Det Frivillige Samråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Frivillige Samråd"

Transkript

1 Det Frivillige Samråd Dagsorden Do 19. maj 2015 Mødetidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Rådhus Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand), Michael Seiding Larsen, Else-Marie Langballe Sørensen, Niels Jørgensen Abildgaard, Birthe Helth, Birthe Juul, Khe Vest, Lene Andersen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orienteringssager Valg af frivillige repræsentanter til Det Frivillige Samråd Planlægning af Frivillig Fredag Puljeansøgninger for Frivilligpuljen Langebæk Pensionistforening ansøger om støtte til færdiggørelse af krolfbanerne Venneforeningen Præstø Multicenter ansøger om støtte til indkøb af merialer Danseklubben Møn og Danseklubben SAX ansøger om støtte til afvikling af Mesterskabet i 10-dans-kombineret i Mønshallerne Cancerklubben ansøger om støtte til honorering af træner samt til indkøb af træningsredskaber Jungshoved IF ansøger om støtte til en ny ugentlig aktivitet Kulturforum Øst møn KØST ansøger om støtte til SILO-BIO Vintersbølles Venner ansøger om støtte til udvikling af frivillig arbejdskraft til plejecenteret Distrikt Vintersbølle Strand Kræftens Bekæmpelse Stafet for Livet Vordingborg ansøger om støtte til arrangere en 24 timers stafet Præstø 4H ansøger om støtte til nurplejeprojekt Årshjul - Det Frivillige Samråd Bilagsoversigt Underskriftsside... 30

3 Det Frivillige Samråd Orienteringssager Sagsnr.: 13/ Område: Afdelingen for Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Sagsfremstilling Orientering om Handleplan til Frivilligpolitikken - Stus: En digital indgang for de frivillige (Boblberg.dk) Fælles brug af foreningsportalen til alle frivillige (ikke noget nyt) Frivilligbaserne (lidt nyt) Samarbejdet på skrift (ikke noget nyt) Frivillig Fredag (er på som dagsordenpunkt) Fundraising (stus for tilmeldte hidtil: 149 deltagere fra 129 foreninger) Kommunikionsplan for frivillighed (Orientering) Diplom til frivillige Høring budget 2016 Økonomi. Indstilling Det indstilles, At punkterne tages til orientering

4 Det Frivillige Samråd Valg af frivillige repræsentanter til Det Frivillige Samråd Sagsnr.: 13/ Område: Afdelingen for Kultur og Fritid - Sagsbeh: Helle Woetmann Græsdal Sagsfremstilling Som det fremgår af Kommissoriet samt forretningsorden for Det Frivillige Samråd, består Det Frivillige Samråd består af ni medlemmer. De tre af medlemmerne udpeges af og blandt kommunalbestyrelsens medlemmer og de seks af medlemmerne udpeges af og blandt de frivillige i Vordingborg Kommune. De frivillige repræsentanter fordeler sig indenfor fem kegorier således: Kommunalbestyrelsen: 3 pladser Repræsentanter for de frivillige indenfor kegorierne: Social og sundhed : 1 plads Kultur og musik : 1 plads Idræt og motion : 1 plads Fritid og korps : 1 plads Repræsentanter for de frivillige uden kegori: Øvrige frivillige: 2 pladser De seks frivillige er valgt for en 2-årig periode. Første valgperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december Anden valgperiode går fra 1. januar 2016 til 31. december De seks frivillige repræsentanter skal efter udpegning/valg endelig godkendes i kommunalbestyrelsen. Fire af de frivillige udpeges af relevante fora, men ikke nødvendigvis blandt disse fora: Foreningen Frivilligcenter Sydsjælland Møn udpeger en repræsentant, der dækker kegorien Social og Sundhed Folkeoplysningsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kegorien Kultur og musik Idrætsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kegorien Idræt og motion Fritidsrådet udpeger en repræsentant, der dækker kegorien Fritid og korps Denne udpegning foreslås udmeldt til de rette fora i løbet af maj måned med besked om melde repræsentanter ind med frist 1. oktober 2015så udpegningerne kan godkendes i kommunalbestyrelsen i november måned. To af de frivillige repræsentanter vælges ved den årlige dialogdag for frivillige. Første gang i efteråret 2015, hvorfor første periode fra 1. januar 2014 til 31.december 2015 er valgt på anden vis. Ved den årlige frivilligdag 25. september 2015 skal derfor vælges to øvrige repræsentanter af og blandt deltagerne på frivilligdagen. Disse dækker øvrige frivillige. Valget foregår ved annoncering hvor foreninger, organisioner eller borgere kan indstille frivillige, der ikke er dækket af de øvrige kegorier til valget. Kultur og Fritidssekretariet forelægger de indstillede til Samrådet ved deres møde i august og der udarbejdes en liste over de personer, der kan vælges på selve frivillig fredag. Valghandlingen gennemføres i starten af frivillig fredag arrangementet. Annonceringen af de to pladser i Det frivillige Samråd foreslås ske via et bredt udsnit af medier herunder kommunens sider i avisen, via foreningsportalen, til de pågældende råd, der har kontakt til

5 Det Frivillige Samråd frivillige via hjemmesiden mv. På frivillig.vordingborg.dk laves en valgside med relevante oplysninger om rådet. Der udarbejdes en blanket, der skal anvendes for alle indstillede med navn, adresse, mail samt hvordan pågældende er frivillig og referencer heraf. Blanket, hjemmeside mv. skal være klar, så annoncering kan udsendes 20. maj 2015, med frist 25. juni 2015 august og forelægges rådet 13. august. Økonomi. Bilag: 1 Åben Forretningsorden 10856/14 2 Åben Kommissorium for "Det Frivillige Samråd" /13 Indstilling Administrionen indstiller, proces for valg af de seks frivillige medlemmer til Det frivillige Samråd godkendes

6 Det Frivillige Samråd Planlægning af Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Frivillighed - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling På samrådsmødet den 24. februar drøftede Det Frivillige Samråd form og indhold for Frivillig Fredag Det blev besluttet nedsætte en arbejdsgruppe blandt repræsentanter for de forskellige frivilligområder i Vordingborg Kommune, som skulle deltage i den nærmere planlægning af arrangementet. Den 9. april blev der afholdt en workshop, hvor tre repræsentanter fra frivilligområderne deltog. Følgende forslag til program blev udarbejdet: Kl Foreninger er velkomne til komme og sætte stande op Kl Stemmesedler uddeles af Det Frivillige Samråd i dørene når deltagere ankommer Kl Velkomst v/ borgmester Knud Larsen Kl Formand for samrådet Pia Westergaard præsenterer dagens program: basar/ workshops og valghandling Kl Valghandling afsluttes (stemmesedler lægges i stemmeurner) Basar kl Kaffe/the og vand & Småkager/frugt Café, hvor der kan købes andet? Stande og borde med informionsmeriale Film om frivillighed på væg? Markedsplads på væg vi tilbyder/vi søger! Idévæg Frivillig Fredag 2016 Område til uformel networking Faciliteret networking (forskellige processer/metoder) Kl workshops 3 forskellige vælge i mellem Forslag 1: Spillet LOOP m. facilitor? (aktiv workshop om fællesskaber) Forslag 2: Oplæg om det være frivillig (inkl. tid til drøftelse) v. Rie Frilund Skårhøj (ca kr. + transport) frilund- skaarhoejforedrag- motivion.ht m Forslag 3: Oplæg om rekruttering af frivillige (bl.a. oplægsholder fra Projekt Frivillig?) Forslag 4: Workshop omwww.boblberg.dk plformen Kl workshops De samme tre udvalgte workshops igen Kl. 19 Offentliggørelse af valget (de to nye repræsentanter) + Afrunding af det åbne arrangement + Frivillige inviteres til fællesspisning v/ udvalgsformand Kim Petersen

7 Det Frivillige Samråd Kl Lukket fællesspisning og sjovt/ energifuldt/ kapow foredrag, som samler deltagerne fra foreningerne Forslag 1: Tommy Krabbe (ca kr. + transport) hwww.henas.dk/tommy-krabbeforedrag-ildsjaele.ht m Forslag 2: Jason Wt (ca kr. + transport) Kl. ca. 21 Slut og tak for i dag Det Frivillige Samråd bedes drøfte følgende spørgsmål vedrørende Frivillig Fredag: Hvordan foretages valghandlingen i forhold til afgive stemmer? Hvad synes I om idéen med en lille film med videoklip af diversiteten i kommunens frivillighed? Tror I foreninger/organisioner vil/kan sende et lille filmklip (uden lyd) til os? Tidsrummet ift. programmet skal arrangementet evt. starte lidt tidligere, så det kan slutte før kl. 21? Fx kl ? Vil samrådet være med til uddele stemmesedler ved indgangen? Skal der bevilges yderligere midler til afholdelse af Frivillig Fredag fra Samrådets pulje? Budgettet for Frivillig Fredag 2015 er pt kr. fra Sundheds - og Psykiriudvalget. Hvordan fås mest ud af trækplastrene i forhold til både de frivillige og offentligheden? Indstilling Administrionen indstiller, Det Frivillige Samråd drøfter programforslaget og spørgsmålene vedrørende Frivillig Fredag 2015

8 Det Frivillige Samråd Puljeansøgninger for Frivilligpuljen 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Frivilligpuljen skal medvirke til udvikle, inspirere og understøtte initiiver, der er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes frivillighedspolitik herunder målene om Vordingborg Kommune: Støtte de frivillige i være frivillige Vil gøre det endnu nemmere være frivillig Ønsker styrke og udvikle nye former for samarbejde Alle enkeltpersoner, foreninger, organisioner og sammenslutninger, der arbejder frivilligt og som er hjemmehørende i Vordingborg Komme kan søge frivilligpuljen. Der er afs en Frivilligpulje til behandling i Det Frivillige Samråd i 2015 på i alt kr. Frivilligpuljen havde deadline for ansøgninger den 1. maj Ved fristens udløb har administrionen modtaget 9 ansøgninger heraf var der 7 ansøgninger som levede op til Frivilligpuljens kriterier: De to øvrige ansøgninger vil blive behandlet i forhold til Kultur og Fritids øvrige puljer. Forening Ansøgning Ansøgt beløb Langebæk Pensionsforening Færdiggørelse af krolfbaner kr. Venneforeningen Præstø Indkøb af flagstang og flag samt kr. Multicenter vaser og lysestager Danseklubben Møn og Afvikling af mesterskabet i kr. Danseklubben SAX dans-kombineret i Møns hallerne Cancerklubben Honorering af træner samt kr. indkøb af små træningsredskaber Jungshoved IF Opstart af dart kr. Kulturforum Østmøn KØST SILO-BIO udendørs sommer kr. biograf Vintersbølles Venner Udvikling af frivillig arbejdskraft kr. til Distrikt Vintersbølle Stand Kræftens Bekæmpelse Stafet Afvikling af 24 timers stafet kr. for Livet Vordingborg Præstø 4H Nurplejeprojekt kr. I alt kr. Bilag: 1 Åben Kriterier frivilligpuljen 12081/14 2 Åben Økonomiskema Frivilligpuljen 15777/15

9 Det Frivillige Samråd Indstilling Administrionen indstiller, kriterierne for frivilligpuljen gennemgås og drøftes inden behandling af indkommende ansøgninger, indkommende ansøgninger drøftes og behandles.

10 Det Frivillige Samråd Langebæk Pensionistforening ansøger om støtte til færdiggørelse af krolfbanerne Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Langebæk pensionistforening ansøger frivilligpuljen om kr. til færdiggørelse af krolfbaner, som Det Frivillige Samråd bevilgede kr. på mødet den 12. november I 2014 blev der i Langebæk Pensionistforeningen neds en arbejdsgruppe på 6 ældre frivillige til skabe krolfbaner på en del af Kalvehave Skolens sportsareal, som skulle være til gavn for både ældre og skolens elever. Foreningen har indgået skriftlig aftale med Vej og Park og med skolen om arealerne, som var forudsætning for bevilget tilskud. Samtidig har foreningen indgået en aftale med Langebæk alliancen om klubhus og har udarbejdet en ny hjemmeside, hvor det fremgår der ydes tilskud fra frivilligpuljen fra Vordingborg Kommune. Derudover har foreningen udarbejdet regelsæt for krolfaktiviteter og har vedtaget takstblad, som er godkendt på generalforsamlingen i pensionistforeningen den 10. marts De to krolfbaner er stort set etableret, men foreningen mangler stadig penge til følgende udgifter: Udgift til Kr. Krolfkøller og kugler 12 sæt kr. (+) Hegn 485 kr. (-) Forhindringer til banen, beplantning og kr. (+) blomsterkasser Reparion af klubhus: gulv, vægge og vinduer kr. (-) Bord og Bænkesæt til ældrehvile kr. (+) Køleskab, Kaffemaskine og el-kedel kr. (+) I alt kr. Foreningen oplyser, der er åbent hus på krolfbanerne den 9. maj 2015 og mener denne aktivitet kan skabe socialt samvær i det frie rum og derved nyde et aktivt fritidsliv og understøtte ældres aktivitet og udfoldelse. Administrionen vurderer, ansøgningen lever delvis op til puljekriterierne og indstiller ans øgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 18,4 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -18,4 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

11 Det Frivillige Samråd Bilag: 1 Åben Ansøgning fra Langebæk pensionistforening 2015.pdf 45788/15 Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til færdiggørelse af krolfbanerne, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen for 2015.

12 Det Frivillige Samråd Venneforeningen Præstø Multicenter ansøger om støtte til indkøb af merialer Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Venneforeningen Præstø Multicenter ansøger frivilligpuljen om kr. til indkøb af flagstang og flag samt vaser og lysestager. Venneforeningen Præstø Multicenter arbejder på skabe kontakt, nærvær og oplevelser for plejehjemmets beboere, deres pårørende og venner udefra. Foreningen vil købe flagstang og flag, så de kan hejse et flag, når de har arrangementer, fødselsdage, begravelser og almindelige flagdage. Flagstangen tænkes anbragt i den gårdhave, der er udsigt til fra alle deres 3 opholdsstuer. Foreningen oplyser flagstang og flag vil kunne bidrage til skabe en følelse af fællesskab og omsorg, når det anvendes til markere mærkedage for huset beboere samt opmærksomhed omkring almindelig flagdage. Endvidere vil foreningen købe vaser og lysestager for give et ensartet og hyggeligt indtryk, når der afholdes musikalske søndagsarrangementer. Foreningen oplyser de har i denne sæson haft deltagere pr. gang. For skabe en god stemning i lokalet dækker de op med blomster, lys og servietter. Det ansøgte beløb skal dække følgende udgifter: Flagstang med flag skønnes kr. 20 Vaser kr. 20 Lysestager kr. I alt kr. Administrionen vurderer, ansøgningen lever op til puljekriterierne og indstiller ansøgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 8 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -8 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Venneforeningen Præstø Multicenter - Ansøgning.pdf 55610/15 2 Åben Venneforeningen Præstø Multicenter - Frivilligpuljen1.docx 55614/15

13 Det Frivillige Samråd Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til indkøb af flagstang, flag, vaser og lysestager, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen for 2015.

14 Det Frivillige Samråd Danseklubben Møn og Danseklubben SAX ansøger om støtte til afvikling af Mesterskabet i 10-dans-kombineret i Mønshallerne Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Danseklubben Møn og Danseklubben SAX- Sakskøbing ansøger frivilligpuljen om kr. til afvikling af Mesterskabet i 10-dans-kombineret i Møns hallerne. Den 3. oktober 2015 er Danseklubben Møn og Danseklubben SAX Sakskøbing i fællesskab vært for Danmarks Sportsdanse Forbunds afvikling af Mesterskabet i 10 -dans-kombineret i Mønshallerne, hvor danserne bedømmes af dommere fra hele Europa. Normal afvikles Danmarksmesterskaberne i dans enten i København eller i Århus, men i år er værtskabet tildelt Danseklubben Møn og Danseklubben SAX som en følge af den 15. marts 2014, hvor de to foreninger havde værtskabet for 1. Rangliste i Standard dans i Mønshallerne. Foreningen oplyser de forventer stor interesse og opbakning for arrangementet og håber på de igen i år kan fylde Mønshallerne med tilskuere. Foreningen ansøger støtte til følgende udgifter: Parket-dansehulv i Mønshallerne kr. (transport m.m.) Dommere: hotel, transport og forplejning kr. Hal leje kr. Program, byporte, annoncer og aviser kr. Forplejning til officials kr. Musik, speaker og beregner kr. Diverse kr. I alt kr. Administrionen kan oplyse foreningen har den 30.marts.2015 ansøgt aktivitets - og udviklingspuljen om kr. til dækning af udgifter ved lægning af Parket -dansegulv. Afdeling for Kultur og Fritid har behandlet deres ansøgning og har bevilget til formålet. Foreningen skriver i deres ansøgning de vil alle i annoncer og anden markedsføring vil gøre meget ud af fremhæve deres sponsere. Administrionen vurderer, ansøgningen ikke lever op til puljekriterierne og indstiller ansøgni ngen med 0 kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 0 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -0 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning

15 Det Frivillige Samråd Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Danskeklubben Møn - Ansøgning til Frivilligpuljen. april 2015.docx 46553/15 2 Åben Danseklubben Møn - Vedtægter.docx 46555/15 Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen ikke imødekommes, da den ikke lever op til puljekriterierne for Frivilligpuljen.

16 Det Frivillige Samråd Cancerklubben ansøger om støtte til honorering af træner samt til indkøb af træningsredskaber Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Cancerklubben ansøger frivilligpuljen om kr. til honorering af træner samt til indkøb af små træningsredskaber. Cancerklubben består af 8 medlemmer, som har været igennem sygdommen cancer. Klubbens medlemmer motionerer på Panteren efter individuel behov og plejer deres psyke efterfølgende over en kop kaffe. Medlemmerne skiftes til drage omsorg for det sociale rum efter motion, sørge for kaffe og brød. Klubben oplyser, de motionerer efter cd er, som de finder meget ensformigt og ikke særlig hensigtsmæssigt. Derfor ønsker de kunne honorere en træner hver 14. dage. Klubben oplyser endvidere de er i folkepensionsalderen og vil meget gerne være friske medborgere mange år endnu. Følgende er en beskrivelse af klubbens planer fremadrettet: Motion med træner hver anden onsdag Selvstændig træning hver anden onsdag Selvstændig træning med små redskaber hver fredag Forøge gruppens antal med ca. 5 flere Bevare gruppens gode stemning med frihed til være sig selv og yde med de kræfter hver enkelt har. Ansøgte beløb skal anvendes til følgende: Merialer, redskaber og papir kr. (+) Honorar til træner kr. (- ) I alt kr. Administrionen vurderer, ansøgningen lever delvis op til puljens kriterier og indstiller ansøgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 6 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -6 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn.

17 Det Frivillige Samråd Bilag: 1 Åben Cancerklubben - Ansøgning.pdf 58699/15 2 Åben Cancerklubben - budget 58704/15 3 Åben Cancerklubben - målgruppe.doc 58700/15 Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til indkøb af træningsredskaber, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen 2015.

18 Det Frivillige Samråd Jungshoved IF ansøger om støtte til en ny ugentlig aktivitet Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillig Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Jungshoved IF ansøger frivilligpuljen om kr. til opstart af dart, som er påtænkt til være en ny ugentlig aktivitet pr. 1. september Som udgangspunkt skal aktiviteten foregå i foreningens klubhus, hvor der skal monteres 4 udfoldelige baner. Formålet med denne aktivitet er motivere Jungshoved og omegns borgere til dyrke idræt i eget lokale. I de seneste år er klubbens aktiviteter uden for klubhuset steget, hvorimod aktiviteterne i klubhuset er ret små. Dart er et af tiltagen til øge aktivitetsniveauet i klubhuset. Jungshoved IF har følgende planer med den ny aktivitet: I første sæson, som løber fra den 1. september 2015 til 30. april 2016, skal være for voksne og 60+, da foreningen allerede har de menneskelige ressourcer til varetage aktiviteten. Der skal fra start være minimum 1 ugentlig klubaften. I første sæson har foreningen et mål om nå 30 medlemmer. I tredje sæson vil foreningen opstarte en ungdomsafdeling. Tage rundt til klubturneringer. Foreningen skal være rammen om større og mindre dart arrangementer evt. i samarbejde med Jungshoved Skole. Ansøgte beløb skal anvendes til følgende udgifter: Dartskiver 4 stk. á 399 kr. Opgæng 4 stk. á 59 kr. Scoretavler 4 stk. á 79 kr. Dartmåtter 4 stk. á 429 kr. Spånplader 8 stk. á 110 kr. Lægter 8 stk. á 41 kr. Diverse maling og skruer/beslag Samlede etableringsudgifter kr. 236 kr. 316 kr kr. 880 kr. 324 kr kr kr. Administrionen vurderer, ansøgningen lever op til puljens kriterier og indstiller ansøgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 5,8 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -5,8 Afs rådighedsbeløb

19 Det Frivillige Samråd Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Jungshoved IF - Ansøgning.pdf 59022/15 2 Åben Jungshoved IF - Vordingborg Kommune ansøgning JIF frivillighedsnævn 59024/ pdf Indstilling Administrionen indstiller, At ansøgningen imødekommes med kr. til opstart af dart, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, At støtten udbetales fra Frivilligpuljen 2015.

20 Det Frivillige Samråd Kulturforum Østmøn KØST ansøger om støtte til SILO-BIO Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Kulturforum Østmøn KØST ansøger frivilligpuljen om kr. til SILO-BIO, som er et friluftsbiografprojekt. Kulturforum Østmøn KØST er en nydannet forening, hvis formål er igangsætte kunstneriske og kulturelle aktiviteter, som kan styrke netværk og sammenhold på Østmøn. Foreningen vil igangsætte en udendørs sommer biograf kadet SILO-BIO, da den vil ligge ved en silo i byen Borre. Formålet med projektet er, det skal medvirke til sætte liv i en gammel tradition, til glæde f or fastboende borgere og de ferierende turister. Planen er, der vises klassiske film omkring et tema i samarbejde med Jespers Rejsebiograf ved siloen i Nyborre. Forestillingerne bliver gris og vil være åben for et bredt publikum uden alders begrænsning. Forestillingerne er planlagt til blive holdt den og 17. august Foreningen håber på kunne starte en årlig tradition med dette projekt, som kan medvirke til brande Østmøn, som stedet med en sommer-friluftbiograf og dette nye initiiv vil være medvirkende til synliggøre Borre og omegn. Foreningen oplyser projektet SILO-BIO har fået støtte fra Fanefjord Sparkassens Fond, Det Danske Film Institut og kommunens Markedsførings- og udviklingspuljen. Endvidere oplyser foreningen SILO-BIO er inkluderet i projektet Filmens Dag i Stege i samarbejde med Filmfabrikken, Biografen i Stege, biblioteket i Stege og Museet i uge 34. Administrionen vurderer, ansøgningen ikke lever op til puljekriterierne og indstiller ansøgning en med 0 kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 0 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -0 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kulturforum Østmøn Køst - Ansøgning 59004/15 2 Åben Kulturforum Østmøn Køst - Projekt aktiviteter.jpg 59009/15 3 Åben Kulturforum Østmøn Køst - M og U Puljen.jpg 59012/15 4 Åben Kulturforum Østmøn Køst - Det Danske Filminstitut (tilsagn om tilskud /15 kr.=.pdf 5 Åben Kunstforum Østmøn Køst - Fanefjord Sparekasses Fond.doc 59017/15 6 Åben Kulturforum Østmøn Køst - Budget SILO-BIO.jpg 59019/15

21 Det Frivillige Samråd Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen ikke imødekommes, da den ikke lever op til puljekriterierne for Frivilligpuljen.

22 Det Frivillige Samråd Vintersbølles Venner ansøger om støtte til udvikling af frivillig arbejdskraft til plejecenteret Distrikt Vintersbølle Strand Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Foreningen Vintersbølles Venner ansøger frivilligpuljen om kr. til udvikling af frivillig arbejdskraft til plejecenteret Distrikt Vintersbølle Strand. Vintersbølles Venner er en nystartet forening fra september 2014 og arbejder for forbedre forholdene for beboere og pårørende. Foreningen planlægger en kursusdag i slutningen af året, hvor de vil videreuddanne de frivillige, som allerede er tilknyttet Distrikt Vintersbølle Stand, samt de nye frivillige, som løbende kommer til. Kursusdagen vil bestå af foredrag og oplæg til øvelser for de frivillige. Foreningen vil invitere en foredragsholder fra Marte Meo til fortælle om metoden. De frivillige vil få en indføring i metoden og på den måde bli ve bedre rustet til påtage sig hjælpeopgaver. Kursusdagen skal være åben for alle interesserede og dermed også åben for personalet. Følgende udgifter er forbundet med aktiviteten: Foredragsholderhonorar for én hel lørdag Forplejning Fotokopier af kursusmeriale/opfølgning Annoncering I alt kr kr. 500 kr kr kr. Foreningen oplyse, hvis dette projekt bliver en succes vil de geninvitere en foredragsholder fra Marte Meo, en gerontopsykolog eller en foredragsholder fra Eden Alternive for forts opmuntre de frivillige til yde en indss med hjælp og glæde de ældre beboere. Administrionen vurderer, ansøgningen lever op til puljekriterierne og indstiller ansøgningen med Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 8 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -8 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Vintersbølles Venner - Ansøgning.pdf 61563/15 2 Åben Vintersbølles Venner -Kursusdag med Marte Meo foredragsholder April 2015.pdf 61564/15

23 Det Frivillige Samråd Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til udvikling af frivillig arbejdskraft til plejecenteret Distrikt Vintersbølle Stand, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen.

24 Det Frivillige Samråd Kræftens Bekæmpelse Stafet for Livet Vordingborg ansøger om støtte til arrangere en 24 timers stafet Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Kræften Bekæmpelse Stafet for Livet Vordingborg ansøger frivilligpuljen om kr. til afvikling af en 24 timers stafet. Foreningen oplyser stafet for livet, skal symbolisere et døgn i en kræft ramt liv. Foreningen vil arrangere en 24 timers stafet for alle der vil være med. Det henvender sig især til kræftramte og deres pårørende, men alle er velkommen. Foreningen samler penge ind til støtte for kræftramte ved gå/løbe runder, de laver forskellige boder m.m. Sidste år var der ca personer tilmeldt og foreningen regner med mindst i år. Derudover forventer de have ca. 40 hold og 50 fighter til arrangementet. De ansøgte midler skal gå til de udgifter foreningen har for få arrangementet til køre, så som leje af telte til figtherne, toiletter, el, flagstænger m.m. Selve på dagen vil der komme kunstnere og spille musik, der vil komme forskellige foreninger og lave arrangementer, forretningsdrivende i Vordingborg kommer og sælger eller donerer. Budget over aktiviteten: Teltleje (bruges til mad telt, info telt mfl.) kr. (+) Toiletleje kr. (-) El tilslutning kr. (-) Flag og Stænger leje(kommunen) kr. (-) I alt kr. Administrionen vurderer, ansøgningen lever delvis op til puljekriterierne og indstiller ansøgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 34 Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -34 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Kræftens Bekæmpelse - Ansøgning.pdf 59030/15 2 Åben Kræftens Bekæmpelse - stafet for livet.pdf 59032/15 3 Åben Kræftens Bekæmpelse Stafet for livet Vordingborg - Budget 67252/15

25 Det Frivillige Samråd Åben Kræftend Bekæmpelse Stafet for livet Vordingborg - Projekt beskrivelse 67284/15 Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til teltleje, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen.

26 Det Frivillige Samråd Præstø 4H ansøger om støtte til nurplejeprojekt Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Præstø 4H ansøger frivilligpuljen om kr. til et nurplejeprojekt. Præstø 4H gården og det omgivende nurareal giver mange muligheder for aktiviteter i nuren for børn og unge. Søerne ved Præstø 4H gården er meget tilgroede og trænger til blive oprenset for forbedre dyreog plantelivet i søerne. Formålet med projektet er udvikle et bynært nurområde med mulighed for rollespilsaktiviteter og udeundervisning i tilknytning til en 4H gård ved Præstø. Præstø 4H ansøger om midler til oprensning og plejning af to søer for fremme dyre - og plantelivet i søerne. Desuden søges midler til etablering af en træbro over vandløb/grøft mellem de to søer samt en svinglåge fra Hundeskoven til nurområdet. Endvidere søger der midler til etablere en grejbank med udstyr til undersøge livet i søerne, som kan udlånes til skoleklasser, foreni nger, borgere, m.fl. Der søges om midler til følgende: Oprensning af søer kr. (+) Etablering af træbro kr. (-) Svinglåge kr. (-) Bænkesæt kr. (-) Grejbank kr. (+) I alt kr. Foreningen ønsker et samarbejde med de nærliggende skoler i forhold til bruge nurområdet og Præstø 4H gården i den udeundervisning og udeskole-projekter i forbindelse med den nye skolereform. Eksempelvis etablering af bigård, forløb med havebrug og husdyr samt undersøgelse af dyre- og planteliv i de to søer. Børn og unge i 4H og elever inddrages i nurplejeprojektet med oprensning og plejning af søerne og får derved en større forståelse af nuren og tilknytning til området. Foreningen oplyser udvikling af nurområdet til et spændende og kreiv rollespilsområde vil give ny inspirion til den aktive gruppe af rollespillere tilknyttet Præstø 4H, samt vil give bedre muligheder for udvikle rollespilaktiviteter. Endvidere oplyser foreningen etablering af bænke og svingelåge til Hundeskoven vil forbedre tilgængeligheden til området for borgere og turister og muligheden for holde en pause/opholde sig ved søerne. Grejbanken med undersøgelsesudstyr kan inddrages i aktiviteter med børn og unge, hvor dyre- og planteliv undersøges og evt. længerevarende forløb med opstilling af akvarier med smådyr og haletudser, hvor udviklingen af hale Administrionen vurderer, ansøgningen lever delvis op til puljekriterierne og indstiller ansøgningen med kr. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto Drift Frivilligpuljen 46 Anlæg

27 Det Frivillige Samråd Afledt drift Finansiering Drift Frivilligpuljen -46 Afs rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det mods, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Bilag: 1 Åben Præstø 4H - Ansægning.pdf 61556/15 2 Åben Præstø 4H - Projektbeskrivelse, Oprensning mose, brobygning april -15.docx 61558/15 Indstilling Administrionen indstiller, ansøgningen imødekommes med kr. til oprensning af søerne og til etablering af grejbak med udstyr, kriterierne for tildeling af støtte fra Frivilligpuljen for 2015 overholdes, støtten udbetales fra Frivilligpuljen.

28 Det Frivillige Samråd Årshjul - Det Frivillige Samråd Sagsnr.: 13/ Område: Det Frivillige Samråd - Sagsbeh: Aynur Suvak Kompetenceudvalg Det Frivillige Samråd. Sagsfremstilling Årshjulet fremlægges på møderne og anvendes som et dynamisk arbejdsredskab og arbejdsplan for året. Efter hvert møde vil årshjulet blive opderet med de beslutninger, tiltag m.v. som er fremkommet på mødet, ligesom administrionen også løbende holder årshjulet ajour. Da der skal afholdes valg af to frivillige repræsentanter på den årlige dialogdag den 25.september 2015, skal rådet afsætte mødedo i august Bilag: 1 Åben Årshjul Det Frivillige Samråd /14 Indstilling Administrionen indstiller, det fremlagte årshjul tages til orientering

29 Det Frivillige Samråd Bilagsoversigt 2. Valg af frivillige repræsentanter til Det Frivillige Samråd 1. Forretningsorden (10856/14) 2. Kommissorium for "Det Frivillige Samråd" (131446/13) 4. Puljeansøgninger for Frivilligpuljen Kriterier frivilligpuljen (12081/14) 2. Økonomiskema Frivilligpuljen (15777/15) 5. Langebæk Pensionistforening ansøger om støtte til færdiggørelse af krolfbanerne 1. Ansøgning fra Langebæk pensionistforening 2015.pdf (45788/15) 6. Venneforeningen Præstø Multicenter ansøger om støtte til indkøb af merialer 1. Venneforeningen Præstø Multicenter - Ansøgning.pdf (55610/15) 2. Venneforeningen Præstø Multicenter - Frivilligpuljen1.docx (55614/15) 7. Danseklubben Møn og Danseklubben SAX ansøger om støtte til afvikling af Mesterskabet i 10 -danskombineret i Mønshallerne 1. Danskeklubben Møn - Ansøgning til Frivilligpuljen. april 2015.docx (46553/15) 2. Danseklubben Møn - Vedtægter.docx (46555/15) 8. Cancerklubben ansøger om støtte til honorering af træner samt til indkøb af træningsredskaber 1. Cancerklubben - Ansøgning.pdf (58699/15) 2. Cancerklubben - budget (58704/15) 3. Cancerklubben - målgruppe.doc (58700/15) 9. Jungshoved IF ansøger om støtte til en ny ugentlig aktivitet 1. Jungshoved IF - Ansøgning.pdf (59022/15) 2. Jungshoved IF - Vordingborg Kommune ansøgning JIF frivillighedsnævn 2015.pdf (59024/15) 10. Kulturforum Østmøn KØST ansøger om støtte til SILO-BIO 1. Kulturforum Østmøn Køst - Ansøgning (59004/15) 2. Kulturforum Østmøn Køst - Projekt aktiviteter.jpg (59009/15) 3. Kulturforum Østmøn Køst - M og U Puljen.jpg (59012/15) 4. Kulturforum Østmøn Køst - Det Danske Filminstitut (tilsagn om tilskud kr.=.pdf (59016/15) 5. Kunstforum Østmøn Køst - Fanefjord Sparekasses Fond.doc (59017/15) 6. Kulturforum Østmøn Køst - Budget SILO-BIO.jpg (59019/15) 11. Vintersbølles Venner ansøger om støtte til udvikling af frivillig arbejdskraft til plejecenteret Distrikt Vintersbølle Strand 1. Vintersbølles Venner - Ansøgning.pdf (61563/15) 2. Vintersbølles Venner -Kursusdag med Marte Meo foredragsholder April 2015.pdf (61564/15) 12. Kræftens Bekæmpelse Stafet for Livet Vordingborg ansøger om støtte til arrangere en 24 timers stafet 1. Kræftens Bekæmpelse - Ansøgning.pdf (59030/15) 2. Kræftens Bekæmpelse - stafet for livet.pdf (59032/15) 3. Kræftens Bekæmpelse Stafet for livet Vordingborg - Budget (67252/15) 4. Kræftend Bekæmpelse Stafet for livet Vordingborg - Projekt beskrivelse (67284/15) 13. Præstø 4H ansøger om støtte til nurplejeprojekt 1. Præstø 4H - Ansægning.pdf (61556/15) 2. Præstø 4H - Projektbeskrivelse, Oprensning mose, brobygning april -15.docx (61558/15)

30 Det Frivillige Samråd Årshjul - Det Frivillige Samråd 1. Årshjul Det Frivillige Samråd (145090/14)

31 Det Frivillige Samråd Underskriftsside Pia Westergaard Kim Errebo Michael Seiding Larsen Else-Marie Langballe Sørensen Niels Jørgensen Abildgaard Birthe Helth Birthe Juul Khe Vest Lene Andersen

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Refer Do 19. maj 2015 Mødetidspunkt 17:30 Sluttidspunkt 19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Rådhus Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand), Michael

Læs mere

Dagsorden Ordinært møde

Dagsorden Ordinært møde Vordingborg Kommune Det Frivillige Samråd Dagsorden Ordinært møde Do: Mandag den 12. maj 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Sted: Deltagere: Brit Skovgaard, Michael Seiding Larsen, Else Marie L Sørensen Niels

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø

Folkeoplysningsråd. Referat. Dato 16. juni 2015. Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00. Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Folkeoplysningsråd Refer Do 16. juni 2015 Mødetidspunkt 19:00 Sluttidspunkt 21:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, 4720 Præstø Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Henrik

Læs mere

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard

REFERAT Ordinært møde. Allan Pedersen Kudsk, Michael Bitsch-Olsen, John Juul, Lisbeth Hansen, Eva Toftebjerg, Per Hermansen, Helle Ancker Agergaard Vordingborg Kommune Folkeoplysningsrådet REFERAT Ordinært møde Do: Torsdag den 13. november 2014 Tidspunkt: kl. 17,00-19,00 Herefter afholdes Valg fra 19,00 21,00 Sted: Panteren, Vordingborg Deltagere:

Læs mere

Det Frivillige Samråd i Vordingborg. Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger

Det Frivillige Samråd i Vordingborg. Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger Det Frivillige Samråd i Vordingborg Frivillighed på tværs af kommunens afdelinger og foreninger 1 Sporadisk kontakt Der var en gang Økonomisk tilskud efter kan lovgivning Frivillige opgaver/kommunale opgaver

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum

Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Dagsorden for Frivilligrådets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Firkløveren, Vester Hornum Indholdsfortegnelse 018. Tids- og handleplaner for udarbejdelse af Frivilligpolitik som underpolitik til

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Referat. Integrationsrådet

Referat. Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Møde nr.: Integrationsrådet Dannet den: Onsdag den 01-02-2012 Mødedato: Onsdag den 25-01-2012 Mødetidspunkt: 19:00-21:30 Mødested: - Gråt mødelokale, ved kantinen. Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. februar 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Refer Do 05. februar 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 24. maj 2012 Referat torsdag den 24. maj 2012 Kl. 18:00 i Fasaneriet, Ledreborg Alle 2A Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Årshjul for KIF 2014

Årshjul for KIF 2014 Årshjul for KIF 2014 Januar 2014 (Afleveringsfrist 13. december 2013, kl. 8,00) 11/21667 Årshjul KIF 2014 Bilag 120387/13 Forslag til mødeplan for ØPU og fagudvalg Godkendelse af forretningsorden til KIF

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 11, Glesborg Glesborg Bygade 1 Glesborg Dato: Mandag den 27. februar 2017 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv

Åbent Referat. til. Udvalget for Økonomi og Erhverv Åbent Referat til Udvalget for Økonomi og Erhverv Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00-17:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Hotel Arnbjerg, Varde. Erik Buhl Nielsen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2

1. Meddelelser. Møde i Folkeoplysningsudvalget. den 19.06.2007, kl. 17:00. i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser2 Møde i Folkeoplysningsudvalget den 19.06.2007, kl. 17:00 i udv. 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Anvisning af foreningslokale på Tapeten. 2 3... Klub 56 - ansøgning om tilskud fra Vækstpuljen.

Læs mere

AMAGER ØST LOKALUDVALG

AMAGER ØST LOKALUDVALG 12.a Ekstern puljeansøgning, Ghetto Gourmet -Teaterkoncert ændrede projektbetingelser 12 b.ekstern puljeansøgning, Mobil frivillighed 12.c Ekstern puljeansøgning, Projekt Kaffeslabberas 12 a. Ekstern puljeansøgning,

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET. Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Init.: Dato: 13.02.2007 Side: 4 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Dagsorden nr. 2 for mødet TIRSDAG den 13. februar 2007 kl. 17.00 på Otterup Rådhus, mødelokale 5 Fraværende: Jørgen Meier Sørensen med afbud. MEDDELELSER

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 14. marts 2013 Referat torsdag den 14. marts 2013 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til særlige

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 27-04-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:05 Tilstede: Anne Hjorth, Ulrik Borch,

Læs mere

Frivilligrådet DAGSORDEN

Frivilligrådet DAGSORDEN Frivilligrådet DAGSORDEN Sted: Mødelokale 13, Glesborg Glesborg Bygade 1 Dato: Mandag den 23. januar 2017 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Kaj Aagaard Hans Stagstrup Kristensen Kristian Stougaard

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 10 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært Møde Dato Tid Sted 25. oktober 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Samlet budget

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk

Vedtægter. 28. Februar 2015. www.rigsspillemand.dk Vedtægter 28. Februar 2015 1 Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Danmarks Rigsspillemænd. Selskabet er indtil videre hjemmehørende i Roskilde, hvor det er stiftet. Danmarks rigsspillemænd er

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: KFUM, Spejderhytten Rendsagervej 3, 2625 Vallensbæk Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 23. januar 2014 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe Christensen,

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune

Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab. Projektplan Dragør Kommune Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab Projektplan Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Indledning...3 Kommunale bevillinger og støtte...3 Statsligt bloktilskud:...4 Kortlægning - Frivillighed

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 18. maj 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 14:00 Sluttidspunkt 16:15 Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Michael Seiding

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Sportspark, lokale 24 ved Ishallen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 5. december 2016 Mødetidspunkt: 12:30-14:30 Mødested: Hedelund, Fødselsdagslokalet ved cafeen Deltagere: Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev

Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Center for Skole og Fritid April 2013 Nr. 2 Nyhedsbrev Kære forening Der sker løbende mange spændende ting på fritidsområdet, som vi gerne vil informere jer om. Derfor vil vi et par gange om året sende

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning

Hedensted Kommune. Seniorrådet. Referat. Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Refer Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Mødelokale 3, Huset i Løsning, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning Deltagere: Elin Kristensen, Anker Andersen, Lilian Andersen, Jens Peter L. Rasmussen, Ole Flemming Lyse,

Læs mere

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde

Referat. Kunstrådet torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus. Åbent møde Side 1 torsdag den 8. december 2011, kl. 18:30 i Mødecenter C - lokale 29 på Ballerup Rådhus Tilstede Kåre Harder Olesen (V) Ove E. Dalsgaard (A) Karen Harsbo Gitte Juul Afbud/Fraværende Tom Nielsen (A)

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 22-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Kulturskolerne Duntzfelts Allé 8, 2 sal, 2900 Hellerup Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Tillægsreferat Dato 04. september 2013 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 17:55 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 21. august 2017 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud fra: Havnestuen Helle Barth, Ole Svendsen, Richard Barth, Paul Erik Gjerka, Per Hansen,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 24. november 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 26. april 2012 Referat torsdag den 26. april 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Bækmarksbro Pleje- og Dagcenter udført den 30. oktober 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 21. august 2014 Referat torsdag den 21. august 2014 Kl. 18:00 i TOKE Lejre KFUM Spejderne,Klostergårdsvej 66,Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Besøg hos TOKE Lejre KFUM Spejderne...

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Forslag til fremtidige rammer for hædrings-/frivillighedsarrangementer

Forslag til fremtidige rammer for hædrings-/frivillighedsarrangementer Forslag til fremtidige rammer for hædrings-/frivillighedsarrangementer Der har været nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at fremsætte forslag til fremtidige rammer for hædrings-/frivillighedsarrangementer.

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Side 1 af 7 Dagsorden Folkeoplysningsudvalget Møde nr.: 5 Mødedato: Torsdag den 28-09-2006 Mødetidspunkt: 17:30 Sted: Byrådssalen Medlemmer: Jens Brogaard Jensen, Jens Timm Jensen, Villy Stenkilde,

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71

Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: et Mødedato: tirsdag den 12-04-2011 Mødetidspunkt: 17:00-19:00 Mødested: - Gråt mødelokale ved Kantinen, Amtstue Alle 71 Medlemmer Arner Frederiksen (Ældresagen) Lis Andersen (Hyldegården

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 29. januar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Birgit Skytte (formand), Sonja Fladstrand, Annette

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Folkeoplysningsudvalgets møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Folkeoplysningsudvalgets møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Folkeoplysningsudvalgets møde Mødedato: Tirsdag den 1. marts 2016 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Leif Meyer Olsen (V) (medlem),

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G

Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Referat Folkeoplysningsudvalg's møde Onsdag den 27-08-2014 Kl. 17:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.sal, Indgang G Deltagere: Jan Find Petersen, Preben Juhl Rasmussen, Birgit Sørensen, Frank Müller-Bøgh,

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.06.2012 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Indholdsfortegnelse: 274. Ansøgning fra arrangørklubberne til

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Ansøgningsskema til udviklingspuljen

Ansøgningsskema til udviklingspuljen Ansøgningsskema til udviklingspuljen Dato 19-11-2016 16:24:47 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ec6ef844-032d-43bc-afd2-8a1a6doe26e4) 19-11-201619-29-47 Side laf 5 Ansøger Ansøgningens titel Udviklingspuljen

Læs mere

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden

3. Bordet rundt Lasse: Mødte stor opbakning til Hundested By Night Vi skal søge AP Møller fonden Referat Hundested Kino d 19-7-2017 1. Velkomst Mødt: Orla, Søren, Emilie, Lasse, Lene Ikke mødt: Jørgen (trådt ud af bestyrelsen pr dags dato, Maria, Anne, Mette, Mogens, Troels og Bente) 2. Godkendelse

Læs mere