LOKALPLAN 612. C. la Cours Skole, ny skolebygning. Randers Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN 612. C. la Cours Skole, ny skolebygning. Randers Kommune"

Transkript

1 LOKALPLAN 612 C. la Cours Skole, ny skolebygning XXXXXX 2008

2 INDHOLD Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering... 9 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 612 C. la Cours Skole, ny skolebygning Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanområdets anvendelse Støj Tekniske anlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Ibrugtagen af ny bebyggelse Aflysning af lokalplan...12 Vedtagelsespåtegning...13 Offentlig bekendtgørelse...13 Lokalplanens retsvirkninger...14 Bilag Kortbilag 1 - Eksisterende forhold...15 Kortbilag 2 - Fremtidige forhold...16 Vejledning Vejledning...17 Klagevejledning...18 Lokalplan 612 2

3 REDEGØRELSE Sjællandsgade C. la Cours Skole Jyllandsgade Luftfoto fra 2013 med afgrænsning af lokalplanens område. En kortfattet beskrivelse Beliggenhed Baggrund og formål Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Lokalplanen omfatter et areal på ca. 996 m², beliggende på Jyllandsgade 16, 8900 Randers C, matr.nr. 411h og 411i, Randers Markjorder. Lokalplanens område afgrænses mod nord af boliger og mod syd af Jyllandsgade. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra den private grundskole C. la Cours Skole, der ønsker at etablere en ny skolebygning. Skolen har i dag undervisning i forhuset i Jyllandsgade foruden C. la Cours Skole. Lokalplanen giver mulighed for at bygge en tilbygning til C. la Cour Skole. Lokalplan 612 3

4 REDEGØRELSE C. la Cours Skole på Jyllandsgade 24. Eksisterende skolebygning til C. la Cours Skole på lokalplangrunden set fra Jyllandsgade. Grunden i dag set fra hjørnet mellem Sennelsgade og Jyllandsgade. Skolegård og eksisterende skolebygning. Lokalplan 612 4

5 REDEGØRELSE Ny skolebygning Eksisterende bygning Facader af projektforslag mod Jyllandsgade og Sennelsgade. Situationsplan af projektforslag. Illustrationen viser en mulig disponering af området. Lokalplan 612 5

6 REDEGØRELSE Forhold til anden planlægning Lokalplanen er omfattet af rammeområde 1.02.B.9 i Kommuneplan 2013 for. Området er udlagt til boligområde med dertilhørende kollektive anlæg institutioner og lignede. Kommuneplan R B B B O B B.67 Rammekort med markering af lokalplanområdet. 102T1 102T B.45 Byplanvedtægt 5 Servitutter Zonestatus Dele af lokalplanens område er omfattet af byplanvedtægt 5. Området er udlagt til boliger med dertilhørende kollektive anlæg institutioner og lignende. Ved endelig vedtagelse af denne lokalplan ophæves de dele af byplanvedtægt 5, der omfattes af nærværende lokalplan. Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Lokalplanens område er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplan 612 6

7 REDEGØRELSE Trafikale forhold Støjforhold Spildevandsplanen Kloakering Bebyggelsen i lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Jyllandsgade. Lokalplanen udlægger ikke nye veje og stier. Der indrettes ingen nye p-muligheder på grunden. Parkering må foregå andetsteds fx ved Randers Arena og i Jyllandsgade og Sennelgade ud for ejendommen. Skolen genererer behov for ca. 11 parkeringspladser jf. den vejledende parkeringsnorm som fremgår af kommuneplanens rammer. Der indrettes til gengæld ca. 32 cykelparkeringspladser på grunden. Vejtrafikken må ikke medføre støjbelastning, der overstiger 58 db i bebyggelsens friarealer og 33 db indendøre, jf. vejledende grænseværdier for vejstøj i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 Støj fra veje. Lokalplanområdet er omfattet af den godkendte spildevandsplan med områdebetegnelse B30.3. Området er i dag fælleskloakeret. Ny bebyggelse skal separatkloakeres og forberedes til en fremtidig separatkloakering af området, således at spildevand og regnvand holdes adskilt i hvert sit system frem til tilslutning til den offentlige stikledning ved skel. Eksisterende bebyggelse kan med fordel forberedes til separatkloakering på samme vis. Der må højst afledes regnvand til kloakken fra et befæstet areal svarende til 40 % af det samlede areal. Hvis der sker befæstelse herudover, skal regnvandet håndteres på grunden eller forsinkes på grunden inden tilslutning til kloakken. Til håndtering af regnvand på grunden kan der anvendes forskellige muligheder, f.eks. regnbede, permeable belægninger, faskiner eller forsinkelse med afløbsstyring. Forsinkelse kan ske på terræn eller i lukkede bassiner. Løsningerne skal tilsammen sikre overholdelse af kravet til maksimal afledning af regnvand fra grunden. I dag fremstår hele ejendommen med tæt belægning, hvor der ikke er bebygget. Varme Elforsyning Alternativ energiforsyning Vandforsyning Jordforurening Lokalplanområdet er beliggende inden for den eksisterende afgrænsning for kollektiv varmeforsyning, med mulighed for tilslutning til fjernvarme. Lokalplanområdet elforsynes af Verdo. Der kan suppleres med alternativ energiforsyning som fx solcelleanlæg og lignende efter nærmere anvisninger. Lokalplanområdet forsynes med drikkevand fra privat vandværk. Grunden er udtaget af kortlægningen i 2014 og er at betragte som lettere forurenet/områdeklassificeret som den omgivende byzone. En forureningsrapport fra 2010 bekræfter at grunden er lettere forurenet. Lokalplan 612 7

8 REDEGØRELSE Renovation og genbrug Renholdelse og vintervedligeholdelse Tilgængelighed Arkæologiske forhold Lokalplanområdet er omfattet af s Regulativ for erhvervsaffald. Af regulativet fremgår det bl.a. hvilke krav, pligter og ansvar, der påhviler den enkelte affaldsproducent. indsamler dagrenovationslignede affald fra erhverv. Affaldsproducenten skal sørger for at der opstilles tilstrækkeligt indsamlingsmateriel, således at der er tilstrækkelig kapacitet s regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse er gældende i lokalplanområdet. s handicappolitik er udarbejdet på baggrund af FNs standardregler Lige muligheder for handicappede. Det betyder, at i samråd med Handicaprådet blandt andet vil arbejde for at gøre de fysiske omgivelser tilgængelige for handicappede. I lokalplanen skal der sikres niveaufri adgang for kørestolsbrugere. Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles og Museum Østjylland i Randers underrettes, i henhold til Museumslovens 27 stk. 2. Lokalplan 612 8

9 REDEGØRELSE Miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening for miljøvurdering Den 21. juli 2004 trådte bestemmelserne om miljøvurdering af planer og programmer i kraft. Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme bæredygtig udvikling ved at sikre, at der foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er foretaget screening af lokalplanen i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 med senere ændringer.) I screeningen er det vurderet, hvorvidt planen har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af lokalplanen. (Planen omfatter et mindre område på lokalt plan og omfatter ikke projekter, der er nævnt i lovens bilag 3 og 4.) Planen vurderes således ikke at danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Byrådets beslutning om ikke at udarbejde en miljøvurdering har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget. Lokalplan 612 9

10 BESTEMMELSER Lokalplan 612 C. la Cours Skole, ny skolebygning Gældende lovgivning I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr af 20. oktober 2008 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at sikre: at området giver mulighed for at opføre en ny bygning i tilknytning til den eksisterende skolebygning. at ny bebyggelse tilpasses de eksisterende bygninger i området. 2 Lokalplanens område og zonestatus Matrikelnumre Zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene 411i og 411h samt alle parceller, der efter den udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone og forbliver byzone med byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen. 3 Lokalplanområdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til etageboligbebyggelse og fælles anlæg, institutioner og dertilhørende fælles friarealer. 4 Støj Støjberegninger For at sikre, at gældende grænseværdier for trafikstøj overholdes, skal der foretages støjberegninger i området, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/ Før påbegyndelse af ny bebyggelse skal der foretages støjberegninger som godtgør, at støjniveauet inden døre og i bebyggelsens friarealer ikke overstiger grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/ Tekniske anlæg 5.1 Ledninger skal fremføres nedgravet som jordkabler. Lokalplan

11 BESTEMMELSER 6 Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsesprocent 6.1 Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 125. Fællesarealer indgår ikke ved beregningen heraf. 6.2 Bygninger må opføres med max 4 etager. 6.3 Bygningernes facadehøjde må ikke overstige 15 m, målt fra eksisterende terræn. Byggefelter 6.4 Ny bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 viste byggefelt. Det gælder også garager, carporte og øvrige småbygninger. 6.5 Ny bebyggelse skal opføres i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende plan. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Facader og tage 7.1 Til facader og tage må der ikke anvendes blanke eller reflekterende materialer med et glanstal over 20/30, herunder blanke eller engoberede tegl. Dog må der anvendes materialer, der hurtigt patinerer til under denne glans, såsom kobber og zink. Bestemmelsen gælder ikke tagvinduer og energibesparende anlæg som solceller o.lign. 7.2 Facaden skal fremstå som teglfacade, blank, vandskuret eller andre materialer med pudset overflade. 8 Ubebyggede arealer Fælles friarealer Terrænregulering Bebyggelsen skal så vidt muligt tilpasses terrænet og ikke omvendt. På skrånende terræn skal bebyggelsen udformes, så den optager terrænets niveauforskelle. 8.1 Det på kortbilag 2 med grønt-signatur viste areal udlægges som fælles friarealer og må ikke bebygges. 8.2 På ejendommenes ubebyggede arealer må der ikke opstilles skilte eller reklamer, herunder firmaflag. 8.3 Terrænregulering på mere end +/-0,5 m er ikke tilladt. 9 Ibrugtagen af ny bebyggelse 9.1 Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før denne tilslutning har fundet sted. Lavenergihuse er dog fritaget for tilslutningspligten til kollektiv varmeforsyning. Lokalplan

12 BESTEMMELSER 10 Aflysning af lokalplan Dele af Byplanvedtægt 5 bortfalder 10.1 Denne lokalplan erstatter dele af bestemmelserne i Byplanvedtægt 5. Dele af Byplanvedtægt 5 bortfalder således med byrådets endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplan

13 BESTEMMELSER Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan C. la Cours Skole, ny skolebygning er vedtaget af Randers byråd den 16. juni 2014 og har været offentliggjort efter reglerne herom i planloven. Claus Omann Jensen Borgmester Hans Nikolaisen Kommunaldirektør I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 27. oktober 2014 Claus Omann Jensen Borgmester Hans Nikolaisen Kommunaldirektør Offentlig bekendtgørelse Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 5. november 2014, fra hvilken dato planens retsvirkninger indtræder. Lokalplan

14 BESTEMMELSER Lokalplanens retsvirkninger Forandringer skal følge planen Lokalplanens endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan. Når en eventuel dispensation berører ejere, brugerer og naboer i det pågældende område, foreninger og andre, der efter byrådets vurdering kan have interesse i sagen, skal disse orienteres om den påtænkte dispensation med mindst 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger. Først efter udløbet af denne frist kan byrådet meddele dispensation, jf. planlovens 19. Ifølge planlovens 47 kan byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen er af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen, fortrænges automatisk efter 18 i planloven. Lokalplan

15 411d ik "ik" 411f 413a 9l Sennelsgade 411g 411g 411h 411i 411i Jyllandsgade "a" LOKALPLANGRÆNSE MATR.SKEL EKS. BEBYGGELSE BYGGEFELT FÆLLES FRIAREALER 421cq 421cq 421de da 421db 421dc C. LA COURS SKOLE LOKALPLAN 421dc 612 NY SKOLEBYGNING BILAG 21 FREMTIDIGE EKSISTERENDE FORHOLD RANDERS KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK APRIL 2014 PLAN, LAKSETORVET MÅL 1: bo 421de 421da 421db 421dd 421dd

16 411d ik "ik" 411f 413a 9l Sennelsgade 411g 411g 411h 411i 411i Jyllandsgade "a" LOKALPLANGRÆNSE MATR.SKEL EKS. BEBYGGELSE BYGGEFELT FÆLLES FRIAREALER 421cq 421cq 421de da 421db 421dc C. LA COURS SKOLE LOKALPLAN 421dc 612 NY SKOLEBYGNING BILAG 12 EKSISTERENDE FREMTIDIGE FORHOLD RANDERS KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK APRIL 2014 PLAN, LAKSETORVET MÅL 1: bo 421de 421da 421db 421dd 421dd

17 VEJLEDNING Vejledning VEJLEDNING Hvad er en lokalplan? Lokalplanens bestemmelser En lokalplan er en detaljeret plan for et afgrænset område i kommunen. Den fastlægger juridisk bindende bestemmelser om den fremtidige anvendelse af det areal og de bygninger, som lokalplanen omfatter. Bestemmelserne kan for eksempel dreje sig om: - områdets anvendelse - bebyggelsens art - vej- og stiforhold - bebyggelsens placering, omfang og materialer - bevaring af bygninger og landskabstræk - sikring af friarealer - friarealernes anvendelse - fælles anlæg - beplantning Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i planloven, og lokalplanen må ikke stride mod den overordnede planlægning. Strider lokalplanen mod region- og kommuneplan, skal disse ændres, hvis lokalplanen ønskes gennemført. Hvornår udarbejdes en lokalplan Byrådet har ret til på ethvert tidspunkt udarbejde et lokalplanforslag og skal gøre det: - Når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, - Inden større udstykninger, bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivninger kan gennemføres, - Når der skal overføres areal fra landzone til byzone. Hvad er formålet med lokalplaner? Formålet med lokalplanpligten er at opnå større sammenhæng i planlægningen og inddrage borgerne heri. Desuden er lokalplanerne byrådets og borgernes garanti for, at den samlede kommuneplan bliver gennemført. Borgernes indflydelse Indflydelse Borgerinddragelse er en vigtig del af planlægningen på alle niveauer. Derfor udarbejdes lokalplanen i første omgang som et forslag, der offentliggøres i mindst 8 uger med henblik på, at borgere får adgang til at se og kommentere forslaget. Herefter vurderer byrådet eventuelle indsigelser og ændringsforslag, inden planen kan vedtages endeligt. Forholdet mellem byggelov og lokalplanbestemmelser Byggeloven I byggeloven og særligt i bygningsreglementet er der en lang række generelle krav og bestemmelser til og om byggeri. De skal være opfyldt, for at et byggeri er lovligt, og for at opnå byggetilladelse til byggeriet. En stor del af disse bestemmelser kan i en lokalplan skærpes eller lempes. Det vil sige, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser, der udtrykkeligt er nævnt i lokalplanen, tilsidesætter byggelovens bestemmelser. Lokalplan

18 VEJLEDNING Hvis ikke der er særlige bestemmelser i lokalplanen, der tilsidesætter byggelovens regler, er det byggelovens bestemmelser, der er gældende inden for lokalplanens område. Det er denne koordinering mellem byggelov og planlov, der i lokalplanlagte områder for eksempel gør det muligt at bygge både højere og tættere, end det ellers er tilladt i byggeloven. Klagevejledning Miljøvurdering af planen Miljøvurdering Afgørelser vedrørende denne lokalplan, truffet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr af 22. oktober 2007 med senere ændringer) kan påklages efter samme regler som klager over afgørelser efter planloven. Planloven Klage over lokalplanen I henhold til planlovens 58 nr. 4, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Klagen skal være skriftlig og skal være modtaget inden fire uger fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Klagen indsendes til, der herefter sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Hvis man vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder ikke behandling af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen findes på nævnets hjemmeside: dk. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvist medhold i klagen. Klagen sendes til Klagen sendes til: Laksetorvet 8900 Randers C eller pr. Lokalplan

19 Miljø og Teknik Plan Laksetorvet 8900 Randers C Kommuneplantillæg XX 19

FORSLAG LOKALPLAN 612. C. la Cours Skole, ny skolebygning. Randers Kommune

FORSLAG LOKALPLAN 612. C. la Cours Skole, ny skolebygning. Randers Kommune FORSLAG LOKALPLAN 612 C. la Cours Skole, ny skolebygning XXXXXX 2008 INDHOLD Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 6 Miljøvurdering... 9 Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN 607. P - huset ved Fischersgade. Randers Kommune

FORSLAG LOKALPLAN 607. P - huset ved Fischersgade. Randers Kommune FORSLAG LOKALPLAN 607 P - huset ved Fischersgade XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 4 Miljøvurdering... 5 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607

LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplan 607 LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Indhold 2 Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra er lokalplanens bestemmelser juridisk gældende. Redegørelsen fortæller

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607

Forslag til LOKALPLAN 607. P-huset ved Rosenørnsgade. Randers Kommune. Lokalplanforslag 607 Forslag til LOKALPLAN 607 P-huset ved Rosenørnsgade Randers Kommune INDHOLD Høringsperiode minimum 8 uger fra offentliggørelsen af lokalplanen. Vejledning om lokalplanen Lokalplanens retsvirkninger herfra

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 591. Boliger ved Påskeliljevej. Randers Kommune

LOKALPLAN 591. Boliger ved Påskeliljevej. Randers Kommune LOKALPLAN 591 Boliger ved Påskeliljevej XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 591 for

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune

LOKALPLAN 606. Solvarmeanlæg i Langå. Randers Kommune LOKALPLAN 606 Solvarmeanlæg i Langå XXXXXX 2008 Indhold Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 606 for solvarmeanlæg

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN 609. Markedspladsen. Randers Kommune

FORSLAG LOKALPLAN 609. Markedspladsen. Randers Kommune FORSLAG LOKALPLAN 609 Markedspladsen XXXXXX 2008 Indhold Lokalplanens indhold En kortfattet beskrivelse... 4 Forhold til Kommuneplan Kommuneplanrammer... 6 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan 609 - Markedspladsen...

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanområdet ligger ved Elro Arena, mellem annekshallen, Elro Arena og Vester Boulevard. Området ligger overfor Randers Stadion

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

LOKALPLAN 613. Hotel ved Randers Svømmebad. Randers Kommune

LOKALPLAN 613. Hotel ved Randers Svømmebad. Randers Kommune LOKALPLAN 613 Hotel ved Randers Svømmebad XXXXXX 2008 INDHOLD Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Lokalplanen i Kommuneplanen... 4 Forhold til anden planlægning... 4 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN 597. Boliger ved Haslund Præstegård. Randers Kommune

LOKALPLAN 597. Boliger ved Haslund Præstegård. Randers Kommune LOKALPLAN 597 Boliger ved Haslund Præstegård XXXXXX 2008 INDHOLD Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Forhold til anden planlægning... 5 Miljøvurdering... 8 Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg

Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Lokalplan LK 31 for et børnehus ved Hyldebjerg Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole

Lokalplan 167. Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole Lokalplan 167 Lokalplan for udnyttelse af et område ved Hulvej skole TEKNISK FORVALTNING SEPTEMBER 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelsen -Baggrund for udarbejdelse af lokalplan... 2 -Beliggenhed, afgrænsning

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej.

Lokalplan nr Udkast af To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro. Laubsvej. Niels W. Gades Vej. Hartmannsvej. Laubsvej Niels W. Gades Vej Birkelundstien Hartmannsvej To boligparceller på Laubsvej 50, Holstebro Udkast af 01.09.2011 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord til lokalplanen Offentlig fremlæggelse Lokalplanforslaget

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL.

LØKKEN -VRÅ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. LØKKEN -VRÅ KOMMUNE v M LOKALPLAN NR. 5 M 2 M l M 2 M FOR ET OMRADE SYD FOR PILGÅRDSVEJ I VRENSTED TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL. ~~ LBKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5.2.1.2. Lokalplan for et område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 142 - forslag Bykernen i Nyborg Nørregade 25-37 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng

Lokalplan Sognehus ved Fløng Kirke Fløng Lokalplan 5.06.5 Sognehus ved Fløng Kirke Fløng 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 5.06.5 Indhold: Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed... 3 Baggrund og formål med lokalplanen... 3 Lokalplanens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Forslag. Lokalplan 1055. for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted

Forslag. Lokalplan 1055. for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted Lokalplan 1055 for et erhvervsområde ved Blæsbjergvej i Hedensted Forslag Anmelder: Hedensted Kommune, Teknisk Afdeling, Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum, Tlf. 79 75 50 00 Marts 2010 Indhold Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk

Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk Lokalplan nr. H103 Samt tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009 Frivilligcenter ved Teglgårdsvej i Humlebæk PLAN OG MILJØ 2 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 3 INDLEDNING 3 KLAGEVEJLEDNING 3 FORUDGÅENDE BORGERINDDRAGELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. LE.31.1O

LOKALPLAN NR. LE.31.1O LOKALPLAN NR. LE.31.1O 16k i ~L 31.10 Ændring af anvendelse af matr. nr. 16c, Refsvindinge by, Refsvindinge ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 1996 Lokalpian nr. LE.31.1O Ændring af anvendelse af matr.

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere