Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af 2. møde i Dansk Sprognævns repræsentantskab 7. oktober 2011"

Transkript

1 Referat af 2. møde i s repræsentantskab 7. oktober 2011 Mødet fandt sted på H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Deltagere Fra repræsentantskabet: Nina Møller Andersen (Lektoratsudvalget under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling), Kirstine Baloti (Dansk Journalistforbund), Hanne Beermann (Dansklærerforeningen), Dorthe Duncker (Danske Universiteter), Lisbeth Eskelund (TV2), Henrik Hagemann (Foreningen Norden), Stefan Hermann (Professionshøjskolernes Rektorkollegium), Bente Holmberg (Kulturministeriets Stednavneudvalg), Lennart Houmann (Justitsministeriet), Anne Jensen (Folketingets Administration), Eva Skafte Jensen (Danske Universiteter), Greta Jørgensen (Danmarks Lærerforening), Martin Kristiansen (Danmarks Radio), Helen Købke (Dansk Standard), Henrik Lorentzen (Det Danske Sprogog Litteraturselskab), Bodil Nistrup Madsen (DANTERMcentret), Birgit Meister (Kulturministeriet), Jørgen Christian Wind Nielsen (Modersmål-Selskabet), Torben V. Schroeder (Danske Universiteter), Dan Sæderup (Lærerne i dansk som andetsprog), Michael Tettinik (Translatørforeningen), Knud Erik Therkelsen (Grænseforeningen), Jørn Westengaard-Holm (EU's sprogtjenester). Gæster: Erik Hansen, Vibeke Sandersen Fra instituttet: Anna Sofie Hartling, Jørgen Nørby Jensen, Anita Ågerup Jervelund, Sabine Kirchmeier-Andersen, Anne Kjærgaard, Simon Lange, Ida Elisabeth Mørch, Line Pedersen, Jørgen Schack, Line Brink Worsøe. Afbud: Jens Ulrik Andersen (Danske Universiteter), Elisabeth Arnbak (Danske Universiteter), Ellen Boen (Dansk Forfatterforening), Michael Ehrenreich (Danske Dagblades Forening), Johannes Nørregaard Frandsen (Danske Universiteter), Anita Furu (Statsministeriet), Frans Gregersen (personligt medlem), Hans Götzsche (Danske Universiteter), Per Lindegaard Hjorth (Forbundet Kommunikation og Sprog), Peter Rønnov Jessen (Danske Skønlitterære Forfattere), Holger Juul (Center for Læseforskning), Benedicte Kieler (Undervisningsministeriet), Jørn Lund (personligt medlem), Anders Pors Nielsen (Dansklærerforeningen), Bolette Sandford Petersen (Center for Sprogteknologi), Søren Ulrik Thomsen (Det Danske Akademi), Lisann Troelsen (It- og Telestyrelsen), Michael Wright (Kulturministeriet). 1 (af 6).

2 Program 1. Velkomst og godkendelse af referat 2. Foredrag om Grammatik over det danske sprog 3. Foredrag om Sprognævnets arbejdsmetoder nu og i fremtiden 4. Foredrag om klarsprog og skrivevejledninger 5. Repræsentantskabets forretningsorden og retningslinjer for fagråd 6. Afslutning 1. Velkomst og godkendelse af referat Formanden bød velkommen, gennemgik dagsordenen og fortalte at programmet er sammensat efter de forslag der blev fremsat af repræsentantskabet på sidste møde. En særlig velkomst gik til dagens foredragsholder og tidligere formand for Sprognævnet Erik Hansen. Formanden orienterede om at repræsentantskabsmedlemmernes cv er vil blive lagt på nettet og opfordrede alle til hurtigst muligt at indsende de relevante data. Referatet blev godkendt. 2. Foredrag om Grammatik over det danske sprog (GDS) Erik Hansen forklarede at grammatikken, som han har forfattet sammen med prof. Lars Heltoft (Roskilde Universitet), og som har været mange år undervejs, fortrinsvis registrerer nyere skriftlig sprogbrug. Dens vigtigste forgængere er Mikkelsen (Dansk Ordföjningslære) og Paul Diderichsen (Elementær Dansk Grammatik). Der er udarbejdet et stort register. GDS gør på mange måder op med gamle sproglige dogmer og søger at beskrive og forklare mange udtryksmåder som ikke har været beskrevet før. Fx er en sætning som Hvis du er tørstig, er der øller i køleskabet på ingen måde ulogisk. Tværtimod kan den nemt forklares ud fra den pragmatiske kontekst. Forfatterne tænker i højere grad end deres forgængere morfologi og syntaks sammen med semantik og pragmatik. Erik Hansens foredrag gav bud på nye fortolkninger af mange klassiske vanskeligheder i det danske sprog som sjældent beskrives i grammatiske fremstillinger, fx håndtering af prædikativer, ledstilling herunder hovedsætningsordstilling i ledsætninger, situationsmarkører og kongruenskonstruktioner samt dialogiske partikler som sgu, hvis syntaktiske og pragmatiske funktioner nu er blevet grundigt beskrevet. Spørgsmålet om ordet er et bandeord, betegnede Erik Hansen som et teologisk problem. Under den livlige diskussion om konstruktioner, udtale og fortolkninger af konkrete eksempler spurgte Anne Jensen hvordan den nyttige viden der nu foreligger, kommer videre ud i gymnasiet, og hvilken rolle Sprognævnet i givet fald skal spille i den sammenhæng. 3. Foredrag om Sprognævnets arbejdsmetoder nu og i fremtiden Sabine Kirchmeier-Andersen gav et overblik over nævnets arbejdsopgaver og de anvendte arbejdsmetoder inden for nævnets kerneopgaver: forskning, oplysning og normering. Hun illustrerede 2 (af 6).

3 hvordan nye ord bliver fundet, registreret, bearbejdet og publiceret, og hvordan de til sidst finder vej til Retskrivningsordbogen, og på samme måde hvilke processer et svar gennemløber fra den første opringning i spørgetelefonen til det til sidst publiceres i Nyt fra Sprognævnet og/eller på Sproget.dk. Hun understregede at det i høj grad er den udprægede vidensdeling og de indbyggede kvalitetssikringsmekanismer, som fx fagrådene, der giver den høje kvalitet som Sprognævnet er kendt for: Der rådgives efter faste principper som der er konsensus om, fx lægges der vægt på at skærpe den sproglige situationsfornemmelse og forståelse for at sprog ikke er statisk. Rådgivningen bygger på lingvistisk viden, etablerede opslagsværker, tidligere afgørelser og erfaringsbaserede skøn. Normeringen bygger på veldefinerede principper som dog ikke altid er klart prioriterede og kan være modstridende. Korpusdata og statistiske undersøgelser inddrages i det omfang de kan betragtes som pålidelige og repræsentative. I modsat fald bruges de med stor forsigtighed som supplement til det erfaringsbaserede skøn. Forskningsresultater drøftes i plenum i instituttet med henblik på deres konsekvenser for rådgivningen eller normeringen. I alle sammenhænge sikres kvaliteten gennem kontrolinstanser fx kolleger, fagråd og fagfællebedømmelse. Sabine Kirchmeier-Andersen understregede at der er brug for flere og bedre korpusser til at understøtte nævnets arbejde. De skal være større, genreopdelte, mere varierede, opmærkede, og først og fremmest bedre kontrolleret. Der skal opbygges flere korpusser med vægt på talt sprog. Dernæst er der brug for større kompetence i statistisk tekstanalyse til fx analyser af samforekomster af ord, sortering af nyordskandidater, frekvensanalyser og signifikanstests. Sidst men ikke mindst er der brug for bedre ordbøger. Der bliver ikke produceret kvalitetsordbøger i samme omfang som før, og der savnes en ny udtaleordbog. Brugen af korpusser kan selv med et nok så avanceret statistisk analyseapparat kun i begrænset omfang kompensere for denne udvikling. Afslutningsvis opridsede Sabine Kirchmeier-Andersen opgaverne for det kommende år: Retskrivningsordbogen skal færdiggøres og lanceres. Alle andre aktiviteter skal fortsætte nogenlunde uændret, dog for lavere blus. Rammeaftalens projekter skal prioriteres. Sprogkampagnen stopper. Der skal evt. findes en opfølgning til sprogkampagnen. Nordisk Sprogkoordination skal evalueres. Vi vil gerne fortsætte. Nye forskningsprojekter skal modnes: Stavefejlsundersøgelsen sammenhæng mellem stavefejl og undervisning. Kan man undgå -r-fejl og særskrivningsfejl ved at undervise på en anden måde. Samarbejde med DPU og dansklærerforeningen. Hvad er det videnskabelige grundlag for den sproglige rådgivning i klart sprog der har fundet sted i de sidste 40 år? (Uddybes i Anne Kjærgaards foredrag). 3 (af 6).

4 I den efterfølgende diskussion gjorde Bente Holmberg opmærksom på at Sprogforandringscentret allerede har indsamlet en stor mængde talesprogsdata, og at man er i gang med at lave en ny udtaleordbog. Korpusserne er ikke i alle tilfælde offentligt tilgængelige, men nævnet vil kunne få adgang til dem. Endvidere vil nævnet også kunne få adgang til korpusser fra andre projekter, fx til DanPASS. Sabine Kirchmeier-Andersen forklarede at det ikke altid var muligt at finde eksempler på de udtalefænomener som nævnet er interesseret i, i de eksisterende korpusser. Fx indeholder DANPASS ikke en eneste -ie-form. Knud Erik Terkelsen glædede sig over at der er godt sammenfald imellem den måde nævnet rådgiver på og den måde man i Grænseforeningen arbejder med opbygning af sproglig tolerance i grænseregionen. Henrik Hagemann fortalte at han vil blive involveret i evaluering af Nordisk Sprogkoordination, og at han vil arbejde for at evalueringen skal føre til en national forankring af projektet. 4. Foredrag om klarsprog og skrivevejledninger Anne Kjærgaard fortalte med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling Sådan skriver vi eller gør vi? om sit nye postdoc-projekt som er igangsat med midler fra Kulturninisteriets forskningspulje. Sproglig rådgivning har ikke tidligere været forskningsmæssigt underbygget hverken i Danmark eller i udlandet. De råd der traditionelt bliver givet af sproglige rådgivere er gode, pragmatiske, erfaringsbaserede tommelfingerregler, men der er ingen der har påvist om eller hvordan de virker. I samarbejde med SKAT og Erhvervsskadestyrelsen undersøger Anne Kjærgaard hvordan de seneste omskrivninger af henvendelserne til borgerne fra de to institutioner rent faktisk virker når borgerne får dem i hånden. Projektet har stor interesse i Norden hvor der er en lang tradition for det såkaldte klarsprogsarbejde, og Anne arbejder inden for rammere af Nordisk Sprogkoordination på at opbygge et nordisk klarsprogsnetværk som er forskningsbaseret. I den efterfølgende diskussion spurgte Kirstine Baloti om Anne havde tænkt mediernes betydning ind i projektet, altså det fænomen at offentlige institutioner i stigende grad også henvender sig til borgerne via nettet, sms og Facebook. Bl.a. har SKAT lavet en side for unge. Kirstine Baloti understregede at arbejdet med klart sprog i det offentlige er vigtigt. Hun fortalte at DR's medarbejdere ofte bliver bedt om at lægge tekster ud på offentlige hjemmesider, fx SKAT. Hun forudså at der i fremtiden vil komme mere fokus på den digitale formidling i det offentlige som formentlig også vil blive mere brugerdrevet og dialogbaseret. Hun mindede om at målet i Den Fællesoffentlige Digitaliseringstrategi er at man fra 2015 vil gå helt bort fra papir og udelukkende kommunikere digitalt med borgerne. Eva Skafte Jensen syntes at det var godt at projektet skabte dokumentation for de mange antagelser omkring sproglig rådgivning, men mente at det måtte være svært at dokumentere om det lykkes at formidle andre af de intentioner man ofte møder i moderne sprogpolitikker, fx at en tekst skal være i øjenhøjde med borgeren og let at forstå. Lennart Houmann mindede om at det sproglige råderum, fx i forhold til afgørelser, fortsat vil være begrænset. 4 (af 6).

5 5. Repræsentantskabets forretningsorden og retningslinjer for fagråd. Dorthe Duncker konstaterede at alt materiale har været sendt ud i høring, og at der ikke var indkommet flere indholdsmæssige kommentarer. Hun meddelte at Holger Juul efter høringsfristens udløb havde indsendt forslag til nogle få mindre sproglige forbedringer af teksten samt foreslået at der indføjes mere tekst om repræsentantskabets formål. Der var enighed om at foretage de sproglige justeringer, men i øvrigt at holde sig til den nuværende udformning. Forretningsordenen blev herefter godkendt. Retningslinjer for fagråd blev ligeledes godkendt. 6. Afslutning Som afslutning på mødet opfordrede Dorthe Duncker repræsentantskabet til at fremsætte forslag til temaer for de kommende møder. Hun mindede endnu en gang om at medlemmerne skal indsende deres cv og et billede til hjemmesiden. Jørgen Christian Wind Nielsen foreslog at man i sit cv skriver det om sig selv som kan være relevant for andre medlemmer af repræsentantskabet. Knud Erik Therkelsen efterlyste mere tid til dialog og sparring mellem medlemmerne. Kirstine Baloti ville gerne vide hvad de andre medlemmer arbejder med, hvilke problemer de oplever, og om der er fælles interesseområder. Hun syntes godt at man kunne udfordre mødeformen lidt og måske arbejde i grupper eller lignende noget af tiden. Blandt de øvrige emner som blev foreslået som tema til kommende møder, var: sproget i de nye medier, sprogpolitik og sprogbarometre. Jørgen Christian Wind Nielsen spurgte endvidere hvornår medarbejdere fra nævnet kan komme ud og holde foredrag om den nye retskrivning i medlemmernes organisationer. Sabine Kirchmeier-Andersen svarede at dette tidligst vil kunne ske i november-december Repræsentantskabet vil blive grundigt orienteret om planerne for markedsføring af den nye Retskrivningsordbog på oktobermødet Dorthe Duncker takkede for et godt og konstruktivt møde, gode høringssvar og god tone og tilføjede at datoerne for de ordinære møder i 2012 samt materiale fra dagens oplægsholdere vil blive sendt ud sammen med referatet. 5 (af 6).

6 6 (af 6).

Dansk sprogs status 2012

Dansk sprogs status 2012 Dansk sprogs status 2012 Som opfølgning på de sprogpolitiske rapporter Sprog på spil (2003) og Sprog til tiden (2008) og Sprognævnets sprogpolitiske notater fra 2003 og 2007 udsender Dansk Sprognævn nu

Læs mere

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad

Både... men også. 2012/3 september. Af Pia Jarvad 2012/3 september tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene.

Læs mere

Når hurraråbene har lagt sig

Når hurraråbene har lagt sig Sabine Kirchmeier-Andersen Når hurraråbene har lagt sig Hvordan understøtter man klarsprogsarbejdet i hverdagen? Hvordan undgår man at sproglige retningslinjer bliver andet end blot nogle fine principper

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK

Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Sprog på spil ET UDSPIL TIL EN DANSK SPROGPOLITIK Forord Sprogpolitik var for få år siden et sjældent ord i dansk. Det er det ikke længere, og det er der fl ere grunde til. I løbet af nogle årtier har

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne

Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Undervisningsministeriet 2010 1 Kolofon Pædagogisk vejledning til ordblindeundervisning for voksne Forfatterne og Undervisningsministeriet 2010

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere