BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN"

Transkript

1

2 BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution og dagpleje. Denne rapport dokumenterer resultaterne for skoleområdet. Formålet med pilotprojektet er at afprøve et koncept til gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på institutionsniveau, med henblik på eventuelt senere at udrulle konceptet til nationalt niveau. Brugertilfredshedsundersøgelser indgår som led i regeringens kvalitetsreform som et redskab til at styrke kvaliteten i de offentlige serviceydelser. Et af aspekterne er, at det med gennemførelse af sammenlignelige undersøgelser på tværs af kommuner bliver muligt at få etableret et bredt benchmarkgrundlag, der kan danne grundlag for at udbrede erfaringer og praksis fra de kommuner/institutioner, hvor brugerne er meget tilfredse. Set i forhold til enkeltstående brugertilfredshedsundersøgelser rummer dette således større muligheder for at lære af de bedste. 2

3 LÆSEVEJLEDNING I figurerne angives gennemsnitsscoren for hvert af spørgsmålene. Beregningen af scoren er et uvægtet gennemsnit af svarmuligheden på en skala fra 1 til 5, hvor 5 svarer til Meget tilfreds og 1 svarer til Meget utilfreds. Besvarelser i Ved ikke indgår ikke i resultatberegningen. Resultaterne for Gladsaxe Kommune er beregnet som et uvægtet gennemsnit, hvorimod totalresultaterne for pilotkommunernes er vægtet, således at hver kommune tæller lige meget. Procentangivelserne for et givent spørgsmål i figurerne summer ikke altid til 100% på grund af afrundinger. Dette betyder også, at der ved sammenlægning af procentandele kan være en forskel på 1 procentpoint mellem procentandele i tekst og figurer. Rapporten viser svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Eftersom der er tale om en totalundersøgelse med høje svarprocenter, er resultaterne behæftet med en meget lille statistisk usikkerhed. 3

4 DATAINDSAMLING Resultaterne i rapporten stammer fra den kvantitative dataindsamling der fandt sted i perioden 8. januar til 28. februar 2010 blandt forældre til børn i Gladsaxes skoler. Rambøll Management Consulting har stået for udsendelse af invitationsbreve til forældrene. Efter 14 dage blev der udsendt ét rykkerbrev til de forældre, der endnu ikke havde besvaret spørgeskemaet. Til sidst blev der anvendt telefonisk opfølgning/interview med henblik på at hæve svarprocenten i kommuner eller i enkelte områder, hvor denne var lav. Svarprocenterne på tværs af pilotkommunerne er vist herunder. Deltagelse og svarprocent fordelt på kommune på skoleområdet Kommune Gladsaxe Gribskov Holbæk Varde Population Antal svar Svarprocent 71,0% 71,5% 71,1% 71,1% De opnåede svarprocenter må betragtes som meget tilfredsstillende. 4

5 SAMMENFATNING FOR SKOLEOMRÅDET Undersøgelsen viser, at 76% af forældrene i Gladsaxe er tilfredse eller meget tilfredse med den skole deres barn går på, hvilket svarer til gennemsnittet for pilotkommunerne. Gladsaxe Kommune ligger også på niveau med de øvrige pilotkommuner på de fleste fælles spørgsmål. Der ses positive forskelle på spørgsmålene vedr. skolens evne til at udvikle barnets sociale og personlige kompetencer samt skolens evne til at begrænse mobning. Gladsaxe ligger markant under de øvrige kommuner, når det drejer sig om forældrenes tilfredshed med de indendørs og udendørs arealer. Det er samtidigt det område, der får den laveste vurderinger fra forældrene. De statistiske analyser viser dog, at de fysiske rammer ikke har den store betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Indsatskortet viser, at lærernes evne til tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns behov, lærernes evne til skabe ro og orden samt lærernes evne til at begrænse mobning kunne være relevante forbedringsområder. En sammenstilling af den samlede tilfredshed med de enkelte skoler viser en spredning i intervallet 3,6 4,1. Her anbefales det at benytte lær af de bedste -tankegangen. 5

6 RAPPORTENS STRUKTUR SAMLEDE RESULTATER TVÆRGÅENDE RESULTATER INSPIRATION - Den samlede tilfredshed sammenlignet med pilotkommunerne som helhed. - Resultater på de enkelte spørgsmål - Resultater på temaer. - Resultater på de fælles spørgsmål sammenlignet med pilotkommunerne som helhed. - Overblik over spredningen i tilfredsheden på tværs af kommunens skoler. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika og klassestørrelse. - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 6

7 76% AF FORÆLDRENE ER TILFREDSE ELLER MEGET TILFREDSE, HVILKET ER PÅ NIVEAU MED GENNEMSNITTET FOR PILOTKOMMUNERNE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 76% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse. Dette er stort set på niveau med pilotkommunerne samlet set. Meget tilfreds Tilfreds 16% 17% 60% 58% Hverken utilfreds eller tilfreds 16% 16% 9% er utilfredse eller meget utilfredse ligeledes på niveau med pilotkommunerne samlet set. Utilfreds Meget utilfreds 2% 2% 7% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Gladsaxe kommune (Gns= n=4386) Alle kommuner (Gns= n=15944) 7

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS OG UNDERVISNINGEN Den pædagogiske indsats Undervisningen 8

9 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM SAMT SKOLENS FYSISKE RAMMER Samarbejdet mellem skole og hjem Skolens fysiske rammer 9

10 OVERSIGT OVER RESULTATER OPDELT PÅ UNDERSØGELSENS OVERORDNEDE TEMAER Resultater på temaer Temaet Samarbejde mellem skole og hjem scorer højest blandt de fire overordnede temaer. Samarbejdet mellem skole og hjem Undervisningen 3,7 Den pædagogiske indsats 3,7 Temaet Skolens fysiske rammer har klart det laveste gennemsnit. Skolens fysiske rammer 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 10

11 RESULTATER PÅ FÆLLES SPØRGSMÅL STILLET TIL SAMTLIGE PILOTKOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål Gladsaxe Kommune ligger på niveau med de øvrige pilotkommuner på de fleste fælles spørgsmål. Positive forskelle ses på spørgsmålene vedr. skolens evne til at udvikle barnets sociale og personlige kompetencer samt evne til at begrænse mobning. Markante negative forskelle på tilfredsheden med de indendørs og udendørs arealer. Skolens evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer (n=4364) Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre (n=4393) Skolens evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad (n=4386) Dit barns faglige udbytte af undervisningen (n=4394) Skolens evne til at udvikle dit barns personlige kompetencer (n=4355) Lærernes evne til at engagere dit barn i undervisningen (n=4313) Undervisningsmaterialets kvalitet (n=4338) Lærernes evne til at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov (n=4265) Skolens evne til at begrænse mobning (n=4200) Lærernes evne til at skabe ro og orden i klassen (n=4220) Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner mv.) (n=4376) Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) (n=4382) 3,1 3,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,4 3,6 3,4 Note: Undersøgelsen omfattede en række fælles spørgsmål for alle pilotkommuner, der gør det muligt at benchmarke på tværs af disse kommuner Meget utilfreds Meget tilfreds Gladsaxe Kommune Alle pilotkommuner 11

12 SAMMENLIGNING AF FÆLLES SPØRGSMÅL PÅ TVÆRS AF KOMMUNER Sammenligning på fælles spørgsmål Note: Farveskalaen er lavet relativt ift. den højeste og laveste værdi, og følger således ikke 5-punktsskalaen. 12

13 DELKONKLUSION: SAMLEDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 76% forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, hvilket svarer til gennemsnittet for pilotkommunerne. - Gladsaxe Kommune ligger på niveau med de øvrige pilotkommuner på de fleste spørgsmål. - Positive forskelle ses på spørgsmålene vedr. skolens evne til at udvikle barnets sociale og personlige kompetencer samt evne til at begrænse mobning. - Markante negative forskelle på tilfredsheden med de indendørs og udendørs arealer. TVÆRGÅENDE RESULTATER - Overblik over spredningen i tilfredsheden på tværs af kommunens skoler. - Den samlede tilfredshed på tværs af baggrundskarakteristika og klassestørrelse. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 13

14 Antal skoler SPREDNING I DEN SAMLEDE TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KOMMUNENS SKOLER 6 Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 Hverken tilfreds eller utilfreds Tilfreds Meget tilfreds 11 ud af de 13 skoler har et gennemsnit på under 4 To ud af de 13 skoler har et gennemsnit på 4 eller derover 14

15 Klassestørrelse Klassetrin SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KLASSETRIN OG KLASSESTØRRELSE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? 0. klasse (n=482) 4,1 1. klasse (n=459) 4,0 2. klasse (n=438) Klar tendens til lavere forældretilfredshed desto højere klassetrin barnet går på. Særlig høj tilfredshed ses hos forældre til børn i de små klasser (0.-2. klasse). 3. klasse (n=468) 4. klasse (n=446) 5. klasse (n=412) 6. klasse (n=448) 3,7 3,7 7. klasse (n=411) 3,7 8. klasse (n=447) 3,7 9. klasse (n=375) 3,6 Under 10 elever (n=101) elever (n=89) Ingen væsentlige forskelle på tværs af klassestørrelser elever (n=1279) elever (n=2076) Over 25 elever (n=841) Meget utilfreds Meget tilfreds 15

16 Forældres uddannelse Forældres alder SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF FORÆLDRES ALDER OG UDDANNELSE Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? år (n=56) Svag tendens til lavere tilfredshed jo ældre forældrene er år (n=349) år (n=1016) år (n=1736) Over 45 år (n=967) Skole klasse (n=64) Folkeskole, mellemskole eller real (n=185) Ingen tydelig sammenhæng mellem tilfredshed og forældrenes uddannelsesniveau. EFG/HG/Teknisk skole (n=120) Studentereksamen, HF, HH/HHX (n=226) Erhvervsfaglig uddannelse (n=748) Kort videregående uddannelse (n=353) Mellemlang videregående uddannelse (n=1349) Lang videregående uddannelse (n=1031) Meget utilfreds Meget tilfreds 16

17 Civilstand Sprog Forældres køn Barnets køn SAMLET TILFREDSHED PÅ TVÆRS AF KØN, SPROG OG CIVILSTAND Hvor tilfreds er du samlet set med dit barns skole? Dreng (n=2252) Ingen forskelle på baggrund af barnets køn. Pige (n=2134) Svag tendens til at kvinderne er en smule mere tilfredse end mændene. Mand (n=1106) Kvinde (n=3192) 3,7 Svag tendens til at forældre i familier, hvor der tales et andet sprog end dansk, er en smule mere tilfredse end forældre, der taler dansk. Dansk (n=4069) Andet sprog (n=268) Svag tendens til at forældre, der er samboende/gift er en anelse mere tilfredse end enlige. Samboende/gift (n=3489) Enlig (n=785) 3, Meget utilfreds Meget tilfreds 17

18 DELKONKLUSION: TVÆRGÅENDE RESULTATER SAMLEDE RESULTATER - 76% forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, hvilket svarer til gennemsnittet for pilotkommunerne. - Gladsaxe Kommune ligger på niveau med de øvrige pilotkommuner på de fleste spørgsmål. - Positive forskelle ses på spørgsmålene vedr. skolens evne til at udvikle barnets sociale og personlige kompetencer samt evne til at begrænse mobning. - Markante negative forskelle på tilfredsheden med de indendørs og udendørs arealer. TVÆRGÅENDE RESULTATER - En sammenstilling af den samlede tilfredshed med de enkelte skoler viser en spredning i intervallet 3,6 4,1. Her anbefales det at benytte lær af de bedste -tankegangen. - Der er kun mindre forskelle på tværs af forældrenes baggrundskarakteristika. - Dog ses en klar tendens til faldende forældretilfredshed, jo højere klasse barnet går i. INSPIRATION - Potentielle fokusområder med henblik på fortsat at sikre høj tilfredshed i kommunen. 18

19 METODE TIL IDENTIFIKATION AF DE VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER Udgangspunkt: For at styrke forældrenes samlede tilfredshed, er det optimalt at sætte ind på de områder, som har størst betydning for denne, og som forældrene samtidig vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. Metode: Via en statistisk faktoranalyse identificeres et antal underliggende dimensioner i datamaterialet. I en statistisk regressionsanalyse er det muligt at beregne de forskellige faktorers (de uafhængige variable) betydning for forældrenes samlede tilfredshed (den afhængige variabel). Dette giver et mål for, hvilke faktorer der betyder meget, og hvilke, der betyder mindre. Betydningen sammenholdes efterfølgende med forældrenes vurdering (tilfredshed) på samme områder i en såkaldt prioriteringsmatrice. Model og prioriteringsmatrice illustreres på de efterfølgende sider. 19

20 GRUPPERING I OVERORDNEDE FAKTORER Via en faktoranalyse kan der identificeres en række sammenhænge i datamaterialet Konstruktion af faktorer via en statistisk faktoranalyse På baggrund af analysen er der dannet fire faktorer. Disse ses til højre med deres tilhørende underspørgsmål. Det ses, at spørgsmålene vedr. bl.a. barnets faglige udbytte, undervisningsmaterialets kvalitet og lærernes pædagogiske evner grupperer sig og danner faktoren Læreren & undervisningen. På samme måde grupperer spørgsmålene vedr. evnen til at udvikle børnenes sociale kompetencer og give tryghed i faktoren Social udvikling & tryghed. De to sidste faktorer indeholder spørgsmål vedr. de fysiske rammer indendørs og udendørs samt maden. Læreren & undervisningen Social udvikling & tryghed Skolens fysiske rammer Maden på skolen Dit barns faglige udbytte af undervisningen Tilfredshed med Undervisningsmaterialets kvalitet Skolens evne til at udvikle dit barns personlige kompetencer Skolens evne til at udnytte mulighederne for at flytte undervisningen ud af skolen Lærernes evne til at skabe ro og orden i klassen Lærernes evne til at engagere dit barn i undervisningen Lærernes evne til at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov Dialogen og samarbejdet om dit barn mellem lærerne og dig/jer som forældre Skolens evne til at udvikle dit barns sociale kompetencer Tilfredshed med Skolens evne til at få dit barn til at føle sig tryg og glad Skolens evne til at begrænse mobning Lærernes evne til at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Skolens udendørs områder (skolegård, boldbaner, mv.) Den mad, dit barn kan købe på skolen Tilfredshed med Tilfredshed med 20

21 Tilfredshed INDSATSKORTSVEJLEDNING For at styrke forældrenes samlede tilfredshed anbefales det primært at sætte ind på de områder, som betyder mest, og som forældrene samtidigt vurderer relativt negativt. Det er her, man opnår den største effekt. J I en statistisk analyse estimeres hver faktors og hvert spørgsmåls betydning for forældrenes samlede tilfredshed. Muligheder (Tilpas) Styrker (Fortsæt) Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshed. Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med styrkerne kan den samlede tilfredshed vedligeholdes og evt. forbedres. Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Bør observeres, idet området evt. kan blive en fremtidig udfordring, hvis området får større betydning i fremtiden. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Dette er ikke et oplagt område for forbedringer, idet tilfredsheden i forvejen er høj og området har lav betydning for den samlede tilfredshed. L Lav Svagheder (Observer) Betydning Udfordringer (Indsats) Høj 21

22 Tilfredsheden for de forskellige faktorer PRIORITERINGSMATRICE PÅ FAKTORNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? 4,0 Muligheder Styrker Styrker: - Læreren & undervisningen - Social udvikling & tryghed Social udvikling & tryghed Svagheder: - Skolens fysiske rammer 3,6 Læreren & undervisningen - Maden på skolen Udfordringer: Maden på skolen Der er ifølge figuren ikke nogle primære indsatsområder, men det anbefales at have fortsat fokus på styrkerne for at fastholde den høje forældretilfredshed. 3,4 Skolens fysiske rammer 3,2 3,0 Svagheder Udfordringer Note: Krydset der angiver grænserne i matricen er lavet ud fra et gennemsnit af tilfredsheden (den vandrette linje) og betydningen (den lodrette linje) af faktorerne. Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Høj 22

23 OVERBLIK OVER SPØRGSMÅL I PRIORITERINGSMATRICEN 23

24 Tilfredsheden for de forskellige spørgsmål PRIORITERINGSMATRICE PÅ SPØRGSMÅLSNIVEAU Hvad kan prioriteres med henblik på at fremme forældrenes overordnede tilfredshed? 4,0 Muligheder Styrker 7 Figuren viser det enkelte spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed. Blandt spørgsmål med høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed og samtidig lav tilfredshed kan fremhæves: Lærernes evne til at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov (12) 3, Lærernes evne til at skabe ro og orden (10) Skolens evne til at begrænse mobning (9) 3,4 21 3,2 20 Note: Krydset der angiver grænserne i matricen er lavet ud fra et gennemsnit af tilfredsheden (den vandrette linje) og betydningen (den lodrette linje) af samtlige spørgsmål. 3,0 Svagheder Lav Betydningen for den samlede tilfredshed Udfordringer Høj 24

25 SAMLET OVERBLIK OVER KONKLUSIONER SAMLEDE RESULTATER - 76% forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen, hvilket svarer til gennemsnittet for pilotkommunerne. - Gladsaxe Kommune ligger på niveau med de øvrige pilotkommuner på de fleste spørgsmål. - Positive forskelle ses på spørgsmålene vedr. skolens evne til at udvikle barnets sociale og personlige kompetencer samt evne til at begrænse mobning. - Markante negative forskelle på tilfredsheden med de indendørs og udendørs arealer. TVÆRGÅENDE RESULTATER - En sammenstilling af den samlede tilfredshed med de enkelte skoler viser en spredning i intervallet 3,6 4,1. Her anbefales det at benytte lær af de bedste -tankegangen. - Der er kun mindre forskelle på tværs af forældrenes baggrundskarakteristika. - Dog ses en klar tendens til faldende forældretilfredshed, jo højere klasse barnet går i. INSPIRATION - Der er ifølge faktoranalysen ikke nogle primære indsatsområder, men det anbefales at have fortsat fokus på styrkerne: - Læreren og undervisningen - Social udvikling og tryghed Mulige fokusområder: - Lærernes evne til at tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov - Lærernes evne til at skabe ro og orden - Lærernes evne til at begrænse mobning. 25

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO Antal besvarelser: 137 Svarprocent: 75 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 135 Svarprocent: 95 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 170 Svarprocent: 62 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Specialklasse beelser: 48 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 111 Svarprocent: 43 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ASFERG SKOLE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Asferg Skole og Asferg SFO baseret på 105 besvarelser for skolen

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ØSTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Østervangsskolen og Østervang SFO baseret på 202 besvarelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 121 Svarprocent: 68 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 SFO beelser: 28 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 434 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen. Dvs. følgende spørgsmål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2.581 besvarelser. Undersøgelsen

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009

Elsted Skole Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 485 Svarprocent: 61 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009

Beder Skole Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 531 Svarprocent: 69 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud.

INDHOLD. Læsevejledning. Sammenfatning. 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau. 04 Politisk fastsatte effektmål. Pasningstilbud. INDHOLD 01 Læsevejledning 3 02 Sammenfatning 5 03 Tilfredshed med Århus Kommunes serviceniveau 11 04 Politisk fastsatte effektmål 12 05 Pasningstilbud 15 06 Skole 42 07 SFO 72 08 Fritids- og klubtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Område 6 beelser: 68 Svarprocent: 65 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Stengård beelser: 46 Svarprocent: 87 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune

Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Velkommen til undersøgelsen af brugertilfredshed med skolerne i Slagelse Kommune Spørgeskemaet tager ca. 5 minutter at udfylde og kan besvares på dansk eller engelsk. Du vælger engelsk ved at klikke på

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I SFO/FRITIDSHJEM Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagpleje Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagpleje baseret på i alt 359 besvarelser. Dagpleje har opnået en

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Dagtilbud Nordvest Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Nordvest baseret på i alt 398 besvarelser. Dagtilbud

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2014 RANDERS KOMMUNE ALLE DAGTILBUD Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle dagtilbud baseret på i alt 2386 besvarelser. Grundlaget

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Lindehuset Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Lindehuset baseret på i alt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Vuggestuen Firkløveren Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vuggestuen Firkløveren baseret på i alt 28 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Nyvang Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Nyvang baseret på i alt 44 besvarelser. Børnehuset

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Svalereden Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Svalereden baseret på i alt 30 besvarelser. Svalereden har opnået

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Daginstitutionen Svalebo Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Daginstitutionen Svalebo baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Lions Børnehus Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Lions Børnehus baseret på i alt 53 besvarelser. Lions Børnehus

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Stjernehuset Modul Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Stjernehuset - Modul baseret på i alt 51 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Gudenådalen Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Gudenådalen baseret på i alt 64 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Troldhøj Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Troldhøj baseret på i alt 35 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Børnehuset Midgaard Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Børnehuset Midgaard baseret på i alt 47 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2016 RANDERS KOMMUNE Fussingø Naturbørnehave Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Fussingø Naturbørnehave baseret på i alt 29 besvarelser.

Læs mere