eftersyn med dato for eftersyn, reparation og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. M3 Driften af anlæ gget må ikke medføre, at støjgræ nserne for affaldsforbræ ndingsanlæ gget overskrides. M4 Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at der skal udføres målinger til dokumentation for, at støjgræ nserne er overholdt. Dokumentationen skal senest 3 måneder efter, at kravet er fremsat, tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen. Dokumentationen skal udføres efter gæ ldende vejledninger fra Miljøstyrelsen, p.t. nr. 6/1984, Måling af ekstern støj og nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingen skal foretages, når virksomheden er i fuld drift eller efter anden aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal udføre af et målefirma, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til Miljømålinger ekstern støj. Hvis støjgræ nserne er overholdt, kan der kun kræ ves én årlig støjbestemmelse. Udgifterne til målinger afholdes af Århus Kommunale Væ rker. M5 Afkastet fra den gasoliefyrede kedel skal ske via en 35 meter høj skorsten. Højden måles i forhold til terræ n. M6 Anlæ gget må ikke medvirke til en overskridelse af forbræ ndingsanlæ ggets samlede lugtgræ nser på henholdsvis 5 og 10 LE/m 3 i omgivelserne ved en midlingstid på 1 minut.

25 25 M7 Anlæ ggets bidrag til luftforureningen i omgivelserne (immissionskoncentrationen) må ikke medvirke til overskridelse af de B-væ rdier, der er angivet under vilkårene for forbræ ndingsanlæ gget. M8 Der skal væ re indrettet prøveudtagningssted i skorstenen. Prøveudtagningsstedet skal væ re i overensstemmelse med Miljøstyrelsens til enhver tid gæ ldende vejledning om begræ nsning af luftforurening fra virksomheder p.t. vejledning nr. 2 fra M9 Tilsynsmyndigheden kan forlange, at der udtages målinger til bestemmelse af anlæ ggets emission af kvæ lstofoxider og svovldioxid. Målingerne skal foretages som præ stationsmålinger. Der skal foretages 3 målinger af mindst 1 times varighed. Målingerne kan foretages samme dag. Måleresultaterne skal senest én måned efter udførelsen sendes til tilsynsmyndigheden. Udgifterne til målingerne afholdes af Århus Kommunale Væ rker. M10 Århus Kommunale Væ rker skal føre journal over forbrug af olie og hjæ lpestoffer samt over antal driftstimer. Journalen skal væ re tilgæ ngelig for tilsynsmyndigheden. En gang årligt skal der ske rapportering til tilsynsmyndigheden for følgende parametre i det foregående kalenderår: - Forbrug af gasolie - Anvendte mæ ngder hjæ lpestoffer - Antal driftstimer Rapportering skal ske pr. 1. januar, og den skal væ re tilsynsmyndigheden i hæ nde inden 1. marts. Årsrapporten kan erstattes af grønt regnskab i det omfang de i afgørelsen kræ vede oplysninger fremgår deraf. I så fald skal afrapporteringen fremsendes i henhold til Erhvervsog Selskabsstyrelsens regler, herunder de af styrelsen angivne tidsfrister. Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser eller uheld, der medfører forurening af omgivelserne eller indebæ rer risiko herfor. En skriftlig redegørelse for hæ ndelsen skal væ re tilsynsmyndigheden i hæ nde senest en uge efter, at den har fundet sted. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive ivæ rksat for at hindre lignende uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at gribe ind overfor akutte uheld.

26 26 19-TILLADELSE FOR NEDGRAVET TANK VED DET TIDLIGERE OPTISKE SORTERINGSANLÆG - Tanken skal væ re dimensioneret for et udvendigt tryk hidrørende fra jord, grundvand og trafiklast, under forudsæ tning af, at tanken omgives af kontrolleret fyldmateriale, og at den er tom. - Tanken skal væ re udført af et materiale, der er resistent over for perkolat, spildevand og andet, der vil blive opbevaret i den. - Dele over jordoverfladen med forbindelse til tanken skal væ re beskyttet mod påkørsel. - Tanken og tilhørende rørforbindelser skal mindst hvert 5. år tømmes, efterses og kontrolleres for utæ theder. Valg af kontrollerende instans skal forud aftales med tilsynsmyndigheden. - Der skal føres journal over tæ thedskontrollen. Journalen skal senest én måned efter kontrollen sendes til tilsynsmyndigheden. 19-TILLADELSE FOR 500 M 3 OPSAMLINGSTANK TIL GENBRUG AF FORURENET OVRFLADEVAND FRA SLAGGEGÅRD M.V. - Tanken skal væ re dimensioneret for et udvendigt tryk hidrørende fra jord, grundvand og trafiklast, under forudsæ tning af, at tanken omgives af kontrolleret fyldmateriale, og at den er tom. - Tanken skal væ re udført af et materiale, der er resistent over for de væ sketyper, der vil blive opbevaret i den. - Dele over jordoverfladen med forbindelse til tanken skal væ re beskyttet mod påkørsel. - Tanken og tilhørende rørforbindelser skal mindst hvert 5. år tømmes, efterses og kontrolleres for utæ theder. Valg af kontrollerende instans skal forud aftales med tilsynsmyndigheden. - Der skal føres journal over tæ thedskontrollen. Journalen skal senest én måned efter kontrollen sendes til tilsynsmyndigheden.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016.

Miljøstyrelsen meddeler i henhold til den nye bekendtgørelses 4, stk. 5 påbud om overholdelse af de nye emissionsgrænseværdier fra 1. januar 2016. AAK Denmark A/S Slipvej 4 8000 Aarhus C Sendt via sikker post Virksomheder J.nr. MST-1272-01506 Ref. bjknu/chell Den 7. december 2015 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol omfattende

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For Novopan Træindustri A/S Godkendelsen omfatter: Vindsigteanlæg Dato: 2. februar 2005 Godkendt: Anders M. Rasmussen Afdelingsleder Bente Jørgensen Civilingeniør Annonceres

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1)

Bekendtgørelse om anlæg, der forbrænder affald 1) BEK nr 1451 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00105 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Klagefristen udløber den 30. januar 2002. Søgsmålsfristen udløber den 2. juli 2002

MILJØGODKENDELSE. Klagefristen udløber den 30. januar 2002. Søgsmålsfristen udløber den 2. juli 2002 MILJØGODKENDELSE For York Køleteknik ApS Godkendelsen omfatter: Anlæg til genvinding af ammoniak Dato: 13. december 2001 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen Niels Krogh Kristensen Afdelingsleder Biolog

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7.

DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej Jægerspris. Virksomheder J.nr. MST Ref. emibm/kabje Den 7. DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Kyndbyvej 90 3630 Jægerspris Virksomheder J.nr. MST-1271-00473 Ref. emibm/kabje Den 7.juni 2017 Att: Kasper Justesen Påbud om vilkårsændringer vedr. egenkontrol

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket.

Miljøstyrelsen har den 6. juni 2014 modtaget bemærkninger fra Skærbækværket. DONG Energy Kraftværksvej 3 7000 Fredericia Att: Steen Lyngvig Virksomheder J.nr. MST-1272-01480 Ref. Hecla/ripka Den 3. juli 2014 Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol for Skærbækværket

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Slagelse forbrænding AffaldPlus Slagelse forbrænding Dalsvinget 11 4200 Slagelse v/ Ole J. Andersen Peter Valsøe MST- Roskilde J.nr. Ref. anbri Den 31. marts 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008 MILJØGODKENDELSE For Novopan Træindustri A/S Godkendelsen omfatter: S Udvidelse af møllekapaciteten (DS3 mølle) S Ændringer i spånsepareringen Dato: 21. december 2000 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse

RAPPORT. Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse RAPPORT Bymidten 11, 4050 Skibby - Spildevandstilladelse Spildevandstilladelse for Linie C Bymidten 11 4050 Skibby Captia journal nr.: 011692-2014 Udarbejdet af: mfjel Kvalitetssikret af: ahjen Foto: 2/8

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg Special Waste System A/S Hertadalsvej 4a 4840 Nr. Alslev post@sws.dk Roskilde Ref. molut Den 1. april 2011 Påbud om indberetning af overskridelser af emissionser på SWS, Special Waste System A/S, Affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket

Miljøgodkendelse. Brændselsomlægning på Avedøreværket Miljøgodkendelse Brændselsomlægning på Avedøreværket DONG Energy Power A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia Att.: Casper Frost Thorhauge cfrot@dongenergy.dk Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00178

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping

Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin... 4 3.4.

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For Vital Petfood Group A/S, Hasselager

MILJØGODKENDELSE. For Vital Petfood Group A/S, Hasselager MILJØGODKENDELSE For Vital Petfood Group A/S, Hasselager Afgørelsen omfatter: Produktionsudvidelse til 45.000 tons pr. år samt en revurdering og sammenskrivning af tidligere miljøgodkendelser. Dato: 28.

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013

Frese Metal - & Stålstøberi A/S. Miljøgodkendelse og revurdering. 4. marts 2013 Frese Metal - & Stålstøberi A/S Miljøgodkendelse og revurdering 4. marts 2013 Odense J.nr. MST-1271-00158 Ref. maljs/behha Den 4. marts 2013 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Frese Metal - & Stålstøberi

Læs mere

ROCKWOOL, Ø. Doense. Revurdering og miljøgodkendelse. 6. februar 2014

ROCKWOOL, Ø. Doense. Revurdering og miljøgodkendelse. 6. februar 2014 ROCKWOOL, Ø. Doense Revurdering og miljøgodkendelse 6. februar 2014 ROCKWOOL A/S Rockwoolvej 2 9500 Hobro Virksomheder J.nr. MST-1270-00933 Ref. Marip/olkri/hechr Den 6. februar 2014 MILJØGODKENDELSE For:

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00665 Ref. Marip/kabje/ulsee Den 17. marts 2014 Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: AffaldsCenter Aarhus Ølstedvej 20, 8200 Aarhus N Matrikel nr.: CVR-nummer: 55133018 P-nummer:

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier September 2011 Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald www.naturogmiljoe.dk 2 FORMÅL Formålet med forskriften

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen

Fors Varme Roskilde A/S, Betonvej 12, 4000 Roskilde. Att.: Steffan Alexander Thule Madsen Fors Varme Roskilde A/S Betonvej 12 Att.: Steffan Alexander Thule Madsen By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Dato 1. februar 2017 Påbud om nye vilkår om

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas.

Udskiftning af brænder på eksisterende kedel, samt overgang fra fyringsolie som brændsel til naturgas. Virksomheder J.nr. MST-1270-01039 Ref. amklo/metho Den 29. oktober 2013 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Gjesing Mejeri Gammel Horsensvej 387-389, 8660 Skanderborg Matrikel nr.: 5bn. 5i, Gjesing By,

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg Affaldscenter Aarhus Aarhus Bautavej 1 J.nr. MST-1272-00082 8210 Århus V Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: hatj@aarhus.dk, ebni@aarhus.dk, jekr@aarhus.dk og ed@aarhus.dk Den 1. april 2011

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning!

Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? Prøv en alternativ løsning! Er du også træt af at høre om miljøkrav til gasfyrede anlæg? http://www.jydskatomkraft.dk/ Prøv en alternativ løsning! Miljøregler for gasfyrede anlæg Per Kristensen (pgk@dgc.dk) & Henrik Andersen (han@dgc.dk)

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00023 Ref. benjo/tasme/cllch/marip 18. december 2009 MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING For: Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44, Postboks 165, 9100 Aalborg Matrikel

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680375 e-doc journal nr. 13/022863 Virksomhed Adresse Viby Varmecentral

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk

MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING. DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk MILJØGODKENDELSE OG REVURDERING DONG Energy Power A/S, Horsens Kraftvarmeværk Miljøcenter Århus Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 72 54 05 00 Fax 33 32 22 01 CVR 30811054 EAN 5798000872530 post@aar.mim.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog

Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog Side 1 af 6 Debat oplæg: Udpegning af indvindingsoplande t il almene vandforsyninger uden f or områder med særlige drikkevandsint eresser,qgkrog )RUPnO %DJJUXQG +YRUIRUHUXGSHJQLQJHQYLJWLJ.RQVHNYHQVHU 'HWYLGHUHIRUO

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg.

Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. Bekendtgørelse om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra store fyringsanlæg. BEK nr 808 af 25/09/2003 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LBK Nr. 753 af 25/08/2001 Senere ændringer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Pierre.dk Autolakering A/S. mads@pierre.dk Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 09.09.2015 CVR-nummer 15000295 P-nummer Virksomhed Pierre.dk Autolakering A/S Adresse Herredsvej 62 Postnummer

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Helmers Vognmandsforretning og Containertransport Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 02.06.2016 Journal nr. 13/033607 CVR-nummer 10626277 Virksomhed Adresse Helmers Vognmandsforretning og Containertransport

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU

%HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU %HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU /RYIRUVODJHWVLQGKROG Formålet med den foreslåede lovændring er at overføre dele af Kirkeministeriets kompetence inden for lov om begravelse og ligbrænding

Læs mere

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket

Påbud om nye vilkår vedr. luftforurenende emissioner fra Asnæsværket Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1260-00015 Ref. vba/kabje Den 17. december 2015 Att: Kristian Milton Sendt til virksomhedens digitale postkasse

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter: Modtagelse, oplagring og forbrænding af PCB-holdigt bygningsaffald affald, klassificeret som farligt affald Virksomheder J.nr. MST-1270-01046 Ref. molut/anbri Den 7.august 2014 MILJØGODKENDELSE For: Special Waste System A/S Herthadalvej 4a, 4840 Nørre Alslev Matrikel nr.: 7n og 7l, Ravnse By, Nørre Alslev CVR-nummer:

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006

Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Miljøansøgning i henhold til Godkendelsesbekendtgørelsen, Bekendtgørelse 1640 af 13. januar 2006 Behandling af klinisk risikoaffald på Kommunekemi 1. juli 2009 1. juli 2009 - NJO/ahj Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere