Ebeltoft Kommune. Spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ebeltoft Kommune. Spildevandsplan 2002-2006"

Transkript

1 Spildevandsplan Rekvirent Rådgiver Ebeltoft Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Lundbergsvej 2 Jens Juuls Vej Ebeltoft 8260 Viby J Telefon Ulrik Christensen Telefax Sag nr Telefon Udført Marcus Tranbjerg Kvalitetssikring Ulrik Højbjerre Godkendt Ole Munk Nielsen Udgivet 24. maj 2002

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Udtræden af kloakforsyning Nyt lovgrundlag for det åbne land Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Regionplanen Kommuneplan Vandforsyningsforhold Det åbne land - Status og Plan Nuværende renseforanstaltninger Nuværende kravoverholdelse Ejendomme indenfor udpegede oplande Ejendomme udenfor udpegede kravoplande Løsningsmodeller Nedsivning af spildevand Kloakering Større private anlæg og landsbysamfund Private anlæg > 30 PE Landsbysamfund og sommerhusområder uden fælles rensning Fuglslev Gravlev Ørup og Attrup Nøruplund Egens Havhuse Øer Tillerup og Søvang Blåkær Kongsgårde Stødov-Fejrup Ørby Esby Borup Sommerhusområder generelt Økonomi, det åbne land Side 2 af 35

3 6 Kloakerede oplande Status Kloaksystemet Plan Regnvandsbetingede udløb Handlingsplan for kloakfornyelse Den private del af kloaksystemet, sløjfning af septiktanke m.m Investeringsoversigt for kloakfornyelse Slambehandling og tømningsordning Økonomi Tilslutnings- og vandafledningsbidrag Investeringer i planperioden Referencer Side 3 af 35

4 TEGNINGSFORTEGNELSE NR. TITEL MÅLESTOK 1.00 Oversigt 1: Kloakoplandsplaner A1 Eg, Bjødstrup-Landborup, Blåkær, Dejret, Tved 1:4.000 A2 Strands, Bjergtrup, Vistoft, Viderup 1:4.000 A3 Knebel, Skellerup, Knebel Bro, Torup 1:4.000 A4 Andrup, Vrinners 1:4.000 A5 Egens 1:4.000 A6 Grønfeld 1:4.000 B1 Femmøller 1:4.000 B2 Handrup-Lyngsbæk 1:4.000 B3 Ebeltoft, Egsmark, Dråby 1:4.000 B4 Ebeltoft 1:4.000 B5 Øer, Færgehavnen 1:4.000 B6 Elsegårde 1:4.000 C1 Tirstrup 1:4.000 C2 Rosmus, Rosmus Skole 1:4.000 C3 Balle 1:4.000 C4 Hyllested 1:4.000 C5 Holme 1:4.000 C6 Hyllested Skovgårde 1:4.000 Det åbne land 2.1 Helgenæs 1: Dejret Tved Thorup Bjødstrup - Eg 1: Knebel Vistoft Strands Begstrup - Fuglsø 1: Vrinners Egens Grønfeld - Femmøller 1: Ebeltoft Boeslum Elsegårde - Øer 1: Lyngsbæk Handrup Egsmark - Dråby 1: Tirstrup Drammelstrup - Rosmus 1: Balle Rosmus Ørup Attrup - Hyllested 1: Hyllested Skovgårde Holme - Dråby 1: BILAGSFORTEGNELSE Handlingsplan for kloakfornyelse er udgivet som særskilt rapport Bilag til tekstdelen Skemaer til kloakoplande Bilag 3.1: Løsninger til spildevandsrensning i det åbne land Skemaforklaring Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema Side 4 af 35

5 1 Indledning Ebeltoft Kommunes spildevandsplan afløser tidligere udarbejdede spildevandsplaner, samt efterfølgende tillæg hertil. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Ebeltoft Kommune med hensyn til kloakoplande og fremtidige tilslutninger til kommunens rensningsanlæg. Planen redegør desuden for nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. Spildevandsplanen består af en tekstdel, en bilagsdel og en tegningsdel. Planen forholder sig til Århus Amts Regionplan 2001, samt redegør for de tiltag, som er udført og planlægges udført for at reducere forureningen fra private spildevandsanlæg og forbedre vandløbenes tilstand. Spildevandsplanen er udarbejdet af Ebeltoft Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Hedeselskabet i Århus. Når spildevandsplanen er godkendt af byrådet, fremlægges den i 8 uger, hvorefter eventuelle indsigelser vil indgå i byrådets behandling før endelig godkendelse. Side 5 af 35

6 2 Planlægningsgrundlag Kommunens spildevandsplanlægning foretages på grundlag af gældende lovgivning for spildevandsområdet, og forholder sig i øvrigt til den gældende Kommuneplan og Regionplan. 2.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I den kommunale spildevandsplan skal kommunen beskrive eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægge hvilke fremtidige tiltag, der er nødvendige for at opfylde de i Regionplanen fastlagte målsætninger for vandløb og søer i kommunen. Planen skal indeholde en tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende oversigt over gældende lovgivning m.v. på Miljø- og Energiministeriets område i relation til spildevandsplanlægningen for det åbne land. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelse for minirenseanlæg. Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 12/1998, Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, november Vejledning fra Miljøstyrelsen 10/1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse af 9. juli 1997 om spildevandsrensning i det åbne land Udtræden af kloakforsyning Indenfor et i spildevandsplanen godkendt kloakopland er grundejeren forpligtet til for egen regning at tilslutte spildevandet til stikledning, når denne er ført frem til skelgrænsen. Ændringerne til Lov om betalingsregler medfører, at det nu er muligt at træde helt eller delvis ud af den offentlige kloakforsyning. Tilladelse til hel eller delvis udtræden af det offentlige kloakfællesskab, kan meddeles af kommunalbestyrelsen under forudsætning af følgende: - at der er overenstemmelse med spildevandsplanen. - at der er enighed herom mellem grundejer og kommunalbestyrelse. - at kloakforsyningens samlede økonomi ikke forringes væsentligt Side 6 af 35

7 - at kloakforsyningen stadig kan fungere teknisk forsvarligt. Ophævelse af tilslutningspligten forudsætter samtidig, at der er meddelt tilladelse til alternativ bortskaffelse af spildevandet. Hel- eller delvis ophævelse af tilslutningspligten skal indføres i spildevandsplanen, således at det fremgår, hvilke ejendomme der er tilsluttet kloaksystemet og i hvilket omfang de er tilsluttede. Tilslutningsbidraget er fastsat som et engangsbeløb, der forfalder når en ejendom tilsluttes eller kan tilsluttes spildevandsanlægget. Den årlige vandafledningsafgift til anlæg og drift opkræves af ejendomme, der er tilsluttet anlægget og beregnes efter vandforbrug (vandure). De nærmere betingelser fremgår af Betalingsvedtægten for Ebeltoft Kommunes kloakforsyning Nyt lovgrundlag for det åbne land Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE (personekvivalenter). De vigtigste ændringer af lovgrundlaget for spildevandsforhold i det åbne land er følgende: Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, i hvilke områder udenfor kloakoplande der foretages eller skal udføres nedsivning eller rensning af spildevandet til et givet renseniveau, jf. tabel 2.1. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at bestemme, om et påbud om forbedret rensning af spildevandet skal opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Tabel 2.1 Renseklasser efter den nye spildevandsbekendtgørelse samt tilhørende stofreduktionskrav. De med fed markerede renseklasser benyttes i Århus Amt. Renseklasse Organisk stof (BI 5 ) Total fosfor Nitrifikation (Total ammonium) SOP (reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor) 95% 90% 90% SO (reduktion af organisk stof og ammonium) 95% 90% OP (reduktion af organisk stof og fosfor) 90% 90% O (reduktion af organisk stof) 90% Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal følgende forudsætninger være opfyldt: Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejen- Side 7 af 35

8 doms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag til at kræve forbedret rensning. På åbenlandtegningerne er disse ejendomme angivet med en særlig signatur, rød cirkel. Ejendomme med signaturen grøn cirkel (udledning til vandløb / sø, krav overholdt) kan dog i visse tilfælde også give anledning til forurening af et vandløb eller en mindre sø, selvom udledningen ikke sker til en recipient, der i amtets regionplan er udpeget som forureningsfølsom. Enkelte af disse ejendomme kan således også få meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning efter nærmere undersøgelser i recipienten. Ejendomme, der er registreret med nedsivning (signaturen grøn firkant på åbenland - tegningerne ), kan være fejlregistreret, hvis f.eks. ejeren ikke har oplyst korrekt om de faktiske forhold. Disse ejendomme kan også få meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis det senere konstateres, at der er sket en fejlregistrering og dette giver anledning til, at målsætningen i recipienten ikke kan overholdes. Udledning af urenset husspildevand til andet end vandområder kan påbydes ændret ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens 20 i følgende situationer: ved udledning direkte på jordoverfladen, der i henhold til embedslægeinstitutionen skaber uhygiejniske forhold (angivet på åbenland - tegningerne med særlig signatur, 3 grønne cirkler ). ved udledning til ikke godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse i øvrigt (angivet på åbenland - tegningerne med særlig signatur, grøn firkant ). Endelig er udledning af spildevand til vejgrøfter eller -ledninger ikke tilladt i henhold til vejlovens 102. Et påbud fra kommunen om forbedret rensning - herunder etablering af nedsivningsanlæg - kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. For så vidt angår nuværende nedsivning (angivet med signaturen grøn firkant på åbenland - tegningerne) af spildevand indenfor vandindvindingers 300 m beskyttelseszone, skal det nævnes, at tilladelsen til nedsivning kan tilbagekaldes efter Miljøbeskyttelseslovens 20, såfremt der er fare for forurening af vandindvindingen. I givet fald er det tilladelsesmyndigheden ( indenfor 300 meter zonen er det Århus Amt), som skal tilbagekalde tilladelsen Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. Side 8 af 35

9 2.2 Regionplanen Amterne fastlægger i samråd med kommunerne målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen. I Vandkvalitetsplanen fra Århus Amt er der bl.a nævnt følgende om kvaliteten af vandområder: Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal bringes så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Spildevand skal søges udledt til de mindst forureningsfølsomme vandområder, og rensningen skal forbedres, hvis udgiften hertil står i rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst, der kan opnås. Vandkvalitetsplanen udpeger recipienter (evt. delstrækninger af vandløb), som er forurenet med spildevand fra byer uden fælles rensning, overløb fra kloaksystem eller ejendomme i det åbne land, og hvor spildevandsrensning forudsættes gennemført inden udgangen af år Regionplan 2001 blev vedtaget af Amtsrådet den 4. december 2001 og afløser nu regionplanen fra I Regionplan 2001 er der foretaget en udpegning af de vandløbsstrækninger, som er forurenet med spildevand fra ejendomme i det åbne land, byer uden fælles rensning eller overløb fra kloaksystem. I oplandet til disse vandområder, skal der foretages en forbedret rensning af spildevandet. De udpegede oplande, hvor der stilles krav til forbedret rensning af spildevandet fra ejendomme i det åbne land fremgår af oversigtstegning 1.00 samt nedenstående tabel: Tabel 2.2: Kravoplande i det åbne land Opland Krav Bemærkning Langager Bæk og Ørup Bæk O Mortenskær Bæk O Oust Bæk O Tilledning til sø Pederstrup Å O Skræpkær Bæk O Tuekær Grøft O Vængesø Kanal O Agri Sø OP Bogens Sø OP Dråby Sø OP Esby Gadekær OP Fuglsø Sø OP Oust Bæk, øverst OP Rugård Nørresø OP Rugård Søndersø OP Horsemose OP Ingen ejendomme i dette opland Stubbe Sø OP Side 9 af 35

10 Det bemærkes, at der er stillet et generelt krav om forbedret rensning til ejendomme, der leder til småsøer og vandhuller med vandoverflade større end 100 m 2. Der vil blive stillet krav om forbedret rensning såfremt forureningsundersøgelser viser at recipientmålsætningen ikke kan opfyldes. Regionplanen indeholder desuden bemærkninger til mindre bysamfund uden fælles rensning og større private renseanlæg. Disse udledninger behandles særskilt i afsnit Kommuneplan I Kommuneplan 1997 er der udlagt nye arealer til bolig- og erhvervsudvidelse /2/. Udvidelsen af kloakoplande forventes at ske indenfor de rammer der er afstukket i kommuneplanen. De planlagte oplandsudvidelser fremgår af tegningsbilag for kloakoplande. 2.4 Vandforsyningsforhold Ved udstedelse af tilladelser til nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til vandforsyningsforhold. Beskyttelseszoner for nedsivningsanlæg omkring vandindvindingsboringer er vist på tegningsbilag Det er et lovmæssigt krav, at afstanden mellem et nedsivningsanlæg og en vandforsyningsboring til drikkevandsformål er minimum 300 m og til en markvandingsboring minimum 150 m. Bemærk, at kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering kan dispensere for placering af nedsivningsanlæg ned til 75 meter fra drikkevandsindvinding (jf. spildevandsbekendtgørelsen nr ), men skal her forinden indhente amtets udtalelse. Yderligere skal det bemærkes, at tag- og overfladevand kan nedsives indtil 25 meter fra indvindingsboringer. Endvidere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb og søer, jf. spildevandsbekendtgørelsen 28. Der kan dog dispenseres herfor ved meddelelse af en kombineret udlednings- og nedsivningstilladelse. Århus Amt har i Regionplanen foretaget en udpegning af områder med særlige drikkevandsinteresser (primært den nord-østlige del af Ebeltoft Kommune). Denne udpegning har ikke betydning for så vidt angår nedsivningsanlæg fra enkeltejendomme, men amtet skal høres såfremt der er tale om større anlæg til nedsivning af spildevand indenfor dette område. Det bemærkes, at Ebeltoft Kommunes vandforsyningsplan revideres i Side 10 af 35

11 3 Det åbne land - Status og Plan Som grundlag for planlægningsarbejdet er følgende oplysninger anvendt: Hedeselskabets vandskelsdatabase Geologisk vurdering af nedsivningsmulighed Kortlægning af nuværende vandindvinding Kortlægning af dræn Spørgeskemaer til lodsejere og markundersøgelser På baggrund af Hedeselskabets vandskelsdatabase, drænkortlægning og markundersøgelser, er der foretaget en afgrænsning af afstrømningsoplandene til de udpegede recipienter. De udpegede afstrømningsoplande fremgår af nedenstående figur, og er vist detaljeret på tegningsbilag for det åbne land. Figur 3.1: Oversigt over udpegede oplande i det åbne land (O-krav med lys grå og OP-krav med mørk grå). Samtlige ejendomme udenfor eksisterende kloakopland er vist som prikker. Side 11 af 35

12 3.1 Nuværende renseforanstaltninger Ebeltoft Kommunes database til håndtering af spildevandsforhold i det åbne land indeholder i alt 8853 adresser udenfor offentlig kloakopland. Dette tal dækker udover helårsbeboelse også over sommerhuse og endnu ubebyggede grunde. Indenfor oplande med krav til fremtidige renseforanstaltninger er der i alt 1590 ejendomme. Fordelingen af ejendomme efter de enkelte kravoplande fremgår af tabel 3.1. De enkelte ejendommes nuværende renseforanstaltninger er registreret på forskellig videngrundlag. For hovedparten af kommunen er der foretaget en markregistrering og kortlægning af de eksisterende spildevandsforhold, herunder en detailundersøgelse af spildevandets afløbsretning og recipient. For øvrige ejendomme stammer oplysningerne om nuværende renseforanstaltninger fra BBR-registeret. Hvor oplysninger om afløbsforhold er registreret på et videnniveau bedre end BBR, dvs. spørgeskema eller markregistrering er afløbsforhold angivet på spildevandsplanens kortbilag for det åbne land. I øvrige tilfælde er rensemetoden ikke angivet på kortgrundlaget, da videngrundlaget ikke er tilstrækkeligt sikkert. Den nuværende fordeling af anlægstyper i det åbne land er summeret i nedenstående tabel, efter udpeget opland. Det er tydeligt, at anlægstyperne primært er nedsivningsanlæg eller mekanisk rensning (dvs. bundfældning i septic/trixtank med efterfølgende udledning til dræn/vandløb/sø), således benytter mere end 1100 af ejendommene i de udpegede oplande sig af en af disse anlægstyper. På tegning er de registrerede anlægstyper vist for samtlige ejendomme i det åbne land. Tabel 3.1: Oversigt over nuværende anlægstyper summeret for hele kommune og fordelt efter kravopland. Horsemose er ikke medtaget i oversigten, da der ikke ligger ejendomme i dette opland. I alt Agri Sø Bogens Sø Dråby Sø Esby Gadekær Fuglsø Sø Anlægstype Ukendt Andet Intet afløb Mekanisk Nedsivning, ej godk Nedsivning, godk Offentlig kloak Samletank Sandfilter I alt Det skal bemærkes, at der er 317 ejendomme med ukendte anlægsforhold i de udpegede oplande. Langt hovedparten af disse er sommerhuse beliggende i oplandet til Stubbe Sø. Sommerhusene er beliggende i sandede jordarter uden dræning. Erfaringsmæssigt foregår der nedsivning af spildevandet fra sommerhu- Langager Bæk og Ørup Bæk Mortenskær Bæk Oust Bæk Oust Bæk, øverst Pederstrup Å Rugård Nørresø Rugård Søndersø Skræpkær Bæk Stubbe Sø Tuekær Grøft Vængesø Kanal Side 12 af 35

13 sene, hvilket er bekræftet af sammenlignende målinger af fosforindholdet i vandløb opstrøms og nedstrøms sommerhusområdet. Anlægstypen er registreret som ukendt, da der af ovenstående årsager ikke er foretaget markregistrering af de enkelte spildevandsanlæg i sommerhusområdet. Ebeltoft Kommune foretager ikke yderligere registrering i dette sommerhusområde, men der vil i planperioden blive krævet fornyede tilladelser til nedsivning efter DS440, hvor anlæggene ikke allerede er godkendt. 3.2 Nuværende kravoverholdelse Herunder beskrives hvilke tiltag der i planperioden iværksættes overfor ejendomme indenfor udpegede oplande og udenfor udpegede oplande Ejendomme indenfor udpegede oplande Ejendomme indenfor de udpegede oplande skal som minimum reducere stofudledning med de i tabel 2.1 angivne krav til renseforanstaltninger, dvs. 90 % reduktion af organisk stof for O-oplande og desuden 90% reduktion af fosforudledning i OP-oplande. På baggrund af de registrerede renseforanstaltninger er der foretaget en udpegning af de ejendomme, som ikke overholder rensekravet. Resultatet er vist på tegningsbilag for alle ejendomme indenfor udpegede oplande. Nedenstående tabel viser en summering af kravoverholdelsen på oplandsniveau. Det skal bemærkes, at det sidste 3 ejendomme som ikke overholder rensekravet i oplandet til Stubbe Sø afklares i løbet af Tabel 3.2: Oversigt over kravoverholdelse i de udpegede oplande. Opland Krav Antal ejd. Kravoverholdelse Ukendt Ja Nej Langager Bæk og Ørup Bæk O Mortenskær Bæk O Oust Bæk O Pederstrup Å O Skræpkær Bæk O Tuekær Grøft O Vængesø Kanal O Agri Sø OP Bogens Sø OP Dråby Sø OP Esby Gadekær OP Fuglsø Sø OP Oust Bæk, øverst OP 3 3 Rugård Nørresø OP Rugård Søndersø OP 1 1 Stubbe Sø OP TOTAL Side 13 af 35

14 Ejendomme i kravoplande, som ikke opfylder gældende rensekrav, vil i planperioden modtage påbud om forbedret rensning af spildevandet til den fastsatte renseniveau. Samtidig følger et tilbud om optagelse i den kommunale kloakforsyning. Det vil i langt de fleste tilfælde være en økonomisk fordel at etablere et privat nedsivningsanlæg, hvor dette kan lade sig gøre. Til brug for planlægning af fremtidige renseforanstaltninger er der på tegningsbilag for det åbne land foretaget en tematisering af jordarternes egnethed til nedsivning i de udpegede oplande. Til brug for vurdering af konflikter mellem nedsivningsanlæg og vandindvindinger er der tillige indtegnet beskyttelseszoner for aktive vandindvindinger i form af cirkler med radius på hhv. 150 m og 300 m, afhængig af om der stilles krav om drikkevandskvalitet. Bemærk, at kommunalbestyrelsen efter konkret vurdering kan dispensere for placering af nedsivningsanlæg ned til 75 meter fra drikkevandsindvinding (jf. spildevandsbekendtgørelsen nr ), men skal her forinden indhente amtets udtalelse Ejendomme udenfor udpegede kravoplande I områder hvor der ikke er krav til forbedret spildevandsrensning vil kommunen i forbindelse med ombygninger på ejendommen vurdere afløbsforholdene. Her vil der normalt blive stillet krav om at bundfældningstank og nedsivningsanlæg skal overholde kravene i Dansk Standard Løsningsmodeller Ejere af ejendomme med utilstrækkelig rensning af spildevandet, kan enten vælge at etablere spildevandsanlæg, der fjerner den krævede mængde organisk stof fra spildevandet, eller at etablere nedsivningsanlæg, hvorved spildevandet afskæres fra det berørte vandområde. Nedenstående tabel viser de oftest anvendte renseforanstaltninger i det åbne land og den tilhørende renseklasse. Tabel 3.3: Typer af spildevandsanlæg, der opfylder de forskellige renseklasser. Type spildevandsanlæg SOP SO OP O Pilerenseanlæg Nedsivning Minirenseanlæg Samletank Biologisk sandfilter - - Rodzoneanlæg Miljøstyrelsen har i 1999 udarbejdet tre vejledninger vedr. etablering af rodzoneanlæg, nedsivningsanlæg samt biologiske sandfiltre, jf. /3/, /4/ og /5/. Side 14 af 35

15 Udformningen af de nævnte spildevandsanlæg er beskrevet i bilag 3.1, herunder beskrives de to mest benyttede metoder i Ebeltoft Kommune: Nedsivning af spildevand og kloakering Nedsivning af spildevand Selvom flere typer af spildevandsanlæg opfylder renseklasse O jf. tabel 3.3, er den mest enkle og billigste løsning som regel etablering af et nedsivningsanlæg, hvor dette kan lade sig gøre. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer, som anvendes til drikkevandsforsyning. Desuden gælder der generelle afstandskrav til bygninger og skel ved anlæg af nedsivningsanlæg (jf. Dansk Ingeniørforening, Norm for mindre nedsivningsanlæg nr. 440). Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Århus Amt, dog dispensere ned til 75 meter. Yderligere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb, søer og hav for at opnå nedsivningstilladelse ( Spildevandsbekendtgørelsen 28). Nedsivning nærmere end 25 meter kræver kombineret nedsivnings- og udledningstilladelse. Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der stilles krav om at anlæggets bund, så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter fra højeste grundvandsstand jf. Spildevandsbekendtgørelsens 28. Disse forhold skal undersøges lokalt i hvert enkelt tilfælde jf. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE /4/. På tegningsbilag er der foretaget en tematisering af nedsivningsmulighed for de udpegede oplande. Kortlægningen er udført på grundlag GEUS s jordartskort. Jordartens velegnethed til nedsivning er vurderet udfra jordartens infiltrationsevne og jordartens evne til at rense under anlægget, jf. nærmere beskrivelse i bilag 3.1. Kortlægningen af mulige områder for nedsivning opdeles i 3 kategorier: - Udpegning af område som er velegnet til nedsivning - Udpegning af område som er måske egnet til nedsivning eventuelt med specielle nedsivningsanlæg - Udpegning af område som ikke er egnet til nedsivning Hvor jorden er måske egnet til nedsivning kan nedsivning evt. lade sig gøre med specielle hævede nedsivningsanlæg med trykfordelig af spildevandet. dvs. anlæg hvor spildevandet pumpes ud i drænrør etableret i sandmiler Kloakering Ved en kloakeringsløsning etablerer kloakforsyningen et offentligt afløbssystem hvor stikledning føres én meter ind på hver enkelt grund. Spildevandet ledes herefter til kommunalt renseanlæg. Kloakering af enkeltejendomme vil normalt kun være økonomisk fordelagtig, såfremt ejendommen ligger i en samlet bebyggelse, eller i umiddelbar nærhed af eksisterende afskærende ledninger. Side 15 af 35

16 Som et led i spildevandsplanlægningen er er foretaget en økonomisk vurdering af muligheden for kloakløsning ved flere landsbyer / samlede bebyggelser. Dette har givet anledning til udpegning af følgende lokaliteter til kloakering (jf. desuden afsnit 7). - Øer - Egens Havhuse - Attrup og Ørup - Blåkær - Tillerup Såfremt der i planperioden træffes beslutning om yderligere kloakering af ejendomme i det åbne land vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplan som omfatter de berørte ejendomme. Side 16 af 35

17 4 Større private anlæg og landsbysamfund Herunder gennemgås private anlæg med en kapacitet større end 30 personekvivalenter. Dvs. de anlæg som hører under det kommunale tilsyn, men hvor udledningstilladelsen meddeles af Århus Amt. Herefter følger en gennemgang af landsbysamfund (ligeledes større end 30 personekvivalenter) som ikke har fælles renseanlæg. Gennemgangen koncentrerer sig specielt om de anlæg og bebyggelser som der er knyttet specielle bemærkninger til i Regionplanen. 4.1 Private anlæg > 30 PE Oversigt over større private spildevandsanlæg i Ebeltoft Kommune (over 30 PE) Tabel 4.1:Private anlæg i Ebeltoft Kommune med kapacitet over 30 personekvivalenter. Navn PE Nævnt i Bemærkning Regionplan 2001 Campingpladser Sølystgård Camping 500 X Nyere nedsivningsanlæg Blushøj Camping 595 X Ældre nedsivningsanlæg Dråby Strand Camping - X Undersøges nærmere i planperioden Rugård Camping 470 X Mekanisk / udledning via havledning Kolonier / lejre Bogensholm Lejren - Nyere nedsivningsanlæg Silkeborg Lejren, Birkestien 4 - Undersøges nærmere i planperioden Strandsborglejren, Engblommevej 3 - Undersøges nærmere i planperioden Hvidovrekolonien, Søren Jeppesensvej 1 - Undersøges nærmere i planperioden Bysamfund / sommerhusområder Elsegårde (incl. Campingpladsen) 215 X Nyere nedsivningsanlæg, periodevis hydraulisk overbelastet, når der er fuld belægning på campingpladsen. Anlægget skal evt. udbygges i planperioden. Grønfeld, rodzoneanlæg 213 X Privat fælles renseanlæg. Der tilledes periodevis store mængder drænvand til anlægget. Det private spildevandslaug er ved at løse problemet ved at bl.a. at afskære markdræn fra kloaksystemet. Lerbakken 36 X Nedsivning i forstrand Hjelmvej (sommerhusområde) Ændres til nedsivning Forlystelser m.m. Familieparken 30 X Nyere nedsivningsanlæg Fuglsø Centret 400 X Nyere nedsivningsanlæg Naturefterskolen, Vængesøvej - Nyere nedsivningsanlæg Andet Toiletter ved Boeslum Strand, Trojavej Nyere nedsivningsanlæg Side 17 af 35

18 Regionplan 2001 indeholder ingen bemærkninger til de private anlæg større end 30 PE i Ebeltoft Kommune. Spildevandsplanen indeholder ændring af spildevandsforhold for Hjelmvej (opland 3.3.2). Der er ikke planlagt ændringer af spildevandsforhold på de øvrige private anlæg større end 30 PE. 4.2 Landsbysamfund og sommerhusområder uden fælles rensning Århus Amt har i Regionplanen bemærkninger til følgende landsbysamfund og sommerhusområder i Ebeltoft Kommune: Tabel 4.2: Landsbybebyggelser og sommerhusområder større end 30 PE fra Regionplanen, hvor Århus Amt har anført bemærkninger. Lokalitet Bemærkning i Regionplan Spildevandsplan S. OMR. 6 V.Øer Indvindingsopland for drikkevandsboring S. OMR 19 og 20 Område med særlige drikkevandsinteresser. Stødov - Fejrup Esby Borup Ørup - Attrup Indvindingsopland for drikkevandsboring Friholdelse af gadekær for spildevand Indvindingsopland for drikkevandsboring. Forureningsfølsomt vandløb. Område med særlige drikkevandsinteresser. Forureningsfølsomt vandløb Fortsat nedsivning. Ingen ejendomme inden for indvindingsopland hvor der sker nedsivning, jf. kommunens grundvandsplan. Indtil videre nedsivning. Hvis amtets nærmere undersøgelser viser, at nedsivning truer drikkevandsinteresserne, tages spildevandsforholdene op til fornyet overvejelse, f.eks. kan området tilsluttes offentlig kloak. Udledning af spildevand på skrænt ud mod havet fortsætter indtil videre. Etablering af individuelle nedsivningsanlæg. Etablering af individuelle nedsivningsanlæg. Kloakeres Herunder følger spildevandsplanens bemærkninger til udvalgte lokaliteter: Fuglslev Fuglslev er beliggende i Stubbe Sø s opland, hvor der i Regionplanen er stillet krav om supplerende rensning af spildevandet fra enkeltejendommene for organisk stof og fosfor. Ebeltoft Kommune har tidligere foretaget en registrering af afløbsforholdene for alle ejendomme inden for oplandet til Stubbe Sø. Ved registreringen viste det sig, at hovedparten af ejendommene i Fuglslev havde nedsiningsanlæg. Ejendomme med udledning til søen har fået meddelt påbud om forbedret rensning. Alle påbud er efterkommet. De individuelle nedsivningsløsninger anses for at opfylde det fremtidige krav til rensning af spildevandet i Stubbe Sø s opland. Side 18 af 35

19 4.2.2 Gravlev Gravlev er ligesom Fuglslev beliggende i Stubbe Sø s opland, hvor der i Regionplanen er stillet krav om supplerende rensning af spildevandet fra enkeltejendommene for organisk stof og fosfor. Ebeltoft Kommune har i forbindelse med registreringen af afløbsforholdene i Stubbe Sø s opland også foretaget registrering af den eksisterende spildevandsrensning i Gravlev. Af de gennemførte registreringer fremgår det, at alle ejendommene i byen har individuel nedsivning af spildevandet. De individuelle nedsivningsløsninger anses for at opfylde det fremtidige krav til rensning af spildevandet i Stubbe Sø s opland Ørup og Attrup Ørup og Attrup er beliggende i oplandet til Ørup Bæk, hvor der i Regionplanen er stillet krav om supplerende rensning af spildevandet fra enkeltejendommene for organisk stof. Ebeltoft Kommune har tidligere foretaget en registrering af afløbsforholdene for alle ejendomme inden for oplandet til Ørup Bæk. Ved registreringen viste det sig, at hovedparten af ejendommene i Ørup og Attrup udleder spildevand til bækken via et rørlagt vandløb. Ørup og Attrup er beliggende inden for et område der af Århus Amt er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Dette medfører, at etablering af individuelle nedsivningsanlæg ikke er foreneligt med amtets grundvandsplanlægning. Ved afskæring af spildevandet fra Tirstrup til Balle af Lunbakkevej vil der med de topografiske forhold naturlig kunne ske tilslutning af Attrup og Ørup til det afskærende ledningssystem med fælles offentlig rensning af spildevandet. På denne baggrund kloakeres Attrup og Ørup i planperioden og spildevandet afskæres til Balle med efterfølgende rensning på Fornæs Renseanlæg i Grenå Kommune. Regnvand afledes til nedsivning på egen grund Nøruplund Registrering har vist, at de en stor del af ejendommene i Nøruplund udleder spildevand til Pederstrup Å. Vandløbet er af Århus Amt udpeget som forureningsfølsomt, hvorfor der skal ske forbedret rensning af spildevandet, hvor der sker udledning af spildevand til vandløbet. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at kloakere ejendommene /7/. Dette har dog vist sig ikke at være økonomisk fordelagtigt sammenholdt med at etablere individuelle løsninger (nedsivningsanlæg og sandfilteranlæg). Ejendommene skal derfor etablere individuelle spildevandsløsninger Egens Havhuse Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Egens Havhuse udleder spildevand til Kol Å og derfra videre til Egens Vig. Egens Vig er af Århus Amt udpeget som et særligt naturområde med skærpet målsætning, hvor udledning af organisk stof skal begrænses mest muligt. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at kloakere ejendommene /7/. På denne baggrund er kloakering af Egens Havhuse indarbejdet i spildevandsplanen. Side 19 af 35

20 4.2.6 Øer Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Øer udleder spildevand til Tuekær Grøft. Vandløbet er af Århus Amt udpeget som forureningsfølsomt, hvorfor der skal ske forbedret rensning af spildevandet, hvor der sker udledning af spildevand til vandløbet. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at kloakere ejendommene /7/. På denne baggrund er kloakering af Øer indarbejdet i spildevandsplanen Tillerup og Søvang Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Tillerup har uhygiejniske forhold. Ejendommene i Søvang udleder spildevand til rørlagt vandløb med udledning til Kalø Vig, der af Århus Amt udpeget som et særligt naturområde med skærpet målsætning, hvor udledning af organisk stof skal begrænses mest muligt. Tillerup og Søvang er beliggende på den centrale del af Skødshoved, hvor grundvandsdannelser primært foregår. Århus Amt har på denne baggrund anbefalet, at der ikke etableres individuelle nedsivningsanlæg. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at kloakere ejendommene. På denne baggrund er kloakering af Tillerup og Søvang indarbejdet i spildevandsplanen Blåkær Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Blåkær udleder spildevand til et moseområde. Andre ejendomme har uhygiejniske spildevandsforhold. Blåkær er beliggende på den centrale del af Skødshoved, hvor grundvandsdannelser primært foregår. Århus Amt har på denne baggrund anbefalet, at der ikke etableres individuelle nedsivningsanlæg. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at kloakere ejendommene. På denne baggrund er kloakering af Blåkær indarbejdet i spildevandsplanen Kongsgårde Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Kongsgårde udleder spildevand til Begtrup Vig, der af Århus Amt udpeget som et særligt naturområde med skærpet målsætning, hvor udledning af organisk stof skal begrænses mest muligt. Endvidere giver udledningerne anledning til uhygiejniske forhold på stranden nord for havnen. Forvaltningen har vurderet forskellige spildevandsløsninger, bl.a. kloakering eller etablering af individuelle nedsivningsanlæg. Konklusionen på vurderingerne blev, at den økonomiske mest fordelagtige løsning er etablering af nedsivningsanlæg. Der er foretaget en undersøgelse af nedsivningsmulighederne i Kongsgårde /11/. Undersøgelserne viste, at der i Kongsgårde kan etableres individuelle nedsivningsanlæg. På denne baggrund er det angivet i spildevandsplanen, at ejendomme i Kongsgårde der udleder spildevand til Begtrup Vig skal etablere nedsivningsanlæg. Side 20 af 35

21 Stødov-Fejrup Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Stødov - Fejrup udleder spildevand på skrænt ud mod Århus Bugt. Århus Amt har vurderet forholdene og konkluderet, at det er unødvendigt at rense spildevandet yderligere, da udledningerne sker til strømfyldt farvand og der ikke er badevandsinteresser i området /9/ Ørby Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Ørby udleder spildevand i et engområde omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Århus Amt har set på forholdene og konkluderet, at forholdene ikke kan reguleres af vandkvalitetsplanen på denne lokalitet, da der ikke er tale om udledning til en vandrecipient /9/. Forholdene vil blive vurderet i planperioden med henblik på evt. meddelelse af påbud om etablering af nedsivningsanlæg begrundet i de hygiejniske forhold Esby Registrering har vist, at en stor del af ejendommene i Esby udleder spildevand til Esby Gadekær.Århus Amt har i vandkvalitetsplan 2001 anført, at gadekæret skal friholdes for spildevand. Århus Amt har besigtiget forholdene og anfører, at gadekæret er stærkt forurenet med spildevand /9/. Vandet er iltfrit og lugter stærkt af svovlbrinte. Gadekæret er næsten helt tilgroet med tagrør og dunhammer. Der bør laves en samlet genopretningsplan med afskæring af spildevandet og efterfølgende oprensning. Forvaltningen har vurderet forskellige spildevandsløsninger, bl.a. kloakering eller etablering af individuelle nedsivningsanlæg. Konklusionen på vurderingerne blev, at den økonomiske mest fordelagtige løsning er etablering af nedsivningsanlæg. Der er foretaget en undersøgelse af nedsivningsmulighederne i Esby /11/. Undersøgelserne viste, at der i Esby kan etableres individuelle nedsivningsanlæg. På denne baggrund er det angivet i spildevandsplanen, at ejendomme i Esby der udleder spildevand til Esby Gadekær, skal etablere nedsivningsanlæg. Århus Amt har i 2002 givet tilsagn om, at de økonomisk vil støtte et oprensningsprojekt for Esby Gadekær. Ebeltoft Kommune vil meddele de nødvendige påbud for at få bragt spildevandsudledningerne til ophør Borup Registrering har vist, at enkelte ejendomme i Borup udleder spildevand til Vængesø Kanalen. Vandløbet er af Århus Amt udpeget som forureningsfølsomt, hvorfor der skal ske forbedret rensning af spildevandet, hvor der sker udledning af spildevand til vandløbet. Forbedret rensning påregnes udført ved etablering af nedsivningsanlæg eller sandfilteranlæg, hvor det ikke er muligt at etablere nedsivningsanlæg i forhold til beskyttelseszonerne omkring de eksisterende vandforsyninger. Side 21 af 35

22 Sommerhusområder generelt De fleste sommerhusområder i Ebeltoft Kommune er beliggende kystnært med gode jordbundsforhold til nedsivning. Den kystnære beliggenhed gør, at nedsivning af spildevand er foreneligt med grundvandsinteresserne. I nogle områder er jordens sammensætning således, at det er meget vanskeligt at etablere velfungerende nedsivningsanlæg. Med den i dag gældende lovgivning for meddelelse af nedsivningstilladelser, er der ejendomme der ikke kan forvente at få tilladelse til nedsivning af spildevand, da jorden ikke er egnet. Ud fra den eksisterende viden om de geologiske forhold i kommunen, er det specielt i sommerhusområderne 43 og 44 på Skødshoved samt i sommerhusområde 9 syd - øst for Elsegårde, at der kan være problemer. Men også lokalt i de andre områder kan det være vanskeligt at etablere nedsivningsanlæg. Nogle sommerhusområder er beliggende hvor grundvandsstanden er meget høj, dvs. under 2 meter fra terræn. I disse områder skal nedsivningsanlæg anlægges som mileanlæg. Dette gælder speciel i sommerhusområderne 1 (Ahl), 7 (Øer), 8 (Tuekær), 27 (Dragsmur), (Begtrup Strand), (Skødshoved Strand). Enkelte områder har en ikke kystnær beliggenhed, hvilket gør, at risikoen for at forurene grundvandet i forbindelse med nedsivning af spildevand skal vurderes nøjere. Følgende områder er blevet vurderet: Sommerhusområde 52 og 53, Fuglslev Øksenmølle Århus Amt har vurderet, at spildevandet der nedsiver i området vil strømme mod Stubbe Sø, hvorved kun et afgrænset område vil blive påvirket af nedsivningen af spildevand. Dette har amtet taget højde for i regionplan 2001, hvor kun områderne opstrøms sommerhusområde 52 og 53 er udlagt som et særligt drikkevandsområde. Sommerhusområde 19 og 20, Femmøller Området er i amtets regionplan 2001 udlagt som et område med særlige drikkevandsinteresser. Amtet mener på denne baggrund, at dette ikke er foreneligt med nedsivning af spildevand. Amtet vil dog foretage yderligere undersøgelser for at få dette forhold klarlagt. Ebeltoft Kommune har i forbindelse med forslag til regionplan 2001 gjort indsigelse mod, at det særlige drikkevandsområde indbefatter sommerhusområde 19 og 20. Amtet har ikke ønsket at ændre dette forhold. Sommerhusområde 47 og 48, Gl. Kirkebjerg Området er beliggende centralt på Helgenæs, med deraf følgende risiko for, at nedsivning af spildevand kan forurene store dele af grundvandet på Helgenæs. I kommunens grundvandsplan er dette problem søgt løst ved at udlægge et større område på den sydlige del af Helgenæs som fremtidigt indvindingsområde for hele Helgenæs. Dette har været diskuteret med Århus Amt, der har tilkendegivet, at amtet er indstillet på at udlægge dette område som et område med særlige drikkevandsinteresser ved udarbejdelse af den næste regionplan. På denne baggrund er det indarbejdet i spildevandsplanen, at nedsivning af spildevand skal bibeholdes i dette område. Sommerhusområde 35, Tved Den del af området der er beliggende inden for Tved Vandværks indvindingsopland er blevet kloakeret i Kloakering af den resterende del af området vil blive vurderet i forbindelse med kloakering af Tillerup. Side 22 af 35

23 5 Økonomi, det åbne land Herunder beskrives de økonomiske konsekvenser af spildevandsplanlægningen i det åbne land for den kommunale kloakforsyning. Hvis kommunen meddeler påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 om forbedret spildevandsrensning, til ejere af helårsboliger, der ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem, skal påbuddet følges af et tilbud om et kontraktretligt medlemskab af kloakforsyningen. Det medfører, at kommunen på ejerens vegne skal stå for etablering, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder påbudet. Til gengæld skal ejeren af ejendommen betale standardtilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag svarende til en ejendom, der er tilsluttet det offentlige kloaknet. Bidraget fastsættes som et standardtilslutningsbidrag på p.t kr. + moms pr. boligenhed, som reguleres årligt. For ejendomme der ikke tilsluttes for tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardbidraget ( kr. excl. moms). De årlige vandafledningsbidrag betales efter målt vandforbrug. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m³/år. Der er lavet overslagsberegning for Ebeltoft Kommunes udgifter til etablering af anlæg for ejendomme der vælger at tilmelde sig kloakforsyningen. Overslaget er fastlagt udfra den værste forudsætning for kloakforsyningen, dvs. hvor alle ejendomme, som ikke har mulighed for at etablere nedsivning vil tilmelde sig kloakforsyningen. Kloakforsyningen står herefter for etablering af minirenseanlæg eller sandfilteranlæg. Tabel 5.1: Oversigt over renseanlæg der skønsmæssigt skal etableres af kommunen (for alle ejendomme som ikke overholder rensekrav, estimeret pris for minirenseanlæg eller biologisk sandfilter fratrukket i standardbidrag. Det forudsættes, at alle nedsivningsanlæg etableres som private anlæg ved prisniveau pr. ejendom). For samtlige oplande gælder, at den forbedrede rensning forventes udført inden Opland I alt Minirens. el. sandfilter (O) Minirenseanlæg (OP) Nedsivning, godkendt Kloakeres Pris for kloakforsyning (kr) Bogens Sø Dråby Sø Esby Gadekær Fuglsø Sø Langager Bæk og Ørup Mortenskær Bæk Oust Bæk Oust Bæk, øverst Pederstrup Å Rugård Nørresø Rugård Søndersø Skræpkær Bæk Stubbe Sø Tuekær Grøft Vængesø Kanal Total Side 23 af 35

24 Det skal bemærkes, at de angivne anlæg, der skal etableres af kommunen, er et skønnet antal. Der kan blive tale om flere eller færre anlæg alt afhængigt af hvad de lokale jordbundsundersøgelser vedr. nedsivningsevne viser. De ejendomme som i skema 3.2 er anført med ukendte anlægsforhold indgår ikke det økonomiske overslag over omkostninger for kloakforsyningen. De ukendte anlæg dækker hovedsagelig over sommerhuse og ubebyggede grunde. I ovennævnte priser er ikke indregnet udgifter til eventuel omlægning af septiktank og kloakledninger. Disse udgifter skal lodsejer afholde uanset om optagelse i kloakfonden modtages. Side 24 af 35

25 6 Kloakerede oplande Herunder beskrives status og planlagte tiltag for de kloakerede oplande, efterfulgt af en redegørelse for handlingsplanen for kloakfornyelse og en investeringsoversigt for planperoiden. 6.1 Status Kloakoplandene er beskrevet dels ved nærværende tekstdel, dels ved standardiserede oplandsskemaer (bilag 2), udløbsskemaer (bilag 3) og kortbilagene A1 A6. Renseanlæg er beskrevet på skemaform i bilag til spildevandsplanen og er vist i oversigt i nedenstående skema. Spildevandet fra offentligt kloaksystem i Ebeltoft Kommune renses på 13 forskellige renseanlæg, jf. nedenstående tabel. Tabel 6.1: Oversigt over offentlige renseanlæg. Renseanlæg Type PE (Dimensioneret) Boeslum Renseanlæg MBNDK Knebel Renseanlæg MBNDK 5000 Balle Renseanlæg MBN 1400 Tirstrup Nedsivningsanlæg NEDS 605 Hyllested Renseanlæg MBN 325 Dejret Nedsivningsanlæg NEDS 200 Egens Renseanlæg MB 190 Holme Renseanlæg MB 160 Rosmus Skole Renseanlæg RZ 130 Rosmus Renseanlæg RZ 100 Hyllested Skovgårde Renseanlæg MB 80 Bjødstrup-Landborup RZ 55 Søvang (kloakanlæg m. individuel bundf.) M 10 Det skal bemærkes at alle udlederkrav er overholdt i Kloaksystemet Kloaksystemet i Ebeltoft Kommune består af ca. 280 km kloakledning, hvoraf 57% er spildevandsledninger, 18% regnvandsledninger og 24% er ledninger på fællessystem. Hertil kommer ca. 1% afskærende ledninger. Aldersfordelingen for ledningsnettet fremgår af nedenstående figur. De ældste ledningsstrækninger fra 50érne og 60érne findes i Ebeltoft, Tved og Rosmus. Side 25 af 35

26 Ledningslængde [m] Ukendt Figur 6.1: Aldersfordeling for det samlede ledningsnet opgjort i meter ledning. Ledningsnettet renoveres og anlægges i henhold til Ebeltoft Kommune handlingsplan for kloakfornyelse /10/. Investeringerne i kloakfornyelse fremgår af afsnit Anlægsår Plan Samtlige nykloakeringer og omlægninger fra fælles- til separatsystem fremgår af spildevandsplanens kort og skemabilag. Den vigtigste ændring af kloakanlægget sker i forbindelse med anlæg af afskærende ledning fra Tirstrup til Fornæs Renseanlæg i Grenå. I den forbindelse nedlægges både Tirstrup, Rosmus og Balle Renseanlæg, og senere Rosmus Skole og Hyllested. Udover mindre udvidelser af eksisterende kloakoplande og omlægninger til separatkloak jf. spildevandsplanens kortbilag, er der planlagt kloakering af flere mindre landsbyer. Kloakeringen af landsbyer sker som led i en Regionplanens målsætninger om nedbringelse af forureningsbelastningen fra mindre samlede bebyggelser i det åbne land Her følger en oversigt over af de vigtigste ændringer indeholdt i spildevandsplanen: Side 26 af 35

27 Emne Årstal Renseanlæg Nedlæggelse af Tirstrup Renseanlæg 2002 Nedlæggelse af Balle Renseanlæg 2002 Nedlæggelse af Rosmus Renseanlæg 2002 Nedlæggelse af Rosmus Skole Renseanlæg 2003 Nedlæggelse af Hyllested Renseanlæg 2003 Afskærende ledninger Tirstrup - Balle til Fornæs Renseanlæg (Grenå Kommune) 2002 Blåkær Søvang/Tillerup til Tved 2004 Dejret til Tved 2004 Egens Havhuse til Egens 2006 Hyllested til Rosmus Skole 2003 Kloakering af landsbyer Attrup og Ørup 2002 Blåkær 2004 Tillerup 2004 Øer 2006 Egens Havhuse 2006 Planlagte afskærende ledninger er vist i figur 6.2. Det skal bemærkes at tracé for disse ledninger ikke er fastlagt endeligt. Figur 6.2: Planlagte afskærende ledninger vist med tyk streg. Side 27 af 35

28 6.2.2 Regnvandsbetingede udløb Samtlige udløb fra overløbsbygværker og udløb fra separatkloak (overfladevand) er angivet på spildevandsplanens tegningsbilag for kloakoplande. De udledte mængder fra de viste udløb er angivet i spildevandsplanens skemadel, og grundlaget for beregning af de udledte mængder er beskrevet i vejledningen til disse skemaer. Fælleskloak Nærværende spildevandsplan indeholder ikke ændringer eller ombygninger af overløb fra fælleskloak. Ændringer og ombygninger foretages løbende i forbindelse med igangværende kloakrenovering, og efter eventuelle henvendelser fra Århus Amt. Århus Amt har i 2001 foretaget en undersøgelse af effekten af regnbetingede udledninger i Ebeltoft Kommune /12/. Undersøgelsen peger på 3 problemer for så vidt angår ultilfredsstillende spildevandspåvirkning af vandløb. Der iværksættes følgende tiltag: 1: Fejltilslutninger på separate regnvandsudløb i Ebeltoft: De påpegede tilslutninger af husspildevand er fundet og påbud udsendt. 2: Udledning fra Holme Renseanlæg: Målsætningen er ikke overholdt nedstrøms udløbet, på trods af at udlederkravene overholdes. Der indledes drøftelser med Århus Amt om nedklassificering af den aktuelle vandløbsmålsætning. 3: Udledning fra Rosmus Renseanlæg: Målsætningen er ikke overholdt nedstrøms udløbet. Renseanlægget nedlægges i forbindelse med anlæg af afskærende ledning til Fornæs Renseanlæg. Tiltag overfor nuværende belastning fra overløbsbygværker afventer resultatet af denne undersøgelse. Strategien for nedbringelse af overløbsmængderne vil blive fastlagt i samarbejde med Århus Amt. Det skal bemærkes, at separering af nuværende fælleskloak eller lokal afledning af regnvand (LAR) vil være en mulighed i forbindelse med reduktion af den nuværende recipientbelastning fra overløb. Der er ikke i indeværende plan udlagt specifikke oplande til lokal afledning af regnvand. Såfremt der i enkelte oplande gives mulighed for lokal afledning af regnvand (nedsivning eller opsamling til havevanding) med samtidig mulighed for tilbagebetaling af dele af tilslutningsbidraget, vil der blive udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen som beskriver dette. Separat overfladevand Der er ikke planlagt ændringer eller ombygninger af eksisterende udledninger af overfladevand fra separatkloakerede oplande. I forbindelse med planlagt nykloakering vil udløbet blive etableret som krævet i amtets udledningstilladelse. Side 28 af 35

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2012-2016

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2012-2016 Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Samsø Kommune Udgivelsesår: 2013 Titel: Vedtaget: godkendt af KB den 19.3.2012 Forsidefoto: Kilde: Samsø Kommune Henvisning: www.samsoe.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevandsplantillæg for det åbne land

Spildevandsplantillæg for det åbne land Spildevandsplantillæg for det åbne land Forslag: Tillæg nr. 5 til gl. Brædstrup, nr. 5 til gl. Gedved og nr. 25 til gl. Horsens kommuner - Tekst TEKNIK OG MILJØ Spildevandplanstillæg for det åbne land

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99

Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99 Spildevandsplan 2001-2008 Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2014-2017 Udvidelse af oplandet til Genner Renseanlæg med Sønderballe Strand i Haderslev Kommune Baggrund og sammenfatning Denne delspildevandsplan åbner mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet.

Sivedræn lever ikke op til nogen renseklasse. Der er stort terrænfald mod recipient. Der forventes hydraulisk sammenhæng via grundvandet. VEJ_NAVN HUS_NR Afledningsform fra spildevand i det åbne land Renseklasse Vandområdeplan Vurdering Påbud Ballerup Byvej 314 trixtank -> faskine O Trixtank og faskine er en gammel spildevandsløsning, der

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Fredericia Kommune Spildevandsplan 2007-2011. Rekvirent. Rådgiver

Fredericia Kommune Spildevandsplan 2007-2011. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Fredericia Kommune Teknik og miljø Entreprenørgården Industrivej 8 7000 Fredericia Att.: Torben Pedersen Telefon 72 10 70 00 Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87 38 61

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger

Ballerup Kommune. Spildevandsplan Bilag 11 Oversigt over ejendomme i det åbne land og deres spildevandsløsninger Ballerup Kommune Spildevandsplan 2017-2027 11 Bilag 11 versigt over ejendomme og deres spildevandsløsninger versigt over ejendomme Vejnavn Husnr. Afledningsform Ballerup Byvej 314 Trixtank -> faskine Trixtank

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1,

Spildevandsplan Hørsholm Kommune. Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, 1 Tillæg nr. 002 Spildevandsplan 2012-2016 Hørsholm Kommune Kloakseparering i eksisterende kloakopland B1, Tagvand fra AB Opnæsgård og tag- og overfladevand fra 40 omkringliggende 2 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Forslag til Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Tillæg til spildevandsplan Side 1 af 6 Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan... 4 Betydning for grundejere...

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2014-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i Vandområdeplanen 1. Indledning Dette er et tillæg til Spildevandsplanen 2014-2017 for

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2013 Nyt kloakopland HIN50 samt ændring af kloakopland HIN47 for planlagt boligområde ved Haarvej i Hinnerup Sagsnr. 710-2016-2801 Udgivelsesdato 5. januar

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg

Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af biologisk sandfilteranlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg.

Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Journal nr.: Ansøgning modtaget, dato: Ansøgning om tilladelse til etablering af mini-biologisk renseanlæg. Ansøgningen sendes til: Brønderslev Kommune, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev, email: raadhus@99454545.dk.

Læs mere

Lille Linde Spildevandslaug

Lille Linde Spildevandslaug Forslag til Tillæg 4 til Spildevandsplan 2012 2020: Lille Linde Spildevandslaug Høringsudkast Side 1 af 6 Tillæg til spildevandsplan Indledning/ Baggrund... 3 Status... 3 Berørte ejendomme... 3 Plan...

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ansøgning om tilladelse til etablering af pileanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres: Matr. nr.: Ejerlav: Telefon nr: e-mail: Fax: Kontakt kloakmesteren Visse punkter

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 05 Spildevandsplan Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 05 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Nyt kloakopland ved Skodborghuskrydset Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Vejen Kommune Tillæg

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune

Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Regulativ for tømning af bundfældnings- og samletanke i Ballerup Kommune Forsyning Ballerup december 2009 Regulativ for tømning af bundfældningsog samletanke i Ballerup Kommune 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for bundfældningstanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE...

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere