Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3"

Transkript

1 Økonomiudvalg Referat Møde 23. april 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende:- Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 50 Likviditet og resultater pr. 31. marts Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger 2 52 Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" 4 53 Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden 7 55 Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" 8 56 Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue Baunegården, frigivelse af midler til udbygning Hjemtagelse af rengøring 15

2 Indholdsfortegnelse 60 Åbningstider Infocenter Struer Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland Fra Struer til Le Mans Venø Rundt for Limfjordssjægte Orientering Salg af byggegrund 24 Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2

3 Ø Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Bilag Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 Økonomi og Løn sender Likviditet og resultater pr. 31. marts 2013 til orientering for økonomiudvalget. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 1

4 S Genbevilling (overførsel) i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Bilag Genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012 bevillinger Økonomi og Løn sender sagen til byrådet med indstilling om at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes. Struer Kommunes driftsbudget og -regnskab styres i forskellige rammer: 1. Løn og Selvforvaltning med overførsel 2 Energikontrakter 3. Udgifter uden overførsel For så vidt angår Løn og Selvforvaltning overføres regnskabsårets overskud/underskud til efterfølgende regnskabsår i henhold til bestemmelserne i Kasse- og Regnskabsregulativets bilag 4.1. Rammer for selvforvaltning og bilag 4.2. Principper for lønstyring i Struer Kommune. Endvidere følges der op på de indgåede energikontrakter. De enkelte institutioners budget reguleres i 2013 med det af Teknisk Drift og Anlæg opgjorte resultat. I 2012 udgjorde det samlede overskud på energikontrakter kr. Halvdelen tilføres institutionerne og den anden halvdel genbevilges på en fælleskonto til energibesparende foranstaltninger. Efter afslutning af regnskabet for 2012 er der opgjort følgende uforbrugte bevillinger til genbevilling i år vist sammen med tallene for 2012: Drift Regnskab 2011 Regnskab 2012 Lønsumsstyring og selvforvaltning Energikontrakter Drift, genbevilling i alt I forhold til det opgjorte regnskabsresultat er der foreslået en række korrektioner. Disse er mærket med grønt i vedhæftede oversigt. Igangværende anlæg, finansiering mv. Genbevilling vedrørende anlæg, finansiering mv. er vist i vedhæftede bilag i kolonnen Genbevilling i alt I hovedtræk udgør beløbene: Anlæg / finansiering Regnskab 2012 Anlægsprojekter Låneoptagelse Andre overførsler Anlæg, finansiering mv., genbevilling i alt Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 2

5 Afsluttede anlægsprojekter Endelig anmodes om genbevilling af Teknik- og Miljøudvalgets overskud/underskud på afsluttede anlægsprojekter, kr. (netto overskud). Beløbet vil forhøje udvalgets 2013-pulje til vejanlæg. Det samlede forslag til genbevilling i 2013 af uforbrugte 2012-bevillinger udgør i alt kr. For 2011 udgjorde beløbet kr. - altså kr. mere i Økonomiudvalget indstiller til byrådet at ovennævnte genbevillinger, herunder de viste korrektioner, godkendes med de på mødet aftalte ændringer. Opdateret bilag omdelt, og nye tal fremgår af dagsorden til byrådet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 3

6 Ø Bremdal Borger- og Grundejerforening anmoder om et rentefrit lån på kr. - til etablering af "Den Blå Lagune" Bilag Projektbeskrivelse - "Den Blå Lagune" Projektøkonomi "Den Blå Lagune" - marts 2013 Økonomi og Løn sender sagen til behandling i byrådet med anmodning om formel stillingtagen til Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på kr. til Projekt "Den Blå Lagune". Bremdal Borger- og Grundejerforening (BBG) har gennem nogen tid arbejdet med et projekt som skal forbedre Bremdal Strand. Ideen til forbedring af stranden opstod ved Bremdal Borger- og Grundejerforenings årlige generalforsamling i 2010, hvor der blev nedsat et Strandudvalg. Det blev desuden vedtaget at bruge kr. til en landskabsarkitekt. Efter mange møder i udvalget og god dialog med byrådspolitikere, kommunens planchef, entreprenørfirma, håndværkere, LAG, landskabsarkitekt, borgerforening, campingpladsens ejer o.a. er der udarbejdet en samlet plan for strandprojektet. Se vedhæftede rapport. Projektets enkelte elementer er beskrevet i rapporten. Det bærende element er et nyt og forbedret stisystem som giver mulighed for en række andre forbedringer som sandfodring, aktiviteter, nye opholdsmuligheder mm. Alle de skitserede elementer er teknisk realiserbare og de kan alle gennemføres indenfor rammerne af den nye lokal- og fredningsplan fra Struer Byråd besluttede (31. januar 2012, pkt. 4), at støtte projektet med kr. Siden da har BBG arbejdet på at skaffe finansiering til gennemførelse af projektet, som er beregnet til at koste kr. Ultimo marts 2013 er der ialt givet støttetilsagn for kr. Der mangler således nu kr. Den manglende finansiering søges skaffet ved indsamling i lokalområdet. Se vedhæftede bilag. Støttetilsagnet fra LAG på kr. er betinget af, at projektet senest den 13. april 2013 er en realitet. Som en midlertidig finansieringskilde anmoder BBG derfor om et rentefrit lån fra Struer Kommune på kr. Lånet tilbagebetales med kr. om året fra Da sagen først formelt kan behandles i byrådet den 30. april 2013, og da BBG havde brug for en afklaring på ansøgningen inden 13. april 2013, blev økonomiudvalgets Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 4

7 medlemmer, den 4. april 2013, bedt om at give en tilbagemelding på, om de kan støtte långivningen. Fra de fire partier i økonomiudvalget er der givet positive tilbagemeldinger og med baggrund heri har borgmesteren meddelt BBG, at kommunen vil yde det ønskede lån. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at Bremdal Borger- og Grundejerforenings ansøgning om et rentefrit lån på kr. til Projekt "Den Blå Lagune" godkendes. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 5

8 Ø Frigivelse af demografimidler til ældre- og sundhedsområdet - afsat i budget 2013 Bilag Demografimidler - frigivelse af 2013 beløb Socialudvalget fremsender (17. april 2013, pkt. 50) sagen med anbefaling til økonomiudvalget. I forbindelse med udarbejdelse af budget 2013 blev der til ældre- og sundhedsområdet afsat et beløb i 2013 og hvert år fremover, til imødegåelse af merudgifter som følge af et voksende antal ældre beløbet udgjorde kr. - beregnet ud fra en forventet stigning fra 2012 til 2013 på 175 borgere over 65 år - samt manglende kompensation i 2012 til 21 borgere - i alt 196 borgere. Der er dermed afsat kr. for hver af disse 196 borgere. Fra 2014 er beløbet reduceret til 70 % - svarende til kr. Efterfølgende er det konstateret, at stigningen i antal over 65-årige kun blev på 151 borgere - plus de 21, som ikke blev kompenseret i i alt 172 borgere - altså 24 færre end budgetteret. Det betyder, at der kun skal frigives kr. i 2013 og fra 2014 og hvert år derefter 70 % heraf, beregnet til kr. Efter frigivelse af demografimidlerne vil der i 2013 være kr. tilbage på demografikontoen, et beløb som forbliver i kommunekassen. Se detaljer om forslag til frigivelse i vedhæftede bilag. Administrationen indstiller, at beløbet frigives til udvalgenes disposition. Økonomi og Løn sender sagen til behandling i socialudvalget og økonomiudvalget med indstilling om, at der vedrørende 2013 frigives kr. i 2013 ( kr. minus sidste afdrag på ældreområdets underskud i 2009, kr.) og kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Sagen kan færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender at der vedrørende 2013 frigives kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter til socialudvalgets og sundhedsudvalgets disposition. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 6

9 A Region Midtjylland sender økonomiopfølgning pr. 31. december 2012 inkl. supplementsperioden Bilag Standardiseret økonomiopf. pr. 31. dec 2012.pdf Økonomi og Løn sender regionens økonomiopfølgning til orientering for byrådet. Det blev med økonomiaftalen 2011 aftalt, at det er centralt, at økonomiske ubalancer erkendes og håndteres hurtigt i regionerne og på sygehusene. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er grundlaget for, at regionsrådene i tide kan foretage de nødvendige budgetændringer og omprioriteringer, der eventuelt er nødvendige i lyset af den konstaterede udgifts- og indtægtsudvikling i den enkelte region. Der indberettes hvert kvartal en standardiseret økonomiopfølgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, der er fælles for alle regionerne. Opfølgningsskemaet udsendes i henhold til Budget- og regnskabssystemer for regioner (kapitel 7.4) til medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i Region Midtjylland. Opfølgningen skal ske i forhold til det oprindelige budget inklusiv aftalte korrektioner og dermed også eksklusiv overførsler mellem årene mv., som er indeholdt i det korrigerede budget. Regnskab 2012 vil blive forelagt regionsrådet den 29. maj Den næste standardiserede økonomiopfølgning for 1. kvartal 2013 forventes udsendt den 30. april Økonomiudvalget indstiller til byrådet at orientering om regionens økonomiopfølgning tages til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 7

10 P Budget for seniorjob i et samlet projekt "serviceteam" Bilag Kopi af budget Seniorjob Arbejdsmarkedsudvalget besluttede (8. april 2013, pkt. 15) at indstillingen følges. Videresendes til byrådet. Teknisk Drift og Anlæg har regnet på et budget for et "serviceteam af seniorjobbere. Som udgangspunkt skal de ansættes under normale vilkår og herunder de samme vilkår som alle andre kommunale ansatte i tilsvarende arbejdsfunktioner. Det vil sige, at Struer Kommune skal sørge for arbejdstøj, værktøj og transport imellem de skiftende arbejdssteder. Der skal være omklædningsmuligheder, mulighed for bad, toiletforhold og frokostrum. I budgettet er det forudsat, at alle møder ind et bestemt sted (f.eks. Gimsinglundvej). Her skal der etableres omklædningsrum m/bad og toiletter og der skal laves frokostrum. Alternativt skal der investeres i flytbare velfærdsforanstaltninger, hvilket vurderes til at være væsentlig dyrere i det lange løb. Transport ud til arbejdsstederne kan foregå i en syvpersoners varebil med chauffør, som kører tilbage for at hente næste hold osv. Chaufføren henter så igen folkene hjem til pauser og igen til fyraften og kan indimellem køre affald på genbrug osv. Der skal være toiletforhold ude på arbejdsstedet, derfor er der indregnet udgifter til flytbare toiletvogne (festivalmodellen), som kan placeres midlertidigt på stranden eller hvor der nu skal arbejdes. Det foreslås, at opdele seniorjobberne i hold á 6 personer. Heraf gives der et tillæg til den ene som skal være arbejdende formand. Der mødes ind på Gimsinglundvej til kl og køres ud til arbejdsstedet. Næste hold kan møde ind kl og den næste igen kl osv. På den måde kan chaufføren servicere flere arbejdshold. Teknisk Drift og Anlæg vurderer, at der kan være op til 5 hold pr. bil. Direktionen har 3. april 2013 drøftet forslaget om etablering af et serviceteam, og det Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 8

11 blev besluttet at foreslå arbejdsmarkedsudvalget og byrådet en forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december Økonomi Økonomi og Løn har forespurgt Jobcentret om finansieringsmuligheder i forhold til projekt Serviceteam. Fra Jobcentret oplyses følgende: Konteringsreglerne for funktion , gruppering 0.12 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob: Her registreres udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning efter 100, så personer med nedsat arbejdsevne kan opnå eller fastholde ansættelse uden løntilskud, eller drive selvstændig virksomhed. Endelig registreres her udgiften efter 100 til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning til personer ansat i seniorjob, jf. lov om seniorjob. Der ydes 50 pct. i statsrefusion til udgifterne, jf. 123, stk. 3 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 100 Tilskud til udgifter til hjælpemidler Stk. 1 Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud, at 1. tilskuddet er af afgørende betydning for ansættelsen eller beskæftigelsen i egen virksomhed eller 2. redskabet eller arbejdspladsindretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Jobcentret konkluderer med baggrund heri, at såvel etableringsomkostninger som afledte driftsudgifter er en ren kommunal udgift. Med udgangspunkt i det af Teknisk Drift og Anlæg udarbejdede budget for etablering og drift af Projekt Serviceteam - vil forslaget medføre følgende økonomiske konsekvenser: Etableringsomkostninger To hold á 6 personer + en chauffør og en kontormedarb. - Fælles Aktivitetsbestemt I alt, eengangsudgift Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 9

12 Pr. seniorjob Drift - Fælles Aktivitetsbestemt I alt, pr. år Pr. seniorjob Ovennævnte omkostninger er udover lønnen, som konteres og budgetstyres særskilt. Såfremt det besluttes at etablere Projekt Serviceteam, vil der således skulle afgives følgende merbevillinger, drift: år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Sagen skal i givet fald til behandling i byrådet. Direktionen indstiller (8. april 2013, pkt. 15) til arbejdsmarkedsudvalget og byrådet, at der i en forsøgsperiode - fra 1. juli 2013 til 31. december oprettes to hold á 6 personer plus en chauffør og en kontormedarbejder (14 seniorjobs). Det vil medføre, at byrådet skal afgive følgende merbevillinger til projektet: år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder - i alt 14 servicejobbere - i perioden fra 1. juli 2013 til 31. december 2014 godkendes. Der skal afgives følgende merbevillinger, drift år etableringsudgifter kr. plus til drift kr. - i alt kr. (driftsbevilling) år til drift kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 10

13 P Netværk Limfjorden ansøger om økonomisk støtte til forprojektet "Havørred Limfjorden" Bilag Bilag - Ansøgning fra Netværk limfjorden Administrationen indstiller, at økonomiudvalget beslutter om man ønsker at imødekomme ansøgningen. I ansøgningen beskrives hvorledes projektet har til hensigt at forbedre og synliggøre lystfiskerproduktet Havørred Limfjord. Projektet forventes at kunne tiltrække såvel danske som udenlandske lystfiskere og naturelskere til Limfjordslandet. Der ansøges i første omgang om midler til et forprojekt med henblik på at afklare hvor stort et potentiale det endelige havørredprojekt har. Forprojektets mål er derfor primært at indsamle viden om bl.a. vandløbenes og kystvandenes potentiale som levesteder for havørreder, markedsanalyser vedr. forbrugsmønster og efterspørgsel hos lystfiskerturisterne, etablering af netværk og idécirkler m.v. (se også ansøgningen i bilaget) Netværk Limfjord bekriver projektet som overordentlig relevant og vigtig for Limfjordsturismen. Forvaltningens Bemærkninger: Forvaltningen er tidligere i 2011 orienteret om projektet gennem omegnens sportsfiskerforeninger som også naturligt vil blive inddraget i projektet. Der er ved flere lejligheder henvist til et tilsvarende projekt på Fyn Havørred Fyn, som er et erhvervsudviklingsprojekt med deltagelse af de Fynske kommuner. Ifølge Havørred Fyn har projektet her skabt en omsætning på 38 mio. kr. årligt, modsvarende kommunernes samlede investering på godt 3 mio. kr. Da projektet også betyder investeringer i vandløbsforbedringer og fiskeudsætninger forventes en samlet forbedring af kommunens vandløbsmiljø, ud over de tiltag der allerede er planlagt i vandhandleplanerne. Projektet vil desuden falde meget fint i tråd med det igangværende Oddesund projekt, der også appellerer til bl.a. lystfiskerturismen. Økonomi Netværk Limfjord har fået tilsagn om en bevilling på kr. fra Region Nordjylland og mangler herefter et tilsvarende beløb for at kunne gennemføre projektet. Der ansøges derfor om kr. fra hver af de fem deltagende kommuner (Lemvig, Holstebro, Skive, Viborg og Struer) i Region Midtjylland (Region Midtjylland har ikke ønsket at bevilge penge til projektet. Økonomi Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 11

14 Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat kr. til turisme/markedsføring. Såfremt ansøgningen ønskes imødekommet vil udgiften kunne finansieres af disse midler. Et eventuelt tilskud fra Struer Kommune bør gøres betinget af, at de fire andre kommuner også støtter projektet. Ved finansiering af ovennævnte budget vil sagen kunne færdigbehandles i økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender ansøgningen på kr. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 12

15 P Humlegården, frigivelse af midler til ny børnehave/vuggestue Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 27) til byrådet, at der frigives 9,3 mio. kr. under forudsætning af, at der laves fælles kontor og personalefaciliteter. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 9,3 mio. kr. til renovering og tilbygning af nyt vuggestueafsnit på Humlegården. Opførelse af ny bygning indeholder 18 vuggestuepladser og 55 børnehavepladser. Bygningen placeres i forbindelse med skolen, så der bliver direkte adgang over til mediatek og børnehaveklassen. Skolen ombygges så der bliver plads til 60 SFO børn og med personalefaciliteter til personalet i børnehave og vuggestue. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 9.3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Humlegården på 7,744 mio. kr. Dertil kommer et uforbrugt anlægsbudget i 2012 på 1,556 mio. kr., som forventes genbevilget i i alt 9,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 13

16 P Baunegården, frigivelse af midler til udbygning Bilag Hovedtidsplan Baunegården og Humlegården Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller (15. april 2013, pkt. 28) til byrådet, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Steen Jakobsen og Poul Kjær Nielsen havde ønsket at ombygningen var sket i én etape. Teknisk Drift og Anlæg søger om frigivelse af det i anlægsrapporten afsatte beløb på 5,32 mio. kr. til udbygning af Baunegården med 30 vuggestuepladser og forberedelse for senere udbygning af børnehaven til 100 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Beløbet bedes frigivet hurtigst muligt på grund af en meget stram tidsplan. Projektet ønskes godkendt under forudsætning af overholdelse af budgettet. Teknisk Drift og Anlæg indstiller, at det afsatte beløb på 5,3 mio. kr. frigives. Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at der i 2013 er afsat et anlægsbudget til Baunegården på 5,3 mio. kr. Beløbet skal frigives af byrådet. Økonomiudvalget fremsender sagen til byrådets godkendelse. Marianne Bredal og Mads Jakobsen havde ønsket, at ombygningen var sket i én etape. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 14

17 A Hjemtagelse af rengøring Resumé Rengøring af skoler, daginstitutioner, infocenter, sundhedscentre, tandklinikker og administrationsbygninger, er opsagt med udgangen af juli måned Opsigelsen er foretaget efter at rengøringen har været udliciteret i 2 omgange, med et helt uacceptabelt rengøringsniveau, og en lang række daglige klager. Direktionen indstiller, at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter. Samtidig indstilles det, at der ved merbevilling tilføres driftsbudgettet kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter. Efter opsigelse af rengøringskontrakten har Teknisk Drift og Anlæg, med henblik på hjemtagelse af rengøringsopgaven, udarbejdet oplæg til organisationsstruktur, og budgetter. Der er foretaget beregninger på eengangs-/startudgifter - rengøringsmateriel, gulvvaskemaskiner m.m, samt køb af 2 biler. Fagligt Fælles Forbund, 3F, har foretaget opmåling for beregning af timetal til rengøringsydelsen, med udgangspunkt i byrådets vedtagne rengøringsstandard, ligesom 3F tilbyder at udarbejde arbejdsplaner m.v. Udkast til organisations struktur er udarbejdet i samarbejde med 3F: 1. der etableres en rengøringsafdeling i Teknisk Drift og Anlæg, parallelt med de tekniske serviceledere. 2. rengøringen opdeles i 2 distrikter, med en rengøringskoordinator i hvert distrikt. Koordinatorens arbejde vil være ca. halv tid til koordineringsarbejde og halv tid på rengøringsarbejde, afløsning ved sygdom, ferie m.v. Der vil være rengøringsassistenter i hvert distrikt. Det tilstræbes at arbejdstidspunkter for rengøring ligger inden for normal arbejdstid mellem og Budget oplæg: Hjemtaget Rengøring Eengangs-/ startudgifter Rengøringsmateriel Gulvvaskemaskiner Køb af to biler Udliciteret Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 15

18 Eengangs-/ startudgifter i alt Drift: Antal rengøringstimer Rengøring m2 / time Driftsbudget: Lønudgifter Forskudt arbejdstid Fornyelse af materiel Drift af biler Øvrig drift Samlet Drift Reduktionsblok Samlet reduceret Drift Reduktionsblok: Rengøringsstandarden foreslåes reduceret med følgende: administrationsbygninger: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år SFO lokaler: antal rengøringsdage ændres fra 252 til 240 dage pr. år. (gennemsnitsdage, fællespasning med daginstitutioner) daginstitutioner: grundige rengøringsdage ændres fra 5 til 3 dage pr. uge (de 2 dage udføres let rengøring) Eengangs-/startudgiften på kr. kan finansieres i forbindelse med medarbejdernes afholdelse af ferie - da de skal trækkes i løn - indtil de hver især har optjent retten til ferie med løn. Besparelsen vil blive realiseret over årene Økonomi Økonomi og Løn kan oplyse, at ovennævnte budget er sammenholdt med nuværende udgift, jf. kontrakt med rengøringsfirmaet. Sammenholdes den foreslåede udgift med basisbudgettet, udgør den manglende finansiering i kr. og fra 2014 og hvert år derefter kr. Såfremt den foreslåde model besluttes gennemført, vil der således skulle afgives en merbevilling, drift, på kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter - til rengøringen i kommunen. Sagen skal behandles af byrådet. Økonomiudvalget indstiller til byrådet at rengøringen hjemtages med organisationsstruktur som anført, i Teknisk Drift og Anlæg, opdelt i 2 distrikter at driftsbudgettet tilføres kr. i 2013 og kr. i 2014 og hvert år derefter. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 16

19 Bilag "Rengøring tilbage til kommunen pr. 1. august 2013" medsendes dagsorden til byrådsmødet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 17

20 G Åbningstider Infocenter Struer Resumé I forbindelse med byrådets vedtagelse af Service- og kanalstrategien er én af opgaverne at gennemføre en ændring af de fysiske åbningstider i Infocenter Struer. Det har afgørende betydning, at disse åbningstider kan iværksættes snarest muligt og gerne pr. 1. juni Begrundelsen herfor er bl.a. besparelsen i indeværende års budget. Det vil også give borgerne et billede af, at Infocenter Stuer er én afdeling. Direktionen indstiller (10. april 2013, pkt. 69) at åbningstiderne i Infocenter Struer fra 1. juni 2013 ændres til (man-torsdag) (fre) (lør) at åbningstiderne på Midtpunkt er tirsdage torsdage fra Det vil være muligt at gennemføre denne ændring uden, det har betydning for øvrige afdelinger, da de omtalte åbningstider bl.a. er afhængige af indførelsen af kontaktcenterløsningen og bookingsystem. Der ses på mulighederne for at etablere selvbetjent bibliotek (ubemandet bibliotek i ydertimerne) og vil gerne afvente en ugentlig biblioteksaften til kl indtil der er fundet en løsning omkring selvbetjent bibliotek. Sommer-perioden (1. maj 1. september) er typisk den periode, hvor der er færrest besøgende i aftentimerne. Derfor anmodes om godkendelse af følgende åbningstider: Infocenter Struer Bibliotek, Borgerservice og Turistbureau: (man-torsdag), (fre) og (lør). Fra 1. april 2013 er der åbent på tirsdage og torsdage fra på Midtpunktet. Inden for disse åbningstider kan der hjælpes med alt vedr. biblioteket, turistbureauet og de digitale opgaver på borgerserviceområdet. Telefonåbningstiden følger Struer Kommunes generelle telefontid. Infocenterchefen indstiller at direktionen godkender åbningstiderne som nævnt ovenfor. Godkendt som indstillet. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 18

21 A Orientering om aktiviteter i forhold til motorvejen Bilag Brev til Transportudvalget.9. april.pdf Fra Transportudvalget 11. april 2013 Motorvej2a_small.pdf I forhold til motorvejen er der sendt et brev til transportudvalget med anmodning om foretræde. Mødet i transportudvalget er den 25. april Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 19

22 A Det midtjyske Vækstunivers - orientering ved Væksthus Midtjylland Bilag Det midtjyske Vækstunivers Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning KKR Midtjylland har 28. januar 2013 givet opbakning til, at der arbejdes videre med processen omkring en konkretisering af Det midtjyske Vækstunivers. En del af processen er, at de enkelte kommuner er blevet tilbudt en fremlæggelse og drøftelse af oplægget ved formand for Væksthus Midtjylland og borgmester i Skive, Flemming Eskildsen og direktør Erik Krarup. De er blevet inviteret til at komme og give en orientering i økonomiudvalget Kl Fra administrationen deltager Claus Falk Petersen. Orientering taget til efterretning. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 20

23 Ø Fra Struer til Le Mans Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Morten Dons har henvendt sig til Struer Kommune, med forespørgsel om Struer Kommune vil være samarbejdspartner og sponsor for Morten Dons videre karriere. Morten Dons dyrker motorsport. Har bl.a. været danmarksmester i Endvidere har han opnået flotte placeringer i Nord Europæisk Mesterskab. Planen for Morten er deltagelse i Le Mans i 2017 og dermed være den første til at repræsentere Vestjylland og dermed Struer i top professionelt motorsport. Økonomiudvalget godkender, at Struer Kommune med et beløb på kr., støtter Morten Dons i indeværende sæson. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 21

24 Ø Venø Rundt for Limfjordssjægte 2013 Administrationen indstiller, sagen til økonomiudvalgets stillingtagen. Nordvestjysk Fjordkultur søger 9. april 2013 om økonomisk tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med Venø Rundt for Limfjorssjægte og smakkejoller. Sejladsen afvikles den juni 2013, med start fra Humlum Havn. Tilskuddet skal dække udgifter til følgebåde og der søges om kr. Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomi Økonomi og Løn har ingen bemærkninger til sagen. Økonomiudvalget godkender ansøgning om kr. til Nordvestjysk Fjordkultur Beløbet kan udbetales af "Konto Andet". Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 22

25 A Orientering Borgmesteren har administrativt bevilget kr. til Projekt Østbørn Orientering om Organisation & Udvikling Bevilling af tilskud til trøjer med teksten "Struer Kommune" til fodboldholdet "FC 7600". Henvendelse fra Humlum Borgerforening vedrørende opstilling af offentlig toiletautomat. Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 23

26 G Salg af byggegrund Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 24

27 «Underskriftsark» Økonomiudvalg, 23. april 2013 Side 25

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 9. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Karin Houmann og Steen Jakobsen Indkaldte: kl. 13.15 Lise Jakobsen, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Undervisningsudvalget

Undervisningsudvalget Side 1 af 8 Undervisningsudvalget Dagsorden med beslutninger Møde nr. 7 Mødested : Mødelokale 1 Mødetidspunkt : torsdag den 14. august 2008 kl. 14:00 Fraværende : INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBEN DAGSORDEN Nr.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE.

Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBENT MØDE. Kulturudvalget Dato: 11. januar 2005 Blad nr. 1 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 11. januar 2005 Kl. 16.00 på administrationsbygningen. Hals Kommune Fraværende med afbud: Ib Munk. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 21. maj 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 67 Likviditet og resultater pr. 30. april 2013 1 68 Regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer *

1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * Møde i Social- og Sundhedsudvalget tirsdag den 3. juni 2003, Kl. 13.00 i udv.vær. 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelse: Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer * 2. Meddelelse:

Læs mere

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 24. januar 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Martin Merrild Mødet hævet kl. 10.25 Pkt. Tekst Side 1 Likviditet og resultater pr. 31. december 2011 1 2 Risikostyring

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Præsentation af logomateriale

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135

Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget Dato: 1. september 2005 Blad nr. 135 Kulturudvalget afholder møde: Referat Den 1. september 2005 Kl. 16.00 Hals Kommune på administrationsbygningen. (Mødelokalet mellem kommunaldirektør

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt.

Resumé Ballerup Kommune har i samarbejde med Edge City Netværk udarbejdet et projektforslag til et internationalt internetbaseret multimedieprojekt. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 10) Meddelser a) Stistik over samtlige børn i aldersgruppen 10-17 år i Ballerup Kommune opdelt på skoledistrikter Børnestistik opdelt i skoledistrikter

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Administrationen. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Administrationen Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 4. september 2008 Mødelokale 272 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. april 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: John Christoffersen deltog ikke i behandling af punkt 56-59. Mødet hævet kl. 10.20 Pkt. Tekst Side 49 Likviditet

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen

Deltagere. Boligforeningen Fyn-Bo. Bestyrelsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 6. september 2016, kl. 16.30, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

!"! # # ## $% #$/$ $4

!! # # ## $% #$/$ $4 !"! # # ## $% &#$ '()*$$')$+),-#).($/#$0( *12$ $,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$ $4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 78#4$$ 4$114,9!"

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

Struer Kommune - budget

Struer Kommune - budget Struer Kommune - budget 2017-2020 Budgetændringer indarbejdet efter budgetseminariet den 25.-26. august 2016 - indgår i budgetforslag 2017-2020 Positive beløb er udgifter og negative beløb er Drift: Besparelser:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere