SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake 2

3 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Alle disciples og aspiranters første opgave er at frigøre sig fra dogmatiske teorier om livet, discipelskabet og den guddommelige plan. De skal desuden have et åbent sind og altid være parat til at vurdere en uventet situation og til at være i stand til at foretage en hurtig nyvurdering af alle forudfattede holdninger, indtil deres åndelige vision er tilstrækkelig kraftfuld. Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 107 Indhold: Shamballisk erkendelse Den vigtige dualitet mellem ånd og stof: Der er tale om en åndelig forståelse af forholdet mellem ånd/sjæl, liv/ kvalitet, tankesind/tankestof, betydningens vej/meningens vej 1. Der skal skabes et spændingsfelt, som realiserer enhed via viljens højeste aspekt, der er udtryk for syntese. 1 Meningens verden er sjælens verden. Betydningens verden er den åndelige triades verden, som først giver mennesket fuld frihed efter tredje indvielse. 3

4 Dette lys er klart og koldt, men det skaber den nødvendige varme, som et symbolsk ord, der bruges i mange af verdens hellige skrifter til at give udtryk for den levende, åndelige energi. Jeg sagde åndelige energi og ikke sjælsenergi, og en dag vil I forstå forskellen. Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 44 Er menneskeheden parat til Shamballa? At ønske en nærmere relation til Shamballa betyder, at man skal bruge den kraftigste energi og påvirkning i verden, dvs. intelligensen 2 den abstrakte intelligens. Lad os derfor inden sjælen sætter ind med sin normale differentierende tænkemåde (der inkluderer de symbolske opfattelser af indvielser) studere intelligensen på en mere synteseskabende baggrund og overveje mulighederne. Mennesket skal uddannes til shamballisk tjeneste ikke til at arbejde med strukturer, former og symboler og heller ikke til et skabende åndeligt arbejde med bevidstheden. Det er menneskets opgave at bruge den synteseskabende intelligens som hjælp til at fortolke naturen og tendensen i den højere vilje, der kommer til udtryk i den næste cyklus i planetens udviklingsproces. Naturligvis kan man ikke udtale sig om noget, man endnu ikke har oplevet, men heldigvis er erfaringen fra alle tænkere i menneskehedens historie iflg. sagens natur tilgængelig. 2 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

5 Shamballisk frihed i væren En abstrakt følelse af det evige nu frigør mennesket fra en personlig, dimensional og adskillende tænkning. Det betyder ikke, at den ikke kan bruges. Det kan man, hvis man vil, for det er ved hjælp af tænkningen, at man esoterisk kan identificere sig med den monadiske ånd, der gradvis åbenbarer et nyt element i den guddommelige vilje et synteseskabende shamballisk liv der er ét med et større liv. Når mennesket ikke længere styres af konflikt, skifter det fra hierarkisk forståelse til at deltage i shamballisk frihed i væren. Hvis man ændrer sin holdning, så man ikke længere tager tingene personligt, ville alle være villige til at arbejde som en enhed med den guddommelige vilje og dens planetariske refleksion den abstrakte intelligens og det er muligt, mens man er i inkarnation. Det letter den indre og direkte kontakt med den shamballiske kraft, der ikke er modificeret af sjælens differentierende bevidsthed, og man ser, at intelligens spænder over og er endda større end det bevidste planetariske spændingsfelt mellem Shamballa og dens refleksion menneskeheden. De mennesker, der er mere interesseret i at udforske den shamballiske syntese end i at udforske sjælsbevidstheden, bliver et vigtigt planetarisk mellemled, der kan udvikle muligheden for, at menneskehedens erkendelser kan modtages fra Shamballa. Fortolkningsevnen er afgørende i overgangsperioden, for at fortolkningen fra de mange sjæle til den ene sjæl og fra hierarkisk bevidsthed til shamballisk erkendelse kan blive korrekt. Hierarkiets arbejde i forbindelse med menneskeheden består af to dele: Et arbejde med det individuelle menneske for at vække det til sjælsbevidsthed, og desuden at arbejde med menneskeheden som sjæle, sådan at de (når de kan fungere på sjælsplanet og som bevidste enheder i Guds rige) kan begynde at se det mål, som Gud selv stræber efter. Den anden del af arbejdet er først nu ved at blive mulig, fordi menneskeheden er begyndt at respondere på tendensen til syntese og at reagere på det guddommelige princip om logisk sammenhæng, sådan at de (stimuleret af deres grupperelation) i forening kan fornemme visionen og reagere på princippet om udholdenhed. 3 Teknikken til at uddanne sig omfatter identifikation, og pligten over for de, der gik forud, over for hinanden og over for fremtidige generationer, er at fortolke åndsvidenskaben korrekt og sådan, at det, den oplyser, også inkluderer én selv. Man er ikke selv i stand til at afgøre, om man er parat. Det skal man bevise. Det er den rigtige indre bevidste hierarkiske måde at arbejde på, og den kan man bruge til at få en bedre overensstemmelse som én sjælsintelligens, for kun som én kan man deltage skabende i den shamballiske erkendelse på alle måder. 3 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s

6 Guddommelighed Hvis man forestiller sig, at man lægger sin bevidsthed på et bord og ser den som en todimensionel levende enhed, der er gennembrudt af et spændingsfelt til to dele, vil man kunne se den i sin dualistiske manifestation som ånd/stof. Den bevidste eller sjælsgennemstrømmede software har på den måde to symbolske sider en abstrakt side for ånd/shamballa/ monade og en stimulerende side for stof/ menneskehed/ personlighed. Evnen til både at tænke abstrakt og til at stimulere tænkeevnen er permanente egenskaber ved menneskets tankesind, som medfører, at alle mennesker er i stand til at arbejde med begge sider. Men hvis der ikke er en særlig motivation til at gøre det, er der en tendens til at holde sig i bekvem nærhed til den varme, afslappede bevidsthed i den sjælsinspirerede personlighed. I Den Nye Tidsalder er der god grund til at arbejde med begge sider. I den nuværende informationstid: får Hierarkiet en tættere relation til Shamballas store råd og en tættere forbindelse til menneskeheden, og dermed vil der opstå en dobbelt fusion. Det vil skabe den integrationsproces, som vil være en af Den Nye Tidsalders kvaliteter, og som vil indlede Vandbærerens tidsalder i planetens historie. 4 Først skal der fokuseres på grundlaget: Tiden er nu inde, hvor esoterikere skal lære at skelne mellem ordene åndelig og guddommelig. Det er ikke det samme, og de har ikke samme betydning. Kvaliteten i åndelighed er kærlighed. Kvaliteten i guddommelighed er vilje. Der er tydelig forskel mellem de to principper, og det mellemliggende princip (og det, der forbinder og former de to kvaliteter) er visdom. Buddha gav udtryk for denne visdom i tid og rum. Det betyder, at der kun fandtes en relativ og begrænset manifestation af det forbundne princip. Buddha vidste ikke, at det største han kunne opnå var en naturlig og (på det tidspunkt, ikke nu) ubevidst erkendelse af forskellen mellem kærlighed og vilje, samt en evne til at kunne give udtryk for en forbindende og sammensmeltende energi, som kunne føre og som også førte kærlighed og vilje, sjæl og monade sammen. Samtidig (og senere i Palæstina) forkyndte Kristus som en lære for menneskeheden foreningen af kærlighed og intelligens og af sjæl og personlighed. Det er meget vigtigt at huske disse kendsgerninger. 5 4 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

7 Menneskets intelligens, hierarkisk kærlighed & shamballisk vilje At bruge symbolske billeder om livet er ganske vist vanskeligt. Subtile relationer forstås sådan, at menneskets intelligens gradvis forandres ved at opleve enhed, selvom det sker mere eller mindre med én tanke ad gangen. Eksempelvis vil det at arbejde realistisk med åndelige/guddommelige forskelle medføre, at man tænker planetarisk/solar. Det medfører, at mennesket aktivt kan give udtryk for alle tre aspekter menneskets intelligens, hierarkisk kærlighed og shamballisk vilje ved at skabe syntese af dualiteten personlighed og monade og ved at benytte objektiv sjælsbevidsthed. Det er en meget effektiv proces. Enhed har et mentalt format eller en skabelon, og den fastholdes i tankesindet som modvægt til det, der konstant måler og justerer holdninger og konceptuel forståelse. Syntese medfører, at man kan erkende fusionen af personlighed/monade, der allerede eksisterer. Ånd og intelligens Ånd og stof har samme relation til hinanden, sådan som H.P. Blavatsky har formuleret det: Intelligens er vilje på sit laveste manifestationsniveau, og vilje er intelligens på sit højeste. I Den Nye Tidsalder vil man sige det samme om tid og rum. Kraftfuld (viljesbaseret) intelligens er kendetegnet for princippet om væren, den guddommelige tænker, den sande esoteriker, hvis intelligens helt og holdent er betinget af evig kærlighed og overjordisk lys. Mellemstadier med sjælsbevidsthed udfylder hele spektret mellem den synteseskabende vilje og dens konkrete manifestation som intelligens. Mental gymnastik (kombineret med forskning og refleksion) udvikler evnen til guddommelig abstrakt tænkning om de højere principper, efterhånden som mennesket vælger og tænker via (ikke udelukkende om) energiformer som f.eks. den åndelige triade ved at benytte energiteknikker som f.eks. syntese, logiske sammenhænge og identifikation. Helhed Alle mennesker begynder med en usikker helhedsfornemmelse, og man lærer først gradvis at tænke konceptuelt (snarere end med en relativ betydning) ikke kun i sit eget sprog, men med symbolske ord som f.eks. stråler, planer, legemer, planeter osv. Man lærer intuitivt at regne med totaller, med tretaller, med syvtaller, med fire plus tre, der synes at blive tre, men er én, den ene og de syv, der dybest set 7

8 er én 6, for sådan er tankesindet indrettet. Og til sidst tænker mennesket reelt som én. (At regne med totaller betyder, at man oplever skabelsens dualiteter i livet omkring sig. Man ser skabende trefoldigheder (f.eks. ånd-sjæl-legeme tankerfølelser-handlinger) i tretallerne. Syvtallet afslører trefoldighedens abstrakte principper manifesteret i tre konkrete egenskaber samt forbindelsen mellem dem tre plus en plus tre. De tre højere principper er på den måde udtrykt i de fire lavere, selvom de dybest set stadig er tre, som dybest set er én. Den ene er derfor syv og alligevel én). Enhver form for proces, opdeling eller forandring er identisk med hierarkisk bevidsthed. Helhed ER. Processen og forandringen kan sammenlignes med vandmøllens langsomme og bløde bevægelser, der med tiden polerer de rå sten til smukke sten. Det kan give en fornemmelse af guddommelighed, og det viser, at man er i stand til at opfatte det abstrakte. Gennem erfaring kan man opfatte helhed med dens synteseskabende (ikke sjælsbetingende) natur, uden specielle symbolske navne og med eller uden store bogstaver. 6 Tallene er symboler på skabelsen, hvor én deler sig og bliver to (ånd og stof), hvor spændingsfeltet mellem de to bliver det tredje aspekt (liv, kvalitet, form), de tre primære aspekter og de fire sekundære, der bliver syv, og som dog stadig er én osv. 8

9 Abstrakt intelligens At udvikle monadisk/shamballisk erkendelse (i modsætning til åndelig bevidsthed eller sjælsbevidsthed) betyder ikke, at man nødvendigvis arbejder sammen med gruppen (uanset hvor udviklet eller effektiv den er). Det kan man gøre som enkeltperson som et enkelt element af den guddommelige intelligens. Når man står alene med sine holdninger, så afskæres man automatisk fra den hierarkiske erkendelse af enhed. På mentalplanet kan man ubevidst enten acceptere hinanden eller ikke acceptere hinanden. Hvis man forestiller sig, at man arbejder som én, så gør man det. Man transformerer mening til visdom ved på gennemgribende måde at reformere og forny alle de eksisterende menneskelige og hierarkiske forestillinger ved at se dem i forhold til en mørk baggrund af helhedens lys. Man opnår intet ved overensstemmelser og ydre relationer, men ved at bruge abstrakt intelligens til i det indre at frigøre sine holdninger i tidløse planetariske (monadiske) og solare (shamballiske) forbindelser. De tidlige Zen-tænkere tillagde yugen (mørkets kraft) særdeles stor værdi som en egenskab eller et aspekt af det, som japanerne kalder wabi (hensigtsmæssig, velovervejet tilbageholdenhed), der skaber grundlag for al Zen-kunst og -kultur. Andre shamballiske aspekter af wabi inkluderer shibui (fuldstændig enkelhed) og sabi (sandhed i ensomhed). Yugen er en intens erkendelse af et sjældent øjeblik eller af et mentalt løft med en uventet fornemmelse, der gør en nuanceret meningsfuld og synteseskabende forståelse mulig. Mod en dyster aura af yugen eller en mørk baggrund vil selv en råt tilhugget sten være smuk. Det mest bemærkelsesværdige ved synteseskabende intelligens er, at den er helt anderledes end de klodsede, logiske og fornuftsbetonede teknikker. Relationer Når det drejer sig om mening, kunne man spørge, Hvilken relation er der mellem monaden og mesteren? Hvilken relation er der mellem den abstrakte tænkeevne, Shamballa og den Centrale Åndelige Sol? Svaret kan være, at der findes relationer mellem den højere abstrakte tænkeevne, monaden eller mesterens bevidsthed, den shamballiske vilje og den Centrale Åndelige Sol på forskellige planer og niveauer som højere og lavere relationer. Hvis de betragtes som synteseskabende, åbenbares 9

10 de dog ligesom elementer, der kun er forskellige i forhold til hinanden, i størrelse eller standpunkt, for dybest set er de det samme, men bare ikke forbundet som en enhed. Menneskets sjæl (opdelende intelligens) er den første mester, og som åndelig sjæl (integreret intelligens) bliver man denne mester og forstår til sidst, at shamballisk eller solar erkendelse (synteseskabende intelligens) ganske enkelt er en fusion af alle mestres abstrakte tænkeevne til ét tankesind. Hvis man aldrig har læst en af Alice A. Baileys bøger, studeret matematik, mediteret, lært et andet sprog, læst en politisk eller filosofisk afhandling, tænkt over antahkaranaen, arbejdet på et internationalt projekt eller overvejet betydningen af planetarisk tjenestearbejde, kan man ikke sætte sig ind i, hvad abstrakt tænkeevne er. Opdelinger er en illusion I den proces, hvor mennesket treenigheden bliver en dualitet, 7 smøger man de mentale skjorteærmer op for at arbejde som sjæl på sit eget niveau (sjæl som en syntese ikke som en enhed) for efterhånden at opdage, at alle symbolske og abstrakte niveauer dybest set er ét. Bortset fra misfortolkninger og hæmninger, findes der ingen forestående opdelinger eller planer, verdener eller niveauer, der inddeler forståelse i grader inden for den abstrakte tænkeevnes uendelige storhed (også kendt som det individuelle monadiske sind eller mesterens sind, det højere, det solare eller shamballiske sind, Faderens hus, Guds vilje). Man holder sig selv uden for. På grund af at det ikke længere er meningen, at de konceptuelle verdener skal være skjulte eller tilslørede, er de effektive emner i en begyndende forskning, hvor der skabes tilsyneladende, vilkårlige og kunstige opdelinger, der er bedre til at stimulere en bevidst erkendelse af enhed. Intet mere eller mindre. Den universelle abstrakte tænkeevne ER. 7 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

11 Bevidsthedslinks Ved at benytte software til at vise en bevidsthed, der relaterer personlighed og monade (eller menneskehed og Shamballa) afhængig af interesse, kan det guddommeligt abstrakte muligvis blive tydeligere ved at pege på, at monade og Shamballa er subtile former for mental hypertekst. Når man går ind på en hjemmeside på internettet og lader pilen pege på bestemte ord, sætninger, ikoner eller billeder, så ændrer et enkelt klik billedet, og flere informationsniveauer bliver tilgængelige i en artikel om samme emne. Dobbeltklik på teksten fører frem til tilknyttede informationskilder, der giver adgang til nye links. For at lette udforskningen har man med computersprog kaldt det for HTPL (HyperTextPulseLink). Mange informationsniveauer (eller højere og lavere relationer) forbindes eller linkes på den måde. Bemærk at i esoterisk terminologi er den abstrakte tænkeevne, monaden, et symbolsk hypertekst-link til shamballisk (solar) erkendelse og fungerer automatisk, hvis tankesindet er tilstrækkeligt konfigureret og åbent. Enhed i væren Når dette stadie af centralisering er nået, kan gruppen begynde at åbenbare det skjulte mysterium. Alt, hvad man kan fortælle om dette mysterium er, at det vedrører hensigten med og årsagen til, at Planetlogos inkarnerede og blev det besjælende liv på planeten Jorden. Årsagen er det behov, som Planetlogos i sin egen natur har efter at nå et punkt på evolutionens kosmiske stige, og det vil resultere i, at han af den grund bliver et besjælende liv på en hellig planet. Glem ikke, at Jorden endnu ikke er en hellig planet, selvom den er tæt på den store transformation. Sanat Kumara er nu ved at lære den kosmiske hemmelighed om den transformerende proces, og når den, der overskygger ham i denne inkarnation, har gennemgået de nødvendige forandringer i transformations- og transmutationsprocessen, vil en stor transfiguration finde sted, og Planetlogos vil indtage sin plads blandt de, der er berettiget til at arbejde gennem en hellig planet. Det er denne proces, der sætter 11

12 evolutionsprocessen i gang. Evolution er en virkning af det skjulte arbejde, der udføres på kosmiske niveauer. Først når evolutionen har gået sin gang gennem alle de mange former, cyklusser, kæder, sfærer, runder, racer og verdensperioder, vil menneskeheden kunne forstå noget om de skjulte mysteriers sande natur. I Shamballas rådskammer anes den svagt. Buddha og Kristus giver udtryk for de kvaliteter, som når de er mere almindeligt udbredt vil antyde dets natur. De opbygger i fællesskab den udrustning på planeten, der vil gøre åbenbaringen af mysteriet uundgåelig. 8 Relativt få mennesker oplever efter eget ønske at blive levendegjort med monadisk/synteseskabende forståelse, mens de er i inkarnation, men det er faktisk en mulighed. Den store forskel er evnen til nøjagtig ekstrapolation 9 fra differentierende bevidsthed til holistisk forståelse og til bevidst at kunne forstå en opdateret fortolkning af sted i et almindeligt system. Det gøres målbevidst ved at udvikle den konkrete tænkeevne. Når man forstår den bagved liggende hensigt med alle verdens begivenheder, og når udødelighed bliver en kendt og accepteret kendsgerning... når det indses, at væksten af god vilje i verden er uundgåelig, og når alt, som sker, ses i relation til en evig fremtid, så får det konsekvenser for menneskets tænkning og bliver af allerstørste betydning for menneskeheden 10 8 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Ekstrapolation vil sige at danne ukendte størrelser ud fra kendte sammenhænge. Ekstrapolation anvendes ofte i matematik og statistik til at skabe et større datasæt end det forhåndenværende. 10 Alice A. Bailey: Esoterisk Psykologi, II, s

13 At tjene sådan som sjælen tjener Mennesket er blevet bedt om at tjene, sådan som sjælen tjener. Alligevel ignorerer mange af ren og skær magelighed, at sjælen (selvom dens underbevidste natur er tjenestearbejde) ikke tjener menneskeheden og ikke tjener Hierarkiet. Sjælen (hierarkisk sensitiv opmærksomhed) rettes udad fra det indre symbolske Shamballarådskammer og stræber efter at fortolke den øjeblikkelige guddommelige vilje. Dette rådskammer er ikke en lokalitet eller et sted, men en bevidsthedstilstand i det altomsluttende liv. 11. Shamballa er et tilgængeligt fokuspunkt i det planetariske livs sind, og når den tibetanske mester Djwhal Khul nævner, at monaden forholder sig afventende på sit høje sted i Shamballa, så bliver man mindet om, at Shamballas rådskammer er et mål for Hierarkiets medlemmer, men ikke et permanent sted. 12 Visualisér, at planeten Jorden modtager og sætter magnetiske solenergier i cirkulation, sådan som den gør det omkring de kolde polområder. Resultatet er nordenvinden. Symbolsk er Shamballa den største receptive formidler på planeten af solar energiindstrømning, og det vigtigste punkt, der formidler planetarisk energi. Syntese ER Kilden til denne indstrømning skal vække interesse, for energi fra den Centrale Åndelige Sol (en syntese af Solen og solsystemets planeter) skaber en lignende påvirkning, hvad angår Jordens planetariske Logos. Ligesom en stemmegaffel vibrerer ved hvert slag, på samme måde sker der en symbolsk overførsel af systemets hensigt som en lyd, der præger den højere vilje i det planetariske livsvæsen, på Shamballa og på menneskeheden via det synteseskabende kardinale kors, der eksisterer i universer, solsystemer, planeter og celler. Den periodiske impuls af den højere hensigt fører til shamballisk forståelse, der altid resulterer i en synteseskabende forståelse, i relation til Jorden. Som forskellige enkeltpersoner er udfordringen, at menneskeheden som en helhed udgør et nyt aspekt af logoisk bevidsthed og derfor er i stand til at opleve en avanceret erkendelse hinsides de normale tidsgrænser, som en vigtig begivenhed. Syntese ER. 11 Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s

14 Fortolkning af kraften i subtilitet Mellem de mange og Den Ene, og mellem menneskehed og Shamballa, er alt relativt. Når man arbejder kompetent i den abstrakte tænkeevnes relative formløse natur, så opfattes den som en indforstået afgrænset forbindelse eller et chat room til en tidløs indsats og begynder at nyfortolke alt, hvad mennesket ved, med et mere synteseskabende helhedssyn af indholdet. Man indtager sin plads og stabiliserer og fokuserer forbindelsen til abstraktionen, hvor tid, rum og sandhed er relative og ikke absolutte størrelser. Intet ændrer sig i det daglige liv. Det er alene perspektivet, der ændres. Man justerer løbende sit synspunkt, efterhånden som intelligensen omformes under processen med at acceptere perspektivet. Efterhånden som det lykkes at afmystificere forståelsen, vil man i højere grad tjene (underbevidst) på grund af det, man dybest set er. Man befinder sig i en situation, hvor man ikke alene kan afsløre selve oplevelsen, men også værdien af oplevelsen, det solare perspektiv, og opfattelsen af værdien af at leve livet på planeten Jorden. Bag alle former, alle idéer og idealer negative eller positive, stimulerende eller begrænsende, opadgående eller nedadgående, under eller over det menneskelige ligger viljesgennemstrømmet liv væren i alle dens klædninger. Når man benytter den shamballiske identifikationsteknik til enhed, så inkluderer man sig selv ved at fortrænge den konkrete tænkeevne, specielt hvad angår det såkaldte åndelige ståsted. Man forestiller sig, at man befinder sig oven over sin egen menneskelighed ikke adskilt fra den, men i den, og at man ser verdensbegivenhederne udfolde sig. Det vigtige ved denne erfaringsmæssige iagttagelse kaldes shamballisk erkendelse. Studér, korrigér og prøv igen Mange kender Zen-teksten om ikke fejlagtigt at tro, at pegefingeren er Månen. Tænk over den endnu engang. Den åndelige indstilling eller det åndelige standpunkt skal ikke afvige fra det, den tibetanske mester Djwhal Khul forklarer, sådan at man i stedet identificerer sig med det sted, hvor han befinder sig, når han forklarer emnerne i Alice A. Baileys bøger. Hvis man ikke kan forstå livet, sådan som han ser det, så er ståstedet ikke det samme som hans, og derfor kan man ikke se 14

15 det, som han ser. Studér, korrigér og forsøg igen. Det er ikke så vanskeligt, når det er blevet en vane. Hans perspektiv er den tidløse betydning af helheden. Man skal se det gennem hans øjne, indtil man selv kan se. Hvis man selv kan se klart, skal man huske, at når man arbejder med den guddommelige vilje, så viser man respekt for åndsvidenskaben ved at praktisere stor nøjagtighed. Selvom man altid arbejder som én, giver det ingen forandring, ingen forløsning og ingen tilpasning kun evig tjeneste i ren væren. Selvom man kun har en begrænset tid med muligheder, kan man ikke undgå at VÆRE. 15

16 16

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake.

SOM-OM 4:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 4:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 3:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 3:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 5:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 5:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 6:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. Af L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 6:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om love

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgave, der skal udføres. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om samtidighed.

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 1:6. - et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 1:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

PÅSKENS åndelige betydning

PÅSKENS åndelige betydning 1 PÅSKENS åndelige betydning Robert Greig www.visdomsnettet.dk 2 Påskens åndelige betydning Af Robert Greig Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Kærlighed er en energi, som mennesket benytter i samme

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler

LØVENS TEGN Videnskaben om triangler 1 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 LØVENS TEGN Videnskaben om triangler Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Mange mennesker, der lever eller rejser i Jordens

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Citater fra Tibetanerens bøger

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Discipelskab & Solimpulser

Discipelskab & Solimpulser 1 Discipelskab & Solimpulser Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Discipelskab & Solimpulser Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Gruppens formål og funktion o Oversigt over 5. års opgaver o Lovene og principperne

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 2:6 21. febauar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Opgave, der skal udføres Meditationsomrids Citater fra Tibetanerens bøger om skabende

Læs mere

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk

Sorte Huller. set i relation til Gayatri. Muriel E. Powlett. www.visdomsnettet.dk 1 Sorte Huller set i relation til Gayatri Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Fra The Beacon (Oversættelse: Ebba Larsen) GAYATRI Du som

Læs mere

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk

Videnskabernes. integrering. Brian Arrowsmith. www.visdomsnettet.dk 1 Videnskabernes integrering Brian Arrowsmith www.visdomsnettet.dk 2 Videnskabernes integrering Af Brian Arrowsmith Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Åndsvidenskaben analyserer årsager. Naturvidenskaben

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 6. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Meddelelse. o Meditationsomrids. o Oversigt over emner om Videnskaben om Triangler.

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

ASTROLOGI videnskaben om energi

ASTROLOGI videnskaben om energi 1 ASTROLOGI videnskaben om energi Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 ASTROLOGI VIDENSKABEN OM ENERGI Af Kenneth Sørensen Fra Fuldmånemeditation på tærskelen til en ny verdensreligion Astrologi er

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul.

De fem sjælsgrupper. Djwhal Khul. 1 De fem sjælsgrupper Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 De fem sjælsgrupper Af Djwhal Khul Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Af hensyn til klassificering og sammenligning

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Lucille Cedercrans og hendes arbejde

Lucille Cedercrans og hendes arbejde Lucille Cedercrans og hendes arbejde af Anne Pedersen Lucille Cedercrans 4. april 1921 21. juni 1984 Det er meget lidt vi ved om Lucille Cedercrans som person, idet hun som respons på et indre kald, rejste

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

INDVIELSE. i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 INDVIELSE i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 INDVIELSE i Egypten Af Erik Ansvang Indviet i Egypten Den traditionelle egyptologi afviser kategorisk, at pyramider og templer fungerede som en

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet

Tavshed & Stilhed. En tale ved en Wesak-højtid. Udgivet af VisdomsNettet Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-højtid 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed & Stilhed En tale ved en Wesak-fest www.visdomsnettet.dk 2 Nyt syn på holdningen til arbejde Skabende

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

SYMBOLIK - porten til visdom

SYMBOLIK - porten til visdom 1 SYMBOLIK - porten til visdom Finley Eversole, Ph.D. www.visdomsnettet.dk 2 SYMBOLIK - porten til visdom Af Finley Eversole, Ph.D. Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Kongen,

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

set i relation til Ga y a t r i

set i relation til Ga y a t r i 1 Sorte Huller set i relation til Ga y a t r i Muriel E. Powlett www.visdomsnettet.dk 2 SORTE HULLER set i relation til GAYATRI Af Muriel E. Powlett Artikel i BEACON, juli/sept. 2007 (Oversættelse: Ebba

Læs mere

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV 1 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV Af Kenneth Sørensen Fra bogen: Fuldmånemeditation på tærsklen til en ny verdensreligion Det forhold

Læs mere

Det åndelige Hierarki

Det åndelige Hierarki 1 Det åndelige Hierarki Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Det åndelige Hierarki Af Foster Bailey Fra Running God s Plan (Oversættelse og redigering Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den guddommelige

Læs mere

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk

VisdomsNettet. www.visdomsnettet.dk VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst Af Laurence Newey www.visdomsnettet.dk Tavshed og Stilhed som en teknik til vækst af Laurence Newey (Artikel fra Beacon 1996)

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere