GR0NLANDS K 1\1 EDICI NSK S,T>ATISTTI{ OG.NOSO GRAFI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GR0NLANDS K 1\1 EDICI NSK S,T>ATISTTI{ OG.NOSO GRAFI"

Transkript

1 MEDDELELSEROM GR0NLAND UDGIVNE AF KOMMISSIONENFORVIDENSKABELIGE UNDERS~GELSER 1 GR0NLAND Bn.!17 NR. :; A.BERTELSEN: GR0NLANDS K 1\1 EDICI NSK S,T>ATISTTI{ OG.NOSO GRAFI UNDERS0GELSER ;OG ERFARINGER.. F.sA30 A.A.RS GR0NLANDSK LiEGEVIRKSOMHED. III. DET S}EDVANLIGE GR0NLANDSKE SYGDOMSBILLEDE MED ET ENGELSKRESUME 3.3 FIGURER QG 1 KORT I TEKSTEN K0BENHAVN C. A.REITZELSFORJ-.AO BIANCO LUNOS BO.GTRYIiKEI11 A/S Pl'iS :Kt:. 11.{)O.

2 III Gmnlandsk medicinsk Statistik og Nosografi. &Efteraaret kommer blresende med den barske Nordenvind. Alting slaar den skaanselsi0st med Vmlde. Saen truer med at kmntre min Kajak. Ak, jeg skmlver, skmlver for, at Storm og S0 soonker mig i Dybet ned til Bundens klamme Ler. Sjmldent ser jeg HavbIik, B01ger tujiller med inig, og jeg skmlver, skmlver. for den Stund, na sultne Maager hakker i mit Lig.G 181 Paa dette almene Grundlag og hlandt talrige Individer med let' vakte og voldsomme SindsbevregeIser har en srerlig Angstform, Kaj akangsten, vakt en Del Opmrerksomhed i Grooland ved sin Betydning for Patienterne og navnlig for deres Erh.vervsevne. J eg skal her anf8re en enkelt Sygehistorie til Belysning af disse Tilfrelde.. M. L., 37 Aar, Sukkertoppen. Arisk-eskimoisk Afstamning. Patienten var tidligere en fremragende Srelfanger og Kajakroer. For B Aar siden laa han en Dag i Juli ude veil Middagstid og pukede Fjordtorsk. Han var ikke lamgere fra Land, end at dette spejlede Big i det blanke Vand rundt om hans Kajak; det var varmt, HimmeIen var kiar, og han havde Solen lige i 0jnene. r, Han erindrer, at han i den nmrmest foregaaende Tid havde too~meget paa sin afoode Fader og paa en Broder, som var druknet det foregaaende Aar. Han har lkke 100ft at rejse sig ved egen Hjmlp efter Kmntring i Kajak, og han er derfor, s om han siger, daglig forberedt paa at 00. Han er bange for Daden, da han ikke ved, hvad der kommer af Straf derefter. Han havde fanget adskillige Torsk, da han igen mmrkede, at PUken tog fat. Da han fik Sooren op, sad der en Sepelse (Cucumaria frondosa) paa Krogen; denne S0palse forekom ham saa uhyggelig, at han med det.samme smed den fra sig og kom til at ryste over hele Kroppen. Det var, som om der li'jb noget varmt ned ad Ryggen paa ham og ud langs med Benene, og han begyndte at svede st!brkt. Samtidig fik han st!brk Pandehovedpine og saa dansende Pletter over hele Synsfeltet. Omgivelserne forekom ham dobbelte; Kajakspidsen syntes ham dobbelt og utydelig og lmngere borte end smdvanlig; han havde en Fornemmelse af, at hele Kajakken blev loongere. Han syntes ogsaa, at den hmldede til den ene Side, hvorfor han selv maatte loone Big over mod den anden. Han sad nu lidt saaledes nresten uden at- rore sig; derefter begyndte han at ro med ganske smaa Aaretag ind mod Land, idet han hele Tiden havde en Fornemmelse af, at noget ukendt var ved at ~ komme bag paa ham og vrelte ham... ~ ~~Hiin raabte over til en anden Kajakroer, som laa i nogen Mstand fra ham, og straks efter, at denne Var naaet hen til ham, biev hans TiIstand bedre og kort efter helt som f0r. Dog flimrede det endnu lldt for hans 0jne, selv efter at han Var naaet i Land; her falte han stoork Trang til Moring. Lidt senere knude han igen ro ud og fortsmtte sit Fiskeri. Et Aars Tid derefter fik han det nmste, lignende Anfald. Han Iaa denne Gang langt ude til 80S i stmrk Sogang, da han med eet biev bange for, at det skulde birese st!brkere op, saa at han muiigvis ikke knnde naa tidsnok til Land. Pludselig turde han nresten ikke ro, og TiIstanden udvikiede sig ganske sam den f0i'ste Gang. I I \ I

3 182 A. BERTELSEN. III Senere har han haft mange lignende Anfald, stadig wed kortere og kortere Mellemrum. Nogle Gange har ban puffet sin Fangeblrere ud i Vandet ved Siden af sig, swttet sig til den og vredet sit Hoved wed det kolde Havvand. Dette, synes han, har hjulpet bam lioget. Til Fjrelds faar ban nu ~et en lignende Fornemmelse som i Kajakken, hvis ban nrermer sig Randen af en Skrrent; paa fladt Land kan hail nu og da faa en ligesom sejlende Fornemmelse. Han farer sammell ved enhver uventet Lyd og faar let Hjertebankenj ofte er ban nedtrykt og grubler over alvorlige" Forhold. Hvis ban i nogentid ikke bar set sine B0rn, f0ler han sig rengstelig for, hvad der vel kan vrere hrendt demo Han bar nresten aldrig drukket Kaffe, og ban ryger og skraar kun maadeholdent. Hans Ansigt er &nerv0sb; der er en Del Tremor af Hrenderne. Pulsfrekvensen " er let paavirkelig. Ellers viser den objektive Unders0gelse iiitet abnormt, og han har ikke selv nogen Klage at fremf0re. Angstanfald soin dette har :vreret kendte i Grenland fra meget gam:oi.el Tid. PAUL EGEDE anferer i sin Ordbog (1750) GloseIl;Jl.angiarpok med O:versrettelsen:»er bange til Sees eller for at klavre op ad, hvor der er farligt{(l), og ogsaa F.A1IRICIUS anferer (1804):»er bange, rreddes paa farlige Steder (paa lis; til Sees; paa stejle Klipper) «2). Frygt er eil langt ned i Dyreriget kendt Egenskab og nedarves ~ formodentlig til Individets Beskyttelse som en" nyttig Advarsel mod truende Farer. I de her omhandlede Tilfrelde er der imidlertid Tale om en sygelig Angs~, som naar Grader, der ellers ikke kendes hos det paagreldende Individ, og som opstaar i Situatio"ner, der vel rummer en vis, men dog som oftest ret ringe Fare. Alligevel skaber Angsten i disse Tilfrelde Felelsen af en absolut Hjrelpe10shed, og denne Felelse lader. sig ikke afvise med Fornuftgrunde, men svinder ferst samtidig med de Forhold, under hvilke den er opstaaet. Samtidig med de psykiske Udslag aiieder Angsten 3 ) ogsaa en Rrekke somatiske Symptomer, saasom Skrelven, Krafteswshed, Oppressionsfornemmelse, Hjertebanken, Sved og Fornemmelser af forskellig Art samt kort derefter ofte Kvalme, Opkastning og AiI0ringstrang. Ved en Undersegelse 4 ), som jeg i foretog af 60 vestgr~mlandske Patienter med Kajakangst, angav en Fjerdedel af disse at have faaet deres ferste Anfald efter en Forskrrekkelse. Snart var Anfaldet opstaaet i umiddelbar Tilslutning til den paagreldende FOi'skrrekkelse, hvad enten nu Aarsagen til denne som i den oy-enfor anfl'jrte Sygehistorie maatte betegnes som i sig selv urimelig (sammenlign Side 177), eller pag ) I..1L;'pag ) Ordet Angst "har wed F0ie sit Navn af at gillre Hiertet mngt eller beklemto (F. P. J. DAHL: Dansk Synonymik, 3. Udg., pag.71. IC0benhavn. 1872). 4)~

4 III Gl'0nlandsk medicinsk Statistik og Nosografi.. '>183' den virkelig havde.haiten vis faretruende Karakter, som vedatfnrerheden kalvende. Isfjreld eher lignende; snarl var Anfaldet fnigtri,bgle faa n~e efter 'at Choo, som den paagreldende havde vreret udefof,..., ".f; Eks. ved at miste nrere paar0l'ende eller Fangstkammerater ved Drukning. I mange Tilfrelde var Anfaldet begyndt med en udtalt Angstfelelse,..'. Angst enten for atkrentre.aller ~e eller maaske for, at 1!Qget!!k~~<!t. fremm~~ Mindst lige saa ofte var dog Anfaldet begyndt -med ajll!~!i!l"''c:j[!>!,ll~l1)}]!~!~(,lr, hvis Udtydning havde vakt Angsten. Lettest forsta.~elig er vist her Betydningen af den ikke sjreldne Fornemmelse af, at:'~~aklf~i!_.y.~_j9':11r og fyldtes med Vand, en ornemmelse, som ses at kunne naa en saadan Styrke, at f. Eks. Patienten, da han felte efter,»tydelig syntes at stikke sin Haand halvt ned i Vand og derfor trenkte, at nu gjaldt det blot'om hurtigst muligt at komme ind til Land, f0l' han sank. Han roede da alt, hvad han kunde, og naaede ogsaa Land; men Kajakken syntes at' vrere meget tung og atligge dybt i Vandet. Da,han endelig kom ud af Kajakken, saa han imidlertid til sin Forbavselse, at den yar ter, og at. alt va.r i bedste Orden.«~.~.; Endnu hyppigere er dog en Fornemmelse af, ai<t\:~j~~il_bli:v.~r hejere_ltll_~rs~~~l::.e_elnd,.~le.!l.yi'!-!}ljg (hvilket i hej Grad vilde forl'lge Faren for Krentring), eller at den er ved,~~ krentre eller synke j nogle Patienter har haft en Fornemmelse af, at"~~'()k~t(~a.',l!.~~ h,~_t.lilg~t,f~~ i_~e!.~~!~e, uden at det har vreret dem muligt at dreje Hovedet for at'se, hvadder vel kunde vrere i Vejen, eller at deres Aare pludselig blev saa wderlig let og' ubrugelig. ( Y J For mange er Anfaldet begyndt med en Felelse af, at deres Ben pludselig}>lev ~~!.de (hvilket da ofte opfattes som et Tegn paa, at der maa vrere gaaet Hul paa Kajakkenj l)saa snarl han ror bort fra sine Ledsagere, mrerker han, at Bagsiden af Benene bliver kolde som af Vand; ved de f0l'ste Anfald turde han end ikke stikke sin H;aand ned i Kajakken Jangs med Kroppen, da det forekom ham, at Kajakken laa saa dybt i ~~n, at Vandet maatte kunne trrenge ind derved«), elier at der med eet%tiger _ en V ar~~~.!~g~uill~r ~_e!1y.~~il~~,f.~~e.~~is~ fra Fedderne op,imod Hovedet.,... L.!1:oosten all~1'~rel~~ llar AIlB..sten medfart Forstyrreiser i Musklernes Innervation. Over Halvdelen af Patienterne angav at ryste strerkt ~d~~;-de~es ~f;}d:i flere Tilfrelde, saa at andre tydelig kunde se deres Kajak rokke i Seen; mange feite sig pludselig krafteswse, som lammedej Armene kunde knap holde Aaren,.end sige bevrege--denj de paagreldende kunde ikke (en enkeit siger: twde ikke) r0l'e sig, ofte ikke engang dreje deres Hoved. En Fjerdedel af Patienterne var linder almindelige Forhold i Stand til at rejse sig ved egen Hjrelp efter en Krentring; for enkelte

5 184 A. BERTELSEN. III "!,I af disse staar den uhetvingelige Angst, som under Anfaldene behersker dem, da ogsaa som noget uhegribeligt j men de har under Anfaldet nresten alie haft en FHlelse af det umulige i at komme paa ret KIiJI igen, hvis de krentredej andre, der er lige saa dygtige Kajakroere, siger, at de under Anfaldene overhovedet ikke har trenkt paa Muligheden af at hjrelpe sig selv; deres Tanker har vreret som lammede; det var, som om de havde»mistet Forstanden{<: Angsten kan naa en saadan Intensltet,,., ".. -'" >.:.. '.,:;... '. ~. ~~ ". '.~ I.,;;!., ".'" Fig aarig fhv. Smlfanger af arisk-eskimoisk Afstamning, som har maattet opgive sit tidligere Erhverv paa qrund af Kajakangst. Kolonistedet Godthaab ALFR. BERTELSEN photo Sygehistorie Nr. 1 i Litteraturlistens Nr Identisk med den af FRIDTJOP NANSEN (Paa ski over Gmnland. Kristiania pag. 621 og 666) under Beskrivelsen af hans Vinterophold ved Godthaab ~888/89 afbildede og sympatisk omtalte Storfanger Lars H. -..",.~ at to af Patienterne har erklreret, at de under Anfaldet har vreret ved at springe ud i SHen fra. deres Kajak. Det er typisk for Lidelsens' psykogene Karakter, at Tilstanden bedres, saa snart FHlelsen af Ensomhed/ af kun at have sig selv at stole paa, bliver brudt ved, at andre kommbr til; ligeledes at Anfaldet gaar over, naar Patienten kommer saa nrer! ved Land, at han igen fhler sig i Sikkerhed_ Der er dog ogsaa Tilfrelae, hvor Patienterne har vreret i /...', ;-

6 III Gmnlandsk medicinsk Staiistik og Nosografi. 185 Stand til at tage sig sammen og begynde at ro, fm'st ganske smaat, men efterhaanden som Selvtilliden er vendt tilhage, med stadig stigende. Styrke og Fart. 'Angstanfaldet maa formodes i Hjernen at efterlade en' funktionel Beredthed til sin Gentagelse, og Anfaldene vender da' ogsaa tilbage Gang efter Gang, med kortere og kortere Mellemrum ogmed et paafaldende ensartet Prmg hos det samme Individ. I en Del Tilfmlde ud.mses Angsten ved SmaaforskrmkkeIser, ofte ved Tanken om et tidligere Anfald, saaledesf. ~ks. ved at nmrme sig Plad,sen for detta. Patienterne lider under Frygten for at skulle faa deres Angstanfald,'og der udvilder sig i det hele en 'almind~ilg.tengstelighed hos dem; en af Patienterne kan faa Angstanfald ve,d' fra Land ~t se andre Kajakker ude i stmrk Sagang, en anden. kan i sit Hjem faa Anfald blot' ved 'ranken paa Havei. Meget alnrindeligt komhinares Kajakangsten mad Angstanfald ogsaa_ i bestemte an~re' Situationer, smrlig alrirlndeligt(hos mere end 75 % af Patienterne) medangst under Fmrdsel paa stejle Fjreldskrmnter. Enkelte har vreret lidende heraf allerede, fm' de hlev angst i.kajak; men langt de fleste er blevet det samtidig med eller senere, efter at deres Selvtillid er blevet rokket ved AngstanfaldEme under Kajakroningen. Ved en Undersagelse vista Antallet af Personer, lidende af Kajakangst, sig at vrere, som falger: Distrikt Blandt de kajakroende Personer i Distriktet fandtes Kajakangst hob filigende Procent Upcmavik...,..... Umanak Ritenbenk, Jakobshavn og Ohristianshaab Godhavn og Egedesminde Juliaitehaab (1899)1) : ') 170, psg Denoget hajere Forholdstal i Nord- end i Syd-Grooland skyldes ) \ formeiitlilii~li i Nord-Grmdand ringere Fortrolighed med og Fmrdighed I i Kajakr()i:ij:l,fgens. Kunst; der er i alt Fald i Nord-Gr.0llland en mere begrmnset:..i\.d.gatigtil Kajakroning, 'da Havet dar som Regel er islagt.. (~ i st0rste Delen iit dell lange Vintertid. I hele Nord-Gr8n1and fandtes.yt~alt mindst 13~. Personer lidende af Kajakangst, og efter dereb Opgivelser var Lidel~~t6egyndt, som falger:. ;V. ~? 'ij~'1"" ~Vf~d.R..s d!~{'f>.5 c;-ja,:=-~ >A;l:<: : ~ '{'.....j:, :~:

7 186 A. BERTELSEN. III.. ), M130PatiBnter :nied.kilj&kiu!gstv.at Bygdommimoogynilt.hos.: ialderskiassen ~... ' Aar ,.! /... ',. : ~. :.,. I', i-.... '., ',! ~. r.- 1-~.+~.:.:.--:c ~: "'"~"'" ~ ~J::) 4~~l En skbnsmressig procentisk Beregning (med Hensyn taget til det stigende Antal Personer med Kajakangst, som maa findes i Befolkningens. hbjere Aldersklasser) synes at vise en med Alderen stadig voksende TilhBjelighed til at angribes af Lidelsen.. 18 % af de undersbgte (ialt 131 Personer) angav paa UndersBgelsestidspunktet helt at have maattet opgive at frerdes i Kajak; 51 % kunde kun ro i Selskah medandre, medens 31 % endnukunde frerdes alene i Kajak, men med ringere' Sikkerhedsfliflelse end i tidligere Tid. Svarende til disse tre Grupper havde Lidelsen varet heilholdsvis 12, 7 og 6 Aarj Lidelsen ses saaledes at tendere til Forvrerrelse i sit ForlBb. Kajakangstens almindelige Forekomst hlandt de grbnlandske Mrend synes mig at tyde paa en,vis:e.rim!~!.yit~t~de}n..esiriin()is!r~~j~~lljl~..reaktiod.j. i den ariske Race er Angsttilstande som Natteskrmk (Pavor nocturnus) eller som Tordenskrrek (Astraphobi) i srerlig Grad knyttede til henholdsvis Barneaarene og KvindekBnnet. Som nmvnt har Kajakangst vreret kendt blandt Eskimoer fra gammel Tid; en srerlig karakteristisk Udtalelse findes saaledes hos F. LASSEN (1795):»Endogihlandt.regte Groolrendere gives mange Mandspersoner, der aldrig opnaae Frerdighed i at roe og fange i Kajak, ja endog de, der ikke vove sig ud i Kajak formedelst en Vis Frygt, der opkommer hos dem, naar de ville fare ud i samme«1). lmidlertid er i Aarenes LBb hos Europreerne i Grl!Jnland Forstaaelsen af Kajakangsten undergaaet en. Forskydning, idet et enkelt -.- og i Virkeligheden sjreldent forekommende - Symptom, nemlig en Svimlen under Anfaldene, efterhaanden er blevet betragtei! som Hovedsymptom, og Lidelsen derefter benrevnet Svimmelhed, Kajaksvimmelhed.. Saaledes omtaler LANGE (1864}»Svimmellied i Kajak«, som han har erfaret'skulde vrere i Tiltagen hos GrBnlrenderne, og han tilfbjer, at ved 1) 171, pag ~-..: ';': :

8 III Grenlandsk medicinsk Statistik og Nosografi. 187 et overdrevent Forhrug af Kaffe l>kan det ikke forekomme os uforklarligt, at Hjertehanken, Svimmelhed, o. Lign. ':findes hyppigt hlandt de:i:il{(~) skriver y. HAVE:l'i, at l>den strerke hollandske Tohak er vist Skyld i, at der forekommer saa mange Tilfrelde at Svimmelhed, der herbver mange Groolrendere Evnen til at Raa i Kajak«2). Det felgende Aar,fremsretter HASTRUP 3 ) Formodningen' om, at l>en for Grooland srerlig Sygdom, Svimmellied i Kajak, er en Art Epilepsi«4) giver han en mermere Beskrivelse af Tilstanden og gid' opmrerksom paa, at vel plejer de Danske i Grooland at kalde Tilfreldene for»svimmelhed i Kajak«, men den grbnlandske Glose hetyder i Virkeligheden l>at vrere angst, ikke svimmel, hvorfor de har en anden Benrevnelse«5). F. NANSEN, som overvintrede ved Godthaah 1888/89, meddeler herfra:»en svimmelhed, som de reldreundertiden lider af, og som gjid' dem uat6e i kajaken, paastaar de nemlig akal for en del skyldes kafieen«6), og han formoder, at l>de dele af nerveaystemet, hvoraf ligevregten er athrengig«i saa Tilfrelde er komne i Uorden ved Kaffens Giftvirkninger«7) fremsootter K..:PONTOPPIDAN ud fra sit Kendskah til den da foreliggende Litteratur opl Emnet en -Formodning om, at l>det, der heskrives som Gmnlrendernes Kajak-Svimmel«, er et Frenomen, som hbrer ind under 'de at Tvangsforestillinger hetingede Villieshremninger., Han gid' opmrerksom paa, at saadanne Tvangsforestillinger som, Regel er 'ledsagede at Frygt for en eller anden Fare, uden at Farens Art er Individeme nrermere hevidst. PONTOPPIDAN antager, at en nrermere Unders9gelse vii indregistrere»grooloondernes Kajak-Svimmel«under den andenstedsfra kendte Pladsangst (Agoraplwbi), en lammende Angst, der opstaar ved Synet at store aahne Pladser, og som skyldes en uafviselig, F91else af det umulige i at passere disse Pladser uden Ledsagelse at andre Personer 8 ). I sine Meddelelser om Sygdomsforholdene i GrIDlland (1900) udtaler KIlER sig hestemt mod den af HASTRUP fremsatte Tanke om en For- 1) 27, pag. 54. B) '9, pag ) 7, 1888, pag ) Indberetningens Ordlyd (Rigsarkivet, I{0henhavn):»J eg har opfattet den som en -Art Epilepsi, hvorom, srerlig om,den epileptiske Aura, dens Symptomer minde megeb (M. HASTRUP, p. t. Upernivik, den 19. August 1884). 6) 24, flag ) Denne Formodning hos Grenlrenderne er let forstaaeiig; thi i en 1866 paa GWnlandsk trykt &Lresehog for Hjem med Patienter«staar udtrykkelig i Msnittet om Kajakangst:.De fieste af dem, der hegynder at hiive angst i Kajak, har faaet denne LidlilSeved at drikke strerk KatIe«(C. HAGEN: Naparsimassugdlit atuartagagssait, pag.55. Godthaab. 1866). 7) 172, pag ) 173, pag; 64~

9 188 A.-B~RTELSEN. - III.-, _,0'.:-.: ;."... ", f,':.,:1. ;.,:0.', "0, :" "...: '.-'.-....,. '. " '... bindelse mellein Kajab$melhed og Epilepsi. Han fr~mhrever ogsaa, at _Benrevnelsen: KajaJrBViinmelhed )er en ukorrekt Gengivelse af det gr9d1andske nangiarneqa: Angst; Felelsen, der griller Individet, kan; efter hvad der er forebragt mig,. nok sammenlignes med den )Svimmelhed«, der griber nogle ved Rand~n af en AfWUnd, men ogsaa her turde Navnet vrere lliwjagtigt, ikke svarende til f. Eks. Svimmel~ed yed Dobbeltsyn«l);,, ' Samme- Aar fremkom f:t:a MELDORF (Julianeha8.b) en Mikel om Kajal!:svlmmelhedens Forhold til Misbrug af Nydelsesmidler, hvori han hrevder -dens Afhrengighed af overdreven Tobaksnydelse. Lidelsen staar for ham som en toksisk Vertigo, og han meiler ikke, at der findes noget Grundlag for PONTOPPIDAN'S ovenfor anferte Parallelisering af Kajaksvimmelhed med Agoraphobi2). PONTOPPIDAN replicerede omgaaende herpaa, og ved Gennemgang af de af MELDORF selv fremferte Kendsgerninger viste han, hvor vanskelig forenelige disse var med Teorien om Lidelsens toksiske Oprindelse, hvorimod den sterste Del af Materialet netop tydede paa, at»i alt Fald en Del af den groolandske Kajaksvimmei ikke blot )kan paralleliser~s med(l, men bliver atindordne under Agorafobiens Begreb«8). I Aarene for-etog jeg derefter de Undersegel!!er,-som resul: terede i min i det foregaaende fremsatte Opfattelse af de herhen hel'ende - Tilfreldes egentlige Natur. Jeg gjorde opmrerksom paa, at der kun sjreldent var Tale om nogen Svimlen, hvorimod Angsten prregede samtlige Sygehistorier, hvilke _ aile syntes mig at kunne samles under een, og samme Kategori (se Side 182). GrllDdlag~1fg!~!!~:qp,ttm~~~J~_,!icI!Jmj;,!!ge.s at Were en syge!ig Lethed til Angstanfald, saaledes som -denne,~~!l.<ll2.s. hos neurastheniske Personer. ~"~'I~~d--d;~;"'~id~t~B~;rerkning fremsatte A. JOHANSEN (1906) den Indvending, hans Sken ikke med N~dvendighed maa krreve et neuropatisk Grundlag, men at den synes ham at kunne vrere en ganske normal Form for Angst, som fremkaldes ved Felelsen af paa det uhyre Hav mere euer mindre at vrere sat ud af det sredvanlige Forhold til den omgivende Verden. Han tilfejer dog, at )det, naturligvis ikke er udelukket, at Fobien kan blive Indledning til nervese og psykiske Anomalier, eller at den opstaar lettere, mere menings10st hos nervest anlagte Personer(l4). - Imod denne Betragtning har jeg i og for sig intet a~ indvende j jeg ensker kun at erindre om, at Kajakangsten Gang paa Gang vides udwst af helt andre og ofte ganske betydningswse Momenter, samt at - som jeg i det foregaaende har nrevnt - den i den _eskhpo~~e Race ~cle~~~ 1) 10, pag ) 174, pag.65. 2) ) 175, pag. 558.,... ~ ", ~. ~." "

10 III. Grnnlands.k medicinsk Statistik og Nosografi.. Tilbejeligh~d til stoorke Melder ofte giver Udslag, som inden.f()l'.,de ~ ariske Race vilde blive betl'~~e(te ~o~~yb,~~~ --;;.'\> 1901 omtaler TREBITSCH Forekomsten af Kajakangst igi'enlarid~' - og han tilfejer: I)Det forekommer mig ikke usandsynligt, at Aarsag~n/ -- til Kajakangst so'm til andre Angstneuroser kan voore af seksuel Natlir, -- soorlig vel.coitus interruptus, _ saaledes som af Freud ved andre Ailgsiformer paavist«1).. ~ ~ l;i'l~t!i-?;",s ~;::<;c:;},r.'l Personlig finder jeg TREBlTSCH'S Formodntrig lidet sandsynlig, bi. a. fordi Lidelsens almindelige Begyndelse hos gifte Moond synes' mig at tale derimod, da Konception som Regel ikke seges undgaaet i de grenlandske..tegteskaber. Endelig har i indevoorendeaar (1939) E. VESTERGAARD foretaget en Rejse til Vest-Grenland for at undersege Kajakangstens Problemer, soorlig'dens mulige Afhoongighed af organiske Nervelidell?er. I en til Gr0nl~ds Styrelse efter Rejsens Afslutning indsendt Rapport meddeles herefter: I)Blandt ialt 37 undersegte Patienter fandtes Angst tydeligt O'g bevidst forekoilllilende hos 20, oftest Angst for at voolte eller ubestemt Angstj 7 benoogtede Angst, de 0Vrige 10 vilde ikke benoogte»nogen<c, men ikke fremtrredende, Angstfelelse. - -'- - Betegnelsen Kajaksvimmelhed omfatter en meget uensartet Sygdomsgruppe, idet Grenloonderne er tilbejelige til at kalde eth-v'ert Ildebefindende, naar de ror i Kajak, for Kajaksviinmelhed. Hos flere er del' rimeligt organisk Grundlag for et saadant Ildebefindende. Der findes dog en sterre Gruppe af paafaldende ensartet Karakterj disse. Tilfoolde ligner mest de af Bertelsen beskrevne Neuroser {i Sloogt 'med Pavor nocturnus}. Som Stmte for Neurose~eorien kan anfid'es, at 4 Patienter kunde faa»tvangsmoossig«angstfornemmelse ved Synet af Kajak ener Aare, naar de selv gik paa Land. - - Beskrivelsen af selve Anfald,ene og de Betingelser, hvorunder de forekommer, henleder endvidere Tanken paa: 1) Solstik og 2) Hypoglykoomiimfald. - - Der er ikke Grundlag for at anse Kajakangst for en Mh. Meniere-lign. SygdO'm med evt. Labyrinth0dem.»Svimmelheds-. reaktionerne«var no'rmale hos aile 37«2). Der findes ikke i denne Rapport freiilofert noget, som foranlediger mig til at fravige min Opfattelse af den egentlige Kajakangsts psykogene Karakterj tvoortimod nrevnes her jo en sterre Gi'uppe, hvor Tilfooldene angives at ligne den af mig beskrevne Lidelse, og som udtrykkelig benoovnes Neuroser. Det vanskeligger llivrigt i nogen Grad Forstaaelsen, at LidelsEm i Rapporten snart betegnes Bom Kaj akangst, snart som Kajaksvimmelhed, Boorlig naar det siges, at I)Grenloonderne er tilbejelige til at kalde ethvert Ildebefindende, naar de ro'r i Kajak, for Kajaksvimro.elhed«. SO'm gentagne Gange i det foregaaende noovnt betyder den G~ 120, pag B) 56, 1989,

11 I I ; ' i,. I" ',to.:,~. 'cl'. ~..

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

4. Søndag efter Hellig 3 Konger

4. Søndag efter Hellig 3 Konger En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Prædiken til 5. S.e. Paaske

Prædiken til 5. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill

Af: Kvindernes Underkuelse Stuart Mill 5. Saa min Hu mon stande Til en Ven, en kjæk, Som med mig vil blande Blod og ikke Blæk; Som ei troløs svigter, Høres Fjendeskraal; Trofast Broderforbund! Det er Danmarks Maal. 6. Kroner Lykken Enden, Har

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013

Troels-Lund. Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 Troels-Lund Christian d. 4 s Fødsel og dåb SFA-89 2013 CHRISTIAN DEN FJERDES FØDSEL OG DAÅB FØDSEL i FREDERIK den Anden 1 og Dronning Sophia havde allerede været gift i flere Aar, men endnu var deres Ægteskab

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad

Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad MØBLERING Af Arkitekterne Fritz ScllZegel og Magnus Stepi1fmsen. Sociale Forskydninger og tekniske Fremskridt leder os stadig ad. nye Veje. Boligen afspejler den menneskelige Livsførelse, og dens Udformning

Læs mere

Sønderjyllands Prinsesse

Sønderjyllands Prinsesse Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jydernes Konge. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Gravjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var

er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var Askeladden som kapaad med Troldet. er var engang en Bonde som havde tre Sønner; han var D i smaa Kaar og gammel og svag, og Sønnerne vilde ikke tage sig noget til. Til Gaarden hørte en stor god Skog,

Læs mere

Prædiken til Pinse, 1941

Prædiken til Pinse, 1941 En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev)

Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Pastor Kaj Munk angriber Biskopperne (Biskoppernes Hyrdebrev) Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011

Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Kursusoplæg Tommerup d. 6. februar 2011 Dagens program til frokost 9.00 9.30 Introduktion 9.30 10.00 Aquafobi angstens væsen [1] Kender vi noget til området fra venner og bekendte? Kan vi sætte os ind

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884.

KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. KJØBENHAVN. TRYKT HOS J. D. QVIIST & KOMP. 1884. I N D H O L D. Side Lykkehans I De tre smaa Skovnisser 7 Snehvide I 4 Stadsmusikanterne i Bremen 24 Hunden og Spurven 28 De tre Spindersker 3 2 Lille Rumleskaft

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et Familieportræt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema. Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø + Spørgeskema Vi håber, at du vil deltage i undersøgelsen ved at besvare dette spørgeskema og sende det tilbage til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Bispebjerg Hospital i vedlagte

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sjette Søndag efter Trinitatis

Sjette Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Den liden graa Høne II

Den liden graa Høne II Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Krig! En prædiken af. Kaj Munk

Krig! En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Dikt til Severin Fra Marine.

Dikt til Severin Fra Marine. Dikt til Severin Fra Marine. Jeg synge vil til deg min Ven Jeg ved du svare vil igjen Thi Kjærlighedens sterke Magt I vore Hjerter fuldt er lagt. Vi skilte er en liden Tid men snart er lykkens time blid

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Vin i nye Kar. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København

Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Prædiken til fredagsaltergang d. 10. maj 2013 Vor Frue Kirke, København Stine Munch Da vi præster for snart ret længe siden stillede os selv og hinanden den opgave at prædike over de taler som Søren Kierkegaard

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgsmålene besvares med kryds i ud for valgte svar mulighed og ved uddybende tekst på linierne. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet:

Læs mere

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv

Kolding 16.4.2012. Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Kolding 16.4.2012 Diagnosesamfundet - i psykiatrisk perspektiv Theser: Diagnosesamfundet gavner ikke den svageste, men den mindre syge del af klientellet. Diagnosesamfundet er udtryk for befolkningens

Læs mere

Alle Mand i Gang med at dige

Alle Mand i Gang med at dige Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Første Søndag efter Paaske

Første Søndag efter Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK DET KONGELIGE BIBLIOTEK 130021858839 * Til Erindring om J ohan W ilhelm Krause, født den 23de September 1803, død den 25de Marts 1889. #» > Naade og Fred fra Gud vor Fader og den Herre Jesus Kristus være

Læs mere

Hvis man for eksempel får ALS

Hvis man for eksempel får ALS Artikel fra Muskelkraft nr. 2, 1993 Hvis man for eksempel får ALS Ser man bort fra det fysiske, tror jeg faktisk, at jeg i dag har det bedre, end hvis jeg ikke havde sygdommen. Det lyder mærkeligt, men

Læs mere

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal 1 youtube.com Fessor har flest views. 977. Men fuck det. Nu får han så meget baghjul, at han aldrig gider se den film igen. Jeg har forberedt mig til den her dag i flere måneder. Høj frost og solskin.

Læs mere

Onsdagen 7de Octbr 1846

Onsdagen 7de Octbr 1846 5309 Grundtvigs prædikenmanuskripter fra 1845-46 udgivet januar 2010 af Lars Toftdahl Andersen i Grundtvig-Byens digitale bibliotek med støtte fra Tipsmidlerne (2001) og N.F.S. Grundtvigs Fond (2010).

Læs mere

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

1. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk

Allehelgensdag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen

Historien om en Moder. Af H.C. Andersen Historien om en Moder Af H.C. Andersen Der sad en Moder hos sit lille Barn, hun var saa bedrøvet, saa bange for at det skulde døe. Det var saa blegt, de smaa Øine havde lukket sig, det trak saa sagte Veiret,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav

Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige Lighedskrav lforedraget "Nutidens sædelige Lighedskrav" bokkede Elisabeth Grundtvig op om "handskemorqlen", der krævede seksuel ofholdenhed for begge køn inden giftermå\. {. Elisabeth Grundtvig: Nutidens sædelige

Læs mere

Prædiken til 8. S.e.T. I

Prædiken til 8. S.e.T. I En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk

Vore døde. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916

TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 TIL MINDE OM SOPHIE WAD FØDT D ORIGNY KJØBENHAVN H. H. THIELES BOGTRYKKERI 1916 I ODENSE GRAABRØDRE HOSPITALS KIRKE DEN 9. NOVEMBER 1915 T il Abraham blev der sagt: Du skal være velsignet, og Du skal

Læs mere

Angst- og panikanfald

Angst- og panikanfald Bo Fischer-Nielsen og Trine Fredtoft Studenterrådgivningen 2005 Studenterrådgivningen Hvad er et angstanfald? Et angstanfald er en intens fysisk og mental kædereaktion, der kan opstå i en situation, som

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Ved Reformations-Jubilæet II. Den bange Luther

Ved Reformations-Jubilæet II. Den bange Luther Ved Reformations-Jubilæet II. Den bange Luther Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere