Udviklingsaftale 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsaftale 2015"

Transkript

1 1 of 25 Udviklingsaftale 2015 Vedligeholdende træning og aktivitet VTA Indhold Faktaboks om aftaleenheden...3 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...4 Det økonomiske grundlag:...4 Afrapportering:...6 Dialogproces:...6 Mål:... Fælles mål: 7 Områdemål : 10 Institutionsmål:... 17

2 2 of 25 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Adresser Omsorg-/Sundhedschef: Ingelise Juhl Leder: Jette Skriver Personalebemandede centre, hvor der også er åben center aktiviteter: Træning og aktivitet Ringparken Nordre Ringvej 9K 8550 Ryomgård Træning og aktivitet Rosengården Tingvej Hornslet Træning og aktivitet Bakkegården Nørreport Ebeltoft Træning og aktivitet Kernehuset Øster Allé Ebeltoft Træning og aktivitet Lyngparken Lyngevej Knebel Centre, hvor der udelukkende er åben center aktiviteter ledet af frivillige: Seniorhuset Århusvej 35 Tirstrup 8400 Ebeltoft A-huset Hovedgaden 69 F 8410 Rønde Søhusparken Søhusvej Ebeltoft Lindegården Skolevej Mørke Vikingegården i Kolind Bugtrupvej Kolind Huset i Pindstrup Storegade 6 Pindstrup 8550 Ryomgaard Lovgrundlag Kerneopgaver / Nøgletal/ kritiske faktorer Servicelovens 86 stk. 1 genoptræning efter funktionsfald Servicelovens 86, stk. 2 - vedligeholdende træning Servicelovens 79 generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Sundhedslovens 119 stk. 1 - skabelse af rammer for sund levevis Sundhedslovens 119 stk. 2 - etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud Sundhedslovens 140 genoptræning efter hospitalsindlæggelse, især til plejehjemsbeboere Beskrivelse af organisationsenheden. Den overordnede kerneopgave for Sundhed og Omsorg sætter rammen: Kerneopgaven er sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv, et liv, hvor velfærd og sundhed fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. Vedligeholdende træning og aktivitet - SEL 86 Den primære målgruppe er borgere med behov for tilbud om målrettet vedligeholdende træning og genoptræning efter Servicelovens 86. Tilbud gives for at forhindre funktionstab og for at fastholde og/eller forbedre funktionsniveau og mestringsevne. Der arbejdes med at vedligeholde og forbedre fysiske, psykiske og sociale funktionsnedsættelser. Formålet er desuden at bevare borgernes selvstændige livsførelse, livskvalitet og deltagelse i samfundet. Vores overordnede mål er at skabe levende og inspirerende miljøer på de lokale aktivtetetscentre. Vi tilbyder målrettede trænings og aktivitetstilbud i sociale sammenhænge, som positivt kan påvirke menneskers kompetencer. Langt størstedelen af træningen foregår på hold indenfor følgende kategorier: fysisk træning ex. gymnastik aktivitetstræning ex. kreativitet, sociale relationer, ADL el.lign. funktionstræning kognitiv træning råd - og vejledning Der udfærdiges i samarbejde mellem borger (og eventuelt pårørende) og fagperson en aftale for træningsforløbet med angivelse af skriftlige mål. Undervejs i træningsforløbet kan relevant personale eksempelvis det personale, som yder personlig og praktisk bistand i hjemmet, kontaktes med henblik på at overføre indøvede rutiner og færdigheder. Der er løbende opfølgning vedr. udnyttelsen af pladserne på det vedligeholdende træning og aktivitetsområde bl.a. igennem fremmøde statistik. Der er samlet en kapacitet til ca. 600 aktive borgere/ på de ca. 800 pladser idet ca. 400 af borgerne får 1 ugentlig tilbud og ca. 200 får 2 ugentlige tilbud. Der har i årene været en nogenlunde ensartet tilgang af opgaver til VTA - det vedligeholdende trænings og aktivitetsområde, dvs. mellem nye henvisninger pr. år. 2

3 3 of 25 Der arbejdes i VTA i stor udstrækning med udslusning til andre tilbud i klubber og foreninger, til selvtræning eller til tilbud i åben center regi. Dog er de borgere, der henvises fra visitationen til VTA karakteriseret ved at have problemer med funktionsnedsættelser på enten det fysiske, det psykiske eller nok så væsentlig - det sociale område. Ensomhedsproblematikker er et centralt og væsentligt interventionsområde i VTA. Her er det i sagens natur meget vigtigt at knytte an til andre tilbud ved evt. afslutning. Men langt de fleste er ældre mennesker med store dysfunktioner, og i praksis kan en hel del af dem - op til 40 % ikke afsluttes, men er henvist til vedvarende støtte - evt. afbrudt af kortere eller længere pauser på VTA. Yderligere kan nævnes jf. fællessprog 2 - at opgørelse viser: Ca. 42 % har massive til store funktionsbegrænsninger Ca. 34 % har moderate funktionsbegrænsninger Ca. 24 har % har lette funktionsbegrænsninger Det er, som denne statistik også viser, for ca. 75% vedkommende svage ældre borgere med moderate til massive funktionsbegrænsninger, der henvises til VTA. Det er også vigtigt at fokusere på at der i mange sammenhænge vil ske en kraftig opgave - og dermed økonomisk ressourceglidning vedr. disse svage ældre, hvor hovedparten er over 80 år og derfor for manges vedkommende bor alene. (jf. statistik bor 72 % af +80 årige alene) Holdes deres sociale og fysiske ressourcer ikke ved lige vil de påvirke tyngden i hjemmepleje, til lægebesøg og måske allervigtigst i forhold til livskvalitet. Forebyggelse og Sundhedsfremme på VTA SUL 119 Også for folk over 65 år gælder de vilkår, som gælder for resten af befolkningen, nemlig at det er den individuelle livsstil og sundhedsadfærd, der sammen med livsvilkår har den afgørende betydning for trivsel. Vi arbejder med levevilkår og med mulighed for positive arbejdsvilkår /udfoldelsesmuligheder. Dette sker igennem frivilligt arbejde vi har tilknyttet mere end 400 frivillige i arbejde. De genererer så meget værdi for masser af andre mennesker og dermed for de lokale miljøer på ældreområdet. Vi arbejder med sociale relationer og lokale netværk. Det er vigtigt at tro på omsorg, nærvær og et aktivt socialt liv gør mennesker til engagerede samspillere og samskabere og dermed særdeles værdifulde medlemmer af lokalsamfundene. VTA er tæt på alle de forskellige muligheder, der er i de mange lokale områder i Syddjurs kommune. Det gør os i stand til at samarbejde på kryds og tværs med lokalråd, foreninger og naturligvis også med de mange andre ansatte på Ældreområdet. Sidst med ikke mindst arbejder VTA med de individuelle livsstilsfaktorer Vi tilbyder vedligeholdende træning som positivt kan påvirke ældres mulighed for at klare sig længst muligt uden behov for hjemmehjælp. Dette sker igennem fysisk træning. En del af træningen foregår i borgernes egne hjem i tæt samspil med hjemmeplejen. Og på centrene er næsten al træning på hold, som fremmer den store sociale gevinst for deltagerne. Vi arbejder også meget bevidst med at modvirke ensomhedsproblemer. Vi ved at ensomhed kan få mennesker til at miste initiativ, energi og mod til at skabe kontakt til andre mennesker. Åben center området på VTA - SEL 79 VTA bruger store ressourcer på at samarbejde med - og understøtte - åbne aktivitetstilbud ledet af frivillige. VTA har udpeget 2 koordinatorer på området. Der er ligeledes via Ældrepuljen ansat en projektleder, som skal fremme tiltag på tværs af ældreområdet og civilsamfundet. Denne formaliserede koordinering vurderes som uundværlig i bestræbelserne på at skabe målrettet udvikling og fornyelse til området. Koordinatorerne har hænderne fulde - og virker i flere sammenhænge udenfor VTA s rammer med diverse projekter bl.a. samarbejde med mange private klubber og foreninger som Ældresagen, pensionistforeninger, sygdomsorganisationer som Kræftens bekæmpelse o. lign. Deres primære arbejde er dog at samarbejde med de 8 centerråd, der er den demokratiske forankring af det brugerstyrede arbejde, der udover de 5 hovedcentre finder sted på de aktivitetscentre, som næsten udelukkende drives af frivillige kræfter, nemlig Lindegården i Mørke, A-huset i Rønde, Vikingegården i Kolind og Seniorhuset i Tirstrup. Der er ved budgetvedtagelse gældende for 2015 pålagt en stigning i brugerbetalingen på ca. 80 % nemlig fra kr.pr. måned til de åbne centeraktiviteter, og ca borgere er tilmeldt denne brugerbetaling. Hverdagsrehabilitering i plejeboliger og Syddjurs træner for en bedre fremtid Disse to store tiltag med fokus på hverdagsrehabilitering er organisatorisk forankret i VTA. Hverdagsrehabilitering i plejeboliger er nu en fast del af den daglige drift. De 2 tiltag har ikke blot vist meget store økonomiske gevinster, men også tilført ældreområdet et 3

4 4 of 25 øget fokus på godt arbejdsmiljø og øget livskvalitet for borgerne. Tilbud omfatter kommunens 279 plejeboliger og borgernes egne hjem via Syddjurs træner Der har på Syddjurs træner området været en stor tilgang af opgaver fra på samlet set ca. 36 %, dvs. en stigning på korte udredningsforløb fra forløb, og en stigning på egentlige rehabiliteringsforløb fra forløb. Der er i samarbejde med Ældresagen og Røde Kors i opstartet en motionsvenneordning, og der ses fortsat positiv effekt via denne mulighed for at koble frivillige på ved afslutning af træningsforløb. Uddrag af nøgletal for tilgang til området Kommunerne overtog i forbindelse med kommunalreformen og indførelse af ny sundhedslov ansvaret for den almindelige ambulante genoptræning Sundhedslovens 140, hvor borgere med genoptræningsbehov efter indlæggelse på sygehus udskrives med en genoptræningsplan. Antallet af genoptræningsplaner er steget støt over de forløbne år. VTA andel af 140 opgaver er især relateret til plejeboligområdet, og her er der sket en stigning af opgaver fra på 46 % År Samlet antal genoptræningsplaner SUL Der ses fra ligeledes en jævn stigning i antallet af henvisninger til genoptræning efter serviceloven, som har nået niveau for Genoptræning i forbindelse med projekt Syddjurs træner indgår ikke i opgørelsen. År Samlet Genoptræning efter SEL 86 stk Antallet af henviste borgere til vedligeholdende træning efter servicelovens 86. stk. 2 er i 2014 havnet på samme niveau som år 2010, men er generelt ret ensartet over årene. Borgere der modtager vedligeholdende træning i forbindelse med hverdagsrehabilitering i plejeboliger eller i forbindelse med projekt Syddjurs træner er holdt uden for denne opgørelse. År Vedligeholdende træning efter SEL 86 stk Vedligeholdende træning og aktivitet har følgende personaleressourcer tilknyttet: I alt 39 ansatte med 1065 timer ugl. Disse fordeler sig på følgende indsatsområder: 1. Ledelse og administration herunder frivillighedsområdet: 244 t. ugl. = 22,9 % 2. Syddjurs træner for en bedre fremtid: : 150 t. ugl. = 14,1 % 3. Hverdagsrehabilitering i plejeboliger: 102 t. ugl. = 9,6 % 4. Vedligeholdende træning/genoptræning : 569 t ugt. = 53,4 % 4

5 5 of 25 Økonomisk effektivitet Opgørelse af BTP i 2013 viser et gennemsnit fra de 4 teams på 46 %. Der er ikke i 2014 gennemføres individuel BTP opgørelse på medarbejderniveau. Andel af træning gennemført som holdtræning er min. 90 % Andet På det vedligeholdende trænings og aktivitetsområde er der arbejdet med optimering både i forhold til ressourcestyring, effektivisering samt styring af serviceniveau. Der tilstræbes stor tydelighed og gennemsigtighed vedr. ressourceforbrug Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Aftaler for afdelingschefer gælder for hele deres ansvarsområde, dvs. både konto 6 og de øvrige driftsområder Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, Personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Vedtaget budget for 2014: kr. OBS budgettal 2015 mangler Lønsum og uddannelse: kr. OBS budgettal 2015 mangler Budgetter i øvrigt udmeldes som én samlet budgetsum fraregnet fælles puljer, der anbringes på central konto, f.eks. : - Barselsudligningsfond - Udvendig bygningsvedligeholdelse (klimaskærm) - Energi - Arbejdsskadeforsikringer Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Her anføres budgetramme iflg. ressourcetildelingsmodel inkl. lønsum. Parametre, nøgletal m.v. som budgetforudsætninger for budget Myndighedsstyring Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme overføres til følgende budgetår. Overførsel af beløb større end 5% af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. 5

6 6 of 25 Øvrige vilkår Bl.a. : - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen indeholder såvel den overenskomstmæssige løn. Ny Løn fordeles på baggrund af aftaler mellem økonomiudvalget og Direktionen. - Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer Afrapportering: Afrapporteringen med evaluering af målopfyldelse foretages forud for dialogmøde, således at afrapporteringen kan danne grundlag for de kommende dialogmøder. Afrapporteringen er et procesredskab, der grundlæggende har to formål: Afrapporteringen er en statusopgørelse, der skal evaluere og dokumentere indsats, resultater og effekter. Afrapporteringen er baseret på aftaleenhedens egen evaluering af målopfyldelse. Afrapporteringen et dialogværktøj, der skal danne udgangspunkt for refleksion og læring. Det er den enkelte aftaleenheds ansvar, at lade evalueringen danne udgangspunkt for den fremadrettede dialog på de kommende dialogmøder. Afrapporteringen skal som et minimum berøre alle de opstillede mål. Afrapporteringen skal ske i en form som er objektiv forståelig, dvs. med en form og et indhold der kan forstås af ikke-faglige personer. Afrapporteringen bør pege på særlige temaer og problemstillinger ift. de fælles mål, områdemålene og institutionsmålene. Temaer og problemstillinger kan således danne udgangspunkt for dialogprocessen og opstilling af den kommende periodes mål. Dialogproces: Dialogmøderne afholdes ifølge aftaler på området. Dialogprocessen skal dog være afviklet forud for budgetprocessen. Dialogen kan tage sit udgangspunkt i opfølgning og afrapportering af foregående aftale, men er primært orienteret fremadrettet med fokus på nye initiativer i budgetmæssig sammenhæng og nye mål for den kommende aftaleperiode. Det enkelte område formulerer nærmere omkring dialogprocessens: Form (Hvem, hvornår og hvordan) Indhold (Hvad og hvorledes) 6

7 7 of 25 Fælles mål Tema Mål/effekt Veje til målet Afrapportering Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Kvalitet Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndighedsog serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau.

8 8 of 25 Tema Mål/effekt Veje til målet Afrapportering Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Mindre sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Koncernledelsen drøfter løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen 8

9 9 of 25 Områdemål for administrationen Tema Mål/effekt Veje til målet Afrapportering Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Skabelse af fremtidens administrative arbejdsplads i Syddjurs Kommun Syddjurs Kommune skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, og indretningen af de kommende administrationsbygninger skal ske med denne målsætning for øje. Administrationsbygningerne skal skabe rammerne for en øget videndeling og dermed styrket tværfaglig sagsbehandling, samt understøtte det gode møde med borgerne. Borgerne og virksomhederne oplever en øget service ved at organisationen er samlet, og at der videndeles på tværs i organisationen. At indretningen af nye fleksible arbejdspladser for administrationen i Syddjurs Kommune sker med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fremmer videndeling, effektive arbejdsgange og det tværfaglige samarbejde. Samling af administration i to rådhuse er et stort kulturforandringsprojekt. Det er helt centralt at der kommunikeres tydeligt omkring hele processen, og at der arbejdes fokuseret med en harmonisering af de kulturer der er i de nuværende administrationsbygninger. HR inddrages i forløbet for at understøtte etablering af et godt arbejdsmiljø (trivsel/effektivitet) At et styrket tværfagligt samarbejde og større vidensdeling blandt medarbejderne øger kvaliteten af borgerbetjeningen 9

10 10 of 25 Områdemål for Sundhed og Omsorg Tema Mål/effekt Veje til målet Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet 1.Sektorplanlægning på ældre og sundhedsområdet. Sektorplanen er omsat i et vedtaget principprogram (2011), der danner baggrund for udvikling og anlægsbudgettering på området. Budgetvedtagelsen for 2014 og overslagsår betyder planlægning eller iværksættelse vedr. nedenstående anlægsprojekter: Overordnet mål: Sektorplanen skaber grundlag for organisering, prioritering og udvikling af fremtidens ældre og sundhedssektor i Syddjurs kommune. Det vedtagne principprogram er det overordnede planlægningsredskab for den fortsatte samlede udvikling af området Sektorplanens delområder suppleres løbende med opdaterede data, eks. demografi, særlige målgrupper, venteliste til pleje og ældreboliger, og efterspørgsel på genoptrænings og sundhedsydelser A. Plan for udbygning af pleje og ældreboliger Rønde, herunder udbygning af permanente og midlertidige døgntilbud til borgere med svær demens samt centerfaciliteter til aktivitet og træning. Målet er videreført fra sidste år, idet anlægget i forbindelse med budgetvedtagelsen blev udskudt. Udbygningen er en del af vedtaget principprogram for udbygning af boliger og centre til ældre. Udbygningen i Rønde midtby skal ses i sammenhæng med øvrige interessenter Overordnet mål for udbygning på plejeboligområdet: At samle kommunens plejeboliger i 5 større enheder m.h.p. at optimere driftsøkonomien samtidig med fastholdelse af høj kvalitet i pleje og omsorg for beboeren. Der foreligger et vedtaget kommissorium samt en tids Planlægningen foregår i et koordineret samarbejde med afdelingen for PUK og NTM om en overordnet plan for udvikling af området, herunder udarbejdelse af lokalplan. Projektledelsen er forankret i NTM Inddragelse af brugerrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra ældreområdet i planlægning og i 10

11 11 of 25 og byens udvikling i øvrigt. Der er i budgettet for 2015 afsat 1 mio. kr. til strukturtilpasning og 31 mio. kr. i til iværksættelse af anlægget og handleplan for anlægsarbejdet, der inden for det første halvår 2015 skal afklare følgende: Pleje - og ældreboligkapacitet i Rønde i relation til allerede igangsatte udvidelser på plejeboligområdet på baggrund af ny vurdering af befolkningsprognose og nøgletal byggeudvalg. Mål for dækningsgrad for udbygning af boliger. Placering af fremtidige permanente og midlertidige botilbud til borgere med svær demens. Hvordan et ældreboligbyggeri skal iværksættes i tæt samspil med øvrige interessenter i området psykiatri og familieområdet. Hvordan et ældreboligbyggeri i bymidten skal udformes og ses i sammenhæng med øvrig udvikling af byen og i samspil med byens interessenter. B. renovering af kapel v. Ebeltoft Sundhedscenter til brug for trænings og sundhedsaktiviteter Der er i budget 2015 af sat kr. hertil Planlægning og ombygning af kapellet igangsættes primo 2015, så det kan danne ramme om aktiviteter og arrangementer inden for sundhed og træning. Sundhedshusets medarbejdere inddrages i planlægningsarbejdet De øvrige aktører i Ebeltoft Sundhedscenter inddrages på orienteringsplan m.h.p. at de fremadrettet kan bruge faciliteterne. 2. Nedbringelse af sygefravær på ældre og sundhedsområdet.(fællesmål) Der er fokus på sygefraværet, dels som indikator for en attraktiv arbejdsplads, dels som led i en stram ressource-styring. Videreført fra 2014 Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder ligger under landsgennemsnittet ved udgangen 2015 Opfølgning på indsatser til nedsættelse af sygefravær sker i den samlede ledergruppe inden for Sundhed og Omsorg samt i Område MED I alle delaftaler beskrives sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser indsatser til at nedbringe Sundhedsfremmede tiltag for ansatte inden for sundhed og Omsorg: 11

12 12 of 25 eller fastholde et lavt sygefravær. Selvtræning Der fastsættes i delaftaler på pleje og omsorgsområdet måltal for nedbringelse af sygefravær. Der er særligt fokus på iværksættelse af initiativer der fremmer sundhed og trivsel for medarbejdere i ældreplejen, så nedslidning forebygges. Den samlede ledelse inden for ældre og sundhedsområdet vil have nedsættelse/forebyggelse af sygefravær som fælles strategisk fokusområde i 2015 Mindfullness Sundhedsteamets generelle sundhedstilbud FRIDOM sundhedsprojekt for 400 medarbejdere i samarbejde med Syddansk Universitet Fokusområde SÆ 3.Kvalitet. Ældre og sundheds området sætter i 2015 fokus på kvalitet med følgende initiativer: Den Danske kvalitetsmodel (DDKM)for det kommunale sundhedsområde omfatter genoptræning, rehabilitering, sygepleje og tandpleje. Brugertilfredshedsundersøgelser på ældreområdet. Målet med DDKM: At fremme kvaliteten af patientforløb på tværs af sektorer At fremme udviklingen af den kliniske, organisatoriske og patientoplevede kvalitet At synliggøre kvaliteten og arbejdet med kvalitetsudviklingen i sundhedsvæsenet Mål i 2015: At de kommunale sundhedsområder - genoptræning, sygepleje og tandpleje i 2016 akkrediteres efter DDKM med få anmærkninger. Der er indgået kontrakt med IKAS Kvalitetsarbejdet organiseres i Styregruppe Kvalitetsnøglepersoner projektleder Der arbejdes inden for de organisatoriske enheder systematisk med kvalitetsarbejdet Internt survey foretages ultimo 2015 Mål for BTU: Plejeboligområdet og hjemmehjælpsområdet gennemfører brugertilfredshedsundersøgelser primo Målet er at 85% af borgerne har tilkendegivet at Der gennemføres brugerundersøgelser efter KL s koncept for sammenlignelige brugerundersøgelser inden for hjemmeplejen og inden for 12

13 13 of 25 være meget tilfredse eller tilfredse i forhold til undersøgelsens spørgsmål. plejeboligområdet. Fokusområde SÆ 4.Tidlig opsporing og tidlig indsats for den ældre borger. Der udarbejdes i 2015 plan for implementering og opfølgning. Mål for systematisk arbejde med tidlig opsporing: Bedre livskvalitet for borgerne Der er i 2014 afklaret systematiske værktøjer/metoder til tidlig opsporing af faldende funktionsniveau, underernæring og social isolation og gennemført kompetenceudvikling af frontpersonalet i hjemmeplejen. Reducere antallet af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser Sikre rettidig handling og skabe overblik over borgernes ændringer Data vedr. forebyggelige indlæggelser følges. OBS. konkurrerende indsatser som akutsygepleje, rehabilitering m.v. Tidlig opsporing er en systematisk metode til at opdage sygdomme og faldende funktionsniveau hos borgerne, så der kan handles i tide. Der skal i 2015 være fokus på iværksættelse af forebyggende tiltag samt opfølgning på effekten af disse. Der udarbejdes plan for implementering og opfølgning. Der afklares metoder /indikatorer til vurdering af effekt kvalitativt og sundhedsøkonomisk. Fokusområde SÆ 5. Borgernære sundhedstilbud - patientrettet forebyggelse. Borgerne sikres nære sundhedstilbud i form af akutsygepleje døgnet rundt samt genoptrænings - og rehabiliteringsmuligheder, så forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser undgås. Der er i 2015 bevilget 2 mio. kr. til at styrke forebyggende og akutte sundhedsindsatser samt modstå det demografiske pres på området. Samtidige er der indlagt forventede besparelser som Der er i 2015 særligt fokus på nedenstående mål og indsatsområder vedr. sundhedsfremme og forebyggelse 1.Styrket rehabilitering i hjemmeplejen Syddjurs træner for en bedre fremtid videreført fra 2014: Der arbejdes i Syddjurs træner med fortsat kvalitetsudvikling af rehabilitering og opnåelse af et yderligere rationale på 1 mio. kr. i 2014 ved at: Øge antallet af træningsforløb og udredningsforløb i hjemmeplejen til min. 350 forløb. Styrket samarbejde og dialog med afdelingen for Visitation og hjælpemidler: Strukturerede decentrale dialogmøder mellem visitaionsafd. og udførende teams m.h.p. at sikre en effektiv og faglig kvalificeret dialog om borgernes funktionsniveau, aktuelle sitution og muligt rehabiliteringspotentiale. Systematiske og proaktive revisitationer. Strukturelle tiltag i udførerleddet: 13

14 14 of 25 følge af styrket rehabiliteringsindsats og øget anvendelse af velfærdsteknologi/sundheds IT Overordnede mål og rammer: Sundhedsaftale mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Fælles udmøntningsplan for Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient De 4 målsætninger i KKR Region Midtjylland. 1. Forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser 2. Tilbud af høj kvalitet til mennesker med kroniske lidelser 3. Fælles kvalitetsmodel for komplekse genoptræningsopgaver 4. Bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien Fokusområde SÆ 6.Sammenhængende og tværgående sundheds og rehabiliteringsindsats. Den rehabiliterende indsats for erhvervsaktive sygemeldte borgere styrkes Min 60 % af borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne Have særligt fokus på borgere, der efterspørger hjælpemidler, og tilbyde træning i stedet for eller sammen med eksempelvis kompenserende ganghjælpemiddel, for at undgå yderligere funktionstab hos borgeren og dermed afhængighed af hjemmehjælp. Inddrage velfærdsteknologiske løsninger, hvor de understøtter borgerens selvhjulpenhed. Der i 2014/2015 opnås validerede metoder til måling af effekt vedr. borgerens funktionsniveau og oplevelse af kvalitet samt omkostningseffektivitet. 2. Styrket kommunal sygepleje Det akutte sygeplejeberedskab udvides til også at omfatte dag og nattimer, så der i hele døgnet er tilgængelighed og kvalitet i lokale sundhedstilbud for borgeren og for samarbejdspartnere. Antallet af forebyggelige indlæggelser reduceres. Antallet af akutte indlæggelser og genindlæggelser reduceres. Konkrete måltal for styrket akutsygepleje fastlægges i Rehabiliteringsafdelingen Mål med en arbejdsrettet sundhedsindsats: Kvalificeret, koordineret og rettidig udredning og Ekstra terapeutressourcer prioriteres og sammenhæng til hjemmehjælps og sygeplejedistrikter sikres, så den tværfaglige dialog og indsats hos borgeren styrkes. Kodeks for ledelse af rehabilitering indgår i ledelsens fortsatte implementering og udvikling af rehabiliteringstankegangen. Effektmåling: Syddjurs kommune indgår som indsatskommune for Socialstyrelsen i et effektstudie, der evalueres af SFI. 250 gennemførte rehabiliteringsforløb indgår i studiet, der afsluttes medio Effektstudiet omfatter både en faglig, kvalitativ og økonomisk evaluering. Iværksættelse sker i tæt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere inden for hjemmesygepleje, Rehabiliteringsafdeling, hvorfra akutteamet udgår Akutsygeplejen registrerer løbende : Antal henvendelser til akutsygeplejen Henvisende instanser læge, vagtlæge, hospital, hjemmesygeplejen. Vurdering af forebyggede indlæggelser LISfra rehabiliteringsafdelingen. Indlæggelsesfrekvens for udvalgte populationer samt forebyggelige indlæggelser følges i e- sundhed. Sundhedsområdet yder i dag en fremskudt fysioterapeutfunktion i Jobcenteret. 14

15 15 of 25 i et fortsat udviklet samarbejde mellem jobcenter, socialområdet og sundhedsområdet med henblik på hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Indsatsen videreføres fra 2014 og gælder eksempelvis borgere med psykiske lidelser, ryglidelser, kræft og kronisk sygdom. Tidligindsats og større samtænkning mellem arbejdsmarkedsindsats og sundhedsindsats er endvidere et fokusområde i den nye Sundhedsaftale indsats. Fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet ved en arbejdsrettet sundheds indsats. Der skal være fokus på, hvordan samarbejdet mellem sundhedsområdet og Jobcenter fortsat kan udvikle modeller, der skaber bedre sammenhæng mellem behandling, træning og rehabilitering og arbejdsmarkedsforløb. Sundhedsområdet levere efter aftale med Jobcenter følgende: Sundhedssamtaler OMSTIGNING trænings og sundhedstilbud Mindfullness forløb Målet udfoldes i aftalen for Ambulant genoptræning Syddjurs (AGS). Fokusområde SÆ Vision og mål for velfærdsteknologi: 7. Sundheds IT og velfærdsteknologi områdemål Visions og strategiprogrammet for udvikling og indførelse af velfærdsteknologi på ældre og sundhedsområdet - Veltek understøtter de øvrige væsentlige indsatser og strategier på området. Strategien er i overensstemmelse med KL s aktuelle strategiske udmelding om telesundhed. Sundheds IT er desuden et centralt område i arbejdet med Sundhedsaftaler Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Der satses primært på at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse. Der er i Skal hjælpe borgerne til at være mere selvhjulpne og kunne tage ansvar for egen situation Skal give både medarbejdere og borgere en let og entydig adgang til information om borgerne Skal lette hverdagen for medarbejderne Mål for 2015: Fortsat fokus på implementering af de nationale strategier for digital velfærd ved fortsat at investere i: Udbredelse af vaske/tørre toiletter Forflytningshjælpemidler Bedre brug af hjælpemidler Der vil i 2015 vil være fokus på telesundhedsprojekter: Virtuelle sygebesøg og videokonferencer. Der udarbejdes programplan, omfattende disponeringsoverblik og gevinstrealiseringsplan. Der afholdes den 18 marts temadag Bedre brug af hjælpemidler i samarbejde med KL s Center for velfærdsteknologi. Kvalitetsudviklingsprojekt om virtuelle sygebesøg på Rehabiliteringsafdelingen i samarbejde med kommunens 2 største lægehuse og region Midt gennemføres i Projektet evalueres af KORA. 15

16 16 of afsat kr. til investering i teknologi mod opnåelse af driftsrationale på 4,1 mio.kr Videosamtale mellem praksis og Rehabiliteringsafdelingen Digital understøttelse af TOBS & Tidlig opsporing Forebyggelse, rehabilitering og telemedicin Der skal opnås et driftsrationale på 4,i mio. kr. Fokusområde SÆ 8. Civilsamfund og frivillighed. Styrke inddragelse af civilsamfundets aktører i udvikling i samarbejde om udvikling og koordinering af aktiviteter på centrene. Sundhed og Omsorg styrker udvikling og samskabelse med civilsamfundet: Inddrage flere frivillige i udvikling af aktiviteter på centre og i plejeboliger. Styrke samarbejdet med idrætsforeninger, øvrige foreninger om udvikling af tilbud, hvor borgere med kroniske lidelser eller funktionstab inkluderes i fællesskaber efter endt genoptræning eller rehabiliteringsforløb. Projektleder vedr. tiltag på tværs af ældreområdet og civilsamfundet er ansat finansieret af Ældrepuljemidler. 16

17 17 of 25 Institutionsmål for VTA Vedligeholdende Træning og Aktivitet 2015 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter 1. Rammer og muligheder for opgaveløsning på VTA Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen A. Facilitering af de lokale centres interne struktur: Bakkegården i Ebeltoft Kernehuset i Ebeltoft Lyngparken i Knebel Herunder: A huset i Rønde Seniorhuset i Tirstrup Ringparken I Ryomgård Rosengården i Hornslet Herunder: Lindegården i Mørke Vikingegården i Kolind Der er til hver af de 4 etablerede trænings og aktivitetscentre 1 2 andre afdelinger tilknyttet. Målet er at iværksætte en proces der synliggør/brander hver enkelt lokale center ift. Værdier Vision Målsætning Program Inden årets udgang er der tegnet en profil, som hvert enkelt sted har udarbejdet i en involverende proces. Der tages udgangspunkt i: Alle dagcentermiljøerne skal sikre den bedste udnyttelse af mulighed for at rumme både de svage ældre, som ofte også modtager visiterede tilbud, og de Der nedsættes hvert sted et udvalg/arbejdsgruppe, som udarbejder materiale til at brande stedet. Udvalget tager bla. udgangspunkt i materiale fra Social kapital kurserne. Hermed arbejdes der videre med det værdiskabende og kvalitets udviklende arbejde på de enkelte centre. Færdiggørelse/udvikling af de enkelte dagcentres hjemmesider vil også blive inddraget i processen. De lokale centerråd skal ses som Alle 8 centerråd har et godt kendskab til Social Kapital. Der er gennemført kurser og været afholdt opfølgning alle steder Det har under planlægning og opstart af Kernehuset været nedsat en velfungerende arbejdsgruppe, og planerne vedr. brugerinddragelse fortsætter også her i Det forventes, at der vælges et egentlig centerråd i Kernehuset aug

18 18 of 25 I Ebeltoft er der ved årsskiftet 2014/2015 etableret samdrift mellem Bakkegården og det nyetablerede center Kernehuset på Øster allé Der er fælles overordnet leder for alle centrene, og på hver af de nævnte steder er der en daglig ansvarlig medarbejder, dog ikke på Vikingegården og i Seniorhuset. friske ældre i de forebyggende tilbud. Den overordnede målsætning for VTA: - At skabe levende og inspirerende miljøer - At skabe målrettede trænings og aktivitetstilbud, som kan påvirke mestringsevne og vedligeholde og forbedre fysiske funktioner og social inklusion omdrejningspunkt i samarbejde med de daglige ansvarlige, frivillighedskoordinatorer og projektleder. Denne proces vil også blive understøttet af at leder/trivselsundersøgelsen bliver gennemført i lokalområderne hver for sig. Efter over 4 års opbygning af VTA med vidensdeling og faglig udveksling også konkret ved at medarbejderne har pendlet mellem at arbejde på flere forskellige aktivitetscentre - er det fremtidige fokus i højere grad at facilitere hver enkelt lokalområdes særkende og indre kultur, samt styrke den tværfaglige indsats og samspil med frivillighedsområdet i hvert af lokalområderne. B. Fortsat kvalitetsudvikling af organisationsenhed VTA. En arbejdsgruppe har i 2014 arbejdet med Den gode udslusning Godt IND og Godt UD fra VTA Baggrund for arbejdet er en årlig tilgang på ca. 300 borgere. Vores Der opnås en mere effektiv ressource udnyttelse via afstemning af aftaler ved start forløb og som evalueringsredskab ved afslutning af forløb. Arbejdsgruppens resultater har til formål, at gøre nogle af de oplevede dilemmaer og problematikker mere håndterbare for fagpersonalet Arbejdsgruppeforløb var allerede medtaget i aftale for Kommissorium for arbejdsgruppen har været 18

19 19 of 25 normering rækker til at rumme ca igangværende visiterede borgere jf. 86. Dermed er der en stående opgave med hele tiden at finde plads til nye borgere. VTA forløb er især tidsafgrænsede, men i virkeligheden er ca. 40 % af de henviste ældre så alvorligt funktionshæmmede både fysisk og psyko socialt, at der i praksis ikke er andre henvisningsmuligheder til dem. Der foreligger nu et spændende materiale, som forventes at kunne minimere nogle af de faglige dilemmaer Der sættes fokus på: Øget borgerinddragelse Mere individuelt tilpassede forløb Øge opmærksomhed ikke blot på samvær, men i højere grad på nærvær. Skarphed i udvisiteringer Opdatering af henvisningsmuligheder Finde andre handlemuligheder eks. åbne aktiviteter og andre grupperinger på frivillighedsområdet Gruppens arbejde og rapporten formidles på fællesmøde maj Forinden er rapporten rundsendt til samtlige medarbejdere. Rapporten forventes også præsentret for ledergruppen for Sundhed og Omsorg kendt i VTA og forløbet er gennemført som planlagt, dog blev perioden for arbejdsgruppeforløbet længere end forventet, især på grund af højt aktivitetsniveau vedr. uddannelse. I skrivende stund er rapport ved at være klar til offentliggørelse C. Mindre sygefravær større arbejdsglæde Sygefravær er et overordnet forkusområde, men på VTA er der et uændret lavt sygefravær på ca. 3 % Der vil dog være skærpet opmærksomhed overfor tilbagevendende korttidsfravær. På VTA er høj grad af selvledelse et grundvilkår Målet vil være at vedligeholde og styrke arbejdsmiljøindsatsen og at sætte fokus på arbejdsglæde Der sættes øget fokus på det der giver den enkelte faglig stolthed og højt energiniveau. Der er adgang til flere sundhedsfremmende tiltag på ældreområdet: VTA har fokus på at vedligeholde traditioner og fastholde fokus på det gode arbejdsmiljø. Afholdelse af temamøde omhandlende selvledelse den gode arbejdsdag. 19

20 20 of 25 D. Implementering af gennemført kompetenceudvikling. Medio marts 2015 afslutter VTA et omfattende kompetenceudviklings forløb, som har stået på i mere end 1 ½ år. Det har haft overskriften SUNDHEDSFREMME OG REHABILITERING: 9 ergo og fysioterapeuter, 1 pædagog og 1 sosuassistent har gennemført diplom uddannelse på VIA. 9 aktivitets medarbejdere har gennemført et sammenligneligt forløb på Randers social og sundhedsskole aug. 14 marts 15. Desuden er 2 ergoterapeuter uddannet til nøglepersoner på senhjerneskadeområdet i perioden også på diplomniveau.. Opgaven er nu at få al denne viden i omdrejning implementeret. Målet er at det fagprofessionelle personale på VTA aktivt kan: - Indgå i tværfagligt samarbejde og dermed styrke samarbejdet omkring Det nære Sundhedsvæsen - Bruge fællessprog og fælles rehabiliterende tilgang til borgerne og alle tværfaglige samarbejdspartnere. - Kunne udvikle trænings og aktivitetstilbud, som understøtter borgernes ressourcer - Kunne samarbejde med frivillige og foreninger - Udvikle egen praksis og dermed imødekomme fremtidens udfordringer og fremtidens ældre. I alle relevante sammenhænge indadtil og i det tværfaglige samspil skal der være Vidensdeling på dagsorden Der trænes faglig sparring vis korte oplæg minutter på personalemøder og andre relevante læringsfora Kompetenceudviklings projektet var medtaget i sidste års aftale. Planlægningsfasen startede allerede i 2013 og forløbene afsluttes her i Det er gennemført via et rigtig godt samarbejde med Randers og Favrskov kommuner. Ligeledes er det gennemført særdeles tilfredsstillende ved hjælp af rotationsvikarer og via et rigtig godt samarbejde med jobcenter Syddjurs. E. Etablering af kommunalt vederlagsfri fysioterapi Etablering sker på baggrund af erfaringsindsamling fra andre kommuner bla. Favrskov. Etablering af dette tilbud er i høj grad begrundet i ønsket om at se denne ydelse i sammenhæng med de øvrige tværfaglige Der er nedsat en tværgående driftsgruppe, som skal beskrive konkrete implementeringsstartegier. 20

21 21 of 25 Tilbud ønskes etableret som et tiltag til begrænsning af udgiftsbyrden forbundet med ydelsen. Antal af borgere i Syddjurs kommune der modtager vedlagsfri fysioterapi er højere end landsgennemsnit og udgift pr. borger er væsentlig højere. Der vil i første omgang blive etableret tilbud om Vederlagsfri fysioterapi på: Træningsafdelingen Rosengården i Hornslet Træningsafdelingen AGS i Tirstrup I samtlige plejeboligafdelinger. Tilbud forventes opstartet marts 2015 sundhedsydelser, samt den rehabiliterende indsats i Syddjurs kommune. Målsætningen er i høj grad at give mere ansvar tilbage til borgerne for egen træningsindsats, samt at ydelsen i højere grad har fokus på hold træning. Der medtænkes de nødvendige hjælpemidler, herunder velfærdsteknologi til løsning af opgaven på plejeboligområdet. Der skal udarbejdes retningslinjer og oplysningsmateriale. Formidling ud til samarbejdspartnere, ikke mindst de praktiserende læger er et meget vigtigt element. F. Implementering af inkontinensindsats Via Ældrepuljen iværksættes en tværfaglig og koordineret indsats til borgere med inkontinens. Indsatsen målrettes borgere i målgruppen + 65 år. Erfaringer fra andre kommuner og undersøgelser viser, at inkontinens kan minimeres eller kureres hos op imod 70 % Dette mål er overlægger for indsatsen. Tilbud etableres via Ældrepuljen og samarbejde med Ambulant Genoptræning og Sygeplejeområdet: Der operettes tilbud om samlet kontinenssygepleje og kontinenstræning ved fysioterapeut og sygeplejerske. Der tilbydes udredning, individuel støtte og deltagelse på holdtræning. Samt: Borgernes livskvalitet bedres igennem et styrket aktivt social liv ved denne tabubelagte sygdom. Almen styrkelse af bækkenbundsfunktion, samt forbedret hygiejne og forebyggelse af infektioner. Udredning og tilbud om de rette hjælpemidler. Grundig anamnese og undersøgelse, samt højt kvalificeret rådgivning Monitorering af indsatsen Fortløbende kvalitetsudvikling 21

22 22 of 25 8 timer til sygeplejen 4 fysioterapeuttimer til AGS 4 fysioterapeuttimer til VTA Nedbringelse af udgifter til inkontinenshjælpemidler G.Styrke rehabiliteringsindsatsen i hjemmepleje og i plejehjems regi Borgerne sikres nære sundhedstilbud via optrænings - og rehabiliteringsmuligheder på aktivitetscentrene og i eget hjem, så funktioner vedligeholdes og funktionstab genoprettes og forebyggelige indlæggelser/genindlæggelser undgås. Der arbejdes i Syddjurs træner og igennem hverdagsrehabilitering i plejeboliger med fortsat kvalitetsudvikling af rehabilitering og opnåelse af yderligere rationaler. Dette sikres bla. ved: At have særligt fokus på borgere, der efterspørger hjælpemidler, og tilbyde træning i stedet for eller sammen med eksempelvis kompenserende ganghjælpemiddel, for at undgå yderligere funktionstab hos borgeren og dermed afhængighed af hjemmehjælp. At Inddrage velfærdsteknologiske løsninger, hvor de understøtter borgerens selvhjulpenhed. Igennem deltagelse i projekt med Socialstyrelsen vil der kunne opnås validerede metoder til måling af effekt vedr. borgerens funktionsniveau og oplevelse af kvalitet samt elementer vedr. omkostningseffektiv Styrket samarbejde og dialog med afdelingen for Visitation og hjælpemidler. Struktureret tværfaglig dialog Systematiske og proaktive hjælpemiddelløsninger Strukturelle tiltag i udførerleddet: Ekstra terapeutressourcer prioriteres Tværfaglige dialogmøde mellem terapeuter, hjemmehjælps og sygepleje områderne til sikring af at den tværfaglige dialog med og indsats hos borgeren styrkes. 2. Civilsamfunds-strategier 22

23 23 of 25 A.Tværgående indsats til udbygning og fastholdelse af de frivillige kræfter. VTA har en årelang tradition for et tæt samarbejde med frivillige. De frivilliges engagement bidrager til en bred vifte af aktiviteter, der skaber liv og glæde og er med til at sikre andre ældre borgere sundhed og trivsel. Den frivillige indsats medvirker til at skabe netværk og fællesskab, der kan forebygge ensomhed og isolation. VTA ønsker, at deltagelse i det frivillige arbejde også medvirker til at styrke netværket og livsglæden hos de frivillige selv. Der er mere end 400 frivillige på ældreområdet. Disse varetager en mangfoldig vifte af aktiviteter og opgaver eksempelvis : Pasning af cafeer på ældrecentrene Ledsagelse og gåture Besøgsvennetjeneste Motionsvenner Hjælp ved arrangementer på ældrecentrene Lærende aktiviteter for større eller mindre grupper f.eks. datastuer, litteraturgrupper og meget andet. Den tværgående indsats med støtte fra Ældrepuljen fortsættes som beskrevet. Der arbejdes på forsat udbygning af samskabelse i lokalområderne.. Der arbejdes i 2015 især med følgende indsatsområder: 1. Skabe mere liv på plejecentrene 2. Forebygge og bekæmpe ensomhed 3. Samarbejde med skoler og lokale uddannelsesinstitutioner om rekruttering af unge frivillige Der iværksættes i 2015 en kulegravning omkring brugerbetaling på området, samt en dialogproces, som som har til formål at koordinerer Syddjurs kommunes civilsamfunds- og sundhedstiltag. Dette skal også sikre et fremtidsperspektiv Samskabelsesveje: Projekt fritidsguider Projekt Motionsvenner Nem it projekt Richaw på plejehjem Projektleder på tværs af Ældreområdet og civilsamfundet står i spidsen for de nævnte tiltag. B. Forebyggelse af ensomhed Emnet har ikke før været underlagt en 23

24 24 of 25 Med udgangspunkt i viden omkring ensomhed blandt ældre ønskes iværksat en brugerundersøgelse omkring VTA s muligheder for at medvirke til at afhjælpe ensomhed. Vi ved at ensomhed kan medføre øget risiko for sygdom og for at dø tidligere end ellers. Derfor bør vi i Syddjurs kommune specielt til ældre - have tydelige muligheder for at afhjælpe følelsen af at føle sig socialt ekskluderet. Dette kan tilskrives på livskvalitets kontoen, men bør så sandelig også medtages i en økonomisk tankegang. Interventionsmuligheder omkring ensomme og isolerede ældre ønskes udbygget. Indsats skal bygges på allerede eksisterende viden. Vi ønsker også at afprøve, hvordan vi kan inddrage nye grupper i et mere aktivt Ældreliv på tværs af alder på tværs af forvaltningsenheder Vi vil via et spørgeskema afdække hvilke psykosociale behov der opfyldes på dagcentrene, samt arbejde med endnu flere koblinger til hvordan frivillige kan indgå som bindeled omkring ensomhed blandt ældre. Der tages i undersøgelsen udgangspunkt i UCLA et redskab til afdækning af social isolation udviklet på University of California, samt værktøjet OPMÆRKSOMHEDS- PUNKTER, som Syddjurs kommune har udviklet i samarbejde med Marselisborg videns og praksiscenter og 22 andre danske kommuner. Frivillighedskoordinatorer og projektleder er nøglepersoner i undersøgelsen. brugerundersøgelse hos os. VTA har dog 2 gange før gennemført brugertilfredshedsundersøgelser, og medtaget disse i udviklingsaftaler: År 2011 vedr. de visiterede tilbud om vedligeholdende træning og aktivitet Undersøgelse var formuleret med 4 spørgsmål som omhandlede Centrenes miljøer Funktionsevner Samarbejdsaftaler Støtte og omsorg Der blev udleveret 300 skemaer og der blev opnået en svarprocent på 73,4 % Gennemsnitlig tilfredshed: Meget høj grad 39,7 % Høj grad 48,4 % Mindre grad 8,6 % Slet ikke 0,9 % Ved ikke 2,4 % År Vedr. frivilligt socialt arbejde på de lokale centre under VTA Undersøgelsen henvendte sig både til de frivillige på området, samt de borgere som er brugere af de aktiviteter, der drives af de frivillige. Der blev udleveret i alt 260 spørgeskemaer svarende til ca. 20 % af de mennesker der er tilknyttet åben center området på centrene. Spørgsmålene var direkte afledt af målene fra frivillighedspolitikken, Men undersøgelsen med de 16 24

25 25 of 25 spørgsmål blev af mange betragtet som for omfattende og opnåede kun en svarprocent på 48,2 Meget tilfredse var 12,4 % Godt tilfredse var 37,3 % Tilfredse var 35,5 % Mindre tilfredse var 13,8 % Meget utilfredse kun 1 % 25

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 20 Udviklingsaftale 2015 Birgitte Dam Anthonsen Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Visitation og hjælpemidler Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...2 Det økonomiske

Læs mere

Frivillighedspolitik for ældreområdet

Frivillighedspolitik for ældreområdet Frivillighedspolitik for ældreområdet Syddjurs Kommune og civilsamfundet - med borgervelfærden i centrum 2011 Godkendt i byrådet d. 22. september 2011 FORORD Ældreområdet har en årelang tradition for et

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 14 Udviklingsaftale 2015 Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske

Læs mere

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx.

1 of 7. Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 of 7 Kvalitetsstandard Vedligeholdelsestræning Godkendt i byrådet d. xx. 1 2 of 7 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Vedligeholdende Træning og Aktivitet

Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Vedligeholdende Træning og Aktivitet Sundhedsteamet Syddjurs Kommune har 5 centre, som varetager de vedligeholdende trænings- og aktivitetsopgaver, hvor der er personale

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 18 Udviklingsaftale 2015 Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3

Læs mere

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen

Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Udviklingsaftale 2015 Rehabiliteringsafdelingen Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 2 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:... 5 Det

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 of 5 Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 2 of 5 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning ydes efter Lov om

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 1 of 11 Udviklingsaftale 2015 Cafe- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs Ingelise Juhl Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...2 Aftalens periode:...2 Aftalens grundlag:...2 Centrale politikker,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011.

Kvalitetsstandard. for vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2. Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Godkendt på byrådet d. 31. marts 2011. Trænings - og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag. Kommunal vedligeholdelsestræning

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 14 Udviklingsaftale 2016 Sundhed og Omsorg 1 2 of 14 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Direktionen og Sundheds- og omsorgschef Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler

Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 of 5 Udviklingsaftale 2016 Visitation & Hjælpemidler 1 2 of 5 Aftalens periode: 01. januar 2016 31. december 2016 Aftaleparter Ingelise Juhl og Jytte Dalgaard Aftalens grundlag: Værdigrundlag Ledelses-

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn]

MÅLAFTALE [institutionens eller afdelingens navn] MÅLAFTALE 2016-18 INSTITUTION/AFDELING [institutionens eller afdelingens navn] CENTER [centrets navn] ANSVARLIG LEDER [lederens navn] AFTALEPART Centerchef [navn] AFTALE INDGÅET [dato] STRATEGISK AFSÆT

Læs mere

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune

Retningslinjer for Brugerbetaling Åbne Center Aktiviteter på ældrecentre i Syddjurs kommune 1 of 10 Indstilling til SÆ udvalget vedr. brugerbetaling til åbne centeraktiviteter drevet af frivillige juli 2015 Indledning Hermed fremsendes oplæg til SÆ udvalget. Deltagelse i de brugerstyrede aktiviteter

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Udviklingsaftale 2015

Udviklingsaftale 2015 Udviklingsaftale 2015 Syddjurs Kommunale Tandpleje 1 Indhold Faktaboks om aftaleenheden... 3 Aftale... 5 Aftalens periode:... 5 Aftalens grundlag:... 5 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...

Læs mere

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde

Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde 1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet

Læs mere

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik

Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00. Livet som ældre i Syddjurs Kommune. syddjurs.dk. Ældrepolitik Afdelingen for Sundhed og Omsorg tlf. 87 53 50 00 syddjurs.dk Livet som ældre i Syddjurs Kommune Ældrepolitik Velkommen Visionen Ældrepolitikken har det mål at skabe de bedste betingelser for et godt og

Læs mere

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015

Aftalestyring 2015. Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Aftalestyring 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Træning og Rehabilitering 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Træning & Rehabilitering 2016 Udvalgsformand Thyge Nielsen Leder Lilian Bertelsen Generelle aftaleforhold Grundlaget for aftaleholderens aftale er beskrevet i følgende dokumenter:

Læs mere

Udviklingsaftale 2016

Udviklingsaftale 2016 1 of 24 Udviklingsaftale 2016 Vedligeholdende træning og aktivitet VTA Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...5 Aftalens periode:...5 Aftalens grundlag:...5 Centrale politikker, der indgår som

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv.

Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Handleplan for rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet mv. Side 1 af 9 Baggrund og formålet med handleplanen Der stilles stadig stigende krav til effektivitet og kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kærdalen-Lindecentret

Kærdalen-Lindecentret Kærdalen-Lindecentret Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a

Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb Serviceloven 83a Godkendt i Byrådet den 24. marts 2015. Indledning. Kommunalbestyrelsen skal, ifølge Lov om Social Service 1, mindst én gang om året udarbejde

Læs mere

Mål og Midler - Sundhedsområdet

Mål og Midler - Sundhedsområdet Mål og Midler - Sundhedsområdet Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger,

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: 1 1 of 6 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikrer vi igennem - En aktiv dialog indadtil og udadtil - Synlighed

Læs mere

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Område Vest. Drifts- og udviklingsaftale Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Område Vest Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Charlotte Fønss Gjørup Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget

Budget 2016 Social og Sundhedsudvalget Side 1 af 1 Beskrivelse af sundheds- og forebyggelsesområdet: Rammebetingelser Rammer og målsætninger for monitorering og opfølgning af indsatser på sundhedsområdet tager udgangspunkt i 5 hovedområder:

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser.

Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidspladser til Rehabiliteringspladser. Notat om oprettelse af akutteam og ændring af funktionen for 12 korttidser til Rehabiliteringser. Baggrund for forslag er: For det første KL s udspil om det nære sundhedsvæsen som bl.a. indeholder visioner

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje

Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Sektorredegørelse center for Sundhed & Pleje Forslag til nye og ændrede indsatsområder samt kvalitetsmål 1. Nye udfordringer og tilhørende indsatsområder Udfordring 1: Styring og samarbejde på sundhedsområdet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen?

Sygeplejerskeprofil. Til rette borger - I rette tid - På rette sted. Hvorfor har vi sygeplejersker i ældreplejen? Sygeplejerskeprofil Sygeplejerskeprofil Hvorfor har vi rsker i ældreplejen? Udviklingen i sundhedsvæsnet som følge af kommunalreformen i 2007, herunder en ændring af opgavefordelingen mellem regioner og

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Social og sundhedsudvalget

Social og sundhedsudvalget Udvalg: Måloverskrift: Social og sundhedsudvalget Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret)

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

Værdighedspolitik Fanø Kommune.

Værdighedspolitik Fanø Kommune. Værdighedspolitik Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset udgangspunkt. Vi ønsker at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt

Læs mere

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter

Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Høring vedrørende organisatoriske justeringer i lokalområderne. Høringssvar fra: Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter Skema 1: Principper for overordnet organisering Høringssvar Ergoterapeutforeningen

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både

Indledning. Ældrepolitikken retter sig både Ældrepolitik 2 blank Indhold: Indledning...4 Vision Omsorgskommunen Ringsted...6 Dialogmodellen...7 Tryghed og kvalitet...8 Pejlemærkerne Deltagelse, fællesskab og ansvar...9 Forskellige behov...10 Faglighed

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Sundhed opfølgning på indsatsområder 2010 Oversigt over egne indsatsområder 2010 1. Rehabiliteringsafdelingen 1.1 Hjælpemidler - Samarbejde og dialogmøder med offentlige og private leverandører af høreapparater.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem

Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Udviklingsspor for Center for Sundhed og Velfærd 2016 og frem Indledning Center for Sundhed og Velfærds udviklingsplan har til formål at sætte rammerne og vise retningen for arbejdet i Center for Sundhed

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Handleplan for kommunal medfinansiering.

Handleplan for kommunal medfinansiering. Handleplan for kommunal medfinansiering. 1) Indledning Vejen Kommune har siden 2009 investeret i projekter og indsatser for at reducere uhensigtsmæssige genindlæggelser forebyggende indlæggelser uhensigtsmæssige

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne?

Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Hvordan kan kommunallægen bidrage til øget kvalitetsudvikling og patientsikkerhed i kommunerne? Oplæg til FAKL-møde d. 2. maj 2013 v. Kommunallæge Malene Vestergaard, Ballerup Kommune mave@balk.dk Drøft

Læs mere