Vejledning om tilskud til fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilskud til fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. August 2013"

Transkript

1 Vejledning om tilskud til fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren August 2013

2 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder: Center for Projekttilskud Fotograf: Colourbox Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: ISBN:

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 Vejledningen omfatter... 5 Sammenligning med den tidligere Erhvervsudviklingsordning... 5 Du bl.a. være opmærksom på:... 5 Udbetaling af tilskud... 5 Frist for projekternes afslutning og indsendelse af anmodning om slutudbetaling Afsatte midler Ansøgningsfrist Ordningens formål Hvilke projekter giver vi tilskud til?... 6 Generelt... 6 Projektets faglige indhold... 6 Særligt udvalgte projekter... 6 Gamle husdyrracer og plantesorter... 6 Små og mellemstore virksomheder Hvem kan få tilskud?... 7 Tilskud til udviklingsprojekter kan ydes til:... 7 Krav om samarbejde Hvem kan ikke få tilskud... 8 Fiskerisektoren... 8 Producentorganisationer for frugt og grønt Tilskud og finansiering Maximum til skud fra EU ( de minimis ) Tilskudsberettigede udgifter Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Uddybning af de enkelte udgiftstyper Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til køb af nyt udstyr Udgifter til rejser Udgifter som ikke er tilskudsberettigede Udgifternes rimelighed Udbudsregler Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afgørelse

4 Afslag eller delvist afslag Prioritering af ansøgninger Effekter Projektets faglige indhold Forelæggelse af ansøgninger for de regionale vækstfora Krav for projekter der medfinansieres med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet Tilsagn om tilskud Betingelser for tilsagn om tilskud Oversigt over betingelser for tilsagn om tilskud Uddybning af betingelser for tilsagn om tilskud Rettidig afslutning af projektet Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder Rettidig indsendelse af udbetalingsanmodning og projektrapport års opretholdelse Udbetalingsmateriale Yderligere betingelser Betingelser for udbetaling af tilskud Finansieringsplan Slutrapport Udbetalingsanmodning Yderligere forpligtelser du skal være opmærksom på Gennemførelse af projektet Særskilt regnskabssystem Tidsregistrering Fakturaer Aftale med personale, der er beskæftiget med projektet Synliggørelse af tilskud til projektet Underretningspligt Definition af virksomhedsstørrelse Hvordan søger du om tilskud? Igangsætningstilladelse Klageadgang Ændring af projektet Frist for at indsende anmodning om ændring af projektet Ændringer af projektets indhold mv Ændringer af budgettet Ændring af projektperioden

5 24. Overdragelse af tilsagn Projektet opgives Afslutning af projekt Udbetaling af tilskud Rater Nemkonto og SKAT Indtægter Udbetalingsanmodningen Nedsættelse af de tilskudsberettigede udgifter (3-procent-reglen) Kontrol Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Bortfald af tilsagn om tilskud Tilbagebetaling af tilskud Straffebestemmelser Force majeure Lovgrundlag Offentliggørelse af data Yderligere oplysninger

6 1. Indledning Vejledningen omfatter I denne vejledning finder du oplysninger om tilskudsordningens formål og muligheder for at få tilskud til fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. Vejledningen beskriver også kravene, når du søger om tilsagn om tilskud til et projekt, når du gennemfører et projekt, som har fået tilsagn om tilskud, når du anmoder om udbetaling af tilskud, og når du har gennemført projektet. Sammenligning med den tidligere Erhvervsudviklingsordning Med denne ordning erstattes dele af den tidligere Erhvervsudviklingsordning inden for forarbejdning fra 2009 med afsæt i bekendtgørelse om tilskud til fremme af innovation vedrørende forarbejdning i fødevare- og skovbrugssektoren gennem udvikling, investering og demonstration. I forhold til den tidligere Erhvervsudviklingsordning er der sket ændringer på fø l- gende områder: Der gives ikke tilskud til demonstrationsprojekter vedrørende anvendelsen af nye processer og teknologier. Der gives ikke tilskud til investeringsprojekter. Hertil henvises til tilskudsordningerne Miljøteknologi, Den Økologiske Investeringsordning og Investeringforarbejdning. Der gives kun tilskud til projekter inden for den forarbejdning i den økologiske fødevaresektor. Du bl.a. være opmærksom på: Udbetaling af tilskud NaturErhvervstyrelsen har indført bilagskontrol. Udbetaling af tilskud sker derfor på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte, tilskudsberettigede udgifter. Din anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges kopi af alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling, i form af bankkontoudtog eller bankkvittering. Du skal ikke længere indsende revisorerklæring som dokumentation. Frist for projekternes afslutning og indsendelse af anmodning om slutudbetaling Projektperioden slutter senest 18 måneder fra tilsagnsdato, dog senest den 1. august Det vil ikke være muligt at forlænge projektperioden ud over den 1. august Anmodning om udbetaling af tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, dog senest den 1. august Årsagen er, at NaturErhvervstyrelsen skal have foretaget slutudbetaling af alle projekter senest den 31. december 2015, da Landdistriktsprogrammet skal afsluttes. 2. Afsatte midler Der er afsat i alt 10 mio. kr. årligt for ansøgningsrunderne i 2013 og

7 3. Ansøgningsfrist For ansøgningsrunden i 2013 kan ansøgning om tilskud indgives fra den 29. juli Ansøgning om tilskud skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 16. september 2013 kl Alt ansøgningsmateriale, inkl. bilag og underskrift på ansøgningen skal være modtaget inden for fristen. Ansøgninger, som modtages efter ansøgningsfristen, vil ikke blive behandlet eller videreført til næste ansøgningsrunde. 4. Ordningens formål Tilskudsordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram , LDP, der bl.a. har til formål at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, herunder at forbedre landbrugets konkurrenceevne. Formålet med ordningen er at yde tilskud til samarbejde om projekter til udvikling af nye og forbedrede økologiske produkter, processer og teknologier inden for forarbejdning i den økologiske fødevaresektor, der fremmer bæredygtighed, økologi og innovation inden for den økologiske fødevaresektor, både primærproduktion og forarbejdning. 5. Hvilke projekter giver vi tilskud til? Generelt Der gives tilskud til udviklingsprojekter til udvikling af nye og forbedrede økologiske produkter, processer og teknologier inden for forarbejdning i den økologiske fødevaresektor. Ved et udviklingsprojekt forstås et projekt, der har til formål at frembringe projektresultater, der forventes at få kommerciel effekt senest tre år efter afslutningen af projektet. Udviklingsprojektet kan være baseret på foreliggende forskning, men må ikke indeholde forskningsaktiviteter. De samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet skal udgøre mindst kr. Projektet skal afsluttes senest 18 måneder fra tilsagnsdato, dog senest den 1. august Projektets faglige indhold Projektets faglige indhold skal omfatte mindst ét af følgende indsatsområder til gavn for den økologiske fødevaresektor: Kvalitetsfødevarer Fødevaresikkerhed Økologi Produkters sporbarhed Dyresundhed og velfærd Arbejdsmiljø Miljøeffektive indsatser, herunder miljøteknologi Særligt udvalgte projekter Gamle husdyrracer og plantesorter Vi vil særligt udvælge projekter, der vedrører udvikling af økologiske produkter fra gamle husdyrracer og plantesorter. 6

8 Gamle husdyrracer defineres som husdyrracer til enhver tid omfattet af 5, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 584 af 3. juni 2013 om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer for Gamle plantesorter defineres som gamle danske sorter af korn, kål, rodfrugter, bælgplanter, løg og krydderurter, der kan oppebære tilskud til at bevare plantegenetiske ressourcer, og som er eller kan blive registreret i Nordisk Genbank. Små og mellemstore virksomheder Vi vil særligt udvælge projekter, hvor én eller flere deltagere er små eller mellemstore virksomheder (SMV-er). Se en nærmere beskrivelse af SMV-er i afsnittet: Definition af virksomhedsstørrelse. 6. Hvem kan få tilskud? Tilskud til udviklingsprojekter kan ydes til: Virksomheder inden for forarbejdningsindustrien Primærproducenter Organisationer Offentlige forskningsinstitutioner Andre virksomheder Tilskudsmodtager er den der: ansøger om tilsagn om tilskud modtager tilsagnet om tilskud gennemfører projektet afholder alle udgifterne i projektet, dvs. at alle fakturaer skal udstedes til tilskudsmodtageren, ikke til f.eks. bestyrelsesmedlemmer, samarbejdspartnere eller kommunen modtager alle fakturaer i projektet betaler alle udgifterne i projektet modtager tilskuddet til projektet I et samarbejdsprojekt under denne ordning opfattes hver enkelt deltager som tilskudsmodtager ift. ovenstående krav. Krav om samarbejde Det er en betingelse for tilsagn om tilskud til et udviklingsprojekt, at projektet gennemf ø- res i et samarbejde, der mindst skal omfatte: 1. en primærproducent inden for jordbrug, der er autoriseret eller har søgt autorisation til økologisk jordbrugsproduktion 2. og en anden part, der ikke er primærproducent inden for jordbrug. Der skal udarbejdes en projektrelateret samarbejdsaftale mellem deltagerne, som underskrives af alle deltagerne. I samarbejdsaftalen skal der bl.a. blandt deltagerne udpeges en ansvarlig for projektets gennemførelse og økonomi. En primærproducent inden for jordbrug defineres som: Ejer og forpagter af en primær jordbrugsbedrift, herunder et aktie- og anpartsselskab, der ejer eller forpagter en jordbrugsbedrift, samt en jordbruger, hvis bedrift indgår i et driftsfællesskab eller en gruppe af primære jordbrugsproducenter. Jordbrugsbedrifter omfatter ikke skovbrugsbedrifter. 7

9 Ved en primær jordbrugsbedrift forstås en jordbrugsbedrift, hvor der produceres jordbrugsprodukter, og hvor produkterne ikke på jordbrugsbedriften er genstand for forarbejdning. Aktiviteter på jordbrugsbedriften, der foretages til forberedelse af produktet til første salg, betragtes også som primært jordbrug. En anden part defineres som: En anden part omfatter alle andre virksomheder, der ikke er primærproducenter inden for jordbrugsproducent, jf. ovenstående beskrivelse. Det kan f.eks. være en forarbejdningsvirksomhed, der forarbejder fødevarer, offentlige eller private forsknings- eller forsøgsinstitutioner, konsulenter, itkonsulenter, en udstyrsproducent eller en smed. 7. Hvem kan ikke få tilskud Fiskerisektoren Der kan ikke ydes tilskud til virksomheder inden for det primære fiskeri eller forarbejdning af fisk eller fiskeprodukter. Producentorganisationer for frugt og grønt Hvis du er medlem af en producentorganisation 1, eller hvis du er en producentorganisation, kan du under visse omstændigheder ikke modtage tilskud under ordningen fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. Det gælder, hvis der i producentorganisationens driftsprogram er aktioner, der svarer til tilskudsberettigede aktiviteter under ordningen om fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. Hvis producentorganisationens driftsprogram indeholder én eller flere af aktionerne nævnt i nedenstående tabel, er man således både som enkelt individ og producentorganisation udelukket fra at modtage tilskud under ordningen om fremme af økologisk produktudvi k- ling og innovation i fødevaresektoren. Det er os, der vurderer, om en aktion i producentorganisationens driftsprogram svarer til de tilskudsberettigede aktiviteter under ordningen fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren. List over aktioner i producentorganisationernes operationelle program, der udelukker ansøgning under ordningen til fremme af økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren 1.1 Erhvervelse i anlægsaktiver 2.2 Investering i sortering, pakning og opbevaring 4.2 Forskning, produktudvikling og innovation 7.1 Miljøvenlig produktion: Energi, affald, vand, emballage eller pesticider 7.2 Miljøvenlig investering: Energi, affald, vand, emballage eller pesticider 7.3 Etablering af økologisk produktion 7.4 Investering i økologisk produktion 1 Som defineret i Rådets forordning (EF) nr af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen). 8

10 8. Tilskud og finansiering Tilskuddet kan maksimalt udgøre det tilskudsbeløb, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i tilsagnet om tilskud. Tilskudsprocenten af hænger dels af virksomhedens størrelse (se nærmere om virksomhedsstørrelse i afsnittet: Definition af virksomhedsstørrelse), dels af om der foreligger medfinansiering med andre offentlige, nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. Tilskuddet kan udgøre op til: 60 pct. for små virksomheder 50 pct. for mellemstore virksomheder 40 pct. for store virksomheder Hvis projektet ikke medfinansieres med andre offentlige, nationale midler end midler fra Fødevareministeriet, kan tilskuddet udgøre op til: 60 pct. for små virksomheder 50 pct. for mellemstore virksomheder 40 pct. for store virksomheder Tilskuddets fordeling mellem offentlige, nationale midler fra Fødevareministeriet og midler fra EU er 50/50. Hvis projektet medfinansieres med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet, og hvis projektet ikke opfylder betingelserne vedrørende udvidet offentliggørelse, kan tilskuddet udgøre op til: 30 pct. for små virksomheder 25 pct. for mellemstore virksomheder 20 pct. for store virksomheder, idet medfinansieringen med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet kan ske med op til den for virksomhedstypen gældende maksimale tilskudssats. Til projekter, der medfinansieres med andre offentlige midler end midler fra Fødevarem i- nisteriet, kan der maximalt ydes et tilskud, der svarer til størrelsen af den anden offentlige, nationale medfinansiering. Tilskuddet udgøres kun af midler fra EU. Projekter, som opfylder krav om udvidet offentliggørelse Projekter kan medfinansieres med offentlige midler, således at den samlede offentlige finansiering kan udgøre maksimalt 100 pct., under overholdelse af følgende betingelser vedrørende udvidet offentliggørelse : 1. Projektet skal vedrøre produkter, der er opstillet i Traktatens bilag I. 2. Projektet skal være af generel interesse for den pågældende specifikke sektor eller delsektor. 3. Oplysning om, at udviklingsprojektet vil finde sted og med hvilket formål, offentliggøres på internettet, inden projektet påbegyndes. Af oplysningen skal fremgå, hvornår de forventede resultater omtrent vil foreligge, og hvor de vil blive offentliggjort på internettet. 4. Resultaterne stilles gratis til rådighed. Projektresultaterne skal være tilgængelige på internettet i mindst fem år. Oplysningerne på internettet offentliggøres ikke senere end de oplysninger, der eventuelt gøres tilgængelige for medlemmer af en specifik organisation. 9

11 Hvis projektet opfylder betingelserne om udvidet offentliggørelse, kan tilskuddet udgøre op til: 50 pct. for små virksomheder 50 pct. for mellemstore virksomheder 40 pct. for store virksomheder Tilskuddet udgøres af offentlige, nationale midler fra Fødevareministeriet og midler fra EU, og fordelingen er 50/ Maximum til skud fra EU ( de minimis ) Hvis dit projekt kan anses som konkurrenceforvridende, gælder der særlige regler. De minimis reglen betyder, at mindre, nærmere afgrænsede støttebeløb godt kan udbet a- les trods hovedreglen om, at statsstøtte er forbudt i EU. Den samlede de minimis støtte må ikke overstige disse beløbsgrænser i en periode på tre regnskabsår inklusiv det år, hvor du får tilsagnet Euro: for virksomheder inden for primær produktion af landbrugsprodukter Euro: for andre virksomheder, foreninger og organisationer, der ikke er beskæftiget med primær landbrugsrugsproduktion. Perioden er rullende og løber fra tidspunktet for tilsagn. Det er ikke lovligt at modtage støtte på mere end det tilladte maksimum, og en overskride l- se vil medføre krav om tilbagebetaling af den del af støtten, der overstiger beløbsgrænsen. Hvis du inden for den løbende treårsperiode modtager anden de minimis-støtte, skal du meddele dette til os. Alt materiale til brug for dokumentation af overholdelse af kravene i forordningerne om de minimis-støtte skal opbevares i 10 år fra det tidspunkt, hvor tilskuddet blev modtaget. 10. Tilskudsberettigede udgifter Oversigt over tilskudsberettigede udgifter Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og være direkte relateret til projektaktiviteterne. Det er en betingelse, at udgifterne er relateret til samarbejdet og at de skaber en merværdi for de deltagende parter i projektet. Det er ansøgers ansvar at redegøre for dette i ansøgningen. De tilskudsberettigede udgifter kan omfatte: Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, under forudsætning af at disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomh e- der eller kommunale fællesskaber Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til køb af materialer 10

12 Udgifter til køb af nyt udstyr, der er nødvendigt for selve udviklingen Udgifter til analyser, afprøvning og test Udgifter til markedsundersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre projektet Rejseudgifter for tilskudsmodtagers personale, der er beskæftiget med projektet, hvis u d- giften er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Udgifter til udarbejdelse af slutrapport for projektet Vi kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end de nævnte, som tilskudsberettigede, hvis vi vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Uddybning af de enkelte udgiftstyper Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet Virksomhedens medarbejdere og medlemmer eller medarbejdere i foreninger og organis a- tioners kan ansættes i projekter, og udgifterne hertil kan indgå som tilskudsberettigede projektudgifter. Virksomhedsejere og private ansøgere kan ikke ansætte sig selv i en projektansættelse og kan ikke få tilskud til egen løn. Der kan heller ikke opnås tilskud til aflønning af tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer, herunder formænd, i et projekt. Der kan kun udbetales tilskud til løn til personale, når der foreligger en konkret tidsbegrænset og skriftlig aftale med den ansatte og dennes overordnede med angivelse af arbejdsopgaver, timepris og antal timer i projektet. Der skal endvidere foreligge dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab) og lønsedler. Timelønnen udregnes som årsløn delt med ét årsværk, hvor et årsværk er på 1648 timer. I beregningen af årslønnen må der indgå: Ferieberettiget løn, arbejdsgivers betalte pensionsudgift, arbejdsgivers betalte ATP -udgift, arbejdsgivers betalte udgifter til andre lønrelaterede omkostninger til medarbejderen samt feriepenge optjent under ansættelsen på projektet. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, eller indirekte udgifter. I beregningen af årslønnen må der ikke indgå: Gratialer, provisioner eller andre ikke-overenskomstmæssige ydelser. Timelønnen må ikke indeholde nogen form for overhead, eller indirekte udgifter. Ansøgningsskemaet har tre lønkategorier. Brug passende afrundede timesatser (hele kr.), som dækker over projektmedarbejderes løn. Placer projektmedarbejdere med små lønfo r- skelle i samme lønkategori og angiv den højeste timesats inden for kategorien. Du kan supplere med en mere udspecificeret opgørelse af personalet timeforbrug og lønsats. Udgifter til ekstern konsulentbistand Udgifter til ekstern konsulentbistand indeholder alle lønomkostninger for personer, der i k- ke er ansat i ansøgers virksomhed/organisation (ét CVR nr.), og som er en anden en ans ø- ger selv, og som er direkte involveret i gennemførelse af projektet. Alle udgifter til konsulenten skal være indeholdt i timeantallet og timelønnen, dvs. ingen ekstra tillæg til fx. kørsel, repræsentation til konsulenten. Du skal i ansøgningen specificere tydeligt, hvilken konsulent du vil benytte, hvilke opgaver konsulenten skal udføre, hvor mange timer konsulenten skal bruge og til hvilken timepris. 11

13 Hvis der indhentes ekstern bistand fra forskellige eksterne konsulenter/virksomheder, skal udgifterne opgives separat i ansøgningens budgetskema. Udgifter til køb af nyt udstyr Du skal være opmærksom på, at der ikke gives tilskud til deciderede investeringer. NaturErhvervstyrelsen fastsætter værdien af det indkøbte udstyr, eller inventar, der har værdi efter projektets afslutning. Værdien (scrap-værdien) modregnes i opgørelsen af de samlede tilskudsberettigede projektomkostninger. Udgifter til rejser Der kan kun ydes tilskud til rejseomkostninger til tilskudsmodtagers personale. Det er muligt, at opnå tilskud til omkostninger, der har direkte med rejser at gøre, fx til bil, tog, bus, fly, hotel, time- og dagpenge, hvis rejserne er af væsentlig betydning for at gennemføre projektet. Statens laveste takster benyttes på alle rejseomkostninger og fastsættes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende satser, jf. Cirkulære om Statsregulering pr.1. januar 2013 for tjenesterejser. Cirkulæret revideres årligt. Kørsel i bil/motorcykel Tog/bus Fly Hotel dispositionsbeløb Takster for rejser Al kørsel i Danmark og udland godtgøres med statens laveste takst. I 2013 er denne takst 2,13 kr. pr. km. Udgiften ved benyttelse af egen bil må som hovedregel ikke overstige det beløb, der svarer til udgiften til billigste offentlige transportm u- lighed. Taxa forudsættes normalt kun anvendt over kortere afstande. Der gives ikke tilskud til brændstof. Du skal kunne dokumentere udgifter til kørsel i bil ved kørselsreg n- skab. Den faktiske pris, økonomiklasse. Billigst muligst, dvs. økonomiklasse. Der kan gives tilskud til hotelovernatninger, hvis disse er nød vendige for at gennemføre projektet. Rimelige omkostninger defineres som maksimalt det niveau for hote l- dispositionsbeløb, som statsreguleringen for tjenesterejser fastsætter. Satsen i 2013 er på kr. pr. dag i Danmark. Ved hotelophold uden for Danmark fastsætter cirkulæret andre grænser, som der skal tages udgangspunkt i. F.eks. kan der gives 110 Euro i Tyskland og svenske kroner i Sverige. 11. Udgifter som ikke er tilskudsberettigede Eksempler på udgifter, der ikke gives tilskud til (listen er ikke udtømmende): Udgifter, der ikke er specificerede i det godkendte budget i tilsagnet Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har givet tilladelse til at iværksætte projektet Udgifter, som tilsagnshaver har afholdt uden for projektperioden Udgifter, som tilsagnshaver har betalt uden for projektperioden 12

14 Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud Udgifter til forskning Virksomhedens almindelige driftsudgifter Tilsagnshavers eget arbejde, herunder arbejde udført af formænd og tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i foreninger og organisationer Udgifter til køb af bugt udstyr og materiel Udgifter til leje og leasing af udstyr Udgifter til køb på afbetaling med ejendomsforbehold af udstyr og materiel Udgifter til reparation af udstyr Udgifter til simple genafskaffelser Anlægsinvesteringer, bortset fra inventarinvesteringer der er nødvendige forudsætninger for at gennemføre projektet Udgifter til investeringer i forbindelse med kommerciel anvendelse af nye produkter m.v. Udgifter, der normalt afholdes af offentlige institutioner og offentlige virksomheder Udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning Finansierings- og pengeinstitutomkostninger Udgifter til udarbejdelse af en revisorerklæring vedrørende de opgjorte projektomkostninger Moms, med mindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver Udgifter til renter af gæld Naturalydelser Udgifter til produkter eller ydelser, som tilsagnshaver sælger til projektet fra egen virksomhed 12. Udgifternes rimelighed Når vi modtager en ansøgning om tilsagn om tilskud, skal vi vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige. I ansøgningen skal du udspecificere alle udgiftsposter, fx hvilke varer skal indkøbes, hvilket udstyr indkøbes. For eksterne konsulentydelser skal du angive leverandør, timeantal, timepris og opgaver/aktiviteter. For analyser, afprøvning og test, skal du angive hvilke analyser og hvilken leverandør, samt timepris og timeantal eller antallet af analyser og prisen pr. analyse. Det betyder, at du i alle tilfælde skal dokumentere, at der er tale om rimelige udgi f- ter/priser. Du skal derfor sammen med ansøgningen sende to eller flere tilbud, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at du skal betale, hvad der svarer til markedspris for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Du skal angive, hvilket tilbud du vælger. Hvis du ikke vælger det billigste tilbud, skal du begrunde årsagen hertil, og vi afgør, om begrundelsen kan godkendes. For at vi kan identificere beløbene fra budgettet i de vedlagte tilbud, bedes du med tusch eller en cirkel markere, hvilket tal fra tilbuddene du har valgt og overført til budgettet. Ved udgifter til indkøb af hyldevarer på max kr. og til serviceydelser, konsulentydelser og anlægsudgifter på max kr. er det ikke nødvendigt, at du indsender tilbud eller prisliste sammen med ansøgningen. Men vi vil stadig vurdere, om prisen er rimelig, og vi kan bede om din dokumentation for dette. 13

15 For alle udgifter gælder, at du på udbetalingstidspunktet skal kunne dokumentere udgiften ved faktura, kvittering eller lignende. Bemærk de særlige krav for dokumentation af udgifter til eksterne konsulenter og til personale, der er beskæftiget med projektet. Du skal gemme dokumentation for rimelig pris, fx tilbud og prisliste. Det er os, der afgør, om dokumentationen og eventuelle begrundelser er tilstrækkelige. 13. Udbudsregler Udbud skal både sikre effektiv konkurrence, så alle virksomheder har lige adgang til offentlige støttede kontrakter, og sikre, at der indkøbes bedst og billigst. Som tilsagnshaver efter denne ordning, kan du være omfattet af EU s udbudsregler eller reglerne i den danske tilbudslov (bekendtgørelse af lov nr af 07/12/2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). Hvis dit projekt er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU s udbudsregler eller ti l- budslovens regler, skal du oplyse om det allerede i ansøgningen. Vær opmærksom på, at hvis du vil tilføje noget til et projekt eller udvide et projekt, som allerede har været i udbud, skal den nye del også i udbud. Hvis de projektaktiviteter, vi kan give tilskud til, indgår som del af et større projekt, er det det samlede projekts kontraktsum, der afgør, om du er omfattet af udbudsreglerne, og om det er tilbudsloven eller EU's udbudsdirektiv, som gælder. Senest når du anmoder om udbetaling, skal du dokumentere, at du har opfyldt reglerne. Du skal holde dokumenter, som dokumenterer, at reglerne er overholdt, tilgængelige i mindst 5 år fra datoen for slutudbetaling. Det betyder blandt andet, at du også skal gemme de tilbud, du ikke har accepteret. NaturErhvervstyrelsen kan på ethvert tidspunkt forlange at se materialet. Hvis det senere viser sig, at du ikke har holdt dokumenterne tilgængelige, er det misligholdelse af en ti l- sagnsbetingelse, og tilsagnet kan bortfalde. Du skal også være opmærksom på, at NaturErhvervstyrelsen kan nedsætte den samlede værdi af de tilskudsberettigede projektudgifter for et projekt, hvis vi vurderer, at EU s u d- budsregler eller reglerne i tilbudsloven ikke er overholdt. Det nedsatte tilskud vil blive fastsat ud fra en vurdering af art og grovhed af overtrædelsen, og ud fra en vurdering af det økonomiske tab for Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed. Det fremgår bl.a. af reglerne, at ved investeringer, der kan karakteriseres som bygge - og anlægsarbejder med en anslået værdi over kr., skal tilsagnshaver indhente to underhåndsbud (to tilbud) på investeringen. Ved bygge- og anlægsarbejder forstås også varekøb (udstyr), der forudsætter betydelige installationsomkostninger for at kunne fungere. Det er vigtigt, at du selv orienterer dig om reglerne. Du finder informationen på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, Endeligt skal du være opmærksom på, at principperne i EU-retten og dansk ret om lige behandling og gennemsigtighed gælder, også selv om udbudsreglerne helt konkret ikke gæ l- der. 14

16 14. Afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag, herunder prioritering Afgørelse NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn om tilskud eller afslag. Når NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse, vil du modtage skriftlig besked om afgørelsen. Afslag eller delvist afslag NaturErhvervstyrelsen kan give helt eller delvist afslag på ansøgninger, hvis: Projektet ikke er omfattet af ordningens formål Effekten af det ansøgte projekt ikke vurderes at bidrage tilstrækkeligt til at opfylde formålet med ordningen Effekten af det samlede projekt ikke vurderes at være tilstrækkelig i forhold til projektets samlede anslåede udgifter De anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke vurderes at være rimelige Prioritering af ansøgninger Hvis den beløbsmæssige ramme ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelser om tilsagn om tilskud på grundlag af en priorit e- ring af ansøgningerne. Ved prioritering af projekter lægges vægt på følgende: Den effekt, som opnås ved en gennemførelse af det enkelte projekt i den økologiske fødevaresektor Projektets faglige indhold Om projekterne indgår i sammenhæng med lokale eller regionale tiltag, herunder om projekterne er indstillet af lokale aktionsgrupper eller de regionale vækstfora, og om projekterne har sammenhæng med andre statslige indsatser Projektets samlede udgifter og sammenhængen mellem de planlagte aktiviteter og budget. Effekter Følgende parametre indgår i effektvurderingen: Skabelse og sikring af arbejdspladser. Styrkelse af konkurrenceevnen. Bidrage til at formindske ammoniakfordampning og lugtgener. Bidrage til at formindske næringsstofudvaskning. Bidrage til at reducere energiforbrug eller omlægning til grøn energi. Bidrage til udvikling af det geografiske område eller det faglige område, herunder sikring af et robust produktionsmiljø. Projektets faglige indhold Projektets faglige indhold skal omfatte mindst ét af følgende indsatsområder til gavn for den økologiske fødevaresektor: Kvalitetsfødevarer Fødevaresikkerhed Økologi Produkters sporbarhed Dyresundhed og velfærd Arbejdsmiljø 15

17 Miljøeffektive indsatser, herunder miljøteknologi Forelæggelse af ansøgninger for de regionale vækstfora I tilfælde, hvor projektansøgningen af NaturErhvervstyrelsen vurderes at have særlig b e- tydning for en regional erhvervsudvikling i det specifikke område, og hvor der er ansøgt om tilskud på mere end 1,0 mio. kr., forelægger NaturErhvervstyrelsen projektansøgningen for det relevante vækstforum til indstilling. For projektansøgninger, hvor vækstfora ønsker at afgive indstilling, afgives denne til NaturErhvervstyrelsen inden 4 uger efter projekta n- søgningens modtagelse hos det relevante vækstforum. På baggrund af indstilling fra vækstfora og projektansøgningen træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om, hvilke af de in d- stillede projekter, der skal ydes tilskud til. Krav for projekter der medfinansieres med andre offentlige midler end midler fra Fødevareministeriet For projekter, der medfinansieres andre offentlige midler end midler fra Fødevareminist e- riet, skal der foreligge dokumentation for medfinansieringen fra den pågældende offentlige myndighed, fond eller lignende, før NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om tilsagn om tilskud. 15. Tilsagn om tilskud NaturErhvervstyrelsen sender et tilsagn til hovedansøger, hvoraf det vil fremgå, hvilke betingelser, der knyttes til tilsagnet og til udbetaling af tilskud. Tilsagnet indeholder også et budget over de godkendte, støtteberettigede udgifter for hver deltager. Det er hovedansøgers ansvar at informere deltagerne om dette tilsagn. 16. Betingelser for tilsagn om tilskud Oversigt over betingelser for tilsagn om tilskud Tilsagn om tilskud til et projekt er betinget af: at de samlede tilskudsberettigede udgifter til projektet beløber sig til mindst kr. at ansøger i ansøgningen oplyser, om projektet eller dele heraf er omfattet af EU's udbudsregler at ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen at de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder opnås at projektet er afsluttet senest 18 måneder fra tilsagnsdato, dog senest den 1. august 2015 at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på fem år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller i den i tilsagnet fastsatte periode at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt i mindst 5 år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud at tilsagnshaver, hvis projektet er omfattet af en kontrakt, der er omfattet af EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som dokumenterer, at EU's udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for afsluttede udbetaling At tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden i forbindelse med kontrol har adgang til de områder, projektet etableres på 16

18 Uddybning af betingelser for tilsagn om tilskud Rettidig afslutning af projektet Det vil ikke være muligt at forlænge fristen for afslutning af projektet ud over den 1. a u- gust Nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder Du skal kunne dokumentere, at du har opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige my n- digheder. Det kan være i form af kopi af nødvendige dele af tilladelsen, eller en erklæring fra den offentlige myndighed om, at de nødvendige tilladelser er opnået. Du skal indsende dokumentationen til os, og dokumentationen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest ved anmodning om første rateudbetaling. Rettidig indsendelse af udbetalingsanmodning og projektrapport Anmodning om slutudbetaling af tilskud og slutrapport skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter projektperiodens udløb, dog senest den 1. august års opretholdelse Alle investeringer og alt udstyr, der indgår i udviklingsprojektet, og som har opnået tilsagn om tilskud, skal opretholdes i en periode på mindst tre år fra den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet, dog mindst fem år regnet fra tilsagnsdatoen. Praktiske konsekvenser af kravet om opretholdelse i 5 år Hvis udstyret (fx projektor) går i stykker inden for projektperioden, skal det repareres for din regning. Er det ikke er muligt at reparere den pågældende genstand, skal du erstatte den for egen regning. Hvis udstyret går i stykker inden for 5 års perioden men efter projektperioden, og der ikke længere er brug for genstanden, vil vi normalt ikke forlange, at genstanden erstattes, men den skal stadig bevares. Du skal opbevare faktura og dokumentation for betaling af den nyindkøbte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Du skal endvidere opbevare faktura og dokumentation for betaling af den defekte genstand indtil den oprindelig 5-årige periodes udløb. Hvis du er i tvivl skal du kontakte os. Udbetalingsmateriale Tilsagnshaver skal holde udbetalingsanmodninger med tilhørende originale bilag tilgængeligt i mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling af tilskud. Yderligere betingelser NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte yderligere betingelser for tilsagn om tilskud i tilsagnet, hvis vi vurderer, at det er nødvendigt. 17. Betingelser for udbetaling af tilskud Finansieringsplan Det er en betingelse for første udbetaling, at tilsagnshaver har indsendt en finansiering s- plan til NaturErhvervstyrelsen. Tilsagnshaver skal oplyse over for NaturErhvervstyrelsen, hvis der sker ændringer i den indsendte finansieringsplan. 17

19 Slutrapport Se nærmere under afsnittet Afslutning af projekt. Udbetalingsanmodning Se nærmere under afsnittet Udbetaling af tilskud. 18. Yderligere forpligtelser du skal være opmærksom på Gennemførelse af projektet Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med den godkendte projektbeskrivelse. Særskilt regnskabssystem Du skal sikre, at de projektrelaterede udgifter og indtægter enten bogføres med en særlig kode i dit regnskabssystem eller på en særskilt konto i et separat regnskabssystem, der omfatter samtlige transaktioner vedrørende projektet. Samtlige fakturaer skal kunne genfindes på denne konto. Tidsregistrering Samtlige medarbejdere, der er beskæftiget med projektet, skal være o mfattet af et tidsregistreringssystem. Der må ikke anvendes skønsmæssigt timeantal. Såfremt virksomheden har etableret et tidsregistreringssystem, f.eks. som jobkort eller uge- eller månedstimesedler, der føres dagligt af den enkelte medarbejder, kan dette anvendes til projektet. Såfremt virksomheden ikke har et tidsregistreringssystem, skal der etableres et, som opfy l- der følgende minimumskrav: Hver medarbejder, der arbejder med projektet, skal føre en dagbog, en uge- eller månedstimeseddel. Den pågældende medarbejder skal dagligt notere det antal timer, der arbejdes med projektet. Tidsregistreringen skal attesteres af den projektansvarlige daglige ledelse. Fakturaer Alle fakturaer skal være udstedt til, afholdt af og betalt af tilskudsmodtager. Fakturaer fra eksterne konsulentydelser skal indeholde oplysning om timeantal og timepris, samt oplysning om hvilke aktiviteter/opgaver konsulenten har udført i projektet. Eventuelle rejseudgifter betalt af konsulenten skal være indeholdt i konsulentens timepris. Fakturaen skal være tilstrækkelig detaljeret til, at vi kan afgøre, om den er i overensste m- melse med tilsagnet og projektbeskrivelsen og vedrører projektet. Aftale med personale, der er beskæftiget med projektet Der skal udarbejdes skriftlige aftaler med alle ansatte, hvis der søges om tilskud til personale, der er beskæftiget med projektet. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysning den ansattes opgaver og timeforbrug i projektet i en fastsat tidsperiode inden for projektperioden. Sk e- ma til brug for at udarbejde denne aftale findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Synliggørelse af tilskud til projektet Tilskudsmodtager skal oplyse om, at EU og Fødevareministeriet har deltaget i finansieri n- gen af projektet. Det skal fremgår tydeligt på publikationer, som fx brochurer, foldere, nyhedsbreve, deltagerbeviser og websider, at projektet har fået tilskud fra EU og fra Fødevareministeriet. Denne oplysning skal være på forsiden/titelbladet eller tilsvarende sted. 18

20 Som minimum skal navnetræk anvendes. Logoer kan anvendes i den forbindelse, men da skal det være både logoet for Den Europæiske Union og logoet for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ved elektronisk formidling i form af websider og andet informationsmateriale skal du ud over ovenstående indsætte link til Kommissionen. Læs alle reglerne for information og formidling på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Underretningspligt Hvis vi forlanger det, skal du i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, afgive erklæring til os om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes. Du har også pligt til at give os skriftlig meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskuddet. 19. Definition af virksomhedsstørrelse Små og mellemstore virksomheder defineres i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Desuden indgår Kommissionens henstilling (EF) nr. 361/2003 af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. For at afgøre om en virksomhed er lille, mellemstor eller stor, indgår følgende tre kriterier: Antal beskæftigede Årlig omsætning Samlet årlig balance Ved beregningen af de finansielle data og antal beskæftigede anvendes de oplysninger, der fremgår af virksomhedens seneste afsluttede regnskaber. Ved afgørelse af virksomhedens størrelse, tages der hensyn til, om virksomheden er: en uafhængig virksomhed en partnervirksomhed en tilknyttet virksomhed (et typisk eksempel på en tilknyttet virksomhed er et helejet datterselskab) Hvis virksomheden er uafhængig, er det kun virksomhedens egne tal for (antal beskæftigede, årlig omsætning og samlet årlig balance) der indgår i beregningen af virksomhedens størrelse. Hvis virksomheden er en partnervirksomhed eller en tilknyttet virksomhed, skal tallene for partnerne og tilknyttede virksomheder også indgå i beregningen af virksomhedens størrelse. Du kan læse mere om definition af virksomhedstype, herunder beregninger for partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder samt undtagelser i publikationen Den nye definition af små og mellemstore virksomheder, Brugervejledning og erklæring, Europakommissionen Tærskelværdier for virksomhedsstørrelse Små virksomheder Virksomheder, der beskæftiger mindre end 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en årlig samlet balance, der ikke overstiger 10 mio. EUR. Mellemstore virksomheder Virksomheder, der beskæftiger mindre end 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en samlet årlig ba- 19

21 lance på ikke over 43 mio. EUR. Store virksomheder Øvrige virksomheder, som er større end ovennævnte kategorier. For SMV-er skal det således bemærkes, at tærsklerne for antal beskæftigede obligatorisk skal overholdes, mens en SMV kan vælge at overholde enten tærsklen for omsætning eller tærsklen for balance. Du kan læse mere om definition af virksomhedsstørrelse i publikationen Den nye definition af små og mellemstore virksomheder, Brugervejledning og erklæring, Europakommissionen Hvordan søger du om tilskud? For at søge om tilskud til udviklingsprojekter under denne ordning skal du benytte et særligt ansøgningsskema, der fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen eller via NaturE r- hvervstyrelsens hjemmeside, og skemaet skal udfyldes fuldstændigt. Ansøgningen skal være vedlagt de bilag, som NaturErhvervstyrelsen forlanger til brug for sagsbehandlingen. Du skal sende det udfyldte ansøgningsskema og bilagene enten med eller med almindelig post. Dvs. hvis du sender pr. , skal du ikke også sende med almindelig post, og hvis du sender med almindelig post, skal du ikke også sende pr. . Husk at underskrive ansøgningen. Hvis du sender ansøgningen pr. , skal du scanne siden med underskriften og medsende den i en som PDF-fil - eller scanne hele ansøgningsskemaet, inkl. den underskrevne side, og sende hele ansøgningsskemaet som PDFfil. Adresse: NaturErhvervstyrelsen Center for Projekttilskud Nyropsgade København V. Hvis du sender ansøgningen med almindelig post, anbefaler vi, at du sender posten senest dagen før ansøgningsfristen. Det er en god ide at få udstedt en kvittering for indleveringen, som dokumentation for at ansøgningen er sendt rettidigt. Hvis du sender ansøgningen med , vil det lette vores sagsbehandling, hvis du i emnefeltet angiver ordningens navn, navnet på ansøger samt projekttitel. Du bedes sende f i- lerne i enten Word, Excel eller PDF-format. Vi kvitterer til hovedansøgeren for modtagelsen af ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde: Selve ansøgningsskemaet Deltagerskema for alle deltagere, inkl. hoveddeltageren, i projektet Projektbeskrivelse Samarbejdsaftale Udspecificering af alle budgetposter Tilbud for udgifterne, se særskilt afsnit om dette emne Skriftlig aftale med hver af de ansatte, hvis der søges om tilskud til personale, der er beskæftiget med projektet. Aftalen skal bl.a. indeholde oplysning den ansattes 20

22 opgaver og timeforbrug i projektet i en fastsat tidsperiode inden for projektperi o- den. Skema til brug for at udarbejde denne aftale findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Beskrivelse af eksterne konsulenters aktiviteter/opgaver i projektet, herunder timeantal og timepris. Skema til brug for denne aktivitetsbeskrivelse findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Hvis tilbuddet fra konsulenten er tilstrækkeligt fyldestgørende, kan dette a n- vendes. Vedtægter for foreninger, hvis foreninger søger om tilskud 21. Igangsætningstilladelse NaturErhvervstyrelsen kvitterer for at have modtaget din ansøgning, og i den forbindelse kan vi give tilladelse til, at du på egen regning og risiko går i gang med projektet. Kvitteringen sendes til projektets hovedansøger. Hvis ansøgningen senere resulterer i et tilsagn, kan projektudgifter, du har afholdt fra d a- toen for igangsætningstilladelsen, indgå i tilskudsgrundlaget, hvis udgifterne godkendes af NaturErhvervstyrelsen. Hvis ansøgningen ikke resulterer i et tilsagn, må du selv betale alle projektudgifter. En igangsættelsestilladelse er således ikke en garanti for, at du får tilsagn om tilskud til projektet. Datoen for igangsættelse kan tidligst være datoen for NaturErhvervstyrelsens kvitteringsbrev. 22. Klageadgang Ansøger/tilskudsmodtager kan klage skriftligt over afgørelser, som træffes af NaturErhvervstyrelsen i medfør af bekendtgørelse nr. 969 af 22. juli 2013, senest 4 uger fra den dag, ansøger modtog NaturErhvervstyrelsens afgørelse. Klagen skal sendes til: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Klagen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen inden fristens udløb. Modtages klagen for sent, vil den ikke blive behandlet, medmindre der foreligger særlige grunde, som kan undskylde fristoverskridelsen. NaturErhvervstyrelsen sender herefter klagen sammen med sine kommentarer til Fødev a- reministeriets Klagecenter, som træffer afgørelse i sagen. 23. Ændring af projektet Hvis du ønsker at ændre væsentligt i projektet i løbet af projektperioden, skal du søge om det skriftligt om det, inden ændringen sker, og ændringen skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden den iværksættes. En ændring kan fx være en ændring af projektets indhold, budget eller projektperiode. 21

23 En ændring af projektet kan kun godkendes, hvis den efter NaturErhvervstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål. Ændring af projektet kan ikke omfatte forhøjelse af tilskuddet. Frist for at indsende anmodning om ændring af projektet Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. Ændringer af projektets indhold mv. Ansøgning om ændring af projektet skal indeholde: En begrundelse for ændringen En beskrivelse af, hvad ændringen betyder for projektet En begrundet redegørelse for at projektets formål er opretholdt, hvis ændringen gennemføres Ændringer af budgettet Hvis udgifterne på en budgetpost ændrer sig mere end 10 pct., skal du skriftligt søge NaturErhvervstyrelsen om tilladelse til at gennemføre en budgetændring. Ansøgning om budgetændring skal indeholde: En begrundelse for ændringen Et nyt budget, stillet over for det godkendte budget Ændring af projektperioden Fristen for projektperiodens afslutning kan ikke forlænges ud over den 1. august Ansøgning om projektforlængelse skal indeholde: En kort redegørelse for hvorfor projektet er forsinket og ikke kan gennemføres inden for fristen i tilsagnsbrevet Dato for, hvornår projektet kan afsluttes En begrundet redegørelse for, hvordan projektet realistisk kan gennemføres inden for den ansøgte, nye periode. 24. Overdragelse af tilsagn NaturErhvervstyrelsen kan efter begrundet ansøgning godkende, at tilsagnet overdrages til en anden. Det er en betingelse, at den nye tilsagnshaver selvstændigt ville kunne opnå tilsagn efter ordningen. Den, der indtræder som ny tilsagnshaver, indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet. Ansøgning om at overdrage tilsagnet skal indsendes på et særligt skema, som findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside Projektet opgives Hvis du ikke gennemfører projektet, som det er beskrevet i den godkendte projektbeskrivelse, skal du hurtigst muligt oplyse NaturErhvervstyrelsen om det. NaturErhvervstyrelsen afgør, om tilsagnet skal bortfalde, og om det udbetalte tilskud skal tilbagebetales. Hvis projektet opgives efter at første rate er udbetalt, vil det udbetalte beløb blive krævet tilbagebetalt. 22

24 26. Afslutning af projekt Du skal udarbejde en afsluttende projektrapport (slutrapport), som skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest samtidig med modtagelse af anmodning om slutudbetaling. Projektrapporten skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter pr o- jektperiodens afslutning, dog senest den 1. august Projektrapporten skal udformes på et særligt skema, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Projektrapporten skal bl.a. indeholde en redegørelse for de aktiviteter, der er gennemført i forbindelse med projektet og for resultatet af projektet. Du skal også redegøre for, om projektets faktiske resultater afviger i forhold til de oplysninger, som du angav i ansøgningsskemaet. Alle deltagere i projektet skal underskrive projektrapporten. Slutrapporten skal vedlægges alt offentliggjort materiale, fx brochurer, artikler, præsentationer ol., og links til hjemmesider. Det er en betingelse for slutudbetaling til de enkelte deltagere, at NaturErhvervstyrelsen har godkendt slutrapporten. 27. Udbetaling af tilskud Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilskudsmodtagers opgørelse over udgifterne, som skal være dokumenteret betalt. Udgifter, der ikke er godkendt i tilsagnet, bliver fratrukket inden udbetaling. Rater Tilskuddet kan udbetales i op til to rater, hvor den sidste rate udgør slutudbetalingen. Du bestemmer selv, om du vil have udbetalt tilskuddet på én gang - eller som en rateudbetaling og en slutudbetaling. Hvis du får udbetalt tilskuddet i to rater (en rateudbetaling og en slutudbetaling), skal hver rate udgøre mindst 20 % af det samlede tilsagnsbeløb. Det bet y- der, at den først rateudbetaling højest må udgøre 80 % af det samlede tilsagnsbeløb. Nemkonto og SKAT Tilskuddet udbetales til din NemKonto. Det er derfor vigtigt at søge for, at du har en NemKonto tilknyttet dit CVR-nummer, og at oplysningerne i CVR-registret er korrekte. NaturErhvervstyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til SKAT. Indtægter Eventuelle indtægter, herunder salgsværdien af produkter udviklet som et led i projektet, skal fratrækkes de samlede, godkendte, tilskudsberettigede omkostninger før udbetaling af tilskud. Udbetalingsanmodningen Anmodning om udbetaling skal indgives på et særligt skema, der findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Anmodning om udbetaling skal indeholde: Skema til anmodning om udbetaling Oversigt over alle støtteberettigede og betalte udgifter, med flg. oplysninger: Fakturanr., fakturadato, faktura udstedt af, faktura vedrører, betalingsdato Kopi af alle udgiftsbilag Dokumentation for betaling af alle udgifter Dokumentation for det faktiske timetal (timeregnskab), se afsnit om tidsregistrering, og lønsedler, hvis der anmodes om udbetaling af tilskud til løn til medarbejdere 23

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren Bekendtgørelse om økologisk produktudvikling og innovation i fødevaresektoren I medfør af 2, nr. 1, litra a, nr. 2 litra b og c, 3, 5, 7, stk. 4, og 13, stk.1 i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1

Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 Udkast til bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1 I medfør af tekstanmærkning nr. 165 ad 24.21.02.35. på finansloven fastsættes

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Langeland kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Sagsnummer: 15-0139332 Dato: 6. november 2015 CVR-nr.: 29188955 Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Holmsmose etablering af vådområde

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 19,41 %, dog max 650.000,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Den Erhvervsdrivende Fond C/O Lolland Falsters Stift Østre Alle 2 4800 Nykøbing F LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Lea Panfil /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 33763131 J. nr.

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 15-0366644 Dato: 15. december 2015 CVR-nr.: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Etablering

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Hoovercraft-Park.Dk Aps Skolevej 9 4930 Maribo LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36448296 J. nr. MLGP-E-15-0333 Den 15. december 2015

Læs mere

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013

Erstatningstilsagn. Erstatter tidligere tilsagnsbrev af 25. november 2013 Soderup Bylav C/O Jens-Ulrik Funch Soderup Tadrevej 33 4340 Tølløse Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-4942 Sagsbehandler.: Jonas Elkjær/ Helene Mathiasen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1)

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på fiskerihavne og landingssteder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter bemyndigelse:

Læs mere

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn

Erstatter tidligere fremsendte tilsagn Helligsø Gettrup Borgerforening Ydbyvej 95 7760 Hurup Thy Udviklingsstøttekontoret J. nr. 3693-11-2812 Sagsbehandler.: Lisbeth Petersen/ Helle Baagøe E-mail: usk@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32169783

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) I medfør af 2, stk. 1 og 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 3 og 9, stk. 4 og 11, stk. 1 i lov nr. 1360 af 16. december

Læs mere

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer

Vejledning. Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Vejledning Projekttilskud til bevaringsarbejdet med danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og

Læs mere

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt

Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Syddjurs kommune Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Journalnummer: 15-0344919 Dato: 17. december 2015 CVR-nr.: 29189978 syddjurs@syddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Rodskov Bæk

Læs mere

Viborg kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Journalnummer: 15-0291920 Dato: 26. november 2015 CVR-nummer: 29189846 iny@viborg.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Gørup Enge Ordning:

Læs mere

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK.

Vi har behandlet din sag ud fra de seneste oplysninger, du har sendt via Tast selv-service, og med tilhørende projektgrænse indtegnet i IMK. 27762 Norddjurs kommune Torvet 3 8500 Grenaa Sagsnummer: 15-0196670 Dato: 11. september 2015 CVR-nr.: 29189986 bc@norddjurs.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Øster Alling Vådenge

Læs mere

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 32 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Lykke & Fremgang c/o Stine Pilt Olsen Søndergade 2,1 Th 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 35923349 J. nr. MLGP-R-15-0331

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1)

Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer 1) BEK nr 1186 af 19/10/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-32640-000023 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 50 %, dog max ,00 kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. Redtown Bed & Excursions c/o Susan Daniels Torvegade 7 4970 Rødby LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Anitha Hansen/ Susse Lund E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 37274488 J. nr. MLGP-E-15-0334 Den

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i og demonstration af nye processer og teknologier på gartneribedrifter BEK nr 944 af 05/10/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-09-100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) BEK nr 1110 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8618-000002 Senere

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer 1) BEK nr 1366 af 01/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8621-000001 Senere

Læs mere

Natur- og miljøprojekter

Natur- og miljøprojekter Natur- og miljøprojekter Formålet med ordningen er at yde tilskud til ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med gennemførelse af natur- og miljøprojekter. Om tilskuddet Hvem kan søge? Ordningen

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Netværksordningen. Information og markedsføring

Netværksordningen. Information og markedsføring Netværksordningen Information og markedsføring - Vejledning om tilskud til informations- og markedsføringsaktiviteter til fremme af produktion og afsætning af fødevarer omfattet af en EUkvalitetsordning

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger 14.01. 2008 Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014

UDBETALING LAG-midler. LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 UDBETALING LAG-midler LAG-Odder, Vokseværket, 27.05.2014 INDHOLD 1. Slides Processen Blanketterne Vejledningen 2. I gang med ansøgning om udb. 3. Individuel vejl. hvis nødvendig. LAG-Odder www.livogland.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1836 af 22/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2015-2314 Senere ændringer

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Det Jordbrugs Vidensk. Fakultet Aarhus Universitet Foulum Blichers Alle 20 Att.: Hugo Fjelsted Alrøe GUDP-kontoret Sagsb: Conny Wang Hansen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 19 af 4. januar 2017 om Hav-

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige

Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige Vejledning om udbetaling af tilskud under tilskudsordningen Natura 2000, herunder rydning og forberedelse til afgræsning og naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1)

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1) BEK nr 520 af 24/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8156-000009 Senere ændringer til

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2012 Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram tilsagnsmodel Ansøgning I: Forundersøgelse

Læs mere

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer

Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer. - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Vejledning Information og markedsføring af økologiske fødevarer - om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Revideret vejledning, juni 2012 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter i små og mellemstore virksomheder 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 7, stk. 2, og 9, stk.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011

Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering. Oktober 2011 Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Oktober 2011 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering Juli 2009 Denne vejledning

Læs mere

Netværksordningen. Kompetenceudvikling

Netværksordningen. Kompetenceudvikling Netværksordningen Kompetenceudvikling Vejledning om tilskud til netværksaktiviteter til fremme af mindre fødevareproducenters produktion og afsætning af fødevarer - revideret april 2012 Kolofon Netværksordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning Økologifremmeordningen

Vejledning Økologifremmeordningen Vejledning Økologifremmeordningen Kolofon Vejledning om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer Økologifremmeordningen Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014

Kolofon. Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Vejledning Økologisk Investeringsstøtte - tilsagn august 2014 Kolofon Hovedtitel Vejledning Økologisk Investeringsstøtte tilsagn 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder

Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder Vejledning til ansøgning om tilskud til friluftsfaciliteter i tilknytning til fortidsminder og fredede arealer Marts 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora

Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Bekendtgørelse om tilskud til foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra b, 4, stk. 2, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 1, 2 og 4, 12

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2015 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 1086 af 11/07/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8150-000006 Senere

Læs mere

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Beløbet svarer til 49,07 %, dog max kr. af de samlede tilskudsberettigede udgifter. The Little Apple, F.M.B.A Torvet 11 4990 Sakskøbing LAG-sekretariatet Sagsbehandler: Hanne Thuelund /Florence Nabankema E-mail: LAGtilskud@erst.dk CVR-/CPR-nr.: 36532548 J. nr. MLGP-R-15-0166 Den 22. december

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

vandløbsrestaurering.

vandløbsrestaurering. BEK nr 210 af 24/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, j.nr. 16-8150-000017 Senere

Læs mere

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter:

Udgifter til projektrapportering. NaturErhvervstyrelsen har truffet afgørelse om, at der kan ydes tilsagn til følgende tilskudsberettigede udgifter: Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Center for Projekttilskud J.nr.: 32313-P-13-200M-0038 Ref.: Jette Matzen Nielsen Dato: 28-11-2013 Afgørelse på ansøgning om tilskud til natur- og miljøprojekter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder. Januar 2014

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1)

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på fiskeri 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 6, stk. 1 og 2, og 9, stk. 4, i lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Udkast 6. juli 2007 Bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af kvalitetsfødevarer I medfør af 3,

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv

Læs mere

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013

Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Vejledning om tilsagn under Miljøteknologi 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende Miljøteknologi Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013 Bidragyder(e):

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter Sådan udfylder du ansøgningsskemaet om tilskud til Særlige levesteder for bilag IV-arter ANSØGER A. Ansøger Oplysningerne danner grundlag for fastsættelse af, hvem der er tilsagnshaver. Det er dig som

Læs mere

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren

Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration. og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren Vejledning om tilskud til udvikling og demonstration vedrørende det primære jordbrug og vedrørende forarbejdning i fødevaresektoren - demonstrationsprojekter December 2012 Kolofon Vejledning om tilskud

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne BEK nr 1510 af 17/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2014-3176

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi

UDKAST af Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi UDKAST af 25.1.13 Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 på finansloven for 2013, fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig udvikling i fiskeriområderne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende bæredygtig

Læs mere

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper

Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til. forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Vejledning om ansøgning og udbetaling tilskud til af forberedelse og udvikling af samarbejdsprojekter, med deltagelse af lokale aktionsgrupper Oktober 2011 Kolofon Vejledning om ansøgning om tilskud til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til investering i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Revideret vejledning Maj 2013

Vejledning om tilskud til investering i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren. Revideret vejledning Maj 2013 Vejledning om tilskud til investering i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren Revideret vejledning Maj 2013 Kolofon Vejledning om tilskud til investering i nye teknologier inden for

Læs mere

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø.

Det anslåede projektareal er 29 ha. Projektet og er beliggende i hovedvandopland 2.5 Smålandsfarvandet, opstrøms Haraldsted Langsø. Ringsted Kommune Sct Bendtsgade 1 4100 Ringsted Journalnummer: 16-0335197 Dato: 22. november 2016 CVR-nummer: 18957981 ringsted@ringsted.dk Du får tilsagn om tilskud til dit projekt Projekttitel: Vigersdal

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion BEK nr 502 af 11/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 11. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 8042-09-17 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug 2015 Pulje for tilskud til gennemførelse af omlægnings-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren i 2016 1. Puljens formål I Økologiaftalen 2015-2018 er der afsat 19 mio. kr. til at fremme

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1)

Bekendtgørelse om tilskud til fælles indsatser på akvakultur 1) BEK nr 1219 af 29/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-86193-000001 Senere

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1)

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af særlige levesteder for bilag IVarter 1) BEK nr 1208 af 27/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8161-000001 Senere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013

Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Maj 2013 Vejledning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren Maj 2013 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Fiskeri, natur og miljø

Fiskeri, natur og miljø VEJ nr 9966 af 06/08/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljtø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j. nr. 15-86191-000005 Senere

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Tilsagnsvejledning

Læs mere

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016

Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen 2016 Kolofon Dyrevelfærdspuljen Vejledning om tilskud fra Dyrevelfærdspuljen - 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere