De store nye Sociologer - Foredrag på Folkeuniversitetet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De store nye Sociologer - Foredrag på Folkeuniversitetet"

Transkript

1 De store nye Sociologer - Foredrag på Folkeuniversitetet Af Anders Bordum, phd, Lektor SDU. De store centrale spørgsmål alle sociologer stiller er: Hvad er det sociale? Hvad skaber sammenhængskraft i samfund og i relationer mellem mennesker? Hvilke mekanismer sikrer social integration? De søger alle en forståelse af og en forklaring på det sociale. A) Er det sociale noget som kan forstås metodologisk individualistisk og mekanisk som blot summen af alle individuelle handlinger? B) Eller er det sociale noget som findes metodologisk holistisk og som har en egen og selvstændig karakter? Mange økonomer ser fx markedet som blot en konsekvens af summen af enkelthandlinger og lader markedet (det sociale) være en usynlig regulerings- og stabiliseringsmekanisme. De foretrækker en metodologisk individualisme. De store sociologer kommer derimod med hver deres bud på hvordan vi kan begribe og forstå det sociale - og forstå hvordan samfund og kollektiver er mulige og hænger sammen. Svarene på disse spørgsmål hænger sammen med problemstillinger om demokrati (stabilitet, frihed, retfærdighed, fred) og om klasseforskelle og om social mobilitet i samfundet.

2 Forfatter: Pierre Bourdieu Michel Foucault Niklas Luhmann Erwing Goffman Jürgen Habermas Lokalisering af det sociale: I klasseforhold og i mekanismerne (kapitalerne, habitus, dispositioner), der regulerer kampen om succes på sociale felter I den genealogiske og realhistoriske formning af samfund som sker i en idéhistorisk informeret kamp mellem viden og magt - i diskurserne som former samfundet. I det sociale systems autopoeisis - i den evolutionære og funktionelle fortsættelse af iagttagelser, og kommunikation. Det sociale system bliver socialt i og med sin egen reproduktion - at det fortsætter sig selv. Lokaliserer det sociale i en forsøgt selviscenesat og manipuleret social interaktion mellem mennesker på livets scener. Iagttager forskelle mellem givne og afgivne tegn, for- og bagscene, masker og ansigter. Lokaliserer det sociale som holdt sammen af konsensus. Det sociale er ikke stærkere end den konsensus som hersker. Jo mere fornuftigt denne konsensus er frembragt, desto stærkere sammenhængskraft skabes der. Idealet er et deliberativt demokratisk samfund hvor alle i princippet kan se sig selv som forfattere til de love som alle er underlagt. Og hvor lovene er deliberativt frembragt på baggrund af holdbare argumenter. For at give samfundsmæssig stabilitet skal denne konsensus konstant reproduceres i diskurser af fornuftig argumentation. Den konsensus som er diskursivt produceret oplagres i en livsverden - der som en kollektiv ressource for og en fond af allerede skabt enighed giver samfundet og kommunikationen herom en vis kerne af stabilitet. Livsverdenens størrelse afgør hvor stabilt samfundet er - hvor god social integration er der hersker. Mekanismen til konsensusdannelse er den habermasianske diskurs. Jürgen Habermas teori giver som sådan plads til uendelig mange konflikter, uenigheder og til værdimæssig pluralisme. Habermas har dog en normativ forkærlighed for et fornuftsforankret demokrati, som skyldes hans opvækst og oplevelser under nazismen. Han kan konstatere at ubearbejdet uenighed, og uløst konflikt ikke giver social integration - men skaber grundlag for det modsatte nemlig social disintegration (et samfund i opløsning).

3 Selvom konsensus er usandsynligt og besværligt at frembringe er det ikke desto mindre den ressource som giver samfundet sammenhængskraft. Det er den mest værdifulde ressource som hænger sammen med (frihed, lighed, broderskab, tolerance, social empati, tillid, normer, social stabilitet, etc.). Kort sagt kan kommunikation som skaber konsensus skabe det sociale og få samfundet til at hænge sammen. Kommunikation som ikke skaber konsensus kan ikke opfylde denne funktion - og bliver i sin konsekvens asocial! Habermas undersøger derfor gennem hele sit forfatterskab hvordan konsensus kan opstå - dvs. hvilke betingelser, der er for konsensusdannelse i et moderne individualistisk og pluralistisk samfund. Hans store svar er at det kun kan lade sig gøre at producere fælles værdier (normer), fælles viden, og fælles interesser (gode kollektivt forpligtende beslutninger som lovgivning), hvis vi forankrer vores kommunikation på en etik - diskursetikken. Kun hvis der er mekanismer der sikrer at fornuften får lov til at udfolde sig kan en fornuftig kommunikation sikres (og et moderne demokrati funderes). Der findes jo uendelig mange andre former for kommunikation og formål hermed som ikke sikrer social integration men andre funktioner (tilsvining, social selvbekræftelse, selviscenesættelse, motivation, manipulation og bedrag, etc.). Som svar på det sociales mulighed opfinder Habermas et teknisk diskursbegreb og diskursetikken. Et væsentligt biprodukt af denne undersøgelse er at Habermas forbinder socialvidenskaben med sprogfilosofien og giver socialvidenskaben en sprogteoretisk forankring - et fantastisk men lidt overset bidrag til videnskaben (ligesom når magnetisk og elektricitetsteori forbindes i en samlet teori).

4 Diskursens elementer Definitionen på en diskurs: En refleksiv dialog om gyldigheden af en påstand, hvorom der ved hjælp af holdbar argumentation søges rationel konsensus. Diskursens spilleregler: Opregnes i formalpragmatikken. Heri opregnes en række formelle pragmatiske betingelser, der nødvendigvis må være opfyldt, førend vi kan være sikre på, at den konsensus, der er fremkommet faktisk er rationelt funderet. Diskursens genstand: Diskursens genstand er propositioner, dvs. udsagn eller påstande der fremstår med et problematiseret gyldighedskrav. Diskursens startpunkt: Diskursen starter altid med at mindst én dialogdeltager markerer dissens angående en påstands (eller mere formelt en propositions) gyldighed. Diskursens afgørelsesinstans: Diskursens dynamik udspiller sig omkring det bedre argument og dets ejendommelige tvangfri tvang. Det bedre argument fordrer grundlæggende semantisk kontradiktionsfrihed og performativ kontradiktionsfrihed. Diskursens naturlige afslutning: Diskursen har sin naturlige afslutning når der er etableret rationel konsensus, dvs. når alle parter er sikre på, at de mener det samme med en påstand, er enige i påstanden, samt anerkender samme begrundelse for deres enighed. Det er ikke personer der afslutter diskursen, men en tilstand af rationel konsensus.

5 Diskursens alternativ: Diskursen ophæves, hvis parterne afbryder samtalen eller overgår til strategisk handlen. Sker dette søges ikke længere integration ved at koordinere forståelse, men optimering af andre forhold. I den "ideale samtalesituation" hvor diskursen producerer maksimal konsensus er diskursen åben for alle, der har en ligeværdig ret og pligt til at fremsætte, begrunde, og kritisere talehandlinger under fuld autonomi dvs. fri ja-nej stillingtagen. Hvis de ideale samtalebetingelser er overholdt og konsensus angående en proposition (påstand) skabes er denne proposition socialt holdbar mht. viden, norm, og demokrati (herunder kommunikativ diffusion og spredning af fornuftspotentialet). Jo færre betingelser for den ideale samtale der er opfyldt desto mindre socialt robust og socialt integrerende er produktet af samtalen. Diskursen kan producere: fælles viden, fælles normer, og fælles interesser. Til sikring af diskursens konsensusdannende funktion fremanalyserer Jürgen Habermas en etik for diskurser - diskursetikken. Denne fremanalyseres kontrafaktisk som hvis ikke givne betingelser er opfyldt, så producerer kommunikationen ikke socialt holdbar konsensus. Diskursetikkens kerne formuleres i de tre nedenstående principper (D), (U), og (L).

6 Diskursetikkens centrale principper (1) Diskursens Princip: (D) Kun de handlingsnormer er gyldige, som alle om muligt berørte i kraft af deres deltagelse i en rationel diskurs ville kunne opnå enighed om (Habermas 1996:459). (2) Universaliseringsprincippet: (U) Alle berørte kender, kan acceptere, har interesse i, og foretrækker de konsekvenser og bieffekter som kan forventes såfremt normen generelt blev efterlevet. (3) Det Demokratiske princip / Legitimitetsprincippet: (L) Vedtægter er kun legitime, såfremt de kan få tilslutning i form af konsensus fra alle borgere i en diskursiv lovgivningsproces, der er retsligt konstitueret. Diskursprincippet er tautologisk set sandt fordi det definerer diskurs og fordi det følger af definitionen af en norm som et princip alle er enige i og følger motiveret af fornuftige og gode grunde. At sige at en norm kun gælder for nogle og har vilkårlige undtagelser ville modsige normbegrebet, ligesom det ville modsige diskursbegrebet at hævde at kun nogle skal være enige om normen førend det bliver en gyldig, dvs. som en intersubjektivt anerkendt norm. Tautologi betyder analytisk sand under alle omstændigheder. Positivister og radikale empirister påstår somme tider at tautologier er empirisk tomme. Normer er sjældent tomme, men skal naturligvis fortolkes. Diskursprincippet (D) forklarer anerkendelsesværdigheden af en hvilken som helst form for diskurs hvad enten den er evaluativ, etisk, politisk, moralsk-praktisk, teoretisk-videnskabelig eller retslig. Princippet bliver diskursetikkens kerneprincip når det suppleres af universaliseringsprincippet (U) der forklarer det proceduralt.

7 Universaliseringsprincippets procedurale krav er, at alle normens forventede teleologiske virkninger og bivirkninger skal afklares og evalueres som værende at foretrække i forhold til alle berørtes interesser, samt som det tilføjes i den senere definition, at de berørtes accept skal være tvangfri og frivillig. Universaliseringsprincippet (U) indebærer: - En procedure, der kan sikre indløsning af normers gyldighed - En procedure, der udelukker en teleologisk fortolkning af normer - Et krav om tvangfri stillingtagen fra alle de berørte parter - At kun generaliserbare interesser kan indgå i gyldige normer - At kun værdier som er fælles kan indgå i gyldige normer - At det diskursetiske princip skal forstås dialogisk - En procedure, der sikrer tolerance af tolerante livsformer - Procedurale betingelser for deontologisk indløsning af et legitimitetskrav - Et princip som forbinder enkeltinteressen og almeninteressen (Kilde: Bordum 2001, Diskursetikken og den positive selvreference, Samfundslitteratur).

8 Diskursetikkens formalpragmatiske - kontrafaktiske begrundelse Diskursetikken bliver selv begrundet og forankret i formalpragmatikken (tidligere universalpragmatikken), der er et forskningsprogram der afdækker talens universelle gyldighedsbasis. Formalpragmatikken opregner en række nødvendige forudsætninger som kontrafaktisk må forudsættes opfyldt førend at en samtale kan producere holdbar konsensus.

9 For at en diskurs kan forløbe produktivt (dvs teste gyldighed og producere begrundet konsensus) skal deltagerne også kunne forhold sig differentieret til gyldighedkrav. Der er fire gyldighedskrav: Forståelighed (er altid implicit forudsat og kan korrigeres med eksplikativ diskurs) Sandhed (den epistemologiske kobling til virkeligheden) Rigtighed (den sociale kobling mellem mennesker i relationer - legitimitet) Oprigtighed (villighed til at taler forpligter sig på det sagte - tillid) I en forståelsesorienteret dialog må alle dialogparter være beredt på: - at udtrykke sig forståeligt. - at fremsætte noget som skal forstås. - at gøre sig forståelig herved, - og at komme til forståelse med hinanden. Disse tre gyldighedskrav udleder Habermas af talens grammatiske modi (at vi i 1. person kan tale til, at vi i 2. person kan tale med, og i 3. person kan tale om. Gyldighedskravene begrundes også af Habermas med hans "treverdensontologi" og de tre formalpragmatisk verdensreferencer:

10 Formalpragmatisk Definition: verdensreference: Objektiv verden Totaliteten af alle entiteter hvorom sande udsagn er mulige. Social verden Totaliteten af alle legitimt regulerede interpersonelle relationer Subjektiv verden Totaliteten af de erfaringer hvortil taleren har privilegeret adgang. Set monologisk fra et enkelt subjekts eller menneskes perspektiv findes der tilsvarende tre grundrelationer. Vi kan forholde os til den objektive verden (hvor sandhed bliver et kriterium for at virkeligheden er tilgængelig og at vi har adgang til denne), vi kan i den sociale verden forholde os til og gå i relation til andre subjekter/mennesker (hvor rigtighed og legitimitet bliver til et kriterium på tilgængelighed og at relationen består), og vi kan gå i relation til os selv og vores subjektiv verden (hvor oprigtighed bliver et kriterium på at vi selv bliver tilgængelige for os selv og at relationen faktisk etableres). Som enkeltstående subjekter kan vi således indgå i tre relationer - til den objektive, den sociale og til den subjektive verden. Den nødvendige betingelse for at få adgang til den objektive verden er sandhed, for at få adgang til den sociale verden er det rigtighed (legitimitet), og den subjektive verden er det oprigtighed (autencitet). Hvis ikke sandhed, rigtighed og oprigtighed opfyldes etableres relationen slet ikke! På denne måde begrundes gyldighedskravene og deres uddifferentiering ontologisk, og formalpragmatisk. Gyldighedskravenes differentiering kan også begrundes negativt metodologisk, som adressaters evigt medløbende mulighed for at kritisere en fremsat påstand. En påstand kan kritiseres for at være usand, ikkelegitim og dermed urigtig i forhold til en social kontekst selvafgrænset omkring gensidige normative forventninger, eller for at være et uoprigtigt udtryk for den talendes subjektive verden og dermed et udtryk for bedrag eller selvbedrag. Deltagere i en diskurs kan orientere sig mod gyldighed og skelne mellem de tre gyldighedskrav.

11 Jürgen Habermas gyldighedskrav og diskursbegreb Figur 1 Undersøgelse af gyldighed i en diskurs

12 Socialvidenskabernes sprogteoretiske fundament Problematiseret gyldighedskrav: Kan producere og reproducere: Praktisk funktion af konsensus: Kognitiv sandhed Kognitiv konsensus Stabiliserer kulturen forstået som en fælles omverdensfortolkning som danner grundlag for fælles semantik, vidensfond og livsverden. Normativ rigtighed Normativ konsensus Skaber, fastholder, bevarer, genskaber, fornyer og koordinerer sociale relationer fx. normative forventninger og roller. Ekspressiv oprigtighed Ekspressiv konsensus Kan formidle oplevelser, følelser, erfaringer og tillid, hvormed individets identitet bekræftes. Sandhed, rigtighed og oprigtighed Rationel konsensus eller kommunikativ konsensus, hvis gyldighedskravene er symmetrisk begrundet og accepteret af 'samme grund'. Kan fungere som regulativt ideal for forståelses-orienteret dialog og som idealtypisk iagttagelsesplatform for en kritisk teoretisk videnskab.

13 Gyldighedskrav: Verdens-reference i dialog: Sproglogisk niveau: Gyldighed afgøres: Forståelighed Før-dialogisk kriterium Syntaktisk Offentligt i dialog Kognitiv sandhed Objektiv verden Semantisk Offentligt i dialog Normativ rigtighed Social verden Pragmatisk Offentligt i dialog Subjektiv Oprigtighed Subjektiv verden Pragmatisk Privat, fordi ekspressive udsagn i 1.person ental etablerer en selvreference til den talendes subjektive verden

14 Formal-pragmatisk verdens-reference: Grammatisk distinktion: Reference: Perspektiv: Objektiv verden 3. person ental Reference til sagsforhold Tilskuer- Perspektiv "Det/den.." (taler om...) Social verden 2. person ental "Du..." Reference til sociale relationer/ kommunikationsfællesskab. Deltager- Perspektiv (taler med...) Subjektiv verden 1. person ental Reference til subjektive forhold Deltager- Perspektiv "Jeg..." (taler til...)

15 Verdens- Reference: Sprogbrug: Talehandling: Funktion / Ressource for: Objektiv verden Kognitiv Konstativ Fortolkning af forhold i omverdenen Social verden Interaktiv Regulativ Skabelse og genskabelse af interpersonelle relationer Subjektiv verden Ekspressiv Ekspressiv/ Repræsentativ Udtrykke sig ekspressivt. Eksponere sit 'Jeg', fx. følelser og handlingsplaner

16 Det gælder for såvel viden, normer, som for et demokrati at det konstant skal reproduceres for at virke. Ingen fødes med fuld viden, fuld normativ indsigt, og i et perfekt demokrati. Alle generationer skal lære på ny og være med til at reproducere viden, normer og demokrati for at det fungerer. Her har Luhmann faktisk en pointe i sin evolutionære abstraktion - at fortsættelsen er vigtig. Luhmann har blot ikke noget konkret svar på hvordan fortsættelsen sikres - men afviser diskursetikken som blot normativ. Som sociolog ser Habermas at den sociale virkelighed både skal produceres og reproduceres for at bestå. Han er dog også kritisk teoretiker og mener at den sociale virkelighed hele tiden bør forbedres ved at ulighed, uretfærdighed, etc påpeges og laves om. Generelt står den instrumentelle fornuft for skud når det handler om kritik i form af en rationalitetskritik. Målrationalitet - hvor midler bliver instrumenter til mål - er for Habermas kun en rationalitetsform blandt mange. Der findes også kommunikativ handlen (hvor deltagerne bliver enige om alle tre gyldighedskrav) og en dertilhørende kommunikativ rationalitet. Det er denne rationalitetsform som bedst sikrer samfundets sammenhængskraft og succesfulde demokrati. Selvom Habermas ser det sociale som noget dynamisk der skal reproduceres for at bestå er han ikke socialkonstruktivist. Socialkonstruktivister siger at virkeligheden skabes fordi der er konsensus. Habermas er realist og siger at der er konsensus blandt rationelle aktører fordi det er virkeligt. Dynamikken i det sociale ses i nedenstående figur, som også giver lidt indhold til hvordan kommunikation og konsensusdannelse spiller en rolle i dannelsen af personer, samfund og kulturer. Når kommunikationen er syg bliver disse sociale komponenter selv syge fordi de ikke reproduceres ordentligt (Theory of Communicative Action vol. 2, p ).

17

18

19

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den

refleksivt moderne. Den overordnede sammenhæng mellem principperne (D), (U) og (L)... 33 Den etisk-politiske-diskurs... 34 Den 1 Indholdsfortegnelse. Indledning.... 5 Del 1.... 6 Hvad er demokrati? Hvad betyder ordret demokrati? Historisk gennemgang.... 6 Hvordan er den overordnede sammenhæng mellem demokrati som politisk styreform

Læs mere

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral

Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 3: Anerkendelsens og rationalitetens spiral Af Klaus Majgaard * Grundspørgsmålet er, hvordan vi er rationelle, når vi møder udfordrende dilemmaer og krydspres.

Læs mere

At tale om menneskene

At tale om menneskene DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET At tale om menneskene Line Baagø-Rasmussen Cille Naerbout Nr. 222/2007 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens Rapportserie

Læs mere

RELATIONER I ORGANISATIONER

RELATIONER I ORGANISATIONER Gitte Haslebo (2004) RELATIONER I ORGANISATIONER den 09-03-2012 kl. 8:33 Søren Moldrup side 1 af 20 sider 1. INDLEDNING I realismen baserer vi os på en antagelse om eller en tro på, at viden er objektiv.

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori

Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori RETFÆRD ÅRGANG 31 2008 NR. 3/122 91 Jürgen Habermas og Jacques Derrida: Filosofi i terrorens tid. Samtaler med Giovanna Borradori Informations Forlag, 208 sider ANMELDT AF OLE HAMMERSLEV, LEKTOR, SYDDANSK

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Virksomheders milj øinformationer

Virksomheders milj øinformationer Virksomheders milj øinformationer Et projekt om virksomheders grønne regnskaber RAPPORTSERIEN NR. 52 SEPT. 1996 Institut for miljø, teknologi og samfund Department of Environment, Technology and Social

Læs mere

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse

Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Statsborgerskab medborgerskab, et spørgsmål om gensidig anerkendelse Lisbeth Lunde Frederiksen Et godt samfund vil være et samfund, der også er i stand til at skabe sociale institutioner og sociale samværsformer,

Læs mere

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing

Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Strategiske udfordringer i forbindelse med itoutsourcing Belyst igennem et casestudie af KMD. Gruppe: 12 Medlemmer: Jeppe Hansen Jakobsen Anders Ingemann Andersen Kasper Guldhammer Jesper Buch Christoffer

Læs mere

Vekseluddannelsessystemet er almindelig

Vekseluddannelsessystemet er almindelig Fag og fagidentitet en fantastisk og problematisk ramme for at blive dygtig Morten Smistrup Denne artikel har et dobbelt mål: For det første at fremstille en empirisk fremskrevet og teoretisk begrundet

Læs mere

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT

AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT AFSLUTTENDE MASTERPROJEKT Roskilde Universitet MUL MAJ 2013 DEN KLINISKE VEJLEDERS PROFESSIONSHABITUS Projekt udarbejdet af: Camilla Lindhardt Studienr.: 22463 Gry Tange Studienr.: 48716 Vejleder: Jakob

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Ledelse af frivilligt socialt arbejde

Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde Ledelse af frivilligt socialt arbejde af konsulent Henrik Frostholm, hf@frivillighed.dk og centerleder Klaus Majgaard, klm@frivillighed.dk, Center for frivilligt socialt

Læs mere

Godt og skidt socialt arbejde

Godt og skidt socialt arbejde 1 Uden for nummer 6, 4. årgang 2003 Godt og skidt socialt arbejde Af Peter Høilund, Søren Juul og Sara Højslet Madsen Peter Høilund, cand.jur. og ph.d. i retsfilosofi, lektor på RUC i velfærdsret, tidligere

Læs mere

Eudaimonia som moderne lykkebegreb

Eudaimonia som moderne lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Eudaimonia som moderne lykkebegreb Filosofi & Vidensekabsteori Eudaimonia som Moderne Lykkebegreb Asger Abel Sørensen Susanne Nørregård Christensen Vejleder:

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11

1.1 Afgrænsning... 5. 3.1 Faircloughs kritiske diskursanalyse... 10 3.2 Kress og van Leeuwen... 11 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING (FÆLLES)... 4 1.1 Afgrænsning... 5 2.0 VIDENSKABSTEORI (ANNE)... 7 2.1 Konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk paradigme... 7 2.2 Socialkonstruktivismens konsekvenser...

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Vi er ikke helt normale

Vi er ikke helt normale VIA UNIVERSITY COLLEGE, LÆRERUDDANNELSEN I NR. NISSUM Vi er ikke helt normale - En undersøgelse af identitetsdannelse og skoleelever med særlige behov Maja Louise Odgaard LN290037 Bachelorprojekt 2013,

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Politisk teori og god statskundskab 1

Politisk teori og god statskundskab 1 Christian F. Rostbøll politica, 43. årg. nr. 1 2011, 110-128 Politisk teori og god statskundskab 1 Politisk teori anses oftest ikke som en nødvendig del af definitionen på god statskundskab. Det er en

Læs mere

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE

NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE NÅR SAMVÆRET ER SVÆRT PERSPEKTIVER PÅ PLEJEBØRNS SAMVÆR I KØBENHAVNS KOMMUNE U D A R B E J D E T A F L I N E K L Y V Ø 2 0 1 1 Når samværet er svært Perspektiver på plejebørns samvær i Københavns Kommune

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Af Anna B. Møllerhøj, Anna W. Maarbjerg, Sara S. S. Jensen, Jakob H. Thrane og Anne B. J. Clausen

Af Anna B. Møllerhøj, Anna W. Maarbjerg, Sara S. S. Jensen, Jakob H. Thrane og Anne B. J. Clausen Et projekt udarbejdtet på Pædagogik og Uddannelsesstudiers bachelormodul, Roskilde Universitet, december 2012. Af Anna B. Møllerhøj, Anna W. Maarbjerg, Sara S. S. Jensen, Jakob H. Thrane og Anne B. J.

Læs mere